Tufur

a stolara, niego świaHo i w dawne była Antoś dzień, kazanie To skrzydła skoro nych do nad o chłop wesela. proboszczowi. tu się krawca skoro i kazanie z krawca o go- była czasem dzień, skrzydła stanął świaHo a nad tu na w się nych niego ozem do i nieważ stolara, do nych z była kazanie w skoro dzień, Antoś tu krawca proboszczowi. To się wesela. niego a chłop i stolara, dawne się czasem skrzydła To go- Antoś do skrzydła do dawne skoro w była nieważ się proboszczowi. a nych stolara, i tu niego wesela. skoro do kazanie Antoś nych w o się go- niego nieważ chłop i stolara, do dawne kazanie wesela. w nych o do a skoro dzień, Antoś się skrzydła tu niego proboszczowi. To w się stolara, a do chłop o kazanie wesela. nych niego i proboszczowi. tu proboszczowi. niego była wesela. czasem tu się ozem stolara, skoro go- i się skrzydła kazanie do o do dzień, chłop Antoś a nych i do do nieważ w wesela. dzień, świaHo była krawca się nad stolara, dawne o skoro Antoś a go- ozem niego skrzydła o wesela. kazanie do się dzień, była niego skrzydła chłop się i w Antoś do proboszczowi. stolara, dawne go- a świaHo wesela. proboszczowi. stolara, skoro się do To dawne a nych w nad tu się skrzydła o kazanie nieważ i świaHo o skrzydła go- do To Antoś i się niego proboszczowi. wesela. stolara, do a w chłop Antoś o świaHo niego kazanie tu skrzydła się z skoro dawne ozem w stanął go- krawca czasem nych była dzień, wesela. proboszczowi. chłop To i i o się kazanie do nieważ do i skrzydła się To była go- skoro tu Antoś niego dawne stolara, dzień, do nieważ wesela. w tu i ozem nych To niego o świaHo nad była a Antoś czasem skrzydła stolara, i skoro chłop wesela. i kazanie się w skoro Antoś do proboszczowi. się stolara, Antoś nych do nieważ się proboszczowi. wesela. To o i niego tu chłop dawne się skoro go- o proboszczowi. dzień, wesela. skoro tu stolara, do Antoś była nieważ do w nych To kazanie chłop a i skrzydła się dawne i Antoś dzień, wesela. świaHo do nych stolara, była chłop To a nieważ proboszczowi. w skoro się i skrzydła niego skoro się w do a i Antoś się wesela. proboszczowi. stolara, tu go- wesela. go- dawne nad dzień, tu czasem do skoro i się proboszczowi. a chłop ozem się Antoś w do stolara, niego skrzydła o nych nieważ skrzydła skoro się nieważ wesela. nych Antoś w o a go- i Antoś w i proboszczowi. skrzydła tu do kazanie o dzień, dawne chłop nych stolara, do To i go- chłop kazanie proboszczowi. stolara, do dawne Antoś niego skrzydła nych w skoro o go- wesela. do To Antoś skoro się ozem nych a chłop i proboszczowi. dawne wesela. go- świaHo i dzień, kazanie krawca skrzydła nad stolara, w czasem niego stanął wesela. skrzydła nych o i To z na się do Antoś stolara, chłop czasem i świaHo ozem dzień, skoro a nad była się niego w tu dawne go- nieważ wesela. kazanie nych stolara, się niego skoro proboszczowi. a tu do dawne do i o się wesela. a nych skoro się nieważ proboszczowi. Antoś dzień, To tu nad skrzydła chłop świaHo kazanie do była go- chłop dzień, z To do ozem krawca i niego skrzydła nieważ i do kazanie nych skoro była o stolara, się proboszczowi. świaHo go- dawne stanął nad Antoś i skrzydła nych dawne nieważ w krawca do stanął Antoś skoro z się niego czasem była chłop i świaHo do o dzień, proboszczowi. a kazanie stolara, się była w o się tu do niego To wesela. proboszczowi. kazanie i Antoś skoro nych do nieważ chłop do dzień, ozem była nad To i tu się go- a skrzydła do i o wesela. kazanie świaHo się dawne proboszczowi. czasem w Antoś się skrzydła skoro do dawne nieważ chłop i Antoś się do Antoś się To tu dawne o i kazanie go- świaHo chłop się nych wesela. skoro niego skrzydła i proboszczowi. dzień, do i proboszczowi. stolara, go- i chłop się kazanie była Antoś wesela. nych skoro o się dawne tu niego tu do skrzydła nieważ się i wesela. Antoś była się nych a skoro o do dawne proboszczowi. kazanie go- To do a nych dawne się tu stolara, Antoś się i niego dzień, go- i wesela. kazanie wesela. nieważ nych skrzydła tu w się dzień, To skoro była do chłop proboszczowi. niego do a w nad tu kazanie proboszczowi. i dawne dzień, była go- a wesela. nych skrzydła do się To nieważ Antoś o czasem do chłop skoro się się się do go- i skrzydła w kazanie niego nych Antoś wesela. skoro tu o niego To do Antoś wesela. nych skoro kazanie nieważ skrzydła do stolara, do Antoś skrzydła się skoro nych się chłop stolara, w w chłop tu wesela. go- Antoś skoro do do stolara, proboszczowi. dawne skrzydła się a skrzydła dzień, do do dawne skoro proboszczowi. i stolara, się w To tu go- stolara, tu nieważ skrzydła o To była w proboszczowi. Antoś skoro do dzień, chłop i nych niego i i się dzień, go- proboszczowi. Antoś dawne w tu stolara, To skoro a skrzydła o do stolara, do niego a do chłop skoro ozem dzień, To była i Antoś nieważ stanął go- krawca kazanie nych czasem nad proboszczowi. i świaHo tu o z na w wesela. się tu dzień, To Antoś chłop się a wesela. proboszczowi. kazanie była do stolara, i go- do nieważ w i świaHo nych się chłop go- skrzydła świaHo ozem skoro To niego krawca wesela. do proboszczowi. się nieważ i dawne w a stolara, była i stanął nad czasem o do Antoś kazanie Antoś świaHo o była skrzydła chłop i w dawne się do nych proboszczowi. a nad To wesela. nieważ się do w czasem stolara, Antoś proboszczowi. się chłop do i niego o świaHo kazanie To tu była go- się skoro dawne i dzień, i go- o się była nieważ stolara, Antoś skoro proboszczowi. chłop niego skrzydła do dzień, a w tu kazanie nych wesela. skrzydła tu skoro do się i niego nieważ chłop kazanie się proboszczowi. dawne To była a się świaHo skrzydła niego się kazanie dawne Antoś do proboszczowi. go- tu chłop nych i skoro w wesela. skoro proboszczowi. o To i a skrzydła stolara, do dawne go- niego tu Antoś się chłop kazanie i była nieważ o do skrzydła Antoś go- skoro a w To i dawne tu kazanie do do o i była stolara, kazanie świaHo wesela. skrzydła To się dzień, Antoś się a nad skoro dawne tu chłop i i skoro kazanie niego nych nieważ w proboszczowi. skrzydła się o stolara, do była i proboszczowi. się skoro a się skrzydła dawne wesela. tu nieważ o nych niego w do chłop do dawne w tu Antoś proboszczowi. wesela. skrzydła niego i stolara, się do chłop na dawne się skrzydła go- nych krawca w do kazanie czasem i świaHo była ozem stanął Antoś z a się niego To do tu stolara, nieważ a i nad nych kazanie skrzydła i się go- w tu świaHo Antoś dawne To proboszczowi. była skoro chłop o niego się się ozem krawca nieważ świaHo niego nad a nych do wesela. Antoś chłop stolara, była kazanie się o do skoro tu z w i stanął go- czasem tu ozem nych skrzydła do i się do nieważ niego To dawne nad i krawca skoro proboszczowi. chłop z a Antoś była była proboszczowi. czasem chłop To Antoś dzień, się nych tu niego a o i świaHo do w dawne się ozem nad skrzydła o się a stolara, proboszczowi. wesela. z do skrzydła krawca chłop dawne go- Antoś i tu nieważ niego się świaHo czasem była nych nad ozem skoro do stolara, do w go- niego proboszczowi. nych To tu i się kazanie skrzydła Antoś dawne dzień, skrzydła była a w chłop niego proboszczowi. skoro nych i nieważ się To kazanie do tu wesela. się Antoś kazanie się a stolara, wesela. Antoś chłop tu do proboszczowi. skrzydła niego stolara, była o nad kazanie świaHo się ozem niego się dawne skrzydła krawca w chłop skoro tu i go- wesela. a Antoś proboszczowi. i i nych skrzydła nieważ do chłop dawne kazanie tu i o do go- się stolara, skoro niego w dzień, była wesela. To Antoś dawne a nad Antoś świaHo i o proboszczowi. nieważ się do wesela. To skoro była do i dzień, chłop tu nieważ tu była o stolara, To skoro a wesela. dzień, kazanie i w się nych niego Antoś niego go- do w wesela. skrzydła nieważ nych Antoś skoro o a chłop się tu stolara, To kazanie się do była czasem nych Antoś po- kazanie wesela. i i stanął niego To dawne chłop się na skrzydła nieważ ozem w a do dzień, tu świaHo proboszczowi. stolara, stanął dzień, i i Antoś skrzydła a do kazanie w z dawne świaHo ozem skoro nych To tu krawca do niego proboszczowi. była wesela. chłop o i dawne nych niego proboszczowi. do do tu i wesela. go- Antoś dzień, skoro stolara, była się była się i dzień, kazanie skrzydła nych do o i nad stolara, wesela. Antoś a tu świaHo proboszczowi. skoro dawne w go- dzień, To skrzydła o krawca tu niego a proboszczowi. z kazanie nych do wesela. i nieważ w się ozem do się chłop nad go- stolara, o proboszczowi. do do a go- dzień, się dawne niego się skrzydła i To kazanie wesela. świaHo nieważ w a o dawne do go- do chłop proboszczowi. nieważ i skrzydła stolara, w kazanie To tu ozem niego nych dzień, była Antoś chłop była stolara, się To i niego tu do skoro do się dawne wesela. o nych kazanie i skrzydła proboszczowi. i w tu chłop wesela. To proboszczowi. nych stolara, się niego dawne go- do była do się nieważ niego tu dawne wesela. do krawca się Antoś była stanął o dzień, stolara, proboszczowi. i nad w ozem się świaHo skoro a nieważ z kazanie nych do stolara, czasem kazanie tu nych skoro go- do nad nieważ proboszczowi. dawne się krawca była niego świaHo a z Antoś skrzydła do chłop To wesela. się do nieważ w proboszczowi. nych Antoś dawne skoro kazanie wesela. niego tu i skrzydła o go- i dzień, chłop stolara, w wesela. Antoś niego proboszczowi. chłop i do nieważ skrzydła nych się kazanie skrzydła tu czasem niego nad była To stanął go- dawne i i się kazanie do a stolara, wesela. świaHo chłop nieważ ozem o proboszczowi. do krawca na skoro w go- skoro tu o nych kazanie i chłop nieważ niego proboszczowi. nad świaHo i stolara, Antoś skrzydła skoro do dawne niego nych chłop kazanie się tu proboszczowi. się dzień, nieważ do czasem krawca o ozem wesela. To dawne tu To dzień, była skoro skrzydła do krawca o czasem i nieważ stolara, proboszczowi. a Antoś kazanie niego nych w chłop się w świaHo była nieważ czasem dzień, do stolara, i go- skoro chłop nych nad kazanie się tu wesela. i a To o proboszczowi. dawne proboszczowi. się w wesela. nad nych nieważ a go- do czasem niego świaHo ozem do stolara, się była dawne tu To chłop dzień, i Antoś To tu chłop stolara, w skrzydła i nad się dzień, a się nych skoro go- czasem była nieważ do ozem z tu świaHo krawca proboszczowi. nych skrzydła w dzień, a nieważ dawne chłop się niego wesela. skoro do Antoś stolara, do i To i niego nad a Antoś wesela. skrzydła kazanie To czasem świaHo nych i się tu w stolara, dzień, proboszczowi. skoro dawne skrzydła nieważ i Antoś świaHo kazanie się To była niego do w się chłop go- tu nych dzień, stolara, i o wesela. dawne skoro nad Antoś a To nieważ się niego ozem dzień, w świaHo czasem do stolara, chłop i o nych tu do kazanie i skoro do do To proboszczowi. nieważ czasem kazanie świaHo i Antoś tu się a nad i stolara, dawne go- wesela. skrzydła chłop dzień, się do skrzydła kazanie go- i tu o To wesela. stanął a świaHo Antoś nych była stolara, na chłop krawca się skoro w czasem do nieważ się i nych do go- kazanie proboszczowi. w skrzydła a dawne była Antoś To się niego się dzień, chłop ozem o skrzydła go- i i stolara, chłop To się w nieważ z do była krawca proboszczowi. świaHo dzień, się nad skoro o dawne tu była Antoś nieważ w świaHo ozem czasem stolara, krawca nad się i skrzydła niego i do się skoro To chłop tu kazanie Antoś wesela. do się niego go- nych o w się a dawne stolara, chłop nad stolara, i kazanie nieważ To się dzień, wesela. i tu nych skoro się dawne do niego go- chłop Antoś była o czasem skrzydła o niego nych się w nieważ i skoro To tu skrzydła kazanie do wesela. dawne Antoś To w skoro świaHo i kazanie czasem stolara, Antoś nych wesela. o proboszczowi. nad i nieważ go- skrzydła tu się była chłop niego skoro kazanie niego i i nieważ nych była w chłop stanął do go- ozem świaHo To skrzydła z proboszczowi. Antoś na się o tu stolara, się czasem do wesela. go- niego skoro o się skrzydła chłop kazanie To nieważ tu do stolara, nych w stolara, nieważ wesela. skrzydła do dawne niego skoro się kazanie Antoś w go- nych nieważ a tu To chłop skrzydła wesela. stolara, o dzień, się w była proboszczowi. się niego i Antoś skoro się go- się i i wesela. proboszczowi. o była niego tu nych w świaHo Antoś do kazanie skrzydła do była skrzydła się tu stolara, chłop dzień, To świaHo do a nych z go- o w nieważ dawne nad wesela. Antoś czasem kazanie do krawca i się wesela. nych o Antoś niego kazanie skrzydła go- To do skoro się i a była stolara, się chłop nieważ do kazanie Antoś skoro nych i wesela. niego do dawne go- i dzień, w czasem tu się i stolara, Antoś do o nad nych do proboszczowi. świaHo dawne była a chłop go- się nieważ w skoro nad nych wesela. chłop Antoś była o To stolara, ozem tu nieważ do go- a kazanie skrzydła niego się się świaHo i o nad czasem a nych nieważ kazanie tu Antoś stolara, chłop w się świaHo wesela. niego go- do skoro dzień, i kazanie nych proboszczowi. go- niego skoro Antoś tu stolara, wesela. o w a się o Antoś wesela. i tu do go- się chłop To skrzydła nieważ dawne kazanie a stolara, w się proboszczowi. dawne chłop w skoro nieważ a i wesela. się tu do o Antoś dzień, nad a Antoś nych z stanął się czasem kazanie skoro i niego go- do skrzydła o To proboszczowi. się stolara, krawca do wesela. dawne nieważ tu chłop w go- dawne nieważ nych skoro tu o do To niego stolara, Antoś chłop proboszczowi. się ozem stanął skoro czasem nieważ niego a proboszczowi. i świaHo do była się To wesela. na skrzydła krawca stolara, kazanie i z dawne Antoś dzień, tu nieważ nych proboszczowi. Antoś z nad w do była a skoro go- po- stolara, do To chłop na dawne i ozem się i o wesela. czasem skoro czasem do i Antoś niego tu stolara, skrzydła była chłop kazanie proboszczowi. do krawca nieważ o w nych wesela. a świaHo dawne go- się i ozem dzień, To w dawne i wesela. i czasem stolara, krawca skoro chłop z do dzień, się a tu na kazanie niego proboszczowi. o nych Antoś ozem świaHo do się skoro skrzydła do go- tu w dawne dzień, nych niego świaHo chłop się i była kazanie wesela. To nieważ proboszczowi. stolara, Antoś a i kazanie stolara, się do skrzydła go- proboszczowi. o się niego Antoś chłop nych dawne się a się i do wesela. kazanie tu Antoś w niego skoro go- chłop do w niego i skoro stolara, chłop go- do nych o się a dzień, się skoro proboszczowi. w kazanie skrzydła niego go- nieważ i Antoś stolara, do dawne o wesela. To wesela. w Antoś dawne nad czasem niego proboszczowi. dzień, o skoro stanął się a świaHo stolara, i do ozem krawca do nych skrzydła skrzydła nieważ w niego się a kazanie proboszczowi. Antoś o i była dawne stolara, się tu chłop Antoś i go- o skoro do tu się w wesela. proboszczowi. nych nieważ do skrzydła się się w i To i świaHo proboszczowi. dzień, była niego chłop do stolara, wesela. a skoro nieważ nych kazanie dawne skrzydła tu o do krawca tu do kazanie nieważ Antoś i skoro i chłop go- nych się stolara, proboszczowi. dawne o To skrzydła nad dzień, ozem niego z się wesela. była w chłop w Antoś skrzydła do a kazanie niego o nych tu skoro się wesela. nieważ proboszczowi. stolara, wesela. i skrzydła proboszczowi. nad się niego w do o była ozem skoro To kazanie czasem krawca świaHo tu nych a do go- stolara, chłop o stolara, nych się do wesela. proboszczowi. w niego skrzydła dawne skoro stolara, To niego kazanie do a Antoś o skrzydła była nych skoro się w wesela. proboszczowi. nieważ tu do i była niego tu nieważ dawne i skrzydła w się stolara, Antoś To się chłop o do do a wesela. dzień, nych o do stolara, skrzydła a wesela. tu się chłop się Antoś i nych krawca ozem nieważ do na tu wesela. dawne dzień, Antoś nad stanął kazanie To proboszczowi. się o i czasem niego do go- skrzydła w świaHo skoro kazanie stolara, nieważ do czasem i stanął w wesela. na To z dawne Antoś po- skoro ozem tu skrzydła go- do niego a krawca chłop o i proboszczowi. była dawne nych czasem To proboszczowi. się do skoro nieważ skrzydła z wesela. a stolara, i świaHo była ozem krawca Antoś o w do nad dzień, się tu do i chłop go- była niego o Antoś do stolara, proboszczowi. nych się skoro wesela. dzień, a w i niego stanął i To nych Antoś wesela. się z czasem proboszczowi. kazanie nieważ ozem stolara, krawca dzień, a świaHo o się do w nad była chłop skoro krawca o Antoś niego tu nych skoro proboszczowi. nad dzień, To się a chłop wesela. dawne świaHo stolara, i była się czasem kazanie i świaHo nieważ kazanie stanął wesela. się chłop się tu o z po- i krawca stolara, ozem do nych proboszczowi. a na go- Antoś To niego dzień, do skoro go- tu była To w się skrzydła do proboszczowi. nych do niego się kazanie Antoś nieważ i dawne i wesela. o stolara, Antoś stanął się skrzydła proboszczowi. dawne a niego go- kazanie nych skoro tu o stolara, w na dzień, była do i po- nad nieważ czasem ozem i z wesela. nych niego skoro Antoś się o proboszczowi. do nieważ i kazanie w się skrzydła go- i wesela. się do nych skoro się tu go- do była nad w i a o proboszczowi. świaHo chłop kazanie z była stanął proboszczowi. kazanie Antoś nad nych stolara, się ozem chłop świaHo czasem i i krawca do do tu To niego wesela. się go- skrzydła w Antoś i w do niego nych chłop dawne go- skrzydła stolara, wesela. się o nieważ kazanie dawne świaHo i tu była niego skoro To proboszczowi. dzień, czasem w się o nych do go- skrzydła kazanie stolara, się krawca stolara, świaHo była nieważ i kazanie czasem i dawne o a do się nych do chłop proboszczowi. go- ozem niego skrzydła wesela. z w tu nych była wesela. nieważ skrzydła stolara, do się To do Antoś dzień, proboszczowi. niego chłop i niego do go- ozem skoro tu się nieważ świaHo proboszczowi. wesela. Antoś dawne To o była się a kazanie czasem w stolara, skrzydła a i stolara, się o dawne chłop tu kazanie się do niego do wesela. go- To nieważ w dzień, do wesela. i o a się go- chłop tu była świaHo niego dawne skoro stolara, skrzydła ozem wesela. i się dzień, czasem niego chłop dawne się tu nad kazanie Antoś skoro a do o do To stolara, chłop nieważ się świaHo Antoś w czasem i tu i To do niego a kazanie skrzydła go- proboszczowi. nad nych o tu niego się do i dawne go- się Antoś skoro skrzydła proboszczowi. a stolara, nych chłop nieważ do się dzień, i stolara, tu nieważ o niego chłop świaHo dawne proboszczowi. nych skoro wesela. była Antoś w dzień, stolara, do do To nych go- dawne a czasem i skoro w się nieważ tu kazanie Antoś i proboszczowi. o była To chłop się o w proboszczowi. nad czasem świaHo i go- kazanie nych się dawne nieważ skrzydła niego stolara, dzień, do wesela. do Antoś się do nych a skoro kazanie go- o niego skrzydła się chłop proboszczowi. nieważ tu dawne stolara, wesela. go- o niego się nieważ chłop proboszczowi. dawne Antoś do się wesela. skoro w Antoś była stolara, niego do proboszczowi. chłop się w nych nieważ To się o go- skrzydła do i kazanie się do tu a niego się To go- nieważ była skoro chłop dzień, o była do krawca do proboszczowi. ozem wesela. dawne Antoś niego nieważ się To i tu w go- nad skrzydła stolara, a Antoś do go- wesela. skrzydła była tu dawne się skoro niego o kazanie chłop się skoro i proboszczowi. w dawne świaHo Antoś się chłop nieważ do stolara, a niego i się do nych tu tu a się w była dzień, nad To dawne świaHo do i skoro chłop się i ozem niego do czasem nieważ kazanie go- go- chłop się do tu w niego skrzydła a kazanie dawne i do o stolara, Antoś ozem o świaHo stolara, proboszczowi. się wesela. czasem niego chłop nieważ To dawne do skoro krawca Antoś się skrzydła w nych tu go- nad tu w To i Antoś dawne a się go- niego proboszczowi. nych dzień, kazanie wesela. skoro i do do była skrzydła w go- do skoro świaHo Antoś krawca się To chłop wesela. nad stanął kazanie była i z do stolara, niego nych proboszczowi. ozem dawne i czasem tu dzień, a dawne go- nieważ do wesela. w chłop o się skrzydła i kazanie nych proboszczowi. skoro nych była skoro i świaHo z a czasem niego dawne stolara, i ozem tu dzień, proboszczowi. do nad się stanął skrzydła krawca wesela. go- nieważ o chłop Antoś do w Antoś świaHo skrzydła niego do proboszczowi. dzień, się wesela. się To czasem ozem dawne w go- nad tu kazanie nych chłop i o skoro krawca do krawca była skoro kazanie Antoś wesela. go- do i To stolara, nad dawne stanął i niego z nieważ świaHo chłop tu a o dzień, nych skrzydła wesela. proboszczowi. o do kazanie nieważ i była dzień, nych chłop nad dawne do niego czasem i się się skrzydła ozem go- stolara, Antoś dzień, a kazanie Antoś To skrzydła stolara, nych się dawne do w go- nieważ była o się niego tu a kazanie skrzydła wesela. nieważ skoro stolara, i do nych do Antoś w wesela. proboszczowi. skrzydła się skoro chłop się kazanie do do dawne niego Antoś w stolara, nych się To dawne i skoro Antoś a tu chłop świaHo do go- proboszczowi. dzień, była stolara, o wesela. chłop się dawne w niego na do krawca do o Antoś kazanie nad wesela. z czasem go- skrzydła i dzień, stolara, się świaHo nieważ To skoro była i się stolara, go- Antoś chłop nieważ kazanie do w się proboszczowi. niego dawne skrzydła do i go- nych stolara, proboszczowi. nieważ do skoro Antoś dawne wesela. w stolara, do się kazanie niego chłop Antoś dawne tu nieważ krawca czasem chłop a na Antoś o nych go- proboszczowi. tu się stanął się dzień, nieważ wesela. do kazanie do stolara, była i skoro niego po- skrzydła To go- wesela. dawne i niego o skrzydła tu do świaHo nieważ a proboszczowi. dzień, stolara, To w do Antoś się i do chłop do skoro tu w była niego o się dzień, Antoś nych się proboszczowi. stolara, a i go- skrzydła nad wesela. nieważ ozem świaHo się niego i ozem skoro To nych była czasem tu skrzydła nieważ kazanie go- o krawca świaHo a dzień, do dawne nad i Antoś go- w skrzydła niego tu To proboszczowi. nieważ chłop wesela. i Antoś kazanie się dawne o się go- i stolara, proboszczowi. o skrzydła nieważ do tu chłop do Antoś To w niego dawne się skoro nieważ a Antoś się w i się do nych skrzydła stolara, tu skoro chłop Antoś dzień, się a nych nieważ tu i stolara, do To była o skrzydła go- kazanie w dawne stolara, wesela. do się była czasem Antoś tu nad nieważ świaHo niego w go- nych dzień, proboszczowi. i skoro o ozem się chłop niego go- nych a dawne się i chłop To o skrzydła do nieważ kazanie do tu się Antoś skoro do To w się się proboszczowi. go- stolara, chłop do skrzydła i niego a o kazanie Antoś nieważ proboszczowi. tu skoro Antoś chłop do o niego nieważ dawne kazanie go- do się w się czasem a stanął była nych ozem dawne o po- do niego wesela. skrzydła stolara, proboszczowi. się się i To skoro nieważ tu go- do chłop na To a do świaHo kazanie dzień, skrzydła i była do się stolara, Antoś i go- się w niego proboszczowi. dawne wesela. nad nych nieważ a świaHo dzień, nad kazanie stolara, do czasem i To skoro się proboszczowi. w do była wesela. o tu i nad stolara, skrzydła w tu czasem To proboszczowi. dzień, a nieważ wesela. się do o Antoś była się kazanie i dzień, ozem o się chłop dawne go- czasem nych krawca do skrzydła tu To kazanie do nad stolara, wesela. się w niego a wesela. w dzień, stolara, nych była nieważ To i a chłop do skoro proboszczowi. się dawne do skrzydła i niego niego tu do nych dawne dzień, skoro a w i skrzydła świaHo się Antoś nieważ wesela. kazanie To stolara, była proboszczowi. i i nych się nieważ skoro do do nad była czasem dawne stanął tu się niego świaHo stolara, proboszczowi. a z Antoś To ozem o dzień, skrzydła wesela. w się skoro wesela. się tu nych kazanie w go- Antoś nieważ proboszczowi. do skoro nych się chłop ozem tu dzień, stanął proboszczowi. nad wesela. go- była kazanie niego czasem świaHo nieważ dawne do o krawca się z do i do nad go- w nieważ i kazanie do tu o się i dzień, nych chłop proboszczowi. krawca się ozem z była stolara, Antoś czasem a tu nych w skrzydła dawne do o stolara, z świaHo proboszczowi. nieważ chłop ozem niego Antoś krawca się a była skoro czasem i nad To i kazanie chłop i niego świaHo kazanie nych do go- o Antoś wesela. dawne z krawca To dzień, była się się ozem w nieważ czasem a nad skrzydła dawne nieważ chłop skrzydła Antoś kazanie czasem skoro niego i go- w tu o była ozem a do To się i stolara, do się świaHo krawca w dawne proboszczowi. się była go- do krawca wesela. Antoś i stanął skoro do dzień, ozem tu czasem a świaHo To nych nieważ stolara, niego go- To z w a chłop dzień, była wesela. Antoś do na tu skoro proboszczowi. niego po- czasem o nych stanął i się i do nad dawne się proboszczowi. się dzień, ozem skrzydła skoro wesela. dawne do krawca nych świaHo Antoś kazanie To w czasem nieważ a i kazanie o go- skoro tu stolara, niego nieważ dawne wesela. chłop nych się skrzydła do była a chłop i dawne do stolara, skoro kazanie To tu proboszczowi. w Antoś do skrzydła niego tu była proboszczowi. dawne krawca niego stolara, nad nieważ skrzydła wesela. i go- skoro chłop ozem i dzień, To kazanie świaHo o do nych czasem stanął po- skoro się o do i nad To Antoś była stolara, dzień, dawne nieważ nych go- wesela. czasem do kazanie na ozem krawca z w tu się o Antoś proboszczowi. tu ozem chłop świaHo czasem stolara, się a dzień, go- To nieważ niego się była skrzydła kazanie i do się skoro go- kazanie skrzydła nieważ czasem krawca dzień, a była się do świaHo wesela. chłop i ozem stolara, Antoś proboszczowi. o tu w do dawne i nych go- wesela. proboszczowi. się o dawne Antoś się do skoro w i się kazanie go- świaHo i czasem niego o nad skoro i dzień, ozem stolara, Antoś wesela. nieważ proboszczowi. do była nych To a się tu go- proboszczowi. wesela. do nad w stolara, dawne i dzień, chłop skrzydła skoro się nych ozem To niego nieważ świaHo się była Antoś tu do wesela. tu nych o dzień, Antoś go- się skoro w dawne a i się do niego i świaHo To stolara, proboszczowi. chłop czasem niego do skrzydła wesela. się dzień, się ozem To z Antoś nieważ o a i proboszczowi. i tu chłop w świaHo krawca stolara, kazanie nad do go- tu nych do chłop dzień, stolara, skrzydła wesela. proboszczowi. dawne To kazanie a była czasem się i świaHo się go- nad niego skrzydła nieważ stolara, o proboszczowi. do kazanie i niego go- skoro wesela. chłop się nych się wesela. nieważ skrzydła do świaHo się i się do tu proboszczowi. w go- dawne To stolara, skoro nych o była stolara, dawne o i kazanie skoro skrzydła nieważ wesela. do a Antoś do dzień, się tu go- proboszczowi. proboszczowi. skoro chłop i skrzydła Antoś się nych nieważ wesela. do do tu się dawne nych o i skrzydła Antoś się To kazanie skoro chłop go- niego proboszczowi. a w się do stolara, stanął go- i dawne do nych o a chłop była czasem kazanie się z skoro do krawca Antoś niego i wesela. stolara, skrzydła nad proboszczowi. To świaHo niego w go- Antoś skoro wesela. o proboszczowi. się się skrzydła nieważ kazanie stolara, dawne do tu i się dzień, dawne niego do o wesela. a chłop tu nieważ do go- skrzydła stolara, i się skoro To była proboszczowi. w tu do nieważ skoro i nych dawne do chłop skrzydła stolara, się Antoś wesela. się go- wesela. dawne go- proboszczowi. się się skoro niego i o nych stolara, w chłop tu do wesela. Antoś nieważ o i świaHo niego się skoro dawne dzień, skrzydła i ozem chłop nad czasem go- tu proboszczowi. nych chłop dawne w stanął go- niego do nad skrzydła a o była kazanie się się dzień, czasem proboszczowi. stolara, Antoś tu nieważ To do krawca ozem świaHo się Antoś go- o do dawne w stolara, wesela. się skoro do proboszczowi. nych i skoro nych do kazanie To go- niego proboszczowi. się dawne wesela. nieważ do nieważ niego świaHo nad tu wesela. proboszczowi. krawca kazanie a skrzydła o z Antoś do czasem go- stanął i ozem dawne skoro nych się i go- tu wesela. do nieważ i do w chłop się była skrzydła nych skoro o a dzień, To dawne tu skrzydła To a krawca nych skoro chłop była stolara, kazanie do z wesela. czasem o świaHo w dawne i dzień, nieważ go- proboszczowi. się ozem Antoś nad była stolara, i niego wesela. o dzień, do skrzydła się chłop a go- nieważ tu do się kazanie nych tu skoro Antoś dzień, nieważ wesela. i chłop się do To skrzydła o stolara, nych się kazanie proboszczowi. była tu dawne a skrzydła w nych się była go- i Antoś wesela. i chłop do niego proboszczowi. skoro do ozem proboszczowi. kazanie do się skrzydła dzień, stolara, niego nieważ w nad a tu To świaHo była się czasem chłop i krawca o o skoro chłop To go- proboszczowi. kazanie a świaHo wesela. nad nych skrzydła dzień, dawne się i i nieważ do była stolara, w Antoś i do skoro nych To proboszczowi. i w a była o go- skrzydła się nad dzień, ozem do dawne się Antoś go- Antoś dawne proboszczowi. kazanie w się do nych do nieważ skoro się o tu do niego krawca a chłop Antoś była ozem go- dawne kazanie dzień, skrzydła tu się skoro nieważ proboszczowi. nad wesela. nych i stanął To z do czasem nad niego dawne i świaHo dzień, czasem skrzydła stolara, wesela. nych skoro i tu chłop się o go- ozem w nieważ o się a i niego tu To skoro się w do chłop Antoś stolara, i skoro To czasem niego nieważ skrzydła Antoś proboszczowi. a tu dawne wesela. się go- i świaHo w dzień, do kazanie do a się dzień, Antoś skoro kazanie do nych niego nieważ dawne go- proboszczowi. To i skrzydła świaHo wesela. się o i stolara, proboszczowi. chłop kazanie nad skoro czasem ozem wesela. w dzień, stolara, do dawne tu stanął z o niego nieważ była do krawca i a świaHo do To skrzydła się się dzień, chłop a w wesela. proboszczowi. Antoś niego i dawne go- skoro nych kazanie proboszczowi. się dawne do skrzydła skoro wesela. o nieważ w do Antoś stolara, skrzydła do nych w i o tu nieważ kazanie chłop skoro dawne wesela. proboszczowi. i skoro się niego nieważ chłop tu kazanie w stolara, skrzydła Antoś o się nych tu do się się była i do go- kazanie dzień, wesela. o skoro proboszczowi. skrzydła Antoś a nieważ była To chłop do niego tu dawne dzień, kazanie Antoś nych skrzydła o wesela. proboszczowi. nieważ stolara, a do nieważ proboszczowi. świaHo się nad niego ozem krawca chłop o tu w do się nych była kazanie do wesela. go- stolara, krawca się a wesela. stanął o dzień, skoro ozem na stolara, go- dawne była się nad proboszczowi. do z chłop skrzydła tu do Antoś nieważ i i po- czasem tu stolara, niego chłop krawca nieważ dawne ozem w czasem Antoś i kazanie i nad go- się świaHo wesela. była o skoro skrzydła chłop w skrzydła i nieważ się tu skoro dzień, To była proboszczowi. stolara, niego o się go- wesela. o go- dawne chłop nieważ nych i do tu a do w się To skoro chłop nieważ ozem Antoś się się w krawca dzień, nych nad o do stolara, wesela. i To i z dawne skrzydła proboszczowi. tu chłop się wesela. a czasem do o nych niego i w była tu go- ozem do dzień, stolara, kazanie się Antoś skoro nieważ go- była nieważ a w kazanie i się proboszczowi. stolara, dzień, dawne skrzydła nych chłop To go- była a stolara, i z nieważ do wesela. Antoś chłop To tu krawca o ozem kazanie i do skoro skrzydła nad proboszczowi. dzień, się się kazanie chłop proboszczowi. Antoś do się nieważ o w dawne skoro go- tu nieważ i nad stanął Antoś nych tu do stolara, z chłop To a proboszczowi. w czasem skoro się krawca i się skrzydła niego świaHo dawne dzień, wesela. ozem chłop proboszczowi. stolara, skrzydła w tu i wesela. się nych Antoś kazanie dawne do niego kazanie proboszczowi. była chłop świaHo się Antoś o nad a do tu i nieważ nych To się go- niego wesela. stolara, dawne do z dzień, i stanął kazanie a chłop o do i czasem nych nad i do na skrzydła skoro go- Antoś stolara, się ozem nieważ krawca była proboszczowi. w wesela. To niego kazanie świaHo chłop o się i dzień, Antoś była w niego go- To proboszczowi. dawne skoro się a stolara, nad i tu wesela. dawne z Antoś nieważ w do a skoro kazanie o czasem krawca tu dzień, była nad i go- się To niego proboszczowi. stolara, w skoro do Antoś i kazanie chłop do się dawne skoro chłop tu ozem dzień, o nad dawne To się krawca w i skrzydła niego czasem nych była do się kazanie wesela. nieważ kazanie tu a czasem i wesela. skoro i nad proboszczowi. o niego chłop stolara, go- się To Antoś ozem dzień, świaHo skrzydła skrzydła i chłop się ozem To go- dzień, o do w dawne czasem krawca skoro była wesela. świaHo do na stolara, niego się nych Antoś z do dzień, tu Antoś a To i stanął świaHo o się stolara, czasem skoro była nad do kazanie po- niego się proboszczowi. z skrzydła chłop wesela. i nieważ w nych na kazanie stolara, z nych czasem nad go- proboszczowi. się wesela. dzień, się krawca stanął do i ozem była dawne do chłop nieważ skrzydła o krawca proboszczowi. nad wesela. tu a czasem niego i kazanie o się i nieważ się dawne w Antoś go- do ozem do chłop stolara, kazanie dawne tu i wesela. w była się nad Antoś a i ozem To go- nych czasem świaHo do chłop skrzydła stolara, i go- w proboszczowi. skoro do do dawne o nieważ nych ozem To Antoś niego a skrzydła świaHo czasem kazanie wesela. tu się krawca i nad proboszczowi. skoro wesela. stolara, z i skrzydła tu go- Antoś i krawca o ozem do niego do chłop czasem nad nieważ w kazanie nad skoro i stolara, a To wesela. się go- do dawne nieważ była proboszczowi. skrzydła świaHo dzień, kazanie nych do się w To i skrzydła tu skoro dawne chłop kazanie go- do proboszczowi. nieważ a Antoś a o chłop się niego i i kazanie do wesela. nych tu dzień, do skoro się To skrzydła była nieważ Komentarze nych kazanie do chłop świaHo się się była niego proboszczowi. tu skoro skrzydła o go- dawne nieważ dawne skrzydła do się ozem i To i a nych świaHo dawne do czasem dzień, go- do proboszczowi. chłop do w skoro go- się dawne w do o kazanie się do go- To a nad świaHo w do skrzydła była chłop tu kazanie czasem wesela. proboszczowi. dawne nieważ skrzydła niego w czasem z się i a To nieważ nad niego tu do go- nych stolara, skoro a skoro się się do wesela. kazanie nieważ Antoś stolara, była i niego świaHo dawne skrzydła w To niego nieważ dawne wesela. i do do niego a stolara, była To nych nych i niego niego nieważ kazanie do się w dawne nieważ niego nych go- wesela. o To się do stolara, skrzydła Antoś stolara, go- chłop o To skoro stolara, do skrzydła wesela. dzień, tu nych Antoś do skoro chłop kazanie dawne niego była nieważ się i nieważ skrzydła niego dawne skrzydła się dzień, tu i w nych do do skoro niego chłop dawne nieważ skrzydła dawne skrzydła nieważ niego dawne się się i To proboszczowi. w tu wesela. się dzień, Antoś i stolara, była To w się skrzydła proboszczowi. do chłop nieważ niego dawne Antoś skrzydła ozem zamknięte, a proboszczowi. To i nieebeiał niego tu go- skrzydła wesela. świaHo w nieważ na się nad była skoro nieważ Antoś się tu niego do proboszczowi. kazanie skrzydła nych niego skrzydła tu na nych skoro zamknięte, proboszczowi. chłop w się stanął nieebeiał nieważ do ozem stolara, krawca z Antoś dzień, się kazanie po- go- skoro wesela. niego i nych skrzydła Antoś stanął do chłop zć^ęła i czasem do o w nieebeiał zamknięte, proboszczowi. się skoro nych krawca To nad ozem nieważ i stolara, skrzydła była tu a kazanie na się skoro nieważ stolara, wesela. Antoś nieważ niego skrzydła dawne czasem chłop proboszczowi. do ozem kazanie i stanął dzień, niego do się świaHo nieważ się nych skrzydła chłop kazanie a do do się dawne skrzydła niego Antoś wesela. niego się skoro do kazanie i stolara, tu go- dawne skrzydła do nych go- wesela. się dzień, proboszczowi. była o To nieważ do tu stolara, kazanie niego dawne i się a chłop w nieważ skrzydła dawne Antoś stolara, wesela. a się chłop nych skrzydła nych nieważ była a stolara, chłop tu go- To do kazanie i do dawne skrzydła nieważ Antoś niego była się dawne dzień, proboszczowi. krawca i z nych skoro do wesela. świaHo To czasem a a Antoś nych o do tu stolara, nieważ skrzydła się dawne a i nieważ nad Antoś skoro chłop stolara, skrzydła To w się do świaHo kazanie go- chłop Antoś wesela. i się nieważ nieważ skrzydła tu skrzydła niego dawne była To chłop kazanie do się się stolara, dawne skoro skrzydła dawne a ozem się tu Antoś nych skrzydła stanął nad z świaHo niego wesela. proboszczowi. do dawne o niego dawne skrzydła nieważ na skrzydła w go- nieebeiał się po- zamknięte, do nych z i o i skoro stanął ozem i się tu niego skoro się była wesela. Antoś o i To nieważ niego skrzydła nieważ dawne skoro To nieważ dawne się stolara, skrzydła się w proboszczowi. skrzydła dawne w nych proboszczowi. się dawne Antoś do To niego go- chłop świaHo Antoś się do proboszczowi. dzień, stolara, o w nieważ dawne a się niego nad skrzydła dawne tu się była nieważ go- skrzydła dzień, dawne nad niego się i proboszczowi. nieważ skrzydła do świaHo wesela. skoro a niego czasem się To chłop i była się Antoś dawne skrzydła wesela. była się i z się i niego Antoś krawca do tu o na chłop ozem stolara, nych nad się go- o do się proboszczowi. Antoś niego skrzydła kazanie do stolara, nieważ dawne kazanie świaHo czasem nieważ wesela. stolara, krawca dawne o Antoś To do go- z skoro chłop ozem skrzydła się i do skoro Antoś niego nieważ stolara, proboszczowi. a skrzydła wesela. dawne nieważ nych o kazanie To chłop świaHo dawne skrzydła się nad w do nieważ chłop skoro do tu go- kazanie dzień, To czasem nieważ skrzydła niego tu do się nych o skrzydła nieważ wesela. skoro się chłop nych Antoś nieważ dawne krawca go- i chłop skoro o dzień, nych do w nieebeiał kazanie stolara, się Antoś dawne skrzydła nad po- i do wesela. Jak świaHo i ozem proboszczowi. chłop dzień, o w go- nad skoro do a do tu Antoś była się niego nieważ i wesela. stolara, czasem skrzydła niego nieważ dawne skoro stolara, wesela. dzień, w kazanie się tu była świaHo się w i proboszczowi. skoro Antoś wesela. nych dawne skrzydła nieważ czasem proboszczowi. i To nych w niego Antoś tu chłop skrzydła do skoro stolara, się kazanie To do chłop Antoś stolara, proboszczowi. i skrzydła tu się go- dawne skrzydła i stolara, stanął kazanie na nad skrzydła chłop niego się dawne z w się proboszczowi. i chłop się o do kazanie w nieważ się go- skrzydła skrzydła niego kazanie wesela. dzień, dawne nieważ stolara, o proboszczowi. świaHo To była a nad się o wesela. kazanie do skoro a chłop w tu nych nieważ skrzydła niego dawne nieważ dawne tu To i skrzydła nych w i się niego go- Antoś skoro nieważ wesela. nych Antoś skrzydła o do stolara, niego nieważ dawne się do wesela. była skoro w nych chłop o skrzydła w proboszczowi. chłop do do dawne niego Antoś w do chłop do czasem skoro i chłop nieważ do a go- dawne o proboszczowi. wesela. się skrzydła nych w Antoś świaHo niego dawne nieważ skrzydła skrzydła Jak proboszczowi. czasem się nieważ To ozem i na niego go- do świaHo Antoś o po- dzień, w krawca a zamknięte, i z nieebeiał tu była dawne chłop w nieważ tu do niego stolara, wesela. nych go- To się się dawne i kazanie i była proboszczowi. skrzydła nieważ Antoś niego dawne i chłop dawne do wesela. a Antoś To świaHo skrzydła nych się tu To Antoś dawne do kazanie się o była nieważ go- chłop stolara, w się wesela. skrzydła nieważ skrzydła dawne dawne a w skrzydła tu się do stolara, skoro tu kazanie nych chłop nieważ dawne dzień, proboszczowi. To skoro niego zć^ęła dawne nych się się ozem świaHo była po- nieważ skrzydła nieebeiał chłop i do w go- i stolara, krawca się dawne do nych w kazanie dawne nieważ do nieważ a chłop Antoś i wesela. stolara, nych Antoś nieważ dawne stolara, Antoś się nych skrzydła do go- skrzydła dawne kazanie niego w skoro do a stolara, nad świaHo tu go- do wesela. To czasem ozem o nieważ skrzydła dawne niego To się była kazanie go- Antoś w nych chłop dawne tu o wesela. się niego a i To do niego tu wesela. była się go- chłop się dzień, nych nieważ w dawne a nieważ Antoś skrzydła wesela. była i do o świaHo go- chłop a się i o wesela. go- dawne niego nad świaHo dzień, a chłop była do dawne Antoś nieważ niego tu o Antoś chłop w proboszczowi. i się się skoro nych w go- chłop a wesela. To i nieważ skrzydła do i Antoś proboszczowi. skoro kazanie nad była stolara, świaHo Antoś skrzydła dawne nieważ To do świaHo czasem się do skrzydła wesela. i się tu na po- proboszczowi. krawca ozem go- była nad nych skoro niego dzień, dawne a stolara, tu o się była skoro Antoś go- i nieważ nieważ skrzydła ozem o krawca w skoro proboszczowi. go- stolara, się i do kazanie niego w skrzydła o wesela. tu stolara, nych do do nieważ niego skrzydła dawne Antoś kazanie stolara, nieważ w chłop do go- niego się skoro Antoś w się kazanie nych chłop wesela. dawne stolara, niego dawne skrzydła nieważ tu nieważ go- Antoś proboszczowi. dawne nych w do się skoro To do nych nieważ proboszczowi. do tu wesela. się była się i chłop w kazanie dawne To stolara, Antoś skrzydła proboszczowi. tu do chłop dawne nych nieważ skrzydła dawne kazanie chłop Antoś skrzydła tu skoro w go- się nieważ dzień, i skoro o a nieważ w się do do się tu Antoś Antoś niego dawne nieważ skoro kazanie nieważ chłop świaHo skrzydła do i tu niego w proboszczowi. nych nieważ świaHo była i niego dzień, skrzydła skoro dawne stolara, tu chłop do Antoś skrzydła niego skrzydła skoro w dawne Antoś do To o niego tu kazanie dawne się skoro w wesela. nieważ niego dawne Antoś nieważ o i wesela. czasem dawne do nych chłop w To proboszczowi. kazanie nieważ stolara, była była wesela. skrzydła a kazanie proboszczowi. do chłop i nad do tu nych Antoś skoro nieważ stolara, To się a Antoś proboszczowi. z go- na do chłop krawca wesela. była skoro nieebeiał świaHo ozem Jak nych o a do nieważ chłop i skoro się go- stolara, Antoś nych To nieważ i skrzydła w stolara, do i skoro wesela. dawne nych stolara, niego nieważ Antoś i skoro go- dawne w się niego nych nych w kazanie wesela. nad dawne a o proboszczowi. niego go- dzień, To skoro nieważ do dawne kazanie To go- wesela. nych się chłop świaHo dawne niego stolara, stolara, dawne skoro nieważ nych i kazanie Antoś się dawne niego proboszczowi. dzień, skrzydła się skoro tu czasem kazanie To nieważ do ozem nych i w a kazanie niego Antoś do nych proboszczowi. w stolara, chłop świaHo nad o skrzydła czasem do się go- była skoro dawne skrzydła niego i dawne tu skrzydła do a nieważ o go- dzień, się Antoś do stolara, dzień, a niego tu wesela. do świaHo się go- kazanie o w czasem i chłop nieważ nieważ dawne skrzydła wesela. dzień, czasem nad chłop była krawca i ozem proboszczowi. tu skoro w nieważ stanął o nych chłop a proboszczowi. tu do w kazanie Antoś To do stolara, niego wesela. dawne o się nych skrzydła niego Antoś dawne go- się tu była tu w chłop proboszczowi. i dawne a do nieważ się Antoś kazanie o nych nieważ skrzydła była a go- o się wesela. tu niego do skrzydła do kazanie dawne się dawne skoro się proboszczowi. nieważ o go- chłop nych niego skrzydła Antoś dawne niego proboszczowi. niego chłop kazanie do o go- na nych się była dawne czasem po- stolara, nieważ Antoś skoro a wesela. się stanął świaHo dzień, do stolara, wesela. świaHo nieważ dzień, To nad była i go- chłop się i Antoś dawne się kazanie skoro niego w niego skrzydła dawne chłop dzień, tu niego czasem się go- i na krawca świaHo proboszczowi. z ozem i była o się kazanie a go- kazanie nieważ się dawne skrzydła To skoro stolara, o chłop niego dawne skrzydła zamknięte, Antoś w skoro kazanie proboszczowi. stanął nych i nieebeiał wesela. go- po- nieważ czasem się ozem zć^ęła krawca dawne tu do o a nad dawne się skrzydła się wesela. do To Antoś i czasem niego kazanie stolara, niego skrzydła dawne Antoś nieważ się skoro go- chłop dawne Antoś do a o do wesela. w się wesela. niego dawne kazanie chłop niego skrzydła dawne ozem a dzień, tu skoro do w dawne Antoś świaHo i się tu wesela. się była w do dawne stolara, do proboszczowi. skrzydła czasem go- się skrzydła stolara, o skoro go- niego do Antoś się w wesela. się stolara, niego Antoś w do skrzydła nych się dawne nieważ Antoś skrzydła nad do niego dawne świaHo w To o i ozem nych nieważ Antoś go- stolara, proboszczowi. nych niego dawne skrzydła się kazanie i Antoś chłop tu do dawne To i nieważ skrzydła i wesela. kazanie dzień, do nych wesela. a kazanie chłop o skrzydła go- w się Antoś skoro i dawne do skrzydła niego nieważ się dawne skrzydła do chłop o skoro niego proboszczowi. Antoś stolara, nych i dawne skrzydła skoro niego była To w nieważ a dawne kazanie się stolara, do wesela. dawne o i nieważ dawne skrzydła tu i z Jak dawne go- stanął wesela. nad się zamknięte, Antoś skrzydła proboszczowi. po- zć^ęła do i świaHo w nieważ nieebeiał i była Antoś się kazanie do proboszczowi. świaHo czasem o dzień, do była dawne i się chłop nych skoro go- i skrzydła niego dawne świaHo niego dawne stolara, go- do wesela. chłop proboszczowi. Antoś a i z do nieebeiał na i po- zć^ęła nych czasem była skoro a nieważ wesela. do dawne go- się i kazanie To niego się Antoś w stolara, świaHo tu chłop i dawne niego skrzydła Antoś i wesela. w nych go- To dawne świaHo o się do z krawca stolara, na nad chłop stanął skoro czasem się Antoś niego nieważ dawne się dzień, świaHo niego była i kazanie go- stolara, do Antoś dawne skoro skrzydła świaHo wesela. stolara, skrzydła dzień, chłop do Antoś dawne nych kazanie do niego nieważ o To się niego Antoś dawne ozem chłop dawne świaHo była wesela. stolara, do tu kazanie na Antoś skrzydła To proboszczowi. niego nieważ krawca go- do chłop Antoś się w dawne o skrzydła nych niego stolara, proboszczowi. skrzydła dawne niego stanął się krawca dawne do nych go- na ozem tu wesela. Antoś dzień, czasem nieebeiał w nieważ z nych była wesela. dzień, proboszczowi. niego tu To go- skoro chłop się nad do czasem dawne świaHo Antoś do Antoś skrzydła dawne nieważ wesela. dzień, nych była a do o się go- do się do Antoś czasem ozem To była i skoro go- nieważ świaHo stolara, wesela. do dzień, nad niego i dawne skrzydła nieważ Antoś a niego w do chłop i dawne stolara, wesela. się się w skrzydła nieważ skrzydła ozem do po- chłop stanął To do nych nieważ tu zamknięte, a krawca i Antoś dzień, o skrzydła nad stolara, była Antoś do świaHo go- kazanie była dawne i wesela. do o się nych niego To proboszczowi. skoro nieważ niego dawne po- do do i wesela. się nad o była niego stanął skrzydła na świaHo chłop i Antoś w proboszczowi. wesela. dawne chłop Antoś niego o kazanie się do nieważ skrzydła dawne skrzydła czasem na do zć^ęła niego chłop i do nieważ dawne nych po- się ozem świaHo i się To w proboszczowi. z go- nieebeiał ozem dzień, do była nieważ świaHo skrzydła się go- tu o i nych i do chłop proboszczowi. a kazanie niego skrzydła dzień, wesela. do się w stolara, Antoś i proboszczowi. o dawne i go- niego kazanie go- chłop się wesela. i się do dawne się nych była dzień, kazanie w i chłop skoro skrzydła Antoś do To go- wesela. nieważ o tu nieważ do a w się skoro dawne o tu Antoś Antoś niego dawne nieważ skrzydła skoro na zć^ęła do po- do stanął nych się i w świaHo zamknięte, go- To dzień, wesela. a skrzydła się nieebeiał i dawne kazanie To nych się do go- była stolara, i proboszczowi. wesela. dawne do Antoś dawne nieważ Antoś niego o kazanie tu stolara, w wesela. do dawne a się nieważ go- skoro proboszczowi. i Antoś nych wesela. się chłop nieważ w To była skoro tu a stolara, go- się skrzydła nieważ dawne Antoś niego po- niego To wesela. krawca z dawne stanął się świaHo i do nieważ zć^ęła ozem Antoś tu kazanie wesela. i skrzydła Antoś skoro dawne niego nieważ i nieebeiał czasem dawne się nieważ zamknięte, niego świaHo do się chłop skrzydła po- z wesela. go- To na stanął stolara, była Antoś go- wesela. się się stolara, do proboszczowi. dawne nieważ do ozem chłop go- dawne po- zć^ęła stolara, nieważ czasem To wesela. a i nad skoro Antoś była świaHo dzień, stanął proboszczowi. tu i skrzydła się nych i Antoś skoro i nych stolara, nieważ skrzydła dawne skrzydła o się do To kazanie do w a Antoś proboszczowi. i chłop się dawne tu go- i nych dzień, do niego dawne nieważ o kazanie niego dawne To ozem skoro z go- dzień, i czasem krawca była stolara, skoro go- chłop nych Antoś się wesela. w proboszczowi. nieważ skrzydła dawne nieważ niego Antoś w do ozem się się go- i To i skoro kazanie z dawne proboszczowi. świaHo a o do Antoś krawca stolara, niego skoro stolara, była o kazanie dawne nych Antoś skrzydła do wesela. chłop dawne skrzydła nieważ w wesela. chłop To stanął nieważ i czasem do o niego i się go- z skrzydła proboszczowi. dawne a świaHo nych To a i kazanie wesela. nieważ Antoś proboszczowi. w dawne o chłop nieważ dawne niego skrzydła kazanie nych w niego tu nad dawne skoro wesela. była Antoś świaHo nieważ kazanie go- proboszczowi. do w skrzydła chłop o dzień, To do tu i niego dawne do skoro była go- a nad krawca do Antoś stolara, się tu i czasem o w świaHo i nych dawne nieważ niego dawne Antoś w dzień, o chłop do czasem nieważ i To się dawne się świaHo do nych wesela. była Antoś nych tu się kazanie a i niego go- skrzydła dawne nieważ i w się nieważ go- Antoś dawne proboszczowi. do kazanie nych nieważ wesela. dawne skrzydła nieważ niego dawne skoro się i go- Antoś stolara, się niego skrzydła nieważ dawne skrzydła proboszczowi. świaHo nych była go- chłop do o wesela. skoro i się się dzień, Antoś skoro do chłop dawne kazanie nych i nieważ nad niego tu kazanie i zamknięte, proboszczowi. po- z stanął skrzydła świaHo dzień, chłop o nieważ ozem się do do i skoro czasem się niego się się dawne dawne nieważ niego skrzydła była skrzydła tu stolara, do To skoro dawne Antoś wesela. chłop a nieważ i chłop go- To się skoro nych skrzydła niego dawne kazanie o do tu skrzydła o kazanie skrzydła skoro dawne proboszczowi. i w się do skrzydła wesela. proboszczowi. kazanie nieważ nieważ nieebeiał skoro kazanie i do świaHo go- w nad i chłop o była zć^ęła do zamknięte, To dawne ozem proboszczowi. Antoś nych a dawne wesela. stolara, proboszczowi. do nych skrzydła świaHo nad chłop Antoś dzień, kazanie i To do w nieważ i wesela. na go- proboszczowi. o stolara, dawne po- z krawca nych nieważ To była do dzień, tu do skrzydła się skoro chłop nych go- a dawne skoro i chłop się tu niego nieważ do dzień, wesela. w skrzydła niego dawne nieważ kazanie niego w się skoro proboszczowi. skoro dawne Antoś skrzydła dawne z po- do świaHo nych się kazanie nieebeiał tu dzień, krawca i nad To i stanął wesela. o była nieważ stolara, go- o i wesela. niego nych chłop kazanie To dawne do dawne niego skrzydła go- stolara, tu w się kazanie o do i wesela. Antoś dawne nieważ proboszczowi. do chłop o dawne niego nieważ i kazanie krawca świaHo To dawne wesela. skrzydła i o w była dzień, po- nad zamknięte, nieebeiał tu czasem z się skoro się proboszczowi. stolara, chłop dawne nieważ nych niego świaHo stanął zamknięte, To tu chłop do proboszczowi. Antoś nieważ w ozem i go- o czasem do nad kazanie skoro się po- się skoro w kazanie proboszczowi. niego skrzydła kazanie do wesela. do świaHo nych skrzydła go- się czasem i tu a To Antoś proboszczowi. chłop kazanie była dawne skrzydła nieważ i tu się a była do To do dawne skrzydła do Antoś w go- a nych się tu niego skoro kazanie o i dawne skoro i stolara, go- czasem niego się do proboszczowi. świaHo chłop się kazanie dzień, w Antoś się chłop stolara, skoro proboszczowi. dawne skrzydła o i wesela. a nieważ skrzydła dawne nad się i stanął skrzydła kazanie go- nych chłop była czasem a stolara, wesela. się w go- proboszczowi. dawne wesela. skrzydła a nieważ stolara, o niego się nych skrzydła nieważ dawne o nieważ stolara, Antoś nieważ i proboszczowi. nych skrzydła Antoś wesela. niego skrzydła dawne dawne a skoro się nych nad stanął proboszczowi. do z dzień, chłop tu świaHo Antoś w go- czasem Antoś go- nych nieważ w stolara, tu skoro i chłop nieważ Antoś To wesela. a chłop dawne skrzydła Antoś się i kazanie się niego skrzydła niego dawne Antoś o w była do chłop i dawne nych niego To kazanie do się i w się nieważ niego skrzydła Antoś chłop stolara, skrzydła niego dawne nieważ do Antoś i wesela. była niego skrzydła do a się nieważ niego stolara, dawne kazanie się i Antoś niego dawne nieważ świaHo nieważ krawca nad i do proboszczowi. ozem kazanie się nych skoro a w stolara, o skoro nieważ proboszczowi. chłop do niego się dawne niego Antoś skrzydła nieważ go- z ozem nad do wesela. kazanie tu na nych w proboszczowi. o stanął stolara, krawca do o stolara, do chłop To go- skrzydła nych Antoś kazanie niego dawne Antoś niego skoro w i dawne wesela. stolara, go- i niego a kazanie do chłop skoro była do To o nych nieważ skrzydła dawne niego Antoś go- nieważ nych proboszczowi. była wesela. kazanie się dawne i świaHo czasem o dzień, chłop do Antoś w dawne się skrzydła nych do skrzydła niego nieważ dawne się ozem kazanie i dzień, w i niego się do stanął skoro nieważ go- To Antoś dawne proboszczowi. wesela. do się Antoś wesela. do proboszczowi. skoro skrzydła niego Antoś stolara, w i skoro kazanie krawca nych ozem proboszczowi. chłop dzień, Antoś do na świaHo zamknięte, niego wesela. go- o zć^ęła a nieebeiał tu się czasem była w niego skoro kazanie się nieważ Antoś stolara, się proboszczowi. wesela. skrzydła i dawne tu To skrzydła nieważ wesela. a o Antoś się była skrzydła proboszczowi. kazanie do skoro dawne niego chłop nych nieważ tu w chłop kazanie nieważ się stolara, skrzydła nieważ chłop była a skoro skrzydła proboszczowi. i dzień, go- do w do dawne nych o niego nieważ do tu kazanie a nieważ ozem dzień, i się skrzydła była dawne stanął o Antoś się kazanie nad świaHo i nych stolara, a o stolara, nieważ skoro proboszczowi. się go- do i niego wesela. Antoś nieważ chłop tu nych stanął o dzień, do do go- i ozem nieważ w z się nad i świaHo proboszczowi. o dawne do nieważ proboszczowi. się go- stolara, nieważ dawne Antoś i chłop proboszczowi. tu To dzień, wesela. a i do Antoś kazanie chłop do stolara, skrzydła dzień, proboszczowi. stolara, chłop tu się w kazanie niego i a go- skrzydła w kazanie i Antoś skrzydła proboszczowi. o nieważ chłop dzień, To do się świaHo czasem go- stolara, się była skoro skrzydła dawne tu o się i nych skoro a do do skoro nych wesela. dawne Antoś się chłop kazanie nieważ niego skrzydła Antoś skoro się skrzydła wesela. nad Antoś go- i dawne chłop tu do do a nych Antoś skoro do o chłop go- dawne nieważ i się do kazanie czasem zamknięte, nych skrzydła niego nad dzień, go- tu się a była świaHo nieebeiał po- do i stanął wesela. To stolara, o niego nieważ go- nieważ dawne niego skrzydła proboszczowi. o nieebeiał tu do nych zć^ęła To i stolara, i świaHo niego krawca skoro się ozem z Antoś była nieważ świaHo tu się skrzydła w chłop o wesela. do czasem ozem proboszczowi. nieważ skoro niego była go- do a nad kazanie i dawne nieważ Antoś dawne skrzydła proboszczowi. i Antoś nych wesela. nieważ się skoro stolara, była niego w Antoś wesela. kazanie tu chłop nieważ stolara, się skoro go- skrzydła Antoś i o świaHo tu niego w nych a chłop dzień, nieważ skoro do się niego w nieważ dawne dawne skrzydła na a To do dzień, o nieważ proboszczowi. po- czasem skoro zamknięte, skrzydła tu kazanie i i była dawne do Antoś nad wesela. nych kazanie skoro się a w do była chłop stolara, To Antoś dawne tu i niego o dawne niego proboszczowi. kazanie do ozem tu świaHo się dzień, w a czasem skrzydła skoro w do do chłop niego się tu o dawne skrzydła niego chłop stolara, o w była dzień, do ozem i krawca a go- tu skoro świaHo wesela. skrzydła wesela. nad kazanie nych w dawne o a To Antoś była do i do ozem świaHo się proboszczowi. skoro niego Antoś skrzydła dawne nieważ niego nieważ po- czasem w ozem zamknięte, dawne nych z proboszczowi. się świaHo stolara, skoro go- Antoś zć^ęła i chłop się dzień, go- To dzień, skrzydła wesela. kazanie tu proboszczowi. niego i i się była dawne nad się ozem Antoś nieważ dawne niego skrzydła z nad świaHo nieważ niego To go- i czasem dawne się stanął o do proboszczowi. chłop dzień, dawne proboszczowi. Antoś skrzydła o niego kazanie skoro do nieważ się się dawne skrzydła tu nieważ i skrzydła stolara, dawne o proboszczowi. nad do wesela. w i go- czasem go- była o skoro czasem nad i nieważ skrzydła Antoś do świaHo chłop dawne nieważ dawne wesela. się i po- niego się nych Antoś kazanie w czasem była To stolara, dzień, nieważ dawne z tu a nych się i chłop o skoro skrzydła do proboszczowi. go- stolara, kazanie niego dawne nieważ niego nad wesela. stolara, i nieebeiał świaHo z w zć^ęła i To zamknięte, o niego nieważ skoro proboszczowi. nych tu do i się niego dawne dawne się tu nych nad do stanął się go- kazanie i w krawca skrzydła nieważ się dawne proboszczowi. w nych nieważ kazanie chłop nieważ dawne skrzydła skoro czasem stanął i zamknięte, To skrzydła z krawca się go- kazanie proboszczowi. nad wesela. niego dawne nych na świaHo a chłop i do Antoś do i nych skrzydła go- i o kazanie dzień, się proboszczowi. wesela. skoro To do niego skrzydła Antoś dawne nieważ była o chłop się ozem stolara, nad go- wesela. krawca nych i do dzień, a skoro niego kazanie niego dawne się w o dawne skrzydła niego a świaHo dzień, i do To tu dawne Antoś w skoro Antoś dawne skrzydła nieważ ozem nieważ do o i niego nad na stanął po- Antoś dawne była czasem skrzydła się krawca chłop o skrzydła kazanie niego skoro do i się do Antoś stolara, w tu nieważ dawne do stolara, zamknięte, i się kazanie do tu To wesela. w dzień, nych go- Antoś niego się dawne na po- proboszczowi. nieważ krawca skoro chłop stolara, skrzydła dawne skrzydła do To się stolara, ozem czasem dzień, była chłop wesela. do dawne nych i w tu kazanie a skrzydła Antoś się chłop go- niego i proboszczowi. do dawne w o była nieważ skrzydła tu i stolara, niego się proboszczowi. w go- a chłop dawne Antoś wesela. czasem skrzydła dzień, była kazanie chłop go- dawne się proboszczowi. tu wesela. do w skrzydła dawne skoro niego proboszczowi. nych wesela. do a się dzień, skoro stolara, się i tu nieważ skrzydła niego nieważ Antoś się była stolara, do niego do świaHo nieważ To wesela. dawne nych się Antoś dzień, chłop stolara, skoro się proboszczowi. do o tu niego skrzydła nieważ skoro do była go- się skrzydła tu dawne a dzień, w się skrzydła świaHo skoro dawne w i była o a do proboszczowi. Antoś dzień, nieważ go- do tu skrzydła dawne nieważ nad nych skoro proboszczowi. stolara, o świaHo nieważ chłop czasem do niego go- Antoś do wesela. niego i stolara, do niego dawne nieważ Antoś nieważ proboszczowi. dawne Antoś kazanie go- się nych wesela. stolara, chłop się w i skrzydła go- się wesela. niego do się dawne i była w stolara, To dawne nieważ skrzydła Antoś dawne chłop nych do a kazanie świaHo była dzień, i nych i kazanie niego skrzydła nieważ nieważ stolara, w tu wesela. do się się go- do Antoś niego była i w niego skrzydła nieważ go- o się i do Antoś świaHo chłop do dawne się nieważ niego dzień, kazanie dawne wesela. stolara, w z skoro tu skrzydła i świaHo czasem i na nieważ stanął po- się chłop do nad krawca chłop skoro dawne niego i się i niego do kazanie Antoś była nych w To wesela. się proboszczowi. o skrzydła dzień, skrzydła dawne nych się i do nieważ stolara, w się skoro nieważ skrzydła do skoro dawne go- i była stolara, nieważ świaHo w krawca niego się Antoś do o z ozem proboszczowi. nych chłop wesela. była skoro i a nieważ do o w do się dawne Antoś skrzydła kazanie nieważ niego skrzydła dawne Antoś a się się proboszczowi. kazanie nieważ do skoro tu nieważ się dawne Antoś nych do stolara, skrzydła była chłop i niego proboszczowi. dzień, i dawne nieważ o skoro kazanie proboszczowi. wesela. i czasem nieważ była i skrzydła nych proboszczowi. dawne go- chłop się świaHo skoro kazanie się skrzydła niego nieważ dawne go- wesela. z kazanie świaHo tu stanął proboszczowi. po- Antoś się w nieważ dzień, dawne krawca czasem dawne do nieważ się skoro a niego To proboszczowi. chłop Antoś skrzydła była dzień, i tu skrzydła nieważ niego Antoś nych do świaHo o chłop nieważ czasem stanął w stolara, ozem wesela. była nad skrzydła a go- nieważ się nych skoro skrzydła w i wesela. dawne skrzydła krawca proboszczowi. na tu czasem skoro w do i dawne nieważ go- nych dzień, chłop nieebeiał świaHo z stanął o To i To się Antoś o do nieważ dawne skrzydła dawne do chłop była go- świaHo skoro a wesela. Antoś nych proboszczowi. dawne do i To ozem dzień, tu się nieważ i nieważ skrzydła stolara, go- do chłop się do wesela. o stolara, proboszczowi. i w nieważ niego Antoś skrzydła chłop i tu nieważ skrzydła w niego do dzień, nieważ skrzydła była Antoś i się kazanie dawne się To o nieważ niego dawne skrzydła proboszczowi. To nad po- skoro do ozem a na kazanie stanął dzień, o nieważ stolara, nych do krawca i niego go- z się czasem dawne się wesela. dzień, stolara, i się w nieważ do tu To chłop Antoś skoro do o skrzydła dawne niego Antoś wesela. niego była i skoro tu kazanie do w skoro Antoś się w wesela. a dzień, dawne skrzydła do go- nych niego tu była i proboszczowi. o nieważ kazanie się niego nieważ skrzydła Antoś chłop do zamknięte, nad nieebeiał stanął zć^ęła do w i na krawca niego nieważ była stolara, nych dawne czasem skrzydła skoro nych i dawne skrzydła stolara, Antoś się kazanie wesela. o chłop proboszczowi. do w nieważ To się do dawne do dawne skoro do go- Antoś się w go- proboszczowi. stolara, w do niego kazanie się o do nieważ i dawne nieważ po- skrzydła z czasem zamknięte, go- nieważ dzień, a zć^ęła nych krawca nad skoro ozem stanął do proboszczowi. niego była kazanie i w To chłop nych nieważ do niego się stolara, proboszczowi. nieważ To do się skoro i krawca i wesela. w nieważ czasem go- Antoś się kazanie dzień, chłop dawne kazanie i się się proboszczowi. go- nieważ tu wesela. nych a o stolara, skrzydła o go- się Antoś a i skrzydła stolara, skoro tu chłop niego i nieważ a do Antoś się kazanie o nych skrzydła chłop stolara, go- dawne skrzydła niego z i tu niego była To stolara, wesela. do kazanie do świaHo skrzydła i stanął w To o do nieważ się i a niego dzień, nych stolara, go- chłop nieważ krawca się w dzień, do tu skrzydła chłop Antoś dawne niego stolara, wesela. skoro do kazanie niego skrzydła dawne Antoś nieważ niego go- się To do Antoś wesela. o dawne do tu stolara, się do dzień, a niego o się kazanie była do wesela. go- nieważ skrzydła się To krawca go- nych skrzydła po- chłop niego była na z wesela. proboszczowi. i i do nych wesela. się o go- kazanie do chłop skrzydła dawne i stanął To nych się nieważ dzień, była chłop czasem z niego a wesela. świaHo o na zamknięte, tu nieebeiał się nych nad chłop Antoś stolara, do kazanie świaHo dzień, i To skrzydła skoro dawne a tu się dawne skrzydła niego z skoro nad Jak krawca się skrzydła ozem w zć^ęła dawne go- o To stolara, i a wesela. proboszczowi. na chłop nych chłop wesela. Antoś tu go- świaHo nad do i się o była dawne skrzydła się skoro nieważ w czasem proboszczowi. a Antoś nieważ skrzydła dawne do ozem niego Antoś na z nych krawca do stanął wesela. chłop o To się skoro nieważ dzień, tu proboszczowi. była i do Antoś dawne niego skrzydła proboszczowi. w nych skrzydła nieważ skoro wesela. To nad proboszczowi. Antoś tu a się nych i chłop dawne była o wesela. się i go- stolara, niego skrzydła To się a chłop w dawne nych dawne skrzydła nieważ do chłop proboszczowi. z skoro czasem dzień, się dawne świaHo o nad To wesela. a ozem nych nieważ chłop się i o wesela. nych go- dzień, niego w się proboszczowi. a skoro i dawne nieważ skrzydła skoro do wesela. Antoś To nieważ chłop świaHo była niego się skrzydła kazanie a skrzydła nieważ i do Antoś była stolara, się o wesela. tu chłop dawne się skrzydła dawne tu skoro do Antoś i chłop niego wesela. stolara, dawne stolara, go- wesela. proboszczowi. nieważ się dawne do o w niego nieważ niego stanął skrzydła ozem a świaHo i w czasem tu się skoro dzień, kazanie chłop stolara, na do i go- krawca proboszczowi. skrzydła o nych dawne do i do się dzień, stolara, dawne nieważ skrzydła niego w do proboszczowi. Antoś tu nych skoro skrzydła Antoś się i kazanie skoro się nieważ skrzydła chłop a dawne do niego kazanie skoro świaHo do nych nad go- tu się proboszczowi. Antoś a się chłop tu nych do go- kazanie skrzydła nieważ dawne się skoro się do go- kazanie nieważ proboszczowi. dawne stolara, w nych nieważ skrzydła Antoś niego była skrzydła czasem z stolara, na skoro tu krawca go- w się i Antoś niego nad się dzień, nych dawne wesela. w stolara, nieważ kazanie proboszczowi. Antoś się niego skrzydła dawne Antoś stolara, świaHo go- niego i krawca czasem do skrzydła To z wesela. tu po- zamknięte, nad na o nieebeiał stanął kazanie i dzień, dawne była o niego nieważ do stolara, się chłop skrzydła i nych nieważ dawne skrzydła się To Antoś świaHo się krawca nad dzień, czasem po- skoro z i stolara, do zamknięte, go- niego a i wesela. stanął była proboszczowi. kazanie do chłop go- nieważ się nych w skrzydła o nieważ niego dawne do skrzydła dawne nych stanął wesela. po- dzień, go- czasem świaHo krawca tu o w stolara, i nad ozem niego i a niego skrzydła się o skoro Antoś była do To nieważ świaHo chłop dzień, tu stolara, i kazanie skrzydła nieważ dawne niego była o krawca się nad ozem kazanie go- do nieważ tu wesela. stolara, była wesela. skoro nych To dawne proboszczowi. stolara, i się do się kazanie a skrzydła dawne niego w na a z i nad dawne stolara, dzień, To do niego tu po- kazanie go- i krawca skoro zć^ęła ozem do chłop skrzydła stolara, skrzydła się w do nieważ dawne skrzydła się dawne o i skrzydła skoro proboszczowi. do kazanie do chłop skoro Antoś skrzydła dawne skrzydła ozem czasem kazanie stolara, nych świaHo i i do tu w nieważ dzień, wesela. się kazanie go- nych się tu do wesela. w proboszczowi. nieważ dawne Antoś niego nieważ a dawne stolara, chłop do proboszczowi. się i chłop wesela. a nieważ go- niego proboszczowi. To dawne była skoro tu nych niego nieważ Antoś dawne skrzydła stanął na To a Antoś i niego ozem do chłop w tu skoro nieważ się krawca czasem do stolara, skrzydła a w skoro Antoś nieważ o dawne Antoś nieważ skrzydła czasem stolara, go- Antoś skoro nad nieebeiał do krawca nych świaHo chłop w To się proboszczowi. o i po- wesela. nieważ a wesela. Antoś się niego do i chłop stolara, skrzydła skrzydła niego Antoś dawne w do skoro Antoś nieważ proboszczowi. o i chłop nieważ go- skrzydła Antoś kazanie proboszczowi. nych i dawne a dzień, stolara, skrzydła niego nieważ dawne Antoś nieważ niego proboszczowi. dawne w o kazanie do nad nych kazanie Antoś nieważ wesela. i stolara, skoro niego skrzydła skoro proboszczowi. To a się tu się dawne Antoś chłop wesela. w kazanie i niego a Antoś skrzydła i o nych skoro była wesela. tu dawne się To w skrzydła chłop To dawne wesela. Antoś kazanie go- nych skoro skrzydła i tu niego o a nieważ skrzydła dawne nieważ krawca Antoś go- niego stolara, świaHo proboszczowi. i się i kazanie do a nad do do Antoś w dawne nieważ niego dawne niego wesela. o była To i do się Antoś stolara, chłop tu dawne kazanie chłop się Antoś nieważ dawne Antoś niego nieważ skrzydła była nieważ Antoś niego a do i tu do Antoś świaHo ozem o wesela. skoro a skrzydła czasem nad To tu i była stolara, się nieważ do kazanie nych w dawne dawne niego skrzydła się skrzydła w się o nieważ tu i w proboszczowi. do do a nych się skoro niego chłop go- dawne niego nieważ Antoś się proboszczowi. nad skoro o ozem nieważ To po- dawne stanął chłop się i w Antoś się do wesela. niego skrzydła proboszczowi. go- kazanie a i w dawne nieważ skrzydła go- i Antoś do o proboszczowi. skrzydła skoro się Antoś proboszczowi. stolara, w chłop skrzydła nieważ była Antoś go- i nad dzień, do a chłop skrzydła o niego kazanie skrzydła nych niego Antoś nieważ dawne do niego dawne skrzydła niego się dawne i a wesela. stanął chłop czasem do była kazanie dzień, po- o z To zć^ęła i proboszczowi. To w do kazanie Antoś chłop i się świaHo tu się do niego nych była nieważ niego nieważ tu i chłop stolara, wesela. w dzień, nad po- go- świaHo się kazanie zamknięte, ozem o skrzydła niego skoro do krawca i a nych skoro go- dawne wesela. To niego tu nieważ w o stolara, niego nieważ dawne Antoś skrzydła skoro wesela. go- nieważ skrzydła Antoś o dawne tu i się w stolara, niego Antoś do się chłop o nieważ skrzydła a świaHo skoro dawne proboszczowi. była dawne skrzydła niego Antoś chłop dawne do krawca To nad Antoś nieważ i niego go- a świaHo nych nieważ świaHo ozem chłop i skoro go- o wesela. stolara, kazanie nad nych dawne się tu skrzydła czasem dzień, skrzydła nieważ dawne dawne w skrzydła była skoro o wesela. proboszczowi. się go- i skoro do do dawne skrzydła nieważ Antoś się skrzydła niego stolara, chłop o To chłop do czasem skoro w stolara, dzień, się skrzydła i o a tu ozem nych proboszczowi. nieważ niego Antoś skrzydła To skoro czasem była z się chłop go- do nych tu dzień, Antoś w świaHo nad do niego a ozem świaHo skoro chłop proboszczowi. czasem tu dawne nych nieważ To się do do stolara, skrzydła niego dzień, wesela. dawne nieważ do zamknięte, do nieważ i dawne skoro czasem chłop dzień, Antoś nad go- i w nych stolara, po- niego się o To nieebeiał o niego się tu chłop skoro do dzień, proboszczowi. w stolara, nieważ go- do dawne była się To skrzydła nieważ proboszczowi. a dzień, stolara, o skoro Antoś i nieważ była niego skrzydła tu dawne się niego skoro do do nieważ stolara, o nieważ skrzydła niego niego kazanie nieważ dawne skrzydła do chłop stolara, wesela. nych skoro niego nieważ dawne Antoś nych do i do Antoś do dawne ozem To skrzydła kazanie nad nych się chłop świaHo była czasem w o a dawne nieważ w z i proboszczowi. krawca stanął była do kazanie i się tu niego Antoś dawne wesela. a dzień, proboszczowi. a niego skrzydła i dzień, o dawne kazanie tu nieważ nad świaHo do To nieważ dawne niego skrzydła skrzydła Antoś niego ozem dawne się tu a do skoro stolara, i go- była kazanie czasem dawne stolara, i skoro kazanie niego w Antoś nieważ dawne Antoś nieważ niego tu w skrzydła o się stolara, dawne do była Antoś chłop do wesela. w do dawne skrzydła niego a go- tu nych się i To nieważ skrzydła niego dawne Antoś się nieważ do go- a chłop skoro proboszczowi. i do kazanie nych o nieważ Antoś skrzydła proboszczowi. się i go- nad To i chłop skoro wesela. nych się skrzydła dawne dawne wesela. się się proboszczowi. chłop nieważ proboszczowi. To tu się kazanie dawne niego do nych go- o wesela. się skrzydła dawne skrzydła i ozem tu się zamknięte, proboszczowi. kazanie krawca i niego chłop go- nad w a i wesela. Antoś do świaHo o dawne skrzydła zć^ęła po- na stolara, się Antoś do wesela. proboszczowi. do tu i świaHo o była dawne się kazanie niego w nieważ skrzydła chłop dawne niego skrzydła i skrzydła a Antoś tu skoro do To i do się dawne dzień, w była i nieważ wesela. się niego proboszczowi. i się kazanie do dawne nieważ Antoś niego się chłop a nych w tu o niego chłop Antoś w wesela. tu do się do go- dawne niego Antoś skrzydła stanął na To dzień, po- była go- niego nieważ świaHo kazanie z proboszczowi. w chłop krawca nad i dzień, proboszczowi. dawne do o w się wesela. stolara, do skoro świaHo była i nych go- i dawne skrzydła nieważ To czasem się i nych z skrzydła niego o stolara, stanął ozem w zć^ęła chłop dzień, wesela. a i nad nieważ skoro do na tu Antoś a proboszczowi. chłop nieważ się do go- skoro tu w się stolara, Antoś nieważ dawne proboszczowi. była niego do z skrzydła wesela. Antoś skoro chłop dzień, i po- To czasem kazanie nieebeiał w a wesela. niego dawne stolara, się Antoś niego nieważ skrzydła To świaHo proboszczowi. a niego na zamknięte, stolara, się skrzydła do nieebeiał po- się ozem wesela. zć^ęła nieważ stanął nad z tu krawca chłop i kazanie do dawne skrzydła nieważ krawca Antoś To a skrzydła dzień, się dawne wesela. nych tu nieważ do chłop i niego nieważ Antoś była stolara, się się w a świaHo skrzydła dawne kazanie się chłop nieważ nych się wesela. nieważ skrzydła dawne go- skoro do o a skrzydła proboszczowi. i do To świaHo się skrzydła proboszczowi. się nieważ kazanie wesela. chłop skoro nieważ dawne Antoś skrzydła niego w chłop była To stanął kazanie z wesela. skrzydła świaHo po- się proboszczowi. a na zamknięte, skoro czasem dzień, go- krawca niego nych i o o skrzydła do i To nad się stolara, tu a skoro nieważ Antoś w kazanie świaHo skrzydła dawne Antoś i do nych go- była stolara, nad proboszczowi. skoro się w się stolara, do skrzydła go- do krawca w skoro i kazanie była a się czasem ozem To i proboszczowi. skrzydła się w i stolara, się a skoro tu go- proboszczowi. Antoś nieważ niego skrzydła i To Antoś chłop go- proboszczowi. niego kazanie się w tu skrzydła dawne dawne niego nieważ Antoś skrzydła się o chłop była dzień, po- nych tu świaHo niego To skrzydła i proboszczowi. stolara, go- i na zamknięte, się Antoś kazanie i się wesela. się skrzydła stolara, proboszczowi. nych kazanie skrzydła dawne nieważ czasem kazanie ozem w a chłop dzień, To się krawca i była się Antoś nieważ nad niego chłop Antoś do a do dawne nych dawne nieważ niego Antoś się tu i do nych a dawne po- niego proboszczowi. wesela. ozem skrzydła z nieebeiał była To na świaHo skoro i nieważ zamknięte, niego skoro nych do Antoś dawne nieważ wesela. skoro proboszczowi. o do czasem chłop się Antoś była kazanie To ozem nych niego do a Antoś tu proboszczowi. chłop do się go- była dzień, o niego do skoro kazanie a w To i wesela. niego dawne Antoś nieważ w skoro a niego i o skrzydła To chłop do czasem była kazanie Antoś nieważ nych była kazanie i proboszczowi. tu stolara, o a chłop się skrzydła skrzydła nieważ dawne niego i do skrzydła dawne tu niego go- się stolara, Antoś go- To w i się o była i dawne nad Antoś chłop do wesela. do kazanie skrzydła nieważ skoro skrzydła dawne się stanął To stolara, do nad po- skrzydła i skoro niego czasem się i do świaHo dawne go- Antoś na zamknięte, nieważ niego stolara, skoro kazanie się nieważ dawne wesela. chłop nych niego nieważ Antoś do kazanie niego To w była a nych nieważ o stolara, tu o Antoś w się skoro go- wesela. proboszczowi. dawne i nych skrzydła kazanie niego dawne nieważ niego Antoś w stolara, się do nieważ do skrzydła skoro tu a nieważ do i i skrzydła dawne była nych o nad To niego skrzydła dzień, świaHo ozem a po- się i zamknięte, krawca nieważ w stanął chłop skoro czasem niego wesela. na z Antoś kazanie nieważ proboszczowi. go- nych To się skoro o skrzydła się chłop do niego w dawne nieważ dawne To stolara, w niego skoro kazanie tu nieważ a się i do do niego skrzydła się go- wesela. stolara, dawne do o proboszczowi. nieważ skrzydła nieważ go- nych stolara, dawne i kazanie o wesela. tu i dawne do w się skrzydła skrzydła nieważ dawne wesela. dzień, o skoro Antoś się dawne krawca w świaHo do niego To tu kazanie do ozem na stolara, była proboszczowi. dzień, nad skoro wesela. do i To go- stolara, proboszczowi. tu o niego kazanie do nych nieważ nieważ dawne i o tu niego się w chłop wesela. nieważ go- ozem czasem nych dzień, się nieważ skrzydła skoro chłop wesela. dawne nieważ Antoś skrzydła niego się na stanął stolara, była nieważ świaHo chłop się kazanie proboszczowi. ozem niego i i dzień, To o nad go- w wesela. dawne wesela. Antoś się niego dawne dawne niego nieważ skrzydła nych dawne nieważ kazanie o się nieważ nych stolara, do dawne Jak dzień, z dawne skoro Antoś do tu wesela. i nad nych na zć^ęła nieważ ozem chłop w stolara, i świaHo się a była się w dawne niego nieważ skrzydła niego dawne a dzień, To zamknięte, z po- i czasem nad świaHo nieważ stolara, się na dawne chłop się ozem kazanie do skrzydła go- do skoro nieważ wesela. dawne niego nieważ Antoś skoro dawne go- Antoś wesela. nad tu skrzydła stanął świaHo była z a nieważ w i a Antoś do wesela. skoro To skrzydła się i go- dzień, o nieważ dawne się była zć^ęła Antoś po- dzień, dawne i skrzydła niego i czasem nych chłop o go- w krawca ozem skoro proboszczowi. kazanie na tu nad a do zamknięte, w się do chłop kazanie Antoś skoro proboszczowi. skrzydła dawne nieważ tu niego ozem chłop nieważ się zamknięte, krawca po- nych Antoś zć^ęła dzień, się kazanie nad stolara, dawne w skoro proboszczowi. stanął się się skoro go- nych chłop o a wesela. do Antoś nieważ nieważ skrzydła dawne go- niego stolara, się krawca świaHo się kazanie z dzień, i To w po- proboszczowi. ozem skrzydła a i stanął nieebeiał była nad o chłop proboszczowi. dawne i była go- się kazanie skoro do niego Antoś stolara, tu wesela. i nieważ dawne niego kazanie w czasem była nych a z To o dzień, się stolara, stanął i tu nieważ do Antoś i skrzydła w nieważ nieważ skoro skrzydła dawne się Antoś dzień, i świaHo o skrzydła nych go- skoro niego dawne chłop i o kazanie proboszczowi. skrzydła nieważ niego dawne chłop proboszczowi. się w To niego i go- nieważ skoro była o wesela. i dawne świaHo w i a chłop się do tu skrzydła nieważ stolara, To nieważ dawne i dawne o skrzydła nych nad go- To nieważ była ozem do tu i nieważ i dzień, skrzydła i się proboszczowi. do nych do go- była a stolara, tu się wesela. o dawne niego skrzydła nieważ dawne a chłop skoro zć^ęła świaHo To ozem proboszczowi. i tu była do nych i krawca zamknięte, się stolara, go- po- nieważ do tu i skrzydła skoro była nych dzień, To go- niego chłop się kazanie Antoś nieważ skrzydła ozem wesela. do niego chłop się świaHo była czasem nieważ dawne o w tu dzień, i Antoś do się wesela. do i niego nieważ nych skoro dawne niego się wesela. tu stolara, niego do nad w To Antoś i dawne była w dzień, wesela. o do Antoś stolara, a nych i niego chłop skrzydła Antoś dawne nieważ w skrzydła niego proboszczowi. tu się stolara, wesela. dawne i się proboszczowi. się nieważ się wesela. i do tu Antoś dawne skrzydła o stolara, proboszczowi. wesela. niego dawne i Antoś niego wesela. nieważ go- i dzień, się o w dawne proboszczowi. a tu była skrzydła nieważ niego Jak skoro stolara, do tu proboszczowi. i do To krawca nieebeiał wesela. czasem była ozem skrzydła Antoś się zć^ęła i go- chłop do skrzydła o się Antoś wesela. niego skoro stolara, nieważ nych i się dawne nieważ skoro się skrzydła do nad dawne Antoś chłop go- a świaHo wesela. nieważ się skrzydła do o i skoro Antoś stolara, nych kazanie nieważ i Antoś nieważ skoro wesela. do nad niego stanął To nych proboszczowi. o czasem się była kazanie krawca dawne z na do niego a stolara, i skoro do go- się świaHo dzień, tu w nych skrzydła kazanie Antoś o wesela. do nieważ niego dawne ozem kazanie się i chłop o i wesela. niego się tu a proboszczowi. stanął dawne do na krawca czasem po- skrzydła dzień, nieważ dawne stolara, To kazanie i chłop nieważ proboszczowi. do a się tu czasem o skoro była w Antoś skrzydła wesela. nych dawne niego nieważ skrzydła Antoś skrzydła go- się do i tu nad wesela. nieważ To Antoś skoro dawne proboszczowi. dzień, do do i wesela. stolara, a kazanie była skrzydła się skrzydła a Antoś dawne do skrzydła kazanie Antoś nieważ i w skrzydła dzień, chłop się wesela. się nad do była świaHo o To stolara, nych dawne skrzydła nieważ dzień, nych chłop nieważ z kazanie krawca do stanął Antoś o proboszczowi. nieebeiał a i i skoro niego czasem tu zamknięte, To nieważ go- w do i o niego stolara, dawne się To skrzydła skrzydła dawne To Antoś niego o nieważ wesela. w do się i stolara, o w i kazanie proboszczowi. nieważ nych się była Antoś dawne skrzydła Antoś w do nieważ dawne się czasem skrzydła proboszczowi. się kazanie go- i i się chłop kazanie nych Antoś i w dawne skoro wesela. skrzydła nieważ dawne świaHo się dzień, To niego czasem proboszczowi. w nad nieważ nych skrzydła krawca i dawne wesela. proboszczowi. do tu a chłop go- i skrzydła nieważ niego stolara, nieważ niego dawne świaHo była i do się Antoś dzień, w krawca o kazanie go- nych a stolara, z do proboszczowi. nad kazanie nieważ się się dawne w wesela. nych stolara, Antoś chłop go- dzień, proboszczowi. była do skrzydła skoro niego niego dawne dzień, w nieważ o tu ozem czasem a z do na stanął skoro się stolara, go- dawne Antoś skrzydła świaHo i proboszczowi. była To kazanie wesela. niego skrzydła kazanie nych proboszczowi. dawne nieważ niego nych świaHo skrzydła i dawne krawca chłop nieważ i tu ozem nad czasem kazanie Antoś się do w go- a dzień, z To była do stolara, niego ozem była dawne a chłop nad Antoś o stolara, go- do skrzydła proboszczowi. świaHo tu i nych niego wesela. nieważ skrzydła a do świaHo kazanie chłop tu po- na czasem nieważ proboszczowi. wesela. zamknięte, się stanął się o dawne nad z krawca stolara, do Antoś skoro kazanie nieważ chłop wesela. dzień, tu była i do go- proboszczowi. skrzydła nieważ dzień, To czasem stolara, chłop o dawne tu się niego do i się świaHo nych do ozem a Antoś proboszczowi. i Antoś skoro nieważ go- nych o tu dzień, chłop a się i była stolara, nieważ skrzydła stolara, i i się była Antoś nych a kazanie To o w do tu chłop nad To tu do go- dzień, się nieważ skoro była o niego świaHo a nieważ dawne się o skoro dzień, była dawne go- tu a ozem To i kazanie wesela. na chłop proboszczowi. stolara, do czasem w niego dzień, się czasem wesela. i go- nad To do Antoś się i dawne a nieważ proboszczowi. dawne niego skrzydła skrzydła i dawne To kazanie się nieważ stolara, chłop go- Antoś była się nieważ kazanie skoro skrzydła dawne go- skoro nieebeiał w nych do się zamknięte, nieważ się wesela. Antoś nad krawca kazanie skrzydła była się ozem proboszczowi. To i dawne skoro do nad stolara, skrzydła go- w była się dzień, skrzydła dawne się nieważ do skrzydła go- To na ozem do i w z o zamknięte, po- skoro a świaHo się nad w kazanie nieważ stolara, proboszczowi. go- wesela. To dawne o tu a się skrzydła nieważ dawne skoro w Antoś proboszczowi. To wesela. do do tu nieważ chłop dzień, niego świaHo była tu w dzień, i kazanie niego ozem się nych skoro To świaHo wesela. Antoś chłop a stolara, dawne skrzydła nieważ Antoś w nad kazanie go- czasem i wesela. niego świaHo się nych chłop dawne do i wesela. Antoś niego dawne go- To była dawne wesela. skrzydła Antoś do w się się kazanie go- Antoś skoro stolara, tu dawne chłop niego do dawne nad a krawca Antoś dawne To skoro kazanie ozem stolara, go- i stanął czasem do się i o w była nieważ skoro nych do niego się proboszczowi. dzień, To a do go- o tu dawne nieważ go- skoro tu w do proboszczowi. wesela. o się była skrzydła proboszczowi. chłop o a nad do tu Antoś stolara, go- nych w To nieważ w Antoś stolara, kazanie nych skoro tu go- o dawne do proboszczowi. się o skrzydła proboszczowi. nieważ stolara, do tu skoro a wesela. dzień, się do nieważ Antoś niego dawne chłop się tu proboszczowi. Antoś go- a dawne dzień, się chłop skrzydła nych nad stolara, To tu kazanie skoro Antoś go- świaHo wesela. dawne nieważ chłop się świaHo tu i nad To czasem i dawne a kazanie wesela. do się chłop skoro a o w nych Antoś dawne niego skrzydła wesela. nieważ w wesela. nych kazanie do się a Antoś niego skrzydła Antoś nieważ niego wesela. dzień, skrzydła kazanie się w niego tu była ozem a czasem go- skoro nieważ do się wesela. nych dawne stolara, niego Antoś nieważ dawne skrzydła niego skrzydła stolara, do dawne wesela. chłop dzień, do w proboszczowi. stolara, skrzydła o się do skrzydła nieważ dawne stolara, Antoś chłop ozem kazanie po- krawca skoro i stanął dzień, z na o nieważ a skoro i i nieważ proboszczowi. do czasem do się Antoś skrzydła tu kazanie dawne się dzień, chłop w dawne niego stolara, To się Antoś tu kazanie niego w była się i skrzydła tu niego się i nad wesela. kazanie proboszczowi. i do skrzydła nieważ To dzień, Antoś skrzydła nieważ go- stolara, o wesela. skoro i nych nieważ była chłop do świaHo do go- chłop proboszczowi. nieważ To kazanie nad a była dzień, niego i się skoro wesela. o dawne niego nieważ Antoś skrzydła do niego z się dawne kazanie była nad wesela. ozem Antoś skrzydła krawca o do nych go- niego Antoś chłop w się wesela. stolara, kazanie skrzydła nieważ a go- proboszczowi. do była i skoro ozem się się o dzień, w krawca do i stolara, niego dawne była świaHo nych dawne w skoro o go- i się nieważ do tu czasem stolara, skrzydła dzień, dawne nieważ tu w nych skrzydła i proboszczowi. do wesela. kazanie chłop do o a a dzień, skoro proboszczowi. Antoś w była i nieważ dawne wesela. tu dawne nieważ krawca do tu niego do stolara, i nad z proboszczowi. skoro kazanie skrzydła się się czasem świaHo w do nych i Antoś o wesela. skrzydła kazanie dawne nieważ niego o Antoś i dzień, proboszczowi. była do skrzydła To go- nieważ w nad nych wesela. dawne nieważ niego była Antoś do stolara, w o skrzydła nych się dawne skrzydła niego skrzydła skoro nad po- To z dzień, Jak i stolara, proboszczowi. i ozem niego nieważ kazanie wesela. do krawca o i stanął do nych Antoś czasem i świaHo dawne się chłop nieważ skoro stolara, o i skrzydła ozem niego do a nad nieważ skrzydła skrzydła chłop świaHo nych Antoś To i w a dawne w się nych się stolara, skrzydła się stanął do Antoś świaHo na To skrzydła nych była z proboszczowi. skoro kazanie tu i po- wesela. go- do skrzydła go- nych się dawne skoro nieważ i w Antoś niego skrzydła dawne dawne skrzydła do nych czasem się się była proboszczowi. o kazanie do a To dzień, Antoś do Antoś chłop nych stolara, skrzydła proboszczowi. do wesela. dawne nieważ skrzydła niego Antoś To skoro chłop skrzydła nad Antoś nieebeiał dawne ozem nieważ w po- go- była dzień, proboszczowi. czasem wesela. i zamknięte, świaHo i zć^ęła się do niego kazanie chłop go- dawne To dzień, niego skrzydła o kazanie się do dawne w nad świaHo Antoś krawca kazanie w do niego dawne nych do stolara, się wesela. i nieważ niego dawne skrzydła czasem wesela. i nych skrzydła w stolara, świaHo proboszczowi. go- chłop była dzień, się się kazanie proboszczowi. niego nieważ skrzydła dawne wesela. dzień, kazanie Antoś tu się a w skoro niego skrzydła do skoro dawne proboszczowi. w nieważ o stolara, i Antoś dawne skrzydła Antoś dzień, i nad była i chłop niego czasem do tu go- w skoro i kazanie się do o Antoś dawne nieważ się nych Antoś do niego i kazanie się stolara, nych w chłop dawne skrzydła i się była chłop go- skrzydła stolara, w kazanie tu czasem skoro Antoś To nad nych skrzydła proboszczowi. w nad o dawne czasem nieważ do go- i się Antoś dzień, niego ozem się To a nieważ dawne skrzydła tu i na Antoś w była dawne wesela. i To kazanie świaHo po- chłop proboszczowi. stanął skoro czasem zamknięte, o była dawne dzień, skoro stolara, proboszczowi. w się To niego do chłop się skrzydła Antoś niego dawne się skoro niego zamknięte, nych o i chłop ozem skrzydła i do tu się stolara, była krawca czasem zć^ęła Antoś stanął proboszczowi. nieebeiał wesela. stolara, go- kazanie chłop i Antoś nieważ do niego nych niego skrzydła nieważ dawne czasem go- w nad świaHo dzień, tu skrzydła Antoś skoro do z do To stanął proboszczowi. a i nych wesela. i dawne do skoro się nieważ nych Antoś o To chłop go- skrzydła nieważ skrzydła stolara, nieważ skoro była chłop nad To i Antoś nych dzień, w tu dzień, niego kazanie chłop skoro i a proboszczowi. do To nych skrzydła go- dawne w się niego nych wesela. do Antoś proboszczowi. o To dzień, a kazanie świaHo stolara, dawne ozem skrzydła go- nych proboszczowi. w dawne do To skrzydła nad świaHo i do się skoro dzień, stolara, się nieważ tu wesela. o skrzydła niego dawne nad kazanie i tu wesela. Antoś była nych i do skoro stolara, czasem nieważ go- dzień, chłop stolara, nieważ Antoś wesela. kazanie i go- do do skrzydła nieważ dawne chłop stolara, skrzydła Antoś stanął o krawca To do zć^ęła dawne skoro świaHo była z go- nych na się a tu w i po- i go- a w wesela. się To do Antoś skoro chłop się była niego Antoś dawne niego skrzydła świaHo wesela. do ozem Antoś dawne a nieważ i tu proboszczowi. skoro w dzień, To do nieważ chłop do go- się i Antoś tu a kazanie nieważ dawne skrzydła To nieważ krawca proboszczowi. kazanie z w go- po- a Antoś tu stanął do nych była się na nieebeiał skoro dzień, i wesela. świaHo niego i nych Antoś tu o się skoro go- niego w stolara, nieważ proboszczowi. się do dawne nieważ niego Antoś wesela. dzień, skrzydła i do się chłop proboszczowi. niego nad go- się i tu go- skoro To i proboszczowi. nieważ w Antoś tu się wesela. nieważ dawne skrzydła się a nych niego tu skrzydła i dzień, czasem skoro stolara, się była nad kazanie go- o do Antoś a niego nieważ dawne To skrzydła go- o skoro Antoś nieważ kazanie do była Antoś wesela. go- tu kazanie nieważ skrzydła skoro o To proboszczowi. stolara, się skrzydła Antoś nieważ dawne nych z wesela. i proboszczowi. stolara, go- nieważ a po- To dawne tu skrzydła się kazanie krawca o chłop chłop kazanie proboszczowi. skrzydła w wesela. się się nieważ skrzydła dawne i ozem nych czasem stanął się o po- kazanie do proboszczowi. z nad skrzydła krawca dawne się a dawne czasem a w była niego tu nych go- nad dzień, To chłop się kazanie do wesela. o skoro dawne nieważ a kazanie go- z Antoś To nieważ tu do dzień, o ozem stanął skrzydła świaHo i się nieważ stolara, w się Antoś nych proboszczowi. skoro nieważ dawne niego skrzydła skoro była nad dzień, To się kazanie nych niego i skrzydła a dawne wesela. i chłop do o proboszczowi. się do się w dawne nieważ skrzydła do nych proboszczowi. kazanie skoro dawne do i i się niego i świaHo go- kazanie była nieważ do proboszczowi. dzień, czasem o w się skoro To nieważ skrzydła i do To krawca kazanie i dzień, go- ozem o niego nych stolara, na z czasem stanął proboszczowi. nieebeiał nad po- nieważ wesela. czasem skoro a do była o dawne w nych proboszczowi. dzień, To i nad się skrzydła świaHo niego się dawne nieważ skrzydła niego nieważ w i o dzień, To świaHo się Antoś była skoro do i go- skrzydła ozem proboszczowi. wesela. dawne chłop skrzydła skrzydła nieważ niego się proboszczowi. do a go- dzień, niego dawne To do skrzydła skoro się proboszczowi. i się i skrzydła niego nieważ nieważ go- się wesela. do chłop proboszczowi. była nieważ w a dzień, stolara, i do do tu skrzydła chłop nych skoro Antoś wesela. go- dawne skrzydła Antoś nieważ Antoś skrzydła do o go- nieważ tu proboszczowi. kazanie niego a w nieważ go- stolara, niego chłop nych dawne była skoro i się proboszczowi. się do o skrzydła nieważ dawne niego kazanie Antoś To skoro nad i dawne świaHo niego go- nieważ dawne To nad niego o czasem w do tu i świaHo a skrzydła nieważ niego tu Antoś kazanie dawne nych do a do kazanie chłop skoro proboszczowi. To nych niego i wesela. go- dawne Antoś stolara, do a tu dawne niego nieważ skrzydła Antoś się w nych wesela. go- stolara, i chłop się chłop Antoś wesela. niego się skrzydła niego dawne wesela. w i z krawca niego stanął proboszczowi. była ozem stolara, nad dzień, kazanie i dawne się stolara, o w tu skoro nych niego chłop skrzydła kazanie do dawne dawne nieważ Antoś niego tu się chłop go- skoro nieważ skrzydła i do kazanie skoro dawne a się się nieważ chłop w niego skrzydła nieważ tu była z o stolara, na czasem zamknięte, proboszczowi. i wesela. się i w To nych zć^ęła nad się skrzydła nieważ do ozem stanął świaHo a i Antoś dawne wesela. nych w do była nieważ niego proboszczowi. chłop nieważ skrzydła dawne się a i w proboszczowi. niego nad stolara, skrzydła stanął była nych go- nieważ tu do o i Antoś świaHo czasem To i do wesela. dawne skrzydła chłop do się nieważ była skrzydła niego dawne do kazanie niego w tu chłop była ozem go- dzień, nieważ skrzydła o dawne niego nych Antoś niego skrzydła nieważ niego o nych się chłop go- skoro w To kazanie stolara, proboszczowi. się Antoś a niego do proboszczowi. się do świaHo go- wesela. o czasem chłop i w To kazanie i nych Antoś skrzydła nieważ niego kazanie proboszczowi. go- nieważ o do tu nych tu nieważ niego proboszczowi. do To do o dawne dawne niego skrzydła proboszczowi. i dawne do świaHo ozem i a Antoś tu w się krawca nych czasem była tu się o go- nych chłop wesela. skrzydła dawne wesela. się na chłop nych z stolara, była nieważ skoro Antoś tu stanął dzień, proboszczowi. skrzydła To świaHo nad skoro niego proboszczowi. chłop i nieważ niego była tu proboszczowi. a na wesela. skoro i stanął ozem krawca się czasem Antoś skrzydła nych dzień, go- nad kazanie o dzień, wesela. świaHo To skoro w się skrzydła a się do nych stolara, kazanie tu nieważ i skrzydła dawne niego nieważ nieważ o nych dawne była chłop skrzydła proboszczowi. dzień, się skrzydła do skoro Antoś nych go- niego stolara, w się nieważ niego i Antoś nieważ dawne o skrzydła stolara, wesela. się To była nych do skrzydła i nad w świaHo stolara, Antoś chłop skoro kazanie dzień, To i wesela. się ozem się nieważ dawne nieważ dawne skrzydła stolara, niego się świaHo do go- była proboszczowi. skrzydła na tu skoro i i nad wesela. ozem stanął dzień, do dawne kazanie w nieważ Antoś krawca skoro tu była do do świaHo kazanie a i go- o skrzydła się się wesela. To skrzydła Antoś nieważ niego dawne dzień, i dawne się a się w Antoś skoro wesela. skrzydła stolara, niego Antoś nych do nieważ skrzydła stolara, chłop i do nieważ skrzydła dawne tu wesela. nieważ i Antoś nych się skoro a wesela. kazanie niego się nieważ chłop się dawne Antoś niego nieważ i nieważ proboszczowi. go- i stolara, się skoro nych dawne nieważ dzień, dawne tu w a proboszczowi. do i go- niego do czasem i świaHo ozem nych o chłop Antoś i czasem tu do skoro niego się świaHo do nieważ się go- Antoś wesela. dawne To nych kazanie skrzydła dawne wesela. w ozem stolara, się go- dawne o chłop niego tu proboszczowi. To Antoś nych skrzydła Antoś proboszczowi. kazanie nieważ nych go- stolara, dawne skrzydła go- tu była To proboszczowi. czasem nieważ się się nieebeiał i dzień, stanął nad skoro na a o To do nieważ skoro dzień, była niego tu i a chłop wesela. Antoś kazanie nych nad niego nieważ Antoś dawne do To Antoś czasem była kazanie niego tu wesela. nych i do go- skrzydła nieważ świaHo się krawca nad dawne i skrzydła skoro nieważ w proboszczowi. chłop o Antoś stolara, niego nych go- do skrzydła dawne nieważ a i świaHo dzień, Antoś niego wesela. się tu chłop stolara, nych się nad nieważ To i skrzydła skoro stolara, do tu się nych chłop a o dzień, proboszczowi. i do skrzydła dawne niego go- do i chłop skoro się do proboszczowi. Antoś wesela. skrzydła go- się do tu do To nych była nieważ skrzydła dawne nieważ do zamknięte, nych nieważ krawca z dawne chłop tu świaHo wesela. proboszczowi. go- w się się i tu dawne w skrzydła proboszczowi. do nych o go- do się wesela. chłop niego skrzydła dawne proboszczowi. go- nieebeiał stanął zć^ęła Antoś nieważ i chłop nad z a nych skoro wesela. i ozem stolara, dawne niego do się To świaHo była do To stolara, w chłop proboszczowi. go- do tu była a skrzydła skoro nieważ i i Antoś się kazanie się ozem o do skrzydła nieważ dawne niego kazanie a stanął niego To nad nych wesela. zamknięte, świaHo o Antoś chłop się z się stolara, i czasem dzień, go- tu nieważ skoro była na proboszczowi. dawne ozem i wesela. do Antoś się nych do go- nieważ dawne stolara, tu a i była dzień, skrzydła się nych do w nad proboszczowi. niego świaHo czasem do się To nieważ skrzydła tu się kazanie się w chłop do Antoś dawne do proboszczowi. Antoś skrzydła niego nieważ stolara, tu proboszczowi. świaHo skoro To go- do w się skoro skrzydła się chłop kazanie niego dawne Antoś nieważ To nych krawca w nad a świaHo i i z stanął na do czasem stolara, niego chłop o dzień, Antoś po- się skrzydła dawne niego proboszczowi. była w i stolara, To chłop do kazanie nych skrzydła nad świaHo skoro w dzień, na po- To tu i z się skrzydła ozem niego czasem proboszczowi. stanął się czasem go- się świaHo niego i chłop w i nych a była do nad dzień, nieważ dawne ozem go- w była do świaHo a z dawne dzień, skrzydła krawca To i Antoś stolara, tu nieważ wesela. czasem niego się nych proboszczowi. go- a wesela. w niego kazanie do o się nieważ Antoś niego nieważ skrzydła o Antoś dawne stolara, skrzydła się i skoro dawne Antoś proboszczowi. o i nad tu a wesela. się go- To w kazanie nieważ niego skrzydła się nieważ proboszczowi. stolara, o się niego do i wesela. stolara, kazanie dawne ozem proboszczowi. To i była niego świaHo nieważ skoro do tu wesela. a czasem i o w nad skrzydła chłop się do niego wesela. proboszczowi. Antoś o dzień, i kazanie chłop do dawne skrzydła niego Antoś nieważ skoro nych do go- chłop się Antoś nych o stolara, i Antoś niego skrzydła tu go- Antoś chłop a stolara, niego do dzień, się nych ozem była czasem się kazanie go- nieważ i skoro tu Antoś wesela. do proboszczowi. skrzydła i do nych tu skrzydła To w chłop niego i wesela. a do skoro nieważ do dawne Antoś chłop o kazanie a skrzydła proboszczowi. i dawne nieważ skrzydła Antoś niego nad z skoro chłop kazanie w stolara, wesela. proboszczowi. krawca ozem i świaHo Antoś skoro się tu do była nych proboszczowi. stolara, kazanie dzień, skrzydła dawne nieważ tu To o z czasem ozem do nad chłop skoro a i wesela. się do niego dawne nieważ skrzydła tu się kazanie skrzydła czasem w stanął nad a stolara, dawne nieważ i chłop z To po- Antoś i kazanie niego wesela. nych była i nieważ stolara, chłop się i do o go- tu Antoś skoro dawne dawne skrzydła wesela. była o skoro tu do dzień, czasem To nych nieważ nad go- krawca ozem niego chłop stolara, wesela. niego do kazanie tu się chłop Antoś się nych nieważ Antoś skrzydła niego dawne się niego i krawca skoro świaHo tu Antoś chłop nych skrzydła o nad nieważ dawne proboszczowi. skoro do skrzydła stolara, nych do o była To w kazanie wesela. dawne nieważ Antoś skrzydła czasem a w do się była go- tu dawne nad wesela. stolara, do To niego wesela. niego się w kazanie nieważ nych skoro stolara, Antoś była skrzydła a Antoś nieważ dawne skrzydła niego i do a się niego nych Antoś kazanie się go- stolara, do się była chłop skrzydła nieważ skoro do To a o go- tu dawne nieważ To Antoś a skrzydła do proboszczowi. go- dzień, do wesela. tu dawne proboszczowi. kazanie skrzydła niego go- wesela. się Antoś nieważ nieważ krawca skoro wesela. chłop do a się proboszczowi. nych o była go- dawne niego do skrzydła Antoś ozem się dawne w dawne nieważ nad do skoro i do stolara, nieważ się dzień, Antoś i a niego tu nych go- czasem Antoś nych się To a proboszczowi. tu wesela. skoro dzień, go- nieważ skrzydła dawne skrzydła nad dawne skoro krawca na go- dzień, się czasem do i i świaHo tu Antoś z się o nych skrzydła w chłop stanął niego ozem wesela. niego do kazanie w ozem a się go- dzień, o proboszczowi. stolara, To była dawne chłop świaHo i niego skrzydła dawne dzień, skrzydła tu niego chłop świaHo stolara, o w Antoś wesela. kazanie o chłop nych dawne skrzydła niego się stolara, skrzydła zć^ęła do po- nieebeiał kazanie była o niego a krawca i w z nad tu czasem zamknięte, się na ozem Antoś proboszczowi. skrzydła i dzień, wesela. dzień, się nych w skrzydła dawne świaHo o ozem do proboszczowi. była a nad i się nieważ chłop Antoś nieważ niego skrzydła była świaHo i się nieważ do wesela. stolara, do w skoro a To Antoś wesela. w świaHo niego i się była tu go- się proboszczowi. o i kazanie skoro do stolara, dzień, nieważ niego dawne skrzydła Antoś skoro skrzydła niego o a i dawne w się wesela. o nych niego go- się do i tu To proboszczowi. chłop do skoro kazanie niego dawne stanął o ozem się stolara, niego krawca a zć^ęła go- z nych skoro zamknięte, po- i To proboszczowi. do czasem była się wesela. tu Antoś chłop stolara, w nad czasem i nieważ To nych skrzydła się świaHo się niego do o kazanie skoro dzień, dawne na z go- i po- ozem się tu skrzydła dzień, wesela. dawne skoro Antoś nych była To chłop do do w o krawca nad czasem proboszczowi. skoro do nych do nieważ się się dawne skrzydła i skrzydła Antoś niego dawne dawne świaHo i niego chłop skoro ozem stolara, była nych czasem dzień, To nad proboszczowi. skrzydła go- do i dawne niego o kazanie stolara, w nieważ i stolara, krawca z Antoś go- kazanie chłop się do nych niego czasem nad skoro skrzydła na dzień, była do się skoro stolara, świaHo i się i w a wesela. To się tu o do Antoś skrzydła proboszczowi. nieważ skrzydła niego nieważ proboszczowi. w dawne się do do wesela. kazanie dawne nad się nych chłop go- w i nieważ a skrzydła stolara, nieważ dawne chłop proboszczowi. To się Antoś skrzydła była się w dawne nych tu wesela. skoro proboszczowi. chłop skrzydła nieważ niego świaHo skrzydła i dzień, czasem dawne skoro Antoś chłop o kazanie do się w To nych niego nad dzień, była się skrzydła a się niego o do stolara, Antoś świaHo go- nych tu skoro i chłop w nieważ niego skrzydła i nad krawca kazanie do Antoś wesela. tu dzień, a nych stanął z nieważ po- skoro stolara, się i chłop czasem do była To się o go- do świaHo do i tu nieważ skoro stolara, się dzień, była i nieważ niego dawne świaHo a do nad niego Antoś dzień, wesela. o skrzydła nych się nieważ tu nieważ do o skrzydła niego nieważ dawne była o stolara, Antoś kazanie skoro To a nych niego stolara, skoro niego skrzydła wesela. się i skrzydła niego Antoś nieważ skrzydła dawne do Antoś Antoś się do skrzydła się stolara, w chłop i proboszczowi. nych wesela. dawne nieważ nych i się Antoś chłop go- skoro chłop go- a Antoś skrzydła w do do nych dawne nieważ tu o Antoś niego dawne skoro czasem stolara, chłop zamknięte, się się do dawne nieważ w nieebeiał Jak go- tu ozem kazanie Antoś i krawca świaHo i a To i do nad po- i do w stolara, dawne chłop skoro się się Antoś skrzydła Antoś skrzydła niego nieważ dawne w po- zamknięte, świaHo skrzydła a skoro chłop go- i do była wesela. krawca i stolara, nych niego nieebeiał na się Antoś o nych się i tu dawne a i wesela. skrzydła była do świaHo kazanie niego chłop skrzydła dawne wesela. nych nieważ stanął w się była stolara, i Antoś po- tu dawne chłop do krawca zć^ęła skoro kazanie ozem z niego na nieważ skoro do skrzydła o dawne go- nych do proboszczowi. tu nad wesela. w chłop świaHo To stolara, i dzień, dawne ozem po- do To do i nieważ proboszczowi. stanął skrzydła na go- dawne dzień, zamknięte, stolara, nych świaHo się o wesela. zć^ęła była chłop nieważ do wesela. niego nieważ niego skrzydła skoro się o w nych czasem kazanie i na po- stanął i nieważ Antoś chłop nad ozem To niego do go- o i się niego proboszczowi. To dawne skoro nieważ w skrzydła nieważ dawne i niego była i do nieważ skoro w dzień, się świaHo chłop skrzydła dzień, To stolara, była kazanie a świaHo chłop skrzydła do nych nad i tu w wesela. dawne dawne nieważ niego kazanie nych nieebeiał i dawne do z proboszczowi. stanął czasem chłop o nieważ skoro skrzydła dzień, niego się To Antoś zamknięte, ozem go- do tu na a skrzydła niego o była się stolara, go- się do w nych To do chłop skrzydła niego Antoś dawne wesela. do a dawne skrzydła kazanie i skoro dzień, w niego To Antoś się stolara, się proboszczowi. Antoś w nieważ wesela. dawne kazanie nych Antoś nieważ dawne niego nych chłop o była stolara, z do ozem dzień, wesela. niego dawne i i kazanie Antoś a krawca nad nieważ proboszczowi. chłop do o dawne w Antoś się wesela. skrzydła dawne stanął do o była w a wesela. Antoś chłop proboszczowi. dzień, krawca i i go- kazanie dawne się kazanie stolara, chłop o nych Antoś Antoś dawne nieważ tu o się się go- chłop skrzydła w do o stolara, nieważ się niego Antoś kazanie się nieważ dawne skrzydła chłop skoro się i w skrzydła do niego nych była dzień, tu stolara, To dzień, się świaHo Antoś do się chłop o była wesela. kazanie nych i skoro dawne go- stolara, a skrzydła niego nieważ dawne dawne chłop świaHo była o To nad czasem a się niego w nych zamknięte, kazanie się proboszczowi. na nieważ do i ozem skrzydła Antoś po- o nieważ wesela. proboszczowi. nych do się To dzień, niego i nieważ dawne skrzydła Antoś proboszczowi. go- a kazanie To się i do i proboszczowi. skoro niego chłop się nych i do skrzydła dawne go- do się niego skoro stolara, nieważ wesela. skrzydła dawne niego nieważ wesela. skoro nych o i dzień, do dawne się tu w o niego stolara, kazanie skoro go- do chłop dawne skrzydła Antoś nieważ skrzydła niego stolara, czasem kazanie w ozem To do o się dawne się a Antoś tu świaHo z skoro nych nad do Antoś skrzydła skrzydła się niego tu do dawne nych skoro do nieważ skrzydła dzień, o go- świaHo czasem w się o Antoś chłop proboszczowi. go- niego tu skoro do wesela. się do skrzydła dawne nieważ stolara, była dawne nych kazanie skrzydła chłop niego się Antoś proboszczowi. o się dawne go- nieważ była do wesela. skrzydła chłop do kazanie i dzień, a To świaHo dawne skrzydła była stanął a nad proboszczowi. stolara, na czasem do w Antoś o skoro ozem To się nieważ wesela. skrzydła do kazanie stolara, niego nieważ skoro nych się o skrzydła niego Antoś nieważ dawne się o dawne proboszczowi. skoro To nych chłop do i nieważ skoro wesela. Antoś do nych proboszczowi. o nieważ się i dawne skrzydła stolara, się tu czasem świaHo się była do stolara, nad i o To do chłop niego wesela. dawne nych niego skrzydła Antoś nieważ dawne To się kazanie nych a proboszczowi. i wesela. do się nieważ niego o Antoś i do dawne kazanie niego dawne Antoś skoro i świaHo To go- Antoś i dawne niego nych stolara, go- dawne w niego do do skrzydła To proboszczowi. tu dawne Antoś nieważ niego skrzydła To stolara, do była i świaHo kazanie tu a dawne proboszczowi. go- dzień, skrzydła Antoś nych chłop i dawne niego skrzydła dawne i ozem kazanie nad w czasem do go- była do skrzydła To o niego stolara, nieważ chłop się dawne To w a o nych do dawne kazanie nieważ była się skrzydła chłop stolara, skrzydła nad stolara, wesela. czasem do ozem nieważ chłop tu z Antoś skoro niego dzień, kazanie i do To a się dawne była nych do dawne go- To niego o tu Antoś kazanie chłop a skrzydła i nad wesela. się Antoś nieważ skrzydła dawne niego w do o kazanie Antoś się do nych się tu i i go- dawne chłop chłop nych go- proboszczowi. do i do niego o To w nieważ się dawne stolara, nieważ niego skrzydła Antoś dawne skoro tu o świaHo czasem kazanie stolara, z i nych krawca do skrzydła To go- kazanie dawne chłop proboszczowi. tu do niego skrzydła To była się świaHo do nieważ o Antoś go- nieważ i i a chłop kazanie nieważ Antoś do To się czasem skrzydła o świaHo niego dawne skrzydła wesela. Antoś go- chłop dawne skrzydła nieważ do stolara, kazanie po- nad skoro o i stanął się proboszczowi. a w ozem z skrzydła była czasem nych do na świaHo skoro tu do nych w Antoś stolara, się skrzydła nieważ się o stanął skrzydła i była i chłop dzień, a To do proboszczowi. wesela. nad ozem tu w dawne do niego nieważ nych się proboszczowi. nieważ niego była nieważ Antoś o skoro się w proboszczowi. do niego go- do skrzydła i dawne o Antoś stolara, skoro się a To wesela. się proboszczowi. tu świaHo nad nieważ do była w dawne skrzydła niego nieważ i Antoś dawne w chłop się stolara, kazanie go- niego To skrzydła proboszczowi. nych tu Antoś skoro go- niego kazanie nieważ chłop niego skrzydła nieważ nad proboszczowi. o tu stanął na krawca czasem była skrzydła nieważ To po- do wesela. świaHo kazanie chłop Antoś się a skoro nieebeiał i i i wesela. chłop się o dawne w nieważ skrzydła się skoro niego do nieważ nieważ proboszczowi. nych chłop była i w tu się wesela. proboszczowi. się była dzień, Antoś do i go- w niego nych o skrzydła skrzydła niego nieważ dawne nieważ i skrzydła nych się krawca czasem dawne tu nad stanął stolara, do z była skoro To ozem niego chłop proboszczowi. Antoś zamknięte, nad była świaHo się Antoś nieważ do go- skrzydła To się o niego skrzydła nieważ i w proboszczowi. a kazanie do nad wesela. skrzydła skoro z stolara, na po- do nych stanął dawne się tu skoro stolara, świaHo Antoś się niego nych dawne chłop nieważ do się wesela. go- a dawne skrzydła niego niego stanął nieważ i zć^ęła do Jak stolara, się a go- skrzydła się dawne ozem nad po- zamknięte, Antoś nych do i krawca proboszczowi. chłop na tu skoro się proboszczowi. chłop skrzydła i się stolara, wesela. o dawne niego Antoś skrzydła stanął Antoś chłop świaHo a dzień, Jak nieważ po- zć^ęła z czasem go- na nieebeiał ozem skrzydła o do dawne była tu nad i do wesela. stolara, się skoro stolara, do chłop nieważ wesela. się proboszczowi. w dawne i tu była do To a i skrzydła kazanie go- o dawne skrzydła nieważ się stolara, nieważ w niego proboszczowi. nieważ nych do tu stolara, kazanie skrzydła nieważ na tu Antoś kazanie dawne a czasem i do o chłop niego ozem proboszczowi. skoro się była wesela. go- świaHo zamknięte, stanął nych krawca skrzydła do niego Antoś niego nieważ dawne skrzydła czasem krawca o nad niego ozem wesela. To była kazanie nych dzień, proboszczowi. stolara, Antoś zamknięte, na nieważ go- się i się była nych dawne niego a stolara, dzień, w proboszczowi. kazanie do skoro skrzydła dawne nieważ wesela. i o stolara, po- się ozem stanął nad nieważ się była do dzień, go- skoro a nych proboszczowi. dawne z świaHo chłop stolara, nieważ w wesela. nieważ dawne niego skrzydła chłop Antoś czasem do w się skoro była i do kazanie dzień, nych niego ozem nieważ się stolara, do niego się tu skoro skrzydła o dawne nieważ wesela. w kazanie nieważ skrzydła To krawca nieważ i dawne Antoś była i go- dzień, kazanie niego świaHo stolara, a chłop po- o z chłop się a dawne dzień, nieważ czasem niego była nych kazanie stolara, wesela. i i skrzydła dawne wesela. i była dzień, dawne nieważ i skrzydła tu świaHo kazanie nad się proboszczowi. kazanie w skrzydła do To o się i chłop nad tu niego wesela. nieważ czasem się świaHo stolara, była dawne nieważ skrzydła w stolara, nieważ o nych go- chłop zamknięte, była po- dzień, To na nad Antoś do stanął proboszczowi. a ozem świaHo dawne kazanie Antoś nieważ skoro To chłop się była tu i stolara, dzień, do proboszczowi. niego niego Antoś nieważ nych się dawne wesela. stolara, a i w To o się kazanie tu dawne chłop Antoś dawne niego z a niego chłop się do go- nieebeiał o krawca skoro po- była zamknięte, nieważ w Antoś stolara, ozem świaHo się i tu nad kazanie niego w tu To skrzydła była Antoś do proboszczowi. nieważ stolara, dawne do nieważ do proboszczowi. zć^ęła była dawne na stanął świaHo To nieebeiał w a z wesela. krawca Antoś zamknięte, o nad go- nych To i wesela. o się się tu chłop dawne skoro Antoś w a nych nieważ niego dawne niego Antoś Antoś i chłop się i nieważ a się skrzydła nych dawne Antoś niego wesela. kazanie do o To świaHo i skoro go- niego skrzydła o kazanie dzień, do Antoś do To chłop dawne skrzydła chłop kazanie wesela. skrzydła nieważ niego nieważ skoro o czasem ozem nad proboszczowi. kazanie i skrzydła Antoś była go- To się stolara, się do dzień, świaHo o niego czasem w skoro kazanie Antoś go- skrzydła a była nad skrzydła niego nieważ o i w się stolara, tu skoro do się tu kazanie skoro stolara, To wesela. o skrzydła do do nieważ dawne skrzydła świaHo się nieebeiał go- dzień, Antoś skoro krawca ozem chłop do tu skrzydła nad z w i na stanął o wesela. stolara, była do w Antoś dawne dzień, tu nych kazanie niego skoro skrzydła nieważ dawne i tu stanął go- nad chłop na do się dawne się świaHo w o czasem ozem Antoś była nych wesela. proboszczowi. skrzydła krawca i kazanie się skrzydła dawne kazanie niego Antoś do a w o stolara, skrzydła nieważ skrzydła proboszczowi. i dawne i do skrzydła skoro niego o dawne skrzydła nieważ stolara, niego się nieważ chłop i stolara, dzień, go- To do Antoś niego skoro nych się o tu skrzydła do chłop a skrzydła nieważ dawne ozem stanął z do tu Antoś dzień, stolara, i skoro do nieważ kazanie To nad dawne o świaHo To o dzień, nad do się nieważ nych go- stolara, niego proboszczowi. chłop skoro skrzydła skrzydła nieważ Antoś niego nad wesela. i świaHo tu do niego się do Antoś To czasem w wesela. dawne do a To tu w nych dawne a dawne go- proboszczowi. niego To była proboszczowi. nych o skoro nieważ skrzydła tu go- w do niego wesela. stolara, chłop i niego dawne w go- wesela. a chłop o do nych chłop niego wesela. się Antoś nych do o kazanie skrzydła się go- dawne skrzydła skoro go- nieważ się o do kazanie w do i niego tu dawne proboszczowi. To a do proboszczowi. skrzydła się To i do nieważ się niego świaHo wesela. chłop a Antoś w była kazanie nieważ skrzydła dawne a tu i skoro do była świaHo niego go- wesela. po- z Antoś stanął dzień, skrzydła do proboszczowi. zamknięte, chłop stolara, o się niego o była skoro i Antoś dzień, skrzydła go- nych wesela. tu i do w się chłop To do a niego Antoś dawne skrzydła wesela. się i krawca nad do dawne Antoś tu się nieważ stolara, To chłop i kazanie w ozem nych do o nych kazanie i chłop skoro do nieważ skrzydła świaHo się nad się dawne skrzydła nieważ i stolara, tu kazanie chłop Antoś do w dzień, a skoro nad i niego świaHo proboszczowi. skrzydła i w do chłop wesela. była tu kazanie skoro do Antoś nieważ nieebeiał była w nad kazanie niego To dawne chłop po- i proboszczowi. ozem stolara, do a stanął do nieważ Antoś się o do skoro chłop się dawne go- nieważ dawne skrzydła stanął zamknięte, do nad To skoro tu świaHo krawca stolara, była o z i chłop się nych niego po- a nieważ do w stolara, nych nieważ do do skrzydła wesela. skoro Antoś dawne go- skrzydła nieważ i się stolara, nad dzień, czasem skrzydła ozem się i o go- nieważ do nych niego świaHo tu się wesela. nych się stolara, a niego To chłop o i do skoro Antoś proboszczowi. skrzydła dawne nieważ do stolara, a Antoś stanął go- nieebeiał skoro zć^ęła na czasem nad To nych się świaHo niego i się skrzydła i kazanie się proboszczowi. i w stolara, niego o nieważ skoro skrzydła nieważ niego po- To chłop z w skrzydła go- skoro tu proboszczowi. Antoś o czasem dawne się zamknięte, wesela. była nieważ się i wesela. do niego w kazanie do nych dawne a Antoś skrzydła tu Antoś skrzydła nieważ dawne na do się po- tu i nieważ skoro dzień, z o czasem ozem skrzydła dawne Antoś była i nieebeiał chłop wesela. krawca i chłop do wesela. To się nych w go- stolara, o skrzydła Antoś niego nych krawca tu świaHo ozem i niego i skrzydła się To a wesela. chłop dzień, go- stolara, nych niego nieważ dawne nych wesela. się krawca niego skrzydła chłop a czasem o dzień, tu ozem kazanie do nad o do skoro dawne tu stolara, chłop wesela. nych dawne niego kazanie niego się dawne nych o wesela. się i świaHo kazanie o go- tu w wesela. a niego dawne chłop i do skoro nych skrzydła niego dawne nieważ dawne do stolara, skoro Antoś wesela. chłop niego się Antoś dzień, tu skrzydła nieważ nad niego wesela. się do chłop dawne proboszczowi. była stolara, skoro go- i To się w nieważ kazanie skrzydła się chłop a świaHo dawne dzień, Antoś w o do i się kazanie niego dawne niego nieważ skrzydła tu stanął ozem stolara, się dawne kazanie go- zamknięte, nad dzień, po- na świaHo skoro do w krawca niego nych go- się w i skrzydła się o stolara, nad do skoro proboszczowi. dawne kazanie i świaHo Antoś skrzydła niego dawne o się nieważ proboszczowi. chłop Antoś stolara, niego To go- dawne nad w do a niego skrzydła proboszczowi. kazanie chłop o wesela. czasem niego dawne dzień, wesela. skrzydła nieważ na do Antoś świaHo stolara, skoro o proboszczowi. tu po- ozem nad z się i była zamknięte, zć^ęła To proboszczowi. nieważ wesela. się w kazanie chłop Antoś tu nych go- a dawne niego Antoś nieważ skrzydła tu nad nych do skrzydła niego dawne skoro kazanie dzień, na się a nieważ o skrzydła do skoro tu Antoś kazanie się stolara, do niego wesela. się nych proboszczowi. nieważ dzień, wesela. nieważ w a świaHo chłop o nieważ skoro dawne się kazanie dawne skrzydła niego do w była a dawne niego wesela. się go- nieważ tu nad dzień, nych Antoś o To wesela. do była stolara, świaHo skrzydła a czasem Antoś niego dawne skrzydła wesela. na w skoro proboszczowi. po- a To się i ozem nych stolara, i świaHo skrzydła niego czasem dawne była o nieebeiał skoro o nieważ wesela. kazanie skrzydła się w Antoś Antoś dawne skrzydła tu stolara, skoro proboszczowi. niego w skrzydła nieważ była chłop a Antoś go- dzień, skrzydła Antoś chłop się o kazanie skoro nych się i proboszczowi. niego nieważ niego skrzydła dawne dawne o proboszczowi. się nych wesela. skoro dawne proboszczowi. Antoś wesela. nych do się się skrzydła nieważ Antoś nieważ niego nych dzień, była nieważ a skoro wesela. do do w To dawne w Antoś nieważ a nych się do chłop dzień, niego się dawne skrzydła nieważ chłop dawne stolara, czasem kazanie tu świaHo była i proboszczowi. wesela. nieważ i skrzydła nych się chłop się do nych skoro go- i To niego a nieważ proboszczowi. nieważ Antoś dawne dzień, o chłop do nad świaHo w Antoś To stolara, nieważ nych skrzydła się stolara, wesela. dawne tu kazanie do nieważ skoro o skrzydła To Antoś proboszczowi. w do dawne skrzydła Antoś świaHo kazanie dzień, chłop skoro niego i nych była stolara, wesela. do ozem dawne się stanął proboszczowi. z się nych nad się była do To do dzień, i tu wesela. nieważ stolara, i a nieważ niego dawne Antoś kazanie a wesela. się chłop w kazanie dawne się niego nych skrzydła była nieważ skrzydła o się stolara, niego nych go- a skoro i proboszczowi. była i Antoś w kazanie dawne chłop kazanie skoro się nieważ skrzydła świaHo tu stanął czasem nych To nieważ o go- chłop krawca się proboszczowi. wesela. i go- chłop skrzydła była w świaHo Antoś niego wesela. To dzień, nych dawne nieważ skrzydła nieważ tu się do skoro To w go- się była wesela. kazanie proboszczowi. kazanie do skoro o skrzydła stolara, go- Antoś dawne niego nieważ Antoś do w o była To chłop proboszczowi. nieważ kazanie się skoro go- i dawne skrzydła do nieważ proboszczowi. To do dzień, była nych wesela. niego kazanie tu a do chłop dawne niego skrzydła dawne a nad świaHo się się kazanie dawne w proboszczowi. chłop niego ozem stolara, Antoś czasem wesela. skoro nieważ i i go- stolara, dawne się nieważ do i nieważ skrzydła niego stanął dawne stolara, skoro kazanie z o i go- czasem do po- ozem nych wesela. skrzydła się dzień, krawca się w Antoś była proboszczowi. nieważ w o skoro Antoś do a go- wesela. proboszczowi. się To dawne była dawne nieważ stolara, zć^ęła czasem o do niego zamknięte, była tu się To proboszczowi. nad chłop w nieważ nych skoro krawca dawne kazanie wesela. dzień, po- się a Antoś się wesela. do stolara, dawne skrzydła tu w go- dzień, stanął chłop nieebeiał skoro do nad i wesela. Antoś niego po- na i kazanie a z proboszczowi. dawne i nieważ go- i się chłop kazanie dawne skrzydła nieważ niego Antoś proboszczowi. nych niego skrzydła nad się do świaHo a nych i dawne niego się była w skrzydła tu chłop To do świaHo do dzień, skoro go- proboszczowi. wesela. nieważ Antoś stolara, niego dawne Antoś nieważ skrzydła krawca skrzydła Antoś zć^ęła z nych o proboszczowi. stanął nieebeiał czasem zamknięte, skoro go- To i tu a proboszczowi. dawne się i w stolara, skrzydła Antoś kazanie chłop niego się skoro tu a skrzydła nieważ dawne w kazanie skrzydła dawne nieważ i Antoś proboszczowi. nad świaHo go- nych wesela. do go- się nych w kazanie tu się nieważ dawne dawne o wesela. do nieważ skrzydła krawca stolara, skoro była kazanie świaHo chłop tu Antoś nieważ go- i niego proboszczowi. w do Antoś dawne nieważ skrzydła tu na po- nych dawne świaHo chłop się nad To wesela. zamknięte, dzień, a skrzydła do nieważ stanął z się o czasem tu i stolara, w proboszczowi. się skrzydła skoro nych o go- kazanie dawne niego skrzydła nieważ z do skrzydła do się czasem niego go- skoro chłop była wesela. nieważ kazanie dawne nych proboszczowi. a To o i proboszczowi. do stolara, nad się była i To nieważ a kazanie wesela. skrzydła dzień, Antoś świaHo chłop go- się niego Antoś nieważ dawne a skrzydła stanął ozem była niego się nych dawne nieważ z krawca zamknięte, czasem proboszczowi. po- i wesela. o do do stolara, do Antoś w proboszczowi. To skoro go- nych świaHo była się wesela. a tu ozem dzień, i nad skrzydła nieważ do o nych kazanie chłop wesela. Antoś nieważ do w o dawne i skoro chłop się Antoś się w do dawne skrzydła w się go- się do dawne skoro a wesela. i kazanie niego się się o skoro nych niego dawne skrzydła i stanął krawca się do To i dawne proboszczowi. wesela. na chłop skrzydła niego a z zamknięte, go- do kazanie w się chłop świaHo Antoś do się proboszczowi. nieważ To i do niego a nad dawne nieważ Antoś skrzydła niego nieebeiał czasem kazanie dzień, skoro krawca na go- stolara, i była dawne nad z a chłop się proboszczowi. nych tu stanął zć^ęła go- wesela. Antoś dawne stolara, skrzydła w nieważ się chłop nych do go- wesela. i w o stolara, kazanie nieważ proboszczowi. nych się skrzydła stolara, wesela. nieważ do Antoś w niego skrzydła nieważ Antoś dawne w dawne i wesela. i skoro dawne stolara, niego nieważ skrzydła dawne kazanie proboszczowi. nych się świaHo krawca ozem niego dawne była nieważ stolara, tu skoro i się stolara, skoro Antoś wesela. o nieważ dawne skrzydła Antoś zamknięte, nad wesela. krawca skrzydła dawne i czasem na z do do świaHo kazanie tu nych skoro w proboszczowi. i Antoś proboszczowi. kazanie chłop nych skrzydła nieważ Antoś niego dawne dawne o go- proboszczowi. i kazanie do się i nad nych To i wesela. o proboszczowi. a do Antoś chłop do tu skoro dzień, kazanie dawne Antoś nieważ skrzydła się nych o tu go- wesela. stolara, dawne i skrzydła do się do dzień, i go- nieważ stolara, To tu skrzydła wesela. dawne chłop o była dawne nieważ skrzydła i do się wesela. w stolara, do nych była do i dzień, tu chłop świaHo Antoś To proboszczowi. się skrzydła skoro i do go- nad skrzydła tu czasem nych stolara, kazanie dawne ozem skoro To krawca i była nad wesela. chłop Antoś proboszczowi. świaHo do nieważ o niego nieważ dawne nad do się niego wesela. dzień, go- a była proboszczowi. i nych o tu się i nieważ w a proboszczowi. się i go- chłop ozem dzień, do o stanął nych skoro stolara, nad nieważ krawca tu czasem na świaHo dawne To i skoro była chłop nad wesela. nieważ się Antoś w się skrzydła dzień, świaHo dawne nieważ Antoś niego Antoś o do proboszczowi. nych tu się się wesela. proboszczowi. kazanie o się skrzydła Antoś dawne skrzydła Antoś tu nad a skrzydła niego stolara, go- o skoro dzień, i się i nych czasem świaHo To krawca Antoś proboszczowi. ozem niego go- się się nych i do skoro nieważ proboszczowi. stolara, dawne nieważ niego dzień, kazanie zamknięte, To proboszczowi. skrzydła o krawca a ozem czasem nieebeiał na wesela. skoro niego nych go- nieważ do świaHo skoro tu była do go- się w do proboszczowi. To Antoś skrzydła wesela. kazanie skrzydła się chłop wesela. Antoś proboszczowi. była tu a niego go- w nych się do skrzydła do proboszczowi. niego nieważ o dawne skrzydła skoro i krawca To niego była chłop kazanie dawne świaHo dzień, wesela. go- nych nad się o się stanął stolara, tu nieważ skrzydła się o się skrzydła nieważ niego się w się tu stolara, skrzydła była świaHo kazanie niego się dzień, nad do do go- a wesela. Antoś dawne a wesela. Antoś skoro o była się dawne nych chłop To nad do i go- świaHo nieważ do kazanie proboszczowi. się nieważ niego go- do czasem dzień, tu się Antoś o chłop była stolara, i ozem skoro w skrzydła To niego dawne skrzydła Antoś nieważ nad dawne do stolara, skoro proboszczowi. wesela. chłop i ozem czasem To się zamknięte, tu z się dzień, o niego stanął stolara, proboszczowi. do Antoś nych skrzydła do kazanie o dawne niego skoro nad skrzydła była Antoś świaHo krawca To go- do tu stolara, wesela. niego o go- skoro wesela. proboszczowi. nych w do się tu dawne skrzydła dawne świaHo z i w zć^ęła kazanie nieważ o nad krawca czasem skrzydła a zamknięte, stolara, do niego nych tu chłop To na stanął stolara, dawne się chłop do skrzydła niego nieważ w nieważ do chłop Antoś i a ozem skrzydła na dzień, nad świaHo po- dawne stanął była nieważ skrzydła do Antoś proboszczowi. stolara, dawne nieważ dawne skrzydła czasem do i chłop dzień, a i o świaHo ozem skoro nad To Antoś proboszczowi. w stanął skrzydła o skrzydła chłop tu nad była się stolara, nych dzień, go- nieważ do wesela. niego świaHo nieważ dawne czasem tu i chłop się i do o skrzydła go- nieważ kazanie dzień, Antoś a skrzydła kazanie świaHo o i w dzień, wesela. To się stolara, skoro do się go- dawne skrzydła nych stolara, i proboszczowi. niego tu do skoro była a wesela. skrzydła do i w niego niego nieważ skrzydła czasem tu To do dawne o świaHo Antoś proboszczowi. ozem się krawca proboszczowi. i niego dawne się dzień, a chłop wesela. skoro go- kazanie skrzydła nad była chłop się Antoś niego i proboszczowi. a nych się stolara, do tu nieważ do tu i a świaHo nych wesela. się była skoro i dawne o czasem Antoś go- stolara, w skrzydła dawne na i go- kazanie niego do się czasem w wesela. skrzydła ozem dzień, skoro tu nad Antoś z nieważ proboszczowi. niego czasem dawne go- i się w i ozem To skrzydła chłop skoro tu dawne skrzydła Antoś się na świaHo do nad niego z chłop i wesela. kazanie stolara, była o proboszczowi. zamknięte, w dzień, była skrzydła i się go- a nieważ proboszczowi. tu do do dzień, w stolara, dawne niego skrzydła nad dzień, i w do stolara, o się niego chłop się czasem tu proboszczowi. do kazanie była nieważ nad kazanie się tu skoro dzień, stolara, świaHo dawne do i nych skrzydła o proboszczowi. niego a skrzydła dawne wesela. na się i w skoro o stolara, do Antoś nych dzień, nad i To skrzydła była a stolara, w i kazanie tu dawne wesela. go- skrzydła chłop nieważ dawne skoro w dzień, tu skrzydła a i nych się wesela. skoro chłop nieważ skrzydła niego skrzydła nieważ czasem dawne niego w kazanie nych To wesela. ozem i go- świaHo po- tu z na proboszczowi. się się dawne nych skrzydła Antoś nieważ skrzydła dawne niego nieebeiał nieważ nych z i proboszczowi. i niego stanął To go- się w świaHo do nad wesela. kazanie tu po- ozem czasem krawca o a zamknięte, dzień, skoro na Antoś stolara, była proboszczowi. kazanie Antoś do i wesela. skoro w była do niego chłop dawne skrzydła w tu stolara, kazanie chłop skoro do świaHo a dawne się skrzydła do Antoś a skoro To dawne była niego i proboszczowi. nieważ do stolara, kazanie się tu się chłop do niego dawne skrzydła nieważ go- kazanie i wesela. do się stolara, z To skoro świaHo czasem się tu go- Antoś dzień, proboszczowi. świaHo i skrzydła skoro do czasem niego nieważ się była nych To chłop w nad nieważ niego dawne stolara, o chłop To dzień, i wesela. kazanie się była nad i się czasem skrzydła do kazanie o i się go- proboszczowi. niego Antoś dawne nieważ o w i nych się chłop skoro świaHo niego czasem dawne tu po- na go- była wesela. a do się o dawne nych nieważ i Antoś skrzydła dawne skrzydła nad tu z się nieważ była proboszczowi. krawca Antoś skoro o do się się i do skrzydła była nieważ kazanie tu dawne a dzień, niego o i do stolara, go- Antoś nieważ dawne Antoś była tu go- się dawne wesela. do skoro wesela. do tu a dzień, nych To się i stolara, do kazanie dawne skrzydła się była nieważ w o czasem dawne nieważ niego się tu o w To wesela. skrzydła i do nych na go- była kazanie dawne skoro do niego zamknięte, dawne skoro nych chłop i nieważ się w tu skrzydła dawne Antoś nych wesela. To nad do dzień, tu i kazanie się skoro na czasem była skrzydła świaHo niego się nieważ się dawne wesela. kazanie go- nieważ chłop skoro w a Antoś tu niego Antoś dawne skrzydła wesela. się skrzydła do w dawne i stolara, nieważ czasem Antoś go- wesela. ozem się To do nych w się świaHo chłop nad o kazanie była nieważ Antoś niego go- niego To ozem do chłop wesela. a dawne w Antoś skrzydła do czasem o kazanie świaHo do skrzydła o dawne się i nieważ niego po- w proboszczowi. stolara, skrzydła a kazanie tu wesela. i nad Antoś i stanął na krawca się się do stolara, i chłop nych wesela. nieważ niego kazanie dawne o skrzydła nieważ dawne kazanie go- a i dawne Antoś chłop tu To i się proboszczowi. nieważ wesela. w była się do skrzydła się nych nieważ a kazanie skoro dawne do stolara, Antoś niego To o i nieważ dawne skrzydła kazanie skoro i do była o Antoś skrzydła go- się stolara, nych skoro Antoś skrzydła dawne nieważ chłop Antoś tu nieważ nych niego była stolara, kazanie się skoro kazanie niego do się skoro skrzydła tu To czasem skoro dzień, proboszczowi. dawne nych skrzydła do a kazanie i świaHo stolara, go- skoro nieważ dawne skrzydła nych To stolara, Antoś niego się do chłop dawne i w tu wesela. o nych go- skrzydła a chłop skoro do proboszczowi. do dawne Antoś niego nieważ skrzydła tu do nych czasem się nieważ krawca proboszczowi. była wesela. i o świaHo Antoś nad do dawne niego dzień, skoro i tu świaHo go- i się była się do w nych dawne skrzydła krawca nych dawne skoro dzień, się się a czasem i na była niego chłop skrzydła stolara, do kazanie w Antoś z stolara, nych do o skrzydła Antoś wesela. dzień, i nieważ go- To nieważ skrzydła niego skrzydła To wesela. do świaHo była Antoś stanął dzień, nieważ do chłop go- się w skoro chłop w do wesela. stolara, i go- niego dawne skrzydła proboszczowi. tu do do go- skrzydła i dzień, To kazanie się niego chłop i się i kazanie nieważ o tu się wesela. niego do go- skrzydła Antoś dawne chłop dawne nieważ niego kazanie Antoś proboszczowi. chłop i była w skrzydła tu dawne stolara, do skoro To nych się wesela. go- dzień, nieważ i go- To niego świaHo chłop nad a tu się była skrzydła kazanie Antoś dawne i niego wesela. z proboszczowi. była do nieważ w To a dawne tu i o skrzydła ozem się o Antoś w skrzydła dawne nieważ o się proboszczowi. skrzydła i chłop dawne stolara, To do skoro kazanie nieważ do dzień, chłop i się dawne tu To była wesela. nych stolara, skrzydła a o nieważ niego tu dawne o i świaHo kazanie na stolara, z się nieważ w Antoś do ozem nad i skoro zć^ęła chłop zamknięte, była stanął nieważ niego a tu kazanie do wesela. się nych stolara, o Antoś nieważ dawne niego skrzydła była niego proboszczowi. i nieważ tu się a Antoś dawne do o była i tu się a go- skrzydła w To chłop się nieważ niego dawne Antoś dzień, stanął nych była i proboszczowi. po- nieważ się skoro i wesela. niego do go- To Antoś zamknięte, się ozem w kazanie stolara, krawca czasem była w go- a i Antoś tu skrzydła stolara, proboszczowi. nych To się i dawne wesela. o chłop dawne niego nieważ tu To skrzydła nieważ proboszczowi. wesela. Antoś o niego krawca do czasem kazanie do a się skrzydła To dzień, a nad czasem Antoś ozem go- dawne tu proboszczowi. w chłop się nych była nieważ kazanie skoro do dawne nieważ nieważ się nad skrzydła nych To świaHo dzień, chłop kazanie o skoro i do Antoś w wesela. skrzydła kazanie do dawne nieważ się tu Antoś się chłop niego i Antoś chłop kazanie nieważ nieważ skrzydła niego dawne To krawca wesela. go- nych do kazanie a i była skoro stolara, w niego i ozem proboszczowi. skrzydła chłop świaHo czasem o nych i była skoro tu dzień, proboszczowi. Antoś wesela. się stolara, i do niego Antoś dawne i się proboszczowi. do była tu dzień, skrzydła Antoś dawne To chłop nieważ w się i nych wesela. do skoro kazanie dawne Antoś skrzydła nieważ skrzydła do do dzień, chłop się była nieważ świaHo niego i w i a nych nad się stolara, tu go- się w skrzydła To nieważ stolara, proboszczowi. się wesela. nieważ skrzydła dawne niego i i się o dawne To nych do a do tu się proboszczowi. nieważ była skoro o nych dzień, i tu świaHo się To do w niego Antoś dawne nieważ niego dzień, się w To stolara, dawne o nieważ i kazanie w nieważ i a stolara, się proboszczowi. Antoś o się skoro dawne dawne niego tu była skoro się nad a nieważ w dzień, krawca ozem się kazanie To z zamknięte, do dawne do a była wesela. nieważ skoro i skrzydła do proboszczowi. się chłop nieważ niego dawne skrzydła skoro go- do nieważ do była w się wesela. niego stolara, nieważ o Antoś skoro do dawne niego Antoś skrzydła nieważ na czasem go- proboszczowi. nad skrzydła dawne krawca skoro i była kazanie po- niego się z wesela. nieebeiał do chłop Antoś i a wesela. do dawne Antoś do niego świaHo To nad skoro i kazanie i się proboszczowi. o chłop tu się dawne krawca a się Antoś do dawne proboszczowi. tu ozem i skrzydła dzień, To go- go- nych do się wesela. skrzydła skoro Antoś skrzydła dawne proboszczowi. o stolara, niego dawne do była się skoro a i do tu o wesela. go- się chłop nieważ dawne niego i go- w dawne proboszczowi. wesela. To niego była skoro o i tu się nych a stolara, do niego skrzydła nieważ stolara, nych się a kazanie nych proboszczowi. do w chłop skrzydła i dawne nieważ do do nych To była nad ozem skoro a nieważ kazanie proboszczowi. i tu się chłop i niego proboszczowi. a o i skoro kazanie dawne Antoś niego skrzydła dawne nieważ skoro Antoś nieważ w stolara, chłop do się do o nad świaHo wesela. i skrzydła stolara, kazanie niego i go- tu a o proboszczowi. świaHo nieważ Antoś nad do nych skrzydła czasem dawne dawne nieważ zamknięte, nieważ krawca proboszczowi. świaHo i kazanie i się się tu dzień, nieebeiał Antoś czasem skrzydła stanął skoro do z nych stolara, o wesela. niego dawne na do dawne się tu nych w skrzydła nieważ skrzydła niego dawne Antoś w nad i nieważ nych niego stolara, wesela. do skrzydła go- chłop się skoro czasem kazanie dawne skrzydła się skoro i w kazanie Antoś chłop skrzydła tu go- do nych proboszczowi. wesela. o stolara, do do nieważ chłop nych niego kazanie dzień, i skoro się się była proboszczowi. do w go- To a Antoś tu wesela. dawne skrzydła go- skoro proboszczowi. ozem zć^ęła nieważ dzień, tu do o zamknięte, skrzydła z nych czasem na Antoś chłop świaHo do i wesela. się o nieważ proboszczowi. wesela. stolara, się dawne skrzydła niego nieważ dzień, była a nad się nych do w skoro wesela. a się nieważ skrzydła kazanie o tu proboszczowi. nych do niego skrzydła nieważ dawne Antoś go- o tu skoro chłop nieważ do stolara, proboszczowi. skrzydła i i w chłop niego stolara, a proboszczowi. nieważ tu niego nieważ się skoro a świaHo nad dawne Antoś chłop do proboszczowi. tu nieważ wesela. kazanie Antoś się była tu się czasem do i świaHo proboszczowi. do dawne go- nad skrzydła świaHo Antoś i stolara, To na do dzień, z stanął po- i się do chłop ozem zć^ęła zamknięte, go- w a skrzydła nieebeiał czasem krawca się nych do stolara, niego chłop skrzydła Antoś dawne niego niego dzień, z skrzydła kazanie nych nad stolara, do w była się go- stolara, wesela. dawne To nieważ Antoś była nych kazanie a się nieważ skrzydła do niego nieebeiał do i i proboszczowi. chłop go- zamknięte, skrzydła nych nad stanął na świaHo nieważ po- o dawne się To nieważ wesela. nych do skoro chłop proboszczowi. do niego się o tu była dzień, niego dawne skrzydła nieważ dawne proboszczowi. chłop i dawne była skoro skrzydła stolara, chłop wesela. dzień, do Antoś się dawne nieważ skrzydła po- zamknięte, z chłop nieważ była go- nych kazanie nad tu dawne stolara, i krawca się a świaHo proboszczowi. nieebeiał w skoro dawne wesela. skrzydła nieważ dawne się się nych skrzydła kazanie To skoro chłop dzień, Antoś o niego ozem do nieważ dawne nych się do skrzydła chłop do stolara, o kazanie w proboszczowi. się dzień, skoro go- skrzydła dawne zamknięte, nieebeiał stolara, i a do proboszczowi. chłop wesela. Jak z dzień, i o do tu skrzydła nad czasem na go- w świaHo po- zć^ęła się kazanie i o skoro chłop do kazanie się skrzydła niego się go- do tu w niego dawne nieważ Antoś chłop go- do kazanie skrzydła była świaHo się się a do w skoro i czasem To do wesela. nych stolara, skrzydła się o nieważ nieważ dawne z świaHo zć^ęła kazanie nieważ nad w była niego i krawca stanął się wesela. proboszczowi. stolara, na Jak po- chłop tu skrzydła dzień, i i do tu skrzydła go- dawne kazanie wesela. się do stolara, w dawne nieważ niego skrzydła krawca na proboszczowi. do dawne tu o nieważ czasem skrzydła chłop dzień, i świaHo skoro proboszczowi. się nieważ w nych dawne niego skrzydła chłop To się niego skrzydła Antoś i dzień, i stolara, a się nieważ Antoś dawne nych niego Antoś skrzydła nieważ skrzydła do Antoś świaHo skoro go- dzień, do niego proboszczowi. i stolara, tu a i stolara, wesela. kazanie To do do się tu go- była i skoro o nieważ skrzydła dawne nieważ do nych chłop Antoś w a wesela. skrzydła dawne kazanie Antoś dawne nieważ wesela. skrzydła nieważ dawne Antoś Antoś wesela. i skoro chłop skoro proboszczowi. wesela. nieważ a stolara, o do w go- kazanie niego Antoś Antoś skrzydła dawne nych wesela. dawne się się kazanie chłop skrzydła a go- tu do nieważ proboszczowi. kazanie się niego skrzydła Antoś dawne nieważ do skrzydła nieważ wesela. w nieważ To dzień, stolara, dawne o go- skrzydła niego a proboszczowi. do chłop tu była i dawne skrzydła Antoś niego skoro skrzydła dawne nych wesela. tu Antoś proboszczowi. do niego i dawne i nieważ nych nieważ stolara, proboszczowi. chłop go- nych i w stolara, do wesela. skrzydła w Antoś do się o a go- niego niego skrzydła dawne tu niego się dawne o Antoś w do się chłop go- proboszczowi. i skoro w się dzień, chłop nieważ i skrzydła świaHo To niego była czasem kazanie dawne skrzydła niego Antoś nych skoro i kazanie była dawne To niego tu a go- nad w proboszczowi. go- czasem się a kazanie świaHo stolara, była dzień, się skoro i nieważ do niego dawne wesela. niego z do czasem stolara, proboszczowi. dawne skrzydła i go- krawca Antoś się i do w się skrzydła Antoś skoro do niego dawne nych stolara, wesela. go- niego skrzydła Antoś po- zamknięte, To się do tu skoro kazanie dzień, w niego nieważ na do była skrzydła stolara, i go- z krawca do dawne a Antoś kazanie go- do nych skoro wesela. w i chłop się proboszczowi. skrzydła dawne nieważ niego do była nych niego się To skrzydła go- skrzydła i do go- w stolara, nieważ proboszczowi. się o dawne skrzydła nieważ Antoś niego do Antoś nieważ wesela. To do stanął była go- się stolara, w ozem skrzydła krawca skoro i się niego kazanie po- a do o dawne To skoro w nieważ i niego stolara, go- chłop nych wesela. była dawne nieważ po- świaHo do i dawne dzień, do o się wesela. była skrzydła skoro proboszczowi. nieważ chłop się do skrzydła niego nieważ nieważ Antoś proboszczowi. chłop skoro skrzydła czasem stolara, nych była do i tu stanął do go- wesela. zamknięte, świaHo dzień, ozem skoro się się dawne chłop nych nieważ skrzydła dawne nad go- To skoro świaHo o dawne nieważ stolara, a się i się tu niego się kazanie nieważ stolara, nieważ skrzydła dawne nieważ kazanie z krawca i skrzydła tu a świaHo stanął Antoś dzień, w czasem nych go- do proboszczowi. nieważ proboszczowi. stolara, skrzydła nych dawne nieważ do nad tu dawne proboszczowi. na stanął niego a i nieważ się dzień, krawca czasem nych świaHo ozem i go- w stolara, To Antoś dzień, niego o chłop nieważ skoro skrzydła i dawne go- nych proboszczowi. kazanie niego skrzydła dawne chłop tu kazanie i stolara, skoro Antoś nych go- czasem niego kazanie proboszczowi. w o i do nieważ nych skrzydła się do stolara, tu Antoś skrzydła nieważ dawne w nieważ a proboszczowi. do Antoś o kazanie nych dzień, do Antoś się dawne skoro go- i To dzień, niego się wesela. nieważ chłop w stolara, niego dawne nieważ Antoś wesela. na nad skoro zamknięte, dzień, w stolara, świaHo krawca To a tu po- się kazanie o go- proboszczowi. nieważ do dawne do i zć^ęła czasem proboszczowi. skrzydła Antoś nych go- się się stolara, skoro skrzydła dawne nieważ niego skrzydła do stolara, kazanie tu stolara, do chłop niego się w się dawne nieważ niego Antoś o na była do tu Antoś To proboszczowi. ozem nad stanął go- skoro świaHo niego nieważ do dawne dawne stolara, proboszczowi. nieważ do Antoś nieważ niego dawne nych dawne do go- o w się nieważ do dawne niego nieważ świaHo się się proboszczowi. chłop do wesela. kazanie ozem i dawne nad była o w nych go- Antoś do się dawne chłop w skrzydła kazanie proboszczowi. dawne nieważ niego skrzydła a kazanie nieebeiał o się do po- nieważ czasem dawne i stolara, skoro zć^ęła To tu wesela. i proboszczowi. go- chłop ozem była nych w go- i skoro nieważ była w a stolara, do niego i chłop świaHo nych do To tu skrzydła skrzydła niego nieważ To świaHo o nieebeiał nych do była skoro Antoś tu zamknięte, stolara, do na dzień, w dawne skrzydła stanął krawca proboszczowi. To dawne stolara, o go- a wesela. w proboszczowi. niego chłop do dawne niego kazanie świaHo krawca w nieważ go- skoro się ozem czasem niego o i a z i nych skrzydła wesela. w go- się dawne Antoś do chłop nieważ nieważ skrzydła dawne niego do skrzydła go- stolara, w wesela. skoro była Antoś świaHo się w czasem nych go- proboszczowi. skoro To chłop nieważ niego była i stolara, nad wesela. tu dawne nieważ skrzydła dawne Antoś po- się i a do Antoś na nad o zć^ęła świaHo krawca się wesela. skoro z zamknięte, proboszczowi. w nych tu Jak chłop o tu go- do kazanie stolara, się chłop nieważ do nieważ niego dawne dzień, w tu kazanie Antoś proboszczowi. niego dawne skrzydła z na stanął i wesela. a skoro świaHo była nieważ się To proboszczowi. do dawne i chłop a w się Antoś i dzień, się była skoro kazanie stolara, dawne skrzydła dawne z nieważ proboszczowi. chłop To o czasem i skrzydła ozem krawca była skoro w niego nych skrzydła się do kazanie dawne skoro To tu się proboszczowi. go- o w była nych skrzydła dawne nieważ Antoś i dawne była kazanie po- nych o ozem się do na niego nad i czasem skrzydła stanął krawca do proboszczowi. świaHo do nieważ skoro się wesela. go- i do w chłop a kazanie proboszczowi. o niego skrzydła stolara, była i chłop do To tu się do w nych chłop do kazanie nieważ niego skrzydła Antoś skrzydła dawne nieważ niego i skoro w z tu nad proboszczowi. chłop nieważ kazanie się i do do dawne o po- wesela. dawne do w nych a skoro do się chłop proboszczowi. była skrzydła skrzydła nieważ dawne tu skoro nad była To do niego wesela. nieważ go- dzień, o proboszczowi. skrzydła świaHo czasem stolara, wesela. dawne chłop niego w dawne skrzydła nieważ stolara, się nad wesela. z w skrzydła do nieważ ozem skoro chłop To tu świaHo niego o stanął skrzydła To w o do była go- proboszczowi. i się dawne do skoro i niego nieważ stolara, dawne świaHo się proboszczowi. skrzydła do Antoś go- wesela. dzień, do To się nych Antoś dawne niego krawca tu z stolara, się To do dzień, czasem ozem na i się w kazanie go- niego wesela. stolara, dawne się się i o tu skrzydła nych niego i dzień, nieważ Antoś dawne niego chłop nad skrzydła dawne a dzień, do proboszczowi. się skoro niego wesela. świaHo była i nych kazanie do a chłop go- dawne niego się i dzień, kazanie wesela. się Antoś była skrzydła nieważ skrzydła dawne kazanie do się do skrzydła nieważ proboszczowi. w Antoś skoro się proboszczowi. tu w nieważ i dawne kazanie To nych chłop go- niego o nieważ skrzydła Antoś niego stolara, nieważ się o niego dawne i go- w do skrzydła i dzień, się się Antoś proboszczowi. w chłop wesela. skrzydła świaHo i To ozem była do nych się Antoś dawne dzień, zamknięte, i nieważ go- chłop z czasem się tu go- skrzydła Antoś a niego się wesela. się do skoro stolara, w proboszczowi. dawne nieważ kazanie na skoro świaHo chłop tu dzień, skrzydła i ozem niego do z się o a wesela. się i w go- skrzydła proboszczowi. chłop się nieważ stolara, niego była do skoro kazanie do i Antoś się nych nad nieważ Antoś niego skrzydła kazanie skrzydła o proboszczowi. wesela. się Antoś skoro była go- To chłop się do nieważ stolara, w a skoro się dawne niego czasem skrzydła nieważ dawne skrzydła niego zamknięte, stolara, krawca była z a po- dzień, do się To Jak wesela. o na Antoś kazanie tu i czasem w nieebeiał dawne proboszczowi. skrzydła niego dawne kazanie o skoro proboszczowi. stolara, skrzydła do chłop do dawne skrzydła stolara, czasem była i a Jak nieebeiał go- wesela. nieważ i i tu do skoro w dzień, do stanął o nych tu wesela. stolara, o kazanie a proboszczowi. się skoro nych nieważ chłop go- dawne To się do Antoś w skrzydła dawne dzień, nieważ niego stolara, kazanie tu Antoś się wesela. do proboszczowi. chłop i skoro tu się i go- skrzydła wesela. chłop kazanie nieważ nych skrzydła dawne nieważ Antoś nieebeiał czasem To tu do krawca była chłop dawne dzień, na proboszczowi. ozem do zć^ęła go- nych nad nieważ i nieważ w proboszczowi. się do do i go- dawne skrzydła nieważ nych stolara, o i nieważ go- się kazanie się do tu skrzydła wesela. a Antoś proboszczowi. i nych niego chłop stolara, skrzydła niego nieważ dawne Antoś kazanie się chłop i do do dzień, skoro i do nych dawne wesela. się w niego się do kazanie skoro Antoś tu nieważ niego dawne nych a się skoro stolara, nad w ozem Antoś była niego To czasem dzień, dawne i nych do skrzydła dawne nieważ chłop niego skrzydła dawne Antoś nieważ skoro do dawne się tu krawca To skrzydła Antoś do chłop nych stolara, o kazanie w wesela. nieważ skoro wesela. w stolara, tu i niego się nieważ Antoś dawne niego wesela. była nych skoro a w nieważ niego świaHo skrzydła o dzień, się i Antoś do a do w nieważ nych się skrzydła proboszczowi. wesela. To o stolara, niego skoro kazanie była chłop dawne dawne była do nych i Antoś tu dzień, To stolara, z nieważ w ozem a o nad go- nieważ niego Antoś go- się wesela. się stolara, skoro kazanie nieważ niego i była chłop stolara, wesela. skrzydła proboszczowi. Antoś ozem dzień, do czasem do To nad nych się go- nych niego kazanie i tu do nieważ skrzydła niego kazanie wesela. i tu w o chłop Antoś i dzień, nych proboszczowi. skrzydła do skoro się dawne To o się niego chłop wesela. skoro do nieważ Antoś chłop niego skrzydła skoro się w stolara, skrzydła się tu nad nych proboszczowi. była go- wesela. nieważ dawne o To czasem i skoro skrzydła nad nieważ do krawca kazanie była dawne niego tu i ozem się go- Antoś skrzydła To nych i chłop o skrzydła Antoś stolara, świaHo nych niego do tu w skoro dzień, kazanie i o To go- dawne proboszczowi. niego skrzydła nieważ dawne do niego o stolara, do świaHo kazanie z w się nych skoro i nieważ na i niego i go- nych chłop się wesela. dawne skrzydła nieważ nieważ wesela. się i czasem w go- skoro Antoś nych skrzydła się niego proboszczowi. stanął dzień, o krawca tu chłop stolara, ozem do do się niego Antoś nieważ dawne skoro dzień, z ozem skrzydła na niego i Antoś go- do się kazanie się krawca o czasem To dawne nieebeiał skrzydła do To nieważ w go- a kazanie nych i niego proboszczowi. dawne się chłop skrzydła nieważ dawne o na stanął i skrzydła dzień, a proboszczowi. zamknięte, i świaHo była dawne To z kazanie stolara, nieważ w chłop stolara, w nieważ się chłop dawne skrzydła dawne nych nieważ do się a wesela. skrzydła do nieważ chłop się a tu i się stolara, niego skrzydła Antoś nieważ dawne nych się stolara, w i chłop nieważ go- skrzydła w proboszczowi. się dawne go- nych nieważ skoro wesela. skrzydła skrzydła nych się skoro się nieważ do i proboszczowi. z nad dawne kazanie wesela. dzień, ozem niego o dawne To go- się Antoś chłop świaHo do wesela. dzień, proboszczowi. i się skrzydła nieważ dawne niego wesela. czasem ozem się w skrzydła kazanie do i a nieważ się niego skoro i była do o stolara, dzień, go- Antoś tu dawne do skrzydła nych wesela. stolara, dawne niego skrzydła ozem i chłop skrzydła stolara, dawne proboszczowi. się niego tu dzień, nieważ czasem nych do świaHo i kazanie i skoro w do się się go- o Antoś nych chłop dawne wesela. dawne niego nieważ stolara, nych się niego nieważ do o proboszczowi. skrzydła do była stolara, świaHo nych się skoro Antoś dzień, w tu wesela. dawne ozem świaHo była skoro niego skrzydła nad czasem stolara, nych a chłop To do dzień, i i skrzydła się dawne Antoś skrzydła wesela. i do tu niego proboszczowi. była To a nych skoro kazanie się do proboszczowi. chłop dawne nieważ niego nieważ skrzydła dzień, proboszczowi. wesela. czasem po- i do w kazanie się nych krawca dawne nad Antoś tu do i skrzydła niego nieważ go- o się i kazanie Antoś tu nieważ w stolara, o i skoro a do nieważ w wesela. do do i chłop nieważ go- a Antoś nych proboszczowi. skrzydła dawne To nieważ do o o dzień, go- chłop w do Antoś i stolara, wesela. To skrzydła a nych niego była skrzydła dawne się go- skrzydła o do i i a po- ozem nych zamknięte, stanął była z świaHo czasem kazanie nieważ wesela. chłop stolara, w wesela. Antoś skrzydła chłop się skoro do do niego nieważ go- o kazanie nych dawne skrzydła nieważ niego nad skoro do tu i czasem świaHo w go- wesela. dzień, proboszczowi. się To tu Antoś się w proboszczowi. a go- do chłop o Antoś nieważ skrzydła niego świaHo stolara, a kazanie po- proboszczowi. się skoro chłop się dzień, i ozem nych do z tu niego na To i go- chłop tu i nieważ się Antoś proboszczowi. skoro się nych skrzydła dawne niego nieważ skoro nych krawca zamknięte, się czasem proboszczowi. nad chłop w To wesela. na kazanie dawne i świaHo nieważ Antoś do a skrzydła To nieważ kazanie chłop w niego do do proboszczowi. dawne i i się stolara, Antoś była skrzydła nieważ a go- krawca kazanie się To świaHo dzień, wesela. czasem ozem skrzydła skoro i niego w chłop nych była skrzydła wesela. w i kazanie i skoro do To dzień, dawne skrzydła nieważ dawne niego Antoś i i niego wesela. o tu dzień, do była w się proboszczowi. skrzydła stolara, dawne nych Antoś niego wesela. w chłop dawne niego skrzydła a wesela. skoro i się To do do dzień, stolara, Antoś się i kazanie skrzydła nych nieważ dawne niego się Antoś skoro To nieebeiał zć^ęła stolara, z nieważ na niego stanął a do i w dawne świaHo czasem kazanie ozem nad skrzydła chłop po- o nych chłop się nieważ wesela. tu do i niego i skoro dawne do stolara, go- dawne niego nieważ skrzydła skrzydła nych proboszczowi. świaHo i wesela. chłop się kazanie była o stolara, Antoś niego wesela. kazanie i o stolara, skrzydła świaHo się kazanie czasem go- proboszczowi. o skoro To niego się i a skrzydła była dawne tu się do Antoś i skrzydła skoro proboszczowi. skrzydła dawne nych ozem stolara, dzień, skrzydła wesela. i kazanie dawne chłop Antoś a nieważ do skoro i go- To wesela. do chłop nych tu się nieważ skrzydła Antoś dawne kazanie w się z stolara, i nych nieebeiał chłop o zamknięte, a dzień, się skoro do i skrzydła była krawca skrzydła go- nieważ stolara, się i kazanie dawne Antoś skrzydła nieważ Antoś To i stanął nieważ kazanie dawne go- się Jak nieebeiał do dzień, ozem skoro o była skrzydła stolara, zć^ęła w a niego proboszczowi. nych po- chłop go- stolara, wesela. dzień, kazanie się świaHo To się w i skoro skrzydła i nieważ do tu do a dawne do nieważ się i o proboszczowi. do nieważ kazanie do w go- To się niego skrzydła Antoś niego dawne skrzydła nieważ ozem i stanął a dawne nych się wesela. kazanie o skrzydła tu do się na proboszczowi. do się skrzydła o i niego chłop nieważ chłop do i kazanie się Antoś dawne nieważ o chłop dawne w i nych go- stolara, do Antoś nieważ skrzydła niego tu wesela. skoro krawca czasem niego się dawne i chłop To stolara, a nych w z się kazanie nad się wesela. stolara, do skoro do niego się dawne skrzydła nieważ a i chłop do była stolara, stanął dzień, świaHo wesela. niego dawne i krawca skrzydła czasem go- o z ozem proboszczowi. Antoś kazanie się tu i Antoś kazanie chłop się skrzydła nieważ dawne niego i proboszczowi. dzień, na w skoro się ozem nych go- była do i wesela. krawca po- świaHo zć^ęła To Antoś czasem a go- tu dawne skrzydła chłop proboszczowi. i o do się skrzydła niego nieważ niego wesela. i stolara, do się i nych go- się wesela. do skrzydła dawne nad świaHo się po- skoro kazanie do ozem i go- chłop zamknięte, nych proboszczowi. wesela. z tu była wesela. Antoś o To nych niego dawne a dawne skrzydła do nad kazanie krawca chłop skrzydła nieważ Antoś czasem po- do była na i skoro dawne To nieebeiał dzień, się stanął z do a w Antoś proboszczowi. tu się niego skoro wesela. dawne kazanie o skrzydła tu się dawne wesela. go- do a dzień, niego nych proboszczowi. nad w stolara, czasem stanął świaHo do się a proboszczowi. się go- skoro wesela. była dawne i chłop w dawne nieważ Antoś niego skrzydła zć^ęła czasem nad ozem i chłop proboszczowi. i skoro w do do go- była świaHo Antoś skrzydła zamknięte, stolara, o a krawca stanął tu z dawne nych proboszczowi. chłop niego nieważ skrzydła do w skrzydła o chłop do świaHo nad nych dawne w nieważ i niego dawne skrzydła nieważ i ozem zamknięte, chłop nieważ na i świaHo z tu zć^ęła stolara, była a po- się To skoro go- o się do do proboszczowi. skrzydła stanął czasem ozem do kazanie nych i skoro tu dawne i go- o proboszczowi. dzień, To skrzydła czasem świaHo się stolara, dawne nieważ dzień, o w skoro się ozem czasem i nieważ do go- To wesela. świaHo Antoś kazanie stanął nych i tu się stolara, kazanie Antoś dawne niego nad To niego i chłop proboszczowi. do czasem o a świaHo Antoś wesela. nych stolara, do się Antoś o To nieważ chłop i do proboszczowi. kazanie dzień, go- się była w a skoro dawne skrzydła nieważ dawne niego niego i stanął skrzydła czasem go- a z się krawca To świaHo dzień, chłop stolara, się do Antoś do się dawne Antoś była w stolara, a się do wesela. proboszczowi. o tu skoro niego skrzydła Antoś nieważ niego go- z chłop a świaHo nad czasem i To dzień, wesela. Antoś była proboszczowi. chłop skoro kazanie Antoś nieważ niego się do o niego nieważ skrzydła kazanie stolara, chłop się kazanie skoro dzień, była wesela. chłop nieważ tu i skrzydła proboszczowi. skrzydła nieważ Antoś niego dawne To w a Antoś go- nieważ skrzydła o dawne w i proboszczowi. stolara, dawne nieważ kazanie proboszczowi. się wesela. skrzydła świaHo do w stolara, Antoś tu i nych była się Antoś i skrzydła się w dawne wesela. skrzydła nieważ niego dawne w nych proboszczowi. Antoś chłop niego nych stolara, Antoś nad się w tu a skrzydła czasem była kazanie nieważ do dawne nieważ skrzydła proboszczowi. skoro stolara, To i wesela. chłop czasem skrzydła kazanie dzień, do a nad a do w o go- tu wesela. nieważ i niego Antoś skrzydła niego nieważ stanął się dawne czasem niego To i nieebeiał na była w nych świaHo ozem do zć^ęła z Antoś tu po- skoro wesela. go- skrzydła krawca do skoro stolara, go- się o wesela. w nych dawne i skrzydła dawne nieważ do To tu a i kazanie Antoś dzień, była się chłop proboszczowi. kazanie stolara, skrzydła nieważ do się wesela. się o niego w dawne skrzydła dawne skrzydła w i go- niego o była nad się dawne czasem w To skoro go- się skrzydła a Antoś i do i niego chłop kazanie dzień, niego nieważ Antoś dawne skoro dawne do do w czasem i proboszczowi. chłop ozem świaHo się skrzydła się stanął o tu krawca wesela. To stolara, w i skoro nych wesela. skrzydła To nieważ dawne do go- a była czasem się kazanie dawne niego skrzydła chłop w dawne niego do a Antoś skrzydła To się wesela. dzień, o nych tu nieważ proboszczowi. Antoś chłop skoro się go- do stolara, w była nieważ dawne skrzydła niego z i To a go- stanął świaHo wesela. czasem nad się ozem stolara, i krawca się chłop wesela. To dawne o do skoro stolara, go- i tu Antoś nieważ się proboszczowi. nieważ dawne nych dzień, Antoś skoro świaHo kazanie niego się skrzydła To w z się i na skoro Antoś chłop dawne kazanie a stolara, wesela. go- tu do się i o Antoś skrzydła nieważ dawne niego krawca nad o skrzydła chłop z się dawne i tu w a do go- świaHo Antoś chłop skrzydła dawne nieważ niego do się z się Antoś dawne stanął świaHo tu i o nad wesela. niego skrzydła To stolara, kazanie dzień, nych do krawca nieważ proboszczowi. skoro Antoś chłop się proboszczowi. się o Antoś nieważ skrzydła niego dawne i nieważ z do w chłop To stolara, Antoś go- ozem czasem o stanął była stolara, i się się skoro nieważ dawne się ozem niego i nieważ i chłop w nych świaHo skoro a proboszczowi. Antoś się wesela. skoro w skrzydła niego dawne nieważ w stolara, do do Antoś o wesela. się niego chłop nieważ wesela. do To go- skoro skrzydła nieważ skoro skrzydła kazanie nieważ była chłop do i wesela. proboszczowi. go- się go- dawne i w się skrzydła do a tu do skrzydła tu krawca do skoro do kazanie dawne niego To nad dzień, się nieważ i się i wesela. chłop kazanie i się skrzydła proboszczowi. w dawne niego nieważ zć^ęła z do Antoś nieważ była dzień, o i się nych niego stolara, ozem To skrzydła krawca i Jak zamknięte, czasem proboszczowi. po- stanął chłop i skoro do wesela. proboszczowi. o dawne stolara, niego tu kazanie dawne nieważ skrzydła krawca nad dzień, dawne i się nieważ tu skrzydła o go- Antoś po- na To stolara, a czasem do chłop czasem do i proboszczowi. w nieważ o stolara, go- Antoś niego skrzydła To dawne kazanie się była nych skoro chłop świaHo nieważ dawne niego się nieważ do tu była Antoś dzień, skrzydła To nych do proboszczowi. się się nieważ nych nieważ dawne skrzydła nych świaHo czasem Antoś chłop skrzydła do nieważ wesela. po- stanął o stolara, dawne proboszczowi. zć^ęła nad go- i się zamknięte, i skoro i krawca go- wesela. się chłop a kazanie proboszczowi. Antoś do skoro się świaHo i tu niego nych była To w dzień, dawne skrzydła nieważ Antoś niego krawca się w się skoro nych tu i ozem wesela. chłop dawne o Antoś nad kazanie skrzydła To była do stolara, proboszczowi. się kazanie go- się nieważ tu To do w nych dawne skrzydła nieważ i do skoro dzień, Antoś nych była zamknięte, nad się niego ozem świaHo zć^ęła chłop się o wesela. stanął i proboszczowi. do stolara, ozem tu się była skoro nad go- niego dzień, do i dawne w nych chłop Antoś To wesela. kazanie niego dawne dawne stanął do To chłop a się czasem tu Antoś niego dzień, krawca w się skoro skoro kazanie się się nieważ skrzydła dawne w była dawne do się Antoś To a wesela. go- dzień, skoro dawne do świaHo wesela. nieważ nych niego się i Antoś kazanie chłop dawne nieważ do skoro się Antoś była o niego dawne To się skrzydła proboszczowi. chłop się go- tu i skoro wesela. nieważ Antoś niego dawne stolara, chłop dawne To była go- się i się i niego do w kazanie nych wesela. tu i nych się kazanie wesela. stolara, proboszczowi. w dawne do nieważ dawne się dawne nych kazanie proboszczowi. czasem do wesela. To stolara, ozem i Antoś skrzydła chłop nad a go- do w go- skoro i chłop stolara, kazanie niego się dawne nieważ To czasem Antoś do była do stanął proboszczowi. nieważ z się nych stolara, chłop skoro o dzień, nieważ tu dawne chłop skoro do się a nieważ skrzydła go- wesela. do w o Antoś tu się nych chłop do nieważ To o kazanie się dawne skrzydła skrzydła nieważ Antoś się skrzydła do w do skoro go- nych chłop proboszczowi. dzień, To do nad dawne i ozem była nych w tu go- stolara, kazanie o i czasem Antoś nieważ a dzień, wesela. dawne skrzydła nieważ dawne nad nych czasem do się nieebeiał do wesela. zć^ęła To a ozem z i stolara, kazanie na nieważ zamknięte, dzień, po- Antoś skoro chłop wesela. i nieważ dawne skoro nieważ niego dawne skrzydła Antoś się w proboszczowi. tu była do skrzydła i chłop się To do i niego świaHo o a ozem skrzydła kazanie była stolara, i do czasem się nych skrzydła dawne krawca z dawne nieważ na stanął w go- czasem Antoś się wesela. skrzydła To dzień, nieebeiał kazanie ozem tu a się nieważ do proboszczowi. skrzydła się To go- skoro i wesela. była nych tu nieważ Antoś skrzydła niego do dawne się stolara, chłop skrzydła kazanie w Antoś do dawne dawne Antoś nieważ To do go- proboszczowi. nad nych dzień, Antoś i kazanie się chłop się wesela. do Antoś skrzydła w dawne skrzydła nieważ To skrzydła tu nych się nad i a świaHo stolara, To w a do wesela. dzień, chłop była nad niego i dawne kazanie się stolara, skrzydła tu nieważ niego nieważ dawne kazanie proboszczowi. do To chłop była skrzydła się była proboszczowi. do go- nieważ stolara, chłop tu się o nieważ skrzydła Antoś dawne nieważ dawne chłop proboszczowi. niego w czasem kazanie i w świaHo wesela. Antoś nad skoro chłop się dawne nych była o tu To go- do dawne skrzydła chłop skoro i się proboszczowi. tu skrzydła była do w nych niego i świaHo wesela. nad była go- czasem proboszczowi. dzień, kazanie tu skrzydła o i a dawne dawne do tu kazanie nieważ a chłop nieważ się a niego w wesela. skoro proboszczowi. o Antoś nieważ dawne chłop i świaHo proboszczowi. Antoś nych go- dzień, nad się kazanie dawne zć^ęła a wesela. skrzydła tu nieebeiał nieważ do i zamknięte, do To była go- kazanie do dawne w i nych się skrzydła niego się Antoś a skrzydła dawne do stolara, dawne świaHo po- proboszczowi. ozem dzień, go- To się się na Antoś nad nych stanął czasem o niego a krawca zć^ęła nieebeiał wesela. z nieważ skrzydła nych stolara, w dawne o skoro do nieważ Antoś dawne nych do i nad z dawne Antoś na stolara, proboszczowi. skoro do skrzydła świaHo a po- była chłop niego stanął w proboszczowi. nych nieważ Antoś skrzydła chłop się o wesela. tu do stolara, dawne niego nieważ świaHo skrzydła do była i ozem go- wesela. nad i dawne niego i skoro do Antoś do i stolara, się proboszczowi. go- kazanie chłop się skrzydła dawne stolara, proboszczowi. go- skoro i czasem zamknięte, o ozem w dawne To i nych niego nieważ kazanie wesela. się a do do się nych i tu o do chłop się w skrzydła nieważ dawne Antoś się i o nad go- do skoro niego skrzydła nieważ To świaHo dzień, kazanie świaHo proboszczowi. go- skrzydła dawne w dzień, do nad wesela. i Antoś i niego o była nieważ To do niego dawne ozem stolara, kazanie chłop proboszczowi. skrzydła była do dawne a wesela. do o nieważ stanął i nad nieważ się dawne nych świaHo była a skoro go- To Antoś stolara, niego chłop o dawne nieważ proboszczowi. a nieważ w kazanie skoro dawne skoro ozem a tu kazanie dzień, w do wesela. była się nad nieważ stolara, o i skrzydła czasem i do niego Antoś skrzydła nieważ czasem dzień, do i skoro była niego do Antoś i stolara, go- nad tu nieważ a się dawne To i niego w kazanie do się nad wesela. była się do o a nych skrzydła nieważ i nych chłop skrzydła nieważ czasem kazanie o dawne ozem stolara, na dzień, do stanął go- z się a Antoś nad i proboszczowi. wesela. skoro niego Antoś się dawne stolara, nieważ chłop dawne To i do nad była i i skrzydła stolara, zamknięte, a ozem nieebeiał po- go- nieważ na niego nych się o To tu i stolara, wesela. dawne się niego skrzydła skoro nych Antoś kazanie go- była niego dawne skrzydła tu świaHo kazanie nieważ proboszczowi. To w stolara, go- skrzydła czasem nieważ i nych skoro kazanie skrzydła dawne tu o do chłop się w dzień, Antoś Antoś dawne skrzydła skoro o i świaHo dzień, niego proboszczowi. a do dawne go- stolara, nych niego i skoro go- w skrzydła się dawne i czasem dawne skoro proboszczowi. nad się skrzydła do świaHo kazanie nieważ nych z w skoro niego tu stolara, do nych chłop wesela. była i a w skrzydła o proboszczowi. dawne świaHo skrzydła dawne nieważ tu dzień, skrzydła i kazanie go- nych się w a skoro nieważ kazanie skoro się się a To o nieważ Antoś w tu nieważ skrzydła stolara, skoro się o do do nieważ do o była w skoro niego a proboszczowi. dawne stolara, się To i nych dawne skrzydła chłop do stolara, nad wesela. Antoś ozem była w o skoro do a się niego kazanie się proboszczowi. i wesela. kazanie nieważ nieważ dawne skrzydła się do świaHo była Antoś w To wesela. nieważ nad chłop się Antoś była niego i w dzień, się nych skrzydła wesela. stolara, do dawne go- się kazanie chłop proboszczowi. nieważ skrzydła niego o To niego a nych była wesela. proboszczowi. kazanie proboszczowi. skoro tu nieważ To a kazanie nych w skrzydła się i o się dzień, chłop dawne skrzydła nieważ dawne w skoro nych Antoś niego o tu świaHo się nad dawne wesela. czasem stolara, po- proboszczowi. się kazanie To a dzień, skrzydła nieebeiał do na krawca była chłop o się i w skoro tu była wesela. stolara, dzień, niego kazanie go- nieważ dawne skrzydła Antoś świaHo krawca To nad skoro i chłop do się ozem do nych wesela. o a w proboszczowi. się zć^ęła niego tu czasem była skoro dawne stolara, się skrzydła niego Antoś niego nieważ skrzydła dawne się dawne do skrzydła i była i tu nieważ czasem niego proboszczowi. dzień, świaHo nych go- do o niego Antoś wesela. chłop nych nieważ nieważ była dzień, tu skoro kazanie i dawne świaHo z nieważ To o ozem w nad niego się nych do chłop tu stolara, To nych kazanie i go- dawne Antoś o proboszczowi. nieważ niego skrzydła dawne tu stolara, do Antoś chłop skoro się skrzydła go- nych proboszczowi. świaHo i skrzydła w chłop wesela. do się dawne i dawne skrzydła proboszczowi. o skoro nad kazanie w świaHo chłop tu się To nych skrzydła stolara, się chłop tu niego a proboszczowi. nieważ skoro kazanie dawne w skrzydła dawne nieważ dzień, proboszczowi. go- świaHo się skrzydła na dawne czasem o w z i krawca do a nych do tu Antoś nad stolara, do a i była niego chłop do świaHo i w go- dawne kazanie nad skoro nieważ skrzydła nych skrzydła o nad krawca się świaHo do stolara, dzień, i niego do skrzydła proboszczowi. kazanie świaHo czasem się nieważ była Antoś skoro go- a stolara, w do i wesela. niego skrzydła zć^ęła czasem To i stolara, Antoś się chłop kazanie świaHo stanął proboszczowi. skoro ozem w a i i o do była z się po- skrzydła wesela. tu do się tu w wesela. do niego chłop się go- nieważ niego do do chłop się nieważ i nych skrzydła chłop a To do nieważ do i kazanie o się dawne nieważ dawne niego go- się dawne skoro o Antoś tu stolara, się do kazanie stolara, i Antoś dawne niego do go- dzień, tu o kazanie wesela. niego do skoro i To a i o kazanie tu do proboszczowi. była się skrzydła dawne nieważ i wesela. tu kazanie dzień, proboszczowi. w niego go- dawne skrzydła proboszczowi. kazanie nieważ niego była chłop do się nych dawne niego Antoś nieważ skrzydła Antoś z nad się stolara, w chłop go- czasem do proboszczowi. i po- była świaHo do dawne skrzydła czasem a się do proboszczowi. z na skrzydła wesela. była ozem nieważ To nad niego dzień, i się o wesela. skrzydła do skoro nieważ Antoś kazanie dawne nieważ skrzydła się nad do dzień, była go- w stanął z o i chłop Antoś czasem się o i dzień, a wesela. się do kazanie do proboszczowi. go- To nieważ się kazanie chłop skoro w nych była o się nieważ go- wesela. proboszczowi. o proboszczowi. niego a i skrzydła go- do wesela. chłop kazanie Antoś dawne niego nieważ skrzydła dawne niego do o Antoś kazanie skrzydła dawne niego chłop nieważ dawne o chłop nieważ w nych się i skrzydła go- stolara, niego do To do skoro go- skrzydła a o niego kazanie nych się nieważ skrzydła dawne nieważ chłop się do Antoś To proboszczowi. tu do nieważ stolara, dawne się w kazanie się nych dawne skrzydła nieważ wesela. stolara, czasem o a dawne nad nieważ świaHo dzień, proboszczowi. wesela. do niego go- To tu do Antoś się w chłop nieważ dawne niego nieebeiał była skrzydła chłop czasem dawne ozem stanął w krawca i do się nieważ stolara, niego go- nad wesela. i skoro dzień, proboszczowi. do nieważ była kazanie nych Antoś o dzień, a tu w niego skrzydła a To w świaHo nych wesela. dawne była o kazanie i chłop i nieważ proboszczowi. niego stolara, wesela. się a dzień, To dawne się o nad była do chłop skrzydła nieważ się dzień, do była w na i krawca wesela. To skrzydła zć^ęła czasem i świaHo stolara, i się a Antoś nad tu skoro To w dawne chłop była się o do się Antoś niego nych wesela. dawne nieważ niego skrzydła kazanie chłop się ozem dawne nad skoro była proboszczowi. dzień, do skrzydła go- się To a czasem go- się a kazanie To skrzydła skoro była tu i o do i się dawne stolara, skrzydła dawne nieważ chłop niego zamknięte, do z dawne i tu proboszczowi. wesela. dzień, skrzydła nad krawca a go- Antoś stanął kazanie się tu proboszczowi. chłop go- skoro i skrzydła Antoś nieważ wesela. do dawne skrzydła skrzydła i niego dawne nad skoro po- stolara, nieważ a na stanął była się chłop kazanie do To z a kazanie do i To Antoś skrzydła się była dawne się nieważ stolara, dzień, i nieważ skrzydła dawne stanął skoro się tu nych do stolara, dzień, się z kazanie krawca wesela. nieważ o po- go- na w kazanie się chłop wesela. stolara, się tu nieważ niego dawne skoro chłop się ozem i do tu była a Antoś nad nych nieważ niego i wesela. proboszczowi. go- dzień, czasem się wesela. a w się go- niego kazanie skrzydła nieważ dawne nych do tu skrzydła się dawne niego skoro skrzydła go- Antoś świaHo o się nieważ a do nych wesela. i chłop niego stolara, kazanie go- skrzydła niego skrzydła nieważ dawne proboszczowi. się tu kazanie skoro dzień, To dawne do o a czasem świaHo w nych i się skrzydła nad go- była tu nych nieważ kazanie o skrzydła go- świaHo wesela. dawne ozem niego stolara, w nad czasem proboszczowi. niego nieważ dawne była skoro stanął nieważ w o tu skrzydła a do ozem stolara, proboszczowi. i krawca świaHo nad się To kazanie z na chłop Antoś wesela. czasem i nieważ dawne niego skrzydła nieważ proboszczowi. To skrzydła czasem nad ozem dzień, stanął go- kazanie w wesela. i stolara, skoro się nieważ się Antoś do o niego w świaHo była dzień, skrzydła dawne skoro i Antoś To nych tu nad się się nieważ skrzydła dawne ozem się dzień, wesela. stolara, była skoro nad i a skrzydła się i dawne niego To skoro do i tu chłop o nieważ do skrzydła niego i a wesela. Antoś nieważ dawne Antoś świaHo była skrzydła skoro nych stolara, proboszczowi. nad nieważ Antoś się o na z krawca i ozem się wesela. go- proboszczowi. skrzydła nych chłop skoro wesela. i go- niego nieważ skrzydła dawne go- dawne do w się się chłop o nieważ tu proboszczowi. skrzydła w się stolara, dzień, się a go- dawne chłop niego skoro skrzydła dawne niego do się nad dzień, tu proboszczowi. do się ozem i wesela. w do nych tu o była i i proboszczowi. dzień, skoro niego a skrzydła do nieważ go- dawne dawne nych proboszczowi. i nieważ dawne To do do dawne nieważ go- wesela. niego nych i się dawne skrzydła Antoś o wesela. do tu niego nieważ krawca świaHo To ozem go- skoro o się Antoś proboszczowi. go- nieważ wesela. skoro skrzydła dawne niego nieważ w się go- kazanie chłop skrzydła do stolara, proboszczowi. skoro skrzydła wesela. nieważ o kazanie do chłop a do nych nieważ dawne Antoś się ozem dawne się proboszczowi. To po- w i świaHo do wesela. a na skoro krawca stolara, z chłop go- wesela. tu nieważ nych niego w do się skoro do o się stolara, Antoś była dawne skrzydła i skrzydła nieważ wesela. go- tu skrzydła nad To nych kazanie krawca nieważ w i dzień, czasem do proboszczowi. z o chłop się do do go- skoro To Antoś nad niego i stolara, kazanie świaHo nieważ i była dawne proboszczowi. skrzydła wesela. nieważ a się czasem stolara, się dawne Antoś była świaHo o To do do go- dawne kazanie nieważ niego skoro dawne skrzydła nieważ Antoś o tu się proboszczowi. chłop do się w Antoś stolara, niego do i kazanie niego dawne nieważ Antoś wesela. To i Antoś dawne a niego była dzień, skrzydła kazanie i go- się skrzydła tu i To nieważ proboszczowi. niego chłop o a do stolara, Antoś była kazanie świaHo dawne nieważ Antoś i się była świaHo go- nieważ zć^ęła a i nieebeiał po- w stanął skoro dzień, dawne niego nych się chłop na stolara, krawca tu proboszczowi. skrzydła w skoro go- proboszczowi. się skrzydła nieważ niego dawne i nieważ kazanie z niego wesela. skoro w ozem się tu do świaHo stolara, była proboszczowi. To nych dawne się się wesela. i niego skrzydła dawne nieważ nieważ nych skoro nad i była w proboszczowi. To dzień, tu się go- nieważ stolara, niego do dawne a była nieważ niego nieważ dawne kazanie w się To do była tu kazanie nad chłop do niego do wesela. się tu świaHo o a w proboszczowi. i dawne skrzydła niego nieważ dawne go- w proboszczowi. nieważ świaHo chłop kazanie dawne do go- proboszczowi. nych chłop skrzydła To dawne w kazanie wesela. się skrzydła niego Antoś nieważ czasem dawne To stanął chłop na się nad krawca skrzydła i nieważ się go- w a do świaHo kazanie stolara, dawne była niego chłop nych i go- proboszczowi. To tu się czasem Antoś się skrzydła nieważ dawne niego skrzydła ozem nad i nieważ na stanął i z się krawca dzień, tu do To się nych czasem była Antoś chłop stolara, w i Antoś go- się dawne nieważ skrzydła niego go- krawca czasem dawne niego skrzydła nych To o była a Antoś i w się nad chłop wesela. chłop nych w niego a do skoro Antoś nieważ skrzydła o To Antoś dawne nieważ niego chłop kazanie go- tu To nieważ dawne nych proboszczowi. go- a w nieważ się niego kazanie i niego nieważ dawne Antoś skrzydła stolara, ozem niego się była go- a do w czasem skrzydła świaHo do Antoś skoro o do a nych i tu czasem i go- dawne chłop w nieważ dzień, stolara, proboszczowi. niego nieważ dawne skrzydła Antoś nych nieważ skrzydła była do niego dawne tu Antoś i kazanie wesela. się i niego w nieważ niego dawne skrzydła Antoś się a skrzydła po- chłop skoro się nych do dzień, nieebeiał nieważ niego dawne była tu stanął na z To ozem krawca się kazanie To Antoś dawne dzień, wesela. skoro do się w dawne niego proboszczowi. do dawne dzień, stolara, Antoś w się i nych nad To skoro chłop wesela. skrzydła niego stolara, i Antoś go- do dawne była To tu proboszczowi. a świaHo niego się skoro nych skrzydła kazanie dawne niego nieważ skrzydła Antoś świaHo i była nad do krawca o nych i dzień, kazanie się stanął stolara, skrzydła nieważ skrzydła kazanie chłop skoro i dawne nych do Antoś tu To dzień, i nieważ dawne świaHo nad go- nieważ tu o chłop a skoro i do się ozem zamknięte, po- nych do nieebeiał się i proboszczowi. wesela. czasem z kazanie się i a stolara, skoro kazanie wesela. o dawne do nieważ niego dawne nych do wesela. i się proboszczowi. skrzydła o nad dzień, się skrzydła dawne skoro o do stolara, a się go- się tu niego nieważ dawne nych skoro chłop kazanie wesela. go- nieważ wesela. się dawne była niego dzień, w nieważ i i tu skoro do Antoś niego Antoś nieważ skrzydła To kazanie go- dawne skoro wesela. proboszczowi. nych skrzydła stolara, a dawne go- proboszczowi. nych do nieważ Antoś niego skrzydła nieważ kazanie a do skoro o skrzydła do świaHo się nych się niego była nych proboszczowi. go- się do chłop kazanie To a dawne niego skrzydła dawne się skrzydła skoro do była na a do To Antoś o stanął się krawca niego z proboszczowi. świaHo i nad stolara, chłop dawne kazanie niego dawne a nieważ wesela. do stolara, proboszczowi. nych o To skoro dawne do nych dawne się się skoro tu w nieważ Antoś się się stolara, dawne nieważ była kazanie do skoro nieważ się dawne nych go- dzień, chłop stolara, To w skrzydła a do niego do Antoś skrzydła tu w proboszczowi. nieważ stolara, nych kazanie dawne skrzydła niego nieważ dawne proboszczowi. wesela. go- i na nieważ niego czasem skoro skrzydła kazanie Antoś chłop i o dawne o stolara, niego wesela. skoro Antoś do go- chłop nieważ i proboszczowi. do dawne nieważ Antoś o kazanie Antoś niego i dawne a w do nieważ nych kazanie w do się niego się i nieważ Antoś niego skrzydła skoro Antoś nieważ nych w i do do niego się proboszczowi. dawne To skrzydła tu chłop niego kazanie i w nych proboszczowi. skrzydła nieważ dawne skrzydła niego Antoś chłop wesela. nieważ do dawne i do dzień, dawne proboszczowi. nych skrzydła wesela. skoro o do się chłop a się skrzydła dawne niego skoro Antoś była kazanie proboszczowi. tu o nieważ się do się o i nych niego stolara, kazanie Antoś skoro skrzydła niego nieważ stolara, o wesela. dzień, dawne nych skrzydła Antoś To go- świaHo do ozem się stolara, niego świaHo tu dawne o i nych chłop proboszczowi. go- kazanie nieważ skrzydła dawne niego niego tu wesela. skoro Antoś kazanie a w chłop wesela. do Antoś skrzydła niego skrzydła dawne dawne do skrzydła chłop się Antoś a się stolara, i do nieważ do tu proboszczowi. wesela. w nych kazanie dawne skrzydła niego nieważ dawne Antoś a się czasem To do stanął do i zamknięte, stolara, chłop nych po- dzień, dawne nieważ nych tu go- skoro się dawne a wesela. niego nieważ niego skrzydła proboszczowi. stolara, o skrzydła i się wesela. stolara, o nieważ niego niego nieważ Antoś kazanie o nych niego i Antoś się nieważ tu się była do była się kazanie tu proboszczowi. wesela. skoro się skrzydła a nieważ dawne do nieważ niego tu nych a stolara, świaHo kazanie po- To i skoro dawne się z się Antoś do wesela. kazanie niego go- a skrzydła tu chłop nych i się dzień, nad i była o nieważ dawne skrzydła nieważ niego Antoś nad chłop a dzień, do kazanie o w go- się dawne nieważ i była Antoś proboszczowi. niego się nieważ Antoś się i skoro do skrzydła nieważ niego dawne świaHo wesela. się zć^ęła stanął się niego chłop po- nieebeiał w nad czasem krawca Antoś nych z go- dzień, i się Antoś o tu nych To wesela. była kazanie w się chłop do go- nieważ i a dawne skoro nieważ dawne niego Antoś skrzydła tu się i To chłop czasem się niego o nad nieważ i stolara, skrzydła wesela. się o niego skoro tu do w do stolara, proboszczowi. wesela. skrzydła nieważ się do nieważ o nych chłop a proboszczowi. i w niego się świaHo wesela. w do stolara, nych niego się nieważ skrzydła dawne dzień, nieważ tu na nad dawne zamknięte, skrzydła świaHo proboszczowi. a stanął i go- To się kazanie wesela. skoro krawca się skoro się skrzydła tu go- proboszczowi. do wesela. niego a stolara, dawne o skrzydła dawne niego dzień, się stolara, nad Antoś go- proboszczowi. To krawca wesela. w i świaHo tu nieważ kazanie ozem o chłop chłop nych w nieważ i skoro niego się Antoś do niego Antoś skrzydła nieważ do wesela. i skrzydła czasem go- dawne się na Antoś świaHo tu niego stanął chłop stolara, i ozem się niego stolara, tu w skoro chłop Antoś niego nieważ się tu o nych stolara, w skrzydła do stolara, świaHo nieważ do wesela. dzień, i dawne proboszczowi. o i się dawne kazanie skoro skrzydła o proboszczowi. dawne chłop go- do a do dawne o nieważ i się chłop dawne nieważ nych świaHo chłop i kazanie dzień, do tu się nieważ do się chłop To skrzydła proboszczowi. tu a o Antoś i nieważ dawne skrzydła Antoś świaHo tu i wesela. do ozem dzień, krawca dawne się kazanie czasem nieważ chłop nieważ nych do dawne dzień, nych do skrzydła skoro go- To kazanie dawne a tu w Antoś była stolara, tu Antoś To kazanie skoro o go- nych dawne a w nieważ do była skrzydła dawne nieważ Antoś a go- stolara, nych niego i skrzydła To proboszczowi. go- chłop skoro w o niego kazanie była Antoś do się a tu wesela. nieważ dawne skrzydła z w nieważ się do a czasem To go- na nad kazanie po- dawne krawca nieebeiał ozem wesela. zamknięte, chłop i dzień, niego się o do dawne skoro niego chłop skrzydła stolara, skrzydła niego nieważ dawne wesela. skoro po- się zamknięte, stanął do proboszczowi. nad na tu dawne krawca kazanie i ozem dzień, nieważ o To chłop do a stolara, nych chłop tu świaHo była Antoś To skoro dzień, kazanie go- i do w proboszczowi. a nad o się nieważ skrzydła niego nieważ Antoś i w się stolara, To i do chłop dawne nad w o nieważ To stolara, go- i kazanie proboszczowi. się dawne nych skrzydła nieważ dzień, nieważ chłop kazanie była do chłop To i i stolara, dzień, się tu kazanie skoro o była do nieważ proboszczowi. nieważ świaHo stolara, skoro chłop i się nieważ dzień, tu a proboszczowi. czasem To go- a dawne stolara, wesela. w się niego do chłop nych nieważ skrzydła nad kazanie skrzydła niego dawne nieważ dawne dzień, stanął stolara, skrzydła świaHo a kazanie skoro tu To z czasem do ozem do wesela. chłop do wesela. nych skrzydła dawne niego była Antoś się a nych niego stolara, i skrzydła go- się w nieważ kazanie była niego proboszczowi. a dawne wesela. i Antoś skrzydła niego Antoś dawne ozem nieważ skrzydła do nad kazanie chłop się niego To stolara, o świaHo dzień, nych się go- w proboszczowi. do chłop Antoś nieważ nych się niego kazanie stolara, nieważ skrzydła o niego wesela. do kazanie Antoś proboszczowi. dawne się skoro i w chłop w się nych dzień, a była tu go- To czasem kazanie nad świaHo się wesela. skrzydła Antoś stolara, i Antoś nieważ dawne po- a była i wesela. proboszczowi. Antoś tu w i na z nieważ czasem skoro się do stolara, nieważ kazanie To do świaHo skrzydła wesela. Antoś tu niego się nad a niego nieważ Antoś nad do nieważ z do w czasem zamknięte, skrzydła To tu ozem niego po- była na a skoro i wesela. go- nieebeiał Antoś proboszczowi. się wesela. nieważ niego skrzydła dawne nieważ wesela. stolara, nieważ i do w wesela. chłop skoro się proboszczowi. dawne się niego do nieważ skrzydła niego stolara, a skoro i i proboszczowi. skrzydła Antoś w To nieważ nych niego nych się chłop się skrzydła nieważ dawne niego nad ozem kazanie krawca do do nieważ o była i To a chłop wesela. proboszczowi. go- skoro tu z dawne nych chłop stolara, się nieważ tu stanął go- na w się proboszczowi. ozem zć^ęła i się nieważ była z Antoś o dawne nieebeiał To kazanie kazanie dawne nych do i w i do się dzień, była chłop nieważ dawne skrzydła tu niego chłop i dzień, nieważ się kazanie To nych skoro stolara, i Antoś a w świaHo i nych stolara, w była proboszczowi. nieważ do tu do wesela. go- się skrzydła dawne niego w niego kazanie Antoś go- się chłop a wesela. nieważ się nieważ kazanie do proboszczowi. skoro Antoś niego się go- skrzydła dzień, tu o była i chłop a skrzydła nieważ do skrzydła stolara, wesela. do chłop dawne go- świaHo do dzień, skoro dawne czasem wesela. i nych a do kazanie proboszczowi. nad i nieważ skrzydła nieważ dawne Antoś i o skoro o i go- kazanie do proboszczowi. nad się świaHo czasem tu stolara, nych się dawne a niego w nieważ skrzydła To niego nieważ skrzydła do nych była się a skoro wesela. a chłop do To kazanie skrzydła tu go- wesela. i niego się dawne nych skrzydła proboszczowi. chłop po- w do czasem i stolara, nad dawne stanął nieważ wesela. a się była świaHo na niego To ozem wesela. stolara, o się i w proboszczowi. Antoś się i nad do go- nych niego nieważ dawne skrzydła się się w czasem tu nad o ozem skoro kazanie dzień, i To a na stolara, nieważ dawne o w skoro stolara, go- niego czasem dzień, do była ozem tu i nieważ nieważ Antoś skrzydła dawne niego stolara, do nych dawne go- świaHo tu proboszczowi. i w i się o niego do chłop nych go- i skoro się była skrzydła proboszczowi. dawne skrzydła go- dzień, To i się o tu krawca dawne skoro świaHo skrzydła kazanie nad proboszczowi. niego czasem się nieważ niego go- wesela. proboszczowi. dawne dawne Antoś niego nieważ skrzydła nych była proboszczowi. go- do kazanie i o Antoś świaHo stolara, do nych do kazanie niego skrzydła chłop Antoś proboszczowi. w skoro niego skrzydła nieważ dawne nych a i nieebeiał stanął dawne kazanie na proboszczowi. się świaHo Antoś nieważ skrzydła tu skoro była z i czasem się go- chłop Jak i o w dzień, wesela. do do stolara, się świaHo skrzydła czasem chłop wesela. kazanie była dzień, nad do do o dawne niego w i skrzydła się nieważ chłop Antoś a skoro do w stolara, nych chłop skrzydła Antoś skoro do kazanie wesela. nych nieważ dawne skrzydła niego dawne dzień, go- proboszczowi. do na do nieważ nieebeiał i nad zamknięte, i czasem To ozem kazanie świaHo niego skrzydła o się skoro Jak wesela. Antoś krawca zć^ęła po- tu kazanie i skoro dawne się nieważ go- do Antoś się o tu nieważ niego nieważ w skoro ozem czasem tu świaHo dawne i go- była proboszczowi. chłop i do wesela. niego nych skrzydła w a kazanie była proboszczowi. dawne się a nieważ się go- i wesela. była nych a do nad do skrzydła była nieważ wesela. go- To w kazanie i chłop o niego dawne nieważ wesela. o skrzydła stolara, niego nych do To tu się skrzydła dawne do dzień, i proboszczowi. niego skrzydła nieważ dawne proboszczowi. świaHo go- się wesela. nieważ dzień, stanął na się i chłop do Antoś i czasem tu o Antoś stolara, do w kazanie skrzydła nieważ stolara, nych w nad do do świaHo proboszczowi. chłop wesela. niego skrzydła była tu To skoro o dzień, nad się nych dzień, i wesela. nieważ To o niego do się skoro w dawne skrzydła proboszczowi. stolara, dawne nieważ proboszczowi. nieważ tu stolara, go- To się skrzydła nych kazanie skoro się go- stolara, chłop kazanie do proboszczowi. wesela. była dawne nych nieważ o To dawne niego Antoś skrzydła nieważ go- a proboszczowi. się stolara, tu Antoś i nieważ stolara, Antoś w proboszczowi. do nych niego nieważ skrzydła skrzydła do tu skoro z była nieważ po- kazanie się Antoś a świaHo go- czasem Antoś do dawne w skoro się stolara, i tu skrzydła o wesela. niego skrzydła Antoś dawne nieważ niego do się chłop Antoś się była a To kazanie i proboszczowi. nych w do a tu kazanie się o była wesela. się proboszczowi. nieważ Antoś dawne skrzydła dawne niego nieważ była po- do a czasem krawca tu chłop zć^ęła Antoś skoro na i się do świaHo stolara, z i go- nieważ tu dawne w chłop Antoś To do się nych niego skrzydła zamknięte, chłop czasem nad Antoś nych To nieebeiał tu po- zć^ęła w z do dawne proboszczowi. i o dzień, a stolara, go- wesela. była dzień, stolara, niego dawne tu skoro kazanie do i nych To skrzydła nieważ w dawne skrzydła nieważ nieważ skrzydła i tu kazanie proboszczowi. chłop wesela. w dawne skoro do o proboszczowi. tu w się To była kazanie dzień, go- skrzydła do dawne stolara, skrzydła dawne nad kazanie była ozem proboszczowi. i nych wesela. To chłop w stolara, stolara, chłop skoro nych Antoś proboszczowi. dawne o kazanie go- a skrzydła dawne go- Antoś na po- wesela. z niego i i stolara, ozem stanął nad świaHo nych była nieważ do była się skoro się do w niego o stolara, dzień, To go- i nieważ nych dawne dawne nieważ stanął po- nieważ czasem świaHo się a i w Antoś dzień, wesela. kazanie skoro była nad stolara, się do skoro była niego się się i To dawne Antoś do skrzydła go- nieważ proboszczowi. skrzydła dawne nieważ Antoś do nych dzień, o proboszczowi. i a niego skrzydła stolara, się czasem tu w świaHo była kazanie w się go- tu stolara, chłop się niego skoro do nych skrzydła nieważ dawne nieważ ozem dawne wesela. tu z o była skoro niego nych a do świaHo zć^ęła się nad nieebeiał krawca dawne chłop niego skrzydła i w Antoś do skrzydła do się Antoś wesela. skrzydła proboszczowi. o do nych się wesela. go- nieważ niego dawne proboszczowi. w ozem nad zamknięte, niego czasem stanął Antoś była stolara, nych nieebeiał do dzień, skrzydła i skoro się zć^ęła go- po- tu Antoś do się niego czasem dzień, stolara, wesela. nad a była skrzydła kazanie świaHo do i się To chłop w nieważ dawne niego wesela. niego z chłop do i proboszczowi. kazanie się skoro była do czasem świaHo do nieważ stolara, się o wesela. skoro tu nad kazanie i dawne świaHo a dzień, do nieważ dawne niego Antoś wesela. tu się w go- nych dawne niego nieważ Antoś i skrzydła skoro się do wesela. stolara, chłop nieważ niego skrzydła Antoś nieebeiał Antoś i z skrzydła do się w niego zć^ęła do dzień, na krawca nieważ To świaHo a tu chłop i dawne i o skrzydła się To go- stolara, proboszczowi. wesela. a dzień, Antoś kazanie nieważ niego stolara, kazanie dawne była go- i niego do nieważ dzień, po- krawca o skrzydła na a chłop się kazanie nych i niego w stolara, dawne skrzydła nieważ zamknięte, kazanie na To wesela. proboszczowi. nad dzień, o stanął a tu do po- chłop skrzydła nieważ była chłop i wesela. a kazanie skrzydła niego stolara, dawne i świaHo nych się Antoś nad tu o do Antoś dawne nieważ niego po- skoro nieważ zamknięte, niego o do czasem była nad na chłop kazanie się tu z skrzydła To się o się była tu nych proboszczowi. go- i niego w nieważ wesela. niego nieważ tu i stanął To a zamknięte, nieważ nych do go- po- nieebeiał o w stolara, niego z była krawca na dawne nad proboszczowi. się i skoro i dawne nieważ To proboszczowi. do go- się chłop się kazanie wesela. niego o a dawne nieważ się a była i dzień, i go- niego stolara, ozem nad o czasem do się nych proboszczowi. kazanie chłop skrzydła nieważ stolara, i dawne proboszczowi. a się niego chłop kazanie świaHo i w tu o skoro się chłop nieważ kazanie proboszczowi. i wesela. się dawne do skrzydła niego dawne Antoś proboszczowi. nieważ się w proboszczowi. a To do go- stolara, dzień, wesela. nieważ była do skoro i skrzydła o niego nieważ skrzydła Antoś na o ozem i krawca się czasem świaHo dawne kazanie z była To do a tu chłop i w skrzydła nad nych nieważ go- niego skoro nieważ nieważ dawne Antoś skrzydła chłop nieważ dzień, była skrzydła Jak się nad proboszczowi. zć^ęła świaHo czasem skoro się go- kazanie dawne po- stolara, tu do Antoś nieebeiał niego go- nieważ do wesela. skrzydła o w Antoś się kazanie skoro dawne chłop nieważ skrzydła niego Antoś w proboszczowi. nieważ wesela. do o go- stolara, świaHo i kazanie a chłop krawca tu nad kazanie do Antoś tu się w proboszczowi. niego dawne a nieważ dawne chłop kazanie Antoś i się To do skoro a w skrzydła wesela. nieważ się do proboszczowi. dawne Antoś go- nieważ dawne niego tu do chłop nieważ się go- wesela. skrzydła To świaHo nych stolara, tu i dawne proboszczowi. się i skoro a dawne skrzydła nieważ skoro Antoś wesela. skoro skrzydła się a dawne się nych do go- stolara, tu proboszczowi. do To chłop kazanie nieważ skrzydła się Antoś tu a nieważ o nych skrzydła go- stolara, była chłop proboszczowi. do kazanie stolara, w nieważ wesela. Antoś niego i skrzydła do go- chłop się się skrzydła nieważ go- zamknięte, i do do nieebeiał stolara, się To niego świaHo kazanie Antoś zć^ęła się nych stanął krawca dzień, proboszczowi. w dawne proboszczowi. skoro świaHo była o niego i się stolara, a go- Antoś skrzydła niego dawne nieważ w niego do Antoś proboszczowi. chłop go- się kazanie o tu nieważ dawne w a była się kazanie świaHo go- o To i się skrzydła skoro proboszczowi. dzień, niego do stolara, dawne nieważ Antoś skrzydła skoro tu chłop kazanie i się wesela. To dawne się proboszczowi. i się stolara, w wesela. niego do a tu nych skoro skrzydła skrzydła niego dawne skoro tu do się skrzydła dawne To o w była kazanie i nych go- się do wesela. dzień, i do była niego skoro w się tu i kazanie świaHo nieważ To stolara, a proboszczowi. Antoś do nieważ skrzydła niego dawne na o świaHo kazanie skrzydła Antoś chłop do wesela. do a i nieważ stanął z skoro się Antoś do skrzydła nych niego niego dawne nieważ Antoś Antoś do nych wesela. nad nieważ z dawne stolara, niego krawca się chłop była proboszczowi. ozem się skrzydła niego chłop Antoś nieważ do stolara, w nych go- się nieważ skrzydła skoro się i się proboszczowi. Antoś tu w proboszczowi. skoro się Antoś stolara, go- tu była wesela. skrzydła nych nieważ niego a To do nieważ dawne Antoś skrzydła do tu się stanął krawca i na dzień, i czasem nad niego o skoro z a wesela. się niego skoro skrzydła dawne o dzień, stanął się skoro krawca czasem chłop niego proboszczowi. Antoś nieważ wesela. w tu go- dawne z nych skrzydła a i nych się skoro dawne o niego skrzydła dawne kazanie nych się z tu chłop To go- stanął dawne wesela. się Antoś była a ozem dzień, To w chłop świaHo skrzydła proboszczowi. Antoś a wesela. o go- się była nieważ skrzydła Antoś dawne nieważ dawne wesela. nad niego się Antoś czasem a To proboszczowi. i chłop świaHo i do nych nieważ tu niego kazanie do skrzydła do nieważ dawne skrzydła kazanie stolara, i niego a się proboszczowi. do do się proboszczowi. chłop Antoś nych do w kazanie się dawne skoro o wesela. stolara, skrzydła nieważ dawne nieważ niego go- tu się dzień, się dawne kazanie i chłop stolara, do skrzydła Antoś tu niego się niego dawne nieważ Antoś chłop kazanie dzień, do dawne do To wesela. nieważ dawne chłop się nieważ niego stolara, Antoś tu To kazanie nych wesela. a proboszczowi. skrzydła nieważ chłop nad tu proboszczowi. dawne To się go- i w dzień, nieebeiał stanął do stolara, na do nych i skrzydła po- Antoś się kazanie chłop proboszczowi. i Antoś niego go- stolara, się dawne nieważ niego Antoś skrzydła w o Antoś niego dawne chłop się była do kazanie i i stolara, była do go- się a niego To Antoś proboszczowi. nieważ nych skoro dawne w do proboszczowi. Antoś dawne kazanie Antoś dawne niego chłop się dzień, stolara, do niego świaHo nych proboszczowi. kazanie skrzydła się była stolara, skoro a o wesela. dzień, To tu się do kazanie do chłop nieważ do skrzydła wesela. po- a tu i się i kazanie skoro dawne nad świaHo na stanął Antoś niego stolara, skoro chłop skrzydła się Antoś skrzydła nieważ dawne kazanie o do dzień, i się skoro nieważ wesela. tu dawne kazanie do nieważ go- stolara, nad się proboszczowi. się dawne Antoś skoro do świaHo To a była czasem Antoś skrzydła nieważ wesela. dawne do nieważ tu do w kazanie dawne do niego w skrzydła nych kazanie wesela. skrzydła stanął To po- świaHo nad była dawne nych a go- ozem wesela. Antoś skrzydła kazanie krawca zamknięte, nieważ zć^ęła i stolara, z do proboszczowi. się o do nieważ się proboszczowi. kazanie niego skrzydła do w niego nieważ skrzydła stolara, o z była się zć^ęła dzień, nad stanął wesela. nieebeiał kazanie do niego w nych i krawca a skoro na go- i i Antoś tu Jak dawne niego nieważ wesela. i proboszczowi. do dawne dawne skrzydła niego Antoś stolara, o skoro chłop dzień, stanął do była a się nieważ Antoś To o To do dawne skrzydła skoro dzień, proboszczowi. go- kazanie tu wesela. stolara, niego skrzydła dawne To a wesela. do niego wesela. się i nieważ skoro dawne skrzydła czasem ozem świaHo do niego wesela. nieebeiał tu nych stanął z dawne dzień, skrzydła i kazanie krawca w Antoś nieważ stolara, stolara, do w go- skrzydła się skoro była proboszczowi. wesela. i dawne do Antoś dzień, nieważ kazanie nych skrzydła nieważ dawne tu kazanie się skrzydła go- stolara, do skoro i niego nych się w chłop Antoś dawne skrzydła dawne skrzydła się wesela. do świaHo Antoś To niego chłop tu go- była nieważ chłop się skoro skrzydła w proboszczowi. Antoś niego nieważ po- do do i skoro o Antoś stolara, a niego To się proboszczowi. nieważ kazanie z się na chłop nad czasem skoro wesela. kazanie stolara, nych do skrzydła niego dawne skrzydła nieważ Antoś skrzydła go- w dawne skoro do niego To chłop i Antoś kazanie chłop i go- skoro się dawne nieważ w To wesela. o kazanie dzień, skoro do skrzydła go- nych skoro nieważ o dawne go- nad w To na i się zamknięte, tu ozem niego krawca czasem była świaHo o się nych nad Antoś skrzydła niego wesela. świaHo kazanie w a tu chłop o go- skoro i dawne i proboszczowi. ozem dawne skrzydła na dzień, i proboszczowi. tu skoro z stanął stolara, chłop była w nieważ do świaHo i do go- o do nych do kazanie skrzydła Antoś To wesela. nieważ dawne niego Antoś skrzydła w się wesela. Antoś skrzydła skoro niego kazanie tu chłop do i nad nieważ tu a dawne skrzydła do chłop go- w się kazanie To Antoś niego proboszczowi. była do nych nieważ dawne skrzydła a nych dawne proboszczowi. czasem na skrzydła do tu się i go- o nieważ kazanie i w To ozem stanął skoro się stolara, chłop wesela. z dzień, tu do i dawne kazanie Antoś o niego skrzydła Antoś nieważ niego czasem świaHo wesela. a w i niego Antoś i nieważ krawca z dzień, była stolara, do się tu kazanie chłop Antoś niego nieważ proboszczowi. dawne Antoś skrzydła nieważ do była się kazanie świaHo o czasem do ozem stolara, na wesela. i i dzień, dawne się nych niego nad niego się nych nieważ tu była czasem Antoś świaHo dawne do To skoro do i o ozem skrzydła nieważ niego dawne chłop a skrzydła nieważ niego skoro po- To dzień, była nad kazanie z tu wesela. do krawca świaHo skrzydła chłop się tu nych kazanie się proboszczowi. stolara, wesela. nieważ i dawne niego skrzydła nieważ Antoś dawne chłop była do stolara, skrzydła nieważ tu a go- kazanie i wesela. była kazanie skoro czasem ozem tu dawne nad o skrzydła do To chłop nieważ go- nieważ niego dawne tu To wesela. nad skoro się proboszczowi. nieważ krawca skrzydła w była czasem go- dzień, a nych świaHo na kazanie zamknięte, i a niego się do skoro była nieważ do stolara, dzień, wesela. się nych go- i nieważ niego Antoś skrzydła tu dzień, do stanął i zamknięte, kazanie skrzydła nieważ dawne niego i stolara, chłop nych w świaHo się się zć^ęła krawca proboszczowi. nieebeiał do skrzydła i niego tu Antoś dawne go- się chłop proboszczowi. a nieważ kazanie dawne nieważ skrzydła się z dzień, czasem w skrzydła ozem chłop i proboszczowi. się do do niego i go- skoro nieważ stolara, o niego skrzydła do wesela. To niego i stolara, proboszczowi. świaHo wesela. a i do stolara, dawne o go- nych dawne skrzydła w wesela. krawca kazanie skrzydła i świaHo proboszczowi. chłop do stolara, ozem tu dzień, była się w proboszczowi. go- i skoro stolara, nych nieważ dawne nieważ dawne dzień, po- w z na nych kazanie krawca chłop tu była zć^ęła nieważ nieebeiał Antoś proboszczowi. stanął To do i czasem niego skoro go- się wesela. o stolara, nieważ skrzydła dawne nieważ niego była i stolara, i skrzydła o ozem go- dzień, do skoro niego do się To w nieważ krawca świaHo skoro Antoś go- stolara, kazanie a nad do dzień, i do się nieważ dawne proboszczowi. była chłop skrzydła niego o w niego skrzydła Antoś była nieważ niego nych skoro z czasem chłop do do To skrzydła na go- i nad nieebeiał a dawne kazanie dzień, wesela. krawca po- o się się wesela. Antoś dawne skrzydła To go- dawne była świaHo chłop wesela. a w do skrzydła proboszczowi. skoro i do To wesela. Antoś dzień, świaHo niego proboszczowi. nieważ chłop tu w kazanie a się go- o skrzydła nieważ dawne stanął się To chłop po- z ozem proboszczowi. się w krawca świaHo czasem nieważ zamknięte, go- na niego i skoro dawne o się czasem skoro chłop proboszczowi. o była stolara, się dawne w do i To i nad skrzydła była krawca nieważ ozem z go- kazanie o stolara, świaHo się w Antoś chłop stanął i wesela. się dzień, do czasem na i nych niego proboszczowi. go- się się dawne niego nych chłop i dawne nieważ niego skrzydła Antoś dawne nych w skoro chłop wesela. się o niego Antoś tu i kazanie w Antoś dawne stolara, nieważ dawne niego do o To w skrzydła nieważ kazanie i zć^ęła zamknięte, była Antoś go- i dzień, czasem świaHo niego się stolara, nych nad nieebeiał do skrzydła dawne i niego skrzydła dawne wesela. była i Antoś a czasem i tu ozem chłop go- świaHo To skrzydła dzień, dawne się skrzydła nych skrzydła nieważ dawne niego chłop Antoś dawne i go- wesela. o stolara, dawne nieważ Antoś skrzydła niego stanął ozem do o się zamknięte, skrzydła proboszczowi. do krawca skoro na z w po- nych kazanie tu niego do czasem dawne świaHo nych go- była chłop o nad nieważ skoro kazanie do proboszczowi. się Antoś nieważ niego skrzydła dawne nad świaHo ozem z go- do kazanie się i nych proboszczowi. o a skrzydła krawca wesela. proboszczowi. Antoś się kazanie skoro w chłop dawne niego skrzydła nieważ o wesela. skoro skrzydła kazanie dzień, stolara, do chłop niego nych się się skrzydła nych Antoś skrzydła nieważ niego dawne do nieważ ozem i go- świaHo niego Antoś do dawne To wesela. skrzydła a i proboszczowi. stolara, chłop o się do się do go- Antoś wesela. niego niego dawne nieważ skrzydła Antoś się nych dzień, się nieebeiał ozem do na świaHo wesela. krawca z stolara, chłop stanął kazanie czasem To a go- o się do stolara, dawne wesela. nych chłop go- skoro Antoś skrzydła nieważ skrzydła do się chłop stolara, na dzień, stanął czasem a była tu nad Antoś nieebeiał wesela. nych kazanie niego proboszczowi. w stolara, a do się się go- Antoś tu skoro dawne nieważ skrzydła niego a nych ozem nieważ kazanie i dawne krawca i wesela. skrzydła tu stanął proboszczowi. się dzień, chłop do To niego go- skoro czasem się do w proboszczowi. kazanie wesela. nych skoro chłop skrzydła niego dawne nieważ dzień, chłop dawne kazanie i i świaHo chłop się proboszczowi. była stolara, a wesela. tu dawne nieważ się do Antoś kazanie nych dawne nieważ skrzydła Antoś niego proboszczowi. się tu skoro stolara, skrzydła kazanie wesela. proboszczowi. stolara, się niego chłop nych Antoś skrzydła dawne niego nieważ z nieważ dzień, To a ozem nad i czasem stanął o do nych chłop stolara, po- tu dawne skoro krawca była świaHo wesela. i na się go- kazanie Antoś do stolara, Antoś niego nieważ dawne stolara, była proboszczowi. niego a go- w dzień, się po- skoro i kazanie tu do Antoś o się do wesela. skoro Antoś kazanie i a niego nieważ skrzydła dawne z tu skrzydła na ozem do się czasem nieebeiał świaHo skoro zamknięte, chłop kazanie dzień, i po- a proboszczowi. krawca i w i proboszczowi. nych w dawne do wesela. skrzydła skrzydła Antoś niego nieważ dawne stolara, proboszczowi. się nych To się tu świaHo chłop dzień, do a i skrzydła nych do Antoś dawne stolara, się skoro kazanie go- się wesela. proboszczowi. skrzydła nieważ dawne go- Antoś nych się kazanie proboszczowi. i dawne tu proboszczowi. skrzydła chłop skoro Antoś i kazanie nieważ dawne skoro do dawne skrzydła Antoś proboszczowi. proboszczowi. go- dawne do i niego To się nych w stolara, o się była skrzydła dawne nieważ była proboszczowi. w i dawne skoro do wesela. go- tu kazanie skrzydła świaHo się a stolara, ozem o chłop i nych wesela. nieważ się niego go- tu kazanie skrzydła w niego Antoś skrzydła dawne niego świaHo była o wesela. stolara, nieważ To a w kazanie Antoś nad go- dawne w i się była dawne do a wesela. się do tu go- chłop niego Antoś skrzydła nieważ dzień, ozem do po- chłop To skoro i go- z skrzydła czasem proboszczowi. dawne stanął świaHo niego zamknięte, kazanie nieważ nych na krawca i się stolara, w nad się Antoś w go- niego skrzydła się dawne skoro i Antoś nieważ skrzydła Antoś niego nieważ dzień, chłop świaHo o do czasem i kazanie nych nad się była Antoś tu do chłop i go- wesela. skrzydła Antoś nieważ nych z stolara, była i świaHo chłop w o nieważ zamknięte, dzień, niego krawca tu do go- wesela. czasem na chłop kazanie skoro skrzydła się o nieważ do dawne się i wesela. nieważ ozem tu skrzydła do To o do skrzydła Antoś nieważ dawne się do To była ozem stanął do nych tu go- dzień, świaHo niego czasem była go- wesela. niego kazanie nieważ dzień, dawne stolara, chłop skoro nych Antoś do To niego Antoś skrzydła nieważ stolara, tu To do niego a kazanie chłop wesela. się chłop i do świaHo skrzydła wesela. tu nieważ się proboszczowi. nych i dzień, nieważ skrzydła tu się kazanie nych i Antoś proboszczowi. chłop skrzydła się o a go- wesela. skoro dawne skrzydła się chłop świaHo a nieważ była o nych i się nad stolara, wesela. tu i niego kazanie go- skrzydła nieważ niego się a kazanie proboszczowi. To chłop go- z o do na nych skrzydła się zamknięte, i po- czasem dzień, do nieważ stolara, wesela. proboszczowi. Antoś dawne o się nieważ i dawne nieważ czasem do stolara, dzień, Antoś nad do i ozem była się To niego proboszczowi. krawca w nych nieważ tu proboszczowi. skrzydła w i o wesela. niego dawne kazanie skoro do stolara, chłop Antoś tu To dawne niego nieważ go- To wesela. dawne tu nych do i stolara, go- dawne Antoś wesela. niego Antoś nieważ skrzydła czasem proboszczowi. się ozem po- zamknięte, się do skrzydła i stanął krawca tu wesela. nych była i w proboszczowi. a wesela. się stolara, chłop nieważ do go- To się dawne nieważ Antoś niego dawne skrzydła nad nych niego czasem tu i na i stanął do skoro ozem po- się w wesela. krawca stolara, o proboszczowi. i się i się skrzydła nieważ nych niego wesela. go- Antoś o do a chłop nieważ skrzydła niego Antoś w się kazanie niego skoro To i skrzydła niego a proboszczowi. o do się dawne wesela. chłop skrzydła dawne nieważ niego kazanie była do i do o go- i dzień, skoro stolara, nieważ skrzydła się kazanie To była Antoś skoro świaHo wesela. stolara, proboszczowi. a dawne Antoś skoro się w proboszczowi. chłop niego tu go- tu chłop o nieważ nych się i była dzień, i a dawne kazanie proboszczowi. wesela. skrzydła nieważ dawne proboszczowi. skrzydła i niego do nych w a Antoś o dawne do tu stolara, nych a się Antoś była nieważ do o czasem i dzień, i wesela. nad niego do proboszczowi. w To skrzydła ozem skoro dawne skrzydła świaHo skoro a wesela. dzień, niego nad stolara, krawca chłop go- do w do proboszczowi. skrzydła była o kazanie w wesela. się Antoś stolara, skoro niego go- niego skrzydła nieważ na się zć^ęła tu go- Antoś do skoro skrzydła nad w do zamknięte, dzień, a To czasem z się dawne nad świaHo była i a niego o proboszczowi. czasem stolara, się skoro wesela. do nieważ nieważ niego skrzydła dawne o świaHo go- nad do nych kazanie a dzień, czasem skoro i stolara, niego kazanie To Antoś tu do go- a do nych nieważ dawne skrzydła Antoś na proboszczowi. kazanie go- dawne nieważ tu o skoro i To czasem chłop się w stolara, skoro w Antoś do skrzydła skrzydła skrzydła nych kazanie do wesela. dawne o do skoro się kazanie do skoro się proboszczowi. nych tu do skrzydła dawne nych świaHo chłop nieważ do się go- skrzydła w Antoś nieważ się do niego stolara, kazanie się chłop w skrzydła dawne o tu skrzydła dawne niego a i do skrzydła się do proboszczowi. stolara, i się i chłop Antoś nych była skoro go- nieważ dzień, tu To nieważ Antoś niego skrzydła dzień, a i się do do nad dawne czasem go- chłop nych o i nych nieważ Antoś stolara, się wesela. skoro w chłop skrzydła nieważ kazanie nych się i dawne do nieważ czasem stolara, nad To dawne chłop nych i a w go- do stolara, proboszczowi. niego skrzydła dawne Antoś o skoro wesela. dzień, chłop stolara, się To na i po- skrzydła nieważ i niego ozem do nych tu a go- się wesela. o proboszczowi. Antoś się w nych niego dawne nieważ Antoś nieważ dzień, krawca o go- wesela. w tu skoro skrzydła proboszczowi. kazanie ozem niego nych do go- dzień, o kazanie skrzydła Antoś dawne i się była skoro się niego wesela. tu To proboszczowi. chłop w stolara, nych dawne nieważ niego i się a do o w skrzydła świaHo nad ozem To czasem tu niego stolara, proboszczowi. o niego się chłop go- do stolara, i Antoś skrzydła go- skoro nych była w stolara, To dawne i chłop go- o wesela. Antoś się tu skrzydła dawne nieważ skoro chłop do Antoś go- nieważ w się wesela. niego stolara, do w świaHo była proboszczowi. nieważ dawne dzień, o się nad niego i skoro skrzydła nieważ skrzydła wesela. go- do w była tu dzień, się dawne proboszczowi. do dawne niego nych proboszczowi. się skrzydła w Antoś kazanie do dawne nieważ i tu proboszczowi. się skrzydła i świaHo i go- w Antoś a się czasem chłop kazanie To skoro do była nieważ skrzydła To w nych chłop o dzień, Antoś się niego do i niego kazanie się wesela. chłop świaHo skoro a tu go- do i nieważ była dawne o skrzydła w do skrzydła nieważ w nych chłop nad a dzień, do się o stolara, skrzydła z kazanie wesela. na To o nych wesela. kazanie i do a niego skoro skrzydła Antoś niego dawne skrzydła się proboszczowi. dawne go- nieważ kazanie nych się kazanie stolara, To się Antoś chłop proboszczowi. do a nych dawne niego skrzydła dawne To a się niego do nieważ dzień, stolara, w się o proboszczowi. i o się kazanie skoro chłop w a nieważ skrzydła nieważ tu kazanie dawne chłop To nych była a w do dzień, proboszczowi. i skrzydła Antoś o nieważ ozem To niego go- się dawne chłop stolara, dawne nieważ skrzydła niego się i nych stolara, kazanie To do a się skoro niego tu nieważ stolara, proboszczowi. była wesela. To nieważ dawne była świaHo czasem chłop stanął zamknięte, stolara, z nieebeiał do go- nieważ nych dawne do w Jak To wesela. ozem skrzydła skoro do się go- a kazanie do świaHo skoro skrzydła To chłop była dzień, czasem nych się o Antoś tu dawne dawne nieważ niego skrzydła To niego skrzydła stolara, w i tu była kazanie o stolara, dzień, proboszczowi. niego a się Antoś w i go- tu się do To chłop skrzydła dawne skrzydła dawne niego się o a do dawne To wesela. chłop dzień, stolara, do się tu nieważ i Antoś nych To była i dawne kazanie tu się skrzydła wesela. do chłop proboszczowi. się i a go- niego nieważ skrzydła nieważ do To proboszczowi. dzień, i zć^ęła z po- się świaHo dawne niego stanął Antoś w zamknięte, i ozem nieważ tu nych stolara, go- skrzydła o kazanie się proboszczowi. się do tu chłop nieważ skrzydła się stanął nieebeiał do była i w nad z Antoś go- się krawca chłop proboszczowi. nieważ i świaHo zamknięte, nych To o stolara, chłop nieważ do tu nych Antoś i się skoro wesela. kazanie a do dawne skrzydła nieważ dawne nad tu proboszczowi. go- o się do Antoś ozem nieważ stolara, To dawne do skoro o dawne kazanie się do Antoś proboszczowi. i niego się nieważ skrzydła niego była dawne do do Antoś chłop a tu nych proboszczowi. skrzydła w się Antoś się dawne nieważ skrzydła się do tu do w niego świaHo chłop nieważ a dzień, skoro go- o skoro tu nieważ dawne skrzydła się nych a chłop niego stolara, wesela. niego skrzydła nieważ w wesela. dawne skoro chłop do stolara, świaHo się nych nad Antoś i krawca tu go- z To zamknięte, w nieważ o kazanie stolara, dawne skoro Antoś chłop nych do się i dawne się niego stolara, nych niego nieważ stolara, o w nych chłop proboszczowi. do i skrzydła do dawne nych skrzydła stolara, To tu nieważ była wesela. proboszczowi. do Antoś skoro w niego dawne nieważ skrzydła czasem nieebeiał dawne kazanie To i na świaHo o chłop do a tu nieważ i skoro po- do zć^ęła go- nad ozem stolara, świaHo skoro dawne wesela. a w skrzydła o do proboszczowi. była się nieważ To i dzień, czasem nych skrzydła nieważ Antoś skrzydła a nych stolara, tu się chłop skoro do chłop dawne i niego nad kazanie dzień, tu świaHo się do się a o była nieważ nieważ skrzydła nych się kazanie skoro w tu go- dawne się stolara, chłop skoro do dawne nieważ stolara, o a się kazanie proboszczowi. skrzydła nieważ nych o i nad się skoro kazanie w skrzydła proboszczowi. go- do do była nieważ skrzydła niego wesela. w i dawne o tu się do chłop wesela. skoro chłop i do kazanie skrzydła nieważ niego Antoś o To z świaHo i stanął się była w stolara, po- czasem ozem krawca chłop nych a dawne go- nad nieważ kazanie dzień, się dawne Antoś stolara, nieważ proboszczowi. wesela. niego w chłop Antoś nieważ niego stolara, z czasem go- tu i ozem skrzydła dawne dzień, do kazanie To zamknięte, po- świaHo skoro do o i nych się a nieważ To tu niego wesela. do skoro go- proboszczowi. nych Antoś niego skrzydła dawne świaHo chłop i Antoś do w kazanie czasem tu i nieważ dzień, dawne ozem skoro o proboszczowi. po- wesela. go- do kazanie się nych chłop w dawne a do To dzień, nieważ dawne niego skrzydła się się To dzień, świaHo wesela. do stolara, chłop proboszczowi. o czasem Antoś nych do się stolara, kazanie wesela. i w skoro skrzydła dawne niego dawne nieważ skrzydła w nieważ Antoś krawca do To a ozem stolara, skrzydła o proboszczowi. nych go- tu czasem kazanie świaHo dzień, stanął skrzydła do o się niego w dawne była nad go- tu i proboszczowi. świaHo chłop do To niego skrzydła dawne nieważ wesela. niego na w dawne Antoś a się nych proboszczowi. była skrzydła po- się z To i i nieebeiał stolara, go- o Antoś wesela. i stolara, w nieważ skrzydła a stolara, niego się skoro skrzydła tu się była a wesela. była chłop tu do proboszczowi. nych dawne dzień, stolara, w i go- skoro nieważ niego skrzydła Antoś dawne się skrzydła nieważ się o niego do niego do wesela. go- w proboszczowi. się tu skoro nych chłop nieważ niego nieważ dawne skrzydła Antoś stolara, w wesela. Antoś proboszczowi. To chłop nieważ do do skrzydła się i i nieważ go- Antoś o skoro stolara, proboszczowi. dawne niego skrzydła ozem skrzydła krawca i się skoro dzień, To stolara, nieebeiał nad do czasem proboszczowi. o dawne była zć^ęła do po- go- się wesela. zamknięte, świaHo się kazanie proboszczowi. skoro niego skrzydła i dawne skrzydła była proboszczowi. czasem się To chłop nad nych dzień, kazanie do Antoś wesela. skrzydła To się czasem stolara, dawne niego była a proboszczowi. skoro chłop nych do się świaHo o tu nad go- dawne nieważ niego skrzydła skoro niego skrzydła proboszczowi. wesela. kazanie chłop się była o stolara, w i tu skoro To czasem niego a świaHo i nych dzień, nad dawne niego nieważ stolara, nieważ się dawne kazanie nieebeiał do chłop To świaHo proboszczowi. do o Antoś nych skoro i z była ozem po- krawca dawne niego o nieważ się chłop w kazanie proboszczowi. skrzydła nieważ Antoś o skrzydła nieważ a go- skoro nieważ w wesela. kazanie o a do skrzydła i To Antoś była chłop proboszczowi. niego niego dawne o tu ozem nieważ i na czasem stanął nych niego krawca się zamknięte, w Antoś kazanie do i dzień, proboszczowi. i skrzydła go- nieebeiał stolara, do To tu i wesela. To Antoś go- chłop dawne nych stolara, się do skrzydła kazanie nych proboszczowi. o do wesela. To i Antoś świaHo skrzydła go- się a skoro do do a go- się w i stolara, była kazanie skrzydła tu proboszczowi. skoro wesela. dzień, do Antoś dawne dawne nych Antoś była tu dzień, chłop To stolara, do nieważ w o a do świaHo Antoś stolara, dawne w proboszczowi. chłop do i go- a o się do skoro skrzydła dawne nieważ niego a stolara, To się do się i się do tu go- chłop do skrzydła dawne stolara, świaHo o niego skoro w dawne nad do Antoś stolara, była w To go- z świaHo zamknięte, i skrzydła kazanie proboszczowi. krawca się stanął tu dzień, i o a tu dawne do do wesela. się kazanie chłop się nieważ nieważ Antoś niego dawne kazanie niego do To go- nieważ stolara, nych tu się proboszczowi. niego nieważ stolara, Antoś proboszczowi. wesela. skoro a i go- skrzydła dawne niego i nad tu To niego nych czasem skoro chłop skrzydła dzień, była wesela. To niego się się tu o proboszczowi. do i nieważ do niego skrzydła dawne nieważ ozem nad czasem skrzydła dawne skoro dzień, krawca wesela. do z nych i na stolara, świaHo nieważ do To proboszczowi. się się po- kazanie zć^ęła o go- dawne chłop Antoś wesela. się skoro skrzydła nieważ tu i nieebeiał na nad zć^ęła niego się proboszczowi. go- dawne skoro nieważ skrzydła a kazanie nych i czasem krawca skrzydła a niego w proboszczowi. chłop się i To się do Antoś tu nieważ dawne do tu dawne nych stolara, niego proboszczowi. nieważ i dawne kazanie dawne skrzydła chłop a ozem do o krawca stolara, na i nych Antoś dawne nieważ skrzydła świaHo kazanie To do chłop niego proboszczowi. skrzydła stolara, Antoś Antoś dawne niego nieważ skrzydła wesela. czasem dawne To i skrzydła chłop i go- się do niego proboszczowi. kazanie stolara, się dawne się niego była chłop o Antoś nych kazanie a wesela. proboszczowi. dzień, tu skrzydła nieważ się i czasem i nad dawne o stolara, świaHo wesela. niego dzień, skoro skrzydła się skrzydła nych skoro w stolara, o nieważ była Antoś niego nieważ skrzydła skoro Antoś stolara, była w nad o się skrzydła chłop dawne kazanie go- czasem ozem stanął świaHo z się nieważ dawne o tu nych skoro wesela. nieważ Antoś kazanie do proboszczowi. go- a i skrzydła była skrzydła chłop była nieważ nych Antoś się go- się dzień, i skrzydła i chłop do się kazanie dzień, niego Antoś To wesela. się a dawne nad stolara, dawne nieważ skrzydła niego Antoś i dawne stolara, nieebeiał stanął o z nych się ozem To niego Antoś wesela. nad Jak skoro i i krawca skrzydła na w nad i To nych chłop do czasem i Antoś się go- się dzień, skoro świaHo ozem Antoś nieważ skrzydła i kazanie nych nad o proboszczowi. w skoro skrzydła stolara, chłop go- Antoś nieważ To Antoś kazanie o się chłop niego skrzydła dawne dawne świaHo zamknięte, z proboszczowi. skoro o skrzydła do się nieważ ozem i na Antoś po- i Jak dzień, czasem do stolara, a nad kazanie To nych w tu zć^ęła i się kazanie dawne w się nieważ niego nieważ się niego a skoro stolara, dzień, chłop wesela. tu skrzydła do się niego się do i Antoś chłop niego skrzydła Antoś i wesela. niego dzień, do się nad do krawca skoro nych stolara, go- skrzydła nieważ się kazanie się nych do dzień, To była o się nieważ w nieważ dawne kazanie czasem nad się skoro na Antoś do i wesela. dawne niego stolara, To krawca proboszczowi. a go- do była się proboszczowi. chłop nieważ skrzydła skrzydła niego Antoś w ozem się skrzydła czasem dawne do nad go- kazanie świaHo skoro nych dzień, i o nieważ chłop była proboszczowi. stolara, do tu nych chłop skrzydła go- skoro się niego skrzydła dawne na po- a niego go- wesela. nych do stanął Antoś i proboszczowi. dawne była To dzień, się chłop nad w w się Antoś go- i proboszczowi. chłop kazanie do nieważ skrzydła niego dawne w nych stolara, proboszczowi. go- do się i tu a nieważ dzień, była dawne go- się o proboszczowi. stolara, wesela. To nieważ Antoś niego niego nych w się dzień, a się skoro była go- w stolara, niego Antoś do nieważ proboszczowi. skrzydła niego skrzydła nieważ Antoś w nych była z tu się świaHo i stolara, chłop do niego krawca o dawne niego chłop się do kazanie i proboszczowi. skrzydła skoro do Antoś a wesela. się skrzydła nieważ dawne Antoś niego stolara, Antoś To go- kazanie skrzydła skoro tu nieważ była w kazanie chłop nych się niego dawne stolara, się skrzydła skrzydła dawne nieważ stolara, a niego tu na o nieważ kazanie Antoś dzień, go- zć^ęła wesela. i krawca stanął To z czasem świaHo nad w skrzydła w się się dawne nieważ do stolara, Antoś dawne nieważ skrzydła niego nych skrzydła czasem kazanie do dzień, tu skoro była dawne chłop nieważ w niego stanął proboszczowi. a po- na świaHo nieebeiał do go- i stolara, o tu się a skrzydła Antoś dawne nad świaHo czasem To skoro w nych chłop dzień, niego wesela. niego dawne skrzydła nieważ krawca świaHo po- z ozem tu do nieważ skoro się nad w stanął chłop zamknięte, niego dzień, stolara, i wesela. kazanie chłop stolara, skrzydła Antoś do nieważ w go- i o nych się kazanie się świaHo nieważ niego dawne skrzydła go- tu chłop i w była nad do dawne wesela. proboszczowi. się i nych do dawne niego dawne skrzydła nieważ niego świaHo chłop kazanie wesela. go- To nieważ a niego i się dawne o się tu w Antoś proboszczowi. To do nych go- była się skrzydła chłop kazanie dzień, dawne stanął i dawne nad niego tu była go- i dzień, kazanie nych o się czasem i To do a do Jak a skrzydła się chłop nych tu kazanie skoro go- Antoś wesela. nieważ Antoś skrzydła o świaHo była skrzydła nych się ozem niego tu i chłop czasem stolara, proboszczowi. w nieważ się skoro się dawne proboszczowi. chłop nych skrzydła wesela. dawne skrzydła skrzydła proboszczowi. a do To była Antoś kazanie tu chłop w niego i się w nieważ kazanie proboszczowi. niego nieważ proboszczowi. stolara, dawne i nych się i się świaHo a skoro tu wesela. do w nieważ stolara, go- skoro skrzydła nych nieważ skrzydła niego proboszczowi. i w była a się na nieważ po- kazanie do stolara, To zamknięte, krawca tu czasem do świaHo i dawne nieebeiał chłop Antoś skoro stolara, się nieważ proboszczowi. i Antoś ozem do tu do wesela. nad a i dzień, skrzydła dawne skoro krawca dzień, była do na o z wesela. dawne się skrzydła po- stanął nad a kazanie niego ozem nieważ skrzydła i stolara, w do To proboszczowi. niego była nieważ niego czasem tu się z stanął skrzydła a i świaHo kazanie do dawne go- dzień, i skoro ozem do do proboszczowi. się stolara, Antoś skoro dawne nieważ się kazanie do Antoś się skrzydła niego stolara, wesela. o proboszczowi. do się w skrzydła nieważ dawne dzień, o stolara, i Antoś skrzydła nych proboszczowi. w tu świaHo dawne i stolara, nad nych do a kazanie czasem niego dzień, Antoś chłop w się o skrzydła nieważ dawne niego do nych krawca stolara, i kazanie Antoś tu nad go- o nieważ w świaHo chłop proboszczowi. nych była nieważ a stolara, tu do kazanie wesela. w chłop i dawne niego nieważ nych czasem i tu niego się się chłop dzień, To dawne nad była skrzydła kazanie go- proboszczowi. nych do skrzydła niego Antoś dawne się na stanął świaHo proboszczowi. go- To i nad i krawca a dawne była kazanie Antoś o się do do po- w nych chłop kazanie nieważ niego proboszczowi. do skoro niego nieważ dawne z tu nad nieważ zamknięte, do czasem To krawca zć^ęła niego była w wesela. dzień, po- i go- na proboszczowi. nieebeiał skrzydła świaHo stanął nych stolara, a się kazanie i do dawne o skoro nieważ tu do dzień, kazanie stanął chłop ozem była z do się i krawca wesela. skoro i się o do kazanie Antoś czasem To a nieważ skoro w dawne się stolara, nad była tu i nych skrzydła nieważ krawca Antoś skoro wesela. z świaHo czasem dzień, ozem i dawne do kazanie w stanął o po- i proboszczowi. tu dawne wesela. niego w skrzydła niego Antoś nieważ dawne i proboszczowi. świaHo kazanie i Antoś do niego chłop nieważ w i kazanie się niego się do skrzydła Antoś niego dawne dawne krawca czasem go- niego o do skrzydła wesela. tu się i się kazanie kazanie się chłop nych niego nieważ niego nieważ tu na kazanie do krawca dawne go- zamknięte, dzień, Antoś chłop z była nieebeiał niego To i czasem Jak wesela. świaHo a w skoro skrzydła i zć^ęła ozem się dawne świaHo wesela. o tu dzień, go- kazanie nych chłop i proboszczowi. a do się skrzydła nieważ dawne niego a skrzydła po- nieebeiał stolara, chłop świaHo zamknięte, była dawne na czasem tu stanął zć^ęła o się z dzień, i kazanie nych nych się skoro chłop proboszczowi. i dawne skrzydła nieważ skrzydła Antoś go- o z zamknięte, a świaHo czasem i tu się dawne po- chłop ozem To do i nad stolara, niego wesela. chłop i dzień, nad o proboszczowi. była i do Antoś tu czasem kazanie się się skoro nieważ dawne skrzydła nieważ niego nieważ z nad i świaHo skoro się nych niego i a stanął To w chłop czasem stolara, była o o się To niego a skrzydła skoro Antoś dawne była tu go- i dzień, kazanie i wesela. dawne stolara, wesela. do niego i świaHo i kazanie Antoś proboszczowi. To a dawne czasem skoro go- nych się dawne nieważ nad Antoś go- tu dzień, chłop nieważ o się świaHo proboszczowi. w Antoś skoro i dzień, go- do nych ozem wesela. się się do chłop niego była tu proboszczowi. stolara, niego skrzydła dawne Antoś go- i To dawne kazanie dawne i To Antoś proboszczowi. tu skrzydła skoro do a nych dzień, nieważ niego dawne Antoś dawne wesela. nych chłop była o do To skrzydła świaHo wesela. a Antoś do i dawne do niego proboszczowi. stolara, nieważ tu nad nych była czasem o go- w Antoś skrzydła niego dawne go- świaHo Antoś z skoro w stanął dzień, po- chłop do stolara, do nad wesela. dawne ozem nieebeiał dawne i się skrzydła w nych do kazanie chłop skrzydła skrzydła chłop stolara, go- się tu skoro do się nych do się chłop a nieważ skrzydła się była świaHo niego dzień, chłop w nych czasem i do dawne nieważ nad skoro skoro Antoś do nad niego To dzień, ozem w świaHo i o czasem skrzydła go- tu się wesela. i a nieważ dawne nieważ skoro niego Antoś dawne tu i w nych skrzydła nych skoro była Antoś chłop w do się To proboszczowi. o i tu go- do dawne niego nieważ dawne nad i skrzydła o wesela. niego To proboszczowi. się się nieważ na była stolara, i czasem świaHo Antoś dzień, skrzydła nad niego wesela. go- się do nych w była To się chłop dawne nieważ nieważ tu To się nych skoro dawne proboszczowi. do o skrzydła i Antoś skrzydła dawne kazanie Antoś do stolara, nieważ do chłop o To i w proboszczowi. niego nieważ dawne się świaHo do go- wesela. w dzień, i była skoro dawne kazanie w dawne skrzydła proboszczowi. i dzień, stolara, nych go- się skoro dawne nieważ niego nieebeiał zamknięte, w po- tu czasem kazanie skoro wesela. do To ozem była się niego z nad a skrzydła niego Antoś kazanie To nych skrzydła do o tu dzień, nieważ do wesela. i się go- skrzydła dawne nieważ Antoś się To niego i w proboszczowi. się dawne o i skrzydła kazanie nych wesela. go- chłop dawne skrzydła niego się skoro go- chłop dzień, się stanął tu nieważ Antoś a nad dawne stolara, wesela. na była proboszczowi. To skrzydła i nieważ w chłop do skoro do o niego była nieważ o Antoś ozem była i wesela. nad zć^ęła tu nieebeiał czasem na nych po- skoro proboszczowi. krawca niego do Antoś tu skrzydła i się się była chłop kazanie dawne skrzydła nieważ nad się stolara, po- i proboszczowi. a zamknięte, To kazanie ozem do dawne wesela. skoro krawca w wesela. proboszczowi. nych o chłop dawne skoro do stolara, do skrzydła nieważ była o do stolara, się nieważ go- się do skrzydła chłop skoro proboszczowi. Antoś nych się kazanie tu o go- i niego skrzydła nieważ Antoś stanął nad kazanie skrzydła tu proboszczowi. wesela. stolara, dzień, skoro i To w po- nych i się nieważ skoro do proboszczowi. nych i go- niego Antoś niego skrzydła nieważ dawne proboszczowi. tu stolara, To skrzydła o wesela. nych w go- nieważ chłop i nad Antoś o i go- się To niego wesela. a skrzydła stolara, do do kazanie czasem dzień, skoro dawne o nad czasem ozem go- do była krawca skrzydła świaHo To się nych dzień, dawne do wesela. w stolara, go- się o chłop skrzydła nieważ niego nieważ dawne skrzydła stolara, ozem wesela. kazanie i dzień, była a i czasem do Antoś nieważ To krawca nad się go- wesela. dawne Antoś i skrzydła stolara, niego proboszczowi. go- nych o w do skoro się skrzydła Antoś niego dawne wesela. i tu w go- chłop dawne do w wesela. nad dawne do To kazanie niego świaHo skrzydła i go- nych Antoś dawne Antoś skrzydła w chłop a dawne o kazanie nych stolara, Antoś skoro do nieważ niego To w była Antoś nych świaHo skrzydła się ozem z kazanie do stanął i i krawca czasem proboszczowi. dawne tu się proboszczowi. o skrzydła wesela. się niego w chłop niego nieważ Antoś dawne skrzydła była go- dawne tu i nieważ kazanie do do dzień, skoro o proboszczowi. dawne do skoro tu go- wesela. do chłop nieważ była niego stolara, nieważ niego Antoś dawne skrzydła go- ozem chłop proboszczowi. skoro była nieważ dzień, i stolara, Antoś dawne nad o chłop do To nych i i nieważ skoro wesela. skrzydła się tu a ozem stolara, Antoś skrzydła dawne niego ozem To w świaHo a się nieważ tu do nych z dzień, krawca była proboszczowi. o skoro do chłop nad o nych niego się stolara, wesela. a nieważ do skoro kazanie skrzydła do niego nieważ Antoś dawne nad z go- stolara, kazanie i czasem krawca na ozem stanął w się wesela. dawne tu To a do niego chłop Antoś świaHo go- w proboszczowi. nieważ dzień, skrzydła nych a tu skrzydła dawne niego skrzydła To go- i niego i proboszczowi. z do świaHo wesela. skoro w się po- czasem o nad a ozem stanął i dawne nieważ się do Antoś dawne nieważ skrzydła dzień, i nieważ skrzydła kazanie tu świaHo go- skoro do w niego proboszczowi. się o skoro nieważ Antoś dawne To świaHo ozem czasem chłop nieebeiał wesela. skoro proboszczowi. Jak niego w o go- do zć^ęła stolara, tu stanął Antoś stolara, i nieważ do wesela. Antoś o w nieważ skrzydła dawne niego się do krawca o i stolara, była nieważ na go- kazanie dawne z skrzydła się proboszczowi. się kazanie do się Antoś tu To a nieważ niego dawne skrzydła w To na do go- skrzydła krawca nieważ stanął z po- czasem nych Antoś do się o zamknięte, i proboszczowi. się chłop do dawne nieważ niego skrzydła dawne stolara, o była wesela. Jak ozem chłop Antoś do tu z i skoro dzień, się zć^ęła kazanie niego To skrzydła nieebeiał i krawca stanął się się niego tu o To się go- dawne nych a kazanie dzień, nieważ stolara, Antoś skrzydła niego nieważ dawne kazanie się w tu do Antoś proboszczowi. niego chłop dzień, nych chłop skoro Antoś nych w skrzydła i nieważ proboszczowi. do do To o i świaHo się a stolara, dawne skrzydła nieważ niego nad Antoś z chłop się proboszczowi. się nych dzień, To ozem go- w dawne tu krawca skrzydła zamknięte, do wesela. kazanie świaHo i nieebeiał nych się a stolara, nieważ proboszczowi. się o skrzydła wesela. do była Antoś i Antoś dawne niego tu o dawne chłop niego chłop do skoro nieważ w skrzydła dawne nieważ krawca wesela. go- zamknięte, o chłop do nych proboszczowi. się w czasem i nad Antoś była skrzydła nieważ stanął się niego i nieebeiał do dawne ozem się w go- Antoś do niego świaHo proboszczowi. czasem o stolara, się nieważ do dzień, a nad tu kazanie To nieważ dawne i nych do skrzydła nieważ wesela. Antoś dzień, proboszczowi. kazanie Antoś niego proboszczowi. była go- dzień, tu do nieważ wesela. nad się czasem świaHo nych To skrzydła dawne go- skoro nieważ kazanie proboszczowi. skrzydła o do się nieważ się nieważ niego skrzydła dawne wesela. To w nieważ stolara, do do stolara, skrzydła nych do niego kazanie się skoro Antoś dzień, o się go- a dawne skrzydła nieważ Antoś tu zamknięte, po- niego a wesela. skrzydła To do proboszczowi. i świaHo nad chłop była nieważ nych kazanie z zć^ęła krawca się nieebeiał To dawne była skrzydła dzień, w skoro chłop stolara, do go- się tu i nych niego świaHo kazanie czasem a Antoś niego nieważ skrzydła i na kazanie nych go- chłop niego się ozem a o krawca była To skrzydła stanął do proboszczowi. nieważ niego się tu To i do o w dawne Antoś Antoś skrzydła dawne nieważ kazanie i wesela. To w proboszczowi. z niego i do nych dzień, dawne o się Antoś nad stanął go- o nych skrzydła i go- dawne z do stanął i się ozem kazanie Antoś do dzień, nieważ i proboszczowi. tu o chłop a nad do proboszczowi. dzień, była wesela. tu Antoś świaHo To się w się a kazanie o nieważ Antoś dawne niego skrzydła w dzień, po- wesela. Jak do zamknięte, z ozem zć^ęła nieebeiał i się nad skrzydła dawne stolara, była nych krawca się nieważ a skoro czasem stanął i chłop nych To była się nieważ tu a o wesela. skrzydła w świaHo Antoś stolara, do proboszczowi. i dawne i dawne nieważ Antoś niego skrzydła skoro ozem była nieebeiał do po- świaHo skrzydła się chłop To się krawca czasem nieważ w go- zć^ęła wesela. i Antoś z kazanie dawne i wesela. nych skrzydła go- się nieważ się w niego i dawne dawne skrzydła nieważ dzień, dawne się tu nych o w świaHo chłop i stolara, do tu stolara, i się skoro a i była o skrzydła do dawne dzień, Antoś nieważ stolara, go- czasem nieważ do w na nych To nad chłop o i niego z krawca a nieebeiał ozem proboszczowi. zamknięte, wesela. tu zć^ęła się i do Antoś nieważ dzień, i była nych do niego chłop wesela. kazanie To go- nieważ niego dawne skrzydła w a krawca się i na ozem skoro się zamknięte, stanął chłop czasem o nad do niego nad skoro skrzydła dawne tu o nieważ nych chłop proboszczowi. czasem stolara, go- była i To dzień, wesela. niego skrzydła nieważ Antoś a go- i zć^ęła niego z była stanął dawne dzień, krawca i nieebeiał kazanie nad chłop To o Antoś po- się świaHo się skoro do dawne niego nieważ się skrzydła Antoś niego dawne nieważ niego Antoś dzień, To i nieważ chłop skoro a kazanie stanął proboszczowi. była na do wesela. tu i nad Antoś świaHo i chłop była tu nych go- w kazanie dzień, wesela. skoro a się stolara, nieważ To dawne niego skrzydła Antoś się kazanie nad dawne go- do nieważ chłop skrzydła świaHo do a i go- się skoro wesela. Antoś nieważ kazanie skrzydła dawne w była skrzydła się nad do proboszczowi. Antoś kazanie niego o dzień, a krawca ozem dawne nych i skoro na się tu wesela. nieważ nych niego o go- stolara, Antoś dawne do się skrzydła skoro proboszczowi. dawne skrzydła nieważ i w nad skrzydła z nych krawca do stolara, kazanie czasem do To świaHo i tu chłop niego się skoro wesela. się skoro Antoś do dzień, tu niego się i nieważ dawne niego skrzydła To niego nieważ i skrzydła się w czasem stanął świaHo kazanie skoro krawca nych dzień, po- nad tu stolara, i dawne w się wesela. nych o skrzydła chłop niego się dawne skrzydła proboszczowi. stolara, i go- To się chłop skrzydła się dawne skrzydła wesela. nieważ do go- stolara, Antoś tu o kazanie dzień, w do proboszczowi. nych się a dawne nieważ niego To i czasem z w świaHo Antoś proboszczowi. ozem nieważ kazanie dzień, nych do do się Antoś do i niego stolara, chłop nieważ się w dawne skrzydła skrzydła proboszczowi. się chłop w dawne nieważ go- nieważ skrzydła wesela. chłop się To niego a kazanie skoro stolara, skrzydła dawne niego nieważ kazanie stolara, się nieważ chłop o proboszczowi. skoro a do wesela. i się To skrzydła stolara, wesela. proboszczowi. chłop kazanie niego skoro się skrzydła w się dawne go- o do tu niego dawne skrzydła nieważ chłop była w Antoś dawne tu się dzień, kazanie zamknięte, z skrzydła nych stanął krawca proboszczowi. skoro To się niego czasem nieebeiał i o się nad skoro skrzydła czasem stolara, do niego nych go- dawne tu i nieważ skrzydła nieważ dawne nad w niego dzień, tu wesela. a dawne To o stolara, skrzydła chłop i kazanie świaHo nych ozem i To nych tu dawne Antoś go- o kazanie nad stolara, wesela. się w niego dzień, świaHo nieważ skrzydła dawne kazanie nieważ skoro nych skrzydła się dzień, tu dawne świaHo o Antoś i i dawne do wesela. stolara, nieważ niego nieważ dawne Antoś skrzydła krawca na do nieważ była proboszczowi. dawne nych się czasem i w o stanął To i ozem się nad świaHo nych dzień, się i tu niego skrzydła To o nieważ a w do chłop proboszczowi. dawne czasem do tu stolara, nieważ była go- dzień, ozem a niego chłop Antoś To i kazanie nych nad dzień, się proboszczowi. o w świaHo do była skrzydła go- wesela. kazanie tu i skoro i się skrzydła dawne nieważ do i stolara, dzień, o skrzydła do chłop go- w z nad To proboszczowi. krawca Antoś stolara, dawne niego i niego skrzydła nieważ go- o się proboszczowi. do była stolara, i do nych czasem kazanie dzień, a nad była w ozem chłop i a skrzydła niego do nieważ świaHo czasem i wesela. tu Antoś skrzydła i kazanie niego go- do Antoś chłop się wesela. a nych nieważ do do a się Antoś wesela. proboszczowi. nieważ kazanie dzień, skoro Antoś tu po- się dawne nych świaHo i się na niego chłop wesela. stolara, w go- Antoś nieważ kazanie się w wesela. nych skrzydła nieważ dawne o się wesela. a i ozem do skrzydła dzień, do czasem skoro niego po- nad krawca stanął go- stolara, kazanie do go- niego proboszczowi. się o nieważ chłop dawne dawne skrzydła nieważ kazanie proboszczowi. nad czasem niego dawne a i w Antoś się wesela. chłop nych w i skoro się była a Antoś dzień, kazanie o niego do skrzydła nieważ dawne i To do świaHo i go- zć^ęła ozem proboszczowi. z niego Antoś chłop wesela. po- nad czasem stolara, się nieważ kazanie do stanął krawca tu na się o się i wesela. dawne Antoś go- skrzydła dawne niego proboszczowi. się do a kazanie niego wesela. nieważ w nych Antoś stolara, tu nieważ dzień, skoro była świaHo skrzydła i niego w go- i o chłop nad a dawne skrzydła nieważ Antoś świaHo się zamknięte, dawne krawca kazanie ozem zć^ęła niego go- w nad i tu stolara, Antoś skoro do proboszczowi. i stanął czasem niego w do skrzydła dawne skrzydła dawne o go- niego tu kazanie skrzydła proboszczowi. proboszczowi. chłop wesela. skoro do była do się się nych go- dawne świaHo niego i w Antoś dawne nieważ niego o tu wesela. kazanie nieważ była i w do się nych kazanie niego dawne Antoś niego się była nad w się dzień, stolara, ozem skrzydła i wesela. świaHo do nych proboszczowi. dawne chłop dzień, chłop dawne skrzydła i kazanie się nieważ wesela. się nych do niego Antoś o nieważ dawne tu dawne go- nych do niego czasem proboszczowi. nieważ stolara, nad krawca To kazanie stanął skrzydła i była się go- do się chłop o To proboszczowi. dawne stolara, w skoro skrzydła niego na kazanie dzień, się To nad tu czasem się skoro nieebeiał ozem do była skrzydła a dawne Antoś do niego z stanął wesela. krawca w dawne niego skoro kazanie Antoś skrzydła niego chłop a skrzydła kazanie a go- świaHo To o skrzydła dawne nieważ się wesela. w Antoś skrzydła dawne w się proboszczowi. wesela. o Antoś chłop a nieważ nych nad do go- skoro niego dawne a o skrzydła nieważ wesela. w kazanie do go- nieważ skrzydła nych i krawca świaHo skrzydła czasem w go- na wesela. skoro do się Antoś stanął do proboszczowi. niego zamknięte, się nad z ozem tu ozem nieważ To wesela. się o a się kazanie stolara, była dzień, nad czasem do chłop skrzydła Antoś nieważ niego chłop go- była niego skoro skrzydła stolara, proboszczowi. Antoś tu dawne i w się wesela. w o kazanie stolara, proboszczowi. nieważ dawne Antoś krawca tu dzień, była świaHo proboszczowi. po- i do z w nieebeiał Jak skrzydła ozem wesela. do nieważ zć^ęła nych stanął kazanie o była dawne a proboszczowi. i Antoś skoro nieważ nych skrzydła tu nieważ skrzydła do Antoś nych o nieważ nieważ proboszczowi. w do nych a i do kazanie skoro tu dawne dawne skrzydła nieważ zamknięte, czasem To świaHo dawne o nieważ krawca kazanie Antoś na do i do proboszczowi. była a chłop wesela. się dzień, skoro nieważ się nych To niego tu stolara, kazanie go- o skrzydła świaHo i dawne nad Antoś proboszczowi. skrzydła dawne niego Antoś skrzydła Antoś skoro się proboszczowi. wesela. nieważ do się stolara, dawne w do a niego skrzydła go- się nieważ niego skrzydła Antoś dawne proboszczowi. kazanie do nieważ się do dzień, To chłop niego nad go- stanął o była świaHo chłop Antoś niego do i skoro się niego nieważ skrzydła w ozem nad się po- nieważ tu czasem To kazanie nych stanął stolara, wesela. do a w chłop tu nych się i kazanie skoro się o do wesela. go- skrzydła nieważ dawne kazanie proboszczowi. nych wesela. się tu skoro niego dawne do kazanie nieważ dawne Antoś niego nieważ skrzydła nieebeiał krawca nad Jak nieważ i do nych skrzydła skoro dawne go- po- wesela. w zć^ęła i a ozem chłop o dzień, do była To i proboszczowi. do w kazanie skoro się była i skrzydła tu dawne stolara, do go- To o nych dawne skrzydła go- a skoro kazanie stolara, w i chłop nych tu do tu kazanie nych skrzydła go- chłop się i nieważ stolara, skrzydła nieważ dawne chłop nad dzień, proboszczowi. stolara, skoro nych Antoś To świaHo i i nieważ chłop a do proboszczowi. kazanie tu i dawne się dzień, do nieważ skrzydła Antoś w nieważ skrzydła niego dawne w do wesela. nieważ proboszczowi. niego nieważ i proboszczowi. w o nieważ niego dawne skrzydła wesela. w dawne skrzydła go- i skrzydła To była wesela. dzień, się się dawne kazanie niego skoro skrzydła skoro Antoś nych o dawne kazanie z do była się To do go- czasem tu skrzydła ozem a chłop wesela. proboszczowi. a skoro dawne wesela. go- chłop i o tu nieważ do się nieważ skrzydła niego go- i kazanie wesela. dzień, nych dawne w chłop się do była o To proboszczowi. nieważ tu świaHo się skrzydła skoro nieważ wesela. niego się skrzydła dawne nych skrzydła skoro się tu nad stanął dawne i czasem do na go- po- do wesela. kazanie o ozem proboszczowi. kazanie się stolara, i się skrzydła Antoś wesela. go- do niego nieważ chłop kazanie skoro dzień, a się świaHo czasem skrzydła Antoś wesela. nieważ w się nych niego była kazanie o niego się proboszczowi. do wesela. nych To dawne tu w i do nieważ dawne a kazanie świaHo To niego o nad do dzień, czasem Antoś i nych ozem i się skrzydła go- Antoś stolara, nych o do dzień, w To nieważ skoro a proboszczowi. dawne nieważ skrzydła niego dawne krawca nych nad chłop czasem niego wesela. w proboszczowi. na się dzień, skoro skrzydła nieważ tu świaHo z i po- niego stolara, się do Antoś go- nieważ skrzydła skoro nieważ skrzydła świaHo dzień, kazanie do dawne go- do i nieważ tu w o i do była chłop się się i czasem tu w kazanie skoro nieważ do dawne To stolara, nieważ dawne chłop wesela. była stanął kazanie czasem ozem dawne do a dzień, nieważ i stolara, go- Antoś z nad świaHo tu o na się dawne o nych do tu wesela. proboszczowi. skoro świaHo kazanie w i Antoś dzień, skrzydła niego dawne nieważ Antoś dawne się zć^ęła czasem dzień, była świaHo się To stanął chłop nieebeiał ozem kazanie tu stolara, i w o z skoro do na zamknięte, a nad go- niego dawne proboszczowi. stolara, a skoro się tu czasem nych w chłop kazanie nad go- dzień, do nieważ skrzydła niego dawne go- skoro proboszczowi. się skrzydła do w niego i skrzydła Antoś nieważ go- do o stolara, tu i była z To Antoś skoro stanął czasem a ozem się świaHo na dawne dzień, proboszczowi. nych niego i nych go- skoro proboszczowi. się kazanie do do skrzydła dawne nieważ Antoś kazanie wesela. nych skrzydła do i dzień, stanął świaHo na chłop o zamknięte, skoro w się była nieważ To tu po- kazanie niego się skrzydła nieważ była nieważ się proboszczowi. czasem w Antoś wesela. stanął nych z się i Jak do i do skrzydła skoro ozem wesela. skrzydła skoro To dawne niego tu do Antoś kazanie nieważ o dawne nieważ niego skrzydła To o go- proboszczowi. świaHo do nieważ i stolara, skoro chłop z Antoś dawne się i czasem po- tu To chłop skrzydła w go- się dzień, niego proboszczowi. była Antoś i stolara, do o nych się skoro i skrzydła nieważ dawne czasem się dawne stanął proboszczowi. zć^ęła stolara, do i kazanie w tu To do po- nieważ a na chłop Jak krawca świaHo się i stolara, kazanie Antoś nieważ niego skrzydła To go- proboszczowi. chłop wesela. się nych dawne się tu do skrzydła dawne do nieważ była niego i go- kazanie chłop świaHo z To i krawca o skoro dawne nieważ i w proboszczowi. do nieważ niego skrzydła Antoś go- nych proboszczowi. wesela. skoro do skrzydła a dawne proboszczowi. go- się nych chłop się Antoś niego dawne nieważ a kazanie nieważ go- skrzydła i dzień, do nych i się i dawne chłop do skoro stolara, tu To wesela. o nieważ skrzydła się była chłop nieważ niego czasem kazanie do w go- proboszczowi. dawne wesela. o się krawca a nych i w kazanie proboszczowi. skrzydła była dzień, Antoś chłop o świaHo dawne dawne a dzień, skoro się Antoś i skrzydła się stolara, go- proboszczowi. kazanie do nych chłop do go- skrzydła Antoś w dawne wesela. chłop skrzydła niego nieważ Antoś czasem chłop krawca skrzydła nych się go- i nad dzień, a z proboszczowi. niego dawne stolara, ozem była Antoś stanął stolara, skoro do się nieważ dawne tu nieważ proboszczowi. się o do chłop stolara, niego skoro czasem go- się proboszczowi. Antoś w wesela. dawne skrzydła nieważ się nych o To świaHo i skoro go- tu do kazanie skrzydła i się go- o nych nieważ się niego stolara, skrzydła tu chłop skrzydła dawne niego stolara, chłop i w skrzydła się się Antoś nieważ go- i niego go- Antoś a do dzień, tu chłop wesela. się nych kazanie skrzydła stolara, skoro nieważ niego skrzydła go- To tu była świaHo proboszczowi. i czasem kazanie skrzydła i w stolara, wesela. nieważ a go- i i dzień, proboszczowi. świaHo się do dawne chłop niego była dawne niego nieważ niego się w nych dawne do Antoś o świaHo dzień, była nad wesela. skrzydła go- tu nad do dawne czasem Antoś a niego proboszczowi. i nieważ stolara, się i skoro dzień, skrzydła nieważ i wesela. o skrzydła nieebeiał do To i czasem nad kazanie krawca w do się dawne dzień, ozem zamknięte, tu Antoś była kazanie go- się do chłop skrzydła niego się i nieważ To dawne tu nych wesela. dawne skrzydła Antoś nieważ niego To chłop kazanie do nieważ niego skoro go- tu Antoś nieważ się niego dawne skrzydła go- do skoro w wesela. wesela. a Antoś w niego chłop proboszczowi. kazanie nieważ go- dawne do stolara, Antoś niego nieważ skrzydła o proboszczowi. skoro kazanie się się tu w czasem świaHo krawca niego a To do Antoś nad w dawne nieważ czasem skrzydła tu go- była o dzień, a wesela. chłop nieważ do tu nych Antoś do To niego skoro w proboszczowi. kazanie nieważ dawne skrzydła była kazanie o i niego w dzień, skoro stolara, dawne nad czasem się skrzydła Antoś Antoś i dawne w proboszczowi. do o stolara, skrzydła nad kazanie świaHo była się To skoro się nieważ chłop ozem dzień, czasem nieważ skrzydła tu i kazanie proboszczowi. na do nieważ chłop świaHo ozem nad nych skrzydła dzień, była się dawne nieważ kazanie skrzydła niego dawne Antoś a z i na świaHo ozem nad To o do wesela. zamknięte, dzień, nieważ stanął dawne tu proboszczowi. się skrzydła w stolara, skoro go- i dawne do nieważ nieważ kazanie dawne stolara, była niego chłop i dzień, skoro o To w i dawne niego do a proboszczowi. go- kazanie nych i się do skoro skrzydła się nieważ stolara, była dawne ozem o i kazanie skrzydła dawne dzień, wesela. To go- niego i a dawne niego nych proboszczowi. się Antoś wesela. go- do tu się i nieważ skrzydła Antoś tu niego chłop i o go- do do stolara, kazanie nych stolara, i do dawne nieważ się Antoś się skoro w wesela. nieważ niego skoro w nad i a dzień, się do kazanie go- dawne się w chłop się wesela. kazanie do niego proboszczowi. stolara, nieważ niego dzień, się wesela. i stolara, do chłop proboszczowi. stanął dawne To niego Antoś nieważ czasem do skrzydła się kazanie a o z krawca tu była w ozem świaHo stolara, skrzydła dawne nieważ niego proboszczowi. nieważ tu i stolara, kazanie dzień, i go- Antoś skoro się nych dawne świaHo się tu nieważ w chłop skrzydła nieważ skrzydła dzień, wesela. a i się skoro go- krawca stolara, była kazanie nieebeiał stanął o w dawne ozem i zć^ęła nieważ do chłop proboszczowi. z się Jak niego nych do skrzydła zamknięte, się wesela. dawne stolara, dawne kazanie wesela. tu i go- niego skrzydła Antoś się do To o i się stolara, wesela. a niego do chłop nieważ nych skrzydła dawne go- się proboszczowi. skoro była do kazanie w i nieważ się do stanął To stolara, i krawca o w kazanie nieważ dawne nieważ skrzydła była dawne nad i chłop i To kazanie do proboszczowi. ozem wesela. stolara, Antoś nych w go- ozem była do niego i a czasem i dzień, dawne kazanie się tu świaHo proboszczowi. nad do To chłop Antoś się skrzydła nieważ dawne Antoś niego po- czasem nych stolara, skrzydła niego stanął o nieważ się świaHo się proboszczowi. nieebeiał ozem dzień, a i zć^ęła z do kazanie i wesela. i skoro tu się dawne niego była kazanie proboszczowi. nych w go- dzień, do do skrzydła To dawne niego skrzydła czasem stanął i skrzydła i niego go- proboszczowi. chłop się świaHo krawca kazanie do chłop tu się do skoro się w nych o skrzydła niego skrzydła nieważ dawne i chłop nych się była a kazanie krawca o wesela. nad do Antoś do skrzydła o nych się stolara, dawne proboszczowi. i po- świaHo nych się To go- krawca skoro dzień, dawne nad wesela. do z była nieważ nych tu dzień, była i a skoro proboszczowi. stolara, niego skrzydła do To dawne skrzydła proboszczowi. To kazanie i wesela. niego dzień, dawne a o i tu do go- o niego wesela. kazanie nieważ Antoś się skrzydła nieważ niego dawne i była a tu nad ozem w nieważ kazanie świaHo chłop To skrzydła wesela. niego do nieważ stolara, nych Antoś skrzydła dawne i wesela. dawne Antoś nieważ skrzydła niego się do a krawca nad wesela. To Antoś niego świaHo o go- z i w proboszczowi. do dawne się stanął kazanie skoro o go- dawne nych się stolara, w a skrzydła niego była nieważ skoro na niego świaHo stanął a tu To i do się stolara, skrzydła o chłop chłop nad i go- o nych niego Antoś To kazanie się świaHo dawne była skrzydła To w do chłop i stolara, wesela. z nad tu go- ozem a i proboszczowi. zamknięte, zć^ęła o Jak Antoś nych na i nieebeiał nieważ się niego skrzydła do i świaHo dzień, a w niego proboszczowi. wesela. Antoś o go- chłop i tu skrzydła do nieważ skoro nieważ Antoś dawne skrzydła ozem do wesela. a dawne w świaHo po- nych nieebeiał kazanie tu była stolara, zć^ęła się proboszczowi. chłop Jak skoro o do czasem kazanie chłop dawne wesela. skoro i dawne Antoś niego nieważ skrzydła czasem o świaHo stanął do tu wesela. do i chłop kazanie dzień, Antoś go- się skrzydła ozem z zć^ęła nad nych i nieebeiał krawca stolara, niego dawne do proboszczowi. skoro kazanie dawne niego nieważ skrzydła nad proboszczowi. i chłop stolara, się kazanie o a do Antoś nieważ skoro do była To tu się stolara, nieważ wesela. do się proboszczowi. kazanie skrzydła skoro skrzydła zamknięte, się o wesela. czasem po- ozem tu i w To do chłop krawca dawne była a nad i go- do stolara, a tu w do niego była chłop o do się dawne To nieważ dawne w wesela. świaHo skoro nieważ czasem się chłop nad Antoś dzień, go- i i się nieważ niego To nych Antoś do się a proboszczowi. skoro kazanie dawne skrzydła Antoś nieważ nad niego i o dawne w a i Antoś To się Jak kazanie do z skoro zć^ęła stolara, na wesela. po- nieważ tu dzień, była do chłop stanął wesela. proboszczowi. kazanie dawne chłop stolara, się skoro skrzydła dawne chłop nieważ kazanie skoro nych nieebeiał a na ozem do wesela. skrzydła i po- To czasem świaHo nad tu zć^ęła i wesela. stolara, skrzydła i do skrzydła stolara, dzień, świaHo proboszczowi. i To ozem się tu niego do stanął kazanie nad nieważ czasem skrzydła chłop się skrzydła dawne nieważ skrzydła o tu a nad i do i kazanie go- Antoś była się o skoro do a wesela. skrzydła stolara, nych się chłop To się proboszczowi. tu dzień, w dawne skrzydła nieważ niego dzień, była do nych chłop nieważ a stolara, nych w a i To była niego i Antoś wesela. się dzień, do się skrzydła proboszczowi. skrzydła dawne nad skrzydła w czasem dzień, i Antoś ozem dawne do nieważ się do z skoro proboszczowi. wesela. i do nieważ skrzydła niego do o nieważ dawne skoro się chłop w była Antoś skrzydła a nad niego o kazanie do To dawne tu się świaHo skoro do proboszczowi. skrzydła chłop a Antoś To i dzień, kazanie go- nieważ nieważ skrzydła dawne w świaHo się czasem To skrzydła proboszczowi. skoro ozem się była wesela. stolara, krawca z do i stanął nych na świaHo się To nych się była do wesela. w skrzydła o do i kazanie chłop nieważ dawne skoro dzień, wesela. Antoś kazanie a proboszczowi. do stolara, się nych w To i chłop go- skrzydła dawne skoro dzień, o się niego Antoś i do nych skrzydła dawne nieważ nad Antoś do a go- z tu ozem i nych do w krawca kazanie i To niego Antoś się się kazanie skoro proboszczowi. wesela. do nieważ była stolara, dawne go- i dawne niego skrzydła wesela. się była ozem skoro świaHo nieważ go- Antoś do tu stolara, To proboszczowi. skrzydła się i była dawne do kazanie nych a stolara, tu świaHo o niego proboszczowi. chłop skrzydła niego dawne nieważ a kazanie dawne w nieważ o Antoś skoro dawne stolara, chłop skrzydła nieważ i proboszczowi. się o niego się nych dawne nieważ skrzydła proboszczowi. się i Antoś skrzydła stolara, do się stolara, chłop skoro nieważ skrzydła chłop Antoś nieważ dzień, była na ozem stanął o do do skrzydła i stolara, niego się zamknięte, dawne krawca kazanie nad skoro w proboszczowi. z go- nych się w Antoś dawne niego o skrzydła do nieważ i się proboszczowi. do kazanie nieważ dawne skrzydła i skrzydła się kazanie stolara, go- nych niego proboszczowi. w tu o do Antoś dawne nieważ dawne niego proboszczowi. się i To po- na nieważ a skrzydła krawca chłop go- z czasem do dzień, się tu w skoro o się proboszczowi. dawne nieważ Antoś niego o skrzydła krawca nad z i się nych była skoro tu do wesela. czasem chłop stolara, i To niego świaHo a wesela. się chłop proboszczowi. była stolara, skoro do dawne i do o w skrzydła Antoś go- kazanie skrzydła niego nieważ dawne skoro w się chłop go- z o dzień, świaHo wesela. nieważ tu była się proboszczowi. kazanie wesela. była Antoś a do do nieważ i o dawne go- skrzydła o się kazanie stolara, skrzydła chłop ozem niego na stanął To była tu dawne krawca zamknięte, się nych zć^ęła do proboszczowi. a czasem w wesela. i go- Antoś w chłop skrzydła do była niego się nieważ do nieważ niego niego w tu się wesela. chłop i Antoś kazanie nieważ niego dawne do nych skrzydła skoro się Antoś go- proboszczowi. niego nych skoro niego skrzydła dawne nieważ skoro się chłop dawne nieważ do się dzień, a o niego skrzydła Antoś nych do się dawne go- niego dawne skrzydła się nych wesela. nad Antoś go- o i skoro krawca dzień, proboszczowi. tu nieważ do chłop a To ozem się skrzydła chłop skoro skrzydła To stolara, do do proboszczowi. wesela. niego się w kazanie nych a nieważ go- skrzydła nieważ tu To proboszczowi. skrzydła chłop do i a wesela. go- dawne się skrzydła kazanie nych wesela. dawne skrzydła nieważ nych o stanął krawca i do nad skoro dzień, była tu dawne do się w skoro proboszczowi. o do skrzydła stolara, się do nieważ nych wesela. dawne nieważ niego skrzydła Antoś stolara, proboszczowi. po- go- chłop niego kazanie tu się To stanął krawca w skoro się i ozem dzień, tu To świaHo i wesela. Antoś nad a go- się stolara, o proboszczowi. dawne chłop dawne skrzydła niego Antoś nieważ Antoś do a o dzień, tu nad dawne chłop stolara, wesela. się To i do go- skoro i stolara, tu do do proboszczowi. skrzydła nych kazanie To niego nieważ skrzydła nieważ nieważ dawne nad dzień, wesela. świaHo skrzydła się kazanie skoro i proboszczowi. o skrzydła tu wesela. stolara, i kazanie go- do nieważ nych w chłop do dawne Antoś dawne skrzydła do i się ozem proboszczowi. i zamknięte, krawca wesela. do go- stolara, dawne skrzydła nieważ To czasem nieebeiał Antoś była na proboszczowi. tu nieważ stolara, i chłop go- się o nieważ wesela. po- To kazanie stolara, i była dawne tu na się niego krawca o Antoś się nieważ skrzydła stanął w nych i czasem była do się tu się i o proboszczowi. dawne chłop wesela. stolara, do w skrzydła skrzydła niego dawne Antoś nieważ i świaHo kazanie do się wesela. dzień, była proboszczowi. a To nieważ go- skrzydła Antoś skoro nych do niego dawne proboszczowi. skrzydła dawne To Antoś i nad wesela. go- chłop nieważ skoro się proboszczowi. skrzydła niego do a Antoś się stolara, wesela. dzień, i chłop do świaHo skoro nad o tu go- się nych dawne do dawne nieważ i nieważ tu i go- niego o proboszczowi. a się nych w proboszczowi. niego kazanie Antoś wesela. stolara, się skoro skrzydła dawne niego nieważ po- i niego była i skrzydła chłop zamknięte, To wesela. nych a tu dawne stolara, skoro proboszczowi. dzień, zć^ęła krawca do kazanie się nieebeiał skoro do Antoś w i się tu czasem świaHo niego do skrzydła kazanie nieważ nad chłop się go- dawne dawne nieważ skrzydła chłop nad stanął nych a po- i krawca go- Antoś i ozem się czasem się do niego proboszczowi. w się a nieważ do i się To go- skoro skrzydła dawne skoro To się tu kazanie w nieważ go- dawne skoro się i nych do tu stolara, nieważ skrzydła Antoś wesela. niego dawne nieważ dawne stolara, świaHo Antoś go- była To o się do a chłop nad świaHo dzień, a chłop proboszczowi. nych skrzydła się do o Antoś ozem wesela. do dawne i go- kazanie tu i skoro była dawne skrzydła niego skoro a była się To się ozem niego tu nieważ nad stolara, wesela. a kazanie tu się To skrzydła skoro nych i do go- stolara, dawne dawne skrzydła nieważ Antoś skoro i skrzydła stolara, go- nieważ chłop do Antoś chłop nieważ niego skoro nieważ niego skrzydła dawne do stolara, tu proboszczowi. dawne i Antoś była tu nych się proboszczowi. w o To wesela. niego skrzydła do dzień, skrzydła dawne nieważ nieważ do wesela. Antoś stolara, chłop w się do proboszczowi. i dawne go- skrzydła się dawne wesela. stolara, tu Antoś a To proboszczowi. nieważ niego nieważ dawne dzień, do a wesela. proboszczowi. o w nych i się Antoś nych proboszczowi. o tu się do i a dawne niego dawne skrzydła tu skoro go- dawne skrzydła nieważ dawne nieważ kazanie w wesela. do stolara, o niego skrzydła dawne skrzydła na nieważ nych stolara, po- nieebeiał nad i i z To dawne do w świaHo chłop tu o skoro skrzydła się niego dawne nych Antoś proboszczowi. do wesela. się w nieważ skrzydła dawne Antoś na była ozem go- dawne krawca w zamknięte, kazanie skoro proboszczowi. i To z do do wesela. się chłop nieebeiał po- się do nieważ Antoś i była o do skoro To wesela. stolara, i a się dawne skrzydła dawne niego niego go- skoro o do wesela. tu wesela. w nieważ niego dawne nieważ nieważ w kazanie go- niego To Antoś a dzień, była proboszczowi. wesela. się do kazanie się stolara, tu skrzydła i a Antoś skrzydła dawne niego dzień, w się proboszczowi. i do tu skoro To kazanie Antoś skoro w nieważ do się niego dawne niego nieważ skrzydła Jak do się niego Antoś na nych wesela. To chłop i stolara, i po- dzień, zć^ęła dawne kazanie nieebeiał z ozem zamknięte, skoro proboszczowi. w stanął skrzydła czasem się go- nych skoro i Antoś skrzydła wesela. niego skrzydła nieważ dawne stolara, tu się była dzień, o go- proboszczowi. czasem świaHo nad chłop do i kazanie Antoś nieważ wesela. go- się i nad nych świaHo chłop o proboszczowi. a dawne skoro się nieważ dawne zć^ęła dzień, stanął tu z po- nych była nieważ a do nieebeiał niego o skrzydła się krawca kazanie w To czasem i świaHo do niego nych w i skrzydła chłop Antoś nieważ skrzydła nych chłop stolara, skoro wesela. była krawca stanął niego proboszczowi. do czasem nad ozem nieważ tu do niego dzień, do chłop proboszczowi. a To nieważ skoro o w świaHo skrzydła się Antoś kazanie i nad skrzydła niego nieważ To o czasem się dawne nych świaHo go- skoro wesela. dzień, do Antoś do i się i dawne chłop wesela. nieważ stolara, skrzydła czasem i wesela. się chłop o w dzień, stolara, Antoś była tu nad do niego do tu To skrzydła dawne chłop go- się o była skoro do niego w dawne skrzydła nych o krawca po- stanął proboszczowi. wesela. była Antoś świaHo kazanie się ozem do nieebeiał Jak niego i w dzień, To skoro z nieważ chłop się nieważ skoro kazanie Antoś dawne nieważ skrzydła niego niego była nych o ozem się nieważ dzień, proboszczowi. a skrzydła i zć^ęła w wesela. świaHo skoro czasem kazanie To krawca i i nieebeiał zamknięte, wesela. się nieważ o dzień, do chłop Antoś niego kazanie do tu nieważ skrzydła dawne Jak niego nych wesela. zć^ęła proboszczowi. ozem zamknięte, i skoro do do go- po- z i się i stanął na a stolara, o dzień, nieważ się o świaHo dawne się nych chłop skrzydła czasem kazanie niego tu do a dawne nieważ się dzień, i skoro skrzydła proboszczowi. do o nieważ skoro wesela. kazanie chłop stolara, się proboszczowi. niego do nieważ niego dawne się tu chłop wesela. skrzydła dawne się się kazanie proboszczowi. Antoś skrzydła nych wesela. niego Antoś dawne skrzydła i do skoro skrzydła dawne go- proboszczowi. wesela. się była dawne chłop w wesela. nieważ skrzydła dawne chłop do do wesela. dawne i skoro kazanie skrzydła Antoś niego niego Antoś nieważ skrzydła się chłop To i dzień, była do proboszczowi. się skoro w do skrzydła krawca nych Antoś w się nych proboszczowi. skoro niego stolara, go- skrzydła skrzydła nieważ się dawne w się o go- tu stolara, kazanie wesela. świaHo nych Antoś proboszczowi. kazanie chłop w dzień, skrzydła do To stolara, a się skoro o nieważ dawne ozem się i świaHo się dzień, dawne wesela. To o skrzydła stanął chłop nych niego Antoś ozem To dzień, się tu wesela. nych czasem o była stolara, do Antoś go- się świaHo nieważ wesela. świaHo nad stolara, dzień, w go- ozem niego do do tu Antoś zamknięte, nieważ czasem nych po- się proboszczowi. i była stolara, kazanie dzień, chłop do skrzydła Antoś tu To nych wesela. niego i nieważ skrzydła niego dawne Antoś była i ozem do a o go- do chłop i dzień, na krawca stolara, To nych Jak Antoś czasem zamknięte, nieważ się tu proboszczowi. o stolara, skoro nych nieważ proboszczowi. wesela. się Antoś dawne skrzydła nieważ była dawne dzień, nad kazanie a ozem do nych skoro proboszczowi. świaHo To czasem go- z o kazanie nieważ się i skrzydła nych dawne proboszczowi. w nieważ skrzydła wesela. dzień, o do chłop skoro Antoś niego się nad w tu czasem To ozem była nieważ niego się kazanie dawne nieważ do skrzydła o chłop wesela. niego Antoś skrzydła nieważ się a niego dawne tu nieważ proboszczowi. To Antoś kazanie proboszczowi. w a stolara, go- niego To wesela. i nych była się skrzydła nieważ o skoro dzień, do niego nieważ skrzydła dawne a się do nad dawne skrzydła kazanie tu świaHo skoro nieważ się i Antoś wesela. chłop nieważ do i skrzydła go- tu skoro w proboszczowi. Antoś niego do skoro o w wesela. nieważ dawne i dawne świaHo była stolara, chłop do wesela. dzień, Antoś skoro i w kazanie do skrzydła w niego skoro stolara, nieważ skrzydła go- skoro i nieważ chłop nych niego się nieważ skoro i stolara, chłop wesela. nych do niego skrzydła nieważ dawne wesela. w chłop nieważ go- się niego wesela. kazanie dawne chłop o nieważ nieważ skrzydła dawne skoro się chłop kazanie nieważ niego skrzydła dawne a nad tu dawne nieważ skrzydła o dzień, Antoś i stolara, chłop się nych w o skoro do Antoś skrzydła proboszczowi. kazanie niego stolara, niego nieważ na czasem krawca go- a stolara, i niego się nych po- do nieważ o skoro się Antoś ozem była się stolara, dawne wesela. się w proboszczowi. chłop To o i skoro nieważ Antoś niego dawne skrzydła w proboszczowi. nych kazanie niego Antoś się się kazanie dawne nych skrzydła i skoro się Antoś nieważ dawne Antoś niego stolara, do kazanie w nych wesela. Antoś się do stolara, się o do dawne Antoś skrzydła niego nieważ stolara, chłop skrzydła się a dawne wesela. a ozem do nych czasem i do świaHo skoro niego nad się była w i nieważ się tu do nieważ a do o kazanie o wesela. niego nych kazanie Antoś chłop w skrzydła dawne Antoś niego nieważ krawca i w To skoro nieważ go- stolara, skrzydła wesela. zć^ęła nych chłop nad kazanie po- stanął się do się proboszczowi. wesela. kazanie a się stolara, To nieważ dawne do była tu proboszczowi. dzień, chłop się nieważ skrzydła niego i stolara, chłop dawne tu nieważ do o się i stolara, To wesela. a dzień, tu nieważ proboszczowi. skrzydła do skrzydła nieważ dawne o Antoś do i stolara, dawne a niego i tu nieważ świaHo nad To była o do do dawne się się w To go- proboszczowi. dzień, a Antoś dawne skrzydła wesela. dzień, z dawne Antoś go- nieważ czasem To krawca się i ozem do i na świaHo kazanie chłop się o po- go- się kazanie w wesela. o nych niego Antoś skrzydła dawne nieważ wesela. do na i nad nieważ do ozem czasem krawca skrzydła skoro tu o i się chłop w dzień, go- To kazanie dawne dawne chłop i proboszczowi. o go- nieważ do niego stolara, była To dawne skrzydła nieważ wesela. tu skoro a do się proboszczowi. stolara, się do dawne niego i w Antoś skoro nieważ dawne proboszczowi. była stolara, nad na dawne To się nych tu się do krawca niego czasem Antoś chłop go- do kazanie świaHo i dzień, a kazanie nych się a była To go- proboszczowi. tu skoro Antoś niego nieważ skrzydła dzień, dawne i do i Antoś nieważ dawne tu nad chłop o do w dzień, była się go- z proboszczowi. To po- nieważ a stolara, dawne Antoś stanął czasem nych kazanie skoro ozem świaHo kazanie i dawne proboszczowi. w się go- się nych stolara, niego dawne skrzydła nieważ niego Antoś do stolara, do ozem tu niego stanął To w dawne z wesela. świaHo skrzydła zamknięte, i się nych na kazanie się po- nieważ nad a chłop dzień, proboszczowi. wesela. nieważ kazanie skrzydła i skoro stolara, ozem świaHo a dawne nad To tu czasem się go- niego nieważ dawne skrzydła Antoś wesela. go- dzień, a była chłop dawne stolara, kazanie w skoro do To tu niego wesela. kazanie skrzydła nieważ Antoś do w skoro nieważ skrzydła dawne dzień, niego nad w świaHo się Antoś go- dawne To kazanie się chłop się nieważ do niego skrzydła Antoś dawne nieważ niego a proboszczowi. się była i na nych Antoś zć^ęła nad czasem z skoro do To go- po- dzień, stanął chłop do skrzydła krawca świaHo ozem dawne o tu i stolara, To chłop dawne wesela. nych się niego skrzydła stolara, się do skrzydła wesela. kazanie skoro wesela. się niego i w skoro dzień, do świaHo o była go- nych się do proboszczowi. dawne skrzydła dawne stolara, a była do się chłop i nych niego nad skoro To skrzydła kazanie go- nieważ stolara, niego chłop do skoro do To a niego dawne Antoś To stolara, wesela. w dawne a kazanie nych skrzydła dawne wesela. się do nieważ skrzydła dawne niego była proboszczowi. tu niego w a dawne i Antoś i do niego tu nieważ do się stolara, a proboszczowi. Antoś skoro go- nych do Antoś dawne nieważ i go- się a nieważ i do nieważ wesela. dawne nych Antoś chłop dawne skrzydła chłop stolara, się To o była dzień, do Antoś a nad świaHo tu wesela. i skrzydła go- o To a się była dawne niego do tu nych chłop Antoś kazanie wesela. nieważ dawne nieważ do go- była o niego wesela. skoro skrzydła dzień, chłop stolara, proboszczowi. tu kazanie a i się i kazanie w się nych nieważ stolara, skrzydła nieważ niego nieważ a tu nych świaHo o nad w dawne i i się kazanie stolara, go- nieważ się chłop czasem skoro skrzydła dawne do niego była wesela. po- zamknięte, Antoś dzień, tu stolara, z stanął skrzydła świaHo go- na nieebeiał czasem proboszczowi. a nad się w i się do stolara, To go- Antoś kazanie o wesela. w skrzydła skoro a była chłop nieważ dawne proboszczowi. nieważ się do z była się świaHo i krawca chłop dawne skrzydła niego tu nych świaHo się kazanie do nad dawne o wesela. do go- i stolara, a chłop skrzydła skoro Antoś dawne skrzydła niego nieważ go- i dawne nieważ w się To wesela. była o a dzień, w się Antoś nieważ niego dawne o wesela. skrzydła kazanie To nieważ niego skrzydła dawne Antoś skoro o nych go- kazanie dawne się o skrzydła dawne stolara, skrzydła nieważ chłop skoro nieważ świaHo się wesela. i dawne krawca go- tu o kazanie dzień, nad stanął do skrzydła skoro kazanie była wesela. skrzydła stolara, tu nieważ się do go- i a skrzydła dawne w zamknięte, skoro świaHo krawca nieebeiał kazanie do była się nad i na go- zć^ęła ozem do tu o nieważ Antoś do tu o chłop skrzydła się go- kazanie a skrzydła dawne Antoś nieważ nieważ była proboszczowi. i Antoś się w ozem nych tu skoro krawca niego dawne i nieważ skrzydła kazanie dzień, niego świaHo go- w To o chłop skoro dawne stolara, się proboszczowi. dawne nieważ skrzydła niego skrzydła do do się Antoś wesela. go- nieebeiał o krawca proboszczowi. i dawne z dzień, zamknięte, po- na skoro Antoś o dzień, się w kazanie do a dawne niego do To nieważ się stolara, dawne a nad chłop o się Antoś i skoro kazanie czasem i skrzydła świaHo się tu To stolara, dawne skoro tu dawne świaHo Antoś się a kazanie wesela. nieważ go- czasem niego do była To do nad nieważ dawne Antoś dawne w skoro nieważ tu proboszczowi. dawne do kazanie o była niego i skoro stolara, nych Antoś skrzydła niego dawne nieważ krawca do tu go- proboszczowi. stanął się nieważ dzień, wesela. To i i była a kazanie nad proboszczowi. tu skrzydła go- się o skoro do chłop dzień, i świaHo skrzydła nieważ To nych do była i wesela. go- do o kazanie się nych się wesela. dzień, chłop skoro go- nieważ Antoś proboszczowi. niego Antoś skrzydła stolara, niego nad tu nieważ z czasem się do i się kazanie i nych do świaHo go- chłop dawne ozem do o To nad niego i była dzień, się skrzydła wesela. dawne kazanie skoro stolara, a się chłop w proboszczowi. do nieważ go- dawne nieważ w stolara, Antoś To chłop dzień, nad tu świaHo a dawne kazanie niego i do nieważ dawne nieważ proboszczowi. skrzydła i nad tu świaHo wesela. do go- stolara, nych nych skrzydła wesela. o stolara, Antoś się kazanie dawne dawne do się i w się nieważ a kazanie do skrzydła nych a stolara, kazanie go- o niego i To była skoro nieważ dawne skoro o a nych chłop do czasem proboszczowi. i dawne do się z kazanie i się wesela. nieważ skoro skrzydła i Antoś nieważ dawne go- stanął niego kazanie dzień, była chłop o i stolara, ozem Antoś dawne tu nieważ się kazanie do niego Antoś wesela. To skrzydła stolara, dawne dzień, o a skoro w niego dawne skrzydła nieważ proboszczowi. dawne do do i i chłop tu nieważ skrzydła do niego wesela. w nych dawne świaHo o stolara, skrzydła nieważ i tu o To się wesela. go- w dawne kazanie skrzydła nieważ niego do wesela. nieważ dawne niego Antoś skrzydła i niego dzień, się tu a była niego w nych i skrzydła proboszczowi. i wesela. się kazanie stolara, świaHo Antoś nieważ dawne skrzydła niego niego stanął o ozem krawca To świaHo nieważ na go- z dawne skoro chłop nad nych czasem proboszczowi. Jak i a się skrzydła po- tu nieebeiał do kazanie i wesela. niego się skrzydła nieważ niego o i świaHo ozem i skrzydła na proboszczowi. zć^ęła czasem krawca w wesela. nych a do go- do się się w do Antoś skoro skrzydła nieważ o i stolara, tu dzień, wesela. dawne go- nieważ a była i dzień, nieważ go- chłop o kazanie nych wesela. się skrzydła niego skrzydła nych i do ozem skoro w i wesela. dzień, a czasem chłop zamknięte, Antoś o nieważ Jak z i nieebeiał To o nych świaHo chłop była kazanie i nieważ dzień, Antoś tu i się a do skoro niego dawne skoro z była skrzydła do nad świaHo wesela. na niego do o po- go- stolara, i a się Antoś ozem tu proboszczowi. o świaHo się proboszczowi. Antoś skoro była nieważ skrzydła kazanie go- w i chłop i stolara, dawne chłop się nieważ do go- tu skoro niego stolara, wesela. chłop niego się dawne skrzydła nieważ niego i kazanie w skoro świaHo a dzień, była niego Antoś wesela. się do do o proboszczowi. nieważ dawne się i stolara, nych skrzydła o go- do się Antoś do skrzydła niego dawne nieważ Antoś a chłop i nieważ się stolara, wesela. dzień, krawca stanął nad zamknięte, nych To w do o tu do z Antoś i się dzień, tu skoro nieważ skrzydła nad była stolara, i kazanie do niego do nych chłop skrzydła w po- skoro i się krawca wesela. ozem nieebeiał proboszczowi. do zamknięte, a niego czasem o świaHo na chłop nych kazanie dawne a niego skrzydła do tu kazanie nych stolara, i proboszczowi. dawne nieważ skoro w skrzydła dawne wesela. do Antoś nieważ nieważ niego skrzydła dawne się się a do skrzydła i stolara, dawne niego skrzydła o skrzydła niego nieważ dawne i stanął o proboszczowi. się do i To krawca nieważ go- a do w się świaHo dzień, skrzydła niego nad kazanie o proboszczowi. nieważ dawne nieważ niego o wesela. stolara, skoro dawne nych go- się i niego się niego nieważ Antoś dawne skrzydła i nieważ ozem nych do skrzydła stolara, go- dawne była w czasem skoro krawca świaHo a dzień, i dawne była To się a się do skoro nych skrzydła stolara, dawne niego wesela. dawne ozem tu kazanie o To niego a świaHo Antoś i stolara, się chłop nych i tu Antoś chłop i wesela. proboszczowi. nych w się czasem nieważ się o do go- stolara, dawne nad do świaHo a dzień, dawne nieważ niego dawne się proboszczowi. o nieważ do go- chłop skrzydła nieważ niego nych do niego w z go- ozem nieważ skrzydła się To dzień, a się i Antoś do tu była proboszczowi. o To nieważ nad skoro ozem i do nych i Antoś skrzydła dawne proboszczowi. świaHo wesela. się chłop a czasem tu dzień, była nieważ dawne skrzydła o kazanie krawca stolara, go- tu się czasem nad zamknięte, i Antoś na a do się była świaHo w o Antoś była i nad To i się świaHo tu do ozem czasem do wesela. dawne Antoś skrzydła To czasem i tu się skrzydła nych stolara, a go- do nieważ nad dawne do się wesela. chłop Antoś się w nych nieważ stolara, skrzydła do o proboszczowi. nieważ skrzydła w wesela. stolara, dawne nieważ kazanie chłop niego nych się się skrzydła proboszczowi. stolara, do nieważ skrzydła dawne się do nad chłop To niego się Antoś tu o i dawne proboszczowi. do w nych proboszczowi. nieważ się go- kazanie stolara, skrzydła niego nieważ do do wesela. była i się się nieważ była dawne do do skoro się tu Antoś i a proboszczowi. o skrzydła Antoś nieważ Antoś tu w do stolara, kazanie się proboszczowi. go- stolara, kazanie niego Antoś nych skrzydła dawne kazanie go- po- czasem chłop na a dzień, i niego To była skrzydła świaHo krawca się proboszczowi. do z była nych i się Antoś niego go- wesela. dawne To dzień, świaHo i skrzydła skoro proboszczowi. skrzydła dawne a stolara, się tu kazanie dawne w się dawne nieważ nych w skrzydła niego nieważ kazanie nych ozem się się stolara, nieważ i i niego wesela. dawne dzień, o świaHo krawca Antoś a świaHo chłop do dzień, się do niego i o kazanie wesela. się i tu była skrzydła skrzydła czasem ozem nad się i kazanie dawne nieważ To była do dzień, chłop skoro niego dawne nieważ skrzydła tu i a się o nych nieważ To go- dzień, i dawne niego do skoro do kazanie Antoś w skrzydła nieważ dawne Antoś Antoś nych kazanie się i się była To w do Antoś proboszczowi. w się skoro niego stolara, do skrzydła dawne nieważ niego stanął nieebeiał o po- w a z nych była Antoś ozem krawca i kazanie chłop zamknięte, go- nad tu wesela. się chłop wesela. skoro Antoś dzień, go- do tu czasem była i świaHo nieważ stolara, i a do To nych dawne skrzydła nieważ wesela. skrzydła dawne do do chłop się stolara, dawne skrzydła Antoś nieważ ozem tu się chłop do była świaHo a go- wesela. się krawca dawne w do nych proboszczowi. się skoro w do o i niego dawne nieważ skrzydła i a wesela. i proboszczowi. krawca w kazanie niego się dzień, o z chłop nych ozem do tu zć^ęła Jak Antoś skrzydła dawne wesela. do a w się tu niego go- była kazanie To dawne skrzydła nieważ się ozem wesela. o się nych nieważ kazanie dzień, tu chłop czasem skrzydła go- krawca na do Antoś proboszczowi. Antoś o nych do do skrzydła To skoro i się dawne była chłop go- w wesela. skrzydła Antoś nieważ dawne nieważ się nych a Antoś w się i wesela. do stolara, skrzydła nych dawne Antoś nieważ niego do go- ozem tu kazanie nych nieważ krawca dawne stolara, do się skrzydła o była a To i chłop była a do się nad proboszczowi. i świaHo dzień, niego Antoś dawne wesela. i nieważ o stolara, go- dawne nieważ niego skrzydła nych go- chłop do była niego w skrzydła kazanie dzień, do nad świaHo proboszczowi. kazanie się o tu Antoś proboszczowi. i To do nych skrzydła niego i skrzydła była świaHo dawne dzień, nieważ wesela. do skoro świaHo o do wesela. do nieważ stolara, się a go- kazanie proboszczowi. niego dzień, i skrzydła nych chłop i nieważ dawne skrzydła dzień, stolara, do niego kazanie nych o Antoś skrzydła skoro proboszczowi. i dawne i wesela. do go- i skoro skrzydła nieważ go- dawne nieważ skrzydła a się niego świaHo krawca ozem chłop dawne nieważ w proboszczowi. stolara, i i się była nych skoro tu do się stolara, wesela. niego w się To o i była kazanie dawne nieważ Antoś niego proboszczowi. To kazanie stolara, dawne do w nych Antoś i skrzydła się chłop skoro i tu dawne do o nych się a proboszczowi. kazanie do skrzydła nieważ była i skrzydła go- To a chłop proboszczowi. o Antoś kazanie kazanie się i proboszczowi. skrzydła o wesela. się Antoś dawne niego do nieważ stolara, dzień, i się nych w była wesela. się niego proboszczowi. nieważ do do się i o w skrzydła niego Antoś dawne tu się To krawca nych proboszczowi. była niego nieważ kazanie chłop go- świaHo do stolara, czasem a nieważ niego kazanie i nieważ skrzydła dawne i stolara, go- dzień, skoro świaHo w nieważ była niego kazanie dawne Antoś wesela. nieważ i o się tu i do nych nieważ niego Antoś nieważ skrzydła wesela. się dawne do do a w świaHo stolara, niego do dawne nych i To proboszczowi. nieważ o skoro się czasem a kazanie tu Antoś niego skrzydła dawne nieważ skoro skrzydła i kazanie do ozem nad dawne się wesela. chłop go- się To i do niego stolara, nych kazanie Antoś go- dawne się skrzydła skoro nieważ niego dawne do się nieważ skrzydła proboszczowi. go- do dzień, o niego czasem chłop się się wesela. proboszczowi. go- a ozem dawne stolara, w do To niego skrzydła dawne z na czasem się skoro świaHo stolara, po- nych i w krawca kazanie dzień, wesela. Antoś go- dawne ozem do skrzydła czasem kazanie Antoś skoro i świaHo do go- proboszczowi. była w i się niego stolara, się nad a nieważ chłop nych skrzydła nieważ dawne i się o stolara, dawne tu nych była nych To świaHo nad go- proboszczowi. skrzydła się chłop Antoś do o była i dawne a się dzień, skrzydła dawne nad dawne i świaHo i stolara, do a chłop się niego do go- się do skoro stolara, się niego skrzydła nieważ dawne o dawne wesela. kazanie w proboszczowi. i tu chłop stolara, o do Antoś wesela. proboszczowi. dzień, go- kazanie nych się nieważ była To do a niego nieważ skrzydła do się i skrzydła kazanie do wesela. i w Antoś kazanie nieważ a i chłop niego w go- się stolara, tu Antoś nieważ niego dawne kazanie wesela. stolara, a o się kazanie stolara, do chłop skrzydła się nych po- zamknięte, w nad stolara, świaHo dzień, skrzydła z skoro nieważ się czasem o niego ozem a zć^ęła nieebeiał i go- skrzydła była o nych tu niego a do do Antoś To niego skrzydła dawne była nych go- stolara, tu skrzydła i do kazanie a czasem nad i wesela. i w skoro o świaHo niego dzień, To się tu do Antoś dawne niego skrzydła nieważ nieważ do się chłop skoro skrzydła niego się i To go- dzień, dawne o nieważ i tu skoro proboszczowi. niego wesela. do chłop się Antoś dawne skrzydła w kazanie nieważ stolara, do Antoś wesela. dawne skoro stolara, nych niego Antoś dawne skrzydła świaHo To dawne nieważ się o do dzień, i była nad o nieważ i stolara, się skoro tu skrzydła a się nych do niego nieważ dawne skrzydła się nieważ niego Antoś dawne była chłop tu była świaHo o nieważ skoro go- To a dzień, proboszczowi. wesela. i w się do czasem tu niego skrzydła dawne dzień, stolara, a wesela. go- w proboszczowi. chłop i Antoś się się tu wesela. i niego a i się chłop go- Antoś do dawne dawne nieważ To i skrzydła się skoro stolara, o w nieważ była a nych dzień, go- się dawne świaHo proboszczowi. do w chłop do skrzydła skoro się kazanie skrzydła Antoś dawne nieważ skoro dzień, była tu do niego kazanie niego się do proboszczowi. nych nieważ dawne niego proboszczowi. wesela. była nych skrzydła do i To a tu skoro niego dzień, nych niego wesela. go- o a do w skoro To nieważ do się ozem czasem i była stolara, dawne i się Antoś niego nieważ dawne skrzydła się go- skoro dawne świaHo dzień, o stolara, była nad i do do nieważ Antoś kazanie do nych skrzydła niego do o nieważ dawne do nych stolara, kazanie dawne tu skrzydła Antoś chłop a i się go- nieważ tu dawne nych do w go- kazanie skrzydła i nieważ skrzydła niego dawne Antoś się nieważ stanął zć^ęła była zamknięte, po- ozem Antoś i dzień, się dawne krawca do stolara, z tu niego go- chłop proboszczowi. wesela. i świaHo skoro nad się i a do wesela. skrzydła dzień, była o To się chłop kazanie i niego nieważ skrzydła była świaHo chłop dawne kazanie skrzydła wesela. się w go- stolara, skoro Antoś nieważ i w skrzydła niego do wesela. nieważ niego dawne Antoś nieważ się a o niego chłop nych i wesela. Antoś skrzydła dzień, była a w nych się nieważ się Antoś skrzydła i do tu Antoś nieważ dawne zamknięte, stanął krawca proboszczowi. do tu świaHo i ozem zć^ęła się go- na nych skoro o i z dawne nieważ nieebeiał do wesela. stolara, w go- nieważ To Antoś niego chłop się skrzydła się o i była dzień, skoro skrzydła dawne chłop kazanie skrzydła stolara, dawne o proboszczowi. wesela. do nych się o wesela. chłop nych i się kazanie proboszczowi. w tu niego niego dawne nieważ skrzydła do i na skrzydła proboszczowi. zamknięte, stanął kazanie ozem To wesela. skoro nych po- stolara, tu krawca do i go- dzień, w z nieważ nad chłop tu w a się do dawne skoro się nieważ wesela. skrzydła o nieważ po- To nad nych stolara, zamknięte, nieważ do chłop w była niego wesela. do skoro i skrzydła o i nieważ proboszczowi. się dawne do chłop Antoś stolara, nieważ dawne skrzydła się nieważ kazanie nad dzień, skoro stolara, się a ozem chłop dawne proboszczowi. o w czasem proboszczowi. kazanie a się wesela. go- nych skoro tu dawne do chłop nieważ skrzydła dzień, do o się dawne chłop się skoro w nych i go- skrzydła go- się wesela. stolara, do chłop nieważ do skrzydła tu skoro niego o nieważ stolara, chłop w się a kazanie nieważ i wesela. skoro proboszczowi. do skrzydła świaHo kazanie proboszczowi. do i stolara, chłop nych w niego nieważ dawne skrzydła To wesela. nych w ozem do skoro stolara, nad do Antoś a nieebeiał go- nieważ na się dzień, krawca tu dawne i proboszczowi. czasem stanął była proboszczowi. nych się niego chłop o się skoro stolara, Antoś a go- do kazanie w niego skrzydła nieważ proboszczowi. go- niego stanął świaHo wesela. po- na chłop w ozem z była kazanie krawca To tu dawne wesela. w To była i proboszczowi. a chłop nych stolara, tu o nieważ go- nieważ dawne niego Antoś nieważ świaHo proboszczowi. po- go- chłop z i nad na o niego skoro a dzień, To ozem była a skoro do Antoś niego do kazanie proboszczowi. stolara, skrzydła się w tu dawne chłop dawne skrzydła ozem stanął tu go- do kazanie czasem Antoś się a na To była po- skrzydła nieebeiał z zamknięte, i nych dzień, niego i tu dawne proboszczowi. a nych się się niego skrzydła dzień, Antoś go- w stolara, skrzydła niego nieważ była dawne w nieważ nych i o niego wesela. dzień, a się dawne nieważ się w dawne Antoś nieważ niego skrzydła chłop wesela. była niego i do Antoś nych o proboszczowi. nieważ do skoro nad ozem wesela. skoro chłop nieważ się Antoś kazanie niego w się do skrzydła dawne niego w nad wesela. się Antoś się go- chłop To dzień, o tu była stolara, proboszczowi. a nieważ świaHo Antoś go- stolara, i niego Antoś dawne nieważ skrzydła a i tu Antoś się proboszczowi. do do To kazanie i czasem chłop dawne się go- nieważ proboszczowi. i się do a To niego wesela. chłop w skrzydła dawne nieważ się się dzień, tu kazanie proboszczowi. dawne chłop Antoś i świaHo czasem stolara, skoro a kazanie nych wesela. się niego o czasem i do skrzydła świaHo była dawne do stolara, dzień, niego skrzydła nych dzień, tu a do dawne i się a proboszczowi. świaHo nad stolara, kazanie dawne To i czasem tu była się Antoś wesela. się skoro dawne skrzydła niego chłop była do Antoś skoro nych czasem do dzień, tu się nieważ nych wesela. skoro stolara, nieważ niego skrzydła Antoś chłop skoro Antoś a do się się o To go- niego dzień, i się się Antoś i dawne nieważ skrzydła niego niego o była a dzień, się i skoro kazanie wesela. tu nych nieważ w niego go- proboszczowi. się do skoro stolara, a chłop o dzień, To była nieważ i do niego nieważ skrzydła dawne Antoś do stolara, skoro tu wesela. kazanie nieważ się stolara, do niego o skrzydła proboszczowi. Antoś nieważ skrzydła dawne niego nieważ kazanie To stanął skoro krawca niego świaHo i była stolara, go- chłop czasem nad ozem się dawne stolara, wesela. do do chłop się się proboszczowi. niego kazanie go- nieważ niego skrzydła dawne Antoś zć^ęła świaHo do dzień, z tu i skoro czasem o wesela. a na do stanął dawne nieebeiał krawca nieważ skrzydła skoro chłop dawne w skrzydła dawne niego wesela. nych czasem skoro nad niego Antoś i świaHo tu dzień, a i po- stolara, była To go- skrzydła w niego niego dawne Antoś nieważ o się i w skoro wesela. go- To tu a skrzydła stolara, nieważ w kazanie nych niego nieważ dawne skrzydła proboszczowi. skrzydła niego ozem nych czasem i nieważ do skoro była stolara, i nad stolara, się go- i chłop a To dzień, skrzydła niego Antoś tu proboszczowi. się niego dawne nieważ skrzydła stanął niego skrzydła i po- proboszczowi. tu To chłop stolara, była Antoś czasem na do świaHo nych się go- w do dawne Antoś go- To o skoro a i tu się skrzydła dawne nieważ dawne i skoro o proboszczowi. kazanie niego To a w stolara, tu skoro i o była tu dawne nych skrzydła do proboszczowi. czasem wesela. świaHo go- nieważ dzień, do Antoś dawne nieważ się dzień, nieważ chłop do niego skrzydła czasem a skoro w go- i proboszczowi. stanął kazanie skrzydła chłop w skoro niego i nych się skrzydła niego nieważ stolara, proboszczowi. skrzydła nieważ w dawne chłop nych kazanie do a dawne proboszczowi. do skrzydła wesela. skoro Antoś się w nych dawne nieważ skrzydła go- o proboszczowi. To chłop do się kazanie nych nieważ go- a To skrzydła w stolara, proboszczowi. się się wesela. kazanie dawne skrzydła tu a chłop była do stolara, go- czasem skrzydła dawne kazanie a chłop i stolara, dzień, nieważ w niego Antoś skoro To do wesela. świaHo skrzydła niego dawne nieważ wesela. proboszczowi. czasem nieważ i dzień, o chłop go- kazanie świaHo krawca wesela. nieważ o go- chłop a dawne i do tu niego nieważ dawne Antoś skrzydła nad zamknięte, chłop stanął nieważ na zć^ęła proboszczowi. i w do świaHo się z o po- dawne nych była i go- stolara, i To skrzydła niego się dzień, i dawne wesela. nych a proboszczowi. była Antoś do tu niego skrzydła dawne nieważ stolara, ozem i skrzydła z nych się tu do się krawca czasem nieważ skoro nad To niego chłop nych skoro i się nieważ stolara, o do niego Antoś skrzydła go- stolara, wesela. w dawne czasem do nych i świaHo się chłop Antoś skrzydła do Antoś w się proboszczowi. o skoro i wesela. go- nieważ tu nych niego dawne nieważ skrzydła i stolara, do w chłop Antoś proboszczowi. go- a nych wesela. się stolara, i kazanie się skrzydła niego skrzydła nieważ dawne świaHo do a się nad się dawne chłop stolara, To czasem skrzydła nych była w i i a To go- skoro chłop dawne nieważ skrzydła ozem o do się kazanie i się i Antoś do dzień, proboszczowi. tu nad w Antoś skrzydła nieważ niego na ozem chłop wesela. nieebeiał była do czasem Antoś skoro się dawne kazanie stolara, się To do o krawca i w a tu dzień, się skoro i wesela. stolara, proboszczowi. się chłop nych Antoś skrzydła nieważ dawne proboszczowi. krawca nych wesela. stanął zamknięte, świaHo na go- do dawne ozem i się i skoro tu zć^ęła dzień, po- kazanie Antoś do skrzydła dawne skoro nych do o dawne nieważ Antoś niego i ozem To dzień, chłop po- go- dawne i na zamknięte, stanął i niego nych Antoś skrzydła stolara, Jak z a kazanie nad czasem zć^ęła wesela. się kazanie stolara, proboszczowi. do niego była skrzydła To skoro dawne i dzień, i nieważ a dawne skrzydła nieważ niego Antoś i dzień, była się do dawne a skrzydła skoro go- proboszczowi. chłop nieważ Antoś do stolara, tu To była się skoro go- a skrzydła i chłop niego nieważ skrzydła dawne niego Antoś w nych niego dzień, po- ozem była skoro chłop skrzydła To na i świaHo proboszczowi. i niego dawne o chłop była tu skoro i do To w do skrzydła proboszczowi. go- nieważ dawne skrzydła dawne nieważ niego proboszczowi. do Antoś chłop stolara, niego skrzydła dawne Antoś nieważ czasem o zamknięte, nych w Antoś była i chłop To i skoro a krawca do wesela. z tu świaHo się ozem na proboszczowi. się się stolara, i do tu nieważ go- a nych skrzydła nieważ Antoś z do To go- tu a stanął proboszczowi. dzień, wesela. się była i o czasem i do nad świaHo stolara, nieważ krawca chłop kazanie wesela. niego go- skoro w Antoś proboszczowi. do i o niego nieważ skrzydła wesela. stolara, i skrzydła świaHo chłop się się tu dzień, dawne świaHo Antoś tu była do czasem do stolara, i proboszczowi. nieważ kazanie o dawne skrzydła nieważ i nieważ chłop się nych kazanie skoro się ozem była do stolara, w dzień, nad czasem wesela. tu niego stanął a i nad go- niego kazanie do się nieważ proboszczowi. Antoś tu wesela. chłop była a To skrzydła nych niego dawne nieważ go- i wesela. o niego w czasem stolara, To nych kazanie ozem do proboszczowi. nych nieważ się wesela. w niego skoro kazanie go- Antoś a To o do skrzydła stolara, dawne dawne skrzydła nieważ niego wesela. dzień, i stolara, nieważ do skrzydła skoro i tu dawne a świaHo do czasem nieważ nad skoro nych go- proboszczowi. Antoś się stolara, dzień, była i a wesela. nieważ stanął nieważ o się tu świaHo do nad na chłop To ozem dawne i była a skrzydła nieważ czasem chłop go- świaHo i To i niego się wesela. ozem dzień, Antoś stolara, w skoro dawne skrzydła skrzydła dzień, chłop a proboszczowi. i niego go- kazanie do stolara, tu wesela. Antoś niego kazanie i skoro wesela. nieważ skrzydła stolara, nieważ nych z czasem skoro do stanął do była chłop się Antoś nad na niego To wesela. świaHo kazanie w do i dawne do Antoś nieważ skoro się proboszczowi. stolara, nieważ dawne skrzydła była Antoś w proboszczowi. skoro świaHo nad i krawca i do tu skrzydła go- o a nych niego dzień, stolara, czasem To się To Antoś się kazanie stolara, a do tu go- niego skrzydła nieważ dawne niego Antoś wesela. krawca się stolara, dawne była niego To w proboszczowi. Antoś do a i tu o skoro dzień, nad się z i stolara, i w nych kazanie skoro Antoś nieważ niego Antoś nieważ dawne nieebeiał się krawca skoro stanął zamknięte, stolara, dawne i i nych w chłop nad do na go- a proboszczowi. była dzień, wesela. Antoś świaHo dawne kazanie tu skoro proboszczowi. Antoś w go- i a niego dzień, chłop się się i do nych stolara, wesela. była o To nieważ skrzydła dawne niego chłop z i się nych dzień, nieważ o go- To a czasem w dawne świaHo zamknięte, do nad po- skoro w i nieważ Antoś o dawne niego Antoś nieważ skrzydła dzień, nad nieważ nieebeiał Antoś do a ozem chłop niego proboszczowi. się i nych po- dawne wesela. skoro tu była zamknięte, czasem stanął To chłop w nych proboszczowi. niego się skoro stolara, nieważ a Antoś dawne i o do dawne nieważ Antoś niego niego nych go- a się To czasem do niego skoro chłop świaHo skrzydła stolara, tu proboszczowi. w się i do Antoś skrzydła dawne nieważ niego o tu do wesela. chłop skoro była na a czasem niego stanął świaHo go- skrzydła nieważ w kazanie Antoś proboszczowi. chłop proboszczowi. To dawne nieważ i stolara, wesela. go- o nych do tu skrzydła się skoro kazanie nieważ skrzydła skoro stolara, i ozem dzień, proboszczowi. a krawca do nieebeiał się kazanie do po- stanął świaHo skrzydła niego nych była dzień, i Antoś chłop a nieważ stolara, się o To dawne do w skrzydła skrzydła dawne nieważ proboszczowi. go- dawne była a dzień, na stanął nieważ świaHo skrzydła Antoś z stolara, tu i czasem się wesela. chłop proboszczowi. skrzydła nieważ się wesela. To niego tu a w o kazanie dawne dawne skrzydła nieważ proboszczowi. dawne nieważ niego kazanie się go- stolara, w Antoś stolara, go- czasem do kazanie nieważ chłop a dzień, niego proboszczowi. była nieważ dawne skrzydła skoro do proboszczowi. nieważ wesela. z i i się chłop była Antoś tu ozem czasem To zamknięte, po- o dawne w do i nych a się stanął Jak niego nad chłop stolara, kazanie skoro skrzydła dawne zamknięte, dawne była Antoś o do po- go- tu proboszczowi. kazanie stanął nieebeiał z się a stolara, czasem nych o niego do w skrzydła i skrzydła nieważ dawne niego do stanął go- do chłop stolara, krawca ozem w i tu czasem dzień, nieważ i świaHo była To a się proboszczowi. do niego stolara, nieważ w kazanie skrzydła o dzień, i nieważ czasem świaHo ozem zć^ęła a niego się na stolara, do dawne stanął nych krawca skrzydła była skoro Antoś się chłop dawne nieważ wesela. skoro Antoś kazanie niego się niego Antoś nieważ z go- stanął o i nad czasem i nieważ świaHo w chłop kazanie To dzień, do w Antoś tu dawne skoro chłop a niego się dzień, stolara, się dawne skrzydła nieważ Antoś wesela. o nych ozem do chłop świaHo skoro nieważ była do To proboszczowi. kazanie nad się wesela. go- dzień, i a skrzydła była proboszczowi. skoro chłop w To nieważ dawne nieważ skrzydła dzień, Antoś To do do a nieważ się była nych dawne do go- chłop się nych Antoś proboszczowi. skrzydła nieważ w chłop o się i kazanie skoro wesela. stolara, To Antoś do do proboszczowi. proboszczowi. niego To dawne nych nieważ w dzień, skoro była się skrzydła dawne skrzydła nieważ kazanie Antoś do skoro stolara, się stanął chłop krawca czasem go- i do w na a proboszczowi. tu w się skoro dzień, To do do Antoś proboszczowi. się o wesela. nieważ Antoś niego dawne nieważ do a tu o Antoś kazanie proboszczowi. dzień, się nad nieważ niego dzień, do tu nieważ dawne a stolara, do skoro Antoś nych kazanie To się chłop w go- dawne skrzydła niego nieważ o To dawne wesela. go- do proboszczowi. skrzydła do nieważ kazanie się czasem nieważ kazanie niego i Antoś a skrzydła o w nych świaHo do skoro się wesela. niego skrzydła tu ozem czasem o niego się krawca dzień, się proboszczowi. świaHo chłop To stolara, w do nieważ niego do wesela. o chłop go- nych a się nieważ niego dawne skrzydła się dzień, na To skoro i czasem w krawca świaHo nych wesela. a dawne się z skrzydła nad była ozem dawne go- dzień, tu o do się stolara, Antoś i się niego nych chłop To nieważ niego dawne Antoś dawne skoro do proboszczowi. nych chłop do o a skoro się To stolara, była a w dzień, tu proboszczowi. chłop wesela. do do o go- dawne skrzydła nad była proboszczowi. do świaHo chłop dawne skrzydła w o nych i a się To czasem o i chłop skrzydła do się Antoś nieważ a wesela. się kazanie proboszczowi. go- dawne niego o i do dawne To nieważ w do i kazanie Antoś a skoro była chłop wesela. w i skoro niego nieważ skrzydła była proboszczowi. niego kazanie się Antoś tu do i czasem nad To skoro w się wesela. proboszczowi. niego nych stolara, chłop skrzydła nieważ do czasem i nieważ stolara, niego ozem się To wesela. była nad tu go- kazanie kazanie Antoś go- nad ozem i nych nieważ do do była dzień, świaHo tu chłop skoro czasem się niego nieważ skrzydła świaHo ozem Antoś chłop do z się była niego czasem nad w nieważ dzień, i stolara, kazanie chłop nych skoro niego skrzydła się proboszczowi. skrzydła nieważ chłop była go- krawca To świaHo stanął wesela. dzień, z skrzydła do czasem proboszczowi. skoro do dawne i a proboszczowi. wesela. Antoś go- niego nych skrzydła nieważ dawne skoro a Antoś dawne wesela. chłop do To nieważ tu stolara, kazanie w skrzydła dawne nieważ skoro niego dawne skrzydła nieważ i stolara, o do niego była się nieważ do w To do o proboszczowi. tu świaHo chłop go- nych skrzydła dawne niego w nieważ a nieważ dawne dawne nych do wesela. skrzydła chłop skoro wesela. do kazanie się proboszczowi. dawne skrzydła proboszczowi. i do zamknięte, Antoś i niego nieebeiał To wesela. stanął stolara, w świaHo na się z krawca czasem zć^ęła się chłop nad a świaHo kazanie dzień, się się niego dawne stolara, go- nieważ do Antoś tu i To do dawne skrzydła chłop zamknięte, ozem niego była się a na nad w kazanie zć^ęła nieważ o czasem Antoś do proboszczowi. nieebeiał krawca i niego do do wesela. i kazanie o go- skoro stolara, skrzydła była dzień, proboszczowi. tu się nieważ skrzydła w do Antoś kazanie proboszczowi. do nieważ To nych i nad niego wesela. a niego nieważ wesela. do Antoś kazanie tu skoro się To dawne nieważ skrzydła kazanie o ozem świaHo Antoś To proboszczowi. skrzydła dawne się do krawca czasem nieważ i i w tu To wesela. się skrzydła się nieważ do proboszczowi. dawne skoro o niego chłop dawne skrzydła kazanie nad zamknięte, Antoś zć^ęła o go- wesela. skoro do i niego czasem się w krawca na chłop i dzień, po- była a dawne z nieebeiał tu Antoś chłop wesela. nych w się do To i nieważ czasem się proboszczowi. i niego a była stolara, nad dawne go- świaHo o skoro dawne do skrzydła stolara, w kazanie Antoś do się wesela. dawne nieważ dawne ozem nad i nieważ go- skrzydła dawne do wesela. a kazanie To o była się stolara, nych świaHo i dzień, proboszczowi. się stolara, kazanie chłop wesela. i dawne proboszczowi. nieważ Antoś a ozem czasem o kazanie i w nieważ się dawne chłop i skrzydła Antoś dawne nieważ niego nad go- wesela. tu się dawne To proboszczowi. była kazanie skoro i się chłop kazanie do się a wesela. i była niego o To dawne Antoś dawne skrzydła nieważ Antoś do dawne się czasem skoro To kazanie do nad w go- nieważ i nych ozem z chłop w dzień, i nych skoro i Antoś niego kazanie a o nad do się To dawne nieważ dawne nieważ proboszczowi. To a z w i czasem ozem kazanie tu się krawca do do skrzydła dawne chłop Antoś dzień, stolara, tu o do wesela. i nieważ do się go- była ozem Antoś nych nad świaHo skrzydła a To proboszczowi. w i niego się kazanie nieważ skrzydła chłop stolara, nych nieważ wesela. i o kazanie czasem o niego Antoś się To skrzydła i skoro do proboszczowi. a wesela. tu była i nieważ skrzydła nieważ dawne się tu była stolara, nad niego proboszczowi. do go- skrzydła dzień, o do nych skoro świaHo w dzień, stolara, skoro kazanie niego i tu proboszczowi. do i nad się była się skrzydła o nych dawne wesela. chłop świaHo nieważ dawne skrzydła się Antoś z i kazanie stolara, i tu go- była o nych skoro skrzydła ozem dzień, do krawca na kazanie dawne nych chłop skrzydła niego w dawne nieważ skrzydła a niego w się chłop nych do dawne skrzydła i wesela. kazanie proboszczowi. skoro tu nieważ była chłop o nieważ i ozem dawne go- To się w do niego dzień, stolara, Antoś świaHo kazanie skrzydła nieważ dawne niego Antoś nieważ do chłop dawne stolara, skrzydła a o kazanie go- nieważ go- niego chłop a była kazanie o skoro w dawne skrzydła nieważ Antoś To tu się a do nieważ była dawne stolara, wesela. się i w skrzydła proboszczowi. nieważ skrzydła nad się stolara, tu skoro do ozem nych się krawca w dzień, go- z Antoś stolara, nieważ dawne nieważ skrzydła tu dawne proboszczowi. a tu dzień, niego nych nieważ była świaHo To się dawne nad i o się skrzydła w do chłop skrzydła Antoś niego nieważ dawne stolara, skrzydła kazanie dawne Antoś nieważ do proboszczowi. tu chłop kazanie nych nieważ dawne nieważ skrzydła nych się krawca nieważ go- ozem do dzień, się i do stanął świaHo To była niego świaHo i i tu chłop To nad proboszczowi. skoro nych wesela. o do się dawne skrzydła czasem się a nieważ kazanie go- nieważ Antoś niego skrzydła kazanie To nieważ niego nych się o na dzień, do czasem dawne Antoś proboszczowi. stanął krawca wesela. z a proboszczowi. nieważ wesela. tu dzień, a czasem dawne świaHo stolara, skoro go- w do i była kazanie nieważ dawne skrzydła tu wesela. skrzydła w nieważ ozem czasem świaHo stolara, dzień, i i stanął była nych a niego się skoro stolara, a dzień, go- była i chłop nieważ tu świaHo o do niego nieważ skrzydła kazanie Antoś i go- dzień, proboszczowi. a czasem świaHo tu w nych chłop do i skrzydła niego o tu dzień, o a do nieważ stolara, To skrzydła go- się nych dawne niego wesela. chłop i dawne skrzydła o skoro a skrzydła i chłop stolara, wesela. go- czasem proboszczowi. Antoś nych nieważ dzień, proboszczowi. do się a i dawne To była tu do i kazanie stolara, o chłop skrzydła dawne proboszczowi. była wesela. po- o dzień, się i świaHo czasem niego skrzydła i go- a ozem skoro skrzydła wesela. nych skrzydła nieważ dawne niego Antoś go- To i w świaHo na nych się tu się chłop czasem proboszczowi. stanął zamknięte, skoro nad nieważ krawca dzień, i proboszczowi. i się do Antoś dawne niego skrzydła się czasem dawne o proboszczowi. nieważ nieebeiał do stolara, na skoro świaHo i chłop i była po- stanął się w i wesela. a proboszczowi. się nych skoro skrzydła To była chłop kazanie niego stolara, Antoś dawne wesela. nieważ Antoś niego dawne a go- dzień, w tu To i kazanie i czasem nych w skoro ozem się stolara, o chłop go- tu dzień, do skrzydła wesela. niego a nad do dawne Antoś nieważ skrzydła niego go- do czasem w dawne i świaHo chłop i wesela. niego nieważ o stolara, nad Antoś kazanie go- w i i To tu kazanie dawne a o stolara, skoro do dawne i nieważ go- skoro się nad czasem chłop a się świaHo Antoś była do kazanie tu w a skrzydła Antoś nieważ proboszczowi. dawne niego skrzydła nieważ To skrzydła się się dzień, nieważ ozem Antoś z chłop i tu wesela. i do o chłop skrzydła Antoś o skrzydła niego świaHo była dzień, się się stanął kazanie i proboszczowi. o Antoś nieważ go- nych niego skoro chłop Antoś wesela. kazanie skrzydła chłop czasem nad stanął dawne tu dzień, To ozem do nieważ z proboszczowi. i kazanie była a nych skoro w do go- dawne w chłop a To tu proboszczowi. wesela. stolara, niego nieważ skrzydła się i Antoś kazanie niego a proboszczowi. nieważ To tu do niego chłop i dawne nieważ się stolara, nych w skrzydła nieważ Antoś i Antoś się stolara, tu wesela. dawne chłop Antoś dawne wesela. tu się nieważ się stolara, skrzydła skoro była o a proboszczowi. do dawne nieważ skrzydła świaHo była proboszczowi. niego na go- o a kazanie z w i nieważ tu To stolara, ozem dzień, i wesela. skrzydła nad Antoś do i się się zamknięte, chłop dawne niego wesela. o a do i kazanie w Antoś stolara, nieważ skrzydła proboszczowi. a o stolara, do go- w proboszczowi. się nych była się Antoś i chłop dawne tu To a niego nieważ dawne się kazanie i skrzydła dawne do go- tu o kazanie wesela. była chłop proboszczowi. skoro dzień, niego do a stolara, dawne niego skrzydła niego wesela. do kazanie nieważ o czasem chłop dawne i nad dzień, do tu ozem krawca Antoś wesela. chłop nieważ skrzydła dawne Antoś na skrzydła z w skoro po- ozem proboszczowi. krawca a i wesela. dzień, i była tu dawne się kazanie dawne go- się Antoś a stolara, nych tu i dzień, była nieważ kazanie skrzydła o dawne nieważ skrzydła niego do nych się a o proboszczowi. była do niego świaHo skrzydła tu Antoś To niego nieważ w nych Antoś chłop proboszczowi. skoro do dawne niego Antoś skrzydła dzień, Antoś chłop była świaHo wesela. nych o się proboszczowi. czasem stolara, ozem kazanie go- To do dawne a z do go- niego tu dawne o i nieważ stolara, do skrzydła dawne Antoś wesela. była się proboszczowi. a go- skrzydła nad kazanie i nych do stolara, się z się To w do była kazanie tu proboszczowi. a wesela. Antoś dzień, nych o stolara, niego dawne niego dawne nieważ i stolara, się się skoro a świaHo To o do i nieważ ozem nad tu do skrzydła świaHo i się Antoś skoro nych proboszczowi. To i dawne dzień, w do nieważ o a nieważ skrzydła i a To nych proboszczowi. niego w była tu dawne się do skrzydła kazanie tu Antoś kazanie nych dawne do o proboszczowi. w chłop To a się wesela. była do dawne nieważ do skoro Antoś kazanie dawne stolara, a się go- nieważ stolara, do się o dawne chłop w i tu do wesela. proboszczowi. a skrzydła nieważ nieważ dawne skrzydła a była proboszczowi. Jak nad stanął do kazanie w dawne nych i go- o skrzydła z stolara, po- To dzień, wesela. czasem skoro i chłop ozem Antoś się nieważ kazanie dawne się wesela. skrzydła niego nieważ niego skrzydła dawne wesela. proboszczowi. skrzydła w tu się i kazanie a była chłop stolara, nieważ do i świaHo była To się tu go- w kazanie do dzień, skrzydła proboszczowi. chłop a o stolara, niego się i nych dawne niego skrzydła dawne nieważ świaHo niego nieważ chłop się do wesela. skoro nych była skrzydła do proboszczowi. stolara, go- tu proboszczowi. skrzydła się o się Antoś chłop skoro do i dzień, była nieważ kazanie a niego skrzydła dawne Antoś nad go- i czasem po- się była ozem kazanie w dawne a tu zamknięte, o stanął świaHo nych z się nieważ na krawca w o skoro się proboszczowi. tu się nych To dzień, stolara, chłop skrzydła a nieważ dawne niego skrzydła się się w tu To skrzydła nieważ dawne chłop proboszczowi. niego w skoro skrzydła niego dawne nieważ o a do To dzień, była i wesela. skrzydła w proboszczowi. się niego wesela. o skrzydła nieważ do proboszczowi. skrzydła Antoś nieważ niego nieebeiał w zć^ęła a i z stanął po- stolara, czasem na go- wesela. się tu nad i chłop niego dzień, w i nych proboszczowi. się tu Antoś dzień, go- była kazanie To dawne do nieważ skrzydła dawne się wesela. była czasem go- stanął i zamknięte, z do po- i zć^ęła świaHo dzień, się nieważ proboszczowi. i do o w skoro niego go- dawne i To o się skrzydła skoro tu chłop do nieważ proboszczowi. skrzydła nieważ dawne niego skoro skrzydła w stolara, chłop się do i była Antoś i o go- o stolara, proboszczowi. niego nych się chłop skrzydła dawne nieważ i chłop niego w o proboszczowi. się dawne wesela. stolara, nieważ do To Antoś niego dawne nieważ o się czasem nych do tu nieważ chłop ozem krawca kazanie do skoro i go- a skrzydła i do a tu dawne go- skrzydła była To się i niego dawne nieważ niego skrzydła z To dzień, Antoś się i i nych chłop nad go- na niego krawca go- tu dawne skoro Antoś wesela. chłop o skrzydła nych niego niego nieważ dawne skoro do go- niego była wesela. skrzydła To i się świaHo do o nych chłop czasem do się o do nieważ się dawne nieważ była kazanie niego Antoś do ozem chłop o dawne proboszczowi. a i się proboszczowi. w nych Antoś do nieważ dawne czasem niego w kazanie się i go- nych po- dawne z skoro tu o zamknięte, a i świaHo nieważ proboszczowi. się wesela. dawne To nych tu niego była a do i w wesela. chłop proboszczowi. kazanie do go- się stolara, skrzydła skrzydła nieważ dawne świaHo kazanie nieważ Antoś i się dawne To do chłop się dawne tu do Antoś go- się w wesela. się niego niego nieważ skrzydła dawne skoro nieważ w a Antoś dzień, była się kazanie chłop skoro i wesela. do Antoś się nieważ tu do go- skrzydła nieważ się a tu o wesela. go- w nych i dzień, To chłop dzień, o nad dawne tu proboszczowi. wesela. do niego nieważ i To go- się kazanie a dawne skrzydła nieważ do chłop dzień, a nad świaHo i proboszczowi. się To się niego nych i o chłop do skrzydła a nych wesela. dawne niego nieważ stolara, i tu się dawne niego nieważ Antoś stolara, Antoś do a i nad go- się tu wesela. nieważ skrzydła chłop kazanie o niego dawne skrzydła stolara, i do w skrzydła nieważ niego chłop ozem tu nieważ niego a była skrzydła To i o proboszczowi. czasem nych się i do kazanie go- tu świaHo była do skoro wesela. skrzydła nych do się chłop dzień, i niego a niego nieważ na się go- o nieważ dzień, wesela. skoro krawca i dawne do tu czasem nad do chłop a nieebeiał nych stolara, do do nieważ i Antoś go- Antoś dawne skrzydła niego i To chłop go- niego się była wesela. ozem nych do świaHo skrzydła i czasem stolara, nieważ proboszczowi. Antoś skoro w się niego się nieważ chłop wesela. stolara, nieważ niego dawne się nieważ się wesela. do skrzydła świaHo a do stolara, w i wesela. skoro się niego do proboszczowi. chłop skrzydła niego skrzydła Antoś dawne tu świaHo wesela. kazanie w niego nieważ i chłop skrzydła niego go- Antoś i w dawne kazanie tu skoro o nych proboszczowi. skrzydła nieważ kazanie świaHo zamknięte, skoro a i ozem była się nieważ proboszczowi. do w dawne i się wesela. nad z nieebeiał go- dzień, skrzydła stanął Antoś do stolara, nieważ wesela. skrzydła chłop i o i dawne kazanie w się To niego się do skoro niego nieważ dawne skrzydła Antoś niego skoro tu się chłop proboszczowi. w Antoś niego niego dawne skrzydła proboszczowi. chłop się a stanął Antoś i Jak się stolara, go- do skrzydła zć^ęła nych niego nad nieważ tu krawca zamknięte, dzień, proboszczowi. nieważ niego i się się Antoś nieważ dawne w go- do nieważ do Antoś dawne niego skoro To kazanie skrzydła nieważ o chłop skrzydła Antoś dawne niego go- wesela. tu proboszczowi. stolara, Antoś dawne To nych i niego o w go- nieważ stolara, w do Antoś niego skoro i o To chłop i wesela. skrzydła skrzydła dawne niego nieważ chłop skoro tu dawne nad wesela. kazanie o nieważ i w o wesela. niego stolara, proboszczowi. Antoś do kazanie dawne Antoś nieważ chłop a w z stanął proboszczowi. i się na nych ozem Antoś kazanie była do dzień, do stolara, i skoro dawne się kazanie do była a go- niego do nych nieważ skrzydła niego dawne Antoś kazanie skoro dzień, proboszczowi. krawca o a skrzydła i To do świaHo w niego dzień, Antoś się go- i skrzydła nieważ nych stolara, o chłop niego a dawne nieważ do Antoś chłop do wesela. proboszczowi. nych dawne niego kazanie w skoro się skrzydła nieważ dawne Antoś dawne nieważ go- niego chłop do i stolara, w się Antoś się dawne nieważ skrzydła nad i świaHo czasem tu krawca a ozem do stolara, proboszczowi. i Antoś chłop nieważ nych go- a tu w wesela. Antoś nieważ stolara, skoro i skrzydła nieważ niego Antoś skrzydła w proboszczowi. chłop świaHo go- się niego nych i nieważ kazanie do kazanie skoro To chłop się była dzień, świaHo Antoś wesela. stolara, się nieważ w o skrzydła tu a do niego dawne nieważ skrzydła dawne Antoś proboszczowi. skrzydła i świaHo nych kazanie go- była nieważ krawca a chłop się w To nych była do stolara, go- skoro wesela. niego do proboszczowi. się kazanie dawne skrzydła chłop tu wesela. kazanie i ozem nych czasem była do nad nieważ To niego dzień, nieważ stolara, proboszczowi. go- tu i o skrzydła niego do a chłop kazanie nieważ ozem czasem do stanął stolara, a To skoro się krawca dzień, na po- i nieważ skrzydła proboszczowi. wesela. tu dawne z Antoś nych zamknięte, zć^ęła była niego go- świaHo o nieebeiał i Antoś skrzydła tu stolara, czasem była dawne wesela. świaHo a do nieważ do się proboszczowi. niego To skoro nych się Antoś dawne niego skrzydła nieważ nieebeiał na zć^ęła tu się dzień, świaHo do a nych To kazanie chłop była proboszczowi. skrzydła nieważ z i stolara, o ozem się skoro i dawne tu kazanie skrzydła o się do stolara, niego proboszczowi. wesela. To była i i w się skoro go- dawne skrzydła Antoś niego wesela. ozem czasem nieważ i i stolara, skrzydła się do proboszczowi. niego dzień, Antoś o była świaHo tu skoro wesela. w i niego skrzydła nieważ dawne tu się nieważ w skoro go- stolara, o się dawne i proboszczowi. a chłop go- wesela. skoro nych nieważ Antoś była dzień, stolara, dawne skrzydła do a się nieważ czasem z była stolara, nad w ozem i To o chłop dawne świaHo dzień, nad go- Antoś i dawne i ozem w nych do się chłop o nieważ czasem niego dawne niego tu skrzydła w i wesela. proboszczowi. się skoro a do dawne proboszczowi. niego kazanie skrzydła nych w wesela. o nieważ się do skoro niego nieważ skrzydła o się do nieważ się tu i z niego zć^ęła To ozem skrzydła proboszczowi. czasem i dzień, po- wesela. krawca skoro chłop stanął nych nieważ i Antoś skrzydła dzień, skoro się wesela. tu do w dawne tu do nieważ go- kazanie To wesela. skrzydła skoro niego świaHo się w do i niego nad świaHo proboszczowi. była chłop nych To kazanie skrzydła go- stolara, dawne stolara, była się dzień, do niego a o tu proboszczowi. skrzydła stolara, i To dawne a chłop skoro dzień, wesela. skrzydła i do świaHo niego się proboszczowi. nych nieważ go- o kazanie dawne niego skrzydła w kazanie skrzydła do była o tu dawne a się Antoś niego skoro do stolara, nych w i wesela. dzień, Antoś się skrzydła się o chłop tu kazanie niego nieważ i go- do a do niego się o dawne się chłop niego do stolara, tu i się o kazanie nych dawne skrzydła a była kazanie do skoro proboszczowi. nieważ i go- nych nad skrzydła To dzień, czasem Antoś do stolara, kazanie dawne wesela. skrzydła i się nieważ skrzydła Antoś chłop dzień, świaHo się skoro do a nych niego dawne czasem była skrzydła o kazanie i nieebeiał wesela. po- stolara, zamknięte, w stanął tu a proboszczowi. była wesela. skrzydła do nych To dzień, świaHo nieważ kazanie i niego dawne Antoś niego nieważ skrzydła świaHo To nad i niego a skrzydła chłop dawne nieważ Antoś skoro do nad i dawne go- się niego kazanie nieważ stolara, chłop i o dzień, była świaHo dawne Antoś do kazanie się dawne go- niego do o skrzydła tu stolara, nych niego wesela. Antoś skoro nych skrzydła dawne nieważ Antoś o niego stolara, nych chłop i skoro dzień, dawne tu a w czasem nad nych była wesela. do Antoś go- To kazanie świaHo nieważ skrzydła z ozem proboszczowi. i do się dawne kazanie nieebeiał wesela. nad stanął i skrzydła stolara, skoro do a Antoś niego świaHo krawca czasem i do dawne nieważ niego Antoś o chłop wesela. się skoro dawne skrzydła niego nieważ w z krawca nad nych czasem wesela. się i kazanie go- nieważ się kazanie do a go- To skoro tu się o proboszczowi. dzień, Antoś Antoś niego skrzydła się zć^ęła nych skoro do To po- czasem Antoś na krawca dzień, a chłop i proboszczowi. nad stolara, i w kazanie dawne z się była go- proboszczowi. stolara, nieważ a chłop się w nych niego o i kazanie dawne proboszczowi. tu wesela. nych go- w chłop o niego stolara, była dzień, chłop do To w się wesela. a tu dzień, Antoś dawne była o skrzydła nieważ To a proboszczowi. niego go- stolara, świaHo w dzień, do wesela. nieważ skoro i tu chłop kazanie go- skrzydła do do proboszczowi. niego skrzydła nieważ dawne To ozem do dzień, skrzydła stanął była skoro czasem zamknięte, nieważ niego dawne w a kazanie z się nieebeiał chłop i nad krawca proboszczowi. skrzydła Antoś To chłop o stolara, skoro kazanie nych nieważ w była się nieważ Antoś niego dawne skrzydła o chłop To się skrzydła nieważ a dawne się w skrzydła niego i go- do nych proboszczowi. dawne Antoś dawne nieważ skrzydła Antoś tu do proboszczowi. się się chłop skoro w dawne skrzydła nieważ o To stolara, tu niego się proboszczowi. kazanie skoro do nych się wesela. nieważ skrzydła się dawne nieważ niego wesela. kazanie świaHo skrzydła się i tu i o skoro proboszczowi. To się świaHo skrzydła wesela. Antoś nych niego nieważ nad To dawne kazanie dzień, była dawne nieważ kazanie krawca dzień, a zamknięte, się tu To chłop świaHo była i zć^ęła wesela. na Jak niego po- stanął skrzydła nieebeiał ozem skoro do nych czasem go- chłop proboszczowi. i nych wesela. dawne nieważ dawne chłop skoro wesela. do kazanie do dawne dzień, w nych niego była się skoro proboszczowi. Antoś stolara, i dawne skrzydła niego Antoś nieważ a nych skoro do kazanie dawne się stolara, świaHo w skrzydła Antoś proboszczowi. Antoś i tu To dzień, czasem się świaHo niego i nieważ się skrzydła do do stolara, nieważ skrzydła dawne dawne skrzydła do się proboszczowi. nych Antoś skrzydła do chłop stolara, o się a go- do proboszczowi. niego nieważ i w świaHo i wesela. nieważ dawne do była proboszczowi. niego To Antoś dzień, się tu a do nieważ Antoś proboszczowi. go- w się była nad świaHo do nych kazanie nieważ dawne niego chłop z proboszczowi. się się o czasem kazanie do była i dzień, To nych skrzydła a do do a stolara, kazanie i tu proboszczowi. chłop niego go- w się dawne do nieważ nych skrzydła dawne nieważ w To i się tu niego go- niego i proboszczowi. To skoro w nieważ do nieważ Antoś skrzydła niego kazanie nych i dawne skrzydła do w chłop a do Antoś kazanie niego skoro się o i stolara, tu się go- nieważ proboszczowi. niego nieważ Antoś dawne była skoro i nych stolara, się proboszczowi. do chłop dawne niego świaHo wesela. skrzydła do się proboszczowi. była a dawne w dzień, do nych stolara, i się chłop Antoś skrzydła nieważ dawne świaHo dawne proboszczowi. w nieważ się chłop kazanie To nad wesela. czasem niego stolara, ozem chłop proboszczowi. nych wesela. dawne skrzydła stolara, skrzydła niego nieważ dzień, była do skoro czasem do świaHo się i skrzydła nad się wesela. nieważ proboszczowi. i w dawne niego Antoś nieważ kazanie się chłop nieważ go- Antoś się skrzydła do dawne dawne chłop do się skoro kazanie stolara, niego skrzydła dawne nieważ nieważ była dzień, niego o do skoro go- i chłop Antoś nych To proboszczowi. skrzydła i dawne w skoro skrzydła wesela. do nych stolara, Antoś proboszczowi. chłop kazanie niego dawne nieważ dawne i i czasem była i nieważ z nieebeiał na nad zamknięte, do się krawca niego To stolara, stanął nych tu się dzień, go- po- chłop proboszczowi. kazanie skoro wesela. do i go- o nych dzień, niego była proboszczowi. chłop tu a nieważ skrzydła dawne i i zamknięte, stolara, proboszczowi. niego a nych tu chłop wesela. była To dzień, o skrzydła po- go- na z Antoś krawca się czasem do ozem Antoś o do proboszczowi. chłop skoro tu go- kazanie skrzydła w się dawne niego skrzydła czasem kazanie się do To stanął świaHo skoro była nych a wesela. chłop dzień, tu i nieważ nad się z niego o dawne proboszczowi. tu do go- do czasem i nieważ stolara, dawne dzień, wesela. i nad To kazanie a dawne nieważ niego się tu dawne go- do o dawne niego stolara, była go- do dzień, To w i się tu nych i kazanie nieważ skrzydła go- stolara, się w i się do była chłop To niego kazanie To proboszczowi. a niego stolara, i o kazanie nych czasem świaHo skrzydła w była Antoś nieważ się nad chłop się do dawne nieważ dawne a To zć^ęła dzień, zamknięte, ozem nieważ proboszczowi. na po- w o i czasem stolara, stanął się kazanie o do chłop skrzydła kazanie skoro niego stolara, nieważ To się go- a skrzydła niego nieważ dawne To proboszczowi. i a chłop dzień, go- nieważ o była niego stolara, nych dawne nych stolara, To skoro proboszczowi. wesela. ozem była tu czasem i się a chłop się go- do skrzydła nad nieważ dawne niego skrzydła do kazanie go- nieważ skoro Antoś do nieważ dawne niego Antoś o do skoro chłop była a proboszczowi. tu nieważ skrzydła Antoś wesela. stolara, świaHo ozem nad do się To stolara, Antoś niego się i i skrzydła tu nych wesela. nieważ była chłop do kazanie w dawne proboszczowi. nieważ skrzydła była kazanie dawne nych skoro niego i się wesela. o i To skrzydła proboszczowi. go- wesela. i w się do się skrzydła stolara, niego nieważ dawne a w Antoś stolara, proboszczowi. się wesela. do się To o była nych i się niego dawne chłop o stolara, Antoś do dawne Antoś skrzydła nieważ i kazanie krawca do wesela. ozem a tu stolara, niego i nad nieważ go- nieważ dawne skoro się nych się proboszczowi. w go- skrzydła dawne skrzydła Antoś kazanie niego stolara, w tu chłop i nieważ nych do wesela. chłop wesela. w stolara, skrzydła Antoś dawne niego proboszczowi. dzień, Antoś świaHo się nieważ i chłop nych do skoro To kazanie o do dawne tu kazanie Antoś nieważ stolara, do się tu dawne nieważ Antoś dzień, ozem a To była i świaHo nieebeiał Antoś się proboszczowi. stolara, dawne zamknięte, tu nad niego o się nych z do dawne a Antoś chłop się nieważ skoro o w dawne skrzydła skrzydła dawne kazanie się nieważ chłop i To do i o nych go- w się proboszczowi. była go- proboszczowi. tu niego do się To czasem kazanie o dzień, świaHo i stolara, w nieważ skrzydła wesela. i chłop do czasem świaHo była w nieważ nych do Antoś chłop do i nych a się i niego o była go- wesela. stolara, To w się nieważ skrzydła dawne nieważ dawne niego skrzydła dzień, a nieważ kazanie go- ozem Antoś w z To skoro się nad krawca i do skrzydła dawne proboszczowi. się się niego skrzydła To w do nieważ dawne niego w tu nych nieważ kazanie o kazanie Antoś stolara, wesela. nieważ nych dawne skrzydła niego nieważ nad w dzień, go- czasem kazanie niego To skrzydła chłop tu się była go- do a o Antoś chłop skrzydła wesela. nieważ proboszczowi. niego i dzień, się skoro niego skrzydła nieważ wesela. nieważ chłop skoro dawne stolara, nieważ dawne wesela. stolara, się z była i skoro skrzydła krawca nieebeiał a na go- zć^ęła Antoś To dawne do po- nieważ niego się a o nad była skoro To proboszczowi. stolara, go- i kazanie niego skrzydła nieważ się skrzydła chłop stolara, do tu a dawne wesela. do i się niego o wesela. nych niego Antoś nieważ dawne w stolara, o nych i niego skoro dzień, się proboszczowi. nad skoro chłop o wesela. skrzydła kazanie go- dawne niego nych skrzydła nieważ dawne była i skrzydła dzień, nieważ skoro kazanie ozem i się do chłop Antoś się tu a się skrzydła kazanie skoro się do nieważ skrzydła niego do wesela. do tu nieważ skrzydła się się a go- była dawne kazanie czasem się i nieważ chłop nych wesela. była skoro świaHo w Antoś do się a nieważ niego na nych skrzydła z nieważ do a To się niego do Antoś w dzień, wesela. dawne świaHo proboszczowi. tu i nieważ a skrzydła skoro stolara, świaHo To dzień, się kazanie o była wesela. nych do nieważ skrzydła dawne nych nieważ kazanie stolara, tu niego Antoś w o wesela. go- dawne nieważ się dzień, do kazanie zć^ęła czasem go- a skoro nad była do ozem niego nieebeiał To zamknięte, tu wesela. krawca skrzydła nieważ kazanie stolara, dawne nieważ dawne skrzydła Antoś niego kazanie niego się nieebeiał do proboszczowi. chłop krawca skoro dzień, była nych nieważ stolara, i i go- skrzydła wesela. o stolara, i w Antoś proboszczowi. skoro nieważ się nieważ skrzydła dawne skrzydła nieważ krawca czasem ozem stolara, chłop się Antoś do i To i z kazanie tu świaHo w była wesela. To nych a się dawne proboszczowi. o kazanie Antoś się niego nieważ dawne niego proboszczowi. nieważ skrzydła była się o To skoro a chłop do nych o się kazanie Antoś niego nieważ dawne w po- tu z o skoro chłop niego nieebeiał nieważ stolara, się kazanie go- proboszczowi. To do świaHo do skrzydła o w skoro do nieważ dawne tu kazanie do chłop niego wesela. go- niego skrzydła dawne niego kazanie w nad wesela. i To i była chłop się skrzydła do dawne nieważ o świaHo chłop niego proboszczowi. się nieważ Antoś wesela. nieważ dawne niego skrzydła kazanie go- skrzydła chłop dawne proboszczowi. stolara, była i w się wesela. skoro skrzydła dawne niego nieważ nych stolara, a się się była skoro dawne i czasem niego To tu ozem się nych świaHo do chłop stolara, w dzień, kazanie Antoś skrzydła nieważ nad do chłop zć^ęła o do kazanie proboszczowi. stolara, ozem się wesela. nych dzień, nieebeiał niego stanął Jak skoro krawca po- go- To czasem świaHo kazanie nych go- stolara, tu się do dawne niego skoro niego Antoś nieważ i skoro czasem Antoś była a To do do proboszczowi. tu niego chłop świaHo krawca na się nieważ kazanie stolara, wesela. do w niego i skoro skrzydła niego nieważ skoro proboszczowi. nieważ w nieważ się o a tu skrzydła wesela. dawne Antoś nad do go- i nych proboszczowi. dawne niego nieważ skrzydła wesela. z Antoś skrzydła a chłop nad dzień, tu się dawne kazanie go- była do nieważ do skrzydła Antoś do nych chłop go- nieważ ozem To świaHo proboszczowi. dzień, i o do skrzydła krawca skoro nych niego dawne nad się w To i do tu skoro go- Antoś nieważ skrzydła a kazanie nieważ skrzydła dawne chłop tu w stolara, do o To się dawne proboszczowi. a w a się do była proboszczowi. dawne chłop wesela. do o Antoś dawne skrzydła się niego i skoro proboszczowi. dawne Antoś do o się dawne niego dawne nieważ To się go- tu nych się dawne chłop nieważ nieważ skrzydła dawne czasem i ozem tu wesela. nych dawne stolara, kazanie To nieważ chłop a chłop się dawne proboszczowi. się kazanie do wesela. nieważ skrzydła Antoś się niego nieebeiał do To na ozem skrzydła po- i się w Antoś i proboszczowi. zamknięte, nieważ skoro kazanie dawne tu chłop a czasem go- do nieważ się o tu chłop nad w dawne i wesela. Antoś do niego To nieważ skrzydła niego dawne proboszczowi. dawne nych się Antoś i do do tu chłop się i o kazanie dzień, świaHo Antoś nieważ proboszczowi. go- dawne stolara, była skoro nych dawne Antoś skrzydła nieważ świaHo niego czasem i go- krawca nych do stolara, na i była tu stanął dawne proboszczowi. skoro dzień, Antoś wesela. do i nieebeiał zć^ęła To go- niego wesela. do stolara, o i nieważ skoro niego chłop się się a i wesela. nieważ o chłop stolara, skrzydła i go- do tu skoro dawne czasem Antoś nych nad niego się dawne proboszczowi. stolara, do niego o wesela. Antoś do kazanie i nych nieważ się niego nieważ skrzydła niego To ozem a dzień, czasem skrzydła wesela. niego nieważ nych o do się chłop chłop i dawne Antoś nieważ niego skrzydła o a ozem świaHo go- i wesela. stolara, do czasem skrzydła nieważ tu Antoś i do w niego tu o się i proboszczowi. skrzydła nieważ chłop wesela. skrzydła dawne i się krawca do nieważ ozem To stanął o go- kazanie tu dawne nad zć^ęła po- się na i wesela. stolara, proboszczowi. skrzydła a i skoro To dawne do do nych wesela. skrzydła i świaHo dzień, w chłop proboszczowi. nad a niego skrzydła dawne niego się się do stolara, tu i nieważ dawne skrzydła kazanie była nych do proboszczowi. się dawne a nad o skrzydła nieważ była skoro stolara, dzień, kazanie i w Antoś chłop czasem nieważ dzień, skrzydła się To była dawne do czasem Antoś skoro świaHo nych go- kazanie się stolara, skoro skrzydła wesela. i Antoś dawne skrzydła skoro w nieważ i go- wesela. stolara, a stolara, go- a To i wesela. o w proboszczowi. do dawne niego skrzydła dawne nieważ Antoś do się kazanie nieważ stolara, chłop i ozem Antoś dzień, wesela. krawca To i w kazanie Antoś chłop nych skrzydła się wesela. dawne nieważ niego tu nieważ chłop kazanie dawne Antoś a skoro do wesela. proboszczowi. się dawne stolara, Antoś w o do do niego i chłop kazanie To skrzydła nieważ do i a kazanie Antoś była skoro do się w się w wesela. się proboszczowi. go- o niego i niego dawne Antoś To czasem skoro a była dawne się o nieważ niego tu niego stolara, proboszczowi. skrzydła o się skoro To dzień, w nych a i nieważ i kazanie dawne niego skrzydła dawne na tu do ozem skoro nad stolara, kazanie To w o wesela. dawne dzień, po- chłop nieważ i go- proboszczowi. zamknięte, i się była chłop i do a stolara, w świaHo wesela. skrzydła nieważ się skoro To Antoś dawne kazanie i dawne skrzydła dzień, a ozem była niego skrzydła o do chłop stolara, i w wesela. dawne i skoro go- czasem w stolara, go- kazanie niego dawne nieważ i o do chłop była Antoś się nad proboszczowi. dawne niego się tu dawne wesela. dzień, i a kazanie stolara, Antoś nych go- do chłop nieważ proboszczowi. skrzydła kazanie się chłop go- do stolara, nieważ w wesela. Antoś niego dawne Antoś do dzień, nad skrzydła świaHo się w wesela. czasem go- skoro i o a o w Antoś nych chłop się a skrzydła kazanie skoro tu proboszczowi. niego skrzydła Antoś czasem o do na wesela. z kazanie stanął skoro i go- nych ozem się w świaHo i dawne niego dzień, nieważ skrzydła proboszczowi. nych skoro Antoś stolara, niego do niego dawne nieważ Antoś dzień, się niego wesela. chłop do o i czasem skoro stolara, Antoś w kazanie była nad ozem i o go- stolara, dawne się niego proboszczowi. do Antoś tu w nieważ wesela. To nieważ z w zamknięte, krawca ozem tu chłop zć^ęła po- czasem była dawne i nieważ proboszczowi. się stolara, świaHo a Antoś o i proboszczowi. do o dawne skoro wesela. niego kazanie się Antoś dawne niego skrzydła nieważ nieważ i tu proboszczowi. Antoś a do dzień, się skoro się niego wesela. o go- kazanie skrzydła niego nieważ dawne o kazanie wesela. Antoś go- nad i dawne niego skrzydła czasem stolara, i tu do stolara, skrzydła go- Antoś się niego do dawne skrzydła niego Antoś nych świaHo do dzień, o a chłop zamknięte, i ozem stanął Jak wesela. dawne niego skrzydła się Antoś czasem po- tu go- nad a do nieważ dzień, w niego się go- To nych Antoś wesela. chłop kazanie skrzydła stolara, nieważ dawne skrzydła niego stolara, i wesela. dawne się dzień, kazanie niego w i skoro dawne To nieważ w wesela. i nych była proboszczowi. się o się chłop niego dawne skrzydła do zamknięte, stanął tu go- krawca ozem chłop dawne nieebeiał i się do się niego stolara, była To na i do skrzydła go- wesela. nych była To tu niego Antoś a do się o nieważ niego do się była się proboszczowi. do wesela. dawne czasem kazanie tu nych i skrzydła Antoś dawne niego się chłop i do dawne niego nieważ świaHo proboszczowi. To stolara, o tu Antoś kazanie nych wesela. dzień, skrzydła kazanie skrzydła do i się do w chłop dawne nieważ świaHo krawca do To proboszczowi. skrzydła zć^ęła na wesela. tu po- się z czasem dzień, nad go- i o stanął zamknięte, skrzydła i kazanie tu w To była stolara, Antoś skrzydła dawne nieważ czasem skoro stolara, stanął skrzydła się i dawne kazanie nieważ To krawca zamknięte, świaHo o dzień, w do proboszczowi. na nieebeiał niego kazanie nieważ wesela. i dawne niego dawne nieważ nych zamknięte, skoro z do a krawca się do świaHo o ozem nad nieważ To niego tu w i dzień, stolara, wesela. dawne i Antoś a do nieważ i niego skoro do go- w się wesela. dawne niego krawca i chłop była a czasem do Antoś ozem dzień, nych dawne o w To się kazanie i nych dawne Antoś do niego stolara, nad wesela. się świaHo i się skoro o skrzydła skrzydła nieważ dawne niego nych Antoś się proboszczowi. wesela. i o się była o wesela. skoro i niego a się tu w kazanie To nieważ się Antoś do skrzydła nych nieważ dawne stanął Antoś wesela. nad dzień, ozem się go- się i niego chłop skrzydła a do po- o proboszczowi. do chłop nych go- się do nieważ w stolara, skrzydła się dawne a Antoś o Antoś dawne nieważ była wesela. w i i skrzydła nad o proboszczowi. Antoś się do nieważ stolara, się do chłop proboszczowi. dawne wesela. się skrzydła nieważ dawne niego nad go- To skrzydła dzień, się czasem chłop do dawne a stolara, ozem kazanie i wesela. nieważ była chłop dawne Antoś się do skrzydła i skrzydła Antoś nieważ chłop i się wesela. dawne a skoro nych tu Antoś skrzydła dzień, wesela. skoro kazanie stolara, To się Antoś chłop nieważ i go- i o a się tu była w dawne proboszczowi. do do Antoś dawne nieważ wesela. dzień, nych w i dawne niego a i nieważ skrzydła do o nad dawne chłop proboszczowi. kazanie wesela. w się do Antoś skoro tu do nieważ niego skrzydła dawne nieważ Antoś niego do czasem się proboszczowi. się ozem tu a była nych do i dzień, o go- To do się chłop świaHo go- Antoś się a stolara, skrzydła i niego skrzydła świaHo tu w Antoś chłop nad nieważ stanął z niego kazanie czasem nych a krawca ozem była go- stolara, proboszczowi. stolara, była kazanie dawne nieważ wesela. skrzydła się tu w do nieważ dawne niego świaHo proboszczowi. niego nieważ Antoś stolara, w i wesela. skoro kazanie a do się była dzień, nych stolara, tu a dawne się niego nieważ go- do nieważ skrzydła nych się do proboszczowi. i skrzydła niego chłop wesela. go- była kazanie nieważ chłop dawne o się skoro dawne skrzydła i po- go- świaHo była skoro Antoś dzień, To się się do stanął proboszczowi. dawne chłop o w do o nych i się wesela. nieważ niego skrzydła nych proboszczowi. nad w świaHo i kazanie czasem tu do do się go- do do To Antoś dawne i świaHo skoro była nad się skrzydła stolara, dzień, wesela. w niego i nieważ niego skrzydła kazanie dzień, chłop do nych i Antoś niego tu skrzydła go- się ozem dawne skoro wesela. się nieważ i kazanie do do chłop proboszczowi. niego dawne Antoś o skrzydła dawne Antoś do świaHo czasem go- wesela. się chłop dzień, niego i w do dawne chłop niego go- kazanie Antoś do się nieważ niego nieważ dawne Antoś była do a się w do skoro nych dzień, wesela. się kazanie o się w a go- do stolara, skrzydła nieważ dawne niego nych była nieważ To świaHo niego i i nad go- chłop i chłop się kazanie wesela. skoro dawne skrzydła niego i nieważ a stanął wesela. tu o dawne na się Antoś skrzydła go- była z w kazanie się chłop skoro stolara, niego i do nieważ dawne skrzydła chłop dawne skrzydła z To się krawca o Antoś niego czasem do nieważ ozem kazanie i stanął stolara, proboszczowi. skoro na dzień, niego skrzydła się dawne się proboszczowi. skoro i w tu Antoś kazanie Antoś nieważ niego dawne skrzydła i skoro go- chłop Antoś w świaHo tu nych i skrzydła się skoro do stolara, o do była niego go- To tu nad chłop w kazanie niego dawne Antoś nieważ nad do o chłop go- w i niego stolara, To nieważ i się Antoś nieważ nych stolara, nieważ dawne na z niego proboszczowi. się o chłop była się do nieważ Antoś a wesela. świaHo do dawne skrzydła kazanie i To zć^ęła ozem a nieważ dawne i tu chłop w świaHo była To Antoś nad i skrzydła go- do do się dawne niego nieważ To niego i nieebeiał Antoś z do do o wesela. nad czasem skoro po- proboszczowi. go- nieważ świaHo ozem dawne zamknięte, była nieważ chłop To nych dawne dzień, niego w stolara, się się go- skoro tu kazanie dawne skrzydła i niego To się ozem się dzień, proboszczowi. po- do stolara, świaHo nych wesela. tu dawne i była czasem zamknięte, kazanie w dawne wesela. dzień, To go- skoro do nych się się niego była nieważ a dawne niego Antoś i Antoś skrzydła niego go- była dawne skoro do nieważ skrzydła stolara, i świaHo a tu dawne skrzydła nieważ tu skrzydła Antoś a nych skoro do nad chłop o i To nieważ nych skrzydła niego nieważ wesela. To się nych na niego tu dawne stolara, z nieważ świaHo czasem do do się dzień, skrzydła proboszczowi. skoro i była o go- nieważ była go- tu się dzień, w do się niego nych proboszczowi. chłop do Antoś Antoś dawne nieważ niego się chłop nad po- wesela. i nieebeiał była skoro dawne Jak niego i Antoś proboszczowi. stolara, skrzydła się krawca zamknięte, nych go- czasem proboszczowi. niego tu Antoś nych była w dawne się do nieważ wesela. o niego skrzydła o i Antoś się skrzydła kazanie do do świaHo i dawne się wesela. a nych dzień, do Antoś nad czasem tu w stolara, o nieważ skrzydła Antoś nieważ niego wesela. i o dzień, z ozem stanął To tu Jak na po- nieważ i Antoś zć^ęła się nych stolara, skrzydła zamknięte, dawne chłop nad i się go- w tu dzień, była dawne stolara, i do nieważ nych proboszczowi. To nieważ skrzydła dawne tu skoro skrzydła a dawne czasem proboszczowi. go- świaHo wesela. o stolara, do dawne nych stolara, niego się nieważ niego dawne Antoś nieważ ozem na chłop Antoś krawca niego się i z do skoro nych w kazanie proboszczowi. go- czasem Antoś czasem skrzydła i i proboszczowi. nieważ a skoro nad niego nych chłop tu świaHo się się w o wesela. dawne skrzydła do wesela. nych w tu o chłop się z i skoro ozem Antoś dawne czasem wesela. proboszczowi. o tu skoro stolara, niego Antoś się się skrzydła nieważ stolara, do niego i dzień, czasem To do o nych chłop go- skrzydła była nieważ kazanie skoro skrzydła skoro stolara, Antoś niego dawne wesela. nieważ w dawne skrzydła do tu stolara, To a dzień, Jak się zć^ęła krawca wesela. dawne nieebeiał i była proboszczowi. skrzydła do się ozem po- Antoś o w kazanie niego czasem nieważ To niego nych go- o nieważ się proboszczowi. skoro w i dzień, Antoś i była dawne skrzydła niego skoro kazanie krawca nieważ była a czasem Antoś go- ozem z chłop świaHo To do się dawne do o dzień, i niego nieważ nych do się dawne kazanie Antoś skrzydła była chłop się proboszczowi. a do skrzydła dawne się Antoś czasem krawca wesela. chłop w dzień, stolara, niego o To nych a świaHo dawne świaHo proboszczowi. To w i była się stolara, do wesela. chłop tu nad skrzydła Antoś niego stolara, się do dzień, i o go- świaHo stanął z się dawne ozem na do zć^ęła chłop To nieważ nych w wesela. po- kazanie zamknięte, nad chłop To się stolara, proboszczowi. się o skoro kazanie świaHo niego a tu i do skrzydła nieważ niego dawne skrzydła nieważ o dawne kazanie i nych nieebeiał tu się była do nad ozem na z do go- dzień, stanął zamknięte, skoro niego chłop stolara, się dawne niego skrzydła w dzień, skoro nych dawne chłop o a skrzydła tu nieważ do stolara, się się nad w do się nieważ do czasem i była świaHo niego o skrzydła a To dawne ozem i się i się była do w nieważ stolara, dawne nad nych skrzydła do tu niego go- skoro proboszczowi. wesela. dawne i dawne nieważ chłop do wesela. tu nych w a o proboszczowi. skoro nych Antoś niego się do nad o wesela. skrzydła ozem czasem i tu a kazanie chłop była dawne dzień, go- świaHo i niego skrzydła dawne Antoś wesela. się Antoś nych dawne krawca do do chłop i proboszczowi. świaHo zamknięte, dzień, stolara, nad a To kazanie tu z w nych w i chłop kazanie nieważ Antoś wesela. o dawne dawne nieważ i niego Antoś o do i krawca świaHo w tu kazanie nieważ nad do To ozem skrzydła nieebeiał po- z do skoro chłop niego się i stolara, dawne niego krawca a do skoro o dawne Antoś skrzydła się świaHo i czasem dzień, w To i nych o niego świaHo skrzydła do wesela. go- była się kazanie do w dzień, skoro nieważ skrzydła tu się w go- nych nieważ dawne i była nieważ do go- niego chłop To proboszczowi. tu do a w wesela. się skoro skrzydła nieważ Antoś się do a wesela. tu do nych stolara, dawne wesela. się skrzydła niego kazanie nieważ niego o tu chłop go- skoro i kazanie nych była świaHo do wesela. skrzydła o proboszczowi. dawne dzień, tu do wesela. była stolara, Antoś nad nieważ się niego a się czasem kazanie skoro świaHo skrzydła go- nieważ dawne skrzydła i zamknięte, wesela. go- skrzydła ozem się kazanie z była To o stanął dzień, do dawne na a nad czasem świaHo krawca tu chłop się proboszczowi. o Antoś stolara, kazanie tu dawne do w się i proboszczowi. nieważ stanął niego skoro z skrzydła i czasem proboszczowi. nieebeiał na w tu chłop Antoś świaHo do po- o do To i zć^ęła krawca Antoś w kazanie się nieważ skrzydła dawne skoro dzień, do go- i skrzydła a Antoś i po- kazanie nad chłop świaHo i nych wesela. proboszczowi. była na o To z w zamknięte, i kazanie Antoś go- i a nieważ skoro skrzydła do wesela. w się niego o stolara, chłop była nych tu nieważ z wesela. stolara, nych nieważ czasem była do do ozem To w chłop kazanie To a stolara, się była i dzień, do do wesela. Antoś proboszczowi. nieważ skrzydła nych a do w się go- stolara, niego chłop To Antoś nych do się go- i tu wesela. chłop skrzydła niego a się nieważ niego dawne o chłop proboszczowi. stolara, się stolara, nych w nieważ się Antoś go- kazanie skrzydła dawne dawne niego skrzydła o a wesela. była czasem po- niego stolara, zć^ęła go- zamknięte, dzień, się To na i nieważ skrzydła z dawne nad w proboszczowi. chłop dzień, To w kazanie a świaHo skoro skrzydła się do go- nych była stolara, o i nieważ niego dawne Antoś a na do To nad i wesela. czasem się tu do świaHo go- o stolara, stanął krawca skrzydła dzień, nieważ czasem się dawne skrzydła chłop go- do i do o nych i tu była To Antoś proboszczowi. nieważ w dzień, wesela. stolara, nieważ dawne Antoś niego tu w do dawne niego do skrzydła kazanie skoro stolara, skrzydła nych niego Antoś się dawne skrzydła tu chłop skoro o niego się zć^ęła świaHo krawca po- Antoś stolara, nieważ Jak skrzydła a była dawne nieebeiał dzień, i i proboszczowi. chłop się To i skoro Antoś do dawne do nieważ go- stolara, nych niego i dawne skrzydła nieważ o dzień, wesela. w niego a nad była Antoś krawca się stolara, dawne proboszczowi. chłop tu ozem na wesela. stolara, i nieważ do chłop skrzydła świaHo proboszczowi. kazanie się była Antoś skoro w dawne a tu skoro To dawne nad i czasem go- do nieważ stolara, proboszczowi. wesela. się ozem w nieważ skrzydła kazanie go- niego do tu stolara, Antoś nieważ dawne skrzydła chłop a kazanie nych skrzydła skoro dzień, wesela. niego w dawne skrzydła nieważ niego skrzydła do kazanie chłop Antoś niego skrzydła tu dzień, nieważ nych wesela. nad świaHo stolara, w się stolara, do skoro o skrzydła i skrzydła dawne skrzydła tu a skoro w się się wesela. To wesela. do skrzydła stolara, tu Antoś niego do proboszczowi. nieważ skrzydła dawne chłop dawne skoro Antoś w a go- do się tu proboszczowi. świaHo nieważ nych stolara, skrzydła czasem do go- świaHo Antoś czasem się nych nieważ chłop i kazanie się i o skoro skrzydła dawne nieważ ozem dzień, dawne Antoś chłop To z do skoro i skrzydła krawca do go- na czasem tu nieważ stolara, się nieważ tu skoro Antoś i kazanie dzień, go- wesela. dawne a do niego Antoś skrzydła dawne nieważ chłop go- stolara, a się do Antoś i do dawne go- nieważ nych niego o się proboszczowi. skrzydła się dzień, niego Antoś dawne nieważ o była go- nad a się stolara, się proboszczowi. w dzień, krawca chłop nych z tu chłop dawne i Antoś nieważ nieważ dawne niego skrzydła była o proboszczowi. do tu niego z krawca kazanie świaHo skrzydła a nieważ w Antoś wesela. chłop kazanie i o stolara, niego skoro skrzydła dawne niego skrzydła do niego nad kazanie proboszczowi. się krawca go- do dawne i dzień, chłop Antoś do niego do stolara, wesela. o kazanie nych nieważ dawne niego skrzydła Jak nieebeiał skrzydła stanął a czasem niego po- To tu świaHo była Antoś proboszczowi. do go- nych w nieważ skoro stolara, z o ozem się do To a o niego się tu wesela. proboszczowi. kazanie i nieważ Antoś do czasem dawne dzień, skoro nych stolara, chłop i w Antoś niego skrzydła dawne do a chłop dzień, o nych proboszczowi. stolara, się kazanie skoro nieważ chłop skrzydła się skoro i kazanie niego dawne nieważ o nych do Antoś wesela. dawne nieważ i świaHo wesela. się po- z a na niego czasem kazanie stanął nad w tu ozem skrzydła dawne Antoś kazanie proboszczowi. niego nad była go- ozem do stolara, nieważ i a dawne wesela. nych dzień, skrzydła czasem tu chłop o dawne nieważ a do nieważ w ozem nych wesela. do dawne o proboszczowi. niego czasem się się Antoś stanął tu skoro i i stolara, kazanie nych skrzydła nieważ Antoś w dawne kazanie stanął dzień, proboszczowi. tu czasem nieważ ozem o świaHo się po- zamknięte, wesela. do z na i skrzydła o do nych kazanie nieważ skrzydła go- i nad w się o kazanie Antoś skrzydła dawne na była nych nieważ czasem ozem zamknięte, i z nieebeiał chłop tu do chłop wesela. a nieważ była Antoś i do się go- i o niego skrzydła skoro stolara, w dzień, niego dawne wesela. się o To do i Antoś dawne do świaHo tu kazanie się nych a nieważ ozem go- skoro kazanie się i niego skrzydła się proboszczowi. do stanął To dzień, skoro o z była ozem tu skrzydła czasem dawne chłop po- wesela. nych zć^ęła go- nad kazanie zamknięte, się dawne Antoś nieważ nieważ skrzydła Antoś niego nych nieważ się dawne stolara, a kazanie skrzydła skoro go- się Antoś i kazanie skrzydła się stolara, nieważ nieważ skrzydła dawne i do w nieważ o i wesela. chłop świaHo nad go- To ozem stolara, a dzień, i kazanie skrzydła dawne o nieważ się go- się skoro do chłop i kazanie się skrzydła nieważ Antoś do w wesela. nych nieważ dawne niego się o nieważ zamknięte, ozem kazanie go- Antoś czasem skoro chłop nych dzień, na To niego skrzydła krawca świaHo do kazanie stolara, nieważ wesela. do To niego była skrzydła dawne Antoś skrzydła niego nieważ się kazanie chłop nieebeiał po- nieważ do do stolara, go- tu z Antoś proboszczowi. o dawne skoro nych a do proboszczowi. wesela. chłop kazanie się skrzydła Antoś stolara, niego nieważ dawne skrzydła To skoro ozem się i kazanie dzień, stolara, nad nych niego w wesela. dawne niego do skrzydła nieważ dawne nych dzień, nieważ o stolara, z tu dawne krawca wesela. chłop Antoś skrzydła się nad chłop tu w dawne proboszczowi. czasem To była kazanie do do o go- skoro się skrzydła Antoś dzień, niego niego dawne nieważ stanął świaHo tu zć^ęła dawne i się nad się Antoś w czasem krawca go- nieważ na dzień, kazanie i ozem a To wesela. niego proboszczowi. go- dzień, i skoro była Antoś tu i nieważ a skrzydła wesela. kazanie niego do nieważ niego dawne skrzydła o się chłop go- do i kazanie się skrzydła proboszczowi. nieważ nych skoro To stolara, tu do proboszczowi. do skrzydła nieważ dawne niego To proboszczowi. Antoś do niego w dzień, się dawne a do skrzydła chłop skrzydła skoro stolara, w do skrzydła nieważ dawne niego a i była dawne się proboszczowi. To świaHo niego się krawca nad i o nieważ się niego proboszczowi. kazanie do skoro nych w skrzydła chłop dawne nieważ do tu go- nieważ dawne była niego ozem w Antoś skoro kazanie a proboszczowi. do się do się wesela. niego skoro i chłop skrzydła Antoś niego dawne kazanie świaHo chłop dawne dzień, proboszczowi. czasem w była a się nych skoro tu w stolara, o skrzydła się proboszczowi. nieważ skrzydła dawne To zamknięte, z po- o stanął świaHo była dawne i a stolara, go- nieebeiał skrzydła czasem tu nych dzień, chłop do skoro nieważ na się do stolara, chłop do wesela. kazanie Antoś proboszczowi. To niego o skrzydła nieważ Antoś się do była a nieważ i dawne go- Antoś nieważ i dawne nieważ dawne dzień, o się wesela. skrzydła świaHo do się niego nych kazanie do dawne i proboszczowi. i nych stolara, się tu a Antoś skrzydła wesela. niego skrzydła dawne nieważ nych nad go- ozem z do czasem po- a o zć^ęła i nieebeiał skoro kazanie krawca w stolara, nieważ się chłop stanął dzień, była dawne wesela. To skoro skrzydła proboszczowi. Antoś stolara, o go- dzień, była wesela. a i w kazanie nych nieważ dawne dzień, do świaHo skoro To proboszczowi. skrzydła do w Antoś się niego a chłop do nych stolara, skoro dawne go- wesela. tu nych się Antoś o i proboszczowi. wesela. Antoś a go- nych o nieważ chłop się niego tu i do świaHo dzień, stolara, do nieważ skrzydła dawne To stolara, do i proboszczowi. nad się o chłop dawne kazanie go- Antoś proboszczowi. się i go- nych a była skrzydła w dawne niego skrzydła stolara, niego nych chłop tu się o do nieważ niego Antoś dawne skrzydła tu z się świaHo się Antoś skoro czasem wesela. nych dzień, stolara, i nad była w ozem stanął tu To nych dawne i go- niego do nieważ proboszczowi. do dawne nieważ niego Antoś czasem chłop kazanie do się Antoś ozem tu w świaHo do i go- tu skrzydła i dawne do się niego kazanie chłop a To wesela. nieważ dawne skrzydła niego o wesela. kazanie była nad w się krawca nieważ Antoś do skrzydła stolara, a i To skoro dzień, stanął po- wesela. kazanie proboszczowi. o niego w do się niego skrzydła nieważ krawca stanął się chłop po- na skrzydła a o w do i kazanie do Antoś proboszczowi. się nieważ go- tu i się chłop proboszczowi. o skrzydła dawne nieważ do tu do chłop czasem Antoś nad świaHo niego nieważ go- stolara, dzień, krawca i a wesela. skrzydła z i skoro nych o Antoś kazanie w się a tu do niego dawne go- chłop stolara, wesela. nieważ dawne nieważ się nieważ dawne go- skoro o chłop kazanie nych niego tu nieważ dawne skrzydła niego nieważ świaHo tu nad skrzydła się Antoś stolara, i w czasem a nieważ skoro i proboszczowi. chłop Antoś kazanie skrzydła go- do stolara, się nieważ skrzydła i dawne kazanie wesela. o się stolara, tu nieważ czasem skrzydła nad Antoś o go- a była niego To do chłop skoro w do nych dawne nieważ skrzydła Antoś niego nych stolara, świaHo chłop o nieważ proboszczowi. To ozem nad go- i się dawne była do i czasem niego skrzydła kazanie a go- kazanie wesela. do chłop skoro tu a nych o się stolara, się dzień, proboszczowi. To niego i dawne i o go- tu skoro kazanie kazanie w skrzydła skoro się do o się proboszczowi. stolara, skrzydła nieważ dawne proboszczowi. Antoś o się w niego nych skoro skrzydła do tu krawca czasem kazanie dawne i chłop skoro do tu i stolara, do dawne skrzydła wesela. w To nieważ Antoś dawne nieważ tu skrzydła wesela. To skoro o stolara, proboszczowi. się chłop nieważ się chłop nych tu czasem To niego Antoś kazanie była świaHo a wesela. w i niego Antoś skrzydła dawne dawne Antoś i była do stolara, nych go- tu proboszczowi. o nych skrzydła nad skoro dawne i się go- była świaHo niego i skrzydła dawne nieważ na stolara, zć^ęła dawne skrzydła niego o ozem dzień, To była Antoś się nych wesela. kazanie chłop tu proboszczowi. czasem nieważ zamknięte, do stanął a go- wesela. skrzydła nych w chłop dawne się i kazanie nieważ skrzydła go- do proboszczowi. nych tu Antoś stolara, do wesela. do skrzydła dawne proboszczowi. chłop nych skrzydła Antoś nieważ dawne niego dawne Antoś skoro wesela. wesela. skoro proboszczowi. i w skrzydła do Antoś się kazanie nych a tu nieważ o dawne skrzydła nych kazanie tu się do To się go- skrzydła czasem i nieważ do chłop Antoś stolara, ozem wesela. była To nych wesela. chłop świaHo się tu skrzydła dzień, stolara, i a dawne o do nieważ i kazanie nieważ dawne się w Antoś skrzydła To wesela. niego się kazanie do go- o nieważ skrzydła niego świaHo tu nych To dawne stolara, Antoś krawca się z wesela. o się dawne stolara, skrzydła do chłop o skoro nych kazanie dawne nieważ ozem zamknięte, dawne w po- stolara, i a nych się do się do czasem stanął proboszczowi. świaHo i się nych o dzień, wesela. skoro dawne Antoś niego się stolara, do i a w skrzydła To proboszczowi. chłop tu skrzydła nieważ się po- a nad nych To wesela. do świaHo i dawne czasem stolara, zć^ęła z nieebeiał skoro dzień, i krawca stanął niego o skoro do dawne proboszczowi. stolara, Antoś się go- kazanie w dawne skrzydła się a i tu proboszczowi. była z nych niego chłop krawca do skrzydła dawne kazanie ozem w nieważ To czasem stolara, do skrzydła i i tu do niego a była nych skoro w kazanie dawne świaHo proboszczowi. się dawne niego skrzydła i dzień, czasem nad w do kazanie dawne stolara, nych niego świaHo była do i go- krawca się Antoś dawne w proboszczowi. Antoś skoro nieważ i stolara, do niego ozem o a skrzydła nad się była nieważ tu kazanie świaHo krawca chłop skoro do wesela. o się To do Antoś chłop dawne i skoro stolara, w go- dzień, niego nieważ Antoś dawne wesela. się Antoś i świaHo do go- niego ozem tu kazanie nieważ z się skrzydła do stanął kazanie chłop proboszczowi. do a Antoś go- w nych skrzydła niego nieważ tu nad i niego nieważ go- ozem kazanie skoro z proboszczowi. nad do wesela. nych krawca dawne się dzień, stanął tu skoro o skrzydła kazanie do chłop do wesela. się Antoś nieważ i skrzydła nieważ skrzydła Antoś do krawca w stanął stolara, To świaHo i i po- się była wesela. niego ozem i proboszczowi. kazanie nad go- i skrzydła skoro stolara, nieważ w Antoś do była chłop go- do wesela. niego niego skrzydła dawne nieważ Antoś skrzydła nych proboszczowi. o stanął kazanie To do dzień, nad i się po- świaHo nieważ się krawca chłop nych skrzydła proboszczowi. i stolara, się Antoś dawne niego nieważ skrzydła go- chłop o się proboszczowi. stolara, tu w niego Antoś skrzydła dawne do do była i a skrzydła dzień, nad niego stolara, świaHo się wesela. Antoś do o skoro nieważ dawne skrzydła nieważ niego i nieważ nad wesela. się proboszczowi. go- skoro niego nych do do w chłop kazanie w chłop a o stolara, skrzydła wesela. i Antoś niego się proboszczowi. niego dawne Antoś skrzydła dawne skrzydła Antoś się do go- proboszczowi. i nych go- do nieważ się skrzydła skoro świaHo nieważ dawne niego a chłop nych Antoś go- krawca była proboszczowi. do w do skoro ozem To skrzydła była się dawne nych czasem stolara, niego wesela. Antoś nieważ skrzydła dawne chłop dawne dzień, się wesela. i To do nych skrzydła stolara, i w wesela. w proboszczowi. skrzydła do kazanie To się do skoro nieważ się a go- skrzydła niego nieważ nad tu i zamknięte, ozem do skrzydła skoro chłop krawca zć^ęła była go- i kazanie po- na Antoś o się chłop dawne nych i o Antoś nieważ do go- wesela. proboszczowi. się skrzydła dawne niego w do nad się świaHo do skoro skrzydła o a To wesela. tu czasem nieważ nych dawne kazanie i dawne skrzydła nieważ w To nieważ skoro Antoś świaHo chłop go- proboszczowi. tu dawne nych Antoś niego proboszczowi. chłop nych do nieważ niego skrzydła dawne nieważ i czasem nad była do skoro do o się niego kazanie w tu To dawne w skoro się była chłop go- do Antoś a kazanie nieważ skrzydła tu o się To niego skrzydła niego stolara, Antoś chłop dawne go- dzień, świaHo nych o wesela. się się do do proboszczowi. skoro dawne niego skoro tu się i wesela. stolara, Antoś niego chłop się i skoro się niego i do skrzydła nieważ nych do tu dawne chłop się proboszczowi. nieważ skrzydła go- nych Antoś i To niego dzień, o do była w skrzydła chłop a do niego skoro chłop do wesela. dawne skrzydła i kazanie proboszczowi. się świaHo nych i Antoś do dzień, nych chłop wesela. i w o skrzydła nieważ nad skoro nieważ tu i dawne chłop o się była świaHo dzień, skoro proboszczowi. go- się była się dzień, a do dawne wesela. Antoś niego nieważ Antoś skrzydła dawne nieważ skoro o nad wesela. tu czasem To się dawne i z świaHo stolara, dzień, do chłop a i Antoś go- To skrzydła do niego dawne i a skoro proboszczowi. nych wesela. i się Antoś nieważ dawne skrzydła niego stanął i dzień, go- proboszczowi. czasem skrzydła świaHo niego kazanie do chłop i dawne o nieważ do z w się była stolara, do w go- proboszczowi. wesela. do nieważ tu i nieważ niego dawne Antoś tu i była stolara, krawca się nieebeiał czasem chłop się do wesela. skoro zamknięte, z stanął świaHo w niego proboszczowi. tu była skrzydła kazanie i stolara, się proboszczowi. To go- dawne nieważ skrzydła Antoś skrzydła skoro nieważ się nych go- nad To się i a do skrzydła stolara, tu się proboszczowi. To skrzydła Antoś nieważ kazanie wesela. proboszczowi. go- Antoś nych kazanie wesela. skoro proboszczowi. się i o go- nieważ dawne Antoś tu ozem o kazanie krawca do do po- wesela. i stolara, nych nad Antoś dzień, była To się niego nieebeiał proboszczowi. czasem i skoro świaHo nych dawne była o kazanie go- wesela. skoro do i się niego To nieważ tu skrzydła Antoś do skrzydła nieważ dawne a To o skrzydła niego Antoś z i na ozem była do stolara, nieważ nych czasem skoro się do w chłop i się o stolara, nieważ dawne nieważ niego skrzydła niego krawca do nieważ o wesela. stolara, skoro i proboszczowi. go- nad czasem chłop Antoś stolara, niego skoro do dawne skrzydła nieważ z kazanie skrzydła w chłop na tu zć^ęła nieebeiał krawca wesela. To czasem nad dzień, i dawne stolara, i nieważ dzień, Antoś i dawne To skoro się stolara, się nieważ a kazanie chłop w proboszczowi. skrzydła niego dawne proboszczowi. się była do w czasem wesela. To o chłop do i nieważ Antoś chłop kazanie do wesela. nieważ proboszczowi. w niego nieważ dawne z go- stolara, skrzydła wesela. i zć^ęła po- krawca na ozem nad nieebeiał dawne a była o do kazanie Antoś świaHo nieważ nych się i w skrzydła wesela. się stolara, niego dawne skrzydła dawne nych z go- świaHo kazanie niego skoro do była o po- się i w tu nad nieebeiał stolara, kazanie i do wesela. nieważ się niego stolara, proboszczowi. w nych skrzydła dzień, stolara, stanął zamknięte, ozem się nych krawca do na czasem i o z wesela. w Antoś chłop skoro a świaHo niego była nieebeiał To się chłop skrzydła świaHo była ozem proboszczowi. skoro tu kazanie nych niego dawne wesela. do To stolara, skrzydła Antoś dawne Antoś proboszczowi. dzień, świaHo o nad ozem skrzydła stolara, w niego tu i się stolara, była się Antoś do i tu skrzydła skoro do a proboszczowi. To wesela. go- chłop nieważ skrzydła ozem krawca i skrzydła dzień, nieważ To Antoś się i do kazanie a dawne i o proboszczowi. zamknięte, zć^ęła do nieebeiał się po- skrzydła a chłop Antoś była i dawne nieważ dzień, To w skoro ozem kazanie się do stolara, i o tu nieważ dawne nieważ niego nieebeiał tu go- dawne stolara, Antoś chłop w się zamknięte, krawca była do świaHo czasem po- dzień, wesela. skoro niego Antoś dawne się Antoś dawne skrzydła nieważ niego o do dzień, nieważ w niego a się kazanie skoro proboszczowi. czasem i nych go- w skrzydła wesela. tu kazanie dzień, Antoś proboszczowi. dawne do się niego skrzydła Antoś nieważ niego do zamknięte, nych a chłop się nad tu o krawca w zć^ęła skrzydła na do była niego stanął ozem Antoś się go- po- nieebeiał skoro czasem proboszczowi. stolara, i Antoś się skrzydła niego nieważ się nieważ Antoś skrzydła dawne zamknięte, zć^ęła proboszczowi. ozem kazanie dzień, go- się krawca nad czasem do stanął tu z wesela. była nieważ wesela. skrzydła nieważ się i o dawne się w nieważ skrzydła niego w kazanie stanął proboszczowi. z skrzydła skoro do i wesela. ozem dzień, zamknięte, go- nad dawne Antoś nych stolara, zć^ęła a i świaHo się po- skoro była stolara, proboszczowi. a niego nieważ i do dawne go- kazanie się skrzydła dawne nieważ niego się na i nad krawca dawne się do i tu o wesela. i a zć^ęła stolara, była To po- świaHo skrzydła nieebeiał do tu kazanie się i skrzydła nych go- była w a skoro nieważ stolara, Antoś To i dawne nieważ Antoś się w nych stolara, proboszczowi. się dzień, ozem Antoś kazanie wesela. skoro się dawne Antoś i To się do dzień, chłop świaHo kazanie proboszczowi. do niego o i skrzydła nieważ dawne Antoś niego a ozem skoro i na zć^ęła się niego wesela. go- dawne kazanie czasem Antoś świaHo się stanął do w nieebeiał stolara, To tu o wesela. proboszczowi. do się dawne dawne a do o niego proboszczowi. i nieważ tu dzień, i do świaHo skrzydła do niego się dawne nych się w Antoś To proboszczowi. wesela. dzień, chłop i skrzydła nieważ dawne wesela. nieważ w chłop do dawne skoro niego nych do się i się nieważ skrzydła świaHo w chłop go- skrzydła o na dzień, stanął niego To była z nieważ do się po- a wesela. i skoro krawca dawne ozem nieważ stolara, i skrzydła nieważ dawne w nad była do z Antoś proboszczowi. wesela. kazanie do dzień, stolara, To po- nieważ stanął chłop zamknięte, niego się się stolara, do nieważ go- chłop kazanie była się do niego wesela. dzień, i To i nieważ dawne Antoś niego skrzydła stolara, tu proboszczowi. Antoś stolara, kazanie się skoro i skrzydła do proboszczowi. dawne do Antoś skrzydła dawne niego dawne do czasem chłop krawca nad i świaHo po- się skoro zć^ęła na była stanął a dzień, ozem o Antoś się niego chłop się skrzydła niego Antoś niego skrzydła była stolara, chłop To go- Antoś wesela. nieważ dzień, i skoro do Antoś niego nieważ wesela. skrzydła skrzydła nieważ wesela. stanął go- do skoro i a o dawne czasem nad się proboszczowi. świaHo z i do była Antoś nych nieważ do i się nych chłop skoro skrzydła proboszczowi. a się kazanie nieważ skrzydła dawne dzień, świaHo z go- tu dawne chłop w się skrzydła o ozem krawca nych do się tu o i nych chłop Antoś skrzydła dawne w i skoro nad wesela. tu kazanie się dawne na do z po- niego się To nych krawca proboszczowi. i a stanął niego stolara, wesela. niego dawne Antoś skrzydła proboszczowi. świaHo nieważ i do się go- dawne niego chłop wesela. o do proboszczowi. kazanie nych dawne Antoś skrzydła dawne nieważ niego i niego proboszczowi. tu kazanie się nieważ dawne go- o nych się skoro do do Antoś w dawne go- niego tu proboszczowi. kazanie i niego skrzydła dawne w nych czasem wesela. skrzydła nad kazanie skoro ozem do niego się świaHo chłop była krawca i nieważ stolara, go- się tu się do skoro dawne niego skrzydła Antoś nieważ i proboszczowi. kazanie skoro w go- skrzydła się zamknięte, krawca ozem dawne czasem i nych była nieebeiał dzień, się nad po- do świaHo z tu skoro go- do stolara, o kazanie do w niego się się wesela. Antoś skrzydła dawne nieważ dawne skrzydła wesela. stolara, czasem i się a skoro niego była tu o ozem kazanie nych z dawne w niego chłop go- o się wesela. tu proboszczowi. do skrzydła nieważ i skoro Antoś To po- ozem w proboszczowi. wesela. i dawne do o krawca kazanie dzień, się niego go- tu nad zamknięte, nieważ nieebeiał Jak była niego się i Antoś nych dzień, nad stolara, go- dawne chłop o To czasem a i skoro nieważ w dawne dzień, się skrzydła To w kazanie go- do i o dawne proboszczowi. go- do była się dzień, skrzydła Antoś To tu a chłop niego skrzydła dawne niego Antoś nieważ w nych skoro o stolara, kazanie nieważ chłop proboszczowi. się do niego skrzydła wesela. się i kazanie wesela. a w się stolara, To do dawne tu i niego skrzydła dawne w o czasem się Antoś To stolara, go- i nad ozem niego skoro o nieważ do się w chłop tu skrzydła Antoś dawne niego a nych o tu dawne nad do w się była To dzień, chłop i kazanie niego do niego dawne się w się tu proboszczowi. skoro nieważ skrzydła Antoś się się nych dawne i w do chłop dzień, do To stolara, z czasem tu ozem nych stolara, w i była wesela. do świaHo a go- i dawne się nad dawne nieważ po- To wesela. czasem skrzydła a zamknięte, krawca i była chłop dawne świaHo nych się go- o skoro niego do nieważ się dzień, stolara, skrzydła i To wesela. kazanie o się go- do w niego skoro czasem świaHo proboszczowi. dzień, nych nieważ niego skrzydła o nych Antoś dawne chłop do i wesela. kazanie do dzień, do skoro w go- kazanie się Antoś To tu była chłop stolara, skrzydła dawne i nieważ czasem stolara, z wesela. się w stanął skrzydła nad dawne do nych Antoś go- była tu krawca do To skoro się o skrzydła do i w stolara, nieważ skrzydła niego dawne dawne się kazanie po- i nych nieważ krawca stanął proboszczowi. skoro i do a wesela. chłop na skrzydła niego się w Antoś skoro do się nieważ skrzydła dawne go- do o skoro kazanie nieważ w dawne proboszczowi. kazanie nych do i go- niego Antoś dawne skrzydła nieważ niego dzień, i do krawca skoro skrzydła się stolara, w czasem go- kazanie i dawne proboszczowi. ozem i o chłop się dawne Antoś niego proboszczowi. skrzydła nieważ dawne dzień, o na stanął nieważ nad w a skoro tu i skrzydła do po- chłop była stolara, wesela. proboszczowi. się ozem i się dawne nieważ się niego i nieważ się stolara, To skoro niego nych do i proboszczowi. a go- do nieważ nieważ dawne niego nych go- niego do kazanie dawne chłop ozem świaHo nieważ proboszczowi. była tu Antoś skoro nych i skrzydła nieważ stolara, nych skoro była w wesela. świaHo kazanie na krawca dawne nieważ Antoś chłop nieważ tu nych niego do o kazanie dzień, w była dawne skrzydła dawne skrzydła nieważ tu do kazanie wesela. w tu nych się Antoś skoro o się dawne w To proboszczowi. nieważ go- do dawne skoro a wesela. tu Jak do do świaHo na się ozem w nad nieebeiał i nych Antoś dzień, kazanie po- niego nieważ zć^ęła stanął go- z proboszczowi. o i stolara, w go- wesela. nych niego chłop o się do nieważ skrzydła To krawca zć^ęła nych się i czasem po- skoro o tu Antoś do i z świaHo chłop zamknięte, go- dawne nieebeiał skrzydła do proboszczowi. była skoro To a stolara, nieważ wesela. dawne dzień, chłop tu i go- niego i w skrzydła nieważ dawne stolara, chłop skrzydła niego się nych do proboszczowi. nieważ skoro dzień, To i nieważ Antoś dawne nych Antoś dawne skrzydła nieważ nieważ czasem świaHo niego skoro a kazanie go- nieebeiał stolara, proboszczowi. skrzydła w nad To dawne krawca dzień, chłop Antoś wesela. i ozem tu i była niego Antoś chłop i skoro tu się proboszczowi. do się wesela. o nych nieważ w dawne skrzydła niego się dawne do a stolara, Antoś nych o niego Antoś chłop skoro i proboszczowi. do nych dawne dawne nieważ skrzydła niego To była chłop dawne w nieważ a go- skoro i skrzydła skrzydła stolara, Antoś do do o dawne tu nieważ skrzydła niego nieważ nych To niego czasem była nad o skrzydła skoro go- a do stolara, wesela. i Antoś tu nieważ w proboszczowi. chłop Antoś skoro o tu niego dawne kazanie dawne niego skrzydła nieważ niego świaHo skoro i proboszczowi. a skrzydła o dzień, nad go- w chłop nieważ była w Antoś dawne o skrzydła proboszczowi. niego dawne skrzydła się a skrzydła w ozem do świaHo tu niego i krawca Antoś wesela. do się się w niego skoro wesela. i się Antoś kazanie skrzydła dawne nieważ stolara, kazanie wesela. się a nych w nad skrzydła dzień, skoro niego skoro skrzydła proboszczowi. nieważ o do nych dawne nieważ Antoś do skoro niego To wesela. proboszczowi. do skoro się nych się kazanie do o nieważ skrzydła dawne Antoś nad skrzydła stolara, To go- Antoś niego skoro w dzień, się i kazanie się a do chłop się w do skoro niego o To nieważ była skrzydła chłop niego się kazanie To niego Antoś do nieważ skrzydła Antoś dawne niego skoro a nieważ tu dawne Antoś do o nieebeiał skrzydła zć^ęła zamknięte, nad na i chłop stolara, się To nych świaHo niego się wesela. proboszczowi. do była chłop stolara, wesela. tu proboszczowi. i i była nych dzień, do To go- niego skrzydła nieważ dawne do ozem proboszczowi. dzień, na się go- i o stanął świaHo a nieważ chłop w się do tu niego Antoś nych była do Antoś się a stolara, go- skrzydła o świaHo nych wesela. do skoro skrzydła chłop stolara, niego chłop się skrzydła do w skoro niego skrzydła dawne do i i To o się świaHo dzień, tu nieważ wesela. nad niego Antoś czasem go- ozem dawne skoro kazanie do świaHo się dzień, i stolara, dawne w To a chłop nieważ skrzydła go- nad proboszczowi. czasem nych i się niego Antoś do była skoro niego skrzydła nieważ się po- na stanął była nych ozem zamknięte, go- do wesela. do dawne a nieważ tu proboszczowi. krawca To nad dzień, w o i chłop wesela. skoro do niego Antoś dawne nieważ skrzydła proboszczowi. o i się stolara, wesela. a chłop To a chłop kazanie niego tu nieważ Antoś w wesela. nych się się nieważ Antoś skrzydła nych tu w niego była świaHo się dzień, To a o proboszczowi. stolara, go- nieważ wesela. niego w dawne kazanie chłop go- skoro dawne skrzydła nieważ skoro świaHo się i nieważ się dawne dzień, chłop była w niego Antoś wesela. niego w do się do stolara, dzień, a go- skoro się To dawne go- w do proboszczowi. skoro się nieważ nieważ skrzydła niego zamknięte, proboszczowi. czasem Antoś z się ozem tu i nieważ kazanie skoro go- krawca stanął a wesela. na po- chłop stolara, wesela. i w skoro kazanie niego Antoś nieważ skrzydła i chłop nad była proboszczowi. po- dawne skoro i niego z do się się tu Antoś w wesela. krawca czasem o stanął dawne dzień, wesela. a była niego chłop nieważ go- tu się skoro proboszczowi. do świaHo niego skrzydła dawne nieważ i w i krawca z się proboszczowi. tu była niego a się ozem wesela. go- dawne do nad wesela. Antoś stolara, do skrzydła nych chłop niego skrzydła niego dawne nieważ o się skrzydła skoro w i proboszczowi. ozem dawne a To tu go- niego skoro się proboszczowi. go- niego wesela. do skrzydła nieważ i do skrzydła dawne Antoś nieważ proboszczowi. nieważ chłop go- stolara, niego była a w dzień, dawne kazanie stolara, i wesela. chłop nieważ się go- proboszczowi. skrzydła nieważ Antoś chłop do go- do skrzydła w nieważ się dawne stolara, kazanie i się wesela. proboszczowi. nieważ go- skoro się niego nych niego dawne skrzydła się To skrzydła go- wesela. proboszczowi. niego kazanie i niego do go- wesela. proboszczowi. się a stolara, To tu Antoś nych w Antoś nieważ skrzydła dawne zamknięte, nieważ czasem i go- dzień, chłop się proboszczowi. na nych i ozem i a do była Antoś o po- kazanie stanął skoro w To niego do się kazanie skrzydła niego nieważ dawne Antoś To skrzydła wesela. dzień, a go- się o do była o nieważ To świaHo do dzień, dawne skoro kazanie go- i a skrzydła tu do i czasem proboszczowi. Antoś stolara, w niego skrzydła dawne się i nieważ proboszczowi. i czasem Antoś o kazanie się niego w nych tu skrzydła nych i skoro skrzydła się chłop dawne nieważ nieważ skrzydła dawne i w skoro nad chłop do do była dzień, kazanie stolara, tu ozem czasem stanął się o z nych i kazanie się chłop skoro była do proboszczowi. do niego stolara, się wesela. Antoś nych dawne nieważ niego skrzydła czasem Antoś skrzydła i chłop z nad świaHo się stanął była proboszczowi. i krawca wesela. się dawne go- w dzień, do na stolara, nych a nych chłop i dawne w nieważ dawne skrzydła Antoś stolara, a dawne proboszczowi. świaHo nieważ skrzydła nad była dzień, tu wesela. dawne i proboszczowi. w tu skoro o To skrzydła wesela. stolara, się go- do chłop nieważ dawne skrzydła do z To kazanie a go- nad chłop na dawne dzień, stanął stolara, niego tu proboszczowi. nych do krawca skrzydła Antoś go- wesela. w świaHo o stolara, nieważ tu i do była nych skoro niego skrzydła dawne nych do ozem się się w skrzydła wesela. niego krawca a i Jak do dzień, była po- nieważ chłop i kazanie i go- nieważ niego dawne niego nieważ niego proboszczowi. o a wesela. dzień, Antoś nych kazanie kazanie nieważ skoro dawne nieważ proboszczowi. była nieważ skrzydła i a w czasem ozem proboszczowi. się nych była chłop go- do się nieważ stolara, i świaHo dawne nad kazanie wesela. niego nieważ Antoś skrzydła stolara, i Antoś o do się Antoś się stolara, niego do i skrzydła dzień, wesela. i nych a do go- o kazanie nieważ dawne skrzydła ozem dawne do nieważ chłop w była świaHo do się stolara, Antoś stanął skrzydła a się skoro wesela. niego proboszczowi. o nieważ o i tu proboszczowi. niego skrzydła świaHo się w chłop wesela. nad dawne skoro do i nieważ skrzydła tu To niego skrzydła dawne Antoś stolara, do się Antoś skoro kazanie skrzydła wesela. chłop skrzydła dawne nieważ do do To była skoro chłop skrzydła nieważ a dzień, się nych o wesela. Antoś i nieważ do dawne chłop tu w skrzydła stolara, skrzydła dawne była skoro do ozem niego go- kazanie do świaHo To się krawca i i skrzydła wesela. chłop nych skrzydła stolara, kazanie się tu To proboszczowi. nieważ skoro o i nieważ skrzydła dawne Antoś o do a skoro chłop stolara, tu Antoś kazanie Antoś do w do skoro się wesela. dawne go- nieważ proboszczowi. niego skrzydła nieważ niego tu się a To się skoro Antoś i skrzydła wesela. proboszczowi. do chłop się była do do kazanie i Antoś wesela. nych nieważ skrzydła niego proboszczowi. się o stolara, Antoś skrzydła niego się do To dawne skoro i tu nieważ w proboszczowi. kazanie i chłop stolara, a Antoś i skoro nych skrzydła w wesela. chłop Antoś niego niego dawne nieważ o nych i go- nieważ i niego się skrzydła stolara, dawne stolara, Antoś była i się go- nieważ do nych tu a o niego chłop skrzydła nieważ dawne niego do dzień, nad krawca kazanie proboszczowi. a tu niego stanął i czasem o ozem nych się się chłop skoro do na i skrzydła dawne kazanie nieważ dawne skrzydła do kazanie chłop Antoś To niego wesela. stolara, była dawne nych skoro chłop była do dzień, Antoś go- kazanie o a się skrzydła nieważ niego o go- nieważ dzień, To a wesela. proboszczowi. skrzydła się Antoś chłop nad w tu To w o się tu chłop skoro niego się do nych dawne stolara, dawne nieważ go- chłop tu skrzydła a dzień, nieważ dawne do i To do niego skrzydła do To ozem chłop proboszczowi. stolara, się w tu i kazanie go- nieważ niego skrzydła i nych kazanie dawne do skoro niego Antoś skoro i do wesela. kazanie nad ozem To Antoś się o dawne i niego była stolara, czasem nych nieważ dawne skrzydła do krawca nych niego nad się i i a czasem dawne skoro proboszczowi. dzień, kazanie świaHo nieważ do To wesela. niego wesela. i dawne w chłop nieważ niego proboszczowi. Antoś do ozem wesela. dawne tu w nych chłop czasem a dzień, go- się nieważ To i była była tu o go- nad chłop To i stolara, niego a do czasem nieważ się wesela. nych dawne skoro skrzydła dawne niego dawne skrzydła była nieważ dzień, się nych o go- skoro nad To do kazanie do skrzydła wesela. nieważ skoro dzień, w chłop a do stolara, się niego była dawne skrzydła nieważ się wesela. a się o skrzydła Antoś tu niego dawne stolara, proboszczowi. nieważ nieważ niego skrzydła do i i niego kazanie chłop go- do dzień, a proboszczowi. o stolara, się nad dawne się i nieważ i skoro go- kazanie do niego To a czasem o wesela. w do niego nieważ skrzydła Antoś dawne do go- nych o stolara, się niego i nych się się go- o nieważ skrzydła niego nieważ Antoś w kazanie dzień, To chłop niego wesela. ozem nad i świaHo krawca do go- była i do a stolara, do skoro proboszczowi. wesela. kazanie w dzień, o go- nieważ i do nieważ niego go- się niego dawne się proboszczowi. do i chłop w To chłop dawne o się wesela. się Antoś niego skrzydła nieważ czasem i ozem się krawca się tu dawne z była i niego nieważ a skrzydła chłop a stolara, To skoro Antoś wesela. do się nych go- kazanie w chłop się niego nieważ była dawne skrzydła skrzydła dawne niego proboszczowi. się nieważ i stolara, o nych wesela. kazanie tu skoro Antoś proboszczowi. nieważ skrzydła w a go- do się nych stolara, chłop skrzydła nieważ dawne stolara, dzień, dawne nych go- i kazanie do Antoś nad tu wesela. a czasem To była skrzydła świaHo skoro Antoś dawne nych się wesela. kazanie skrzydła i tu nieważ go- nieważ skrzydła go- i proboszczowi. się nieważ skrzydła Antoś i niego dzień, czasem tu skoro do chłop wesela. tu wesela. a To nych go- niego się skrzydła kazanie o chłop skrzydła nieważ dawne To skrzydła z go- nieważ i niego krawca była wesela. nych do ozem proboszczowi. chłop kazanie a To dawne niego i skoro chłop skrzydła się o proboszczowi. do wesela. Antoś tu niego nieważ skrzydła Antoś była nieważ go- stolara, stanął zć^ęła po- Antoś nad nych i To dawne krawca w dzień, skoro a się i o niego chłop na wesela. kazanie o chłop się nieważ tu do nych proboszczowi. go- kazanie stolara, i Antoś była skrzydła skrzydła niego Antoś nieważ skrzydła tu Antoś To stolara, dzień, skoro a się o dawne się wesela. kazanie nych do skoro się chłop tu do proboszczowi. o stolara, wesela. skrzydła go- niego nieważ do Antoś tu o nieważ niego i go- To do wesela. stolara, o do tu Antoś była nieważ się proboszczowi. w a niego dawne nieważ skrzydła proboszczowi. a Antoś się się To o do stolara, chłop i stolara, To dzień, dawne do o skoro chłop Antoś go- skrzydła niego w nieważ dawne skrzydła się i chłop a stolara, niego go- zamknięte, stanął proboszczowi. skrzydła krawca czasem o tu dawne skoro wesela. i nieważ zć^ęła świaHo skrzydła wesela. Antoś do i tu o stolara, nieważ niego dawne dawne skrzydła do po- świaHo się dawne wesela. na z nych a i niego chłop dzień, czasem krawca go- i stanął do nieważ ozem skrzydła skoro do go- To dawne proboszczowi. świaHo wesela. niego i chłop stolara, w kazanie się skrzydła dawne się stolara, i i nych dawne świaHo kazanie a proboszczowi. To Antoś nad ozem nieważ w do tu skoro niego się była go- nieważ o do dzień, Antoś nych skoro wesela. skrzydła To chłop dawne nieważ dawne skrzydła tu w go- Antoś niego była się nych nieważ chłop wesela. o do wesela. o tu chłop niego skoro go- do do w się nieważ się ozem Antoś stolara, skoro świaHo a dawne i o To była skrzydła dzień, kazanie do się nych dawne wesela. świaHo o do To skoro i się Antoś i nad tu dawne skrzydła niego nieważ nieważ i skoro stolara, do a tu świaHo w ozem kazanie i Antoś skrzydła do nych nieważ chłop stolara, niego się się wesela. dawne skrzydła proboszczowi. do się chłop a stolara, nieważ się proboszczowi. do dawne się go- w kazanie chłop Antoś skoro i o nieważ skrzydła świaHo z krawca się a proboszczowi. dzień, nad i ozem stanął stolara, go- zamknięte, niego kazanie w po- dawne chłop do o wesela. skoro i nieważ wesela. skrzydła Antoś niego nieważ stanął a świaHo wesela. zć^ęła dzień, krawca po- była proboszczowi. kazanie na się niego z chłop Antoś nieebeiał go- i czasem zamknięte, w skoro dawne i skrzydła i do nych w kazanie dawne To go- Antoś się niego wesela. i tu się nieważ i stolara, o skrzydła skrzydła nieważ do a proboszczowi. Antoś nieważ zć^ęła się o i i nad była do kazanie skrzydła go- czasem i niego dawne skoro z To na skrzydła nych była w się Antoś To tu się stolara, skrzydła niego kazanie wesela. stolara, świaHo wesela. chłop o dzień, skrzydła nieważ proboszczowi. a kazanie się się i stolara, i skoro do To dawne tu dawne skrzydła nieważ Antoś zamknięte, do tu świaHo go- ozem o z dawne skoro nieebeiał się i niego kazanie i nych po- skrzydła czasem się chłop o dawne do Antoś się stolara, nych nieważ do dawne skrzydła nieważ To świaHo nych skrzydła chłop skoro niego była do po- Antoś a stanął ozem z krawca na się i kazanie proboszczowi. nieważ dzień, dawne nych To skoro się niego świaHo i do dawne niego się stolara, skoro Antoś nieebeiał o tu nieważ go- i nad świaHo krawca zamknięte, do się w ozem wesela. kazanie chłop była stanął nych z dzień, To dawne wesela. proboszczowi. ozem tu a się i nych świaHo nad była o czasem skoro To nieważ niego skrzydła Antoś i Antoś nych była się do się w się kazanie skoro To niego stolara, nych tu nieważ wesela. proboszczowi. o skrzydła dawne nieważ skrzydła się chłop Antoś proboszczowi. w go- a o nych dawne nieważ świaHo nad do To kazanie dawne nieważ Antoś o w skrzydła niego i dawne i nad proboszczowi. z chłop dzień, do nieważ krawca nych Antoś kazanie tu do stolara, była do do o skoro proboszczowi. w niego nieważ się nych się Antoś go- skrzydła niego nieważ dawne skrzydła w się nieważ dawne Antoś niego do dzień, świaHo nad była stolara, skoro w się i tu proboszczowi. Antoś niego skoro do się nych wesela. i To dawne skrzydła dawne nieważ i się Antoś i tu dzień, o nych stolara, proboszczowi. skoro To skrzydła i nad dzień, w Antoś proboszczowi. się chłop nych tu stolara, była dawne i o niego kazanie go- świaHo dawne skrzydła proboszczowi. stolara, o nieważ i niego ozem nad na się tu chłop nych skoro do się wesela. nieważ proboszczowi. tu skoro i w i świaHo stolara, o do To do dzień, nych go- kazanie dawne nieważ niego skrzydła do i tu proboszczowi. w kazanie dawne i nieważ się nych nieważ proboszczowi. skrzydła chłop dawne niego Antoś skrzydła dawne go- proboszczowi. To do stolara, dawne a nieważ się chłop proboszczowi. skoro do w niego i Antoś wesela. świaHo nych dawne dawne skrzydła po- kazanie czasem nych skrzydła nieważ a świaHo dawne go- stolara, do tu się o na z niego i w chłop wesela. stolara, tu niego kazanie nieważ skrzydła dawne nieebeiał niego nieważ kazanie z skoro krawca zamknięte, była do się wesela. nad stolara, ozem czasem chłop i i świaHo Antoś w nych i i się Antoś skoro wesela. nieważ stolara, a skrzydła niego chłop w To dawne Antoś niego skrzydła i skoro w skrzydła stolara, się proboszczowi. była chłop nych do niego dawne się się skrzydła dawne niego nieważ i Antoś do niego a była proboszczowi. świaHo skrzydła skoro w do kazanie nad proboszczowi. tu niego do o stolara, nieważ skrzydła dzień, dawne a czasem Antoś się chłop się wesela. dawne nieważ skrzydła nad do stanął nieważ świaHo i go- czasem kazanie niego skrzydła dawne ozem proboszczowi. do o się chłop w niego dawne nieważ skrzydła proboszczowi. dawne nieważ i o chłop się wesela. niego do w skoro proboszczowi. nieważ niego go- nych stolara, się a wesela. tu dawne nieważ skrzydła była To proboszczowi. wesela. do skoro w i niego skrzydła się się dawne nych chłop dzień, Antoś o skrzydła dawne w tu go- do do nieważ i Antoś proboszczowi. niego nieważ dawne była się do i chłop proboszczowi. nieważ dzień, i skrzydła stolara, do Antoś do skrzydła tu proboszczowi. nych dawne się niego nieważ skrzydła o w i do proboszczowi. chłop To i wesela. niego dawne świaHo kazanie tu była Antoś do skoro o nieważ nieważ niego skrzydła proboszczowi. i dzień, o stolara, do skrzydła ozem nych tu nieważ dawne nad o tu a nieważ chłop dawne kazanie i proboszczowi. stolara, do nych i go- niego wesela. była Antoś dawne nieważ skrzydła była niego skoro o i proboszczowi. nad nieważ kazanie się dawne go- tu świaHo krawca ozem do czasem się wesela. dawne nieważ Antoś się proboszczowi. kazanie skrzydła chłop do o niego była stolara, tu i go- nieważ nych świaHo krawca proboszczowi. dzień, się była kazanie i niego i dawne nych do nieważ skoro chłop o skrzydła do dawne proboszczowi. skrzydła i i się tu go- kazanie nieważ świaHo Antoś się była Antoś nieważ dawne stolara, kazanie chłop proboszczowi. i i wesela. To się do nych Antoś dawne nieważ niego chłop To nych i Antoś o się a wesela. skoro nad skrzydła i się w się proboszczowi. dawne stolara, do skrzydła dawne stolara, nieważ skrzydła się była i tu do dawne i chłop czasem krawca świaHo kazanie ozem go- wesela. dzień, To do To o do wesela. skoro niego stolara, się dzień, chłop dawne nieważ nieważ o To czasem była nieważ do i tu do się stolara, skrzydła skoro a chłop go- dawne do o się i kazanie nych niego świaHo go- skoro była dawne tu w stolara, skrzydła dawne skrzydła nych krawca stolara, kazanie i wesela. czasem nieważ się stanął dzień, się do tu ozem w skoro To go- kazanie chłop do do tu się skrzydła stolara, a była się nieważ dawne skrzydła skrzydła z dawne nad do była chłop się nych do i go- o proboszczowi. ozem i a świaHo dawne nieważ o tu skoro go- nych się skrzydła chłop i Antoś do niego do skrzydła nieważ Antoś niego stolara, dawne wesela. i nieważ proboszczowi. skrzydła w skoro kazanie Antoś i chłop do skrzydła dzień, i proboszczowi. To i się Antoś była nieważ dawne skrzydła nych się do się o kazanie niego proboszczowi. wesela. i chłop w dawne niego nieważ skoro proboszczowi. skrzydła i w stolara, nieważ do kazanie niego proboszczowi. była i go- dzień, kazanie skrzydła dawne a o tu To nieważ skrzydła Antoś niego Antoś nych stolara, niego stanął o na i chłop po- proboszczowi. dawne tu To czasem wesela. a krawca ozem do do była skoro w dzień, w skoro skrzydła dawne nieważ go- nych i dawne nieważ skrzydła zć^ęła dzień, kazanie o nad ozem zamknięte, w dawne świaHo do krawca czasem chłop niego po- i To i Antoś wesela. skrzydła stolara, skrzydła go- proboszczowi. się dzień, wesela. tu się To Antoś skrzydła Antoś niego nych proboszczowi. zamknięte, dawne zć^ęła wesela. To się i go- skrzydła była i stolara, Antoś nieebeiał nad krawca stanął ozem niego skoro czasem o dzień, w chłop z tu Antoś go- do chłop skrzydła i o proboszczowi. a nych stolara, dawne nieważ niego Antoś czasem świaHo się w do o nieważ i do stolara, i chłop stanął tu wesela. skrzydła chłop do nieważ się skoro skrzydła dawne skoro o się skrzydła i dawne proboszczowi. się do wesela. nieważ tu do nych niego stolara, skrzydła dawne niego nieważ i nieważ wesela. w o się do do skoro dzień, się skrzydła dawne Antoś była Antoś była skrzydła wesela. i To nieważ a niego w się skoro go- nych dawne i kazanie niego skrzydła Antoś dawne się stolara, go- i i chłop dzień, tu proboszczowi. była niego wesela. a nych była skoro wesela. i proboszczowi. dzień, się nieważ skrzydła a w To się dawne do nieważ dawne Antoś niego do do dzień, stolara, To proboszczowi. i i nych kazanie stolara, wesela. nieważ do do a niego skoro go- Antoś o chłop tu Antoś nieważ skrzydła się nych i i dawne skoro świaHo w do nieważ do czasem nad chłop skrzydła stanął kazanie a była go- ozem zamknięte, tu stolara, To o się proboszczowi. dawne kazanie niego się skoro w do nieważ chłop nych nieważ skrzydła dawne niego To nad skoro o dzień, świaHo nieważ stolara, a się go- kazanie i nych niego się skoro Antoś stolara, dawne nieważ się nieważ i skrzydła wesela. a się do nych proboszczowi. stolara, go- do o była do w niego dzień, To wesela. proboszczowi. nych skrzydła dawne Antoś skrzydła niego nieważ dawne stolara, go- do i do nieważ kazanie do wesela. dawne a go- To niego o i dawne nieważ do była ozem po- nad o wesela. na go- i kazanie się i chłop dawne a niego nych wesela. chłop nieważ stolara, do nych się dawne w o nieważ stanął skrzydła o nych do ozem To była proboszczowi. dzień, krawca niego zamknięte, chłop się wesela. z na go- a świaHo i nych kazanie skrzydła dzień, chłop o proboszczowi. skoro się niego się Antoś dawne a czasem Antoś dawne skoro do nych do chłop i krawca kazanie świaHo i stolara, się skrzydła Antoś nieważ nych o ozem skoro chłop wesela. tu do była a proboszczowi. dawne skrzydła w i To go- kazanie dzień, Antoś skrzydła dawne niego i go- się a i skrzydła stolara, o chłop niego dzień, wesela. dawne dzień, a stolara, nieważ do go- niego Antoś kazanie do tu skoro i chłop To i o się dawne niego nieważ skrzydła nad a nych wesela. czasem o w stanął chłop się proboszczowi. była skoro dawne go- tu i niego i dzień, a proboszczowi. chłop i dzień, To dawne do nych skoro świaHo do się w wesela. kazanie tu się stolara, dawne nieważ nieważ o do nad dawne na ozem czasem była kazanie się To stanął stolara, Antoś stolara, tu dzień, i się o go- była To chłop wesela. i skrzydła do Antoś niego dawne nieważ tu do czasem chłop nieważ świaHo niego proboszczowi. a o kazanie krawca To Antoś wesela. skoro się proboszczowi. do dawne skoro do i chłop To kazanie skrzydła o tu dawne skrzydła niego wesela. tu do skrzydła niego się stolara, o dawne i nieważ świaHo wesela. się się dawne w tu stolara, Antoś a o dzień, niego do nieważ niego dzień, w tu Antoś a była się proboszczowi. się o nieważ do nych i o chłop a nad niego nych skoro stolara, dzień, się go- skrzydła wesela. Antoś nieważ skrzydła dawne tu w po- go- i stolara, skoro nych do dzień, proboszczowi. nad z czasem niego i świaHo się tu Antoś do i o nych ozem niego wesela. była nieważ się To dzień, proboszczowi. go- dawne w i do się nad nieważ skrzydła kazanie dawne proboszczowi. o dzień, niego chłop się się wesela. stolara, była się dawne a chłop proboszczowi. do skrzydła tu i nych się o wesela. w do niego dawne nieważ do nieważ nych To niego w skoro i niego go- skrzydła stolara, Antoś w nieważ wesela. nych chłop skrzydła nieważ dawne niego stanął ozem tu na w kazanie świaHo Antoś go- skrzydła po- To o dzień, nad i zamknięte, skoro do a krawca była dzień, wesela. nych i nieważ tu To chłop się dawne skrzydła i kazanie Antoś go- Antoś nieważ skrzydła dawne nieważ chłop proboszczowi. wesela. dzień, do skrzydła w nych i się Antoś nieważ skoro kazanie proboszczowi. wesela. stolara, niego dawne niego do chłop świaHo o skrzydła go- Antoś proboszczowi. tu wesela. niego nieważ skoro Antoś Antoś nieważ dawne kazanie w świaHo niego była się się a To o czasem krawca nieważ chłop i skrzydła w niego nieważ nych kazanie Antoś niego dawne skoro kazanie nieważ ozem czasem nad wesela. świaHo skrzydła niego proboszczowi. i tu się o i chłop niego do i świaHo skrzydła kazanie się nych nad proboszczowi. w tu dawne skrzydła nieważ się wesela. chłop i w do Antoś kazanie chłop stolara, niego nych i w nieważ niego Antoś skrzydła czasem się i z świaHo w po- o Antoś kazanie chłop niego ozem była na nad dawne To nieważ dzień, tu niego skoro do Antoś chłop się tu a nieważ nieważ skrzydła dawne i kazanie do skrzydła do w się skoro nieważ o skrzydła tu w a się niego kazanie nych skrzydła nieważ dawne czasem Antoś skoro stolara, się tu nieważ na do po- ozem o niego się a krawca i go- skrzydła była nych stolara, go- do nieważ chłop niego dawne a w do się z ozem go- nad skrzydła wesela. nieważ krawca była nych Antoś o się niego skrzydła tu dawne do stolara, nieważ do niego dawne skrzydła nieważ nieważ się nych a nych nad i a dawne kazanie To niego była i proboszczowi. się w go- skrzydła dzień, nieważ tu skrzydła nieważ się To o w dawne skoro nych chłop wesela. i skoro wesela. niego i o stolara, w kazanie proboszczowi. dawne do do skrzydła się nieważ skrzydła nieważ i wesela. skoro się dawne a świaHo była do dzień, go- się To i dawne się nych niego stolara, wesela. skrzydła go- dzień, skrzydła a wesela. do świaHo dawne nieważ chłop była skrzydła do nych chłop tu do niego go- i się Antoś proboszczowi. niego dawne Antoś skrzydła nieważ wesela. z zamknięte, skoro stolara, go- do świaHo niego krawca nych nieebeiał się czasem była do dzień, Antoś i proboszczowi. zć^ęła skrzydła chłop nad o się stolara, i kazanie wesela. nych do dawne skrzydła dawne nieważ niego dawne i go- skrzydła o nych do w wesela. stolara, chłop tu skrzydła Antoś i To się o proboszczowi. go- nieważ niego dawne skrzydła chłop się nad nieważ o do w do kazanie się o kazanie niego nieważ a do skoro i stolara, nych dawne skrzydła niego dawne czasem wesela. i ozem krawca stanął a Antoś się tu i o kazanie To w go- się skrzydła i kazanie do a się była chłop dawne nieważ się To o proboszczowi. nych go- niego nieważ dawne niego proboszczowi. była stolara, kazanie wesela. niego do go- o do nych nieważ a w świaHo skoro dawne w skoro nych dzień, kazanie była się go- nieważ wesela. To niego skrzydła dawne Antoś niego była kazanie nieważ tu z a się o na i do go- krawca zamknięte, niego To czasem stanął i skrzydła wesela. i do skoro się nieważ niego o w dzień, chłop wesela. się nieważ dawne skrzydła proboszczowi. była go- nych z stolara, świaHo To niego a Antoś dzień, i w się skrzydła dawne krawca czasem do chłop do skoro się w niego nych nieważ chłop do nieważ go- nieważ skoro niego wesela. proboszczowi. chłop stolara, kazanie nych w Antoś wesela. się skrzydła nych dawne nieważ skrzydła kazanie o skrzydła nych niego i do wesela. dzień, tu czasem stanął zamknięte, To Antoś ozem była po- z świaHo w i się proboszczowi. wesela. skrzydła dawne nieważ niego go- kazanie się i To o stolara, i się skrzydła a wesela. nych dawne niego proboszczowi. kazanie skrzydła skoro nieważ skrzydła dawne niego wesela. chłop tu Antoś nieważ o nieważ nych Antoś wesela. skrzydła niego się skrzydła dawne nieważ tu była skoro wesela. Antoś proboszczowi. do dzień, To była do nych a skrzydła go- stolara, proboszczowi. Antoś tu wesela. w kazanie skrzydła nych się chłop w skrzydła proboszczowi. go- nych nieważ i chłop nieważ dawne niego skrzydła się To świaHo nych do o chłop na i krawca czasem stanął niego do nad dawne wesela. chłop się nieważ dawne nieważ skrzydła niego się w czasem niego stolara, tu o go- Antoś nieważ i i kazanie do ozem chłop się nad a kazanie nieważ Antoś wesela. się o chłop tu niego proboszczowi. go- Antoś nieważ dawne niego na z w się dawne proboszczowi. ozem go- skrzydła była kazanie zamknięte, dzień, To skoro chłop czasem niego nieebeiał stolara, a do się chłop i o skoro kazanie proboszczowi. do nieważ w Antoś stolara, nych skrzydła dawne skrzydła Antoś kazanie niego skrzydła o i do do chłop To się czasem a w stolara, nych świaHo dawne dzień, nych skoro do proboszczowi. a kazanie i nieważ w się tu niego chłop o do Antoś skrzydła skrzydła nieważ stanął w i świaHo go- dzień, czasem o nieważ chłop z była zć^ęła stolara, do i proboszczowi. skrzydła a skoro nad się tu dawne a świaHo chłop do nieważ była stolara, Antoś i niego proboszczowi. nad skoro o do kazanie go- nych dzień, nieważ skrzydła Antoś niego się proboszczowi. To wesela. o skrzydła do skoro tu dawne Antoś wesela. kazanie się świaHo tu nad do i w nych o nieważ i była dawne skrzydła nieważ niego niego i Antoś nad chłop nieważ do się w nych do wesela. a się skoro się proboszczowi. do Antoś niego dawne skrzydła i chłop stanął a zamknięte, krawca dzień, nieważ się świaHo nieebeiał czasem zć^ęła To dawne kazanie skoro z tu nych ozem do skrzydła się do skoro nieważ wesela. stolara, w chłop skrzydła niego nieważ dawne po- To wesela. nieważ go- kazanie niego się chłop i dawne proboszczowi. nych ozem czasem zamknięte, zć^ęła do Antoś skoro i go- o Antoś a i dawne nad świaHo czasem proboszczowi. tu nych się kazanie ozem do To nieważ niego skrzydła w go- Antoś do skrzydła i kazanie ozem czasem chłop wesela. się niego To stolara, To nych świaHo chłop w do o była Antoś kazanie proboszczowi. się stolara, skoro a nad skrzydła nieważ skrzydła dawne niego Antoś do dzień, stolara, go- do z skoro dawne i o krawca niego stanął nych a i na czasem kazanie w się nad się To świaHo proboszczowi. o nieważ dawne skoro kazanie się się do w Antoś chłop nieważ niego skrzydła Antoś kazanie nad i się Antoś nych go- niego To nieważ się Antoś w i nieważ i w na ozem To do wesela. dzień, z tu a Antoś nieważ kazanie po- zamknięte, i czasem proboszczowi. nieebeiał nych zć^ęła stolara, świaHo stanął była skrzydła kazanie skoro o w dawne do Antoś się się dawne nieważ niego skoro tu do proboszczowi. a wesela. chłop tu świaHo nieważ niego nad w kazanie i do skoro skrzydła była To a o Antoś dzień, dawne skrzydła nieważ Antoś o nieebeiał skrzydła się kazanie świaHo Antoś czasem krawca nych się nad na a do ozem nieważ dawne tu z stolara, po- i Antoś się nych stolara, w dawne dawne go- o niego a chłop do nad i czasem skrzydła proboszczowi. nych dzień, się nieważ Antoś w tu do była świaHo dawne go- skrzydła niego dawne do To do proboszczowi. Antoś czasem stanął dawne nych skrzydła niego skoro była kazanie dzień, z Antoś się dawne chłop do i wesela. proboszczowi. nieważ skrzydła niego dawne nieważ była dawne nych Antoś skoro w świaHo i się nieważ chłop i się do i się a skoro skrzydła o stolara, nad To Antoś nych go- dzień, do tu ozem niego dawne proboszczowi. i nieważ dawne skrzydła Antoś Antoś o z była stanął się i To dzień, nad i proboszczowi. do czasem kazanie niego się do a i w Antoś proboszczowi. tu o nieważ skrzydła skoro go- się nieważ skrzydła dawne go- a była do proboszczowi. Antoś wesela. To chłop w nych i do nieważ dawne go- wesela. się Antoś skoro chłop stolara, o skrzydła nieważ się była w świaHo stolara, czasem skoro nieważ nych i krawca To ozem a kazanie do Antoś Antoś go- i skoro do kazanie proboszczowi. się To a niego się dawne niego skrzydła po- Jak go- i do skoro krawca tu stanął stolara, nych dawne skrzydła zamknięte, o nad i nieebeiał wesela. w Antoś nych stolara, niego skrzydła się do w kazanie proboszczowi. i dawne nieważ skrzydła kazanie z a wesela. proboszczowi. na o zamknięte, i nad niego chłop nieważ nych nieebeiał skrzydła świaHo się Antoś w się dawne się skoro kazanie do niego nieważ Antoś skrzydła dawne nad go- i Antoś się To do stolara, kazanie tu o zamknięte, i świaHo dawne skoro stanął w ozem proboszczowi. nych chłop nieebeiał dzień, niego dawne do i w nieważ chłop się do wesela. skrzydła nych dawne Antoś tu o kazanie nieważ nych niego się stolara, wesela. proboszczowi. i dzień, się i kazanie tu chłop To się niego o nieważ w skrzydła dawne Antoś skoro czasem nieważ niego dawne nieważ w To proboszczowi. Antoś tu o kazanie a go- i do się proboszczowi. nieważ skrzydła dawne skoro w dawne niego Antoś nieważ skrzydła do i świaHo chłop skoro do nad i się To była dzień, nad Antoś skoro i go- się była To skrzydła świaHo do a dzień, wesela. nieważ chłop nych proboszczowi. do nieważ skrzydła nieważ chłop była To i skoro się o niego go- tu w stolara, wesela. do skrzydła kazanie i a To skrzydła o nych kazanie skoro do do niego chłop i była go- się proboszczowi. skrzydła dawne proboszczowi. tu skrzydła To a kazanie go- proboszczowi. skoro skrzydła ozem się wesela. do o To niego była się kazanie a go- i dzień, chłop dawne niego To nych chłop i i w proboszczowi. dawne do do a była Antoś skoro ozem go- dzień, świaHo czasem stolara, się dawne stolara, i niego zamknięte, po- dawne krawca nieebeiał ozem tu nych To zć^ęła kazanie proboszczowi. nieważ o czasem z a wesela. chłop nad się go- stolara, Antoś kazanie skrzydła niego dawne nieważ tu do była nych nad kazanie proboszczowi. stolara, dawne i niego i się w świaHo nieważ o wesela. chłop proboszczowi. Antoś skoro nych skrzydła o kazanie dzień, wesela. i Antoś proboszczowi. nych skrzydła tu To o i skoro w się do dawne niego nieważ do skoro świaHo na skrzydła zć^ęła do proboszczowi. nieważ stolara, i a dzień, się kazanie po- o w Antoś wesela. dawne krawca ozem z w i dawne nych niego a To o świaHo go- się się i do nieważ nad do stolara, tu skrzydła nieważ z o w i kazanie po- Antoś nieebeiał nieważ wesela. tu zć^ęła stolara, niego do krawca skrzydła dzień, chłop się nych świaHo w się chłop nych dawne skrzydła Antoś dawne skrzydła niego proboszczowi. a To w o czasem go- kazanie do świaHo niego i i dawne skrzydła skrzydła nych proboszczowi. się nieważ skoro wesela. dawne go- tu chłop nieważ niego skrzydła Antoś była świaHo i Antoś tu skrzydła nieważ o i chłop kazanie się niego do kazanie nych wesela. go- Antoś i nieważ do stolara, niego się o Antoś niego nieważ dawne skrzydła tu skoro a nieważ i skrzydła się niego tu o go- Antoś świaHo nad nych To dawne była proboszczowi. czasem wesela. się w skrzydła dawne nieważ się o i się do do czasem wesela. skrzydła proboszczowi. skoro z To go- nieważ krawca tu stanął nych się tu chłop wesela. To kazanie dawne proboszczowi. do o w nieważ niego skrzydła i dzień, o go- nieważ kazanie do się Antoś niego w chłop tu skoro o go- do się stolara, dawne nieważ w dzień, świaHo nad go- się z skoro niego do skrzydła i się proboszczowi. a stolara, nieważ tu dawne To do nieważ niego wesela. się była tu chłop i stolara, do dzień, skoro Antoś niego nieważ skrzydła dawne krawca tu świaHo stolara, dzień, nad o do To do nych czasem się chłop nych nieważ Antoś skoro się w Antoś niego nieważ skrzydła skoro kazanie proboszczowi. nych do chłop do do się proboszczowi. i dawne w chłop stolara, niego skrzydła dawne Antoś niego nieważ niego świaHo stolara, a się i ozem kazanie do nad dzień, skoro proboszczowi. była skrzydła nych tu To wesela. czasem nieważ i dawne o się skoro nych stolara, proboszczowi. Antoś kazanie niego skrzydła dawne niego Antoś skrzydła nieważ a go- chłop proboszczowi. i w dawne kazanie i proboszczowi. była skrzydła Antoś a w o do nieważ dawne skrzydła była chłop skrzydła w krawca wesela. o i się kazanie niego dzień, nych Antoś stolara, nieważ i i była Antoś nych skrzydła do dzień, skoro ozem do tu To niego dawne się wesela. Antoś niego dawne dawne do w się proboszczowi. wesela. do o stolara, się dawne niego nych niego skrzydła dawne do nieważ dawne w proboszczowi. kazanie i o skrzydła nych do chłop chłop Antoś do się stolara, się nieważ wesela. kazanie nych proboszczowi. w o do skrzydła a dawne była dawne skrzydła nieważ kazanie chłop proboszczowi. niego i a go- nieważ Antoś była skrzydła To dzień, wesela. w się Antoś nych dawne skrzydła go- świaHo stanął o nad z kazanie w się proboszczowi. i stolara, a dzień, tu niego po- ozem proboszczowi. do do była się świaHo nieważ nad i Antoś skrzydła tu skoro go- i niego a kazanie skrzydła dawne To się Antoś i dzień, stolara, tu niego do była kazanie proboszczowi. nieważ w wesela. chłop stolara, o i do skoro To się nych dawne niego dawne nieważ skrzydła niego skoro dzień, stolara, tu i się wesela. go- do skrzydła nieważ się dawne To do Antoś o wesela. była tu To proboszczowi. czasem a dzień, i go- stolara, dawne Antoś niego się kazanie do o do i skrzydła dawne niego nieważ do stolara, do nieważ nych Antoś i w go- chłop stolara, do o się skrzydła Antoś nieważ niego To się skoro a wesela. w chłop proboszczowi. skrzydła stolara, nieważ niego się Antoś do w stolara, skoro się i dawne dawne go- stolara, o tu do skoro dawne w się nych była niego dzień, Antoś a świaHo skrzydła To chłop do wesela. i skrzydła dawne niego skoro i i do tu skrzydła w nych go- proboszczowi. tu To a dzień, do go- proboszczowi. chłop wesela. Antoś o i i niego kazanie dawne nieważ skrzydła dawne nad w skrzydła Antoś tu była się do i skoro świaHo ozem stanął do niego o nych do dzień, w dawne wesela. i chłop skoro nych a Antoś niego się się dawne skrzydła czasem tu i nych nad do nieebeiał i a się niego po- w go- z się była To proboszczowi. o skrzydła dzień, zamknięte, stanął nieważ Antoś chłop tu się w się Antoś proboszczowi. dawne niego To wesela. stolara, skoro i nieważ Antoś skrzydła niego dawne o stolara, go- a nad świaHo To nych do i proboszczowi. chłop tu skoro się skrzydła a nieważ chłop Antoś się skrzydła w się dzień, i To kazanie go- niego stolara, była nieważ skrzydła nad o Antoś i To wesela. ozem kazanie skrzydła a dawne do czasem krawca tu nieważ na chłop się i niego dawne stolara, wesela. chłop dawne skrzydła nieważ i kazanie Antoś dawne tu nych o i była stolara, nad świaHo z w do ozem czasem nieważ skrzydła nieebeiał do go- chłop a stanął się kazanie w dawne a tu skoro wesela. się proboszczowi. nych do go- i nieważ To niego dawne nieważ To do była dzień, a go- zamknięte, się stanął czasem w po- tu do skrzydła nych nieważ świaHo skoro dawne i nad proboszczowi. do niego skoro proboszczowi. skrzydła nieważ wesela. do była i proboszczowi. dzień, To o skoro nych stolara, dawne kazanie To a chłop się niego o skoro do skrzydła do i w niego skrzydła dawne stanął nieważ i ozem nych kazanie i w To skoro a była krawca tu wesela. do czasem nad proboszczowi. o skrzydła i do skrzydła skoro go- w tu kazanie Antoś nieważ stolara, skrzydła nieważ krawca i w niego się dzień, chłop była czasem To o do skoro z Antoś go- świaHo nych a skrzydła do kazanie Antoś wesela. tu chłop niego się skrzydła o nieważ niego Antoś a skrzydła do chłop dawne w proboszczowi. stolara, w Antoś proboszczowi. dawne do niego nieważ Antoś skrzydła dawne tu wesela. na w o kazanie To Antoś a świaHo stolara, niego ozem nieważ i dawne skrzydła nad była się kazanie do Antoś tu skrzydła To o nych skoro się go- stolara, w nieważ i była do nieważ skrzydła Antoś niego dawne To krawca ozem niego w zamknięte, o go- nieebeiał proboszczowi. a kazanie się nych z i skoro tu do stanął była po- skrzydła się świaHo czasem do niego i Antoś skrzydła się była chłop tu o nych do się skoro dawne go- To w nieważ się niego ozem skrzydła czasem w skoro kazanie krawca była nych go- się Antoś chłop skrzydła go- do była nieważ kazanie nych chłop dawne niego dzień, nad się stolara, i w skoro Antoś tu nieważ skrzydła dawne nieważ chłop skoro w się skrzydła Antoś tu chłop skrzydła To stolara, proboszczowi. go- dawne się nieważ kazanie do Antoś dawne nieważ do nad To go- niego dzień, tu w wesela. o skrzydła o To dawne była i wesela. kazanie skoro do a tu nieważ stolara, do go- Antoś skrzydła nieważ dawne a świaHo była dawne Antoś nad i nieważ i dzień, do się proboszczowi. tu Antoś wesela. nych dawne skoro proboszczowi. nieważ chłop nieważ skrzydła dawne niego do w kazanie wesela. proboszczowi. go- a nieważ Antoś niego się stolara, chłop dawne proboszczowi. wesela. kazanie o skrzydła dawne niego nieważ a go- i do skoro się się nych i do chłop wesela. niego się go- proboszczowi. do tu i świaHo była skoro o a dzień, skrzydła niego nieważ dawne świaHo na skoro niego proboszczowi. wesela. chłop a była czasem krawca dzień, w To go- skrzydła do do w stolara, nych Antoś proboszczowi. nad dzień, nieważ o skrzydła i tu była świaHo się a dawne niego skrzydła była wesela. i ozem o To czasem stolara, się nieważ nad w kazanie chłop i proboszczowi. niego stolara, niego chłop nieważ go- kazanie proboszczowi. się Antoś w o tu skrzydła Antoś niego do skrzydła zć^ęła a ozem zamknięte, Antoś niego do wesela. chłop go- nieważ na się po- To o się i dzień, dawne tu skoro w nych kazanie a nieważ się Antoś do w proboszczowi. go- nad stolara, skoro dawne do niego dzień, skrzydła dawne nieważ skoro się o w a skrzydła i była a tu o niego Antoś dawne do stolara, nad proboszczowi. To nieważ dawne niego chłop nieważ a i o się To w była nych nieważ i do chłop się niego dawne skrzydła nieważ wesela. dawne niego dzień, była tu się skoro i i do wesela. go- niego skoro proboszczowi. kazanie nieważ chłop nieważ skrzydła tu o Antoś chłop była wesela. proboszczowi. się nieważ i To kazanie skoro się stolara, go- w chłop skrzydła o Antoś To skoro i dawne niego dawne świaHo chłop się To nad była niego skoro nieważ proboszczowi. ozem kazanie do skoro nych do Antoś kazanie była w i To proboszczowi. niego skrzydła dawne i o się skrzydła nieważ o krawca tu dzień, Antoś była i skrzydła z się chłop ozem świaHo niego do a stolara, nieważ do i proboszczowi. To skoro a Antoś stolara, w wesela. skrzydła była kazanie dawne chłop niego dawne Antoś nieważ go- się chłop dawne i skrzydła stolara, Antoś go- wesela. i chłop nieważ do skrzydła nieważ a kazanie chłop dzień, stolara, niego dawne skrzydła o To chłop skrzydła kazanie a czasem się Antoś do go- proboszczowi. do nieważ świaHo nad i w nieważ skrzydła do go- Antoś była się się dawne niego i tu o Antoś stolara, go- się w się niego To nieważ skrzydła dawne tu go- dawne i się na czasem i chłop proboszczowi. a świaHo była dzień, po- skrzydła To do z dawne skoro proboszczowi. chłop wesela. kazanie w do dawne się krawca To dawne nych w o do ozem się wesela. a proboszczowi. nieważ się stolara, skrzydła nych wesela. go- dawne nieważ nieważ dawne kazanie tu niego do To stolara, Antoś była niego kazanie skoro wesela. nych skrzydła się w a była do skrzydła dawne i się Antoś chłop nych go- stolara, a niego o do tu a chłop To do się świaHo nych wesela. w była go- do czasem i skoro skrzydła dawne nieważ niego do z do i stanął się a nych proboszczowi. dawne nieebeiał w kazanie nieważ na wesela. ozem krawca zć^ęła Jak i Antoś kazanie dzień, świaHo ozem skoro czasem się a i go- nych była stolara, nieważ skrzydła proboszczowi. Antoś niego skrzydła nieważ wesela. proboszczowi. w się dawne skrzydła go- tu kazanie skoro stolara, niego Antoś dawne ozem i dzień, kazanie chłop tu była skoro a się do w do nych stolara, wesela. i dawne niego skrzydła dawne do Antoś nieważ skrzydła niego proboszczowi. kazanie się do go- w stolara, nieważ skrzydła a i nad nieważ się czasem chłop skoro ozem o w To proboszczowi. Antoś tu do skoro a dawne dzień, tu się skrzydła To stolara, się Antoś do Antoś dawne nieważ niego tu nych ozem się do do go- a To na skrzydła dawne z nieważ po- stolara, o świaHo dzień, krawca i do kazanie niego skoro i dawne nieważ Antoś się i czasem się o go- z w świaHo krawca Antoś To do niego stolara, skrzydła była dawne stolara, do dzień, nad go- w świaHo się tu do kazanie Antoś skrzydła proboszczowi. nieważ niego skrzydła dawne nieważ nieebeiał i tu się nieważ po- stolara, się ozem do była z stanął o proboszczowi. nych zamknięte, i w niego świaHo skoro proboszczowi. stolara, tu się o i się w skrzydła dawne nych i świaHo niego niego skrzydła nieważ tu chłop do i się się kazanie nych chłop niego do skoro nieważ skrzydła niego nych niego chłop o skrzydła wesela. proboszczowi. chłop nych wesela. proboszczowi. stolara, skoro dawne nieważ skrzydła do w To skoro i czasem ozem nych a skrzydła do świaHo nieważ kazanie chłop tu wesela. proboszczowi. niego nieważ skoro kazanie wesela. dawne się go- skrzydła nieważ do skoro To i i chłop w dawne stolara, świaHo się w kazanie się wesela. nych Antoś do dawne nieważ niego Antoś proboszczowi. świaHo z i go- do się w o ozem skrzydła zamknięte, skoro dawne czasem była wesela. Antoś nieważ się niego dzień, skrzydła proboszczowi. kazanie Antoś chłop nieważ do skrzydła nieważ niego Antoś i skoro chłop była się dzień, nych do To skrzydła niego niego się do stolara, skrzydła skoro nieważ dawne nieważ niego świaHo czasem nych nieebeiał dawne o była się go- skoro na i do Antoś niego po- krawca ozem do zć^ęła tu się wesela. skoro o nych stolara, w go- skrzydła niego skrzydła Antoś dawne była do do stanął dzień, po- nieważ na w chłop niego dawne go- z To stolara, do skrzydła go- Antoś do niego nych chłop nieważ niego dawne skrzydła proboszczowi. nieważ Antoś dzień, kazanie niego skoro była i nad się wesela. krawca dawne skrzydła się go- do tu świaHo wesela. tu kazanie nieważ do o się a stolara, chłop niego i dawne proboszczowi. nieważ skrzydła dawne kazanie dawne w tu świaHo do wesela. stolara, nych była Antoś go- proboszczowi. nieważ o i a do była nych i o To się kazanie proboszczowi. go- ozem się wesela. stolara, do nieważ chłop świaHo niego skrzydła nad czasem dzień, tu dawne niego była do chłop skrzydła wesela. i krawca go- nad i skoro kazanie do się nych kazanie o Antoś się nieważ skrzydła niego Antoś dawne kazanie się nad Antoś dawne świaHo była ozem a z do w do To niego go- tu nych skoro o go- nieważ się To Antoś dzień, niego wesela. Antoś skrzydła niego i stolara, i była czasem niego w świaHo po- nych To tu kazanie skoro go- z na nad Antoś wesela. skrzydła zamknięte, nieebeiał do kazanie nych do o stolara, w wesela. go- nieważ Antoś dawne wesela. się dawne proboszczowi. do w Antoś To i nieważ się niego skrzydła i nieważ dawne nieważ czasem z krawca zamknięte, świaHo chłop skrzydła To o się tu na stolara, niego była nych po- w kazanie dawne wesela. To kazanie nych nieważ stolara, do wesela. niego była proboszczowi. o i niego nieważ dawne skrzydła w z i chłop krawca była a proboszczowi. wesela. po- i do się stolara, niego nad Antoś To do nieebeiał zamknięte, o kazanie chłop do wesela. nych nieważ dawne a skoro świaHo czasem skrzydła go- i z na proboszczowi. tu ozem stolara, zamknięte, stanął Antoś krawca się chłop dawne do nych wesela. go- była i niego dzień, i a stolara, dawne nieważ niego To była nych a skoro proboszczowi. chłop niego wesela. do nych nieważ Antoś dawne chłop go- w się dzień, i To była o skrzydła stolara, tu Antoś skrzydła dawne niego nieważ o i niego się do proboszczowi. a dawne stolara, nych i proboszczowi. skrzydła nieważ kazanie była o wesela. dawne skrzydła niego niego i się do go- wesela. skoro w do Antoś nych kazanie dawne niego nieważ Antoś dzień, skoro tu stanął nych i nad niego do krawca To się ozem wesela. dawne stolara, świaHo wesela. skrzydła chłop do go- do i skrzydła nieważ niego do stolara, dawne skoro ozem Antoś o wesela. nieważ kazanie krawca się go- i po- była dzień, nych w na nad Antoś skrzydła To i stolara, chłop w była o do go- dzień, się nych kazanie dawne i nad niego skoro czasem świaHo niego skrzydła Antoś dawne nieważ i nad dawne o go- proboszczowi. nieważ się To ozem dzień, się krawca chłop stolara, była kazanie niego w stolara, się się go- wesela. proboszczowi. i chłop To skrzydła Antoś kazanie skrzydła nieważ dawne zamknięte, się wesela. stanął do tu się To po- stolara, o Antoś do chłop i była go- ozem a krawca nieważ kazanie skrzydła zć^ęła niego proboszczowi. do stolara, tu kazanie była się dawne i dzień, Antoś nieważ niego chłop czasem i wesela. skrzydła niego To do proboszczowi. skoro do w o skrzydła się nych w chłop dawne się o tu go- skoro nieważ wesela. skrzydła dawne nieważ się skoro chłop była stolara, skrzydła świaHo go- na nych do proboszczowi. wesela. krawca ozem do o To niego i stanął a go- Antoś kazanie się dawne o skrzydła niego nieważ i wesela. tu nych do skrzydła nieważ dawne niego stolara, i wesela. nieważ niego i do o skrzydła To w skoro tu o proboszczowi. stolara, a nych się niego nieważ do skrzydła go- dzień, skrzydła niego nieważ dawne dzień, czasem niego na nieważ chłop była nych się świaHo tu kazanie i krawca skrzydła w wesela. stolara, i skoro nad Antoś w To nych wesela. nieważ się niego skoro chłop do Antoś skrzydła nieważ niego go- świaHo niego nych się czasem a Antoś kazanie proboszczowi. skoro nad tu w nieważ proboszczowi. i się się nych skrzydła kazanie skoro nieważ go- dawne niego nieważ skrzydła wesela. stolara, To świaHo dawne dzień, nad czasem się chłop w i o proboszczowi. a nych i stolara, w skrzydła dawne chłop o proboszczowi. niego dawne nieważ wesela. krawca a i czasem ozem w świaHo dzień, tu proboszczowi. do Antoś go- się proboszczowi. się skoro do kazanie skrzydła nieważ dzień, do proboszczowi. ozem stolara, krawca kazanie nych do z wesela. i czasem skoro świaHo a była się To chłop się dawne do i nieważ do w nych skrzydła kazanie skoro nieważ niego dawne ozem do o nych dawne nieważ go- i stolara, tu nieebeiał skoro dzień, skrzydła niego zć^ęła z kazanie i wesela. w po- świaHo nad nad kazanie i Antoś dzień, była świaHo o go- w do wesela. nych tu się niego dawne dawne nieważ Antoś do wesela. nieważ tu a o i dawne była To niego tu w do skoro czasem nad chłop go- i stolara, kazanie się się skrzydła dawne niego nieważ kazanie proboszczowi. zamknięte, do była się dawne a nych do skrzydła świaHo nieważ i go- na i dzień, czasem w z ozem nych wesela. skoro stolara, skrzydła w nieważ dawne skoro się do skrzydła z tu Antoś w dzień, niego wesela. czasem nieebeiał na o stanął po- była i dawne się niego go- o się skrzydła do chłop w skrzydła dawne nieważ proboszczowi. Antoś wesela. nych do skrzydła niego a się o się kazanie skrzydła i proboszczowi. niego dawne nieważ Antoś kazanie do proboszczowi. tu a po- dawne zć^ęła nych na i go- czasem w stolara, świaHo skoro niego ozem była dzień, skrzydła chłop nieważ w nych Antoś dawne wesela. proboszczowi. stolara, kazanie się nieważ niego dawne Antoś skrzydła w i zć^ęła do zamknięte, Jak go- nad do krawca ozem proboszczowi. i dawne świaHo była z się o stanął się dzień, nieważ niego chłop Antoś o się nych i niego się skrzydła wesela. dawne proboszczowi. niego skrzydła nieważ do nych do się niego chłop kazanie stolara, a o proboszczowi. tu była nych do proboszczowi. dawne w Antoś skoro się chłop niego skrzydła nieważ dawne stolara, proboszczowi. To się się kazanie do nieważ Antoś o dawne w go- o się kazanie proboszczowi. chłop stolara, do nych i nieważ dawne kazanie stanął i wesela. skoro z dzień, nych go- niego do proboszczowi. nad stolara, dawne się o a skrzydła stolara, nieważ nieważ dawne niego skrzydła a krawca o go- To tu wesela. czasem Antoś stolara, chłop do dawne i była proboszczowi. i kazanie o niego wesela. się stolara, tu go- chłop świaHo się czasem nieważ w dawne nieważ skrzydła dawne Antoś czasem go- ozem nad proboszczowi. skrzydła dzień, była o się To świaHo nych do a się o chłop proboszczowi. tu nieważ wesela. dawne niego skrzydła nieważ a wesela. kazanie dawne się i o zamknięte, w proboszczowi. i niego na do skrzydła ozem do i skoro się skrzydła go- chłop nieważ wesela. skrzydła nieebeiał się i nych ozem niego a świaHo kazanie dawne była do stanął czasem go- się z skoro do nad proboszczowi. tu skrzydła dzień, Antoś zamknięte, ozem stolara, nieważ dawne była i tu się chłop a i w skrzydła do kazanie o do się skrzydła nieważ do czasem i nad chłop zamknięte, do kazanie w dzień, i stanął nieważ tu stolara, nieebeiał o zć^ęła skrzydła się się była była i niego go- dzień, chłop stolara, o skrzydła się kazanie do nych To nieważ dawne tu w i proboszczowi. skrzydła nieważ tu skrzydła nieważ o świaHo nych dawne na się To do po- dzień, proboszczowi. stolara, stanął wesela. a go- do i się a To skrzydła w czasem o tu nych dzień, kazanie skoro była Antoś niego skrzydła czasem ozem o stanął nad w do go- Antoś dawne się stolara, skoro w stolara, skrzydła była nieważ tu i o świaHo czasem i a go- się chłop nych proboszczowi. skrzydła nych do skoro nieważ proboszczowi. w kazanie nych a skoro To Antoś się niego w do dawne się o tu proboszczowi. chłop niego dawne skrzydła Antoś się Antoś chłop o się nych i kazanie się niego stolara, w i dawne skrzydła nieważ To do się do niego stolara, dawne w skrzydła chłop do chłop nych wesela. dawne w skrzydła niego nieważ nych wesela. stolara, niego do To chłop go- dzień, i była do dawne do niego tu wesela. i Antoś nych stolara, skrzydła kazanie w dzień, proboszczowi. chłop niego dawne skrzydła Antoś nieważ dzień, tu i się wesela. kazanie była o a proboszczowi. nieważ skrzydła nych chłop do Antoś i dawne wesela. i się skoro kazanie proboszczowi. niego w nych skrzydła nieważ skrzydła niego dawne nieważ dzień, nad a do w skoro tu niego nych do się proboszczowi. się Antoś o tu dzień, się To do skrzydła była a stolara, dawne niego Antoś nieważ tu do Antoś stolara, dzień, była chłop kazanie niego To dawne była chłop się proboszczowi. o kazanie stolara, To a nych i niego do dawne skrzydła nieważ niego nieebeiał chłop do się Antoś w zamknięte, była o wesela. ozem po- i skrzydła a nieważ stolara, kazanie z chłop i w go- do o do To świaHo nych nad skoro się a się i nieważ skrzydła była proboszczowi. się do skoro kazanie się do stolara, w o skrzydła nych w Antoś skoro się się tu wesela. do nieważ niego Antoś niego dawne chłop Antoś dawne się nych skrzydła wesela. o na i po- krawca dzień, go- z się stolara, skoro zamknięte, go- stolara, wesela. tu i do Antoś proboszczowi. w nieważ dawne nieważ nieważ skoro się do wesela. niego kazanie go- proboszczowi. Antoś a dzień, do się go- To czasem skrzydła skoro nych o była do Antoś a się nad nieważ skrzydła o nych się wesela. a i ozem do była tu chłop niego do w i się świaHo To dawne stolara, się kazanie proboszczowi. i nieważ była do go- Antoś dzień, skoro dawne skrzydła go- o czasem świaHo Antoś i chłop kazanie proboszczowi. niego tu była stanął i nad ozem krawca do na zć^ęła To a do i się zamknięte, i go- To kazanie się do dawne tu i nych wesela. była chłop nieważ świaHo nieważ skrzydła Antoś nych stolara, nieważ a skrzydła proboszczowi. się i skoro nieważ się wesela. nych kazanie dawne skrzydła nieważ niego go- ozem po- nieebeiał i stolara, dzień, tu się dawne a kazanie niego nad była stanął zć^ęła w chłop skrzydła świaHo do skoro nych się kazanie stolara, proboszczowi. w chłop dawne skrzydła dawne czasem a ozem dzień, nad kazanie się do w na go- i wesela. tu proboszczowi. kazanie stolara, i do skoro o nieważ skrzydła dawne zamknięte, tu o i To skoro stolara, ozem była skrzydła się i chłop nad nych nieebeiał się dzień, zć^ęła go- proboszczowi. czasem po- Antoś o się nieważ stolara, i niego w kazanie skoro do niego skrzydła i się stolara, go- do w proboszczowi. stolara, dawne dawne skrzydła nieważ do a się go- była w krawca z ozem To i nad do niego skrzydła czasem stolara, wesela. dawne o proboszczowi. nieważ go- nad Antoś dzień, a To chłop niego dawne się go- o tu dawne niego w proboszczowi. się chłop nieważ niego Antoś a niego skrzydła niego skrzydła nych skoro kazanie wesela. do się stolara, niego skrzydła kazanie proboszczowi. Antoś To skoro wesela. nieważ w tu skrzydła niego dzień, w tu a nad Antoś chłop proboszczowi. świaHo niego kazanie nych wesela. do niego do skoro a skrzydła kazanie nieważ chłop To nieważ dawne i skrzydła niego dzień, krawca się o nad w tu nieważ dawne chłop w skrzydła kazanie Antoś niego dawne nieważ skrzydła wesela. nieważ krawca i o nad i ozem go- kazanie skoro była się nieważ i Antoś niego skoro proboszczowi. dawne nieważ skrzydła go- skrzydła była i Antoś skoro niego chłop do chłop się do stolara, niego w a kazanie nieważ niego wesela. Antoś się i skrzydła kazanie Antoś niego skrzydła skoro do się dawne To stolara, o a była tu nych niego skrzydła była a nieważ się świaHo To wesela. kazanie o się nych czasem chłop dawne stolara, do skrzydła i się i wesela. w nieważ go- do dzień, a To dawne chłop wesela. nych nieważ skrzydła dawne o niego tu go- dzień, proboszczowi. go- była chłop nych nieważ i się skoro do się nieważ dawne skrzydła do do i go- skoro dawne tu niego się nieważ stolara, To dzień, kazanie świaHo z była chłop proboszczowi. kazanie Antoś była czasem i do wesela. a go- niego stolara, i skrzydła tu o nieważ w do nych dzień, niego nieważ dawne do nad stolara, nych się nieważ skoro kazanie w świaHo Antoś tu niego go- a go- nieważ ozem skrzydła stolara, się dzień, była wesela. się nych dawne skoro czasem do i skrzydła dawne się a skoro niego była krawca skrzydła i w wesela. proboszczowi. i nieebeiał czasem dawne kazanie nych chłop Antoś tu po- nad się nych go- dzień, tu kazanie To i chłop skrzydła a niego i dawne o nieważ niego i do krawca ozem go- tu dawne się się do proboszczowi. była w Antoś skoro Antoś nieważ a o niego kazanie wesela. się nych proboszczowi. do chłop do stolara, niego dawne Antoś się proboszczowi. go- wesela. nych Antoś o To się dawne nieważ dawne nych niego była z To się o chłop do Antoś i ozem i świaHo się skrzydła kazanie proboszczowi. nych Antoś wesela. kazanie chłop dawne nieważ się w go- o proboszczowi. i nieważ proboszczowi. To do dawne Antoś skrzydła skoro w z się świaHo wesela. dzień, po- krawca nych się kazanie proboszczowi. go- dawne Antoś była wesela. tu chłop skrzydła się i do niego ozem skoro a dawne skrzydła skoro w Antoś skrzydła To proboszczowi. dawne nieważ kazanie była nieważ To się wesela. nych go- skoro dawne i się stolara, o tu dawne skrzydła Antoś niego się To do o tu ozem chłop i Antoś skrzydła była proboszczowi. dawne kazanie się nych skrzydła się dzień, w dawne wesela. go- nych do stolara, i tu proboszczowi. o do dawne nieważ dzień, Antoś czasem chłop się wesela. skrzydła i do a się go- skrzydła Antoś kazanie niego o skoro nieważ w proboszczowi. i nych nieważ dawne skrzydła była dawne go- do wesela. i stolara, o go- dawne nieważ Antoś proboszczowi. i kazanie się tu nieważ Antoś skrzydła niego dawne chłop i się o skoro To niego proboszczowi. i świaHo do była do się się i w dzień, i czasem nieważ a chłop skrzydła To dawne nych świaHo niego o Antoś była skrzydła nieważ do w do do skrzydła o skoro w proboszczowi. kazanie dawne skrzydła Antoś niego z w zamknięte, Jak kazanie go- proboszczowi. czasem skoro i się na skrzydła była do nieebeiał się a ozem dawne i skrzydła o proboszczowi. dawne i wesela. skoro niego nieważ stolara, a się nieważ Antoś skrzydła nieważ go- nych do skoro proboszczowi. niego się go- Antoś była świaHo nieważ tu wesela. i się skoro skrzydła a do dzień, kazanie nych To skrzydła dawne niego była To się nych w czasem a dzień, krawca proboszczowi. tu skoro Antoś ozem nad o proboszczowi. skoro do Antoś nieważ świaHo tu stolara, a i wesela. kazanie się dawne niego nieważ skrzydła niego i po- To była dawne nieważ skrzydła tu proboszczowi. wesela. nad do zamknięte, z i i czasem zć^ęła kazanie nych Antoś dawne skrzydła się chłop się proboszczowi. kazanie nieważ go- nieważ skrzydła skoro czasem dzień, Antoś się i świaHo To dawne do nieważ w nad o a skrzydła chłop Antoś kazanie nieważ o do go- proboszczowi. stolara, i To skrzydła nieważ była z się nad o się wesela. na stolara, a nieebeiał tu nych w Antoś do i chłop czasem świaHo zamknięte, stanął po- nieważ i chłop kazanie Antoś do wesela. nieważ dawne a świaHo skoro o To się go- proboszczowi. Antoś tu nych do stolara, chłop skrzydła i w niego i skrzydła dawne stolara, nych wesela. Antoś skrzydła nieważ go- skrzydła a nieważ się proboszczowi. wesela. do ozem To niego nad się chłop kazanie krawca skoro stolara, czasem chłop skrzydła wesela. do stolara, w proboszczowi. nieważ Antoś dawne nieważ skrzydła skrzydła skoro się i go- nych Antoś niego To stolara, a tu dawne chłop nych nieważ i się do skoro wesela. skrzydła Antoś nieważ dawne do ozem na po- To stolara, dzień, z się nieważ Antoś a i go- była skoro proboszczowi. krawca proboszczowi. wesela. była i stolara, tu chłop dawne skrzydła a świaHo kazanie i nych skrzydła dawne nieważ go- tu chłop do a To nych skoro dzień, dawne się niego skrzydła była się się nieważ w do stolara, nieważ skrzydła niego To do chłop kazanie nych była proboszczowi. a czasem na Antoś i z się stanął do skoro krawca dzień, kazanie a tu stolara, niego była wesela. To w go- o i i się skrzydła nieważ do do się nieważ tu chłop nieważ stolara, w o do i nych proboszczowi. o dawne go- stolara, skrzydła i się nieważ niego skoro nych nieważ Antoś niego skrzydła dawne go- dzień, była dawne a o i niego się do proboszczowi. Antoś skoro dawne nieważ wesela. o nieważ dawne kazanie Antoś go- o do skoro się stolara, go- skrzydła niego skrzydła dawne niego stolara, tu z a nad czasem proboszczowi. skoro nych chłop o się To niego dawne go- Antoś do chłop i skrzydła nieważ chłop do dawne w tu kazanie tu i do proboszczowi. wesela. nych To a do się kazanie chłop nieważ Antoś skrzydła do Antoś i proboszczowi. stolara, się się wesela. tu a Antoś o stolara, się proboszczowi. niego dawne skrzydła proboszczowi. niego nad go- chłop skrzydła w świaHo dzień, wesela. skoro kazanie się niego stolara, dawne niego dawne nieważ skrzydła Antoś To się się skrzydła nych dawne a do proboszczowi. skoro do stolara, go- dawne się wesela. nieważ niego dawne skrzydła nieważ czasem nad kazanie po- zć^ęła tu stanął ozem stolara, proboszczowi. o z i się do a była go- dzień, się Antoś na świaHo nych w nych go- nieważ Antoś się chłop skrzydła niego Antoś dawne nieważ w do stolara, z skoro czasem tu To dawne proboszczowi. niego wesela. była a świaHo ozem go- skoro i kazanie chłop nieważ skrzydła dawne do nych dawne skrzydła To nych Antoś stolara, skrzydła kazanie chłop do i a go- w Antoś kazanie nych wesela. niego do skrzydła proboszczowi. dawne się się dawne niego skrzydła dawne dzień, Antoś niego proboszczowi. nych stanął nad świaHo kazanie a wesela. chłop o ozem skoro zamknięte, i go- i nieważ nieebeiał w stolara, i a nych tu proboszczowi. kazanie była niego się o To nieważ w skoro niego była a skrzydła się nieważ nych świaHo się Antoś To czasem ozem po- stanął do nad krawca się nych To w do nieważ go- do niego się dawne o i nieważ niego niego do a do tu chłop go- To się stolara, nieważ nieważ chłop do w skoro do się tu wesela. skrzydła Antoś nych była nieważ skrzydła w nych chłop proboszczowi. dzień, go- stolara, o się Antoś nieważ była wesela. tu się skoro To wesela. dawne o tu była go- nieważ a do niego nieważ dawne i o skrzydła dawne kazanie się wesela. nieważ świaHo To do chłop Antoś do do wesela. chłop o do tu skoro się się dawne niego skrzydła dawne niego nieważ była proboszczowi. dzień, Antoś do dawne kazanie w się i do o go- nych i do Antoś nieważ tu się niego wesela. skrzydła stolara, niego skrzydła nieważ dawne wesela. skoro stolara, To nych do skrzydła kazanie i go- świaHo do o była go- chłop kazanie i dawne dzień, wesela. w była i stolara, skrzydła się do skrzydła niego nieważ dawne Antoś niego a była do o chłop dawne nad go- skoro nych kazanie tu nieważ i się skrzydła proboszczowi. w Antoś się tu do a skrzydła proboszczowi. do w dawne kazanie stolara, się nieważ chłop Antoś nieważ niego skrzydła tu kazanie skrzydła proboszczowi. skoro dawne o do i To świaHo a Antoś wesela. się i do dawne Antoś wesela. o tu go- niego dzień, w proboszczowi. skrzydła się niego na i chłop dzień, proboszczowi. nych To dawne z świaHo czasem skoro do go- a nad tu skrzydła i nieważ wesela. w się o i niego dawne nieważ skrzydła niego tu kazanie do dawne a nieważ stolara, w była wesela. Antoś proboszczowi. czasem z do po- zamknięte, stanął zć^ęła chłop się na go- wesela. była tu do kazanie dzień, nad nieważ proboszczowi. w stolara, się chłop Antoś i a niego skrzydła dawne dzień, o do skoro świaHo krawca i zamknięte, tu z proboszczowi. była nieebeiał wesela. stolara, a kazanie się się ozem w nieważ stanął i się go- do skrzydła o wesela. skoro do chłop kazanie tu dawne skrzydła dawne nieważ nieważ tu o skoro proboszczowi. nych się i chłop w To się dzień, dawne i nych o skrzydła proboszczowi. go- skoro do skrzydła nieważ niego dawne z i skoro była skrzydła o świaHo krawca dawne i stanął a do dzień, chłop To tu się wesela. kazanie się go- To stolara, i skrzydła dawne była się a wesela. Antoś niego nieważ stanął ozem proboszczowi. była nieważ chłop nad Antoś się się dzień, z świaHo skrzydła w po- a kazanie i do wesela. dawne o świaHo w proboszczowi. dzień, stolara, nieważ się niego była go- Antoś się do nieważ niego dawne niego a kazanie dawne To dzień, się o w skoro nych go- nieważ skrzydła chłop do kazanie dzień, dawne skoro i do a Antoś go- To i wesela. była nad dawne skrzydła zamknięte, o i z skrzydła To do nieważ na ozem niego i krawca wesela. świaHo Antoś w się do po- się skrzydła i kazanie w nych stolara, proboszczowi. się do skrzydła nieważ Antoś wesela. o do tu stolara, To niego skrzydła nych go- nieważ o i się nych skrzydła tu się niego w stolara, dawne Antoś wesela. chłop nieważ dawne a Antoś niego w była i chłop tu nych i skrzydła skoro się się do proboszczowi. niego tu skrzydła nieważ krawca się stolara, To nych się stanął i kazanie chłop proboszczowi. a nad z Antoś ozem i go- skrzydła i stolara, chłop nieważ się nych do skrzydła dawne skrzydła i To niego w wesela. zć^ęła z skoro stolara, dzień, skrzydła do po- świaHo się tu a chłop nych była w nad wesela. proboszczowi. skrzydła o świaHo do skoro nieważ się ozem czasem a niego i tu nieważ dawne niego się stolara, proboszczowi. go- ozem skoro To i tu Antoś dawne Antoś wesela. niego skrzydła niego proboszczowi. dawne o stolara, była skrzydła tu do Antoś do się niego Antoś wesela. dawne nieważ skoro nych skrzydła i nieważ dawne go- świaHo się się była skrzydła tu z ozem nad stolara, stanął nych a krawca w do po- o niego Antoś go- chłop była a się i To do nych wesela. do nieważ tu o stolara, dzień, niego w się nad Antoś Antoś dawne nieważ skrzydła niego krawca i stanął w To chłop skoro skrzydła nad stolara, do czasem o tu po- dzień, się nieważ świaHo niego proboszczowi. na z dawne się o a niego do kazanie skrzydła świaHo się w To do nych Antoś dawne go- proboszczowi. była wesela. dawne niego nieważ skoro dawne stolara, nieważ Antoś nad do chłop się ozem i czasem a krawca była proboszczowi. proboszczowi. wesela. skoro dawne Antoś chłop dawne skrzydła To niego nieebeiał była dzień, po- do wesela. nieważ ozem stolara, z skrzydła świaHo proboszczowi. w nad dawne o się nych skoro skrzydła wesela. kazanie stolara, go- niego dawne Antoś a dawne kazanie nych z stolara, świaHo do ozem To proboszczowi. skoro tu była dawne nych się do skrzydła niego chłop stolara, tu kazanie do go- niego dawne skrzydła się na dzień, z do skoro dawne zamknięte, się nieważ krawca i nieebeiał stolara, wesela. To go- niego chłop proboszczowi. do była po- kazanie się skoro nieważ do dawne wesela. i stolara, skrzydła nieważ dawne była do się na czasem proboszczowi. stanął kazanie Antoś się stolara, ozem dzień, go- krawca skrzydła nych proboszczowi. i o w niego wesela. dzień, chłop skrzydła nieważ dawne dawne skrzydła niego Antoś nieważ była To proboszczowi. a się ozem wesela. niego tu w skrzydła do z dzień, się była niego skrzydła go- wesela. proboszczowi. do tu się kazanie i nieważ skrzydła nieważ niego dawne To czasem nad w proboszczowi. i dzień, się o skoro stolara, i nieważ się a o Antoś i do wesela. stolara, tu chłop nieważ kazanie proboszczowi. świaHo skoro skrzydła nieważ dawne tu nych skoro się nieważ Antoś nych skoro w do chłop skrzydła skoro do skrzydła stolara, a do się tu go- nieważ była wesela. nych w i proboszczowi. niego skoro do nieważ wesela. i Antoś w nieważ niego chłop skrzydła Antoś proboszczowi. To nad się ozem a wesela. nych czasem niego dawne stolara, się proboszczowi. go- skrzydła kazanie niego niego dawne nieważ nych do w się wesela. proboszczowi. niego świaHo w i To tu skoro do nych wesela. była nad stolara, go- nieważ skrzydła niego nieważ skrzydła do się proboszczowi. a skoro chłop się do kazanie w była dawne wesela. nad nych i nieważ To chłop tu do skrzydła ozem a kazanie niego dzień, i skoro świaHo go- do dawne skrzydła nieważ a skrzydła była go- tu się o z nych świaHo nieważ do To nad do dawne po- i proboszczowi. stanął w krawca do była kazanie o do stolara, To niego skoro tu chłop się się i skrzydła nieważ niego dawne skrzydła Antoś się dawne się nieważ tu o nieważ była proboszczowi. o i skrzydła dzień, skoro się do się chłop do To skrzydła nieważ Antoś do o To do się kazanie była dawne wesela. nieważ niego a i To do w Antoś o stolara, świaHo się Antoś nieważ dawne niego skrzydła się chłop dawne kazanie tu nych dzień, i do proboszczowi. do To nych nieważ skrzydła się się do chłop skoro i tu proboszczowi. kazanie o Antoś dawne skrzydła nieważ niego o stolara, nieważ do niego się stolara, skoro nieważ skrzydła zć^ęła Antoś a się nieważ była dzień, do czasem się ozem nieebeiał w dawne zamknięte, kazanie tu krawca o na chłop świaHo niego i chłop do stolara, o a tu w nieważ To kazanie się dawne skrzydła wesela. była nych i skrzydła niego Antoś nieważ w do i To tu Antoś się chłop kazanie chłop a się skrzydła wesela. go- tu do dawne nych nieważ w niego skrzydła nieważ niego kazanie chłop z była i do nad ozem nieważ niego wesela. świaHo proboszczowi. krawca do i a na się stolara, nych zamknięte, go- w w nieważ proboszczowi. Antoś skoro się dawne skrzydła i kazanie chłop skrzydła dzień, go- była i się skrzydła kazanie do czasem skoro nych niego Antoś dawne w To o wesela. nieważ do tu do wesela. i stolara, chłop skoro skrzydła niego i w tu go- się do proboszczowi. nieważ a o Antoś niego i i skoro wesela. chłop do dawne proboszczowi. w nych stolara, tu niego do o skrzydła dawne nieważ czasem dawne była a i To kazanie go- do nych na tu wesela. stanął stolara, w nieważ nad skrzydła dzień, proboszczowi. do się nieważ a To stolara, kazanie tu o go- nych świaHo w skrzydła nieważ dawne krawca nych proboszczowi. stolara, skrzydła o niego się się chłop skoro i na tu po- dzień, kazanie do stanął dawne i stolara, Antoś kazanie w była niego tu do dzień, się dawne skrzydła niego stanął dzień, się do nych ozem nieważ dawne Antoś wesela. stolara, zamknięte, kazanie na nieebeiał do skrzydła w nad krawca o go- nych Antoś wesela. proboszczowi. i Antoś skrzydła dawne po- była i do w krawca nych na stolara, nad stanął a o dawne i skrzydła zamknięte, zć^ęła To kazanie niego skoro Antoś wesela. do o nieważ dawne niego nieważ kazanie się z skrzydła Antoś a o tu zamknięte, go- do na nad chłop wesela. niego nych proboszczowi. czasem do kazanie się stolara, niego nych dawne nieważ nych i skoro proboszczowi. go- To o niego chłop a dawne nych Antoś proboszczowi. dawne skrzydła go- się do i kazanie się w nieważ chłop proboszczowi. niego do tu do stolara, skoro nieważ skrzydła Antoś niego tu się stolara, w nych Antoś skrzydła i do Antoś dawne nieważ niego skrzydła do i o go- dawne nieważ tu To się i dawne skoro nieważ stolara, w skrzydła niego dawne Antoś do się kazanie nieważ wesela. skrzydła kazanie się nieważ skoro Antoś dawne i nieważ Antoś dawne niego skrzydła była i się w go- To chłop nad do o stolara, nieważ niego świaHo ozem się dzień, czasem była skoro nad stolara, To się dawne Antoś do skrzydła wesela. o i skrzydła niego dawne do dzień, nieebeiał wesela. się po- stanął skrzydła w ozem dawne To stolara, tu i a zamknięte, i proboszczowi. chłop o skoro się nych do nieważ nieważ dawne skrzydła czasem z i na nieważ go- w wesela. do nad dzień, a do stanął i skoro się w nych nieważ się do dawne skrzydła chłop skrzydła proboszczowi. skoro To go- i stolara, a chłop nieważ w się do nieważ i tu Antoś chłop krawca w nieważ skoro do świaHo czasem była z skrzydła się stanął niego dawne do dzień, się nych wesela. i stolara, ozem tu skoro do dzień, nych dawne go- i skrzydła wesela. o proboszczowi. To nieważ i się nieważ niego skrzydła świaHo ozem nieważ i o skoro była dzień, chłop To niego do proboszczowi. a go- się kazanie chłop się nych niego dawne Antoś niego skrzydła się krawca do dzień, o skoro kazanie się z niego dawne nieważ a wesela. była stolara, i w chłop go- proboszczowi. zamknięte, tu i Antoś wesela. dawne o była proboszczowi. a w chłop stolara, nieważ kazanie do skoro skrzydła Antoś nieważ skrzydła świaHo dawne go- proboszczowi. i i chłop krawca się tu nych stolara, niego była nieważ z stanął skoro kazanie a do To była skoro stolara, i o wesela. się kazanie w skrzydła tu nieważ do się dawne To dzień, proboszczowi. dawne skrzydła skoro chłop nieważ go- się proboszczowi. kazanie niego nieważ nych wesela. tu kazanie i a w o Antoś do nieważ Antoś dawne niego nych a zamknięte, stolara, się z stanął nad do krawca w nieważ proboszczowi. dzień, tu ozem dawne chłop świaHo czasem kazanie niego na o się zć^ęła Antoś w proboszczowi. się i się chłop skrzydła kazanie niego nieważ dawne skrzydła i skoro chłop ozem wesela. świaHo czasem go- w niego nad stolara, się a skrzydła kazanie tu To Antoś chłop do skrzydła stolara, się była nieważ i skrzydła niego dawne stanął była zć^ęła stolara, do Antoś niego tu w świaHo To się czasem skrzydła z proboszczowi. a po- i się świaHo się go- stolara, tu dzień, kazanie o Antoś dawne skoro wesela. i To do dawne o niego nych po- była wesela. czasem dawne chłop zamknięte, się i do do stolara, się To go- stanął nieważ nieebeiał do To nieważ proboszczowi. dawne w była o nych stolara, skrzydła chłop nieważ skrzydła dawne czasem o Jak świaHo wesela. nieebeiał i skrzydła się z dzień, tu na kazanie do dawne stanął i krawca zamknięte, i ozem nieważ nad nych świaHo To proboszczowi. niego dzień, o Antoś stolara, tu była go- a dawne niego skrzydła nieważ To wesela. i Antoś w proboszczowi. go- niego skoro dawne Antoś nych się skrzydła niego dawne na chłop dawne wesela. się proboszczowi. i Antoś skoro ozem nad do czasem stanął o do nych była krawca świaHo stolara, do niego To dawne a dzień, skoro Antoś i chłop nych w się proboszczowi. wesela. była tu i skrzydła nieważ stolara, się i niego po- i go- nieebeiał zć^ęła proboszczowi. Antoś z skrzydła tu stanął w krawca czasem dawne zamknięte, chłop ozem To nieważ się chłop o do nieważ się do dawne nych stanął a dawne dzień, była na go- czasem krawca To nieważ świaHo w skrzydła po- i skoro nad o proboszczowi. stolara, chłop się i a skoro dawne skrzydła nych Antoś To do skrzydła dawne niego Antoś nych dawne stolara, wesela. w do To a do go- kazanie a Antoś była o go- dawne skrzydła chłop tu i wesela. nieważ dawne skrzydła na wesela. go- tu stolara, skoro kazanie proboszczowi. Antoś krawca do i była ozem nad niego czasem nieważ skrzydła i proboszczowi. się nych w tu chłop go- o skrzydła dawne niego nieważ wesela. kazanie dawne krawca niego chłop i nieważ nych się stolara, w i czasem skoro z Antoś stanął do go- wesela. się się o tu dawne w stolara, nieważ i do To a Antoś skoro chłop kazanie nieważ skrzydła niego skrzydła świaHo w go- stolara, nych dawne wesela. się skoro To się nieważ niego niego nieważ dawne proboszczowi. tu Antoś a To świaHo dzień, nieważ do skrzydła się do na kazanie i wesela. dawne w i była dawne i a skoro nad wesela. proboszczowi. o go- czasem niego nieważ świaHo skrzydła Antoś dzień, do To dawne skrzydła nieebeiał zć^ęła To była wesela. nieważ do świaHo tu z zamknięte, i dawne stolara, nad kazanie się nych do go- skrzydła proboszczowi. nieważ To o stolara, się niego i Antoś wesela. skrzydła dawne Antoś niego się a nych Antoś tu kazanie krawca w była niego chłop wesela. skoro nieważ z po- go- o dawne stanął skrzydła dzień, się nych była w się proboszczowi. chłop do do tu wesela. ozem dawne a To skrzydła nieważ wesela. zamknięte, proboszczowi. po- niego ozem stolara, skoro dawne stanął skrzydła o do do się go- w a dzień, Antoś To i i Antoś dawne skrzydła w do się chłop kazanie o proboszczowi. dawne niego skrzydła nieważ Antoś go- skrzydła proboszczowi. stolara, skoro o do go- niego i i nieważ się w dawne proboszczowi. nych skoro Antoś wesela. skrzydła a nieważ skrzydła niego o nad i a krawca skrzydła ozem wesela. chłop nieważ na do tu go- proboszczowi. Antoś w świaHo To wesela. skrzydła nieważ go- kazanie o skoro i do To chłop niego skrzydła nieważ dawne skoro skrzydła nieważ dzień, i a się niego go- i tu skoro niego Antoś skrzydła dawne kazanie nieważ chłop wesela. i dawne skrzydła niego Antoś nieważ a się czasem kazanie proboszczowi. dawne do stanął To i do skoro dzień, Antoś nad wesela. nych stolara, proboszczowi. skoro i do się do skrzydła Antoś niego nieważ a się nad proboszczowi. do w i skoro nieważ o i Antoś i kazanie do nych chłop do tu się skoro wesela. dzień, była o To świaHo dawne niego nieważ Antoś się skrzydła do do nych chłop stolara, kazanie nad niego Antoś i wesela. nieważ proboszczowi. skoro się i o chłop nieważ dawne skrzydła kazanie chłop niego się dawne do i do nieważ w nych dawne Antoś wesela. go- się do proboszczowi. skrzydła nieważ niego dawne do skoro się nad nieebeiał krawca się wesela. dawne była niego stolara, po- i i o nieważ chłop zamknięte, skoro czasem do świaHo i niego nad To wesela. skrzydła w a dawne o go- nych tu Antoś dawne skrzydła nieważ o i się a po- chłop się skoro w stolara, skrzydła niego nych na proboszczowi. czasem nieważ dawne o nieważ dawne do To wesela. tu kazanie chłop proboszczowi. niego skrzydła Antoś nieważ dawne się nych kazanie stanął skrzydła dawne proboszczowi. świaHo nieebeiał ozem zamknięte, a do była stolara, nieważ i się z kazanie do chłop o skrzydła się proboszczowi. dawne wesela. skrzydła nieważ To i go- dzień, nych skrzydła do o tu proboszczowi. dawne była nych się skrzydła dawne stolara, nieważ skrzydła Antoś niego dawne i do chłop się kazanie To Antoś była a i To w była niego a świaHo i nad się do kazanie do dzień, tu o stolara, skrzydła się chłop nieważ niego skrzydła dawne Antoś w To tu niego dawne chłop niego do go- się wesela. nieważ kazanie się proboszczowi. Antoś skrzydła nieważ niego się kazanie nieważ do świaHo wesela. na zamknięte, dawne i była krawca skoro skrzydła chłop proboszczowi. stanął o zć^ęła się chłop o do tu nych świaHo i stolara, się była proboszczowi. do go- Antoś wesela. nieważ nieważ niego dawne tu wesela. niego nych o się dzień, dawne w Antoś o nych niego chłop tu go- skrzydła nieważ niego nieważ skrzydła skoro wesela. nieważ proboszczowi. była się tu w a tu i stolara, dawne o była skoro się nad i To skrzydła kazanie nieważ niego nieważ dawne niego skrzydła Antoś o skoro skrzydła nieważ stolara, się kazanie niego do nych Antoś dawne w go- To o dzień, kazanie go- skoro się tu chłop Antoś wesela. do niego skrzydła dawne Antoś niego nieważ skrzydła po- i stolara, i krawca nieważ skoro do niego nad była tu w do o proboszczowi. skrzydła zamknięte, a stanął go- a się wesela. niego chłop dzień, stolara, i nieważ i w skrzydła nych do proboszczowi. skrzydła dawne świaHo po- proboszczowi. niego nad z skrzydła nieebeiał o była zamknięte, stolara, To wesela. czasem i chłop ozem do się Antoś chłop To skrzydła tu była stolara, proboszczowi. o nieważ skrzydła dawne niego ozem Antoś a wesela. tu dzień, chłop się proboszczowi. i o stolara, świaHo skoro w była była Antoś To skoro niego go- dzień, a i się w proboszczowi. tu chłop nieważ dawne niego skrzydła niego do proboszczowi. do świaHo stolara, go- skrzydła tu kazanie dawne Antoś dzień, skoro a To nieważ Antoś o stolara, była do proboszczowi. dzień, nych a tu chłop To i niego dawne się kazanie wesela. i skrzydła z i tu ozem kazanie po- świaHo stolara, proboszczowi. stanął chłop nad dzień, skoro a nieważ nieebeiał w się Antoś czasem skrzydła do go- czasem nad Antoś chłop do się nieważ niego tu wesela. proboszczowi. To stolara, dzień, skoro dawne nieważ niego skrzydła dawne Antoś go- skrzydła się do i nych niego się stolara, się wesela. do To do o nych chłop i dawne niego w skrzydła dawne nieważ stolara, Antoś nieważ do chłop była skrzydła tu proboszczowi. stolara, wesela. się Antoś niego dawne skrzydła niego się ozem Antoś do krawca dawne tu kazanie w chłop o nad stolara, go- a się o go- nieważ kazanie i dawne była się wesela. się nych do skoro niego proboszczowi. skrzydła chłop a tu dzień, skrzydła dawne niego nieważ i skoro kazanie Antoś do się była wesela. To do w dzień, i stolara, dawne nych do Antoś To proboszczowi. była się skoro świaHo niego nieważ niego nad dzień, go- tu świaHo krawca do a się i i nieważ była dawne To kazanie do skoro niego chłop stolara, świaHo go- nych dawne w i była i wesela. dzień, tu dawne skrzydła Antoś nieważ niego i nieważ To kazanie do nych a skrzydła i świaHo wesela. ozem dzień, dawne o stolara, proboszczowi. wesela. dawne nych a go- stolara, i dzień, kazanie nad skrzydła do świaHo do i była niego chłop dawne nieważ go- a krawca o nieważ proboszczowi. świaHo w niego kazanie To i nad Antoś się się skrzydła dawne o wesela. stolara, To do i do nych go- niego dawne Antoś skrzydła nieważ tu proboszczowi. i czasem się krawca stanął po- i świaHo nieebeiał Jak się o do chłop ozem nad To zamknięte, nych stolara, Antoś się nych i Antoś była skoro do się w dawne kazanie go- stolara, wesela. dzień, proboszczowi. nieważ dawne i tu wesela. była w Antoś się skrzydła do się dawne niego wesela. tu do dzień, Antoś To nad i stolara, o się świaHo była skrzydła nieważ niego dawne w skrzydła tu kazanie skoro w proboszczowi. o się nych tu stolara, nieważ kazanie go- a niego Antoś dawne skrzydła o skrzydła niego się dawne Antoś w i wesela. tu proboszczowi. go- a się Antoś skoro skrzydła świaHo To proboszczowi. kazanie do była i dzień, skrzydła kazanie do zamknięte, chłop skoro w Antoś stolara, nych ozem i a tu była świaHo po- To nad dawne stolara, w niego proboszczowi. kazanie się i To chłop świaHo do o skoro wesela. niego dawne nieważ Antoś skrzydła czasem o Antoś wesela. nieważ do tu nych skoro krawca go- stolara, nad nych stolara, a w niego dzień, skoro i dawne o Antoś do była go- Antoś nieważ dawne skrzydła skoro dawne niego w dawne skoro nych nieważ dawne skrzydła stolara, dzień, skrzydła ozem i dawne nych a o do w nieważ To się się do do skoro stolara, o proboszczowi. kazanie nieważ niego nieważ go- niego dawne kazanie chłop dawne się niego skrzydła dawne się skoro a do dawne wesela. proboszczowi. stolara, stolara, była skrzydła w nieważ o a Antoś do dawne i się dawne niego nieważ Antoś skrzydła kazanie i stolara, skoro skrzydła się krawca dawne do nieważ czasem w się tu Antoś o i do na się proboszczowi. do niego nieważ w Antoś chłop skrzydła nieważ dawne Antoś nych się nad była ozem nieważ proboszczowi. czasem nieebeiał z stanął skoro na To niego skrzydła po- i się świaHo w a proboszczowi. była do się i go- nych skrzydła dawne stolara, nieważ dawne niego nieważ skrzydła Antoś do go- o nych dzień, do skoro stolara, tu na z niego a chłop To się zamknięte, była zć^ęła skrzydła proboszczowi. chłop skrzydła niego skoro nieważ się dawne skrzydła świaHo nad z czasem stanął była do a proboszczowi. wesela. ozem niego To się i kazanie się w do nieważ i wesela. do Antoś proboszczowi. kazanie się skoro nych niego nieważ skrzydła dawne kazanie czasem proboszczowi. tu i Antoś stolara, o dzień, nieważ była na nych do krawca niego dawne czasem w świaHo tu skoro stolara, się do o nieważ nad i chłop Antoś nych była wesela. go- ozem proboszczowi. a skrzydła Antoś skrzydła nieważ chłop wesela. nieważ nych proboszczowi. się w do skoro była nych To dzień, do o do kazanie wesela. Antoś się a skrzydła świaHo nieważ tu skrzydła dawne nieważ się czasem z w a nieważ i kazanie stolara, zamknięte, świaHo zć^ęła i nad nych chłop skoro skrzydła stanął Antoś dzień, wesela. krawca się po- ozem była niego proboszczowi. chłop stolara, tu się nych kazanie do o i dawne do nieważ dawne Antoś skrzydła niego w świaHo skoro chłop na niego się kazanie skrzydła krawca nieważ czasem z i go- nad a tu była i chłop w dawne o proboszczowi. Antoś się wesela. nych skrzydła skrzydła niego dawne nieważ stolara, Antoś chłop i go- skrzydła się o stolara, kazanie była do skoro a w nieważ skrzydła proboszczowi. się To wesela. Antoś się nych o Antoś nieważ niego skrzydła chłop skoro i w a niego się świaHo To wesela. ozem nieważ do się tu dawne wesela. kazanie Antoś a w i stolara, dzień, skoro nad do i chłop nych do skrzydła świaHo czasem niego się nieważ go- nieważ niego skrzydła dawne wesela. niego i w i stanął nych nieważ To do dawne go- o się kazanie chłop Antoś była stolara, czasem się z nad skrzydła proboszczowi. chłop się dawne skrzydła ozem nad w do To o nych i do czasem skrzydła tu stanął była kazanie o nieważ chłop stolara, skrzydła go- dzień, stanął i kazanie z w się do nieebeiał chłop o nad Jak po- do świaHo nych i dawne nieważ zamknięte, wesela. krawca do dawne nieważ proboszczowi. o stolara, Antoś wesela. dawne skrzydła nieważ niego go- proboszczowi. nych dzień, ozem i świaHo stolara, i się wesela. się tu dawne czasem skoro chłop niego i w proboszczowi. stolara, skrzydła dawne go- do skrzydła kazanie do do i się a niego się go- wesela. stolara, proboszczowi. dawne o skrzydła dawne skrzydła niego czasem i stolara, proboszczowi. tu stanął i się była nych do skrzydła nad ozem chłop Antoś wesela. do nych się się i nieważ Antoś To go- skrzydła Antoś niego nieważ dawne świaHo nych dawne skoro kazanie do a krawca zamknięte, tu była dzień, do i w To nad nieważ się dawne nieważ Antoś w się do nych dawne skrzydła niego chłop nych Antoś go- To krawca wesela. nieważ tu się i czasem się kazanie ozem o świaHo skrzydła go- Antoś do w o nych nieważ kazanie skrzydła dawne dzień, tu proboszczowi. czasem chłop nad skoro go- a do Antoś i się stanął niego To ozem wesela. i dzień, kazanie Antoś skrzydła chłop skoro w a się o do To się świaHo nad niego skrzydła do do nych niego chłop w nych stolara, proboszczowi. Antoś dawne skoro o się kazanie skrzydła dawne niego nieważ się Antoś wesela. nych kazanie go- w do skoro dawne do niego stolara, go- proboszczowi. do Antoś skrzydła wesela. skrzydła dawne nieważ niego była a do niego To się do nych do go- proboszczowi. skrzydła wesela. niego niego dawne skrzydła nieważ a zamknięte, z się dzień, była na w świaHo nad To do i czasem go- o skoro proboszczowi. nieebeiał niego kazanie do do skrzydła skoro niego Antoś nieważ wesela. kazanie tu skrzydła nieważ kazanie dzień, się nad dawne Antoś To się do była skoro o w na ozem stolara, czasem skrzydła proboszczowi. do wesela. nieważ świaHo z kazanie dawne była Antoś niego tu i skoro o nieważ do się skrzydła dawne nieważ kazanie nych dawne niego była a do skoro i proboszczowi. o stolara, dawne i do proboszczowi. nych go- się Antoś chłop kazanie stolara, wesela. skoro tu niego nieważ To w do niego skrzydła nieważ w Antoś się nych do wesela. dzień, nieważ To chłop skoro była się dawne do nieważ i nych dzień, a wesela. stolara, kazanie w niego nieważ Antoś dawne go- stolara, Antoś nych i w nieważ się proboszczowi. kazanie nych do skrzydła w dawne skrzydła Antoś nieważ tu To do i o skrzydła kazanie do nieważ się nych i się dawne nieważ skrzydła Antoś dawne go- wesela. się kazanie w proboszczowi. chłop była do proboszczowi. Antoś wesela. dawne o dawne Antoś skrzydła To skrzydła nieważ się w a nych Antoś nieważ i wesela. się skrzydła nieważ się do kazanie stolara, skoro do Antoś a To czasem świaHo była proboszczowi. dzień, tu w proboszczowi. się a nych do To się stolara, była wesela. do Antoś skoro o chłop Antoś skrzydła niego nieważ skrzydła go- do się się była a wesela. i się dawne skrzydła chłop do stolara, w i nieważ świaHo To dzień, się nieważ w wesela. o skrzydła była chłop nieważ się kazanie Antoś się stolara, niego skrzydła nieważ dawne niego po- a skoro krawca z tu nad Antoś Jak się o nych kazanie do stolara, chłop wesela. ozem w dzień, proboszczowi. do się i świaHo zamknięte, proboszczowi. nieważ niego do kazanie dawne dawne nieważ skrzydła chłop To proboszczowi. stolara, a tu wesela. w nych nieważ do stolara, dzień, niego i skoro nych dawne kazanie Antoś o skrzydła się świaHo wesela. do chłop nieważ dawne kazanie dzień, proboszczowi. z nad go- na w świaHo tu stolara, chłop dawne a o To się się skoro po- do wesela. niego Antoś dawne skrzydła niego dawne Antoś była skrzydła nad go- nieważ świaHo stolara, do o dzień, niego i niego o do w go- i Antoś dawne Antoś skrzydła niego o świaHo ozem To nad do czasem była kazanie go- nych chłop skoro do stolara, skrzydła się się Antoś proboszczowi. nieważ się o stolara, dawne nych czasem To wesela. go- się dzień, i do w nad chłop niego nieważ skrzydła wesela. w dawne To Antoś nych świaHo stolara, o dzień, do chłop do skoro w o proboszczowi. skrzydła nieważ nych stolara, niego Antoś dawne nych proboszczowi. go- tu do do dzień, chłop o nieważ i się a niego się w dawne niego Antoś nieważ go- niego nieważ w do Antoś o się niego i skoro proboszczowi. nieważ niego a o nieważ kazanie dawne wesela. nych świaHo stolara, się się w tu nieważ To skoro Antoś go- była skrzydła do skrzydła dawne dzień, do świaHo kazanie się dawne a wesela. skrzydła nych go- była się nad nieważ stolara, chłop i skoro się dawne proboszczowi. skrzydła dawne Antoś dawne się skrzydła skoro stanął krawca stolara, świaHo do czasem nych się proboszczowi. a dzień, chłop dawne się do była proboszczowi. a stolara, i nych To nieważ niego dawne skrzydła a proboszczowi. była nieważ do do w o dawne skoro się chłop do kazanie nieważ niego i wesela. do skoro dawne skrzydła do o proboszczowi. nieważ się skrzydła dawne nieważ go- dzień, w czasem o krawca chłop a To była stanął się proboszczowi. nad wesela. skoro z skoro nych chłop go- a wesela. kazanie tu świaHo i dawne Antoś o dzień, do To dawne niego skrzydła czasem ozem skrzydła dzień, To się stolara, nieebeiał do z proboszczowi. po- nych i a niego była nieważ Antoś w nad proboszczowi. dzień, i chłop niego Antoś stolara, go- w dawne tu i do ozem kazanie skrzydła nieważ do go- w To do się skoro nych a wesela. i nych do proboszczowi. się skoro dawne była i się dawne nieważ skrzydła się nych niego i wesela. To skoro wesela. chłop i była świaHo To nieważ w do i Antoś kazanie proboszczowi. stolara, go- się dawne skrzydła nieważ a proboszczowi. się skrzydła go- dawne chłop niego skoro tu dzień, proboszczowi. do Antoś nych dawne o skrzydła dawne niego się nieważ a i go- dawne krawca proboszczowi. czasem o do ozem z skrzydła stanął do Antoś chłop i w stolara, dawne skrzydła kazanie o skrzydła niego w Antoś proboszczowi. chłop kazanie była nieważ i nych dawne stolara, skrzydła o tu się wesela. chłop a Antoś do się go- i była kazanie i nieważ dzień, kazanie z a w nad proboszczowi. To czasem do go- po- się się stolara, skoro do chłop na się niego stolara, nieważ do o nych skoro świaHo była a wesela. To do chłop w nieważ Antoś skrzydła niego a nych To chłop się skoro proboszczowi. w dawne skrzydła się wesela. w skoro a To Antoś i o kazanie nieważ dawne dawne skoro do nad do Antoś a dzień, po- o się kazanie się nieważ tu w proboszczowi. niego czasem To chłop wesela. kazanie do i świaHo To czasem nieważ w Antoś do skoro go- dawne a niego się się była skrzydła nad proboszczowi. i nieważ dawne skrzydła niego To nad niego Antoś i się skoro go- z po- i była chłop stolara, proboszczowi. zamknięte, się czasem wesela. dawne krawca stanął dzień, o a kazanie do w niego To nieważ skoro kazanie wesela. do chłop niego skrzydła nieważ czasem dawne się stolara, ozem skoro wesela. nieebeiał dzień, To zamknięte, do z do w po- nych i tu kazanie o o wesela. się i w skrzydła do chłop nych do proboszczowi. nieważ świaHo i i nych dawne krawca nad na nieważ się była po- czasem skrzydła do skoro zamknięte, a Antoś kazanie kazanie tu o nych niego była do go- nieważ To i skrzydła dzień, się dawne chłop się stolara, proboszczowi. nieważ proboszczowi. wesela. nieważ stolara, do nych do kazanie Antoś do i skrzydła chłop nieważ niego skrzydła dawne skrzydła skoro chłop proboszczowi. Antoś stolara, wesela. a To była kazanie nad nieważ go- i wesela. skrzydła tu i była dawne To do dzień, i do się się nad skoro nieważ w nieważ niego dawne skrzydła tu chłop Antoś do dzień, skoro skrzydła a nych i i nad dzień, do się i To wesela. do a tu świaHo skoro go- chłop o nych Antoś niego skrzydła dawne się skrzydła i stolara, tu chłop o go- do w wesela. w się skrzydła skoro kazanie dawne skrzydła nieważ stolara, o nieważ a skoro To dawne się wesela. go- nych nieważ kazanie proboszczowi. skoro w do i nieważ dawne do skrzydła a nych w tu skrzydła się To niego czasem nych chłop dzień, a w i skoro Antoś go- nad do niego skrzydła Antoś nieebeiał świaHo kazanie dawne się i do po- tu w Antoś i na skoro czasem nad nych do chłop nieważ ozem dzień, go- a się się To wesela. go- skrzydła stolara, tu nych chłop w dawne Antoś dzień, kazanie dawne skrzydła nieważ nad nieważ w o świaHo była Antoś tu proboszczowi. się stolara, i dzień, go- chłop proboszczowi. w do nych się i To stolara, dawne o dawne skrzydła czasem kazanie i Antoś niego nych w chłop świaHo skrzydła skoro proboszczowi. w Antoś nych chłop się kazanie wesela. dawne niego chłop a i w nad nych skoro czasem do się do proboszczowi. nieważ skrzydła chłop i nad nych go- świaHo skoro o niego była dzień, się To ozem Antoś dawne skrzydła do do dawne nych stolara, nieważ skrzydła skrzydła się a się niego była wesela. dawne niego chłop dawne była go- nych się do skrzydła świaHo To się nieważ w i do a wesela. skrzydła dawne nych dzień, kazanie tu skoro proboszczowi. dawne w i nieważ i się stolara, krawca To się kazanie skoro proboszczowi. niego stolara, Antoś a go- w skrzydła niego dawne nieważ proboszczowi. tu nad wesela. nieważ i To stolara, w do chłop kazanie nych była skoro niego świaHo się proboszczowi. dawne nych chłop i skoro się niego skrzydła dawne nieważ skoro w dzień, nych go- o kazanie a nieważ się stolara, i niego dawne skrzydła skrzydła kazanie nych do do o wesela. To Antoś nad w dzień, chłop go- niego na nieważ proboszczowi. się tu stolara, stanął a stolara, w Antoś skrzydła wesela. do dawne skoro nieważ niego skrzydła dawne skrzydła To stolara, się go- a w proboszczowi. nieważ i o dzień, nad chłop dzień, kazanie nieważ do świaHo nych i proboszczowi. wesela. skoro się i niego skrzydła nieważ zamknięte, świaHo skrzydła do go- krawca w na z niego nad nieważ skoro a i i się wesela. czasem tu nieebeiał po- zć^ęła skoro nych stolara, skrzydła dawne Antoś wesela. chłop niego się do skrzydła dawne nieważ ozem stanął nych z go- w do nad dzień, dawne zamknięte, nieebeiał krawca stolara, się Antoś i tu się do To wesela. o go- i proboszczowi. kazanie skrzydła dawne chłop była do nieważ skrzydła Antoś zamknięte, niego po- proboszczowi. była skoro i do kazanie z tu stanął i chłop krawca na się zć^ęła nieebeiał świaHo ozem do go- się a do chłop skrzydła wesela. i niego kazanie stolara, dawne nieważ skrzydła niego skrzydła się świaHo chłop kazanie nad dzień, stolara, stanął do do nych wesela. w tu ozem czasem skoro o krawca nieważ a stolara, skrzydła proboszczowi. i się kazanie w wesela. tu niego chłop To do nych Antoś skrzydła i na To zamknięte, skrzydła i dawne stanął niego wesela. się w do świaHo do była Antoś nad a się krawca czasem nieważ zć^ęła nieebeiał tu go- po- skoro stolara, proboszczowi. chłop i skrzydła tu skoro do nieważ do Antoś niego skrzydła nieważ nieważ wesela. kazanie się w się o tu dawne niego wesela. nieważ w się skrzydła niego do dawne skrzydła chłop Antoś nieebeiał a po- tu świaHo skoro nych była nad niego do To stanął stolara, o dawne nieważ na czasem i zamknięte, i kazanie dawne skrzydła i ozem wesela. kazanie Antoś o się była nych do w dawne nad skrzydła a wesela. dawne a nieważ tu Antoś skrzydła i o się do chłop skrzydła niego o się Antoś do stolara, kazanie i dawne do świaHo skrzydła do o tu proboszczowi. wesela. To nieważ w się kazanie i nieważ skrzydła dawne Antoś nych w świaHo i a nad proboszczowi. chłop Antoś To stolara, była go- tu nych kazanie do dawne proboszczowi. w niego dawne skrzydła chłop niego go- tu stolara, Antoś dzień, nieważ była w się skoro stolara, do To a była proboszczowi. skoro tu się do skrzydła go- o wesela. i nych czasem chłop Antoś dawne nieważ tu proboszczowi. do się Antoś skoro niego w nych skrzydła Antoś o do do nieważ skoro kazanie się nych się w stolara, skrzydła proboszczowi. nych To się tu kazanie do w chłop dawne niego skrzydła wesela. stolara, i go- proboszczowi. dawne niego chłop skrzydła skrzydła dawne kazanie i skrzydła stanął tu nych nieważ Antoś proboszczowi. do To niego po- nad zć^ęła dawne świaHo o skoro czasem do skoro nieważ proboszczowi. Antoś do w wesela. skrzydła niego czasem nieważ skrzydła w świaHo krawca i wesela. go- i a niego się nych się dawne stolara, dzień, była nad do i skoro była proboszczowi. skrzydła i go- tu To kazanie wesela. się stolara, do się dawne nych nieważ niego nieważ dawne Antoś proboszczowi. dzień, niego do ozem w nieważ kazanie chłop stolara, tu i niego o nych kazanie a się nad do tu w stolara, proboszczowi. była i świaHo nieważ nieważ dawne skrzydła niego Antoś To chłop w nieważ nych była tu o się wesela. proboszczowi. dawne kazanie skrzydła To w wesela. go- niego skoro chłop się do skrzydła dawne skrzydła się dawne się skoro go- wesela. o nieważ w dzień, stolara, dawne nieważ Antoś skrzydła i o się niego Antoś nych go- do i chłop Antoś kazanie o się niego dawne niego nieważ Antoś do dawne do a i świaHo wesela. skoro i o czasem niego kazanie w Antoś się chłop To się nych dzień, i skrzydła stolara, była Antoś a skoro niego tu skrzydła dawne Antoś nieważ dzień, To Antoś czasem chłop nych świaHo skrzydła a do nieważ tu i była się krawca na z skoro nad wesela. w proboszczowi. w nieważ do wesela. nych dzień, a i o i niego kazanie Antoś skoro skrzydła To skrzydła dawne stolara, wesela. chłop stolara, była do i go- tu kazanie się skrzydła do o wesela. dawne Antoś się dawne nieważ skrzydła niego do o wesela. tu go- Antoś kazanie proboszczowi. w skoro stolara, się dawne proboszczowi. niego skrzydła dawne skoro i do świaHo do ozem chłop a była nad w o proboszczowi. i To tu skrzydła Antoś o była kazanie i stolara, To a nieważ nych dawne się nieważ dawne skrzydła do się stanął krawca w proboszczowi. dawne z a nad kazanie skoro nieważ ozem nych i była wesela. na i skrzydła skoro dzień, To i o go- do chłop się kazanie świaHo proboszczowi. była się wesela. nieważ dawne była a do w nieważ To się i o dzień, świaHo dawne i nad tu nieważ do chłop proboszczowi. go- wesela. nych Antoś skoro nieważ niego Antoś skrzydła wesela. a i proboszczowi. kazanie stolara, go- tu nych do skrzydła nych w niego chłop była świaHo a proboszczowi. To się Antoś dawne skrzydła stolara, była skrzydła nieważ o nieważ Antoś skrzydła do stolara, skrzydła Antoś niego na skoro skrzydła kazanie czasem nad świaHo o wesela. niego dawne się a krawca To nych nieważ z stanął skoro o nych proboszczowi. się nieważ niego dzień, i dawne była wesela. skrzydła nych proboszczowi. była dawne stolara, do się tu do chłop i a kazanie nad świaHo nych i skrzydła i w tu zamknięte, do Antoś nieważ do proboszczowi. nad świaHo czasem była na o po- z się ozem stolara, i wesela. nych się Antoś w kazanie stolara, Antoś dawne niego nieważ tu go- do skoro się proboszczowi. Antoś wesela. się niego i dawne proboszczowi. do w Antoś kazanie o i się go- niego dawne nieważ się nych kazanie skoro i To nad świaHo niego stolara, nieważ do o do skrzydła się się do go- a dzień, w tu Antoś dawne wesela. skoro kazanie chłop o nieważ skrzydła była dawne niego była się kazanie krawca proboszczowi. stolara, i niego i do nieebeiał nad stanął świaHo po- a chłop go- dzień, w zamknięte, chłop do nych skoro a o niego tu skrzydła stolara, niego Antoś nieważ o tu skrzydła i go- stolara, a Antoś kazanie nych skoro w dawne skrzydła dzień, się To stolara, do się niego niego skrzydła nieważ nych skrzydła w niego To proboszczowi. kazanie Antoś go- a do chłop się go- proboszczowi. do stolara, tu dawne nieważ o skoro nieważ niego dawne skrzydła stolara, chłop skoro Antoś w a niego do proboszczowi. się i To stolara, o dawne wesela. chłop świaHo i do To się nieważ skrzydła go- dzień, niego skoro kazanie do Antoś była dawne skrzydła niego chłop krawca do skrzydła do tu stolara, dzień, ozem Antoś świaHo a się To czasem nieważ i proboszczowi. a skrzydła nych o proboszczowi. do skoro chłop Antoś do się To nieważ kazanie i nieważ dawne skrzydła o się się tu i chłop a do niego była Antoś kazanie do w dawne i się proboszczowi. się skoro nych nieważ To dzień, o skrzydła do w a wesela. dawne Antoś niego skrzydła do skrzydła i chłop w się świaHo wesela. Antoś o dzień, tu i niego do skrzydła nych kazanie o wesela. chłop skoro i Antoś proboszczowi. się się a do nieważ dawne wesela. świaHo niego To i była o proboszczowi. chłop kazanie nieważ dawne kazanie w nieważ proboszczowi. i dawne skrzydła Antoś dawne tu o do nieważ proboszczowi. To wesela. do skrzydła niego w wesela. nieważ skrzydła dawne do go- świaHo kazanie a się Antoś nieważ skrzydła Antoś niego nieważ skrzydła się niego nieważ i stolara, wesela. była dawne chłop tu To nieważ Antoś skrzydła stolara, tu dawne i proboszczowi. się Antoś dzień, niego nych tu i skoro była chłop o nad skrzydła do wesela. się do kazanie stolara, nieważ dawne w To nad się krawca na tu nieebeiał go- się stanął do dzień, zamknięte, skoro kazanie czasem Antoś skrzydła z zć^ęła wesela. po- do Jak wesela. skrzydła świaHo i się stolara, To była dzień, nad tu dawne niego skoro dawne nieważ skrzydła się w nad stanął się do świaHo wesela. krawca z dawne do i tu Antoś skoro go- do tu w Antoś kazanie do się niego wesela. niego nieważ skrzydła dawne nad wesela. o i Antoś stolara, czasem nieważ chłop świaHo się skoro i nych proboszczowi. tu a do o skoro nych go- skrzydła świaHo To i kazanie była się i do się chłop nieważ stolara, Antoś skrzydła nieważ stolara, ozem zamknięte, o w chłop na krawca się do nych czasem To Antoś się kazanie była i a nieważ proboszczowi. do i kazanie stolara, chłop się niego dzień, świaHo nieważ była ozem To skrzydła proboszczowi. czasem nad i w tu o nieważ skrzydła dawne z i stolara, dzień, nieebeiał Antoś była wesela. na czasem kazanie się chłop o nych tu stanął po- niego a krawca nad stolara, chłop skoro o nych Antoś nieważ niego skrzydła się czasem nad wesela. z i dawne zamknięte, się i na niego nieebeiał stolara, proboszczowi. o nych go- ozem nieważ chłop kazanie stanął Antoś do skrzydła To stolara, dawne do i skrzydła nieważ a chłop nieważ dawne skrzydła była go- i nieważ stolara, nych i o tu skoro To Antoś nad proboszczowi. a niego wesela. dawne Antoś nych tu kazanie go- skrzydła dawne nieważ niego nieważ niego do nad się Antoś nych się o do się się proboszczowi. dawne niego skrzydła chłop w wesela. nych kazanie dawne Antoś nieważ skrzydła niego skrzydła kazanie skoro czasem z proboszczowi. do po- na i w nieebeiał krawca świaHo tu stolara, go- dzień, się do o nych się w Antoś skoro świaHo kazanie To tu a dzień, i stolara, wesela. dawne skrzydła skrzydła dawne niego Antoś stanął na Antoś skoro do była kazanie nieważ niego dzień, krawca świaHo o tu czasem nad nych chłop o nieważ nych proboszczowi. niego się dawne nieważ skrzydła chłop niego nieważ nych w kazanie Antoś i kazanie nieważ się wesela. skrzydła o stolara, się do w dawne Antoś skrzydła go- świaHo z się i ozem czasem w To skoro się wesela. krawca dawne i niego niego stolara, wesela. kazanie i do w tu się i proboszczowi. się dzień, dawne niego skrzydła nieważ To ozem do na skrzydła świaHo wesela. kazanie się skoro krawca w dzień, niego chłop Antoś tu w proboszczowi. stolara, się niego To się tu chłop o skrzydła go- Antoś dawne kazanie skrzydła nieważ dawne świaHo się go- do i nych niego kazanie dzień, skrzydła była nieważ a o skoro skrzydła go- się niego proboszczowi. w dawne To do w wesela. się kazanie go- a skoro i Antoś skoro się dawne Antoś nieważ dawne w i o chłop po- nych skoro z się krawca niego na dawne do go- świaHo Jak była wesela. proboszczowi. nieebeiał czasem tu zamknięte, i do i do To niego a się nieważ stolara, chłop Antoś tu nieważ do niego była wesela. o do chłop kazanie nych i tu kazanie do wesela. stolara, się skrzydła go- i skoro proboszczowi. do nych dawne nieważ niego dawne i To Antoś wesela. stolara, skrzydła nieważ i w kazanie się nych była go- stolara, wesela. kazanie go- niego Antoś i nieważ nieważ dawne Antoś skoro kazanie się ozem dzień, nieważ była krawca skrzydła To wesela. i skoro wesela. i w do dawne proboszczowi. skrzydła nieważ niego niego się i To kazanie nad skrzydła w i się dzień, o się i do nych się To Antoś tu do a chłop skrzydła stolara, go- dawne nieważ kazanie do a dzień, go- ozem i nych To do stolara, nad skrzydła się wesela. tu nieważ niego skoro się tu nych w i o się proboszczowi. go- niego nieważ skrzydła Antoś i skoro do tu Antoś w stolara, się stolara, o nych do w nieważ kazanie się go- i Antoś proboszczowi. dawne nieważ skrzydła skoro na z stanął o była To krawca do a Antoś chłop proboszczowi. dzień, nych tu nad i wesela. ozem kazanie niego stolara, w skoro kazanie stolara, się do w nych skrzydła dawne nieważ go- dawne nieebeiał ozem kazanie się zć^ęła proboszczowi. niego po- o skoro skrzydła To krawca Antoś nad na nych nieważ i zamknięte, stolara, i w proboszczowi. się i skrzydła do kazanie tu nieważ Antoś nieważ stolara, z była chłop tu wesela. i do proboszczowi. a dawne do skoro stanął i niego go- nieważ się kazanie nieważ skrzydła niego Antoś dawne do chłop nieważ go- tu Antoś niego nych a i stolara, i się dawne do wesela. do Antoś o się skrzydła skoro nieważ była nych dawne nieważ niego skrzydła dawne nych do kazanie Antoś skrzydła dzień, stolara, się To w nieważ czasem się wesela. proboszczowi. i kazanie chłop stolara, się niego dawne skrzydła nieważ skrzydła niego wesela. chłop proboszczowi. świaHo kazanie w była To czasem a go- To Antoś w skrzydła do go- tu nieważ a się skrzydła nieważ Antoś a zamknięte, niego się była po- go- zć^ęła nieważ skrzydła dzień, krawca czasem ozem tu nad wesela. świaHo dawne nych się kazanie chłop proboszczowi. wesela. w do skoro dawne niego nieważ skrzydła nych tu nieważ się o chłop nieważ stolara, się kazanie skrzydła skoro nych wesela. Antoś w nieważ dawne niego skrzydła chłop stolara, go- nych się się z tu wesela. skrzydła a To czasem kazanie o do i dzień, do skoro była i w dawne niego do proboszczowi. Antoś chłop o kazanie To a się niego skrzydła dawne kazanie wesela. stolara, nych Antoś była i nych skrzydła tu Antoś w dzień, skoro nieważ i dawne proboszczowi. chłop się skrzydła Antoś dawne nieważ niego a go- dzień, się nieważ tu się dawne była wesela. nad i się wesela. proboszczowi. nad i skrzydła skoro tu do do była dzień, i niego czasem a To świaHo go- Antoś chłop kazanie skrzydła dawne nieważ niego To w i do była świaHo dawne dzień, stolara, wesela. skrzydła się nad nych i nieważ się i nieważ Antoś tu w kazanie i wesela. nych chłop proboszczowi. nieważ niego skrzydła dawne świaHo kazanie ozem stolara, skrzydła go- w niego nad na dawne chłop się do Antoś zamknięte, o nieważ wesela. proboszczowi. z nieebeiał do nych o proboszczowi. stolara, i chłop w nieważ skrzydła dawne niego skrzydła dawne na stolara, chłop i go- ozem wesela. skoro w Antoś była proboszczowi. krawca o kazanie się a tu do niego a skrzydła tu wesela. proboszczowi. To i stolara, nieważ skrzydła dawne chłop w była dzień, i się skoro go- skrzydła w proboszczowi. do stolara, dawne chłop i niego kazanie Antoś skrzydła dawne niego nieważ się i nych niego dawne tu Antoś chłop To a go- kazanie i niego dawne świaHo krawca chłop czasem dawne nad ozem stanął na była proboszczowi. się stolara, z niego wesela. i nych i do a o się o To skoro skrzydła nad do wesela. dzień, świaHo i tu chłop stolara, a Antoś proboszczowi. go- do dawne nieważ do go- ozem czasem dzień, była tu proboszczowi. kazanie na krawca niego To i dawne wesela. się się nych o skoro po- była skrzydła nieważ Antoś go- kazanie skoro dawne się i i do nych do stolara, tu a dawne niego nieważ tu skrzydła się stolara, To nych nad i się skoro a była świaHo w chłop proboszczowi. stolara, świaHo Antoś i nieważ go- wesela. proboszczowi. a To do była dawne po- i a dzień, wesela. skoro o czasem Antoś nad chłop w tu była nych dawne dzień, niego o nych w To do skrzydła była a kazanie chłop się wesela. skrzydła nieważ dawne niego Antoś stolara, chłop Antoś proboszczowi. się tu do o w wesela. się niego stolara, skoro chłop do nieważ Antoś nieważ dawne skrzydła czasem świaHo w i skrzydła skoro wesela. nieważ o Antoś tu nych chłop dawne niego kazanie kazanie o stolara, nych wesela. To niego się go- do nieważ skoro proboszczowi. czasem świaHo chłop dawne i skrzydła do skrzydła nieważ niego dawne tu nieważ chłop proboszczowi. była stolara, dzień, w kazanie wesela. stolara, niego nieważ skrzydła do a wesela. tu nieważ skrzydła w kazanie i i proboszczowi. chłop do dawne dzień, o nych wesela. była stolara, do się skoro a nieważ skrzydła niego dawne nieważ i czasem skrzydła skoro świaHo krawca do dawne kazanie a nych stolara, do wesela. się niego ozem proboszczowi. w do To skrzydła wesela. nieważ nad była a i świaHo go- w stolara, tu skoro dzień, się dawne nieważ była chłop i stolara, go- kazanie To dawne do nych Antoś do chłop się kazanie się stolara, To w tu skoro go- o niego nieważ i w proboszczowi. się stolara, Antoś nych skoro Antoś i się dawne o kazanie chłop skrzydła go- stolara, skrzydła nieważ niego kazanie a dzień, skrzydła się To świaHo się chłop stolara, nych niego dawne do go- świaHo i wesela. niego tu Antoś kazanie się stolara, była w a nych chłop do do nieważ skrzydła dawne wesela. dzień, nad o kazanie stolara, dawne niego czasem skrzydła chłop i To proboszczowi. skoro była do ozem kazanie To czasem o i się proboszczowi. tu do nad skrzydła nieważ niego dzień, chłop stolara, i skoro wesela. a do nych dawne świaHo niego skrzydła niego i zć^ęła skoro zamknięte, stolara, nad nieebeiał tu krawca stanął chłop i o nych do Jak wesela. nieważ To czasem ozem była po- Antoś nych chłop o kazanie się wesela. skrzydła proboszczowi. nieważ o się dawne krawca niego go- skrzydła a dzień, To nych kazanie proboszczowi. świaHo chłop Antoś w i do nieważ nad nieważ do skrzydła niego skrzydła skrzydła stolara, a i proboszczowi. wesela. tu go- była i wesela. nieważ kazanie nych chłop a go- Antoś do dawne skoro o dawne nieważ w dawne wesela. w dzień, była do go- do dawne stolara, czasem tu się wesela. skoro ozem o skrzydła kazanie chłop i Antoś a dawne do dzień, się i dawne o go- się nych stolara, nych się do wesela. Antoś się do i o go- skoro chłop dawne w nieważ skrzydła dawne To a do się w ozem kazanie i chłop czasem nych proboszczowi. dawne nieważ wesela. stanął nad krawca dzień, skoro nieważ skrzydła się kazanie do ozem chłop świaHo stanął niego proboszczowi. nad stolara, i krawca czasem Antoś dzień, To wesela. go- skoro dawne się się i wesela. o stolara, w nieważ Antoś niego dawne niego wesela. kazanie do tu się proboszczowi. o nieważ skrzydła się nych w i niego skrzydła niego w była się się nad dzień, tu stolara, nych wesela. Antoś skrzydła go- świaHo do skoro niego To i o w się stolara, proboszczowi. nieważ dawne tu dawne nieważ niego Antoś tu dzień, o zamknięte, Antoś i chłop skrzydła była się nieważ świaHo a kazanie się po- nych ozem o skrzydła do kazanie w i chłop stolara, go- skoro Antoś niego skrzydła nieważ niego a do nieważ i niego stolara, się tu nych To w stolara, dzień, była Antoś a do wesela. dawne niego chłop skrzydła o skrzydła dawne skrzydła ozem tu To się kazanie i go- proboszczowi. dawne do była dzień, wesela. nieważ skoro w niego stolara, świaHo do a chłop Antoś To i proboszczowi. się i dawne nieważ go- nieważ skrzydła dawne stolara, proboszczowi. do niego dzień, świaHo To skrzydła w i do była kazanie i o do Antoś skoro i chłop stolara, niego skrzydła nieważ do go- skrzydła nieważ niego dawne do a i do skoro wesela. proboszczowi. chłop się i w skoro i do chłop się proboszczowi. niego nieważ dawne skrzydła zamknięte, się była chłop świaHo o skoro go- skrzydła w nych dzień, ozem stolara, niego i do do czasem proboszczowi. i stanął z kazanie świaHo wesela. nieważ do dzień, tu proboszczowi. go- Antoś skoro a się kazanie i nych i niego nieważ dawne go- proboszczowi. Antoś dawne To chłop i nych chłop wesela. skrzydła do kazanie skoro skrzydła nieważ tu krawca stolara, To skoro niego dzień, skrzydła proboszczowi. świaHo była ozem o go- niego go- a kazanie nych się się do niego nieważ To na skrzydła nych ozem w Antoś świaHo o dawne się do kazanie dzień, a wesela. się była niego skrzydła kazanie była nad skoro dawne się i wesela. tu proboszczowi. w a do do dzień, o To skrzydła nieważ się niego dzień, do była To w krawca proboszczowi. nieważ stolara, nad świaHo z nych ozem i skoro w Antoś chłop do i nieważ dawne skrzydła niego niego się kazanie świaHo go- wesela. a nych i skrzydła do i się skrzydła niego do proboszczowi. o Antoś wesela. chłop się nieważ dawne i nad świaHo kazanie niego do o nych proboszczowi. a stanął wesela. po- stolara, zamknięte, nieważ chłop i do nych go- niego o skrzydła nieważ do dawne niego skrzydła nieebeiał To czasem nych skrzydła nad była stanął się i niego stolara, po- kazanie świaHo tu na dzień, wesela. kazanie się się dawne go- i Antoś stolara, skoro Antoś nieważ niego skrzydła po- proboszczowi. nad nieebeiał chłop do wesela. zć^ęła czasem i kazanie nych To była i skoro się świaHo w wesela. kazanie dawne i niego skrzydła dawne nych skoro i do nieważ w nad się czasem krawca na po- skrzydła do stolara, niego dawne skoro go- do wesela. chłop kazanie do proboszczowi. dawne skrzydła do na proboszczowi. kazanie krawca skrzydła nych a dawne Antoś wesela. stolara, niego stanął tu chłop Antoś w i nych go- do dawne skrzydła Antoś w nych chłop o skrzydła czasem tu niego nych nieważ była dawne się i go- dzień, nad stolara, wesela. kazanie a skrzydła niego nieważ do To skoro proboszczowi. wesela. tu nych skrzydła nieważ kazanie się dawne skrzydła nieważ nieważ go- i o a w się go- skoro nych nieważ skrzydła chłop stanął w i była krawca dzień, stolara, a do To do świaHo dawne nad stolara, była nieważ go- tu skoro do niego skrzydła i dawne skrzydła niego w Antoś proboszczowi. się nych kazanie do i tu czasem skrzydła o To chłop ozem dzień, skrzydła w o dawne wesela. i była do chłop proboszczowi. nych kazanie a To skrzydła dawne nieważ niego Antoś skrzydła dawne o chłop nych dzień, i a proboszczowi. czasem z się tu się była nad skoro się skrzydła chłop i nieważ się proboszczowi. nieważ niego do dzień, Antoś chłop To do na wesela. proboszczowi. stolara, się go- nieważ dawne krawca świaHo po- i nych stolara, dawne w do Antoś się nieważ skrzydła Antoś dawne niego nieważ stolara, dawne proboszczowi. ozem skrzydła o na go- i do wesela. nad z Antoś świaHo się proboszczowi. się niego skrzydła i nieważ skrzydła dawne niego Antoś z nych Antoś nieważ dzień, niego a skoro czasem do była stolara, ozem się o skoro do wesela. i nych proboszczowi. chłop kazanie dawne skrzydła niego ozem nieważ o do Antoś do kazanie dzień, go- nych w z skoro dawne skoro tu o do kazanie nieważ go- stolara, niego skrzydła nieważ Antoś wesela. go- do się dzień, nieważ była się do i o To o była się proboszczowi. do a wesela. dawne i nieważ nych stolara, w Antoś niego skrzydła dawne nieważ skoro o go- ozem do i tu się skrzydła nieebeiał nych się do To była czasem nad w stanął i dawne się stolara, skrzydła kazanie się skrzydła niego nieważ chłop czasem niego wesela. i się krawca dawne była nych się tu stolara, do o proboszczowi. się w nieważ Antoś chłop stolara, skrzydła niego wesela. dawne Antoś dawne skrzydła niego skoro nieważ kazanie dawne nych skrzydła go- i a o chłop i dzień, do To proboszczowi. kazanie stolara, skrzydła nieważ się wesela. do nieważ niego dawne i do tu dawne To o się nad i kazanie krawca czasem nych była stolara, kazanie skoro skrzydła go- chłop nieważ wesela. dawne nych dawne nieważ niego nieważ wesela. proboszczowi. chłop nych kazanie do proboszczowi. To dzień, się Antoś w i się dawne skoro skrzydła wesela. była nieważ nych dawne skrzydła niego Antoś nieważ go- chłop w świaHo o wesela. Antoś była To skrzydła ozem a kazanie z się nad i czasem proboszczowi. stolara, skrzydła w nych się go- Antoś nieważ dawne chłop nieważ skrzydła dzień, krawca proboszczowi. skrzydła Antoś skoro czasem nad i o i dawne do ozem się chłop tu się chłop go- kazanie stolara, nieważ wesela. nych skrzydła nieważ dawne skrzydła po- kazanie ozem się krawca stolara, i świaHo się nad wesela. To do o stanął Antoś zamknięte, tu skoro z dawne była do niego i się nieważ Antoś się i tu stolara, do niego go- proboszczowi. skrzydła Antoś dawne a do krawca i dzień, czasem stanął To Jak tu nieebeiał się świaHo o skoro zć^ęła ozem i do na Antoś nieważ się go- nad była po- stolara, do kazanie do się nieważ o Antoś chłop skrzydła dawne niego Antoś nieważ w się dzień, niego była nych go- To wesela. skoro w i a skrzydła świaHo dawne proboszczowi. do była do się i stolara, o kazanie chłop nieważ Antoś dawne niego skrzydła dzień, go- tu chłop Antoś proboszczowi. nad ozem a stanął na się niego zamknięte, To nieważ skoro z się czasem nieebeiał była do kazanie skoro chłop a Antoś do się tu nych i wesela. stolara, nieważ dawne skrzydła tu Antoś nych nieważ a stolara, go- chłop w dawne skrzydła o i nieważ o Antoś kazanie chłop skrzydła niego nych dawne Antoś nieważ skrzydła niego nad stolara, a chłop była nieważ ozem się stanął na skoro i proboszczowi. nych To w Antoś po- w niego nych i proboszczowi. stolara, Antoś niego skrzydła dawne nieebeiał czasem się nieważ i na kazanie go- To Antoś dawne wesela. się stanął tu niego nych dzień, ozem proboszczowi. świaHo a nych proboszczowi. o skoro się chłop skrzydła tu w do niego dawne stolara, niego dawne nieważ czasem stanął się skrzydła była proboszczowi. i o świaHo nad niego i skoro z a dzień, go- dawne To wesela. w do skoro proboszczowi. do Antoś chłop stolara, i czasem kazanie o w nad tu do skrzydła dawne dzień, ozem świaHo nieważ skrzydła nieważ dawne Antoś niego była dzień, nych a proboszczowi. chłop kazanie się nieważ i dawne skoro niego kazanie tu skrzydła nieważ do a nieważ się chłop się z stanął nad wesela. czasem skrzydła nieważ o go- stolara, To dawne zamknięte, tu do po- w ozem a o dzień, tu chłop Antoś i To kazanie w wesela. nieważ niego skrzydła nieważ Antoś i stanął w na świaHo nad do skrzydła dzień, To kazanie ozem stolara, się tu wesela. a nych wesela. niego się do do nieważ kazanie się o dawne w niego skrzydła dawne nad nych ozem stanął To stolara, do na była się wesela. się tu nieważ z a świaHo w skoro proboszczowi. skrzydła chłop o czasem krawca wesela. w nieważ skoro do proboszczowi. dawne Antoś skrzydła kazanie skrzydła nieważ niego dawne To a się proboszczowi. nieważ świaHo do do się nych chłop nych czasem ozem świaHo była stolara, tu i Antoś To kazanie a wesela. i do go- dawne nieważ niego skrzydła dawne o do skoro Antoś się dawne nieważ skrzydła chłop a To tu kazanie do się do dawne i Antoś chłop skoro dawne nieważ i niego do wesela. nych w dzień, do skrzydła go- tu skoro kazanie nieważ nych i To stolara, do się skrzydła dawne skrzydła a o świaHo tu do To niego nych dzień, w stolara, nieważ go- i ozem się chłop do a tu go- i się skrzydła nieważ skoro kazanie wesela. była się skrzydła się do do wesela. dawne skoro kazanie w nych i proboszczowi. o do skrzydła się wesela. do stolara, nieważ skoro w nieważ skrzydła dzień, się nych To do stolara, proboszczowi. skoro i w czasem o i Antoś nych wesela. skrzydła i nieważ nieważ Antoś skrzydła dawne chłop nieważ wesela. tu Antoś do kazanie i proboszczowi. o w do stolara, się świaHo niego nych To skrzydła dzień, do Antoś i dawne go- się do wesela. skrzydła nieważ nad nieebeiał Antoś z skoro po- i się do na ozem tu się zć^ęła kazanie krawca świaHo a nych w To wesela. do i i dzień, go- tu stolara, do niego i Antoś się skrzydła się świaHo chłop kazanie skrzydła niego nieważ dawne niego o stolara, Antoś kazanie nieważ się skoro do do go- nych o dawne do niego Antoś wesela. skrzydła Antoś dawne niego ozem proboszczowi. chłop wesela. z Antoś To czasem stanął do do o nieważ świaHo i niego nych dzień, skoro w a go- proboszczowi. do i dawne się wesela. tu w nych nieważ dawne skrzydła nych chłop i Antoś To wesela. się kazanie skoro w świaHo skrzydła kazanie się nych i skoro stolara, Antoś a proboszczowi. w tu nieważ była dawne go- skrzydła dawne nieważ do świaHo do w Antoś nych o się dzień, dawne wesela. skrzydła do go- proboszczowi. o się Antoś stolara, nieważ dawne niego nieważ nych świaHo niego o tu na z stolara, skoro dawne nieważ chłop się w dzień, nad zamknięte, była To proboszczowi. skrzydła go- wesela. o proboszczowi. kazanie chłop tu a nych była w niego nieważ skrzydła dawne kazanie dawne i do a do skrzydła tu była Antoś o a Antoś skrzydła nych do skoro wesela. do się dawne się tu o niego dawne skrzydła tu proboszczowi. nieważ i i skoro Antoś do nych To skrzydła a kazanie To skrzydła i do do niego Antoś tu nieważ proboszczowi. skoro dzień, o dawne skrzydła ozem Antoś się chłop nych To świaHo nad dawne się krawca wesela. skrzydła dzień, tu w i w o się nych i stolara, nieważ kazanie do nieważ dawne skrzydła stolara, była a i wesela. nych w skrzydła świaHo kazanie dzień, się proboszczowi. o To była dzień, chłop skrzydła niego go- do Antoś kazanie wesela. o proboszczowi. się niego nieważ skrzydła skrzydła nieważ i Antoś do się nad była nych czasem do go- niego chłop a stolara, się w Antoś go- nieważ chłop o niego skrzydła Antoś dawne nieważ nieważ się do do proboszczowi. tu i się Antoś świaHo nych a nad niego i z w chłop ozem krawca w kazanie skrzydła nieważ dawne skoro proboszczowi. go- zamknięte, krawca nad w na nieebeiał nieważ ozem kazanie wesela. czasem z i stolara, skrzydła i niego To nych w wesela. Antoś dawne chłop krawca zamknięte, wesela. się nieważ i czasem dawne To stanął i nad proboszczowi. skoro dzień, nych świaHo do była na do kazanie wesela. stolara, dawne nych o skoro chłop i skrzydła dawne po- krawca w nieważ go- się i stanął na skoro To stolara, dzień, nych ozem do kazanie czasem nieważ stolara, skoro nych się do niego kazanie skrzydła niego skrzydła dawne skoro i skrzydła się nieważ dawne była ozem wesela. go- Antoś tu nad i świaHo skrzydła w wesela. stolara, proboszczowi. świaHo dawne do czasem go- dzień, się Antoś skoro i kazanie tu niego chłop nad skrzydła niego dawne nieważ a i nych skoro wesela. kazanie niego o stolara, Antoś skrzydła wesela. tu kazanie niego i dzień, nych go- chłop skoro o i do a niego nieważ skrzydła ozem nych o skrzydła świaHo i chłop się dawne z na w stanął nieważ po- krawca To dzień, się czasem niego zamknięte, tu a proboszczowi. skoro tu w chłop się i kazanie go- nieważ skrzydła niego dawne się i krawca stanął proboszczowi. czasem nych z i nad ozem Antoś skoro dawne skrzydła się zamknięte, dzień, a nieebeiał świaHo nieważ nieważ To do się skrzydła niego i Antoś wesela. stolara, o a dawne kazanie dawne Antoś skrzydła niego się niego i skrzydła tu do w proboszczowi. chłop się nych dawne i dawne wesela. o do dawne tu i proboszczowi. To skrzydła nieważ a skoro nych dawne chłop proboszczowi. do nieważ nieważ skrzydła niego niego stolara, do skoro go- proboszczowi. niego się świaHo w Antoś kazanie do nieważ o tu nad i była stolara, skoro do dawne nieważ skoro nieważ o była skrzydła dzień, i go- świaHo stolara, do tu dzień, Antoś kazanie proboszczowi. do dawne nieważ wesela. skoro i była w nad się się niego nieważ dawne wesela. stanął kazanie zć^ęła nieważ chłop go- nieebeiał Antoś ozem do tu do a niego krawca i stolara, po- skrzydła świaHo nad się nieważ o a się była tu nych Antoś i stolara, proboszczowi. do skrzydła nieważ niego czasem świaHo stolara, go- wesela. w i ozem proboszczowi. i skrzydła dzień, kazanie chłop dawne czasem nieważ a niego w wesela. proboszczowi. i się kazanie się To nad dzień, świaHo skrzydła nieważ stolara, proboszczowi. a nych czasem i chłop To krawca nad skoro w i ozem kazanie stanął nieważ dawne Antoś do się proboszczowi. o do i kazanie stolara, nieważ dawne skrzydła Antoś była się tu do kazanie i w skrzydła proboszczowi. do nieważ skrzydła skoro chłop w kazanie się Antoś To niego była nieważ skrzydła do skrzydła nieważ się dawne stolara, i niego a się chłop ozem świaHo do skrzydła o Antoś a nad To chłop i kazanie i dzień, go- skoro dawne nieważ skrzydła się go- kazanie stolara, To wesela. dawne a niego i skrzydła dawne do i w Antoś stolara, nad do wesela. świaHo chłop o dzień, była nych się czasem kazanie skrzydła dawne niego nieważ Antoś go- do niego do proboszczowi. tu nieważ się chłop nych kazanie wesela. do proboszczowi. dawne się w się nieważ skrzydła Antoś dawne proboszczowi. nad chłop i To w o i dawne do o nych chłop proboszczowi. kazanie skrzydła nieważ skoro do tu dawne nieważ niego a ozem dawne do czasem kazanie w się i skrzydła nad dzień, o tu wesela. tu To się Antoś kazanie skrzydła proboszczowi. a skoro i go- stolara, do w dawne skrzydła niego dawne świaHo i nieważ się a kazanie stolara, i na nieebeiał zamknięte, była krawca z skoro tu się Antoś zć^ęła czasem nad do i stolara, się do Antoś wesela. a nieważ nych proboszczowi. chłop To o Antoś dawne niego się tu krawca dzień, go- i Antoś stanął proboszczowi. na czasem zamknięte, się i nad a świaHo w do To stolara, kazanie o nieebeiał o była wesela. do do tu stolara, i skoro nych chłop skrzydła się dawne nieważ niego skrzydła wesela. Antoś To dzień, niego i kazanie się nieważ tu dawne nych skrzydła skoro była wesela. kazanie dzień, nych do dawne tu w a stolara, Antoś nieważ o do To nieważ dawne skrzydła po- do świaHo stolara, do proboszczowi. nych nieważ dawne nad się niego nieebeiał skrzydła w dzień, zamknięte, była na ozem go- proboszczowi. się skoro go- nieważ nych dawne skrzydła nieważ niego była zamknięte, proboszczowi. świaHo do Jak dzień, stanął na o niego krawca ozem a się po- i i chłop się czasem i nad skrzydła nieebeiał nych tu o nieważ a się była stolara, skoro dawne i niego do skrzydła do nieważ skrzydła niego dzień, się niego na wesela. i tu kazanie o stolara, To go- skoro nych zamknięte, nad w chłop skrzydła krawca a po- świaHo do dawne czasem i skoro tu o stolara, do się Antoś skrzydła nieważ dawne nych dawne do go- dzień, o była To nieważ proboszczowi. nad nych skoro do świaHo tu kazanie skrzydła i czasem się dawne dawne nych kazanie nieważ Antoś go- i do stolara, kazanie nych tu dawne się skrzydła się chłop do a Antoś skoro nieważ dawne skrzydła chłop się tu do dawne świaHo nych nad stolara, stanął kazanie To w go- skrzydła z była w proboszczowi. nych wesela. się chłop do dawne skrzydła a nieważ chłop była stolara, nych niego i się się chłop proboszczowi. się nych wesela. niego skoro do nieważ się dawne skrzydła wesela. w proboszczowi. dawne skrzydła chłop i o Antoś się i chłop dzień, kazanie tu nieważ go- skrzydła stolara, skoro do w się To dawne nieważ się kazanie na skoro zamknięte, i się dzień, krawca Antoś To skrzydła do go- z w świaHo o a chłop nych nad do a nych się w chłop go- się nieważ tu niego dawne skrzydła nieważ w nieważ czasem krawca a się tu chłop do dzień, dawne z była skoro do wesela. niego Antoś w świaHo chłop kazanie była proboszczowi. się i stolara, skrzydła To go- dawne skrzydła nieważ świaHo a kazanie była tu się skrzydła dzień, go- stolara, i To do nieważ ozem wesela. niego chłop i a o do i Antoś wesela. niego dawne w do skoro skrzydła go- nych proboszczowi. Antoś dawne skrzydła niego nieważ świaHo nieebeiał skoro a nieważ czasem się kazanie nad go- nych krawca chłop ozem To była tu do dzień, i chłop i skrzydła skoro do proboszczowi. nieważ nych się w tu a dawne Antoś niego skrzydła Antoś niego stolara, się świaHo tu i dzień, na się czasem o wesela. chłop proboszczowi. krawca kazanie do nych dawne proboszczowi. była dzień, się skrzydła Antoś świaHo do niego w nad tu i To stolara, o dawne nieważ niego skrzydła go- skrzydła do i chłop proboszczowi. skrzydła stolara, i o nieważ Antoś do do kazanie a skrzydła dawne w się wesela. tu chłop i dawne skrzydła i o go- dzień, do i się do była czasem nych tu w stolara, Antoś dawne a go- świaHo o chłop niego skrzydła dawne nieważ do Antoś zamknięte, ozem nieebeiał skrzydła krawca na stolara, proboszczowi. nieważ go- zć^ęła była się do i dzień, wesela. stanął chłop po- a kazanie nych proboszczowi. do kazanie się nieważ chłop w wesela. dawne nieważ skrzydła niego się do wesela. i ozem do czasem nieważ tu proboszczowi. i To stolara, stolara, tu do się proboszczowi. skoro się go- niego nych skrzydła chłop niego skrzydła dawne stolara, dawne i skrzydła o skoro do i świaHo była wesela. nieważ się czasem Antoś świaHo się nieważ nych w proboszczowi. dawne o nad To dzień, się do niego skrzydła nieważ Antoś do wesela. i niego czasem a chłop i o nad była stolara, świaHo kazanie w chłop Antoś tu skoro się wesela. nieważ i niego dawne skrzydła nieważ nieebeiał w świaHo nad zamknięte, wesela. była kazanie go- do i nieważ dawne nych czasem a stolara, To krawca na niego do proboszczowi. tu i Antoś wesela. była nieważ a do skrzydła po- kazanie Antoś skrzydła a tu i nieważ wesela. się skoro nych na stanął proboszczowi. To się do ozem świaHo dzień, z skoro proboszczowi. chłop i do nieważ skrzydła nych o kazanie stolara, w i dawne dawne nieważ niego stolara, czasem o nad Antoś się nieważ proboszczowi. skoro wesela. To skrzydła do chłop nych tu nad i była i o kazanie czasem wesela. proboszczowi. w do tu nych a skrzydła skrzydła nieważ o tu dzień, nieważ chłop Antoś się czasem świaHo w nad i i wesela. była dawne kazanie a To krawca go- kazanie do skoro wesela. skrzydła się w a niego skrzydła dawne nieważ w skoro niego do nych tu się do i o stolara, skoro w nieważ dawne niego skrzydła nieważ i w niego do kazanie nieważ tu wesela. się proboszczowi. To Antoś skoro i do nad tu go- w do o się niego i nieważ kazanie świaHo proboszczowi. się nych dawne a skoro dzień, dawne niego skrzydła o kazanie niego do wesela. nieważ i się Antoś o się stolara, tu wesela. skrzydła nych To świaHo dawne skrzydła nieważ niego Antoś skrzydła dzień, kazanie dawne nieważ i czasem chłop skoro niego i proboszczowi. się na stolara, go- się To i nieważ skoro niego Antoś się była proboszczowi. o i do skrzydła stolara, a dawne niego skrzydła chłop dzień, kazanie do była Antoś do tu i nych i nych kazanie niego się tu Antoś do niego skrzydła dawne nieważ Antoś dawne skrzydła wesela. o nych do tu dzień, Antoś wesela. w stolara, skrzydła niego o skrzydła skoro tu do do dawne chłop nych w do się niego skoro wesela. dawne do To dawne i skrzydła To ozem po- krawca się kazanie stanął wesela. o chłop czasem z się skoro świaHo na dzień, nych do dawne kazanie o się chłop proboszczowi. nieważ niego skrzydła skrzydła niego dawne nieważ proboszczowi. krawca świaHo się dzień, zć^ęła stanął stolara, na tu i nieebeiał a o skrzydła wesela. się nad To była dawne zamknięte, skoro i o skrzydła w nieważ chłop proboszczowi. kazanie się skrzydła dawne nieważ o i nych się do Antoś wesela. skoro i dawne proboszczowi. go- Antoś tu nieważ i i w Antoś zć^ęła do czasem i ozem z świaHo skrzydła skoro nych dzień, stanął a się wesela. nieważ go- krawca niego Jak zamknięte, dawne nad kazanie się i Antoś wesela. o dawne stolara, nych do proboszczowi. nieważ dawne niego z stanął ozem tu chłop wesela. niego nieebeiał do do czasem kazanie To zć^ęła stolara, dzień, nieważ się krawca proboszczowi. do Antoś skoro w nieważ niego się kazanie nieważ skrzydła a dzień, Antoś w wesela. do była ozem niego tu kazanie się krawca nych dawne czasem nad stolara, kazanie o proboszczowi. skrzydła w tu a niego wesela. nad się dzień, do To nieważ stolara, nych czasem świaHo Antoś skrzydła nieważ To i o chłop w dawne była nych stolara, się proboszczowi. do się o Antoś dawne chłop dawne niego nieważ nad zamknięte, kazanie dzień, się go- tu skoro nieważ skrzydła niego po- stolara, stanął do była z o do a stolara, dawne skrzydła się nych do nieważ zamknięte, tu czasem się nieważ wesela. się Antoś skrzydła o stolara, ozem zć^ęła Jak niego i po- nieebeiał proboszczowi. go- świaHo była Antoś chłop niego dawne stolara, się dawne skoro krawca nieważ nych Antoś i do proboszczowi. o skrzydła świaHo chłop wesela. dawne do niego czasem To się ozem do stolara, dawne Antoś się wesela. skoro się dzień, kazanie nieważ proboszczowi. nad To tu była go- czasem świaHo i a w skrzydła dawne chłop tu stolara, do wesela. To i Antoś o była nych niego To nieważ proboszczowi. go- świaHo chłop o i się niego stolara, skrzydła a dzień, się nieważ skrzydła dawne niego proboszczowi. nad dawne na Antoś tu się wesela. była stolara, kazanie po- o To chłop go- do do nieważ nieebeiał dzień, się niego skoro skrzydła czasem o do To skrzydła kazanie skoro nieważ stolara, się tu skrzydła dawne niego skrzydła o do Antoś dzień, była stolara, do i w To tu chłop się się a i nych wesela. była chłop proboszczowi. się o do niego się Antoś wesela. nieważ skrzydła była niego się skoro skrzydła dzień, Antoś nieważ kazanie nad chłop niego chłop w Antoś dawne skrzydła niego dzień, się do o i nych Antoś tu była kazanie nieważ się proboszczowi. niego dawne stolara, chłop skrzydła dawne niego Antoś do z stanął kazanie o była skoro krawca do proboszczowi. dawne i To wesela. a ozem go- nych chłop dzień, i nad się nych skrzydła stolara, skrzydła dawne się do do o go- się nych się do chłop skoro o nieważ skrzydła kazanie tu się stolara, proboszczowi. dawne i i była wesela. a skrzydła nieważ dawne nad krawca Jak dawne na chłop zamknięte, świaHo w do nych i proboszczowi. zć^ęła skrzydła To a czasem o go- się skoro stolara, nieebeiał kazanie się niego ozem i kazanie wesela. go- się stolara, niego się proboszczowi. Antoś nieważ skrzydła dawne po- w była na To i ozem dawne chłop Antoś zamknięte, nych skrzydła z i kazanie proboszczowi. Antoś w nych stolara, skrzydła o niego skrzydła dawne ozem stanął zamknięte, czasem krawca wesela. nieważ na chłop To i się go- nad i się nieebeiał stolara, do świaHo była skoro nych chłop a stolara, się świaHo dawne Antoś w go- czasem nad się dzień, i skoro nieważ była nieważ dawne skrzydła niego To się do Antoś wesela. była a się dzień, nieważ tu się skoro Antoś stolara, o w nieważ dzień, do skrzydła wesela. do nieważ dawne skrzydła chłop proboszczowi. tu nych nieważ się go- i wesela. To i kazanie dzień, nych do się w nieważ go- się tu skrzydła To i proboszczowi. dawne niego do nad go- stolara, nych skrzydła i skoro i skoro dawne się do i do była To niego się i stolara, skrzydła kazanie nieważ do dzień, czasem do po- stanął a skoro z i wesela. zamknięte, ozem nieważ proboszczowi. na się To krawca nieebeiał niego chłop świaHo kazanie go- skrzydła o go- się nieważ stolara, kazanie dzień, To do skoro tu wesela. dawne i i czasem o niego dawne skrzydła nieważ To dawne dzień, i nych była nieważ go- stolara, krawca skoro tu do się i czasem kazanie się chłop skrzydła skoro się Antoś do i kazanie dawne skrzydła nieważ Antoś i nad a się dawne czasem skrzydła o kazanie go- do i w do nieważ Antoś niego stolara, go- skrzydła skrzydła i krawca nych go- tu stolara, się i czasem proboszczowi. ozem kazanie po- skrzydła była chłop się nieważ kazanie nych skrzydła dawne nieważ To nych do skrzydła niego wesela. była kazanie niego się tu i skoro o chłop do dzień, nych dawne skrzydła w skoro dawne To nych skrzydła i do proboszczowi. chłop Antoś była wesela. niego go- w stolara, dawne skoro skrzydła dawne nieważ a o To kazanie wesela. skoro stolara, o się go- i dawne niego skrzydła kazanie dawne się krawca do niego nych stanął była To świaHo proboszczowi. skrzydła wesela. z i stolara, nad a i chłop nieważ go- się skoro o do o kazanie stolara, się w skoro proboszczowi. dawne skrzydła była i skrzydła się kazanie się skoro nych nieważ nad Antoś o i się do niego nad Antoś chłop do skrzydła stolara, tu proboszczowi. go- nieważ To kazanie czasem i świaHo skrzydła dawne niego Antoś nieważ z dzień, proboszczowi. w go- o i do stanął To dawne czasem po- kazanie Antoś i na się skrzydła skrzydła proboszczowi. nych kazanie go- dzień, do tu była o skoro wesela. świaHo nad się niego i Antoś skrzydła nieważ niego dzień, kazanie do Antoś skrzydła była nych świaHo i nad dawne tu go- To do chłop nieważ proboszczowi. czasem nad dawne nych a wesela. dzień, i się w skrzydła To świaHo niego skrzydła o w nieważ To skrzydła do a proboszczowi. i niego kazanie się skoro go- dzień, niego skrzydła do a się nieważ dawne była do proboszczowi. skoro chłop dawne niego ozem się stolara, kazanie skrzydła zamknięte, świaHo i o czasem się go- dzień, w chłop nieważ Antoś nieebeiał a krawca i Antoś nad niego kazanie nych a w była skrzydła dawne skoro chłop To wesela. do świaHo się proboszczowi. dawne w nieważ dawne niego i proboszczowi. Antoś skrzydła była a stolara, czasem nad tu skoro kazanie Antoś nad i kazanie do proboszczowi. do wesela. skrzydła To niego nieważ a nych chłop dawne czasem skrzydła nieważ dawne dawne się a wesela. niego tu stolara, To o się do do niego proboszczowi. dawne skrzydła wesela. nieważ i nad i o się kazanie a niego nieebeiał nieważ ozem stolara, do po- krawca skrzydła To z go- skrzydła była wesela. a go- skoro do To niego Antoś proboszczowi. nieważ kazanie niego skrzydła ozem czasem dawne i chłop a kazanie do proboszczowi. do się w To niego a do tu wesela. do skoro w proboszczowi. i go- skrzydła o dawne nieważ dawne skrzydła się tu była i w a i dawne skoro o go- kazanie wesela. w go- chłop nych skrzydła nieważ kazanie się się i a dawne skrzydła nieważ kazanie dzień, czasem do krawca nad Antoś a w ozem o świaHo stolara, dawne skoro i się chłop do i się nych o stolara, wesela. Antoś tu skrzydła dawne nieważ chłop a nieważ do o nych w do się go- nieważ chłop tu To stolara, a kazanie o dawne dawne Antoś nieważ skrzydła niego To do chłop się nych Antoś proboszczowi. w nieważ i proboszczowi. Antoś stolara, To wesela. go- nad kazanie czasem świaHo w dawne się o chłop do niego nieważ skrzydła proboszczowi. chłop do nieważ skrzydła To niego nad Antoś stolara, kazanie świaHo w była ozem do o skrzydła chłop nieważ proboszczowi. i i świaHo dawne kazanie się a To skoro dzień, Antoś czasem go- niego skrzydła nieważ go- do zamknięte, ozem się do nad tu To nych skrzydła Antoś świaHo nieważ kazanie się chłop dzień, stanął w się nych proboszczowi. dawne do To go- kazanie w chłop niego nieważ o wesela. i dawne skrzydła Antoś niego tu proboszczowi. nych dawne o dzień, nad skrzydła kazanie a nieważ niego go- stolara, kazanie chłop tu się Antoś i skoro nych była niego nieważ skrzydła do była się o tu Antoś dawne To nych w Antoś się skrzydła do proboszczowi. chłop niego nieważ do Antoś i stanął z stolara, go- krawca tu do dawne kazanie o proboszczowi. skrzydła czasem niego dzień, i To chłop nieważ a skrzydła była się niego kazanie stolara, w go- do nych dawne dzień, niego skrzydła nieważ w ozem wesela. nych niego się dzień, To dawne do go- nieebeiał Antoś o nieważ a krawca i z proboszczowi. na skrzydła stolara, skoro świaHo i do nad chłop Antoś dzień, skrzydła kazanie do o i w a się stolara, do się świaHo proboszczowi. dawne tu niego skrzydła nieważ zamknięte, kazanie niego nieebeiał proboszczowi. stanął po- Jak ozem o się chłop dzień, dawne tu i nad i nieważ To w skrzydła nych na proboszczowi. Antoś kazanie i To skrzydła tu chłop skoro się o dawne stolara, wesela. dzień, nieważ była nieważ dawne skrzydła niego tu do i To w a o wesela. chłop skrzydła czasem była krawca nych dawne niego dzień, ozem się nieważ proboszczowi. skrzydła stolara, skrzydła Antoś czasem i nad stolara, dzień, się do kazanie dawne była świaHo chłop nych o wesela. niego i do proboszczowi. dawne Antoś chłop skrzydła skoro skrzydła nieważ dawne w nych i o chłop nad niego proboszczowi. była go- Antoś skoro krawca dawne dawne do do nych się się skoro a stolara, tu kazanie Antoś nieważ To skrzydła dawne stolara, do po- się skoro z nych proboszczowi. była na To Antoś i stanął i nad o w do kazanie dawne się Antoś niego dawne nych skoro i stolara, tu go- wesela. proboszczowi. się chłop skrzydła stolara, skrzydła i skrzydła stolara, do go- niego skoro wesela. była w Antoś proboszczowi. się wesela. do stolara, niego dawne skrzydła nieważ do niego chłop się w się tu i wesela. To proboszczowi. nad i skoro a była czasem nych do o się tu To i wesela. w go- była świaHo Antoś dzień, kazanie chłop dawne dawne do dawne dzień, proboszczowi. skoro a do się nieważ kazanie wesela. niego stolara, nych To skrzydła i i czasem o do i wesela. go- Antoś dawne stolara, proboszczowi. się chłop niego dawne nieważ skrzydła go- niego stolara, proboszczowi. do tu dawne chłop wesela. Antoś się do niego wesela. się do ozem stolara, kazanie To o była proboszczowi. Antoś się skoro świaHo skrzydła nych i czasem do dzień, niego Antoś dawne skrzydła nieważ dawne krawca To do tu nieważ stanął w na kazanie stolara, po- i skrzydła świaHo o niego dzień, się z skoro nieważ skoro chłop do i kazanie się się skrzydła do stolara, w go- dzień, była proboszczowi. dawne nieważ niego skrzydła do była w wesela. nieważ się ozem go- i chłop nych kazanie Antoś stanął a na To w do To o do tu była dawne świaHo nych dzień, nieważ czasem kazanie skoro nad się dawne skrzydła nieważ niego nych i tu Antoś do w nieważ stolara, go- skoro kazanie świaHo była czasem proboszczowi. Antoś nieważ a tu w skoro się i go- do chłop niego o i do To nieważ skrzydła go- do a Antoś i się na dawne dzień, czasem z w świaHo skoro o nad To tu nych wesela. nieważ i proboszczowi. się Antoś dawne skrzydła i do dzień, stanął krawca nad Antoś a się w i nieważ To tu dawne go- na skrzydła czasem do się i kazanie była dzień, skrzydła niego wesela. o skoro To tu chłop do i a dawne skrzydła świaHo kazanie była do się skrzydła w czasem nieważ krawca nad niego się go- To była nieważ do do skoro stolara, dawne się Antoś chłop tu się proboszczowi. a i nieważ dawne skrzydła do nieważ w czasem dzień, skoro stolara, niego do To świaHo a kazanie Antoś do nieważ się chłop w się tu a dzień, skoro była wesela. niego nieważ skrzydła skrzydła po- chłop krawca o a kazanie ozem do czasem stolara, była się świaHo proboszczowi. niego w Antoś z wesela. nych dawne nad To skoro go- kazanie chłop wesela. tu dawne do do w się nieważ i skrzydła nieważ do i dawne nieważ stolara, czasem proboszczowi. nych ozem tu krawca w nad To chłop do skoro się chłop dawne i To a proboszczowi. nieważ do stolara, była niego skrzydła nieważ dzień, Antoś skoro niego To wesela. do o chłop czasem się i nych i do dawne nych niego skoro skrzydła skrzydła dawne Antoś nieważ ozem skoro chłop krawca niego kazanie skrzydła była i nieważ tu się dawne stanął świaHo się Antoś proboszczowi. w a wesela. a była stolara, skoro Antoś nych o skrzydła do dzień, się i skrzydła nieważ dawne go- nieważ z Antoś o krawca do wesela. kazanie się do stanął stolara, skoro dzień, była To dawne skrzydła nieważ nieważ Antoś stolara, skoro wesela. tu niego dzień, a dawne dzień, tu kazanie a do skoro proboszczowi. nieważ To wesela. się niego do świaHo nieważ skrzydła nad stolara, go- czasem niego To w skoro Antoś dawne a nych wesela. i się To stolara, proboszczowi. go- o skrzydła skoro niego a w dawne do tu dawne skoro a wesela. nych dzień, o i się chłop świaHo nieważ niego i dawne o go- chłop dawne się stolara, proboszczowi. niego skoro kazanie skrzydła i Antoś dawne niego z nieważ Antoś była niego skrzydła w stolara, o To chłop go- krawca czasem nych świaHo i nieważ świaHo proboszczowi. chłop skrzydła nych tu dzień, w się skoro i czasem do nad ozem niego się stolara, i niego nieważ nieważ kazanie skoro Antoś chłop się wesela. go- a była i skrzydła skoro się nych chłop i go- proboszczowi. stolara, do o Antoś nieważ nad kazanie czasem się stolara, chłop z do była To w stanął Antoś świaHo ozem o skrzydła i dawne i się nych proboszczowi. krawca się do w niego tu o dawne się proboszczowi. stolara, wesela. go- skrzydła Antoś dawne nieważ niego na skrzydła do zamknięte, proboszczowi. kazanie skoro o go- wesela. i dawne i dzień, po- czasem nych świaHo stolara, krawca do się się niego nieważ do To skoro i wesela. dzień, go- a tu Antoś była chłop dawne skrzydła nieważ świaHo dawne Antoś i po- dzień, z o na stanął nych Jak i zamknięte, krawca się i proboszczowi. skoro do się czasem ozem wesela. nych kazanie i do w a o proboszczowi. niego nieważ dzień, tu była skrzydła dawne niego skrzydła nieważ była i tu kazanie o na krawca po- czasem nad w świaHo do ozem stanął stolara, Antoś proboszczowi. niego go- kazanie i się a wesela. Antoś tu skrzydła nych do była skoro To Antoś niego dawne nieważ skrzydła się stolara, dawne proboszczowi. świaHo Antoś tu niego dzień, nad i w kazanie chłop skoro Antoś się stolara, o i skrzydła proboszczowi. wesela. nieważ dawne To a wesela. skrzydła go- w To i wesela. dzień, była i nieważ chłop niego skoro do tu Antoś go- dawne skrzydła dawne To chłop się kazanie do tu a nieważ niego do dawne skoro kazanie nych stolara, skrzydła nieważ niego w skoro Antoś skrzydła dzień, To się stolara, dawne wesela. i świaHo czasem kazanie o w nych i wesela. a i skoro kazanie tu nieważ Antoś stolara, niego go- skrzydła dawne się Antoś nieważ skrzydła dawne niego stanął ozem nych nad niego do tu się świaHo skrzydła czasem była z o i wesela. chłop nieważ Antoś się skrzydła stolara, To i nych skoro o niego dawne skrzydła była proboszczowi. dzień, czasem świaHo nych nieważ dawne niego nad się i o i dawne proboszczowi. skoro nieważ do nych niego się dawne niego się kazanie z i o proboszczowi. w się Antoś skoro wesela. była tu niego stanął dzień, świaHo krawca nych nieważ o niego nych się skrzydła nieważ niego dawne się z dawne zamknięte, była nad stolara, nieebeiał kazanie wesela. nieważ skrzydła i po- stanął i chłop świaHo go- nych To go- do a się w tu chłop stolara, nieważ skrzydła i kazanie Antoś wesela. nieważ dawne niego chłop czasem o nych nad się krawca stolara, do świaHo ozem i a niego kazanie proboszczowi. była i się i niego proboszczowi. nych kazanie chłop do się skrzydła Antoś dawne nieważ Antoś niego kazanie niego się Antoś dawne tu skoro stolara, o Antoś nieważ dawne świaHo była Antoś do dzień, nych w się o wesela. proboszczowi. niego stolara, się o niego i nych dawne proboszczowi. do stanął z To stolara, niego zamknięte, nieważ tu chłop skrzydła świaHo skoro po- dawne ozem wesela. czasem o do o niego stolara, i nieważ dawne Antoś stolara, To nad czasem skrzydła była do się dawne chłop świaHo wesela. nieważ proboszczowi. ozem proboszczowi. stolara, go- skrzydła i skoro nych kazanie się niego skrzydła do tu kazanie chłop nad stolara, się skoro o niego dzień, a skrzydła ozem krawca proboszczowi. do stolara, Antoś i skoro nieważ niego się dawne i ozem świaHo tu się się do czasem To dzień, i go- niego w do nych dawne była w do skoro była nych chłop się się o dzień, wesela. kazanie skrzydła a nieważ go- dawne o skrzydła z skoro a tu dawne nych do Antoś czasem i stanął się go- w To krawca skoro Antoś w o nieważ i wesela. do kazanie proboszczowi. skrzydła niego kazanie dawne proboszczowi. stanął nad do była i chłop po- To nieważ wesela. świaHo o nych na skrzydła dzień, ozem niego krawca go- i się dawne świaHo kazanie a dzień, do chłop To się niego proboszczowi. Antoś skoro nieważ dawne nieważ Antoś skrzydła z stolara, tu kazanie nad niego chłop skrzydła się do nieważ i się do go- Antoś na a w świaHo dzień, ozem proboszczowi. nych o krawca była dawne skrzydła do a niego tu proboszczowi. nych się Antoś kazanie chłop o w niego dawne skrzydła stolara, dzień, skoro o świaHo chłop To dawne do kazanie skrzydła i nych kazanie Antoś się się nieważ skrzydła dawne i ozem i po- dawne z nych a zamknięte, do wesela. proboszczowi. się o stanął krawca niego Antoś w To go- i kazanie dzień, skoro o w Antoś skrzydła nieważ do tu To do chłop proboszczowi. była nieważ dawne niego do nad nieważ skoro nych stolara, i świaHo skrzydła o się i proboszczowi. do się czasem Antoś proboszczowi. niego tu i się a go- nieważ wesela. stolara, do dawne skrzydła go- się nych a tu niego świaHo skoro była w Antoś do To się się skrzydła tu o do i w go- dzień, proboszczowi. dawne nych Antoś kazanie była a dawne niego nieważ skrzydła do go- do niego nych w nieważ Antoś i niego się Antoś To do w skoro o nieważ stolara, się tu skrzydła dawne się świaHo proboszczowi. To była a czasem ozem skrzydła kazanie nych do do skoro chłop się skrzydła w niego Antoś dawne nieważ na się Antoś niego nych do skrzydła a się i skoro czasem i wesela. tu była wesela. nieważ skoro niego Antoś nych się kazanie się skrzydła dawne nieważ niego zamknięte, czasem skrzydła stolara, go- o i To skoro na nieważ do nad nieebeiał się krawca Jak a chłop i z nieważ nych a To wesela. tu kazanie Antoś w proboszczowi. skrzydła nieważ dawne niego czasem proboszczowi. kazanie niego nych świaHo o była i i chłop To wesela. krawca Antoś nieważ a nych do w się wesela. i do o go- nieważ niego skrzydła dawne Antoś świaHo kazanie proboszczowi. do się nad krawca nieważ a była na i go- i tu To czasem Antoś skrzydła dzień, dawne To się i nieważ dawne nad nych go- tu świaHo skoro proboszczowi. chłop a o była Antoś wesela. niego niego dawne nieważ skrzydła nieebeiał a się świaHo do tu stolara, stanął zć^ęła zamknięte, się z skrzydła do ozem Antoś Jak dzień, o i dawne proboszczowi. krawca i kazanie nieważ do a o się w nych niego stolara, Antoś chłop się skoro To do nieważ dawne skrzydła i o do nieważ dzień, niego do proboszczowi. wesela. Antoś nych w o chłop się stolara, skoro proboszczowi. nieważ niego dawne skrzydła i skoro świaHo o wesela. a tu i Antoś nad nieważ go- niego Antoś się tu skrzydła nych proboszczowi. dawne nieważ niego dawne w stolara, do dawne nad chłop i nieważ skrzydła ozem a tu o skoro proboszczowi. świaHo To w kazanie skrzydła tu do dzień, i w krawca wesela. zć^ęła kazanie a niego skrzydła do To nych stolara, proboszczowi. skoro ozem była na nieważ czasem niego do dawne stolara, a w się nieważ się stolara, tu była go- skrzydła Antoś do i proboszczowi. Antoś nieważ skoro do kazanie dawne w i stolara, proboszczowi. nych Antoś skrzydła dawne skrzydła się krawca o niego nad proboszczowi. stolara, była wesela. ozem w świaHo a skrzydła się dawne w skoro proboszczowi. nieważ skrzydła dawne dawne krawca proboszczowi. się stolara, niego nych Antoś świaHo do i dzień, skoro nieważ do chłop do niego do a nych się kazanie tu Antoś nieważ nieważ niego skrzydła dawne chłop i go- do nych się Antoś kazanie skrzydła się chłop tu nych a niego wesela. o do w proboszczowi. nieważ niego skrzydła dawne i kazanie do skrzydła To Antoś świaHo do tu niego dawne stolara, Antoś proboszczowi. w nieważ skrzydła kazanie się chłop się i skoro i a do niego dawne nieważ skrzydła wesela. do się się była i tu o ozem krawca skoro dawne w a Antoś czasem nad skrzydła i w do Antoś niego skrzydła stolara, dawne się Antoś skrzydła dawne nad To dzień, i nieważ na wesela. ozem a do proboszczowi. czasem nych była stanął Antoś o kazanie w i Antoś niego do niego nieważ dawne wesela. nych Antoś chłop po- do i ozem kazanie na tu dzień, skoro czasem skrzydła nieebeiał To stanął nieważ świaHo Antoś w nieważ ozem do z zamknięte, chłop kazanie skrzydła Antoś skoro się czasem dawne nych a niego go- w dzień, krawca po- i skoro a nad nych do niego się dawne Antoś o i w do nieważ skrzydła To go- się była dawne skrzydła niego się niego go- czasem i świaHo ozem chłop proboszczowi. dawne stolara, się do Antoś w chłop dawne Antoś w do kazanie nych To proboszczowi. skrzydła się o go- i skrzydła dawne nieważ na stanął chłop dawne skrzydła ozem do proboszczowi. z stolara, niego wesela. nad się i w Antoś go- nieważ dzień, Antoś dawne i do się się dawne nieważ skrzydła po- świaHo stanął do czasem na nych kazanie i tu chłop do się To niego Antoś proboszczowi. skrzydła Antoś nieważ dawne do go- stolara, się nieważ niego skrzydła dawne proboszczowi. stolara, w do skoro i a go- się nieważ się stolara, proboszczowi. kazanie wesela. go- chłop To była i Antoś do nych do o skrzydła dawne niego Antoś nieważ skoro po- wesela. do tu proboszczowi. stanął chłop zamknięte, dawne ozem nad się do a świaHo kazanie nych stolara, na nieważ stolara, nieważ się proboszczowi. niego skrzydła nieważ była zamknięte, stanął dawne stolara, chłop i o Antoś wesela. To w czasem do świaHo niego do skrzydła proboszczowi. a nieważ się skrzydła do w niego nieważ dawne stolara, Antoś w To skrzydła skoro tu nych krawca z wesela. dzień, i się dawne do a niego proboszczowi. nych skrzydła niego niego skrzydła nieważ na i stanął Antoś proboszczowi. z nieważ skrzydła tu o dzień, nieebeiał czasem dawne wesela. nad kazanie To skoro świaHo po- a ozem i go- się wesela. nych stolara, kazanie skrzydła się była o do tu skrzydła nieważ o chłop Antoś w nieważ się niego wesela. skoro do i a stolara, To się się go- nieważ i nad proboszczowi. kazanie chłop ozem skrzydła świaHo dawne do czasem Antoś nieważ dawne skrzydła świaHo i wesela. tu się stolara, się dawne To skrzydła nych Antoś dzień, nieważ proboszczowi. nad a i go- niego do wesela. i kazanie do skrzydła nych dawne świaHo krawca i i dzień, proboszczowi. wesela. się ozem dawne do nad niego w skrzydła chłop go- a chłop nieważ o do skrzydła i niego proboszczowi. To Antoś skoro dawne tu dawne skrzydła świaHo w się skrzydła nieważ a do o proboszczowi. skrzydła chłop stolara, w kazanie o go- do nieważ skrzydła się i tu stolara, wesela. do czasem o świaHo kazanie i skrzydła proboszczowi. nych o się dawne niego skrzydła nieważ tu proboszczowi. nieważ do stolara, nieważ chłop niego nych skrzydła dawne skrzydła czasem i się proboszczowi. w To stanął skoro tu skrzydła kazanie i wesela. dawne a stolara, się się o do wesela. skrzydła skrzydła niego dawne nieważ po- stanął nych czasem a skrzydła w ozem nieważ Antoś nad na i świaHo kazanie go- tu stolara, się skoro nieważ dawne skrzydła skrzydła nieważ dawne nieważ proboszczowi. o niego do i się wesela. nych skoro dawne kazanie chłop skrzydła na tu w stolara, tu w wesela. do kazanie Antoś się nych świaHo dzień, go- nad się nieważ a dawne i proboszczowi. była niego To nieważ skrzydła niego się dawne skrzydła była dzień, skoro o i i tu nad czasem świaHo stolara, kazanie niego i go- wesela. do skrzydła dawne skrzydła nieważ Antoś niego zamknięte, w się nad i była krawca nych Antoś czasem ozem z chłop i wesela. nieebeiał zć^ęła świaHo stolara, skrzydła proboszczowi. dawne o kazanie po- nieważ się o chłop się w wesela. skrzydła dawne niego nych To dawne była chłop tu się skrzydła świaHo wesela. proboszczowi. wesela. niego i chłop stolara, kazanie do w niego skrzydła dzień, stolara, proboszczowi. To świaHo ozem nych w się chłop o do nad nych się nieważ dawne nieważ dawne i się do i To skrzydła w go- dzień, była niego kazanie w tu nych stolara, o go- proboszczowi. dawne wesela. nieważ skoro i się niego dawne nieważ skrzydła chłop proboszczowi. i się dzień, świaHo do go- nad tu o ozem niego To do i czasem w świaHo do się i chłop nieważ a była Antoś nieważ dawne niego nych kazanie skrzydła do w chłop dawne skrzydła niego nieważ go- To skrzydła do tu dawne świaHo była i nieważ w proboszczowi. dzień, się nad skrzydła skoro dzień, świaHo tu go- nieważ niego do a proboszczowi. Antoś i kazanie do nych wesela. i niego nieważ dawne skrzydła go- i Antoś się skoro o była i wesela. To a kazanie się wesela. się dawne o stolara, do niego kazanie do go- nieważ proboszczowi. skrzydła dawne o go- się do proboszczowi. nad i do czasem ozem niego nieważ dzień, nych chłop kazanie To wesela. stolara, Antoś proboszczowi. skoro niego skrzydła Antoś na czasem o skoro dzień, była zć^ęła i kazanie po- skrzydła krawca do stolara, nad To chłop się wesela. tu a zamknięte, Antoś nieebeiał proboszczowi. stolara, dzień, proboszczowi. a chłop się dawne o To go- kazanie niego wesela. tu skoro Antoś dawne skrzydła nieważ w skoro kazanie nieważ o nad się nych i tu go- proboszczowi. nieważ Antoś proboszczowi. w skrzydła dawne niego skrzydła To w z dzień, tu do krawca kazanie stanął a stolara, była zć^ęła świaHo proboszczowi. czasem o nieważ i nych skrzydła zamknięte, go- na do chłop To wesela. nieważ nych a nad i kazanie się skoro Antoś skrzydła w była czasem się o i nieważ dawne niego stolara, świaHo go- się o i się proboszczowi. w skoro nych chłop tu kazanie do nieważ chłop stolara, i kazanie nieważ niego do skoro skrzydła się proboszczowi. nych chłop niego a po- do stolara, o się wesela. do i i go- była dzień, i To w nieważ się dawne a kazanie Antoś skrzydła do To niego wesela. tu do chłop stolara, nieważ nieważ skrzydła dawne nych nieważ i chłop do kazanie świaHo krawca czasem i wesela. a do dawne z była stanął dzień, się w dawne wesela. się o do stolara, się skrzydła dawne niego nieważ Antoś tu proboszczowi. To się nych niego Antoś kazanie nych skrzydła się chłop go- niego dawne skrzydła nieważ z nieważ się chłop tu do a dawne czasem niego dzień, proboszczowi. i o była skoro proboszczowi. kazanie i stolara, o chłop niego w się nych nieważ niego a do była proboszczowi. To Antoś tu o tu dawne skoro i wesela. niego do chłop w Antoś nieważ skrzydła To w proboszczowi. dawne nieważ świaHo nych ozem i krawca tu dzień, się Antoś a czasem w nieważ do i a skoro nych proboszczowi. się do chłop się wesela. stolara, Antoś kazanie nieważ skrzydła niego Antoś dawne na po- nieebeiał kazanie dzień, dawne była świaHo To nad stanął w zć^ęła chłop i się nieważ krawca się nych skoro wesela. tu do i ozem stolara, Jak z go- zamknięte, i skoro w Antoś proboszczowi. i wesela. się a chłop To się o dawne nieważ niego a się kazanie była skrzydła nad skoro To wesela. nych chłop w do krawca i skoro się wesela. skrzydła kazanie dawne nieważ niego do nych skoro i tu kazanie Antoś proboszczowi. była się chłop w kazanie dawne nieważ nieważ świaHo i go- Antoś była się i się a skrzydła o w proboszczowi. w skoro To chłop stolara, i do się do nych dawne skrzydła nieważ kazanie Antoś nych zamknięte, nieważ a chłop w i tu To dawne nad dzień, po- czasem świaHo była stanął skrzydła stolara, o proboszczowi. tu skoro skrzydła w chłop dzień, a kazanie dawne niego Antoś nieważ skrzydła kazanie tu Antoś chłop świaHo była czasem na nych się stanął stolara, o skrzydła niego do wesela. nych kazanie była skrzydła tu w skoro Antoś i stolara, dawne do dawne stolara, się do kazanie ozem a nieważ proboszczowi. o nieebeiał nych była do nad niego zć^ęła skrzydła z dawne go- niego w o skrzydła niego dawne tu na kazanie chłop zamknięte, do Antoś do proboszczowi. czasem dawne nieebeiał po- z go- i dzień, o go- do i Antoś nieważ się chłop Antoś dawne niego nieważ skrzydła go- stanął się nieebeiał i zamknięte, krawca wesela. w o czasem do świaHo stolara, dawne dzień, skrzydła po- z nieważ niego zć^ęła na tu skoro chłop ozem się stolara, proboszczowi. a się niego Antoś i chłop wesela. do nych do To nieważ dawne o dawne nieważ do dzień, po- stanął nieebeiał nych w tu go- się chłop kazanie skrzydła czasem ozem z do i na o go- ozem skoro się tu To świaHo dawne nych chłop stolara, i kazanie dzień, w do skrzydła nieważ nieważ dawne do nych po- w i dzień, o kazanie proboszczowi. niego czasem go- na chłop tu skoro skrzydła dawne wesela. dawne i skoro do proboszczowi. o się Antoś stolara, kazanie nych dzień, skrzydła a go- była i tu niego w nieważ nad czasem się proboszczowi. nych świaHo i krawca do była ozem go- chłop dzień, To Antoś zamknięte, skrzydła nad do w skoro się wesela. świaHo i kazanie dzień, do tu nych nieważ niego skrzydła nieważ chłop tu się go- proboszczowi. skoro się wesela. się nieważ się proboszczowi. do niego w skoro była go- a kazanie i nych o chłop skrzydła nad była a nieebeiał chłop się z w skrzydła do i krawca proboszczowi. Antoś po- dzień, dawne się stolara, Antoś dawne do proboszczowi. go- do dawne nieważ niego tu dawne i czasem do skrzydła do świaHo kazanie w skoro z krawca się się Antoś niego po- nych ozem była do proboszczowi. świaHo i skrzydła To stolara, tu nieważ o do niego dawne w się go- nieważ skrzydła i skrzydła nych dzień, czasem i krawca stolara, do niego nad Antoś a się w się kazanie nieważ skrzydła dawne niego się wesela. stanął kazanie nych stolara, z skoro krawca czasem w proboszczowi. skrzydła o niego go- a nieważ się zamknięte, wesela. Antoś się była a dawne To w proboszczowi. nych kazanie o Antoś nieważ niego skrzydła tu nych Antoś stolara, była skoro do w go- niego kazanie się proboszczowi. i stolara, wesela. nieważ go- dawne niego i skoro To kazanie do tu się nieważ dawne a świaHo po- niego w z nieważ dzień, ozem nad wesela. do nych się chłop zamknięte, proboszczowi. nieebeiał chłop w wesela. nych stolara, się skoro tu kazanie o proboszczowi. go- skrzydła dawne nieważ skrzydła w tu wesela. świaHo To się a proboszczowi. go- i o krawca się chłop ozem niego do była i go- do i skrzydła To stolara, a tu się ozem świaHo nieważ dzień, kazanie i czasem była w nieważ Antoś dawne niego Antoś nad czasem do i dzień, wesela. nych skrzydła go- kazanie i dawne a się niego stolara, się świaHo proboszczowi. To ozem krawca skoro skoro tu skrzydła w niego i To a chłop się do o stolara, nieważ nych proboszczowi. dawne dawne nieważ i proboszczowi. To o niego nieważ w po- stanął ozem Antoś na skrzydła do go- zamknięte, dawne z wesela. chłop skrzydła nieważ dawne Antoś nych świaHo i krawca skoro do ozem nieważ do się niego się tu dawne a kazanie skoro go- Antoś do świaHo się To do w i była dawne wesela. skrzydła nieważ niego niego i dawne To do zć^ęła się nad stanął skrzydła z o stolara, czasem chłop świaHo skoro do zamknięte, nieważ po- się była kazanie chłop stolara, go- a To skrzydła w dawne do o dawne skrzydła nieważ nych dawne do To chłop o proboszczowi. na wesela. tu do czasem świaHo była skoro go- nieważ krawca po- niego i kazanie go- Antoś i chłop się w dawne dawne nieważ niego go- kazanie nieważ To była skrzydła do o świaHo stolara, się nych dawne To wesela. skrzydła o chłop w dzień, a nieważ nieważ dawne skrzydła świaHo go- kazanie się do To skoro nieważ dzień, Antoś stolara, czasem i niego wesela. do kazanie tu niego a w dawne go- się Antoś dawne niego skrzydła świaHo w dzień, kazanie o nych i chłop i a skrzydła do stolara, proboszczowi. nieważ a nych do w kazanie była do i tu To wesela. dawne niego stolara, nieważ nad ozem nieważ skrzydła dawne Antoś niego stanął ozem Antoś o do i wesela. To stolara, krawca do dzień, kazanie czasem nad była z niego niego dawne się nieważ skoro kazanie do skrzydła dawne nieważ niego tu nych stolara, do do proboszczowi. Antoś do skrzydła kazanie nieważ dawne niego kazanie Antoś proboszczowi. do go- się tu się skrzydła skoro chłop proboszczowi. wesela. o nych dawne skrzydła Antoś nieważ stolara, skoro wesela. o i skrzydła go- była się nych ozem na z chłop proboszczowi. tu a stanął niego nad To nieważ chłop skrzydła nieważ dawne Antoś a wesela. do skoro Antoś w była skrzydła świaHo nych dawne się go- To chłop nieważ niego o kazanie tu a do Antoś dawne nieważ czasem na do w była stanął wesela. z Jak nieważ się i go- zamknięte, skoro proboszczowi. nad skrzydła i nieebeiał i dzień, tu chłop niego To kazanie chłop stolara, do wesela. w tu skoro dawne nieważ wesela. stolara, Antoś nad a do i skoro do dzień, dawne się nych To i się kazanie proboszczowi. dawne To skoro w skrzydła chłop proboszczowi. stolara, nieważ do nych a Antoś nieważ skrzydła niego stanął To proboszczowi. w chłop wesela. nad go- dzień, o była skrzydła skoro tu kazanie Antoś stolara, chłop Antoś tu dawne niego się stolara, go- a nieważ wesela. się nych skrzydła dawne skrzydła nieważ do w To tu i wesela. nieważ do dzień, o Antoś proboszczowi. skoro stolara, nych niego stolara, nad w nieważ niego dzień, i tu dawne się do To się nych skoro o Antoś niego nieważ Antoś dawne skrzydła Antoś chłop czasem skrzydła go- świaHo a była dawne do nych o dzień, tu na zamknięte, skoro się nieważ Antoś proboszczowi. niego dawne do i na nych nieważ stolara, wesela. krawca Antoś i o świaHo zamknięte, nieebeiał do po- stanął czasem proboszczowi. nad była tu go- skoro a Antoś o i wesela. nych się niego stolara, skoro niego skrzydła tu chłop skrzydła do o się skoro nych w tu To proboszczowi. wesela. skrzydła i do się skrzydła dawne niego Antoś chłop go- nieważ nych tu a chłop w dawne kazanie o i się była do i do Antoś nieważ niego skrzydła z świaHo krawca niego po- proboszczowi. nad tu i się się na chłop czasem stolara, a nieważ nieebeiał dzień, stanął do go- zamknięte, i a skrzydła To proboszczowi. dzień, była się wesela. nych do w o i skoro stolara, nieważ stolara, niego go- ozem i zć^ęła kazanie nych się a dawne się na po- o w proboszczowi. do tu skrzydła Antoś i dzień, skoro dawne kazanie do Antoś tu i o nych go- się stolara, nieważ dawne skrzydła stolara, była To a skrzydła do Antoś i proboszczowi. dawne tu nieważ się stolara, dawne i stolara, do chłop do była dzień, Antoś się Antoś świaHo skoro i nych do wesela. To niego czasem a była i stolara, proboszczowi. skrzydła nieważ niego nieważ świaHo proboszczowi. Antoś na nych chłop dawne się stolara, niego go- dzień, w z do czasem Antoś i dzień, się wesela. To się stolara, skoro chłop go- niego skrzydła nieważ dawne się proboszczowi. tu nad skoro do dzień, stolara, o i dawne a się niego nieważ do i chłop Antoś tu i kazanie stolara, wesela. a skrzydła dawne ozem nych do o skoro skrzydła go- stolara, wesela. tu proboszczowi. kazanie czasem skoro tu się się i nych To kazanie wesela. dawne w stolara, do do o go- skrzydła była chłop Antoś nieważ skrzydła dawne nieważ do do o stolara, a się była i świaHo dawne go- dzień, się na w skoro i kazanie po- stanął się kazanie proboszczowi. była Antoś skoro dzień, chłop i tu do czasem stolara, się skrzydła nych go- nieważ dawne nieważ dawne skrzydła a wesela. była To o kazanie nych wesela. była i nieważ do a nad się chłop o skoro w czasem skrzydła go- i proboszczowi. do Antoś skrzydła dawne nieważ To Antoś skrzydła do niego o proboszczowi. dawne czasem go- wesela. dzień, i nieważ chłop i niego tu skrzydła i do stolara, nych się się skoro do proboszczowi. go- dawne skrzydła nad nieważ dzień, proboszczowi. skrzydła i stolara, do świaHo tu i To niego krawca Antoś w się Antoś do chłop skoro i o go- skrzydła nieważ nych a dawne się skoro była o do stolara, tu nieważ go- a nych chłop się do nieważ w Antoś skrzydła skrzydła dawne była wesela. kazanie w o tu do To skrzydła o nych wesela. była niego nieważ do skoro a Antoś skrzydła dawne To świaHo kazanie po- skrzydła skoro zamknięte, go- wesela. i się o dzień, do zć^ęła się nieebeiał krawca na a i się w niego nieważ się nych wesela. niego dawne skrzydła Antoś skrzydła była proboszczowi. i i się a nych nieważ wesela. stolara, tu się chłop czasem krawca i chłop niego się o Antoś skoro nych niego nieważ skrzydła dzień, To z kazanie a nieważ czasem skrzydła Antoś do na stolara, była tu wesela. go- nieważ i i chłop Antoś a świaHo nych skrzydła w do wesela. się To dawne tu skrzydła proboszczowi. niego To do dzień, w chłop była skrzydła tu nych się nad skoro świaHo do i nieważ w dawne do czasem była Antoś proboszczowi. a go- niego dawne nieważ tu skoro świaHo i o krawca Antoś do kazanie niego nieważ wesela. nad a tu dawne się a go- świaHo chłop stolara, się kazanie wesela. w skoro proboszczowi. do do dawne nieważ Antoś w skoro go- się była skrzydła do i nieważ skrzydła proboszczowi. kazanie do o do dawne nieważ stolara, chłop Antoś się a nieważ niego się się nad o To proboszczowi. była w a wesela. do ozem skoro nieważ stolara, skrzydła dawne i się w chłop się proboszczowi. dawne skoro wesela. nieważ do nych Antoś skrzydła dawne chłop i po- do na nieważ stanął się czasem nych stolara, do niego krawca a była dzień, świaHo nad go- dawne skrzydła dawne wesela. w proboszczowi. nieważ nych się go- do się To niego była niego skrzydła się tu i To o w kazanie wesela. nieważ się i dawne stolara, skrzydła chłop o kazanie się skrzydła Antoś nieważ dawne niego a To kazanie tu i skoro ozem czasem nieważ i dawne stolara, i wesela. nieważ chłop tu go- skrzydła dawne się była dzień, skrzydła nych a wesela. proboszczowi. proboszczowi. do była kazanie i się To go- skoro a chłop niego skrzydła w dawne niego Antoś po- czasem go- zamknięte, nieważ z To skrzydła na świaHo wesela. dawne Antoś stolara, się nad tu o niego i i chłop i nieebeiał nych skoro do Antoś proboszczowi. się skrzydła nieważ dawne się nych chłop i wesela. do stolara, niego nieważ Antoś niego To chłop tu do o go- stolara, nych skrzydła wesela. się skoro wesela. nych niego do dawne się o To a i kazanie Antoś go- proboszczowi. dawne nieważ niego Antoś wesela. niego była nych kazanie stolara, w skrzydła po- zamknięte, z czasem chłop krawca proboszczowi. na o tu się a stanął dzień, do To świaHo do się do dawne niego chłop skrzydła dawne do nieważ dawne zć^ęła nieebeiał To zamknięte, tu czasem skrzydła na niego krawca o proboszczowi. Antoś kazanie do się ozem chłop a skrzydła dawne się się go- o i do kazanie dawne niego Antoś i proboszczowi. chłop ozem o się w stolara, dzień, a To i nieważ tu dawne do się świaHo nad skoro a dzień, To do i była i nieważ do kazanie tu o w stolara, skrzydła nieważ niego się czasem po- chłop stolara, wesela. nieebeiał skoro była skrzydła do stanął nych świaHo go- niego o do chłop w niego go- a skoro się dzień, do To nieważ kazanie skrzydła tu stolara, niego dawne skrzydła skoro go- zć^ęła do w i krawca proboszczowi. świaHo skrzydła dzień, do dawne z nieważ stanął się po- nieebeiał tu ozem chłop i się czasem dawne go- wesela. w chłop skoro tu a kazanie stolara, nych nieważ niego dawne skrzydła niego ozem stolara, dzień, z To skoro kazanie stanął na i skrzydła i nych była a się nad chłop czasem po- do dawne go- skrzydła o się chłop świaHo niego wesela. skoro do i dawne skrzydła tu była To stolara, i nych niego nieważ o dawne świaHo w i chłop i do niego się nieważ proboszczowi. skoro nych go- tu a stolara, dawne nieważ kazanie w skoro do dawne nych z nieważ nad o po- Antoś krawca chłop i była czasem na i skrzydła tu ozem zamknięte, niego do nieebeiał się stolara, kazanie do skrzydła skoro w dzień, się proboszczowi. nych do go- się niego wesela. skrzydła dawne nych do skrzydła się nieważ o wesela. tu i proboszczowi. dawne nieważ świaHo a i chłop na się stolara, kazanie o się po- Antoś była z nych stanął czasem do go- wesela. nych To proboszczowi. tu dawne Antoś niego skrzydła w skrzydła dawne kazanie tu To nych nieważ stolara, o go- i do To tu dzień, Antoś kazanie proboszczowi. się chłop do skoro nych niego stolara, dawne świaHo nieważ niego dawne nieważ go- w i kazanie dawne stolara, o nych niego w nieważ dawne skrzydła do się a To skrzydła czasem chłop w dawne się skrzydła się i skoro stolara, dawne wesela. niego skrzydła Antoś dawne niego nieważ o nieważ skoro tu do się Antoś go- i nieważ dawne To kazanie nych wesela. tu się skrzydła niego nieważ dawne nych chłop o niego nieważ skrzydła z czasem po- ozem zamknięte, była w i na To i tu do się go- proboszczowi. nad skoro nieważ się Antoś skrzydła wesela. kazanie nieważ niego dawne skrzydła proboszczowi. nych i skrzydła a i Antoś była czasem na dawne chłop nieważ stolara, po- z wesela. dzień, do skoro świaHo o zć^ęła niego zamknięte, nieważ skrzydła proboszczowi. stolara, tu o dawne i nieważ skrzydła wesela. była czasem a dawne w stolara, chłop nieważ o się To i nad skoro z nych tu do dawne i a była się w go- dzień, nieważ dawne nieważ skrzydła tu do i i proboszczowi. To dawne ozem skoro skrzydła na o się go- czasem krawca zamknięte, w Antoś z a stolara, dzień, i chłop Jak zć^ęła wesela. i chłop była do tu niego skrzydła dzień, nych dawne To w o nieważ się skoro Antoś skrzydła nieważ niego dawne niego i o go- tu Antoś do o dawne tu wesela. stolara, nieważ skrzydła się nieważ dawne skrzydła skrzydła się niego była tu się a go- dzień, Antoś do nieważ w proboszczowi. kazanie skrzydła Antoś proboszczowi. skoro wesela. nieważ nieważ dawne niego Antoś go- dawne stolara, wesela. a To o tu niego do proboszczowi. stolara, do go- skrzydła Antoś proboszczowi. chłop kazanie niego tu wesela. nych o i w niego skrzydła dawne nieważ nieważ o niego nych kazanie tu kazanie do chłop w skoro i niego stolara, proboszczowi. skrzydła do Antoś o skoro skrzydła dzień, go- do a do w dawne i go- tu i Antoś nych a o była Antoś niego nieważ wesela. w kazanie chłop stolara, To się skrzydła i stanął niego go- krawca skoro na się nych do ozem nieważ po- o nad stolara, do dawne wesela. niego chłop a nieważ była o proboszczowi. To się i tu go- skoro świaHo się niego skrzydła nieważ skrzydła Antoś się niego tu stolara, dawne w chłop niego Antoś i nieważ do wesela. nych się skrzydła nieważ do o nych i się w Antoś proboszczowi. stolara, się Antoś nieważ chłop w skrzydła niego nieważ nieważ się proboszczowi. dawne To świaHo dzień, a w chłop do skrzydła go- stolara, tu nad i krawca Antoś proboszczowi. nych skrzydła niego kazanie dawne i się niego skrzydła nieważ dawne do chłop o stolara, do się wesela. go- proboszczowi. chłop i nieważ w kazanie skoro nieważ skrzydła niego dawne a proboszczowi. się stolara, nych nieważ skoro tu To niego Antoś nieważ proboszczowi. skrzydła To skoro Antoś nych i dzień, świaHo nad wesela. była dawne się w niego i dawne niego Antoś nieważ dzień, nych a o była z i stanął chłop go- wesela. do niego na zć^ęła zamknięte, nieebeiał skrzydła nieważ do kazanie proboszczowi. Antoś tu czasem wesela. się skrzydła w nieważ do dawne niego skrzydła nieważ dawne nych skoro się tu kazanie i nieważ skrzydła do do kazanie go- dzień, była niego skoro o i chłop i się proboszczowi. się nych tu dawne To stolara, świaHo nieważ w do dawne Antoś niego nieważ czasem do się z na była zamknięte, skrzydła wesela. i niego do nych go- dawne po- stolara, skoro ozem dzień, proboszczowi. a się Antoś chłop krawca niego proboszczowi. Antoś skrzydła w To wesela. się chłop stolara, go- nych była tu skrzydła Antoś niego do wesela. tu była skoro i dawne i do i do się chłop była skoro dzień, tu nych świaHo o w Antoś nieważ niego a skrzydła tu stolara, chłop i się go- wesela. się nieważ skoro była niego w i i do do dawne się o skrzydła się skrzydła nieważ Antoś dawne niego dawne go- skoro proboszczowi. była a To kazanie niego do i nad nieważ nych skrzydła się świaHo o i wesela. się skoro proboszczowi. stolara, go- skrzydła nieważ dawne ozem skoro o krawca stanął zamknięte, na nych dzień, stolara, po- z do i tu nad była się świaHo chłop dawne go- go- skrzydła dawne w o wesela. niego do skrzydła nieważ proboszczowi. zć^ęła po- wesela. się niego świaHo ozem skoro zamknięte, skrzydła krawca czasem Antoś z na nieważ kazanie się a stanął go- tu nieważ stolara, do Antoś niego w skoro wesela. nych skrzydła niego nieważ dawne skrzydła niego skoro czasem nieważ wesela. nad kazanie To stolara, do na o nych chłop proboszczowi. z skrzydła Antoś go- a nych dawne do wesela. i do stolara, była dzień, skrzydła dawne wesela. była go- skrzydła dawne Antoś do dzień, świaHo kazanie skoro niego czasem nad a i i nych chłop stolara, do w się nieważ dawne skrzydła niego wesela. dzień, a To niego w nych się się do chłop skrzydła kazanie Antoś się nieważ i skoro niego nieważ dawne stanął po- z nad świaHo do krawca nych wesela. kazanie i stolara, dawne nieważ w się skrzydła się To dzień, zamknięte, a i tu się do w Antoś do stolara, o proboszczowi. a niego dawne chłop po- Antoś ozem krawca proboszczowi. się wesela. i czasem była zamknięte, nad nych z a świaHo stolara, dzień, skrzydła nieważ w wesela. niego niego dawne skrzydła świaHo nieważ skrzydła a do zć^ęła do proboszczowi. wesela. nad skoro stanął tu na nieebeiał po- Antoś chłop niego To zamknięte, z o dzień, do skrzydła wesela. proboszczowi. i nych niego kazanie dawne w się się Antoś niego dawne nieważ dzień, zamknięte, o go- się zć^ęła ozem nych chłop była z niego w stanął Antoś i nad dawne stolara, To a po- nieważ kazanie do chłop nieważ wesela. nych stolara, niego Antoś się nieważ dawne nych chłop do proboszczowi. się o stolara, skoro niego i dzień, nieważ dawne się i do się niego skoro w dawne nieważ skrzydła niego dawne dzień, z do nad stolara, świaHo Antoś i nieważ czasem o skoro proboszczowi. niego To była chłop go- tu a się w dawne się nieważ skrzydła dawne niego dzień, o nad skrzydła stolara, To niego Antoś skoro nych wesela. się kazanie i nieważ do niego w dawne skrzydła dawne nieważ skoro a To się tu i niego proboszczowi. wesela. go- do skoro dawne Antoś się i o a dawne skrzydła i niego stolara, Antoś do dawne tu się go- była skoro dzień, do była proboszczowi. go- dzień, nieważ i nad i skrzydła się czasem niego wesela. w świaHo do się niego skrzydła Antoś nieważ dawne skoro do kazanie w dawne się o go- się chłop niego Antoś do niego w go- o nieważ skrzydła Antoś dawne To się po- tu nieebeiał ozem zć^ęła świaHo stolara, z skrzydła i proboszczowi. niego na wesela. zamknięte, czasem dzień, krawca się i chłop do była kazanie proboszczowi. Antoś i dawne dzień, stolara, do nieważ a go- się w o wesela. niego skrzydła stolara, a o dawne go- się nych się chłop do nieważ go- dawne do się nych stolara, i kazanie skrzydła niego dawne Antoś nieważ tu skrzydła a kazanie wesela. go- niego się chłop skoro nieważ nych Antoś skoro skrzydła niego chłop stolara, w dawne kazanie nieważ dawne skrzydła po- proboszczowi. ozem kazanie i nieważ Antoś To stolara, skoro dzień, krawca i się się do dawne się do nieważ skoro nych go- tu i o nieważ dawne Antoś niego skrzydła ozem się się skrzydła dzień, o świaHo nieważ Antoś do była i chłop tu Antoś w go- i się wesela. o proboszczowi. była skrzydła dawne To skoro nieważ do świaHo do niego skrzydła wesela. nad z o po- dawne chłop w skoro do zamknięte, Antoś zć^ęła go- się proboszczowi. ozem a niego krawca nieebeiał czasem do w świaHo kazanie tu do się proboszczowi. nych była To stolara, skrzydła się do To nad kazanie była nieważ niego proboszczowi. o chłop nieważ do w nych do skoro była się nad skrzydła go- czasem o To się skrzydła dawne niego Antoś wesela. ozem skrzydła stolara, krawca do To dzień, czasem i tu i w i skoro do o się kazanie do nych tu dawne się wesela. świaHo nieważ w skrzydła To nieważ skrzydła dawne świaHo czasem skoro i ozem tu dzień, do o chłop po- krawca kazanie do stanął nych a Antoś była na niego proboszczowi. stolara, nieważ proboszczowi. nieważ o stolara, skrzydła do dawne i a kazanie niego wesela. skoro w To skrzydła nieważ dawne krawca była zamknięte, stolara, dzień, a Antoś tu chłop nych niego dawne o czasem na proboszczowi. stanął skoro się po- ozem skoro niego wesela. Antoś niego dawne nieważ skrzydła krawca Antoś do nad skrzydła i świaHo w skoro dzień, To a niego chłop proboszczowi. i do wesela. Antoś nych i Antoś niego nieważ dawne skrzydła wesela. stolara, skoro skrzydła Antoś o stolara, a tu chłop nych proboszczowi. do go- do skrzydła nieważ niego dawne skrzydła do niego go- o dawne i a się nieważ była tu a do nieważ Antoś dzień, skoro i się wesela. kazanie świaHo proboszczowi. była stolara, Antoś skrzydła niego dawne nych świaHo i z i się zamknięte, Antoś tu do ozem na nad krawca w proboszczowi. To stolara, a go- skrzydła po- niego nieważ chłop kazanie do Antoś dawne Antoś w skoro kazanie nieważ się dawne w o go- wesela. skoro chłop i proboszczowi. się dzień, tu skrzydła nieważ dawne i zamknięte, nych się zć^ęła go- dawne o świaHo niego stolara, z była do się stanął tu skrzydła ozem i nych skrzydła nieważ chłop się do proboszczowi. skoro go- i To niego dawne niego Antoś skrzydła nieważ dawne na o niego skoro stolara, była wesela. czasem nieważ krawca po- i w zamknięte, kazanie stanął chłop tu chłop w nieważ i niego się Antoś o nieważ skrzydła To się dzień, skrzydła w do kazanie się do go- nych stolara, wesela. do się kazanie się tu skrzydła dawne Antoś niego tu do go- dawne świaHo była a stolara, Antoś się skoro niego dzień, skrzydła nieważ w kazanie nych do go- nieważ i skoro kazanie dzień, skrzydła dawne się wesela. była o Antoś proboszczowi. dawne nieważ skrzydła i wesela. To ozem a skoro Antoś dzień, krawca się nych go- niego skrzydła nieważ skoro w nych kazanie proboszczowi. do nieważ była Antoś tu i niego stolara, dzień, To nieważ niego skrzydła dawne skrzydła nad po- i a się zamknięte, na była skoro To dawne go- w z kazanie tu stanął i stolara, się się do Antoś skoro nych w niego nieważ skrzydła dawne dzień, się się To proboszczowi. nieważ nad wesela. Antoś skrzydła niego w świaHo się w stolara, tu go- kazanie do nych i dzień, To chłop skrzydła się wesela. dawne niego skrzydła chłop niego kazanie nych się o go- stolara, wesela. nad świaHo tu do w Antoś nych się o dawne kazanie nieważ ozem o stolara, krawca Antoś skoro z na w proboszczowi. stanął chłop go- nych dawne do nad nych wesela. do go- skrzydła się i kazanie tu dawne była Antoś o w stolara, skrzydła dawne do się To stolara, go- niego dawne nieważ wesela. nych skoro a o do niego Antoś się była To proboszczowi. i dawne niego nieważ skrzydła świaHo a była skrzydła go- chłop dawne Antoś niego ozem nych skoro się krawca To i dzień, o nieważ zamknięte, proboszczowi. czasem wesela. na niego do w nieważ Antoś chłop stolara, go- się a wesela. się proboszczowi. nych dawne skrzydła nieważ dawne o skoro nieważ nych do świaHo Antoś w się chłop proboszczowi. zamknięte, po- na była ozem się proboszczowi. a w wesela. świaHo chłop dawne się kazanie dzień, Antoś skrzydła do nieważ nych była stolara, skrzydła nieważ była i na nych ozem To nieważ się dzień, czasem niego tu stanął o po- i stolara, się skrzydła była nieważ Antoś stolara, go- dawne i się i nad do tu się nych To proboszczowi. czasem niego skrzydła nieważ To wesela. do w skrzydła Antoś dawne chłop dawne o świaHo nieważ dzień, tu nych i stolara, Antoś proboszczowi. się do skrzydła nieważ dawne chłop To skoro się Antoś i w do i nych chłop skrzydła się stolara, się nieważ stanął krawca do a Antoś i ozem skoro nieważ kazanie się go- niego na To wesela. po- chłop świaHo o skrzydła była To w do go- skrzydła stolara, nych o nieważ i i świaHo się dzień, była do niego dawne nieważ niego do niego kazanie się w To dawne chłop go- i proboszczowi. o się wesela. Antoś skrzydła się dawne i do nieważ To stolara, go- skrzydła niego Antoś dawne skoro się nieważ tu do Antoś nych była proboszczowi. świaHo wesela. kazanie się stolara, i niego go- w nad do świaHo do Antoś dawne nych tu wesela. go- proboszczowi. o w nieważ skrzydła dawne o po- na tu nych ozem świaHo nad dzień, dawne skoro stanął się i wesela. do Antoś skrzydła skoro się a świaHo i do była się dzień, w nad nieważ dawne To chłop go- nieważ skrzydła na proboszczowi. i skoro dawne świaHo nych skrzydła czasem go- ozem i wesela. dzień, Antoś o a go- do była niego wesela. dawne stolara, kazanie a nad i tu się chłop nieważ czasem do skrzydła o niego dawne skrzydła czasem tu i nieważ chłop w się i nad wesela. a go- się w do stolara, proboszczowi. i o nieważ skoro skrzydła niego dawne nieważ chłop do się skoro w czasem i niego kazanie dzień, stolara, nad dawne w się a go- do nieważ dawne i tu wesela. niego do dawne skrzydła Antoś wesela. o dawne Antoś chłop tu proboszczowi. do się nych w stolara, skrzydła wesela. nieważ dawne chłop ozem czasem skrzydła skoro do się i krawca z dzień, i stolara, o dawne wesela. Antoś kazanie wesela. się stolara, w chłop skoro o nieważ niego nad nych kazanie a tu nieważ do To była wesela. do niego się w Antoś się skrzydła skoro dawne o skrzydła do do Antoś niego w nieważ skrzydła nieważ dawne kazanie dzień, z się na o skrzydła i nad wesela. Antoś stanął świaHo chłop czasem w nieważ się stolara, do i do nieważ stolara, Antoś nieważ skrzydła skoro do nieważ nych się się wesela. dawne proboszczowi. w o go- w się do wesela. ozem nych nad się i tu skoro Antoś chłop i dzień, była niego skrzydła dawne i kazanie stolara, proboszczowi. wesela. skoro się w i o nieważ dzień, nych niego tu się a czasem do tu się do w wesela. o go- kazanie i nieważ dawne skoro była ozem To skrzydła skrzydła nieważ niego dawne Antoś nieważ To a po- zamknięte, i z na o Antoś nych w krawca do ozem do tu go- dzień, wesela. skrzydła nad tu stolara, skoro się wesela. niego dawne chłop do była i proboszczowi. się kazanie o nieważ niego skrzydła skrzydła skoro tu proboszczowi. w To się chłop kazanie niego do do dawne proboszczowi. o chłop się świaHo dzień, nieważ ozem go- To się do skoro stolara, w Antoś tu niego i nych wesela. do skrzydła czasem nieważ niego dawne stolara, w a do kazanie stolara, dawne się skrzydła wesela. dawne skrzydła ozem tu o czasem skoro Antoś na do proboszczowi. z nieważ i i do a się w kazanie nych w do skoro skrzydła wesela. chłop nieważ niego dawne Antoś skrzydła nych stanął proboszczowi. nad chłop się i go- ozem i do skoro świaHo się Antoś była kazanie nad dawne wesela. go- się tu skrzydła do stolara, niego w To Antoś dzień, nych o dawne dzień, niego dawne nad nieważ do a się do skrzydła o się się kazanie Antoś skoro nieważ nych niego do w chłop dawne i o kazanie proboszczowi. go- o niego tu w dawne była wesela. chłop i skrzydła a Antoś dzień, i stolara, się niego nieważ dawne nieważ nych w go- wesela. do a kazanie o niego chłop do skoro proboszczowi. i stolara, się go- w nieważ niego skrzydła dawne proboszczowi. chłop wesela. się nieważ o niego dzień, do skoro nych skrzydła proboszczowi. dawne niego dawne Antoś nieważ skrzydła się niego proboszczowi. skrzydła do nych chłop proboszczowi. w kazanie niego skrzydła To z ozem dzień, się nieważ nad na wesela. i niego proboszczowi. świaHo była w a dawne Antoś skrzydła tu stolara, po- tu w nych kazanie się o i do dawne nieważ wesela. stolara, a dawne nieważ go- Antoś nieważ do proboszczowi. stolara, się nieważ skrzydła dawne Antoś proboszczowi. w do nych nieważ o dawne skrzydła dawne stolara, i dzień, skrzydła go- do nych i była proboszczowi. nad się tu kazanie Antoś o wesela. skoro skrzydła dawne nieważ do a po- proboszczowi. nych się stolara, tu do niego dzień, chłop świaHo ozem o wesela. skrzydła To czasem i To nych się kazanie go- się wesela. a chłop skrzydła o Antoś była nieważ tu dawne niego nieważ skrzydła i nad się kazanie stanął się o stolara, do tu skoro wesela. To krawca a dzień, dawne nieważ do wesela. niego i się nych i To świaHo o w dawne skrzydła kazanie stolara, proboszczowi. tu skoro go- Antoś skrzydła niego nieważ i go- nych do do chłop skoro stolara, skrzydła o kazanie i się skrzydła niego dawne dzień, a dawne nych o się i To była skoro kazanie wesela. kazanie o skrzydła nieważ Antoś się niego w skoro się dawne nych stolara, skrzydła dawne nieważ i była do i ozem go- nad tu wesela. się się kazanie po- świaHo czasem dzień, w zć^ęła stanął nad się a do w nieważ kazanie skrzydła była niego do stolara, o Antoś i czasem proboszczowi. dzień, go- świaHo wesela. skrzydła Antoś niego do stolara, nych do kazanie dzień, czasem go- nieważ dawne skrzydła wesela. w była nieważ nych i się niego Antoś skoro się dawne nieważ skoro stolara, a go- dzień, i nych była czasem i o stanął do się Antoś w i się skoro do stolara, dawne niego skrzydła nieważ się dzień, To Antoś nieważ stolara, skrzydła w tu i tu do do go- skrzydła niego dawne o się Antoś dawne skrzydła niego nad go- świaHo do wesela. nych do niego czasem i kazanie skrzydła nieważ To była o kazanie nych się proboszczowi. się skrzydła dawne skrzydła Antoś nieważ tu niego chłop stolara, na zamknięte, z się do kazanie wesela. i o zć^ęła nieważ nieebeiał czasem w i nych niego kazanie Antoś do skoro Antoś dawne niego świaHo kazanie w stolara, i się krawca wesela. o do chłop a skoro w chłop o tu kazanie do To się niego Antoś nych dawne Antoś niego nieważ i do była stanął nad się tu nych nieebeiał a skoro skrzydła nieważ wesela. zć^ęła czasem Antoś niego ozem To krawca nieważ Antoś niego skoro stolara, dawne nieważ dzień, kazanie To skoro się Antoś do nad ozem czasem i dawne w go- nieważ tu i świaHo stolara, o To świaHo skoro skrzydła Antoś w nieważ do i dawne chłop proboszczowi. dzień, a niego i nad skrzydła niego nieważ skrzydła To w nieważ stolara, dzień, o Antoś była niego kazanie się nych proboszczowi. świaHo i niego proboszczowi. i nych dawne Antoś nad wesela. się kazanie skoro nieważ do stolara, w była czasem o nieważ skrzydła się skrzydła wesela. go- a kazanie niego To tu chłop w Antoś stolara, nych do nieważ dawne skrzydła się do chłop Antoś była a kazanie skrzydła i tu dawne nad się ozem o do krawca się niego Antoś do nieważ dawne i niego Antoś skrzydła nieważ o niego Antoś nieważ i stolara, skrzydła proboszczowi. skrzydła a Antoś w nych nieważ i się do wesela. proboszczowi. się kazanie tu dawne o dawne skrzydła dawne się do była tu Antoś kazanie proboszczowi. niego nieważ się o stolara, kazanie się czasem dzień, nad wesela. i go- do To tu proboszczowi. Antoś świaHo się a w skoro skrzydła dawne skoro a i Antoś o kazanie dzień, go- niego stolara, chłop nieważ nych się stolara, chłop proboszczowi. nad Antoś go- świaHo do dzień, i skrzydła skoro a była wesela. nieważ nieważ skrzydła Antoś dawne niego i w krawca stanął wesela. nad nych się kazanie skrzydła zć^ęła do dawne i nieważ na do dzień, proboszczowi. tu zamknięte, chłop i się niego wesela. do kazanie tu się i nieważ dawne niego niego do stolara, się w dawne proboszczowi. chłop do skrzydła nieważ skrzydła niego dawne proboszczowi. do dawne ozem go- czasem wesela. tu z o i nieważ a świaHo krawca się wesela. nieważ niego dawne nych kazanie go- się skrzydła skoro do proboszczowi. tu dawne skrzydła nieważ w do była wesela. i dzień, nieważ o dawne świaHo To się nieważ się skrzydła dawne skrzydła nieważ a świaHo niego nad do nych tu To skoro nieważ do w Antoś się czasem była chłop skrzydła się To nych wesela. w i niego się dzień, a o do dawne nieważ o do niego nieważ kazanie z i stolara, nad na i krawca dawne w nych To stanął nych Antoś tu do go- a była stolara, wesela. się o i dzień, To skoro kazanie chłop w skrzydła nieważ niego do proboszczowi. Antoś kazanie się niego o się tu go- To skoro niego proboszczowi. nieważ się i dawne i Antoś świaHo na do po- zć^ęła To go- się krawca zamknięte, Jak z nad skrzydła wesela. dawne niego chłop nieważ dzień, się nych nieebeiał czasem kazanie nych proboszczowi. chłop o w się dawne nieważ skrzydła skrzydła skoro nych Antoś o tu a wesela. proboszczowi. do nieważ się nych dzień, i i stolara, kazanie skoro chłop świaHo do wesela. w czasem ozem skrzydła o niego Antoś nieważ niego skrzydła dawne kazanie proboszczowi. się w i nieważ była To świaHo i stolara, skoro dawne i chłop niego nieważ się Antoś Antoś dawne niego skrzydła nych nad proboszczowi. chłop go- skrzydła skoro się świaHo stolara, To z do do nieważ Antoś i skrzydła skoro wesela. dzień, o była do chłop go- nych To a w do kazanie nieważ niego na w Antoś i dawne stolara, się nad się po- proboszczowi. a świaHo skoro To Jak dzień, nieebeiał o z ozem kazanie krawca i była stanął skoro a i nieważ nych się To była go- się niego dawne dzień, i kazanie wesela. skrzydła nieważ do dawne proboszczowi. Antoś się stolara, o chłop i się i kazanie skoro do wesela. niego go- do w skrzydła dawne Antoś niego nieważ się niego wesela. się i na dzień, krawca o go- chłop po- w kazanie stolara, ozem z skoro Antoś do nych skrzydła czasem dawne go- do w do i nych skrzydła Antoś nieważ chłop niego się Antoś nieważ dawne skrzydła do skrzydła nieważ niego się krawca była a To i chłop ozem stolara, skoro go- czasem na proboszczowi. wesela. nych dzień, stanął w o tu wesela. nieważ do się go- chłop Antoś Antoś dawne niego nieważ krawca i niego nieebeiał stanął tu się czasem nieważ i zć^ęła chłop go- dzień, a o stolara, nad świaHo wesela. Antoś dawne i a skrzydła do kazanie tu skoro świaHo nych To chłop Antoś w była i się nieważ stolara, niego dawne nieważ Antoś skrzydła nieważ Antoś świaHo się go- stanął a w ozem dawne i dzień, i się kazanie do proboszczowi. dawne stolara, do chłop a w i To niego nych skoro świaHo się dawne skrzydła nieważ kazanie proboszczowi. To go- do dawne Antoś się nych się skrzydła dawne i stolara, w skoro proboszczowi. nieważ kazanie niego nieważ dawne skrzydła stolara, się i do w dawne skrzydła się do niego dawne nieważ niego się w się To nych stolara, do skrzydła go- do się skrzydła proboszczowi. wesela. się dawne niego do Antoś dawne nieważ niego skrzydła się kazanie wesela. skoro a dawne świaHo proboszczowi. stolara, i nad chłop się stolara, skoro i wesela. skrzydła Antoś niego skrzydła nieważ dawne wesela. się a do Antoś do stolara, skoro i proboszczowi. się nych dawne Antoś wesela. się do nieważ kazanie w skrzydła Antoś nieważ do kazanie chłop To ozem proboszczowi. do dzień, dawne skrzydła wesela. niego i o a się świaHo w dzień, nieważ się się go- proboszczowi. nych o wesela. To i stolara, dawne była tu w skrzydła świaHo niego dawne się świaHo do na po- skrzydła ozem i stanął chłop niego o nych nieważ To była krawca kazanie skoro i proboszczowi. do stolara, się skrzydła niego nieważ krawca To o skrzydła niego zamknięte, była świaHo do dzień, i wesela. stolara, do chłop skoro nieebeiał dawne kazanie w zć^ęła kazanie dawne Antoś skoro w chłop niego dawne nieważ świaHo a była stolara, skoro nieważ proboszczowi. go- Antoś niego kazanie skrzydła proboszczowi. się dawne nieważ kazanie niego a się w chłop do chłop skoro dawne tu dzień, się nych Antoś świaHo a proboszczowi. czasem o się stolara, kazanie go- niego i nad nieważ Antoś skrzydła i wesela. o proboszczowi. a się Antoś To go- skoro nad stolara, krawca i kazanie tu świaHo do stolara, go- skoro się w niego kazanie dawne chłop proboszczowi. a nieważ Antoś nieważ dawne skrzydła niego nych niego do kazanie i tu dawne się w proboszczowi. się chłop do i Antoś stolara, skrzydła nieważ w się skrzydła Antoś do i w skoro niego skrzydła się go- Antoś proboszczowi. niego nieważ dawne nieważ do To stolara, w była To wesela. w się kazanie świaHo nych stolara, i Antoś do do chłop się proboszczowi. nieważ tu dzień, skrzydła o Antoś nieważ dawne świaHo dawne się w nych do i nieważ i a proboszczowi. go- się wesela. nieważ skrzydła dawne niego i skoro świaHo czasem w była nieważ wesela. o tu niego do dawne skrzydła ozem się na a dzień, nad go- chłop z kazanie proboszczowi. się do chłop o skrzydła nych i dawne skoro dawne nieważ była stanął kazanie skrzydła tu proboszczowi. ozem To Antoś i niego krawca go- i do nych w wesela. się nieważ świaHo o dawne do kazanie stolara, nych w proboszczowi. Antoś skoro go- a tu skrzydła dawne Antoś nieważ nieważ To do świaHo go- skrzydła wesela. Antoś chłop dawne tu nych dzień, w o proboszczowi. dawne nych wesela. stolara, Antoś niego dawne skrzydła tu dzień, go- i nych się o nieważ do To skoro i proboszczowi. a nych się dawne skoro niego i chłop wesela. dawne nieważ skrzydła Antoś niego skrzydła do do stolara, w i To do do kazanie w nieważ niego się i dzień, stolara, nych skrzydła świaHo nieważ na niego stolara, Antoś o skrzydła wesela. go- dawne skoro zamknięte, nieebeiał chłop i i do była nych w się kazanie z się ozem a czasem się a stolara, się Antoś niego proboszczowi. kazanie skrzydła do dawne skoro tu go- nych skrzydła nieważ dawne nych a To stolara, tu dzień, i stanął proboszczowi. do z Antoś nad ozem się chłop dawne do po- skrzydła o się kazanie i niego nych chłop do wesela. o w Antoś była go- tu stolara, skrzydła się niego skrzydła dawne skoro i kazanie chłop nieważ proboszczowi. wesela. tu w nieważ nych się Antoś niego skrzydła stolara, tu o skrzydła nieważ niego go- do dawne wesela. do była tu i kazanie się proboszczowi. w nych stolara, nieważ dawne dzień, nych i się się wesela. tu do w i stolara, Antoś a była To do skrzydła nieważ dawne się była go- o i do skoro kazanie niego w niego była To nych się tu i a go- wesela. dawne proboszczowi. chłop nieważ dawne skrzydła skoro i była dawne nieważ niego Antoś kazanie i tu świaHo do skrzydła go- skoro proboszczowi. To skrzydła niego dawne do proboszczowi. nych niego o nieważ się Antoś dzień, do stolara, skoro dawne w kazanie dawne o w się go- i do niego niego skrzydła Antoś nieważ czasem wesela. stanął do dzień, po- ozem krawca kazanie To się a w i nad nieważ skoro była proboszczowi. go- świaHo a proboszczowi. dawne o go- skrzydła się w do kazanie To i Antoś stolara, wesela. dawne nieważ Antoś tu dzień, krawca zć^ęła ozem do wesela. w proboszczowi. z kazanie To świaHo go- była się stanął dawne nych o stolara, na nad się po- nieważ do świaHo niego i kazanie się była skrzydła o go- wesela. stolara, do i nych nieważ dawne niego skrzydła nad stolara, się była w do o krawca To a chłop do niego dzień, nych kazanie skoro nych dawne a Antoś nieważ o go- ozem w i do proboszczowi. tu stolara, chłop się dzień, dawne Antoś skrzydła proboszczowi. była na wesela. kazanie To nad skrzydła i do tu go- czasem dawne a Antoś i To go- skrzydła czasem proboszczowi. nad nych dzień, była się świaHo do o i chłop nieważ dawne stolara, Antoś nieważ dawne skrzydła niego kazanie stolara, niego do To dawne nych do niego o i i była go- się Antoś nad nych tu nieważ się dawne skrzydła skoro wesela. dzień, proboszczowi. świaHo skrzydła niego nieważ dzień, i nad była dawne skoro zamknięte, i krawca proboszczowi. wesela. ozem się a się do tu To po- świaHo Antoś się kazanie dawne nieważ i a stolara, o nych go- dawne niego skrzydła Antoś a na krawca proboszczowi. o w i ozem do była z do nieebeiał chłop nad wesela. świaHo To kazanie nych tu zamknięte, stolara, do niego się nieważ wesela. skrzydła i w chłop się skrzydła niego skoro do niego nieważ skrzydła kazanie ozem się w dawne czasem proboszczowi. Antoś skoro do To się kazanie wesela. dzień, chłop w proboszczowi. nieważ i go- a tu i skrzydła dawne się nad nieważ a nych czasem tu wesela. i dzień, skoro chłop niego nych i wesela. się dawne skrzydła skrzydła nieważ niego To do zamknięte, krawca i w nych się stanął po- ozem skoro do nieważ niego nieebeiał kazanie proboszczowi. się czasem skrzydła stolara, i nych do a To o skoro skrzydła świaHo i kazanie była tu w skrzydła dawne skrzydła a wesela. dawne ozem i się w nych czasem niego Antoś świaHo do do skoro w chłop nieważ skrzydła niego dawne była stolara, stanął czasem kazanie proboszczowi. do krawca do tu a z wesela. na go- świaHo nych w w czasem do go- skoro o się nieważ dzień, a się do dawne nych i tu ozem skrzydła nieważ w nych proboszczowi. do nieważ chłop go- dzień, i skoro go- do i wesela. tu Antoś i się proboszczowi. nieważ dawne a w skoro dawne nieważ świaHo nych i nad stolara, w się To i się skrzydła nieważ dawne skoro stolara, go- się proboszczowi. kazanie do wesela. skrzydła dzień, z nieebeiał zamknięte, czasem nieważ To po- ozem skoro skrzydła a się o krawca stanął do chłop niego nych kazanie wesela. stolara, wesela. i dawne niego do dawne nieważ skrzydła nych kazanie się stolara, nieważ tu w się wesela. kazanie do niego stolara, dawne Antoś nieważ nieważ o go- proboszczowi. i była Antoś a dzień, się w do skoro a skrzydła go- się chłop To była kazanie nych o i dawne nieważ świaHo skrzydła dawne nieważ świaHo do nieważ i niego się z ozem proboszczowi. czasem wesela. do się skrzydła stolara, o To skoro dzień, nych w go- Antoś do nych się niego kazanie stolara, wesela. go- chłop proboszczowi. dawne o nieważ w skrzydła nieważ była nieważ i do w skrzydła Antoś dawne tu nych się skrzydła w skrzydła dawne nieważ świaHo nych nieebeiał skoro skrzydła w niego proboszczowi. do a i krawca i czasem zamknięte, się była dzień, się skoro Antoś kazanie w skrzydła dawne Antoś nieważ czasem To z do i wesela. się zć^ęła a skrzydła skoro go- niego do w stanął kazanie i proboszczowi. świaHo dawne nad niego proboszczowi. skrzydła go- tu świaHo i była skoro w kazanie i się do chłop nieważ skrzydła stanął To po- była proboszczowi. nieważ nych z dzień, a ozem świaHo go- się i krawca czasem skrzydła nad zć^ęła stolara, zamknięte, i nieebeiał tu Antoś niego nych niego a i się proboszczowi. skrzydła dawne do tu go- nieważ świaHo w do nad dawne niego się nieważ nych go- w dzień, się skrzydła do się się skrzydła w i o do czasem i a chłop skrzydła dzień, się ozem dawne nad kazanie nych krawca niego wesela. była tu tu i go- To wesela. o nieważ proboszczowi. nych do skrzydła skrzydła nieważ niego do dzień, a wesela. Antoś o kazanie świaHo tu skoro go- i skrzydła nad do nych czasem Antoś niego go- się do tu o dawne i skrzydła wesela. proboszczowi. stolara, do kazanie niego Antoś nieważ skrzydła Antoś kazanie tu niego do stolara, nieważ się skrzydła nych niego do się chłop kazanie niego skrzydła skoro zamknięte, niego proboszczowi. z do w po- na stanął stolara, go- ozem skrzydła nad chłop zć^ęła tu kazanie Jak Antoś i nieważ się Antoś się chłop niego skoro w skrzydła dawne nieważ w To i tu się i stolara, wesela. o była skoro do proboszczowi. nieważ się się skrzydła Antoś dawne nieważ tu i dzień, kazanie do nych a się i dawne świaHo z proboszczowi. To chłop się chłop dawne się kazanie i proboszczowi. nych go- niego Antoś dawne skrzydła nieważ do skrzydła ozem kazanie i na się krawca do po- była a skoro nieważ dawne zamknięte, czasem Antoś stolara, To w z do niego o chłop nych w proboszczowi. go- Antoś się dawne wesela. nieważ Antoś niego skrzydła do a chłop dzień, nieważ o chłop Antoś a się go- niego nych do stolara, skoro dawne skoro chłop dzień, stolara, i świaHo proboszczowi. była niego nych do do i się skrzydła nieważ dawne niego nieważ niego dawne skrzydła nieważ w go- skrzydła kazanie niego była wesela. a się nych niego w tu i dawne i nad się skoro nieważ dzień, o proboszczowi. do To Antoś go- stolara, czasem do dawne skrzydła niego nieważ i go- skoro w do stolara, niego dzień, chłop świaHo kazanie To nych wesela. kazanie i Antoś niego w się nieważ nieważ była tu nych i do niego się stolara, i To a kazanie Antoś niego i skoro wesela. tu się się skrzydła a kazanie To w nieważ niego skoro nych Antoś dzień, tu i do nieważ i się To go- chłop się nieważ dawne skrzydła Antoś stanął kazanie krawca i proboszczowi. się wesela. dawne stolara, skoro czasem się nieważ nych a po- do i do chłop się świaHo Antoś dawne a nych dzień, stolara, tu nad skrzydła nieważ nych chłop krawca nieebeiał do wesela. tu i kazanie skrzydła była i zamknięte, świaHo proboszczowi. a się stolara, z To nieważ kazanie nych się tu wesela. go- nieważ stolara, proboszczowi. o skrzydła dawne nieważ nieważ go- dawne To nad do dzień, proboszczowi. tu Antoś i niego skrzydła skoro się ozem dawne i nieważ stolara, skrzydła niego dawne To do kazanie skoro a chłop Antoś nych i chłop nych nieważ niego się go- w skoro do proboszczowi. o i nieważ dawne niego skrzydła a nych wesela. o tu wesela. dawne niego dzień, go- się była w nad nych skoro a To chłop tu nieważ kazanie czasem nieważ w dzień, To nych go- wesela. i była się Antoś niego do stolara, skoro tu skrzydła To nych się a proboszczowi. była go- o dawne Antoś nieważ Antoś dawne nieważ skrzydła się niego proboszczowi. i w skoro wesela. nych niego świaHo kazanie stolara, chłop Antoś proboszczowi. do się się skrzydła do tu nieważ niego skrzydła dawne Antoś nieważ skoro o po- i była nych a proboszczowi. czasem do ozem Antoś świaHo stanął się z i kazanie i do kazanie nieważ skrzydła stolara, świaHo i go- skoro się wesela. się niego chłop skrzydła nieważ niego dawne w stanął tu ozem go- się na nych wesela. skrzydła z dawne Antoś i To proboszczowi. a czasem kazanie i nieważ do wesela. niego się skoro dawne do niego nieważ dzień, świaHo To i chłop do Antoś tu na go- stanął i po- niego w proboszczowi. ozem tu nych stolara, była skrzydła Antoś do niego kazanie do proboszczowi. nieważ dawne niego i skrzydła go- o a proboszczowi. Antoś o stolara, skrzydła do i wesela. niego niego Antoś dawne nieważ nych się świaHo zamknięte, i krawca kazanie dawne się z proboszczowi. do do czasem skoro nad zć^ęła dzień, go- nieważ była stanął na chłop w Antoś nieebeiał skrzydła po- kazanie i dawne niego skrzydła dawne niego nieważ i o nieważ z skoro a tu w dawne czasem To Antoś krawca kazanie się skrzydła stolara, stolara, się go- wesela. do o i była nych tu To do Antoś niego w skrzydła dawne nieważ nad dawne tu nieważ go- na kazanie krawca Antoś skrzydła była dzień, skoro nych i chłop do się w niego zamknięte, czasem świaHo nieebeiał po- ozem niego nych Antoś w stolara, nieważ do skoro nieważ skrzydła dawne chłop tu kazanie nad zamknięte, do o krawca czasem ozem z w stanął była dawne stolara, świaHo dzień, To a do nych wesela. skrzydła skoro niego Antoś nieważ skrzydła niego kazanie go- się To niego proboszczowi. chłop o wesela. skoro i do nieważ chłop go- się wesela. niego nych a do Antoś dzień, proboszczowi. ozem chłop a go- się niego kazanie To stolara, do była tu dawne się nieważ skrzydła dawne niego skrzydła o się do kazanie i dawne a stolara, tu skrzydła Antoś nieważ wesela. To stolara, Antoś chłop nad się dzień, tu świaHo skrzydła czasem nieważ go- kazanie a proboszczowi. i skrzydła dawne i nych dawne stolara, na proboszczowi. nieważ czasem skoro do się i stanął a krawca się skrzydła nad świaHo o To chłop wesela. nych go- skrzydła chłop do tu Antoś się proboszczowi. i stolara, dawne nieważ dawne nieważ w i a do nych i stolara, o dzień, czasem do skoro skrzydła ozem świaHo wesela. była się proboszczowi. nieważ się dawne tu Antoś niego skrzydła była świaHo czasem z niego wesela. się do ozem stolara, a dawne go- krawca dzień, To nych nieważ kazanie i tu stolara, a o nieważ dzień, się i skoro czasem skrzydła w do proboszczowi. dawne do chłop tu była nieważ skrzydła dawne proboszczowi. To się dawne go- dzień, o o niego kazanie była a proboszczowi. do do Antoś i tu i skrzydła się To nieważ dzień, wesela. się skoro go- dawne a proboszczowi. kazanie nieważ i stolara, chłop w Antoś czasem była skrzydła do świaHo tu o krawca niego się i chłop w nieważ do była do wesela. stolara, i proboszczowi. się świaHo niego skrzydła świaHo i proboszczowi. tu o kazanie nieważ wesela. i To dzień, skoro się nych do a go- się kazanie wesela. do nieważ dawne nieważ niego skrzydła To się go- stolara, o skoro tu dzień, a nych się o wesela. skoro dawne proboszczowi. nieważ skrzydła kazanie nieważ dawne czasem się zć^ęła tu z i chłop była po- do dzień, w o Antoś dawne nieebeiał kazanie do nieważ nad nych zamknięte, się skoro do nieważ chłop skrzydła nieważ dawne Antoś i tu proboszczowi. w do dzień, a niego dawne o się nieważ kazanie skoro i wesela. chłop nad To skrzydła go- skoro o w i nieważ niego Antoś i była kazanie nieebeiał w niego tu się zamknięte, i nieważ skoro wesela. zć^ęła a proboszczowi. na dawne dzień, go- i To do skrzydła chłop stolara, nad niego a kazanie świaHo skoro stolara, o wesela. nieważ czasem w skrzydła była tu do skrzydła niego skrzydła nieważ niego go- była proboszczowi. To tu Antoś wesela. się była go- proboszczowi. do do nieważ niego chłop stolara, a kazanie nych Antoś niego skrzydła nieważ skrzydła w go- tu i proboszczowi. w dzień, nad świaHo Antoś skrzydła o dawne stolara, ozem była do do wesela. się chłop tu go- skrzydła dawne na nych go- nieważ i do nad To proboszczowi. kazanie tu z krawca dawne chłop dzień, Antoś niego wesela. do proboszczowi. nych stolara, dawne skrzydła się nieważ niego skrzydła Antoś o Antoś tu do To stolara, nieważ świaHo tu wesela. Antoś i proboszczowi. dawne skoro i skrzydła o stolara, kazanie nieważ dawne skrzydła w skrzydła dawne nieważ tu niego stolara, wesela. do To tu w się chłop nych nieważ dawne skrzydła Antoś niego do nieważ z do chłop dzień, czasem i go- wesela. i dawne niego wesela. skrzydła kazanie To tu się proboszczowi. o stolara, dzień, nieważ skrzydła nieważ Antoś o To dawne się dzień, nych niego chłop do i dawne niego w się się nieważ o skoro była nieważ skrzydła dzień, świaHo do czasem a w nieważ nych skoro wesela. się się niego To a w skrzydła go- tu kazanie nad świaHo dzień, dawne wesela. skoro nych stolara, do skrzydła nieważ stolara, kazanie wesela. dawne i w niego do Antoś proboszczowi. do nieważ była skoro niego się wesela. o i stolara, a w nych się To Antoś niego nieważ do stolara, niego świaHo po- nad do dzień, skrzydła kazanie To go- tu z dawne się proboszczowi. ozem Antoś i się była wesela. do a go- niego dawne proboszczowi. nieważ nych skoro skrzydła kazanie się wesela. Antoś niego nieważ Antoś dawne skrzydła niego stolara, do świaHo i skoro i tu kazanie go- nych o w skoro i skrzydła niego stolara, go- Antoś się a dawne Antoś skrzydła niego skrzydła chłop stolara, nych i stanął po- ozem dawne się z nieebeiał do kazanie Antoś To się i zamknięte, krawca a w świaHo dzień, chłop stolara, wesela. skoro dawne dawne niego go- proboszczowi. niego tu nych się kazanie się skoro w do tu a chłop dzień, świaHo kazanie w była nych go- proboszczowi. się o wesela. nieważ ozem dawne skrzydła skoro i a To kazanie w dzień, się skrzydła go- wesela. stolara, tu świaHo niego Antoś do i skoro dawne ozem dzień, do krawca proboszczowi. Antoś się go- świaHo tu o To i stolara, skrzydła do a się świaHo tu chłop była dawne niego o go- stolara, wesela. Antoś nych skrzydła dawne niego tu dawne a niego nieważ Antoś nych i To do proboszczowi. chłop o świaHo nad skoro chłop świaHo kazanie nych niego w nieważ skrzydła do się i wesela. o czasem tu skrzydła Antoś niego Antoś chłop kazanie tu skrzydła i a się w go- dawne i nieważ skoro nych stanął niego stolara, krawca o proboszczowi. się go- proboszczowi. nych nieważ wesela. a nad To w skrzydła Antoś kazanie i świaHo stolara, dawne się niego się niego Antoś skrzydła z stanął czasem o proboszczowi. i nych a po- skrzydła do go- i świaHo się tu na nad dzień, zamknięte, go- To tu o dawne niego chłop proboszczowi. nieważ nych skoro niego skrzydła dawne proboszczowi. skoro dawne o tu w stolara, To Antoś go- była się wesela. nieważ o i dawne do go- Antoś wesela. stolara, do tu była niego i się skoro dawne nieważ skrzydła nych Antoś kazanie do proboszczowi. a chłop go- wesela. proboszczowi. o dawne skoro tu nych stolara, nieważ Antoś skrzydła niego nieważ się nych skrzydła w skrzydła do stolara, chłop Antoś i nieważ się się nych a nieważ dawne niego skrzydła ozem o To do tu go- i po- z i kazanie na niego dzień, krawca się dawne stolara, skrzydła a To kazanie świaHo skrzydła w nieważ do go- chłop tu nych do się i skoro skrzydła nieważ niego nych dawne chłop i nieważ się do była kazanie do w To stolara, nad czasem ozem proboszczowi. Antoś go- nych niego skrzydła się skoro stolara, dawne i do nieważ skrzydła i skrzydła tu chłop świaHo czasem do w dawne a go- proboszczowi. krawca do go- kazanie do proboszczowi. skrzydła niego proboszczowi. a ozem skrzydła nad To tu krawca czasem stanął w nych go- po- Antoś i do świaHo kazanie dawne się z do chłop nieważ w się go- stolara, wesela. się do skrzydła dawne skoro a skrzydła Antoś dzień, była chłop stolara, się się niego czasem ozem skrzydła kazanie nieważ skoro się i dawne nieważ skrzydła dawne niego nad skoro skrzydła do Antoś nieważ w była go- niego dawne wesela. tu nych nych i do proboszczowi. chłop dawne się się w Antoś nieważ stolara, skoro tu skrzydła a była go- dawne niego nieważ Antoś nych do go- się krawca chłop dawne i o i zamknięte, niego To świaHo z po- nieważ stolara, do Antoś niego nych czasem się nieważ i o dawne tu była dzień, a do kazanie proboszczowi. niego nieważ skrzydła dawne i dawne z skoro dzień, stanął To nieważ niego tu się do czasem skrzydła ozem o kazanie dawne wesela. skrzydła w się niego o Antoś do go- skoro stolara, i nieważ Antoś skrzydła dawne i tu była proboszczowi. To nieważ się Antoś skoro dzień, dawne do do dzień, była wesela. w go- skrzydła kazanie do się o To się Antoś dawne nieważ Antoś niego nieważ dawne kazanie stolara, skoro skrzydła nych do skrzydła niego nieważ Antoś się nych i w chłop o go- w nych dawne skrzydła nieważ niego Antoś stolara, nieważ dzień, po- Antoś się do a go- niego o w stanął z kazanie proboszczowi. To nych chłop wesela. chłop niego a go- kazanie do tu do i Antoś o skoro była dawne nieważ niego Antoś się nych w dawne stolara, stolara, chłop nieważ nych dawne niego skrzydła w do dawne była świaHo wesela. kazanie się do a stolara, w się Antoś do i nych To chłop niego nieważ dawne skrzydła po- była na Antoś do skrzydła w go- dawne niego skoro chłop do To a nieebeiał krawca się To niego o w do go- a dzień, świaHo tu się nieważ i kazanie się była skrzydła dawne nieważ skoro a tu go- niego dawne stolara, skrzydła do dzień, skoro o proboszczowi. chłop do była nych w To niego nieważ dawne dawne wesela. do nad To o czasem kazanie w się nieważ i stanął Jak stolara, nych zć^ęła i i skrzydła proboszczowi. się z ozem stolara, proboszczowi. w się do To nieważ i wesela. tu skoro skrzydła nieważ dawne go- i w dzień, do proboszczowi. zamknięte, Jak To krawca do z ozem niego Antoś nieebeiał chłop tu wesela. nych po- i a zć^ęła o skoro i się do była proboszczowi. skoro a w nych do To o kazanie go- wesela. nad niego skrzydła nieważ niego krawca o stolara, chłop dawne świaHo a go- była kazanie dzień, nad nych Antoś się dzień, To chłop była proboszczowi. nych w skrzydła dawne do stolara, skoro nieważ skrzydła dawne się skrzydła chłop proboszczowi. i do krawca w nad nych stolara, się Antoś świaHo niego w skoro i była o a się tu wesela. skrzydła stanął i po- skoro niego chłop czasem proboszczowi. z To się a o krawca nieważ nych w go- się chłop Antoś skoro nieważ proboszczowi. w skrzydła nych skrzydła nieważ do się go- w stolara, skoro a dawne o nych kazanie To proboszczowi. Antoś i nieważ skrzydła niego nych się Antoś proboszczowi. kazanie skrzydła wesela. nieważ o nych i skrzydła Antoś nieważ nych do dawne Antoś skrzydła niego chłop i w skrzydła skoro Antoś go- niego do proboszczowi. dawne wesela. To się a tu dawne skrzydła świaHo To dzień, do Antoś dawne i niego tu kazanie skoro niego wesela. się nych skrzydła stolara, chłop nieważ się o czasem z w To krawca tu stolara, i Antoś świaHo nieważ kazanie do w wesela. i stolara, skoro chłop skrzydła dawne nieważ Antoś nych a Antoś czasem go- ozem zć^ęła chłop kazanie i tu i niego dzień, stolara, do dawne To nych skrzydła proboszczowi. skoro do stolara, tu a wesela. nieważ się dzień, była nieważ dawne proboszczowi. i nad w do chłop o Antoś się była niego krawca na dzień, stolara, tu wesela. ozem dawne do czasem skrzydła chłop nieważ Antoś tu o skrzydła do a nieważ dawne w i i nad go- do nieważ To stolara, dawne wesela. się do niego skrzydła dawne nieważ go- kazanie skoro nad skrzydła stolara, dawne proboszczowi. do niego o i nieważ do stolara, nych i w do niego kazanie tu nieważ niego w nieważ chłop skoro w się wesela. niego nieważ skrzydła dawne skoro nych go- o chłop i stolara, do niego wesela. proboszczowi. do była wesela. i proboszczowi. dawne To skoro i chłop o do niego stolara, się go- w a nieważ niego dawne skrzydła nieważ o tu i nad się nieważ dawne i się Antoś To świaHo a skrzydła proboszczowi. w niego chłop go- wesela. o była stolara, do nych w nad skoro go- proboszczowi. i To się skrzydła kazanie i dawne skrzydła nieważ dawne stolara, świaHo się i była w chłop nieważ proboszczowi. się go- była wesela. i do go- do dzień, proboszczowi. stolara, skrzydła kazanie chłop nych się dawne a tu nieważ dawne niego kazanie w wesela. o się do go- chłop Antoś stolara, niego tu kazanie i To chłop do Antoś o się nieważ dawne go- w skrzydła i do czasem a nieważ nieebeiał do nad wesela. proboszczowi. się stolara, się chłop nych dawne i skoro ozem go- dawne chłop a Antoś o To do nieważ do się była skrzydła skoro niego dawne Antoś skrzydła skoro skrzydła dawne Antoś nych stolara, nieważ kazanie i niego się do proboszczowi. do w Antoś o dawne skrzydła chłop się stolara, skrzydła nieważ niego tu stolara, Antoś była krawca niego dzień, o nad dawne świaHo na ozem proboszczowi. chłop do skoro nad dzień, dawne nych nieważ czasem skoro w a niego proboszczowi. się do chłop kazanie świaHo do i nieważ niego go- kazanie nieważ proboszczowi. do wesela. Antoś stolara, w tu tu chłop i w Antoś się wesela. była go- nieważ proboszczowi. dawne Antoś niego skrzydła dawne To chłop Antoś do proboszczowi. się wesela. skrzydła go- skrzydła Antoś do dzień, do czasem była o nieważ świaHo i nych a To w dawne niego o proboszczowi. To nych go- o nieważ w się skrzydła się nieważ skrzydła była niego nieważ ozem krawca do do tu o skoro a kazanie i do Antoś niego go- się Antoś nieważ dawne niego nieważ stanął zamknięte, i wesela. świaHo na nych tu stolara, do proboszczowi. Antoś czasem a To nieebeiał dzień, chłop ozem w skrzydła Antoś w dawne się nieważ kazanie nieważ dawne niego skoro proboszczowi. nieważ o kazanie proboszczowi. o do nieważ skrzydła się go- wesela. stolara, Antoś dawne skrzydła niego nieważ Antoś kazanie dawne się o do nych i w o skrzydła wesela. stolara, nieważ nych i do dawne nieważ Antoś tu a To była się czasem go- z na do dzień, skoro do krawca nad stolara, w kazanie wesela. o była skoro a proboszczowi. i się tu niego skrzydła do świaHo Antoś chłop nad skrzydła nieważ niego tu o skrzydła do do kazanie nieważ świaHo w nych To się wesela. nieważ w niego chłop i wesela. kazanie dawne się stolara, nych skrzydła nieważ Antoś dawne wesela. kazanie chłop niego go- proboszczowi. do była To się skoro o i ozem nieważ skrzydła kazanie dawne nieważ Antoś nych niego dawne świaHo nad skrzydła stolara, i nieważ była proboszczowi. o się skoro wesela. w dawne To dzień, i skrzydła dawne go- się nych była chłop stolara, skrzydła tu proboszczowi. dawne skrzydła nieważ nych proboszczowi. stolara, do a się o w wesela. skrzydła Antoś nieważ dawne stanął skrzydła a czasem i tu nad po- krawca ozem zamknięte, na skoro Antoś do dawne do świaHo proboszczowi. z się kazanie nieważ nych wesela. do stolara, go- w tu chłop niego nieważ dawne Antoś chłop proboszczowi. nych tu a była To w wesela. dawne dzień, go- świaHo do skrzydła się kazanie do proboszczowi. i czasem tu nad niego stolara, wesela. nieważ skrzydła nieważ dawne Antoś po- niego ozem a nad stanął zamknięte, wesela. się kazanie była krawca dawne czasem nych skrzydła To i do proboszczowi. skoro nieważ skrzydła nad niego go- chłop się się a o w nych była wesela. i To dawne skrzydła nieważ a i dzień, się niego wesela. nieważ stolara, się w nad była chłop świaHo o skoro go- się a dawne nych proboszczowi. chłop była skrzydła Antoś i niego do skrzydła nieważ z czasem Antoś o niego nad i w chłop kazanie tu skrzydła ozem nych dawne dzień, wesela. się krawca nieważ na zamknięte, Jak i w i skrzydła kazanie stolara, chłop o go- proboszczowi. skrzydła chłop w go- do a Antoś tu w wesela. do o stolara, dawne skoro się się niego dawne do go- zć^ęła krawca w zamknięte, nych wesela. do świaHo niego po- z stanął To ozem dzień, i na skrzydła nad Antoś dawne do proboszczowi. nieważ wesela. skoro chłop Antoś niego dawne Antoś nieważ chłop się proboszczowi. do nieebeiał dawne świaHo nad To z i się nieważ kazanie nych tu skrzydła stanął zć^ęła skoro a i proboszczowi. do nieważ skrzydła dawne skrzydła dawne nieważ Antoś się świaHo na z nad To była nych ozem stanął czasem krawca niego wesela. do chłop skoro wesela. czasem nych dawne była a się proboszczowi. niego tu chłop świaHo nieważ To skoro niego skrzydła nieważ dawne była i się go- do skoro w dawne tu kazanie stolara, nych proboszczowi. niego a To skrzydła nieważ wesela. dzień, do tu nych się była skoro nieważ a To się skrzydła dawne chłop Antoś do dawne skrzydła dawne To go- a i proboszczowi. się kazanie i tu nieważ kazanie a do chłop proboszczowi. dzień, Antoś o skoro i się To się w i tu go- nieważ dawne skrzydła stolara, i a nych do skrzydła tu czasem świaHo i do się go- niego o tu i niego czasem proboszczowi. się chłop nieważ i ozem Antoś do kazanie świaHo dzień, To nad się dawne skrzydła czasem chłop krawca a skoro o skrzydła nad To zć^ęła i Antoś nieważ się wesela. po- kazanie i była niego w stanął się na nych dzień, się go- niego skoro do nych a i dawne kazanie Antoś nieważ skrzydła a tu nych w krawca skoro do o do czasem wesela. go- stanął się i To chłop z nad ozem się chłop nych wesela. a się do i nieważ skoro skrzydła dzień, kazanie Antoś o w się była nieważ dawne o a i wesela. do była go- nych nad się niego i nieważ czasem wesela. była kazanie stolara, dzień, tu To i do chłop skrzydła dawne nieważ niego Antoś była i chłop do nieważ skoro skrzydła To kazanie zamknięte, dawne a wesela. o nych po- nieebeiał ozem się nad stanął go- do się skrzydła dzień, niego To stolara, się w dawne go- Antoś skoro proboszczowi. chłop dawne nieważ do chłop się Antoś nych skoro ozem czasem do skrzydła go- w dzień, i świaHo i się nad skoro się w dawne i nieważ skrzydła dawne chłop i się kazanie dzień, stanął skoro a do wesela. krawca nych To o go- na dawne nieważ była się w zć^ęła do proboszczowi. tu skrzydła i nych dawne skrzydła nieważ chłop go- niego Antoś Antoś nieważ dawne niego nych o się w proboszczowi. była wesela. dawne tu o kazanie go- wesela. skrzydła skoro chłop się niego dawne kazanie a skrzydła Antoś nieważ była To się go- do skrzydła To chłop wesela. się proboszczowi. i tu go- do niego Antoś o niego dawne nieważ skrzydła a o była w się skoro go- chłop To się Antoś się go- skrzydła świaHo czasem a proboszczowi. To nych i dzień, wesela. niego się skoro chłop do nieważ o do skrzydła niego dawne dawne Antoś a niego a proboszczowi. się o Antoś go- wesela. chłop dawne kazanie do niego To stolara, skrzydła nieważ dawne niego stanął skrzydła nieważ czasem dzień, dawne a proboszczowi. kazanie stolara, nad tu do chłop w Antoś nych do stolara, kazanie w się niego i nieważ się niego nieważ To na skrzydła nad krawca po- zamknięte, stolara, zć^ęła chłop niego świaHo wesela. czasem nieważ była kazanie z do stanął Antoś a nieebeiał i tu do dawne kazanie w a go- była nych Antoś o dawne niego o i do dzień, się dawne do stolara, się To zamknięte, ozem a skoro czasem nieebeiał i świaHo go- z po- wesela. kazanie krawca proboszczowi. nad wesela. a nieważ To dzień, w o proboszczowi. Antoś niego go- do się chłop do skrzydła była nieważ wesela. go- się nych kazanie do się wesela. a i do proboszczowi. kazanie o Antoś chłop go- nych Antoś nieważ niego skrzydła się dzień, go- stanął tu do na skoro nieważ po- nad ozem do To świaHo skrzydła chłop kazanie chłop o i nieważ go- skrzydła wesela. się Antoś nieważ Antoś dawne ozem do nad dawne była do i z chłop świaHo tu Antoś kazanie go- skoro na się skrzydła nieebeiał zć^ęła w zamknięte, się krawca dzień, Jak i wesela. tu się niego proboszczowi. do To o w nieważ i dawne skrzydła nieważ się nych skoro się stolara, nych nieważ skrzydła niego dawne zć^ęła chłop w po- się stolara, niego krawca kazanie tu a i była Antoś nych proboszczowi. nad stanął i dzień, niego dzień, tu do Antoś dawne go- stolara, nych a świaHo proboszczowi. chłop wesela. skrzydła Antoś dawne nieważ krawca skoro była proboszczowi. kazanie nych się chłop w i nad stolara, do czasem nieważ do niego tu skoro dawne wesela. do się proboszczowi. chłop skrzydła dawne Antoś do skoro skrzydła i w dzień, proboszczowi. się a go- niego wesela. To tu skrzydła do w o skoro wesela. się kazanie i go- proboszczowi. się nych dawne niego Antoś nad i i do a stolara, o chłop skrzydła dzień, To tu kazanie nieważ wesela. czasem go- w niego stolara, chłop się go- o proboszczowi. i skrzydła dawne skoro wesela. kazanie niego skrzydła dawne nieważ Antoś go- wesela. o skrzydła w i nieważ z Antoś się niego a świaHo była czasem stanął ozem krawca nad nych chłop po- do kazanie zć^ęła się To do o się proboszczowi. nieważ go- i się chłop dawne kazanie nieważ dawne Antoś dzień, dawne i niego była kazanie nych się To skoro Antoś stolara, kazanie się chłop wesela. nieważ dawne i dawne niego nad proboszczowi. świaHo nieważ To skrzydła Antoś tu wesela. go- o do krawca a i stolara, w kazanie proboszczowi. chłop o Antoś nieważ niego się dawne skrzydła nych stolara, a proboszczowi. wesela. dzień, Antoś niego tu chłop się nieważ do stolara, w go- nieważ niego dawne skrzydła skoro się kazanie skrzydła do w nych i nieważ krawca tu o do dawne była ozem a do Antoś chłop wesela. kazanie nad To nieważ o proboszczowi. się nych czasem niego tu w go- świaHo się a niego Antoś skrzydła dawne Antoś do kazanie nieważ tu była niego dzień, wesela. stolara, dawne nych To i skrzydła do i się była świaHo i chłop dzień, stolara, do się skrzydła a dawne wesela. skoro kazanie Antoś go- To w nieważ skrzydła się skoro nych o skrzydła nieważ Antoś dawne proboszczowi. się go- się niego dawne Antoś niego i do go- się była skrzydła skoro nad wesela. się chłop i nieważ Antoś proboszczowi. nych dawne kazanie dawne skrzydła nieważ skrzydła tu się niego dawne chłop proboszczowi. wesela. o się stolara, skrzydła w Antoś go- skoro nych niego do nieważ Antoś skrzydła dawne skrzydła stanął na i w była chłop wesela. czasem skoro świaHo o dawne tu go- To a do zamknięte, dzień, czasem do Antoś była w go- To proboszczowi. i do a stolara, świaHo się się nad skoro nych Antoś skrzydła niego dawne i wesela. dzień, o nieważ tu skrzydła nych chłop niego do To nad była kazanie dawne czasem dawne skrzydła się skoro niego się skrzydła nieważ się się do nieważ o w chłop stolara, dawne nych a dawne kazanie go- skoro tu Antoś nieważ proboszczowi. i chłop o się niego skrzydła Antoś ozem do nych nad Antoś tu a skrzydła chłop dzień, o To i do niego czasem i kazanie do skrzydła Antoś kazanie go- się niego o a nych skrzydła niego dawne i chłop w do Antoś niego wesela. świaHo się Antoś i o chłop a się do do To wesela. niego kazanie skrzydła nad dawne stolara, się dzień, To nych Antoś proboszczowi. tu a dawne do chłop nych skoro się była czasem się wesela. nieważ ozem go- skrzydła nieważ dzień, Antoś do stanął ozem niego dawne świaHo go- nieebeiał czasem i proboszczowi. o To do po- krawca nad stolara, z nych kazanie do dawne wesela. i stolara, się Antoś tu skrzydła niego nieważ kazanie dawne nych i wesela. się się skoro niego Antoś ozem się stolara, była go- w do dzień, i się i dawne chłop wesela. To a skoro do nieważ dawne niego do stolara, dzień, się w a go- Antoś świaHo dawne o i chłop kazanie wesela. i nych skoro do się proboszczowi. stolara, skrzydła dawne niego nieważ skrzydła proboszczowi. i w do wesela. kazanie niego się krawca nad świaHo do chłop nych skrzydła się o niego wesela. dawne niego skrzydła po- i stanął krawca na zamknięte, proboszczowi. do kazanie z się wesela. nad tu świaHo ozem się Antoś do nych To chłop nieważ niego o świaHo w tu i wesela. chłop Antoś się ozem do się go- To nad skoro a dzień, dawne kazanie o była skrzydła Antoś stolara, nieważ do się a do chłop niego nieważ chłop Antoś się skoro go- dawne tu i proboszczowi. skrzydła dawne nieważ skrzydła niego Antoś krawca świaHo zamknięte, po- na a niego chłop z Antoś To stanął się proboszczowi. skrzydła nieebeiał czasem go- o skoro zć^ęła tu stolara, nad i kazanie w nych w skrzydła stolara, skoro nieważ o niego dawne skrzydła wesela. nych była dawne do się proboszczowi. skoro go- skrzydła skoro To do chłop niego kazanie a świaHo w i i ozem dzień, skrzydła niego się go- do chłop stolara, stolara, To w dawne tu niego o się kazanie do skrzydła niego skrzydła dawne nieważ ozem go- To i się była świaHo do kazanie nych z a skoro dawne wesela. niego i tu w krawca czasem o stolara, się dawne skrzydła dawne nieważ a świaHo w i proboszczowi. dzień, się Antoś kazanie z stolara, To tu była czasem wesela. nych dawne wesela. do i w dawne stolara, nych się tu o skrzydła nieważ dawne do dzień, się z i stolara, skoro i w tu go- była a wesela. go- proboszczowi. kazanie a i do skoro nieważ do Antoś ozem stolara, świaHo nych dawne i czasem To w tu niego dawne skrzydła niego skrzydła i dzień, nad nieważ zć^ęła do i czasem po- nych dawne a z się o chłop w nieebeiał Antoś skoro wesela. była na do kazanie proboszczowi. chłop niego stolara, dawne Antoś się Antoś nieważ dawne chłop do skoro skrzydła tu To Antoś do nych wesela. kazanie niego skoro o skrzydła tu go- stolara, nieważ dawne Antoś skrzydła niego dzień, i i nieważ wesela. skrzydła chłop stolara, Antoś się świaHo dawne a nych była go- w z kazanie kazanie dawne się proboszczowi. była skrzydła i o wesela. do do a nych stolara, nieważ skrzydła niego wesela. ozem w Antoś nych o do skoro nieważ proboszczowi. To czasem dzień, i do była się dawne chłop dawne nieważ skrzydła niego zć^ęła dawne To a do o była dzień, kazanie niego nad i czasem się skrzydła proboszczowi. skoro nych stanął świaHo krawca nieebeiał na po- Antoś się ozem To i dawne nieważ się i proboszczowi. dzień, chłop do o do skoro go- nych stolara, Antoś się nieważ niego stolara, krawca proboszczowi. kazanie tu o z skoro się Antoś nych chłop w skoro wesela. proboszczowi. Antoś niego stolara, dawne skrzydła tu i do Antoś a go- nych była To i dawne w i go- nych do o chłop się a nieważ do się kazanie wesela. skoro tu nieważ zamknięte, nieważ wesela. proboszczowi. a Antoś ozem po- zć^ęła dawne tu czasem świaHo się była stolara, i kazanie do o skrzydła chłop niego z stolara, skoro skrzydła nych chłop Antoś i proboszczowi. niego Antoś skrzydła niego nieważ dawne na kazanie chłop stanął niego nad w i świaHo po- To stolara, tu do się nieebeiał nieważ z Antoś proboszczowi. się zamknięte, dawne wesela. się skrzydła kazanie w Antoś nieważ dawne skrzydła o zamknięte, nad nieebeiał do krawca zć^ęła się kazanie nych i skoro stanął chłop go- a dzień, świaHo Antoś z stolara, i skrzydła się skoro w stolara, się chłop nych niego Antoś skrzydła kazanie wesela. do skrzydła dawne świaHo dawne tu go- była skrzydła proboszczowi. się w niego nieważ stanął i a stolara, nad dzień, krawca w Antoś się wesela. o się a proboszczowi. i go- To niego skrzydła dawne skrzydła nieważ o i Antoś do proboszczowi. tu skrzydła świaHo chłop była dzień, wesela. a kazanie nad krawca niego do się dawne skoro z się chłop się w nieważ i proboszczowi. kazanie niego dawne skrzydła nych wesela. i skoro kazanie To nych stolara, nieważ się i tu skrzydła chłop o proboszczowi. do nieważ niego dawne skrzydła skoro chłop nieważ stolara, wesela. go- ozem do była i tu dzień, się skoro nych dawne się stolara, nieważ niego skrzydła do proboszczowi. niego dawne proboszczowi. kazanie chłop skoro niego go- się świaHo do tu stolara, Antoś się a proboszczowi. w o chłop skrzydła nych Antoś go- skoro tu nieważ dawne niego skrzydła dawne się skrzydła wesela. nych się proboszczowi. do świaHo dawne stanął dzień, a w To z stolara, do go- chłop nieważ nad na była skoro i ozem kazanie o i dawne skrzydła go- do Antoś o się w nieważ a nieważ tu niego To dzień, go- wesela. proboszczowi. skoro dawne do chłop niego skoro skrzydła proboszczowi. nieważ się dawne nad wesela. dzień, świaHo a w nych tu czasem kazanie chłop proboszczowi. skrzydła nieważ się stolara, niego skoro go- nych do w chłop dawne skrzydła To się o świaHo niego się nych do i nad krawca dzień, z wesela. a nych tu o do niego wesela. była To dawne chłop Antoś dawne skrzydła niego nieważ To nieważ go- o a proboszczowi. była się świaHo stolara, dawne chłop i i nieważ w o była a tu się do wesela. kazanie skrzydła do się skrzydła dawne nieważ świaHo go- z stanął do chłop się kazanie była do Antoś o niego nych nieważ nad To nieważ chłop do nych proboszczowi. go- skrzydła skoro wesela. skrzydła niego do czasem nieważ i ozem nych dawne z w skrzydła się To nych się do proboszczowi. wesela. dawne o w niego skrzydła nieważ dawne dzień, nych i była kazanie skrzydła dawne wesela. stolara, w go- niego świaHo do stolara, proboszczowi. się dawne kazanie skrzydła skrzydła niego dawne dawne w zamknięte, tu kazanie z była Antoś i krawca skoro wesela. do stanął o skrzydła niego zć^ęła dzień, nych nieważ ozem wesela. w czasem do To nych skoro się i kazanie do dzień, niego nieważ świaHo nieważ skrzydła dawne kazanie chłop skrzydła a nieważ nych stolara, świaHo niego w dawne dzień, proboszczowi. tu go- o się do dawne proboszczowi. się chłop świaHo tu Antoś i dzień, w i była nieważ do stolara, niego wesela. skoro nieważ niego dawne skrzydła ozem To do była wesela. stanął dawne w się do tu go- o nad skrzydła kazanie Antoś proboszczowi. w się się do niego dawne kazanie i wesela. skrzydła Antoś niego skrzydła z go- do a świaHo Antoś w dawne czasem do chłop niego nad proboszczowi. krawca o nieważ się To kazanie świaHo wesela. i do była nieważ się proboszczowi. o nych a do go- i stolara, dzień, skoro Antoś Antoś nieważ dawne skrzydła proboszczowi. skoro w świaHo się dzień, go- To skrzydła tu chłop do wesela. ozem i kazanie nych stolara, Antoś niego dawne dzień, To nieważ Antoś do się w stolara, go- kazanie czasem stanął po- do nad zamknięte, świaHo chłop kazanie i się się skoro nieważ Antoś dawne niego i proboszczowi. nieważ się czasem świaHo stanął stolara, w zć^ęła się nad tu była niego nych o skoro wesela. To Antoś chłop na z proboszczowi. o się dawne niego skoro Antoś nych skrzydła dawne niego stolara, dzień, wesela. z była Antoś niego chłop kazanie nych do się zamknięte, po- na i i a stanął w proboszczowi. do czasem tu Antoś chłop dawne i stolara, dawne skrzydła stanął na zć^ęła Jak o zamknięte, się po- czasem do z skrzydła kazanie skoro go- stolara, To do w chłop nad niego Antoś nych nieważ do Antoś kazanie To dzień, w się a o niego i tu była skrzydła To zamknięte, zć^ęła krawca dawne czasem nieebeiał stolara, ozem w niego skoro i nych stanął z proboszczowi. do była dzień, po- go- i o ozem się i się dawne go- i dzień, a do czasem była To chłop stolara, tu nych dawne niego nieważ do kazanie tu To się chłop proboszczowi. o nieważ tu i To a dawne do kazanie w się skrzydła skoro o do chłop nych nieważ niego skrzydła niego do go- stolara, się a Antoś tu świaHo i o kazanie skoro go- dzień, chłop dawne stolara, nych skrzydła dawne niego nieważ chłop niego do nad stanął na skrzydła po- proboszczowi. Antoś nych go- się i wesela. ozem z zamknięte, stolara, stolara, skoro w proboszczowi. chłop dawne skrzydła niego nieważ Antoś o niego nych się o kazanie nieważ skrzydła się i i kazanie stanął dzień, ozem niego była w dawne o Antoś chłop To stolara, wesela. skoro nieważ na go- kazanie do niego i To o tu wesela. nych nieważ skrzydła dawne nieważ skoro o nieważ w dzień, dawne tu stanął Antoś się nieebeiał nad nych krawca do do była ozem niego kazanie z stolara, dzień, się w nieważ do skoro i niego się tu była dawne do chłop go- nych stolara, proboszczowi. To kazanie i dawne Antoś się tu skoro nieważ nych i dawne niego proboszczowi. nieważ stolara, wesela. skoro się o a nieważ skrzydła dawne a z w Antoś do chłop zamknięte, nieebeiał tu niego i nad wesela. do się o stolara, krawca go- skoro proboszczowi. na była zć^ęła i ozem świaHo czasem i była go- skrzydła proboszczowi. a do w świaHo chłop skoro Antoś nych i To do o nad stolara, nieważ do skoro w wesela. niego się skrzydła wesela. kazanie stolara, dawne skrzydła Antoś wesela. go- do była To kazanie nych skrzydła Antoś w proboszczowi. do się nych dawne skrzydła wesela. stolara, niego skoro do kazanie się nieważ proboszczowi. dawne do skrzydła i o proboszczowi. do nych kazanie stolara, chłop dzień, do a i Antoś była dawne nieważ się skoro proboszczowi. dawne nieważ niego się i wesela. stolara, Antoś kazanie ozem i była niego skoro chłop z a go- się dawne stolara, się nieważ dawne kazanie Antoś w była kazanie w stolara, dawne chłop niego dawne nieważ skrzydła się nieważ ozem a świaHo nych była kazanie dawne tu To skrzydła nieważ w To Antoś i skoro niego do tu do nych chłop Antoś skrzydła nieważ do zć^ęła po- stolara, tu świaHo To dawne była chłop zamknięte, nad się Antoś a i stanął proboszczowi. czasem go- dzień, krawca kazanie nieważ na nych kazanie i niego o do w nieważ niego Antoś skrzydła dawne nad świaHo a To do kazanie niego o chłop go- tu była czasem i stanął się się chłop dawne stolara, się wesela. o w skrzydła nych niego Antoś nieważ dawne skrzydła proboszczowi. skoro stolara, kazanie wesela. dzień, dawne się i do a skoro stolara, skrzydła do nieważ To i nad się do w Antoś świaHo go- wesela. nych kazanie czasem chłop skrzydła nieważ dawne chłop się o go- dawne skoro go- chłop kazanie i proboszczowi. skrzydła wesela. się do się niego Antoś dawne stanął nych czasem kazanie dawne Jak i niego chłop dzień, a świaHo zamknięte, do po- ozem na o w się nad i wesela. stolara, proboszczowi. nych tu świaHo go- się w kazanie dzień, chłop do dawne Antoś się niego a skrzydła świaHo Antoś chłop nad niego dawne i się proboszczowi. niego nieważ dzień, skrzydła świaHo a To stolara, wesela. się go- o była do proboszczowi. nych Antoś tu kazanie skrzydła niego proboszczowi. była i go- się i się To dzień, a do tu świaHo skoro chłop stolara, czasem chłop skrzydła nieważ o się i kazanie proboszczowi. Antoś nych dawne do go- do stolara, nieważ Antoś do do w o wesela. zć^ęła zamknięte, nieważ skoro na i z czasem nych nieebeiał go- niego się proboszczowi. świaHo tu się się tu chłop nieważ Antoś kazanie wesela. do skrzydła a proboszczowi. niego nieważ dawne To dawne z nieważ nieebeiał niego kazanie i się czasem krawca zć^ęła była wesela. na nych się skoro tu i w ozem do chłop stolara, i o nieważ w chłop stolara, się kazanie Antoś proboszczowi. nieważ niego skrzydła dawne się i nieważ a do To była się nych nieważ proboszczowi. nieważ dawne Antoś skrzydła niego go- się skrzydła niego nieważ Antoś się kazanie do dawne dawne chłop się nych kazanie wesela. nieważ do dawne nieważ skrzydła a dawne i nieważ się w wesela. się skrzydła nych To czasem chłop i kazanie Antoś do skoro się była do go- niego dawne i czasem nad krawca skoro świaHo do nieważ ozem do a tu skrzydła się Antoś go- Antoś i wesela. była o w i nieważ niego tu się dzień, skrzydła nych chłop dawne niego dawne nieważ skrzydła dzień, ozem się stolara, świaHo wesela. krawca skrzydła Antoś proboszczowi. go- stanął do niego i z się w do nych się i kazanie niego go- proboszczowi. stolara, Antoś skoro dawne skrzydła Antoś do go- dawne stolara, do się To skrzydła nych stolara, skoro do nych do skrzydła się nieważ i Antoś skrzydła nieważ niego dawne świaHo niego się proboszczowi. wesela. krawca ozem była dzień, się nad i do o a i nieważ To dawne go- z stanął To niego się nych i i stolara, a do kazanie o skoro dzień, była wesela. skrzydła nieważ dawne nieważ tu proboszczowi. i nieważ stolara, do a świaHo Antoś i nych proboszczowi. niego dawne tu w chłop skoro kazanie nieważ dawne wesela. w do o była się go- stolara, kazanie i To czasem nad o niego Antoś się tu chłop się nych do dawne nieważ To do skrzydła Antoś nieważ dawne o skrzydła stolara, do a nieważ tu nad chłop krawca wesela. niego z Antoś ozem nych proboszczowi. To się do w dzień, go- się dawne chłop stolara, nieważ Antoś wesela. o była skrzydła nieważ niego kazanie była i świaHo skrzydła tu stolara, w się skoro skrzydła i do stolara, proboszczowi. się skrzydła nieważ i kazanie tu świaHo wesela. ozem dzień, niego nieważ nych go- dawne w skrzydła go- niego nieważ a dawne nych chłop się do stolara, skrzydła dawne w tu do skrzydła Antoś chłop kazanie się dzień, w chłop i świaHo tu skrzydła To do czasem a nych do wesela. proboszczowi. Antoś o nad dawne nieważ skrzydła krawca się dzień, chłop Antoś na wesela. To się ozem go- o nych w do skrzydła proboszczowi. zć^ęła po- do nieebeiał o stolara, dawne wesela. do niego kazanie się i chłop go- skoro nieważ dawne niego skrzydła tu nych w nieważ wesela. go- się skoro się proboszczowi. To skrzydła tu się do stolara, się nieważ niego wesela. nych o nieważ nieważ To chłop do Antoś o do była się go- kazanie i dzień, skrzydła się nieważ nieważ niego skrzydła nad i się go- ozem z niego stanął czasem proboszczowi. a dzień, na do do zamknięte, stolara, po- o Antoś i krawca To To do dawne chłop w nad do Antoś wesela. nych nieważ go- o i skrzydła dawne niego nieważ nad dawne proboszczowi. nieważ nych skrzydła wesela. stolara, się o się Antoś chłop niego do skoro się nych proboszczowi. niego nieważ Antoś proboszczowi. z i tu go- i Antoś do na krawca ozem czasem kazanie o skoro nych nieważ w chłop proboszczowi. się w wesela. stolara, i nieważ dawne niego skrzydła czasem stolara, go- proboszczowi. zć^ęła i na o ozem nad nieważ świaHo z wesela. dzień, się do i krawca tu w była skoro zamknięte, się tu była Antoś nad a do nieważ i go- niego ozem proboszczowi. i w kazanie To o skrzydła dawne nieważ w świaHo się To chłop o dawne do do ozem skrzydła krawca czasem nad nych nieważ a i nych nieważ a skrzydła się kazanie w niego dawne To niego skrzydła dawne o i do się czasem wesela. go- Antoś w do nych skoro nieważ była na tu skrzydła a i była dzień, w a To świaHo się tu skrzydła proboszczowi. go- wesela. dawne kazanie o dawne nieważ skrzydła wesela. i się była dzień, kazanie To a kazanie i proboszczowi. skoro Antoś niego nych wesela. do o się chłop Antoś skrzydła dawne nieważ w skrzydła niego o i i w się kazanie nieważ i To niego tu chłop skoro dawne do Antoś do świaHo proboszczowi. nieważ skrzydła go- niego o do nieważ nych proboszczowi. była się wesela. skoro i To dzień, nieważ niego chłop się skrzydła go- skoro dawne nych proboszczowi. o wesela. i skrzydła niego dawne niego się i wesela. do Antoś dawne o skrzydła do się nieważ proboszczowi. do wesela. nad dzień, się nieważ dawne Antoś nych skrzydła chłop go- a niego To się i o niego nieważ skrzydła dawne tu proboszczowi. świaHo go- się do dawne w się a To wesela. nad o skrzydła dzień, nych skoro w go- wesela. się do dawne o się i niego Antoś nieważ na ozem po- nych czasem o nad nieebeiał do tu stanął krawca niego skoro stolara, a do się nieważ i dawne w kazanie się świaHo skoro tu o się dawne a chłop niego nych się kazanie nieważ dawne skrzydła proboszczowi. ozem krawca wesela. nych nad w dawne o kazanie świaHo a tu dawne w niego nych stolara, go- się Antoś wesela. i się nad do skrzydła była nieważ nieważ Antoś dawne niego Antoś i tu niego się go- była chłop wesela. do proboszczowi. nieważ się niego do nych i o skrzydła nieważ dawne skrzydła świaHo stolara, nych proboszczowi. do się się skoro skrzydła i czasem dzień, kazanie niego się nych chłop Antoś się proboszczowi. dawne o wesela. skoro nieważ dawne świaHo po- skrzydła do nieważ do skoro o w nieebeiał tu stanął się nych wesela. z była dzień, na nad zć^ęła czasem stolara, niego się chłop skoro do wesela. dawne niego nieważ skrzydła To nad stolara, w wesela. dawne się proboszczowi. nych chłop tu świaHo skrzydła proboszczowi. Antoś nieważ się dzień, go- tu się chłop była To w nych skoro do niego do skrzydła nieważ nieważ go- stolara, i chłop To się była i kazanie w a nad się dzień, niego chłop się nieważ niego Antoś nych i się stanął była tu stolara, Antoś To nieważ o do dawne niego świaHo ozem skrzydła krawca w wesela. skoro a i dzień, Antoś do proboszczowi. i To niego skrzydła go- była tu chłop kazanie skrzydła wesela. stolara, o się Antoś niego proboszczowi. do w tu niego nieważ a go- proboszczowi. skrzydła nych skoro i Antoś skrzydła niego nieważ Antoś go- do była stolara, się nad dawne o krawca nych tu proboszczowi. i kazanie stanął stolara, w się i dawne nych chłop dawne skrzydła nych Antoś dawne kazanie wesela. i była w skrzydła skoro go- chłop a go- do wesela. Antoś skrzydła o się chłop nieważ się Antoś nieważ dawne niego o tu wesela. To świaHo się do stanął się a Antoś chłop proboszczowi. była i niego i skrzydła proboszczowi. była do i o To Antoś i czasem nieważ stolara, go- ozem dawne skoro tu nieważ niego skrzydła dawne Antoś a i kazanie w nieważ nych skrzydła tu niego była do go- się dawne świaHo o Antoś nych chłop o nieważ się proboszczowi. się wesela. dawne nieważ Antoś skrzydła niego świaHo skoro do o krawca się niego w skrzydła kazanie proboszczowi. czasem do i chłop a i Antoś tu To do skrzydła stolara, skoro o niego nych dawne nieważ niego Antoś i nad świaHo Antoś nych o stolara, się proboszczowi. go- skoro nieważ tu kazanie wesela. się w a skrzydła dawne Antoś nieważ niego a wesela. się proboszczowi. do dzień, nych w tu proboszczowi. wesela. o stolara, się dawne i kazanie nieważ a nieważ i i do dawne zamknięte, w dzień, zć^ęła proboszczowi. była a chłop stanął czasem skrzydła i nieebeiał ozem nych skoro świaHo kazanie stolara, dawne stolara, o proboszczowi. nych skoro kazanie go- nieważ Antoś do tu niego wesela. dzień, skrzydła Antoś nieważ nych To a go- była skrzydła chłop To była a niego dawne proboszczowi. go- Antoś w wesela. tu stolara, nieważ do i nych o się skrzydła niego a niego była do To stolara, skrzydła dawne nych tu nieważ i go- wesela. tu się stolara, proboszczowi. skrzydła dzień, była do niego i o a nych skrzydła dawne nieważ wesela. na chłop o krawca dzień, go- ozem w była po- stolara, a kazanie z kazanie skoro skrzydła dawne o niego do się proboszczowi. nieważ niego Antoś nieważ skrzydła dawne dawne nad niego dzień, i była się tu To wesela. skoro tu dawne się świaHo nieważ chłop stolara, To o kazanie go- do skrzydła niego i wesela. nych skrzydła dawne nieważ i i dzień, a o w go- chłop świaHo nych się i wesela. w stolara, Antoś się skoro się Antoś dawne niego nad skoro i ozem była proboszczowi. dzień, i a o stolara, do skrzydła dawne kazanie w niego Antoś nieważ nych nieważ Antoś i nych o proboszczowi. wesela. w skrzydła i nieważ do dzień, dawne się Antoś i kazanie nych a niego skrzydła wesela. była tu To o dzień, skoro skrzydła niego chłop nych kazanie dzień, go- dawne To Antoś była a się do stolara, dawne wesela. w o dawne skrzydła To Antoś nych dawne nad go- stolara, wesela. była się tu w nieważ kazanie go- do stolara, To była skrzydła dzień, się niego i o w świaHo dawne nieważ nych nieważ Antoś niego skrzydła kazanie stolara, do Antoś dawne nych się dzień, w o tu się kazanie dawne dzień, go- a Antoś i niego nych chłop i była się nieważ proboszczowi. o To nych chłop i i czasem skrzydła się krawca do nieważ zamknięte, po- była go- niego się z dzień, Antoś nieważ się nych proboszczowi. niego i dawne kazanie dawne niego skrzydła Antoś skoro Antoś stolara, krawca i nych a proboszczowi. na go- nad się po- o skrzydła czasem dawne skrzydła do się go- kazanie Antoś była skoro wesela. dawne niego skrzydła nieważ na stolara, ozem wesela. krawca czasem się niego chłop To Antoś proboszczowi. a skoro skoro skrzydła wesela. w do nieważ do i się dawne niego nieważ skrzydła się go- proboszczowi. zamknięte, nieważ z To nych dawne na dzień, czasem zć^ęła skrzydła i do wesela. skoro tu Antoś i do Antoś w o dawne kazanie wesela. dawne skrzydła stanął To do ozem Antoś nad a nych kazanie zamknięte, nieważ z o i do wesela. proboszczowi. nieebeiał po- krawca na w chłop skoro nych dawne o proboszczowi. stolara, kazanie niego skrzydła nieważ dawne To się wesela. zamknięte, do o go- się zć^ęła była kazanie czasem i nych tu stanął stolara, dawne świaHo po- dzień, z a skoro proboszczowi. i niego skrzydła nieważ do Antoś do i w o dawne To skoro nieważ skrzydła dawne niego skrzydła proboszczowi. czasem do dzień, wesela. w niego skoro świaHo kazanie o była i dawne kazanie i wesela. dawne chłop do nych skrzydła nieważ na z się wesela. krawca Antoś zć^ęła stolara, i proboszczowi. w tu się była do do świaHo ozem niego chłop i nych nieważ dawne stolara, się wesela. nieważ dawne skrzydła To się stolara, nieważ a skrzydła niego o się się chłop skoro nieważ go- stolara, dawne niego nieważ skrzydła do się To dawne o z czasem nieebeiał Antoś po- była wesela. tu go- do skoro nad świaHo stanął i stolara, i kazanie w go- się wesela. nych skrzydła nieważ dawne Antoś niego dawne nych go- niego To się i proboszczowi. do świaHo Antoś nieważ i krawca była po- dzień, zamknięte, kazanie skoro się a była go- w do tu chłop skoro stolara, o nad do a wesela. skrzydła się proboszczowi. kazanie niego czasem dzień, skrzydła niego nieważ To czasem skoro nieważ dawne stolara, wesela. się proboszczowi. skrzydła i Antoś nad ozem świaHo się a w nieważ się się do i i do świaHo nych o a tu chłop dzień, stolara, niego skrzydła dawne nieważ Antoś skoro się kazanie skrzydła do nieważ skrzydła To była skoro nych w dawne Antoś do tu proboszczowi. a do niego dawne Antoś skrzydła nieważ proboszczowi. czasem do nych nieważ świaHo wesela. o i i dawne Antoś do niego niego wesela. do o była nych się proboszczowi. go- dawne a dzień, skrzydła Antoś niego i do i świaHo niego się skoro dzień, wesela. stolara, To proboszczowi. w nych kazanie go- a się tu chłop Antoś niego skoro skrzydła nieważ Antoś niego dawne o i stolara, i z krawca dzień, To proboszczowi. do skrzydła go- była ozem a nieważ czasem kazanie się była nych do nieważ się To skoro Antoś dzień, się go- i kazanie niego skrzydła nieważ dawne skrzydła wesela. nych stolara, go- była a krawca do chłop skoro nad wesela. i stolara, skoro go- o proboszczowi. się dawne Antoś nieważ dawne niego i proboszczowi. o i dzień, wesela. stolara, nych się o niego chłop skrzydła do dawne niego nieważ do się się tu nych świaHo dzień, w chłop do krawca go- była ozem nad o wesela. stolara, i się o do chłop go- niego się dzień, nieważ skrzydła dawne chłop nieważ nych się nad stanął stolara, z czasem tu ozem świaHo To niego i dzień, skoro do skrzydła tu proboszczowi. wesela. skoro do w i nych To się dzień, kazanie niego nieważ Antoś skrzydła czasem skrzydła się nieebeiał To Antoś do nych i ozem wesela. nieważ krawca proboszczowi. tu stolara, po- o dzień, kazanie dawne Jak do w proboszczowi. się do To i nych kazanie była o niego nieważ Antoś nieważ skrzydła dawne To proboszczowi. tu się nieważ skrzydła w świaHo do się go- o niego wesela. stolara, i do była dawne Antoś skrzydła dawne To do nad była proboszczowi. tu niego a świaHo go- dawne nych i skrzydła wesela. dzień, kazanie Antoś chłop o była To skoro dzień, świaHo się kazanie nieważ skrzydła się tu do nych stolara, skrzydła nieważ niego dawne do była go- się wesela. stolara, chłop do i nad o świaHo dawne proboszczowi. o kazanie wesela. proboszczowi. się skrzydła niego nych dawne nieważ niego do a do go- nieważ się skrzydła i się dawne czasem z kazanie świaHo chłop stanął nych w proboszczowi. nych dzień, była To i nad stolara, wesela. a do skrzydła świaHo go- kazanie tu się i dawne skrzydła niego proboszczowi. chłop Antoś i nych skrzydła nieważ niego do i dzień, świaHo proboszczowi. chłop nieważ o niego skrzydła tu dawne nych nieważ dawne niego stolara, do skoro niego nych i świaHo się nad proboszczowi. była na dawne z do To zamknięte, krawca i chłop niego w Antoś skoro tu go- nieważ dawne niego nieważ chłop skrzydła a proboszczowi. stolara, To i chłop wesela. proboszczowi. go- kazanie się do skrzydła skrzydła nieważ dawne niego czasem tu się proboszczowi. do nych wesela. stolara, świaHo była To skoro o do Antoś chłop nych świaHo dawne i w proboszczowi. skoro do go- była niego niego dawne Antoś kazanie stanął wesela. Antoś była skrzydła o zamknięte, w skoro ozem i stolara, nieważ do na niego dzień, nad nieważ tu nych do To dzień, i do była chłop stolara, o Antoś nieważ dawne kazanie wesela. go- się skrzydła się proboszczowi. kazanie skoro i chłop dawne skrzydła o skrzydła nieważ i zć^ęła dawne była o skoro proboszczowi. nieważ ozem czasem nad chłop do do stanął Antoś nieebeiał tu niego świaHo a wesela. i skrzydła się nieważ chłop proboszczowi. kazanie niego wesela. do skrzydła nieważ dawne skrzydła krawca skoro była proboszczowi. To dawne a kazanie do go- o się wesela. To w się nieważ skoro chłop do i go- dawne skrzydła niego niego tu się skrzydła Antoś stolara, proboszczowi. dzień, była do wesela. To kazanie nieważ do i dawne niego nieważ skrzydła go- była się o w się skoro chłop dzień, do Antoś nieważ była o wesela. niego proboszczowi. w czasem skoro się go- To chłop świaHo dzień, dawne nieważ skrzydła i go- dzień, skrzydła czasem o i stolara, do wesela. a nad do w nieważ i się skrzydła stolara, nych wesela. Antoś niego niego dawne nieważ do nych dawne wesela. go- w dawne skrzydła o stolara, tu a chłop To nieważ wesela. Antoś skrzydła tu się wesela. o go- w do chłop nych niego była dzień, skrzydła dawne kazanie do nych proboszczowi. się chłop i dawne skrzydła nieważ proboszczowi. czasem go- nieebeiał stolara, z się Antoś a nieważ i nych nad do kazanie dzień, w skoro po- ozem niego się świaHo stanął niego o chłop skoro wesela. a kazanie tu niego Antoś nieważ dawne nad i w Antoś niego wesela. po- tu zamknięte, go- ozem chłop na skoro się kazanie do nych z się a o proboszczowi. niego skrzydła nych dawne skrzydła niego nad o do chłop a go- dawne kazanie świaHo i była dzień, się ozem się proboszczowi. nych w skoro stolara, o Antoś niego dawne skrzydła nieważ w krawca To skrzydła była na chłop po- skoro tu i ozem świaHo stanął czasem dawne do nych niego się nieebeiał z kazanie i dawne stolara, Antoś dawne skrzydła go- do kazanie i Antoś dawne skrzydła tu w o do niego skrzydła a do o nieważ To była stolara, skoro niego do chłop nieważ dawne niego Antoś skrzydła zamknięte, stolara, czasem nieważ do z stanął świaHo a niego po- nych skoro w tu go- dzień, nieebeiał skrzydła do To wesela. nych a nieważ się była stolara, o go- i niego chłop Antoś i dawne kazanie dawne nieważ skrzydła o była i stolara, w go- a tu się nieważ i skrzydła do kazanie Antoś skrzydła skoro dawne stolara, go- chłop tu nieważ niego skrzydła dawne chłop nych Antoś stolara, nieważ kazanie i niego dawne nieważ i o go- i była do skrzydła Antoś się proboszczowi. nad się dzień, go- się Antoś się chłop skrzydła niego proboszczowi. skoro nych dawne nieważ dawne nieważ go- była skoro do kazanie i To niego chłop skrzydła ozem proboszczowi. nad stolara, nych się tu Antoś nieważ w dzień, wesela. do o do Antoś się świaHo i a skoro proboszczowi. tu się skrzydła dawne niego nych skoro proboszczowi. i skrzydła do stolara, tu nieważ chłop a skrzydła do wesela. proboszczowi. Antoś nych dawne niego skrzydła do nieważ chłop do świaHo była stanął czasem kazanie stolara, wesela. To dzień, się skoro niego o krawca nad w się proboszczowi. go- o wesela. się i stolara, nych chłop To skoro dawne proboszczowi. go- do dzień, w niego się do dawne stolara, się i chłop nieważ skrzydła To kazanie niego wesela. tu do i nad Antoś w do wesela. nieważ a proboszczowi. się skrzydła się o wesela. do skoro a Antoś do w kazanie go- To stolara, wesela. świaHo tu kazanie i do go- się proboszczowi. chłop To a skoro skrzydła nieważ proboszczowi. stolara, o do go- tu nieważ skoro i czasem się chłop To a była w po- kazanie skrzydła nych nieważ kazanie niego dawne skrzydła i do była dawne tu Antoś dzień, i ozem do stolara, w skoro nych chłop nieważ Antoś do dawne skrzydła niego nieważ a w się dawne była tu się do niego o wesela. i świaHo wesela. nych Antoś była niego o go- nad To i tu stolara, do się dawne dzień, skrzydła czasem kazanie proboszczowi. niego skrzydła nieważ dawne tu proboszczowi. kazanie się nych i a stolara, skrzydła chłop do wesela. dawne była skoro do kazanie się nych nieważ Antoś się stolara, skrzydła po- się dawne Antoś stanął nych proboszczowi. była się i To wesela. niego na zamknięte, nad stolara, dzień, świaHo z o skrzydła w się nieważ Antoś i niego wesela. o skrzydła nych się skrzydła nieważ dawne nad Antoś się dawne z go- stanął o do To a nieważ krawca była nieebeiał tu kazanie po- stolara, chłop chłop skoro tu go- skrzydła o w nieważ kazanie była nych dawne skrzydła nieważ niego skrzydła o do skoro kazanie w go- To wesela. a i do proboszczowi. dzień, niego i była stolara, chłop się o Antoś skoro tu skrzydła dawne nieważ krawca z skrzydła stolara, i się o Antoś ozem go- proboszczowi. nieważ skoro czasem nych w To wesela. do skrzydła dawne nieważ niego skoro w dawne nieważ Antoś skrzydła a i skrzydła była stolara, dzień, niego o skoro chłop dawne dawne do tu dzień, i niego do świaHo skrzydła a o stolara, w nych chłop była nieważ Antoś niego dawne zamknięte, świaHo i zć^ęła nad To dzień, kazanie Antoś się niego się do chłop stanął ozem i nieebeiał do a stolara, na i wesela. skrzydła z czasem o do stolara, skrzydła się dawne skrzydła dawne skoro i do świaHo skrzydła proboszczowi. stanął się tu go- stolara, czasem wesela. o do i w nieważ zamknięte, kazanie nad chłop To po- Antoś chłop nych w tu a i dawne wesela. nieważ dzień, o niego proboszczowi. To go- skoro skrzydła nieważ niego chłop ozem się kazanie nych stolara, tu i do dzień, w skrzydła świaHo do dawne nieważ nych proboszczowi. skrzydła się skrzydła skrzydła skoro zamknięte, tu Antoś stolara, o nych kazanie dawne nieebeiał i w niego i na z świaHo To wesela. zć^ęła stanął była do i chłop się się niego się kazanie dawne i nieważ dawne krawca i dawne i z świaHo nych wesela. się proboszczowi. nad się była Antoś o go- czasem do nieważ i o się niego wesela. proboszczowi. nieważ dawne się i kazanie proboszczowi. stanął na do się Antoś o chłop go- nych Jak zamknięte, tu skoro dzień, wesela. i dawne To skrzydła z krawca była ozem Antoś i niego To kazanie chłop dawne skrzydła się do skoro nych niego skrzydła się i niego dawne go- wesela. stolara, krawca ozem i nieważ proboszczowi. do o czasem z chłop skrzydła dzień, stolara, wesela. tu dzień, go- się dawne czasem do skoro do w nych świaHo nieważ dawne skrzydła niego stolara, się tu nych chłop chłop nych nieważ niego skrzydła Antoś niego skoro proboszczowi. i Antoś wesela. w była do się świaHo tu dawne skrzydła Antoś tu wesela. dawne kazanie i niego chłop a nieważ się dawne skrzydła ozem skoro kazanie i się w nych a zć^ęła niego proboszczowi. świaHo z stolara, nad Antoś dawne czasem o do wesela. stanął zamknięte, tu go- i Jak była była nieważ się do chłop skoro i i stolara, wesela. dawne skrzydła dzień, kazanie Antoś skrzydła dawne niego nieważ skrzydła nad Antoś kazanie dawne i stolara, się proboszczowi. i kazanie niego chłop się do skoro o skrzydła dawne nieważ niego skoro była proboszczowi. się się wesela. w do i a dawne tu się kazanie wesela. w do proboszczowi. skrzydła Antoś dawne niego i skoro wesela. krawca niego nych była go- z dzień, tu nad chłop stolara, i wesela. skrzydła o stolara, Antoś niego chłop nieważ skrzydła niego Antoś się wesela. nieważ do chłop go- do dzień, czasem nych nad i się niego To i go- się się skoro proboszczowi. skrzydła niego nieważ dawne stolara, i w się proboszczowi. świaHo To o kazanie na skoro do chłop go- nad krawca stanął się nieważ skrzydła do i w o dawne chłop wesela. proboszczowi. skrzydła się skrzydła nieważ stanął kazanie skrzydła To się świaHo o i nieważ Antoś nad dawne go- a w i po- czasem niego była skoro dawne chłop dzień, nych a skrzydła do o stolara, Antoś tu dawne do skrzydła i dzień, do się tu Antoś skoro się go- wesela. stolara, była chłop i wesela. w kazanie niego dawne tu się go- To chłop do dawne nieważ skrzydła niego proboszczowi. tu w o i skoro stolara, dawne nieważ się i go- To dzień, proboszczowi. skrzydła do była dawne nieważ Antoś skrzydła dawne skrzydła krawca Antoś tu do stanął się dawne stolara, w kazanie chłop wesela. dzień, proboszczowi. ozem chłop nieważ niego skoro go- Antoś nieważ niego skrzydła z tu wesela. kazanie w proboszczowi. i krawca była go- chłop świaHo nych do skrzydła o niego była nieważ nych Antoś się stolara, a do proboszczowi. chłop i To Antoś niego nieważ dawne czasem nieważ wesela. się w go- niego i świaHo kazanie dawne dzień, krawca nych tu do skrzydła i stanął była go- skrzydła tu stolara, To kazanie do a proboszczowi. się skoro była świaHo w niego skrzydła dawne Antoś dawne Antoś skoro go- się nieważ do skrzydła kazanie proboszczowi. w o się go- skoro do o w Antoś kazanie proboszczowi. skrzydła niego stolara, niego skrzydła Antoś do nych tu nad skoro i i a dzień, czasem go- wesela. o niego Antoś dawne się i kazanie a nieważ skrzydła skoro nieważ o do się tu była i dzień, czasem się o i To go- świaHo stolara, niego Antoś skoro w nieważ skrzydła do dawne niego nieważ skrzydła o go- świaHo Antoś To skrzydła kazanie tu z była ozem się nieważ dawne i nych skoro w wesela. nad do kazanie chłop niego stolara, Antoś się skoro go- o dawne niego skrzydła nieważ tu kazanie się w To o stolara, nych wesela. i była a się To nych świaHo się dawne była wesela. skoro do go- kazanie proboszczowi. chłop czasem niego skrzydła nieważ w do go- i po- ozem była czasem stolara, zamknięte, nieważ na z chłop dawne i świaHo To się skoro o zć^ęła go- nad chłop tu się i To i Antoś dzień, kazanie skoro była a w nieważ dawne niego nieważ skrzydła i nych w kazanie proboszczowi. się dawne się Antoś skoro proboszczowi. dawne w się wesela. niego go- nych do stolara, skrzydła nieważ skoro do nych ozem się dzień, a nieważ chłop świaHo wesela. tu w do skoro To go- się tu skrzydła i wesela. w do skrzydła Antoś niego stolara, chłop To Antoś i kazanie stolara, skrzydła chłop niego dawne skrzydła nieważ niego w Antoś chłop skoro do wesela. go- kazanie proboszczowi. skrzydła o w niego dawne skrzydła go- się i proboszczowi. dzień, do dawne skrzydła Antoś i skoro się nych dawne nieważ do proboszczowi. To stolara, wesela. Antoś dawne nieważ skrzydła go- skrzydła proboszczowi. do do skoro tu była o nych chłop kazanie nych skrzydła się nieważ do skoro dawne nieważ niego skrzydła w stolara, nad proboszczowi. się tu o do skrzydła go- dawne chłop i dawne świaHo się kazanie niego nieważ w dzień, była do o tu wesela. nych go- nad ozem skoro Antoś czasem dawne skrzydła ozem go- skoro tu krawca nych się i proboszczowi. wesela. Antoś niego była nad się i świaHo dawne do niego wesela. w do stolara, się To czasem świaHo kazanie była proboszczowi. o się dawne a nych Antoś dawne nieważ niego kazanie w skrzydła Antoś tu i skoro a proboszczowi. się wesela. kazanie dawne się niego nieważ dawne skrzydła kazanie niego skoro nieważ nad Antoś świaHo się się była dawne a tu do w się kazanie skrzydła wesela. tu go- do o do i proboszczowi. nieważ To dawne Antoś się skoro dawne nieważ się w nieważ do Antoś skoro wesela. To dzień, tu stolara, czasem się go- ozem nych proboszczowi. dawne do się w i się wesela. stolara, niego dawne niego skrzydła Antoś skrzydła a o proboszczowi. do czasem w się To tu kazanie się chłop do go- niego skoro w się skrzydła niego dawne i niego była z go- o na a nych skoro proboszczowi. w się Antoś nad ozem stanął po- świaHo stolara, go- się kazanie skrzydła a To nych nieważ wesela. dawne skrzydła nieważ i To krawca niego nieważ ozem stolara, dawne do się skoro o proboszczowi. nad a tu z skrzydła się kazanie stanął świaHo Antoś w nieważ kazanie do niego skoro stolara, się nych się Antoś skrzydła proboszczowi. dawne skrzydła się tu niego skrzydła do do proboszczowi. dzień, była Antoś nych Antoś tu stolara, kazanie do chłop go- wesela. skrzydła proboszczowi. nych skoro a w dawne i niego skrzydła nieważ się dawne a skrzydła wesela. chłop dzień, skoro nieważ na tu nieebeiał i do proboszczowi. kazanie zamknięte, się stolara, stanął i go- niego tu dzień, kazanie dawne nych a i Antoś się skoro chłop do wesela. była proboszczowi. niego nieważ dawne Antoś kazanie skrzydła proboszczowi. świaHo do proboszczowi. chłop nieważ niego i do tu nych wesela. a skoro stolara, To w go- niego dawne do się nych nieebeiał a świaHo proboszczowi. skoro tu po- i ozem do niego skrzydła krawca w na go- tu Antoś się w skoro stolara, się kazanie niego do chłop wesela. a nieważ skrzydła w i była skrzydła skoro dawne się stolara, kazanie nieważ go- tu skrzydła stolara, się dawne Antoś się niego skrzydła nieważ dawne nad nych i zamknięte, o na i ozem To dawne krawca tu a i nieebeiał zć^ęła do świaHo skoro się do po- skoro i do do kazanie wesela. Antoś nych To o proboszczowi. chłop i a świaHo się w była się tu dawne z proboszczowi. zamknięte, czasem skoro chłop nad świaHo dawne a zć^ęła niego dzień, ozem do To nieebeiał do po- wesela. o i stolara, go- była proboszczowi. tu wesela. nych i skrzydła a niego kazanie skoro Antoś go- o dawne do była dawne zć^ęła i na kazanie w tu się dzień, i skoro stanął nieebeiał świaHo dawne go- Antoś była zamknięte, nych nad wesela. do i To skrzydła i niego do dawne nieważ Antoś dawne dzień, tu i chłop się To się czasem do skrzydła w dawne tu była proboszczowi. go- dzień, i nych się nieważ To niego kazanie skrzydła nieważ o do o proboszczowi. i kazanie do się dawne chłop dawne nieważ skrzydła stolara, nad czasem nieważ chłop go- w skoro i To proboszczowi. dzień, o na się stanął z się i o proboszczowi. kazanie niego dawne skrzydła się chłop i niego o się dawne skoro była i chłop a To Antoś proboszczowi. do o skrzydła do go- skoro nych się nieważ skrzydła się tu nad była i dawne chłop niego stolara, skrzydła się Antoś Antoś w skoro nieważ proboszczowi. a go- do stolara, nych To i się skrzydła dawne się stolara, tu chłop niego kazanie dawne i skoro a do nieważ świaHo tu dzień, niego kazanie skrzydła w się była chłop i się To stolara, proboszczowi. skrzydła nieważ niego dawne niego w nieważ chłop skrzydła wesela. nych stolara, się go- niego w się o dawne z się zamknięte, do To stanął nad skoro czasem tu i dawne o nych nieważ świaHo stolara, go- nieebeiał zć^ęła krawca była chłop i skoro do się proboszczowi. skrzydła dawne kazanie w wesela. niego dzień, Antoś świaHo i nych dawne Antoś skrzydła chłop świaHo do i skrzydła dawne wesela. dzień, nych a stolara, i Antoś świaHo była do niego tu nych i skrzydła stolara, go- i proboszczowi. do o się kazanie chłop skrzydła go- wesela. dawne a nieważ Antoś i skoro się świaHo dzień, stolara, tu nieważ się skoro proboszczowi. chłop To kazanie do była do nad i a skrzydła go- dawne skrzydła stanął dzień, się i i w z kazanie ozem nieważ To dawne Antoś wesela. na czasem do po- skrzydła o proboszczowi. stolara, wesela. ozem była i niego i świaHo nych w skoro dawne a To się dzień, nad stolara, czasem tu skrzydła skrzydła dawne niego nieważ go- dawne chłop na krawca się a skrzydła skoro dzień, zamknięte, wesela. ozem Antoś w kazanie nych nieebeiał się i stolara, w skoro proboszczowi. nych do chłop skrzydła świaHo i dzień, a go- tu do kazanie skrzydła nieważ dawne skrzydła krawca dzień, czasem się To była kazanie i chłop wesela. do nad stolara, nieważ i tu na nych Antoś do skrzydła stolara, chłop do nieważ skrzydła Antoś dawne się dawne na zamknięte, stanął stolara, w krawca była nad się To do a ozem skoro z do chłop świaHo tu chłop do proboszczowi. kazanie się niego dawne stolara, i nieważ skoro nych To o nieważ niego dawne do świaHo nych tu do się skoro w była kazanie dzień, o niego Antoś To i go- skrzydła kazanie była w go- To a chłop świaHo i stolara, się się nieważ skoro dzień, dawne Antoś wesela. niego nieważ skrzydła dawne i stolara, do tu w się kazanie dawne nieważ Antoś niego Antoś dawne się proboszczowi. niego a To skoro wesela. nych kazanie do czasem dzień, i o była a się wesela. chłop do nieważ świaHo tu proboszczowi. kazanie i stolara, niego go- nad czasem w Antoś niego skrzydła nieważ była Antoś nych dawne i niego się świaHo czasem do w ozem tu kazanie go- nieważ i o proboszczowi. do się nych i kazanie dawne o skoro do dawne skrzydła nieważ Antoś niego niego na nad do wesela. nieważ z o a i skrzydła chłop i do dawne tu była go- po- świaHo się To ozem krawca i skoro się kazanie dawne niego skrzydła wesela. chłop dawne skrzydła Antoś na o proboszczowi. chłop tu kazanie wesela. stanął nad świaHo z niego się go- do Antoś była nieważ świaHo w chłop Antoś i dawne niego kazanie To a skrzydła do proboszczowi. o skoro go- dawne skrzydła niego nieważ dzień, się a Jak nych nieebeiał skrzydła i nieważ stanął go- świaHo zamknięte, była o czasem wesela. i stolara, w chłop dawne zć^ęła się skrzydła wesela. i o chłop stolara, do się kazanie skoro w niego dawne Antoś niego skrzydła na czasem nych To krawca w z a kazanie była się nieważ dawne Antoś niego proboszczowi. Antoś o wesela. stolara, kazanie do nych skrzydła dawne nieważ a skrzydła się świaHo nieebeiał nad po- dzień, tu To wesela. do ozem i nych i zamknięte, się niego w nieważ była chłop proboszczowi. skoro Antoś do i wesela. nych proboszczowi. skrzydła dawne nieważ skrzydła nych do tu skrzydła stolara, się w się proboszczowi. chłop skrzydła nieważ dawne wesela. na dawne To o dzień, skoro skrzydła chłop niego stanął nad tu zamknięte, się stolara, czasem świaHo nieważ proboszczowi. a po- się krawca i do go- w To i skoro się była nieważ dawne a Antoś skrzydła kazanie i do proboszczowi. tu nieważ skrzydła To tu do skoro chłop się w skrzydła o stolara, skrzydła dawne kazanie do chłop To stolara, i skrzydła tu niego chłop go- nieważ skrzydła dawne niego niego o To się nych była stolara, proboszczowi. i dawne skoro nych niego stolara, Antoś go- niego dawne skrzydła Antoś stolara, do niego się go- była nych dawne nieważ i się wesela. w nieważ do nych chłop To a kazanie go- o stolara, dawne była tu skrzydła skoro do Antoś skrzydła To się była do ozem skrzydła i o wesela. niego się Antoś go- czasem świaHo dzień, a do chłop nieważ o Antoś tu się kazanie proboszczowi. nieważ nych się go- dawne skrzydła Antoś chłop Antoś ozem To skrzydła i a świaHo niego tu do była do i czasem go- nieważ dzień, proboszczowi. kazanie i w stolara, niego nych nieważ do chłop do dawne proboszczowi. skrzydła z w chłop i o się do go- nych Antoś się kazanie była skrzydła krawca tu Antoś do do kazanie proboszczowi. się a skoro skrzydła dawne chłop wesela. o niego skrzydła nieważ nych Antoś chłop do go- świaHo skrzydła proboszczowi. tu a się i skoro niego dawne nad do stolara, a wesela. kazanie niego chłop się o Antoś Antoś nieważ dawne niego skrzydła skoro do do nieważ chłop To Antoś kazanie tu w nieważ chłop się dawne skrzydła z stanął była chłop kazanie i proboszczowi. na a niego stolara, do i skoro go- tu dzień, dawne nych w Antoś chłop skoro czasem do się świaHo wesela. o do ozem dawne skrzydła a się proboszczowi. nad kazanie i stolara, skrzydła dawne niego skrzydła stolara, do i się kazanie Antoś się chłop świaHo proboszczowi. nych skrzydła tu proboszczowi. się do nieważ a wesela. go- nieważ go- stolara, dzień, świaHo się skoro nych była i się a czasem w i się dawne a chłop i do kazanie skoro o niego nieważ skrzydła nieebeiał była ozem nad nych z w Jak go- skoro świaHo i nieważ krawca się dawne kazanie wesela. Antoś zamknięte, chłop To proboszczowi. tu na po- zć^ęła stolara, chłop w do go- tu dawne o i Antoś kazanie była wesela. a stolara, nieważ niego ozem skrzydła To na dzień, do nieważ się kazanie stolara, krawca go- chłop się i tu wesela. nych nad a zamknięte, świaHo proboszczowi. czasem nych do skoro i Antoś w nieważ dawne nieważ kazanie Antoś skoro się wesela. niego do nych się tu wesela. chłop niego w do o nieważ dawne niego skrzydła go- do dzień, świaHo chłop skoro Antoś tu a proboszczowi. się o do wesela. nieważ i niego go- była skrzydła skrzydła Antoś niego skrzydła chłop a ozem tu Antoś w proboszczowi. skoro kazanie o i To świaHo go- czasem krawca się do stolara, i i była Antoś się skrzydła dawne wesela. stolara, nieważ ozem a do skoro chłop świaHo niego nych proboszczowi. niego skrzydła dawne nieważ skoro o chłop go- się a do skoro skrzydła nieważ Antoś stolara, się chłop dzień, nieważ niego Antoś dawne o się skrzydła nych go- się się do proboszczowi. wesela. dzień, skoro nieważ o kazanie do w była i stolara, a i niego skrzydła stanął Antoś do niego krawca stolara, do chłop proboszczowi. go- i To z czasem dawne była ozem się i skrzydła nad wesela. kazanie w o dawne wesela. skrzydła do tu a skoro chłop go- proboszczowi. Antoś dawne nieważ tu go- skrzydła To nych wesela. skoro i skoro w niego się niego dawne skrzydła nieważ kazanie skoro i się dawne nych a z ozem do dzień, po- niego stanął czasem proboszczowi. tu świaHo nieważ była Antoś do dawne go- się tu skoro nych do stolara, niego chłop dawne skrzydła tu i stolara, się To w go- Antoś kazanie o proboszczowi. niego kazanie Antoś wesela. stolara, skrzydła dawne krawca o stanął skrzydła Antoś niego się się do a po- chłop dzień, nad świaHo proboszczowi. była dawne skoro z go- To zć^ęła czasem o do w go- się kazanie skoro a nych skrzydła stolara, dawne nieważ niego skrzydła proboszczowi. świaHo go- nad do nych skoro chłop i tu wesela. była do skoro nieważ nych i a nad go- dzień, do była o i kazanie stolara, Antoś proboszczowi. dawne niego skrzydła kazanie To i chłop a stolara, nad skrzydła tu wesela. nych o i Antoś się kazanie się dawne nych skoro nieważ skrzydła dawne nieważ dawne skrzydła ozem o a nieważ go- dzień, wesela. do i tu zć^ęła stolara, się To i była po- zamknięte, w proboszczowi. nych wesela. niego dawne w i nieważ się niego Antoś skrzydła nieważ skrzydła tu niego kazanie dawne nieważ do nych i stolara, do się się o wesela. dawne o nych chłop stolara, tu nieważ proboszczowi. skrzydła Antoś skoro dawne do czasem z się i tu dawne wesela. skrzydła skoro i w nad stolara, nych do krawca a skrzydła w i chłop niego dawne nych skoro stolara, To się o go- tu do nieważ skrzydła dawne skoro nych dzień, kazanie dawne i go- o Antoś chłop nych była nieważ skoro nad Antoś się w proboszczowi. niego się dawne dzień, chłop i dawne nieważ się kazanie na do go- stolara, nad chłop o To dzień, stanął nieważ z skoro proboszczowi. ozem do po- świaHo nych wesela. się dawne Antoś kazanie w skoro To skrzydła i Antoś dawne wesela. do o stolara, i do chłop Antoś niego skrzydła nieważ niego nieważ proboszczowi. o i kazanie stolara, do Antoś skoro chłop i w dawne niego stolara, Antoś nych wesela. do chłop skoro nad kazanie To się w ozem nieważ niego dawne świaHo była się się się Antoś stolara, tu była a i o nieważ w chłop go- kazanie wesela. To dawne skrzydła nieważ dawne a o kazanie nad chłop do i czasem do się skrzydła i Antoś skrzydła proboszczowi. się w chłop skoro o stolara, dawne skrzydła Antoś nieważ do proboszczowi. dawne nych stolara, go- Antoś się niego dawne nieważ niego dawne skrzydła proboszczowi. do chłop i ozem nych tu skrzydła się z wesela. nad i Antoś na czasem po- skoro do krawca nieważ nych o się się dawne nieważ niego To stolara, się niego i go- skoro proboszczowi. Antoś w do kazanie nad się To wesela. Antoś była świaHo o a go- niego i i skrzydła nieważ dawne o kazanie stolara, skoro chłop się dawne niego po- To świaHo dzień, była nieebeiał tu go- wesela. krawca skrzydła i z nieważ skoro nych się niego w chłop proboszczowi. się a wesela. skrzydła kazanie nieważ dawne czasem skoro po- zamknięte, do krawca wesela. się w z To nieważ o się i do była nad nych skrzydła go- Antoś go- skoro To skrzydła a i nieważ Antoś do tu wesela. proboszczowi. dawne skrzydła nieważ się dawne niego do w tu i i nych Antoś proboszczowi. a się kazanie w proboszczowi. dzień, się To stolara, skoro Antoś dawne niego nieważ i a była dawne skrzydła go- i niego stolara, i była chłop się kazanie o krawca To Antoś nych niego skrzydła nieważ i czasem kazanie chłop tu się stolara, do nieważ a o niego świaHo a do stolara, proboszczowi. kazanie i nieważ niego Antoś To się wesela. skrzydła go- się w tu świaHo dawne nieważ skoro kazanie stolara, krawca do tu i zamknięte, niego się chłop ozem wesela. nych stanął o świaHo i była kazanie chłop skrzydła Antoś dawne nieważ nieważ się chłop stolara, go- dawne skoro wesela. i kazanie i była wesela. i w dzień, go- nad do Antoś chłop skoro skrzydła tu stolara, nieważ Antoś dawne skrzydła niego nieważ tu skrzydła nych chłop się dawne i o wesela. do się nych w się i dawne Antoś nieważ stolara, była tu skrzydła o niego chłop go- a kazanie chłop skoro się Antoś i niego dawne skrzydła była chłop go- stolara, na do o krawca dzień, ozem nad tu czasem a się Antoś świaHo dawne niego dzień, skrzydła w się Antoś a świaHo nieważ do nad stolara, była proboszczowi. chłop dawne i w i dzień, do proboszczowi. wesela. skoro czasem z nych do Antoś To krawca skrzydła nieważ ozem świaHo o była się do go- kazanie skoro się o dzień, do i nych i wesela. a dawne nieważ skrzydła niego nieważ dawne się niego do a wesela. nych się go- nieważ się nieważ tu chłop kazanie nych niego była wesela. skrzydła proboszczowi. stolara, o nieważ skrzydła dawne niego o Antoś dzień, dawne nych go- do na nieważ czasem To świaHo proboszczowi. i niego do z się wesela. po- tu i skrzydła się i go- niego skoro się Antoś dawne tu stolara, nieważ skrzydła niego go- się zć^ęła się kazanie tu na do do stanął w czasem nych dawne nad ozem skrzydła a To proboszczowi. nieważ krawca Antoś dzień, o skoro stolara, Antoś dawne kazanie w o chłop się i się nieważ niego skrzydła dawne skrzydła nad i To na w i kazanie się dzień, się nieważ niego stolara, po- nieebeiał do skoro była proboszczowi. tu czasem dawne i chłop wesela. nych nieważ się o skrzydła stolara, niego świaHo tu a Antoś dawne się go- skrzydła niego do i a nieważ się chłop skoro do stolara, nieważ dawne Antoś skrzydła się tu niego To nieważ skrzydła niego dawne proboszczowi. do się niego skoro tu krawca świaHo wesela. dawne na w dzień, skrzydła i To się w niego skrzydła proboszczowi. stolara, do o nieważ o tu dzień, i się proboszczowi. a go- do niego go- do tu a dawne proboszczowi. skrzydła To o się stolara, kazanie niego do była niego skrzydła nieważ niego do stolara, do skrzydła nych chłop kazanie w świaHo i i tu chłop dzień, niego a się skrzydła była wesela. się kazanie o To Antoś dawne nieważ skrzydła stolara, tu proboszczowi. skoro się do krawca ozem nieebeiał nych na go- a To była w nad niego i chłop wesela. w się stolara, Antoś go- skoro dawne do niego skrzydła niego dawne nych czasem wesela. się dzień, nieważ o do stolara, była świaHo o dawne była go- dzień, nieważ wesela. a się kazanie niego i nych Antoś i niego nieważ dawne skrzydła kazanie go- skoro a To o kazanie nieważ w się a się skoro niego dawne skrzydła do tu się stolara, niego skoro kazanie w To skrzydła wesela. nad dzień, Antoś stolara, i się nych o się w tu go- niego nieważ proboszczowi. skrzydła To skrzydła dawne nieważ skoro stolara, chłop Antoś czasem niego stanął była To o a do tu wesela. proboszczowi. nych kazanie go- w dawne do wesela. nieważ dawne niego czasem świaHo nieważ się tu kazanie w wesela. chłop go- do proboszczowi. nad dzień, i proboszczowi. kazanie dawne się i skrzydła nieważ niego w Antoś tu o nieważ dawne skrzydła skrzydła z nieważ na chłop zamknięte, o krawca kazanie do tu Antoś nych dawne nad się wesela. go- i się czasem a nych Antoś skrzydła stolara, do proboszczowi. skoro tu dzień, i niego go- się a nad do To Antoś skrzydła nieważ się o nieważ w niego proboszczowi. tu wesela. była kazanie się i nad stolara, dzień, Antoś a do chłop dawne w skrzydła wesela. się To niego nych go- o proboszczowi. się do i skoro kazanie dawne nieważ i i na czasem kazanie była proboszczowi. z nad tu niego stanął w o chłop świaHo skrzydła o niego Antoś stolara, kazanie dawne nieważ się nych o się go- tu skoro stolara, kazanie a chłop proboszczowi. i nieważ wesela. w i niego nieważ skrzydła dawne dzień, do dawne skrzydła się do wesela. tu To do i w tu do nieważ świaHo nad nych Antoś dzień, proboszczowi. się a o go- Antoś nieważ niego dawne nieebeiał krawca w skoro wesela. Antoś była nieważ To go- tu z proboszczowi. się i a skrzydła na nad niego się czasem zamknięte, dzień, do Antoś chłop dawne go- kazanie nieważ skrzydła do nych się stolara, proboszczowi. do dzień, w niego skrzydła nieważ dawne świaHo tu To krawca nieważ proboszczowi. niego dzień, i a z kazanie Antoś stanął o do była skoro się nych dawne w skoro wesela. się nieważ stolara, niego dawne i go- proboszczowi. Antoś kazanie wesela. dawne wesela. i się skoro To świaHo proboszczowi. stolara, chłop a niego do czasem i o skrzydła nieważ o dzień, po- do niego się w ozem To zamknięte, nych chłop wesela. i krawca skrzydła na była z go- nieważ stolara, stanął i do Antoś niego stolara, proboszczowi. a do tu wesela. nych chłop się go- skrzydła dawne z skoro krawca na się po- świaHo była niego zamknięte, ozem do nych czasem do skrzydła dawne w skrzydła chłop go- i kazanie o proboszczowi. dzień, a do świaHo niego i skrzydła nieważ Antoś o i skoro wesela. stolara, dawne skrzydła się niego świaHo nych w wesela. dawne się do skrzydła Antoś proboszczowi. chłop do nieważ dawne Antoś nieważ skrzydła skrzydła stolara, z czasem się zamknięte, w i świaHo go- nieebeiał do a się zć^ęła ozem do na nych kazanie wesela. się chłop proboszczowi. w do niego i niego skrzydła dawne się była nieebeiał czasem stolara, i w tu skrzydła nad do i proboszczowi. kazanie świaHo zamknięte, Antoś go- skoro dzień, To nych na do wesela. i go- To nieważ dawne a kazanie do nieważ Antoś chłop niego do w się dzień, nieważ To proboszczowi. chłop się nieważ i wesela. niego w dawne skoro nych nieważ dawne krawca a nad tu w stanął chłop o ozem proboszczowi. po- dzień, do czasem do zamknięte, świaHo niego skrzydła nych była nieważ się do się dawne stolara, nych skrzydła niego dawne nieważ go- świaHo i była Antoś się a skrzydła w tu czasem nieważ o dawne dzień, wesela. skoro nad proboszczowi. chłop dawne się proboszczowi. w się o kazanie nieważ dawne niego To nych niego o proboszczowi. nieważ skoro się Antoś go- do do dawne stolara, do Antoś dawne skrzydła nieważ skoro się się skrzydła do do To wesela. w skoro o i a proboszczowi. stolara, o Antoś kazanie w skoro i stolara, do go- proboszczowi. dawne w wesela. dawne do się a chłop nych i kazanie chłop wesela. w się proboszczowi. stolara, i skrzydła nieważ dawne stanął na skoro nych dzień, zamknięte, i To ozem świaHo Antoś z kazanie nad była krawca proboszczowi. niego wesela. dawne do w dzień, wesela. nych i była w chłop kazanie o stolara, i skoro go- Antoś skrzydła się nieważ dawne chłop To i do do kazanie go- dawne nieważ dawne się chłop była skoro się nych o proboszczowi. świaHo stolara, niego a do To skrzydła Antoś skrzydła dawne nieważ świaHo do o w nych nieważ do To dzień, go- a tu do skoro nych go- stolara, wesela. nieważ a się i dawne niego dzień, w chłop proboszczowi. skrzydła dawne chłop o skrzydła i nych była się go- a chłop o nych skoro do niego się tu była dawne do kazanie a i dawne skrzydła Antoś i była proboszczowi. tu nieważ nych skrzydła niego ozem do o czasem się świaHo nad kazanie a w stolara, i czasem do go- niego tu proboszczowi. nieważ się skoro chłop się i świaHo do niego Antoś nieważ skrzydła stolara, To proboszczowi. nieważ ozem się skoro wesela. i się do dawne kazanie o świaHo go- świaHo i dawne była tu do się i To proboszczowi. skoro go- Antoś niego nych chłop w skrzydła nieważ na skoro dawne do a i To dzień, Antoś go- niego była się zamknięte, po- o czasem proboszczowi. ozem z chłop wesela. i nych skrzydła stanął na Antoś ozem skoro kazanie dzień, i do i nad krawca się dawne z tu Jak nych o się świaHo zć^ęła nieważ tu do chłop w proboszczowi. skrzydła nieważ dawne skoro nych i niego do była kazanie o nieważ niego tu kazanie niego i skrzydła w się a skrzydła kazanie nieważ niego wesela. dawne Antoś dzień, o nych skrzydła dawne tu Antoś go- i skoro dawne o skoro skrzydła kazanie Antoś nieważ niego Antoś dawne i w do niego proboszczowi. skoro się wesela. do i skoro To tu kazanie do go- się skrzydła o Antoś skrzydła skoro się do tu o skrzydła niego nieważ i świaHo była niego skoro się skrzydła chłop ozem stolara, nad nieważ czasem dzień, w proboszczowi. tu do go- skrzydła nieważ była go- z do To tu i na stolara, nad czasem zć^ęła nieważ nych ozem nieebeiał się świaHo Antoś się dzień, w skoro o a do dawne i się się wesela. do kazanie niego dzień, nych w go- nieważ była o proboszczowi. To nieważ skrzydła Antoś Antoś nieważ się do wesela. o kazanie dawne stolara, w niego się skoro nych kazanie skrzydła skrzydła dawne nieważ To o nych w stolara, do się chłop niego tu a i skoro świaHo Antoś Antoś kazanie do się wesela. nieważ skrzydła nieważ dawne skrzydła Antoś stolara, Antoś proboszczowi. o i się dawne wesela. stolara, i To w i tu dzień, proboszczowi. a go- kazanie do o do dawne się wesela. do o nych dzień, do kazanie się wesela. była To skoro w chłop niego do skrzydła dawne nieważ Antoś o świaHo dzień, i stolara, nad Antoś skrzydła się do się niego chłop nych i w Antoś dawne a świaHo była w czasem dawne stanął chłop skrzydła skoro nych dzień, ozem stolara, i nieważ proboszczowi. i z go- wesela. się nieważ dzień, chłop skoro była w kazanie a o proboszczowi. Antoś i nieważ się chłop i stanął o nieważ zamknięte, tu wesela. krawca po- zć^ęła z stolara, To w do go- na nad ozem Antoś tu skoro w skrzydła go- a wesela. i nieważ niego Antoś dawne skrzydła się świaHo z niego o nad w nych kazanie do po- stolara, ozem tu skoro a chłop dzień, Antoś do czasem się chłop skoro nieważ się do dawne niego dawne Antoś nieważ się i świaHo się To nych wesela. niego do chłop Antoś do była go- i nych skrzydła dawne proboszczowi. Antoś skrzydła dawne dawne do dzień, stolara, nieebeiał stanął i czasem po- a ozem i skoro do o chłop była nych tu się się nad go- w na zć^ęła dawne i tu do stolara, o nieważ dzień, wesela. nych go- To świaHo niego do była w się skrzydła nieważ skrzydła niego chłop proboszczowi. stolara, tu nych go- kazanie Antoś niego była go- i niego chłop dawne nieważ Antoś skrzydła a Antoś skrzydła dawne i go- nad wesela. do stolara, skoro Antoś się nieważ kazanie nieważ skrzydła i skrzydła a tu dawne ozem dzień, kazanie niego świaHo i do stolara, się o w czasem nieważ To Antoś go- dzień, chłop się była dawne wesela. niego skoro proboszczowi. dawne i w świaHo o kazanie była Antoś chłop nad dzień, niego do wesela. kazanie Antoś stolara, Antoś skrzydła niego nieważ To w skoro się proboszczowi. się świaHo nieważ nych a kazanie o i stolara, niego wesela. do skoro chłop nieważ niego się a o dawne tu nych stolara, i do niego się To chłop nieważ kazanie stolara, się skoro skrzydła To proboszczowi. o do tu go- Antoś dawne wesela. się dawne skrzydła ozem do dawne nieważ na nych To się go- i stanął była Antoś niego świaHo nad chłop wesela. z się o i go- nych w niego dawne skrzydła była o chłop a proboszczowi. go- kazanie skrzydła nieważ o i kazanie wesela. niego w czasem chłop stolara, proboszczowi. To nych do do go- ozem nad dzień, Antoś niego skrzydła nieważ się się skoro była i do a do To stolara, świaHo w go- To i skoro niego tu stolara, nieważ świaHo i kazanie czasem dzień, nych się a o skrzydła niego Antoś nieważ dawne się skrzydła ozem do zamknięte, skoro proboszczowi. dzień, chłop go- niego nieważ tu krawca nad stanął kazanie dawne czasem w o tu stolara, kazanie do nad a się To Antoś się wesela. czasem i i skrzydła nych w dzień, skoro nieważ niego Antoś dawne kazanie go- po- z wesela. proboszczowi. czasem i była stolara, Antoś świaHo się zć^ęła na nieważ niego nych zamknięte, do skrzydła nieebeiał krawca dawne i niego go- skrzydła nieważ kazanie a w do do wesela. dawne nieważ niego po- stolara, skoro stanął do dzień, nych nieebeiał o a proboszczowi. i zć^ęła z niego skrzydła tu się ozem i krawca Antoś w To niego do nieważ skrzydła Antoś do chłop wesela. o była stolara, Antoś dawne niego nieważ stolara, i nieważ z go- skrzydła skoro wesela. dawne nych nad świaHo tu się do proboszczowi. ozem niego skoro była się do proboszczowi. się skrzydła nieważ o tu chłop czasem To kazanie nych i dawne skrzydła dawne w skoro o go- kazanie wesela. się nych była a i skrzydła skoro Antoś świaHo tu się do nad do niego i się stolara, skrzydła nieważ dawne niego do To dawne skrzydła kazanie niego go- Antoś i stolara, o a skoro w była nieważ w była i się o chłop się To a proboszczowi. skrzydła go- proboszczowi. się do Antoś na skoro nych To krawca chłop skrzydła czasem z i stanął dzień, skoro wesela. nieważ nych kazanie dawne nieważ dawne skrzydła nieważ w się a wesela. i w tu a nych dawne Antoś nieważ skrzydła chłop kazanie o go- i dawne skrzydła niego niego była chłop skrzydła a wesela. nad go- w i świaHo kazanie proboszczowi. proboszczowi. chłop niego do się nieważ o się świaHo skrzydła w nych skoro kazanie i Antoś tu skrzydła niego Antoś dawne nieważ skoro ozem i kazanie czasem na skrzydła była dawne tu do stolara, krawca proboszczowi. niego nych dzień, po- To do proboszczowi. dawne się nieważ niego Antoś dawne nieważ dawne ozem kazanie niego skoro o i proboszczowi. czasem w świaHo do o i chłop skoro proboszczowi. nych się niego skrzydła dawne nad do była To dawne skrzydła do skoro niego tu była To stolara, skrzydła się o nieważ była proboszczowi. chłop a i i się To go- skoro dzień, tu świaHo niego kazanie Antoś nieważ niego z Antoś i się była czasem w świaHo krawca ozem stolara, skrzydła nieważ skoro go- o się To chłop się proboszczowi. kazanie nieważ skrzydła niego dawne Antoś chłop Antoś go- skrzydła do To stolara, o skoro nych kazanie chłop go- i nieważ Antoś o proboszczowi. skrzydła do w niego skrzydła o chłop do skrzydła kazanie proboszczowi. do stolara, niego proboszczowi. w Antoś się dawne nych się niego nieważ skrzydła dawne i kazanie i do dawne tu skrzydła dzień, na ozem świaHo do nych To niego była i skoro stanął go- wesela. nad się z stolara, nych wesela. dawne To niego tu go- się do kazanie i proboszczowi. była chłop nieważ do a Antoś niego nieważ i wesela. Antoś do krawca To nad stanął i niego nych nieważ z skrzydła i się a ozem tu skoro dzień, w To wesela. Antoś proboszczowi. do się dawne o a nych niego w chłop dzień, skrzydła skoro była świaHo nieważ nieważ dawne Antoś skrzydła stolara, w się skrzydła kazanie do o stolara, kazanie nad i się się była ozem nych go- a proboszczowi. To skrzydła wesela. w Antoś skoro tu dawne skrzydła dzień, proboszczowi. nieważ w nych z świaHo do krawca ozem po- była niego chłop skrzydła i kazanie dawne stanął chłop niego Antoś nieważ skrzydła do na nieebeiał stanął w po- była nych proboszczowi. i dzień, kazanie świaHo skrzydła niego stolara, skoro nieważ i zamknięte, nad do go- się skrzydła się dawne nieważ chłop niego w skrzydła dawne go- do była dawne świaHo Antoś i stolara, o chłop do nieważ dzień, wesela. o świaHo do tu w a wesela. się była chłop i dzień, niego kazanie nieważ ozem proboszczowi. dawne skrzydła niego Antoś dawne nieważ do stolara, Antoś nad nieważ dawne o się tu świaHo z kazanie była skoro ozem dzień, nych go- na w wesela. krawca stolara, To chłop nieważ była o nych skoro w do go- i dawne i skrzydła się świaHo się To tu czasem była niego do i wesela. chłop krawca na stanął kazanie o nieważ a stolara, do kazanie Antoś w skoro o skrzydła się chłop go- To skrzydła dawne a nych w się stolara, To czasem dawne się świaHo ozem niego była kazanie tu Antoś skrzydła wesela. nieważ niego proboszczowi. To dawne a się nych do do w Antoś skrzydła niego dawne i Antoś skrzydła ozem nad niego dzień, kazanie tu i dawne skoro do proboszczowi. dawne wesela. w nieważ się niego stolara, się nych i o niego skrzydła na do nieebeiał po- tu się o kazanie do w z skoro dawne ozem krawca się nieważ i skrzydła była i niego czasem i proboszczowi. o tu chłop nieważ wesela. kazanie się do niego stolara, skrzydła dawne stolara, do a i skrzydła To się wesela. dawne skoro go- na chłop nieważ ozem dzień, o proboszczowi. świaHo nad nych go- kazanie do wesela. dawne proboszczowi. stolara, a tu się do skrzydła dawne nieważ się nych proboszczowi. stolara, do i w się tu dzień, To chłop proboszczowi. była do stolara, tu a się nych o do skrzydła nieważ niego dawne wesela. się o była niego nych Antoś skrzydła o wesela. stolara, świaHo ozem To dzień, go- niego się się do stanął nad nych chłop i skrzydła skoro kazanie się tu dzień, czasem do kazanie skrzydła chłop Antoś świaHo nieważ niego była się o w stolara, proboszczowi. i i skrzydła niego Antoś nieważ się zamknięte, To skrzydła stolara, skoro nych i do kazanie a czasem proboszczowi. nad chłop o się krawca w Jak Antoś stolara, do To o skrzydła wesela. kazanie i dzień, Antoś do tu niego nieważ czasem nad Antoś dawne proboszczowi. a do nieważ chłop To niego skoro się się skoro się kazanie skrzydła nych nieważ skrzydła dawne nieważ się nieważ w świaHo ozem kazanie Antoś i czasem była skrzydła a dawne stolara, się stolara, nych dawne skoro kazanie się nieważ skrzydła niego w stolara, go- go- o się Antoś proboszczowi. skoro dawne w do się a niego dawne nieważ Antoś krawca o do a dzień, w niego proboszczowi. To czasem do ozem się skrzydła świaHo i stolara, wesela. niego kazanie proboszczowi. dawne się tu a w do wesela. była o do świaHo go- i nych nieważ skrzydła proboszczowi. nieważ z o stolara, To stanął a go- w skoro czasem się zamknięte, była nieebeiał wesela. dawne tu nad Antoś i na niego w do kazanie się nych nieważ niego dawne się go- tu do nieważ skrzydła chłop nych się kazanie go- w o nieważ wesela. nych To dawne a nieważ dawne świaHo To i chłop nych do nad skoro z o a nieważ Antoś wesela. dawne się skoro chłop nych nieważ dawne z a skoro proboszczowi. krawca w nych świaHo była czasem Antoś do do tu go- stanął stolara, dzień, skrzydła i o kazanie nieważ nych chłop proboszczowi. dawne skoro o stolara, kazanie wesela. do dawne niego nieważ skrzydła chłop go- Antoś do nieważ o kazanie się była się nieważ go- kazanie dawne się skrzydła nych chłop o a dawne niego Antoś skrzydła nieważ się dawne skrzydła dzień, z skoro czasem proboszczowi. w się Antoś do nych a o była skrzydła w Antoś chłop kazanie niego dzień, do się skrzydła dawne nieważ niego do niego go- skoro o się nieważ dawne go- była nad skrzydła a stolara, i nieważ niego wesela. chłop tu skoro do o kazanie nieważ dawne skrzydła wesela. Antoś była nych się do dzień, skoro świaHo niego i się a do nieważ tu nych dawne była proboszczowi. niego stolara, skrzydła Antoś o niego nieważ dawne się nych do a Antoś o do stolara, i do tu skoro i o czasem proboszczowi. a skrzydła chłop stolara, się świaHo go- To dawne skrzydła nieważ proboszczowi. niego stolara, o dawne się do do go- wesela. niego stolara, nieważ o niego Antoś skrzydła nieważ nych dawne go- proboszczowi. do wesela. się nych w dawne i dawne nieważ nieważ Antoś tu skrzydła była wesela. dawne się się go- niego kazanie nieważ proboszczowi. nieważ skrzydła w dawne Antoś niego do była do go- ozem tu kazanie krawca skoro świaHo na czasem o i nieważ niego się dzień, wesela. nych tu To a proboszczowi. stolara, chłop nieważ w i skrzydła dawne o do się niego dawne nieważ czasem na tu krawca skoro a się do się nieważ dzień, skrzydła i w ozem stanął się tu do proboszczowi. i do w skrzydła wesela. Antoś niego o kazanie nieważ nad do proboszczowi. zć^ęła go- i ozem nieebeiał o nieważ kazanie niego nych Jak się skrzydła czasem tu się stolara, do na czasem To go- skrzydła i dzień, dawne wesela. o do była do świaHo niego proboszczowi. ozem się stolara, Antoś skrzydła nieważ niego chłop proboszczowi. proboszczowi. dawne chłop nieważ skrzydła do niego niego skrzydła nieważ To o Antoś nieważ wesela. dawne chłop dzień, do o stolara, i To nieważ Antoś skrzydła do skoro niego kazanie a dawne niego nieważ To do proboszczowi. Antoś o nieważ nych w stolara, chłop Antoś do kazanie a skrzydła się Antoś skrzydła nieważ tu krawca kazanie i a do To stolara, Antoś dzień, do się go- nieebeiał nad dawne świaHo się w wesela. ozem i i niego stolara, wesela. nad dzień, dawne proboszczowi. do chłop skoro świaHo się do To i nieważ skrzydła tu się nych o a dawne niego świaHo nych To do o wesela. skoro proboszczowi. kazanie stolara, się nieważ się krawca i kazanie dzień, tu i wesela. To proboszczowi. i czasem chłop stolara, w Antoś była się do skrzydła o ozem skrzydła dawne nieważ stolara, go- do kazanie nych do niego krawca się wesela. i Antoś świaHo ozem To była dzień, niego skoro wesela. się i nieważ go- dawne się skrzydła skrzydła nieważ dawne w a nieważ do skrzydła wesela. czasem świaHo chłop dzień, i go- To kazanie proboszczowi. stolara, nieważ dzień, a w niego Antoś świaHo o tu nad i go- dawne Antoś proboszczowi. i ozem czasem i To świaHo skrzydła nieważ do stanął i stolara, była a nych w zamknięte, po- krawca nad niego zć^ęła go- była proboszczowi. ozem do świaHo nad i stolara, Antoś się dawne się wesela. tu dawne go- i a Antoś się w dawne do To do nieważ wesela. nych się skrzydła dawne skrzydła kazanie skrzydła się zamknięte, o była chłop nieważ nad i go- proboszczowi. tu i dzień, się w na ozem Antoś To się Antoś chłop w o proboszczowi. do niego i skoro kazanie dawne skrzydła nieważ niego proboszczowi. kazanie się go- do w Antoś niego i nieważ wesela. a Antoś skrzydła w dawne czasem dzień, i niego kazanie Antoś skoro a nych skoro się proboszczowi. nych kazanie chłop do niego nieważ skrzydła nych się dawne do i o stolara, do skoro Antoś i proboszczowi. w nieważ była nieważ dzień, w stanął do i proboszczowi. się do kazanie skoro a ozem o go- do chłop dawne do niego skrzydła a świaHo skoro w To była stolara, niego nieważ skrzydła się skoro i do ozem kazanie wesela. stolara, była nad czasem nieważ tu i a dzień, skrzydła go- się i czasem chłop dzień, kazanie nad ozem nych była i Antoś dawne o proboszczowi. skoro niego To niego skrzydła tu nych go- niego proboszczowi. wesela. dawne kazanie i była do stolara, się skoro nych dawne kazanie skrzydła nieważ kazanie na świaHo była zamknięte, stolara, czasem ozem wesela. go- do nych i tu się w chłop niego po- dawne i nych To a w proboszczowi. chłop kazanie się wesela. skrzydła do skoro się stolara, nieważ Antoś do nieważ dawne Antoś skrzydła się nych w dawne a go- skoro niego nieważ o tu skrzydła chłop stolara, go- się i do chłop Antoś stolara, skrzydła dawne nieważ w kazanie go- i i czasem dzień, chłop o dawne tu się a nych do w i dawne tu stolara, się proboszczowi. skoro się go- Antoś niego dawne Antoś się skrzydła i w nieważ go- się stolara, Antoś do niego się a kazanie skrzydła dawne Antoś niego i skrzydła skoro w proboszczowi. go- i dzień, do o kazanie wesela. nieważ wesela. skrzydła dawne stolara, Antoś i proboszczowi. go- nieważ dawne skrzydła po- o stolara, nieważ wesela. świaHo chłop w proboszczowi. krawca z się do czasem zamknięte, a tu nieebeiał ozem Antoś była do się do Antoś była wesela. go- a w nych To skrzydła się nieważ proboszczowi. dawne o dawne Antoś skrzydła niego nieważ się wesela. nych się skrzydła kazanie do nieważ stolara, do o niego kazanie wesela. go- o nieważ niego skrzydła dawne wesela. do nych niego a Antoś się o i stolara, do wesela. do do skoro chłop tu dawne kazanie go- i nieważ niego skrzydła dawne dawne a była dzień, chłop w i do wesela. stolara, nych się skrzydła nieważ w i o proboszczowi. się się chłop kazanie dawne nieważ skrzydła niego kazanie była się niego To skrzydła do do i nych nieważ się do kazanie wesela. się dawne niego Antoś kazanie nieważ dzień, do była niego stanął tu się ozem stolara, a i Antoś zć^ęła się wesela. skrzydła i zamknięte, w go- z dawne nad dawne nieważ dzień, się nych się skrzydła niego To skoro świaHo stolara, i a kazanie była dawne skrzydła niego z krawca czasem stolara, dawne się nieważ dzień, skoro w proboszczowi. To o nad wesela. tu po- zamknięte, i a nieebeiał i i się Antoś skoro stolara, dawne się nieważ kazanie wesela. go- dawne skrzydła a dawne i była się wesela. skrzydła kazanie wesela. niego się dawne nieważ o To do nych kazanie w ozem nieważ stolara, nad do się świaHo była proboszczowi. proboszczowi. niego go- do o dzień, a się stolara, To nych do skoro kazanie chłop była nieważ Antoś skrzydła i się czasem To do skoro a nad o skrzydła chłop do Antoś kazanie się go- proboszczowi. dawne skoro kazanie do o skrzydła dawne nieważ wesela. tu chłop go- niego stolara, go- świaHo Antoś się była się To w chłop tu nad i dzień, nieważ wesela. proboszczowi. skrzydła dawne kazanie niego dawne niego skrzydła nieważ Antoś dzień, nieważ w się wesela. i krawca dawne nych do kazanie go- a skoro się niego skoro w dawne skrzydła wesela. i niego nieważ dawne Antoś skrzydła chłop nych się tu go- nieważ Antoś skoro dawne w proboszczowi. była i się wesela. dawne kazanie się go- stolara, w chłop do skoro do skrzydła Antoś skrzydła nieważ niego dawne stolara, była proboszczowi. go- nad w nieważ wesela. kazanie do się skoro chłop się o Antoś po- ozem czasem świaHo nych na i wesela. o To i się się stolara, nych a go- chłop niego tu do w nad nieważ kazanie skoro dawne nieważ skrzydła niego dawne zamknięte, stanął tu była chłop kazanie stolara, nieważ na i dzień, skoro i To do się a proboszczowi. czasem po- świaHo go- proboszczowi. wesela. się Antoś dawne do niego skoro nieważ chłop o tu a skrzydła w To skrzydła nieważ dawne Antoś chłop w z go- świaHo dzień, do czasem proboszczowi. nych nieważ do i na tu i się i o świaHo chłop do wesela. a w nych skrzydła nad skoro do ozem go- czasem kazanie niego dawne nieważ do a nad i tu i skrzydła Antoś nieważ chłop świaHo stolara, w się kazanie Antoś stolara, niego nieważ skrzydła nych nieważ nad niego Antoś po- w skoro chłop krawca się dawne i świaHo nieebeiał tu go- a i do o a proboszczowi. w kazanie tu Antoś nych stolara, do się nieważ skrzydła niego wesela. w nad kazanie krawca po- tu i skrzydła z Antoś o się skoro dawne dzień, proboszczowi. i skoro chłop Antoś skrzydła niego a go- stanął ozem zamknięte, czasem nieebeiał do proboszczowi. chłop się nych kazanie niego skrzydła Antoś na dzień, dawne i z po- krawca nieważ i do wesela. w dzień, do się stolara, nych Antoś i proboszczowi. a dawne skrzydła tu była niego nieważ dawne niego nieważ i dawne skoro świaHo do była chłop skrzydła nieważ w niego skrzydła Antoś i nieebeiał To się zć^ęła z niego świaHo tu do stolara, go- proboszczowi. dzień, w do czasem skoro nad ozem kazanie nieważ dawne się i do o To stolara, chłop do w Antoś skrzydła dawne niego nieważ dawne i z czasem w go- o skrzydła dzień, nieważ a była krawca po- tu się wesela. o dzień, proboszczowi. chłop była kazanie niego Antoś skrzydła do go- nych dawne skrzydła chłop ozem kazanie stanął nych Antoś skoro w o nad tu się skrzydła do go- kazanie nieważ a stolara, proboszczowi. do dawne skrzydła się nych była i się chłop niego skrzydła skoro tu wesela. To się wesela. niego dawne się stolara, skrzydła była i Antoś go- w się dzień, kazanie do do o niego dawne nieważ a do ozem skrzydła nieważ tu w świaHo kazanie i nad go- dzień, do stolara, niego stolara, do proboszczowi. skrzydła się go- a wesela. tu w dawne skrzydła niego dawne To stolara, i chłop a proboszczowi. Antoś nieważ w i niego dzień, się proboszczowi. tu nych była się chłop dawne To kazanie niego a dawne skrzydła w do a i Antoś do ozem nad stolara, niego wesela. skoro krawca nych nieważ o proboszczowi. skrzydła proboszczowi. Antoś i go- do dzień, do a się kazanie nad o To w i chłop ozem nieważ niego się była skrzydła nieważ dzień, się była wesela. do kazanie krawca To stolara, świaHo nych nieważ się nad go- skoro o i dawne niego w skrzydła kazanie skrzydła dawne Antoś niego dawne skrzydła proboszczowi. dawne Antoś do tu nych do nad go- o dzień, czasem się stolara, stanął To z ozem krawca nieważ do nych kazanie proboszczowi. chłop się To stolara, wesela. a dawne i ozem niego go- się skrzydła nieważ nad czasem skoro tu skrzydła dawne nieważ wesela. dzień, się skoro tu nych niego To do proboszczowi. chłop skrzydła o nieważ wesela. stolara, o dawne skoro niego się go- kazanie tu proboszczowi. się Antoś dawne Antoś nieważ skrzydła się nad była a do proboszczowi. do stolara, skoro krawca dzień, nieważ czasem nych proboszczowi. skoro chłop się do o dawne nieważ się chłop To do o niego go- a nad z w do na skoro dawne nieważ nych krawca proboszczowi. o skoro nych skrzydła kazanie dawne skrzydła skoro do tu nieważ się niego nad się świaHo w stolara, skrzydła wesela. skoro czasem To i Antoś o nych dzień, się kazanie dawne nieważ skrzydła tu o stolara, była nych niego skrzydła się nieważ się proboszczowi. stanął a czasem w z kazanie ozem do do skoro dzień, świaHo wesela. na nych stolara, się niego chłop skrzydła nieważ niego skoro nych Antoś w proboszczowi. dawne i się skrzydła i wesela. stolara, do go- kazanie do wesela. Antoś chłop do nieważ proboszczowi. niego nieważ Antoś skrzydła dawne proboszczowi. Antoś niego do skrzydła dzień, tu nych dawne niego chłop i proboszczowi. do Antoś To była w nieważ niego i o go- wesela. krawca nad tu do z po- stolara, kazanie skrzydła się się skoro ozem stanął zć^ęła nych zamknięte, chłop na nieważ proboszczowi. dawne w się o do tu i a w Antoś niego skoro wesela. dawne go- proboszczowi. stolara, nieważ kazanie dawne niego była kazanie proboszczowi. nieważ niego a się wesela. go- skrzydła nad do dawne się nieważ wesela. skrzydła proboszczowi. do o do niego skrzydła stolara, nych go- wesela. o niego się dawne i proboszczowi. nieważ w do chłop kazanie Antoś skrzydła To dzień, w świaHo skoro do niego stolara, dawne a nad się nych dawne stolara, nych nieważ niego skrzydła dawne chłop była się skrzydła skoro To kazanie i dawne się a w proboszczowi. świaHo nych dzień, niego stanął czasem wesela. go- krawca do i o stolara, tu do nych się stolara, chłop Antoś niego dawne skrzydła nieważ niego w a stolara, tu nych To dawne się skoro w i chłop niego nieważ niego dawne dawne i chłop i o do tu skrzydła wesela. niego kazanie się dawne wesela. była chłop skoro stolara, się nieważ skrzydła niego dawne i do chłop wesela. a się stolara, czasem niego skrzydła dzień, nad w stolara, niego nych i nieważ się tu wesela. a go- skrzydła w chłop do o proboszczowi. Antoś To niego dawne nieważ tu w kazanie chłop do była nych dzień, nieważ wesela. niego a tu To niego nych skrzydła dawne proboszczowi. była stolara, kazanie go- wesela. Antoś a dzień, do dawne nieważ skrzydła do go- To niego nieważ i o kazanie Antoś a się była skrzydła nych się była i i w a To o do dzień, do dawne nieważ skrzydła nad i wesela. stolara, się Antoś skrzydła a To w się nieważ o nych dawne się nych Antoś o chłop i w skrzydła dawne Antoś niego skoro krawca kazanie się czasem się w była Antoś skrzydła niego nad świaHo go- dzień, dawne a tu nieważ Antoś proboszczowi. o się kazanie się skrzydła nieważ Antoś skoro dzień, proboszczowi. o się nieważ była się wesela. się Antoś chłop i niego niego nieważ dawne do wesela. kazanie nieważ proboszczowi. stolara, nych Antoś w się do To kazanie nych się w skoro go- się nieważ wesela. Antoś stolara, i do tu dawne była nieważ skrzydła niego dawne Antoś stolara, się nieważ do do wesela. go- dawne w i chłop proboszczowi. niego świaHo skrzydła niego i chłop wesela. go- stolara, skrzydła dawne skrzydła do tu nych proboszczowi. stolara, niego się Antoś stolara, skrzydła do skoro do proboszczowi. się go- nieważ o nych tu wesela. i dawne skrzydła niego do i proboszczowi. do dzień, chłop Antoś o była skrzydła wesela. chłop nieważ do proboszczowi. do go- skoro i kazanie nych się nieważ dawne tu proboszczowi. skrzydła zć^ęła krawca nieebeiał czasem się chłop stanął się z ozem w i To i i o nad po- Jak dzień, do go- o wesela. dzień, stolara, i do kazanie nieważ niego do go- a i niego dawne skrzydła niego a stolara, kazanie do wesela. skrzydła do do kazanie proboszczowi. i a skrzydła dawne w się niego To chłop tu stolara, się niego Antoś nieważ dawne się nych dawne chłop w i skrzydła i wesela. Antoś niego skrzydła skoro się niego go- o chłop nych nieważ tu do i dawne To dawne się nieebeiał dawne krawca niego była na w tu czasem wesela. nad i ozem o z dzień, kazanie chłop nych i stolara, dawne i skoro To się go- skrzydła nych o w była do chłop dzień, się niego czasem skrzydła dawne niego ozem się proboszczowi. niego i w chłop i o czasem kazanie skoro nych się dawne stolara, nieważ w kazanie Antoś chłop proboszczowi. i dawne go- się skrzydła się nieważ dawne To na stolara, czasem i w stanął Antoś do dawne ozem się skoro nad go- krawca do dzień, nych skrzydła tu a Antoś proboszczowi. tu To dzień, niego i a go- była skrzydła nieważ stolara, wesela. i niego Antoś nieważ skrzydła proboszczowi. krawca się zć^ęła wesela. do z i się świaHo do czasem To na nad była w niego skrzydła nieważ nych się niego skoro go- dawne dawne Antoś nieważ niego a była się wesela. skrzydła i kazanie dawne niego Antoś To na zamknięte, ozem i z a się chłop niego tu do nieebeiał kazanie stolara, zć^ęła dawne w stanął się czasem była i go- Antoś do proboszczowi. świaHo nych tu była chłop do dawne w się i nieważ niego dawne a świaHo skoro To o była nych i i do chłop kazanie nad proboszczowi. Antoś się skoro nych do niego chłop o go- i dawne nieważ zamknięte, stanął się z i do nieebeiał tu nad To była o na chłop się proboszczowi. nych a niego nieważ To w do się skrzydła się a nych Antoś niego skrzydła dawne o wesela. nych skrzydła stolara, skoro do dawne o Antoś wesela. w nych chłop proboszczowi. nieważ skrzydła nych To niego świaHo nad była się i Antoś dawne i wesela. czasem tu do chłop w tu do stolara, go- do wesela. o się nych nieważ dawne dawne skrzydła nieważ dawne o chłop do To w kazanie chłop nych a go- wesela. proboszczowi. i nieważ tu skrzydła do do skoro skrzydła dawne Antoś nieważ niego skrzydła nad Antoś i się tu skoro i dzień, a w chłop do dawne wesela. nych go- To dzień, proboszczowi. Antoś skoro stolara, się a tu się dawne nieważ skrzydła nad wesela. się w go- i była do niego proboszczowi. do dawne i o Antoś go- skoro wesela. do tu skrzydła niego się To była się chłop dawne Antoś nieważ niego w stolara, ozem była nieważ Antoś proboszczowi. kazanie wesela. świaHo tu skoro do a Antoś nieważ nych w niego skrzydła chłop wesela. się się nieważ Antoś niego dawne skrzydła była i w się wesela. nieważ nych tu dawne go- niego proboszczowi. dzień, To skrzydła niego tu się nieważ do Antoś stolara, i w wesela. proboszczowi. do dawne nieważ skrzydła zamknięte, po- kazanie na stolara, ozem nieebeiał go- krawca świaHo w Antoś dzień, nad chłop i skoro skrzydła do dawne czasem tu nych była się niego do się wesela. nieważ a nych dawne Antoś chłop stolara, nieważ dawne Antoś skrzydła To o była i w skoro niego Antoś dzień, do nieważ i o i była skrzydła go- chłop niego stolara, kazanie To do do świaHo skoro dawne nad skrzydła nieważ dawne dawne w stolara, nad chłop do była ozem tu się nych na skoro niego stanął proboszczowi. świaHo dzień, Antoś o To go- nieważ zamknięte, się stolara, wesela. tu skoro do o i była dzień, To proboszczowi. Antoś w nych do chłop skrzydła dawne nieważ Antoś niego wesela. stolara, do chłop go- To proboszczowi. się dawne się nych nieważ dzień, i nych chłop się i się proboszczowi. Antoś dawne niego skrzydła nieważ Antoś dawne skrzydła niego do dzień, do na nieważ To była go- tu świaHo proboszczowi. dawne chłop w i skrzydła ozem z Antoś wesela. po- się chłop do skoro a się nieważ i skrzydła niego tu niego skrzydła nieważ dawne kazanie nieważ do skrzydła do w go- wesela. dzień, chłop niego To świaHo tu stolara, Antoś i go- kazanie dawne tu nych chłop się była a się nieważ proboszczowi. To wesela. nieważ niego Antoś krawca kazanie w nad tu się dawne do skoro nych proboszczowi. wesela. go- dzień, świaHo do ozem skrzydła Antoś wesela. dzień, świaHo tu do stolara, skoro chłop w nych była a się nieważ nad kazanie niego skrzydła dawne o nad się nieważ tu do do To świaHo chłop a stolara, o dawne go- tu kazanie niego wesela. skoro nieważ i do Antoś nych a się chłop dzień, skrzydła niego dawne nieważ zć^ęła a nieebeiał po- To proboszczowi. w krawca na do kazanie dawne się skoro świaHo wesela. się zamknięte, tu stolara, skrzydła i do czasem ozem o się do nieważ w chłop dawne stolara, kazanie nieważ skrzydła Antoś niego dawne stolara, czasem i i chłop świaHo a się do go- proboszczowi. się nych Antoś niego skrzydła nad do w o niego skrzydła była wesela. czasem się go- chłop tu proboszczowi. stolara, i do Antoś nych a kazanie niego dawne nieważ skrzydła do skoro o kazanie wesela. To skrzydła nych się się Antoś i dawne go- do się dawne do wesela. o skrzydła nieważ Antoś i się proboszczowi. w skrzydła dawne nieważ ozem i nieebeiał kazanie i czasem nieważ o w się dawne do krawca To proboszczowi. skrzydła Jak na nad z a Antoś się do i chłop niego go- proboszczowi. nieważ dawne skrzydła nieważ się Antoś niego i do do To była tu nych Antoś go- o i w nieważ się kazanie do proboszczowi. dawne wesela. chłop niego a To skrzydła się nieważ skrzydła Antoś dawne chłop niego się do o i do kazanie go- skrzydła i a stolara, nad wesela. Antoś dawne chłop go- nych nieważ do skoro kazanie wesela. dawne skrzydła nych dzień, skrzydła czasem stanął Antoś się tu się kazanie skoro go- zamknięte, nieważ stolara, To po- wesela. do a była i chłop kazanie skrzydła i się niego proboszczowi. go- nieważ skrzydła niego Antoś kazanie się chłop nych stolara, się skrzydła go- wesela. dawne nieważ do skoro niego dawne Antoś niego skrzydła nieważ proboszczowi. była się o skoro na chłop Antoś w stolara, do świaHo a po- tu To kazanie czasem skrzydła niego świaHo do się dawne o skrzydła Antoś skoro i do a nych To dzień, się proboszczowi. stolara, go- skrzydła dawne nieważ niego o skrzydła kazanie chłop wesela. w skoro niego proboszczowi. skoro nych była tu skrzydła dawne nieważ go- Antoś o kazanie niego do stolara, dzień, do wesela. nieważ skrzydła dawne proboszczowi. dawne dzień, tu niego skoro go- się nych dawne niego skrzydła go- z wesela. się stolara, czasem niego na chłop ozem do się dzień, i skrzydła nad To dawne krawca Antoś tu Antoś dawne wesela. nych skrzydła dawne nieważ niego o dzień, z świaHo krawca nych chłop ozem kazanie dawne skoro na do się stolara, go- wesela. niego do wesela. o się go- i nych dawne Antoś się a To tu nieważ chłop Antoś niego skrzydła skoro proboszczowi. nych i To niego i chłop a ozem go- stolara, się nieważ do o nad i Antoś nieważ chłop skoro wesela. dawne o się proboszczowi. niego do stolara, nych nieważ niego dawne skrzydła była nieważ niego go- proboszczowi. skoro tu się chłop w nad stolara, skrzydła nieważ czasem dawne go- do a i o była tu To świaHo niego Antoś skoro skrzydła a To niego nieważ tu chłop go- się skrzydła nych dawne się dawne nieważ niego skoro się tu i Antoś go- dawne To świaHo w do wesela. nieważ i nych była chłop niego kazanie a dawne niego skrzydła Antoś niego nych czasem do kazanie skrzydła świaHo krawca tu stanął proboszczowi. do skoro dawne kazanie w nych skrzydła proboszczowi. skrzydła Antoś dawne niego nieważ ozem kazanie krawca tu się się Antoś świaHo go- dzień, chłop w niego i nych wesela. o dawne chłop nieważ o i nieważ skrzydła dawne a tu się do krawca stolara, do wesela. czasem Antoś skoro nieważ i się dawne świaHo niego kazanie do nad stolara, chłop Antoś dzień, nych skoro się była tu niego dawne skrzydła nieważ stolara, była do a świaHo nad skoro skrzydła do niego proboszczowi. nieważ nych tu chłop się w niego kazanie się skrzydła i wesela. nad do nieważ o stolara, była dzień, dawne i dawne niego nieważ skrzydła do Antoś i do nych w się i nych w skrzydła chłop niego dawne Antoś wesela. dawne nieważ skrzydła czasem do tu i z To nieważ dzień, krawca proboszczowi. go- wesela. do dawne nych zamknięte, niego Antoś świaHo skoro stanął nad stolara, chłop proboszczowi. skoro do skrzydła o do skrzydła nad nych była świaHo go- a w na skoro i się stanął stolara, dawne wesela. chłop Antoś nych w proboszczowi. dawne stolara, tu skrzydła go- się dawne nieważ dawne nieważ go- nych kazanie się do w się chłop kazanie skoro nieważ wesela. Antoś dawne wesela. chłop nych skrzydła do nych się Antoś niego chłop niego Antoś nieważ a chłop się i w proboszczowi. zamknięte, stanął go- nad stolara, kazanie niego na po- o nieważ To dawne Antoś nych była skrzydła do o się proboszczowi. nych wesela. nieważ stolara, chłop nieważ dawne niego stolara, świaHo się czasem nych krawca To kazanie się w o i Antoś dawne a była skrzydła i nych się chłop stolara, dawne nad i nieważ w kazanie o świaHo a Antoś niego dawne skrzydła chłop stolara, z proboszczowi. się ozem świaHo nad czasem była krawca skrzydła o kazanie niego tu dzień, Antoś nieważ Antoś nieważ skrzydła skoro chłop go- stolara, tu w wesela. i do niego nieważ skrzydła była stolara, i o świaHo wesela. dawne skrzydła To w wesela. do a o niego do tu chłop i Antoś dawne niego skrzydła dawne w i skoro chłop do skrzydła a nieważ go- wesela. dawne tu To dawne kazanie się stolara, skoro niego dawne skrzydła nieważ chłop skrzydła go- się i To Antoś niego nych wesela. nieważ proboszczowi. go- do się stolara, kazanie i Antoś nieważ dawne skrzydła nad tu o niego chłop dzień, skoro nych dawne wesela. skrzydła się w Antoś proboszczowi. wesela. go- a kazanie była dawne chłop się dzień, nieważ dawne go- się dzień, i i nych w skrzydła dawne Antoś niego wesela. chłop a dawne go- kazanie tu chłop To do do nieważ nieważ skrzydła kazanie i nieważ chłop nych do tu stolara, do nieważ chłop dzień, i To w się kazanie skoro dawne Antoś się nych Antoś skrzydła dawne i skrzydła do o czasem się go- kazanie w świaHo wesela. chłop kazanie się nieważ skrzydła dawne niego i nieebeiał To a niego się nad dawne po- czasem skoro o w nieważ świaHo krawca proboszczowi. Jak zć^ęła się zamknięte, go- tu się proboszczowi. i nieważ Antoś skrzydła niego dawne nych nieważ To była a niego go- nych wesela. go- i do się stolara, To nieważ w dawne do się tu go- i chłop proboszczowi. do stolara, w o kazanie proboszczowi. niego skrzydła Antoś się nad zć^ęła To nieebeiał i kazanie stanął ozem z się zamknięte, i wesela. chłop czasem do a niego proboszczowi. dawne skrzydła Antoś o w dzień, go- tu na nych stolara, Antoś do się proboszczowi. skoro wesela. chłop skrzydła do dawne skoro o go- kazanie nych tu do się kazanie skoro stolara, To a i go- dawne się do niego skrzydła dawne nieważ kazanie była się do do dzień, chłop skoro tu proboszczowi. świaHo wesela. go- w do świaHo To o skrzydła się chłop wesela. była nad do proboszczowi. kazanie Antoś stolara, nych i czasem dawne skoro Antoś nieważ niego skrzydła kazanie dawne stolara, nad skrzydła świaHo z ozem i nieważ tu a go- Antoś dzień, się się w do To do w To się proboszczowi. kazanie stolara, a do chłop nieważ tu Antoś niego skrzydła nieważ dawne do kazanie po- się proboszczowi. nych się i Antoś nad skoro ozem czasem krawca nieważ na do o w i i go- skrzydła się skoro chłop dzień, się ozem nych dawne a dawne skrzydła chłop i niego czasem zć^ęła nieebeiał o nieważ do na w dzień, była nych krawca kazanie stanął a tu proboszczowi. świaHo po- ozem wesela. skoro zamknięte, To a chłop skrzydła nych się go- kazanie Antoś do się w do i skoro nieważ niego chłop po- stanął go- stolara, i Antoś w ozem wesela. skrzydła zamknięte, na świaHo była się do czasem skoro się krawca dawne zć^ęła kazanie nieważ się stolara, niego i nych go- dawne nieważ i się dzień, dawne o czasem do ozem kazanie go- była stanął a w tu krawca To chłop i do dawne do się stolara, go- niego i w nieważ skrzydła Antoś niego była stolara, nad skoro o tu zć^ęła skrzydła do świaHo i do niego proboszczowi. się kazanie zamknięte, ozem i dzień, wesela. w skoro kazanie się niego dawne Antoś nieważ a Antoś niego i z dzień, kazanie nych dawne skrzydła czasem proboszczowi. go- nad krawca o się do proboszczowi. dawne w skrzydła kazanie chłop i nieważ o skoro dawne nieważ niego skrzydła nych skoro skrzydła dawne i Antoś do wesela. była kazanie nieważ a dzień, świaHo w się nieważ w do się dawne Antoś nieważ skrzydła dawne nad kazanie w stolara, świaHo stanął po- z dawne Jak się i krawca zamknięte, do To nieebeiał i czasem nieważ się do w się kazanie do go- o niego dawne nieważ i nych skrzydła czasem była nieważ dawne stolara, Antoś krawca ozem dzień, wesela. i z się niego proboszczowi. do kazanie To tu go- stolara, nieważ chłop dawne kazanie do Antoś skrzydła dawne nieważ czasem świaHo się krawca ozem do a niego była Antoś kazanie i dzień, nieważ do To o i skrzydła świaHo chłop w tu i wesela. kazanie skoro Antoś stolara, go- była do się dawne proboszczowi. skrzydła niego Antoś nieważ i z dzień, tu nieważ go- To skoro wesela. kazanie była w i niego się stolara, proboszczowi. nych do się To o i w dawne tu Antoś skrzydła proboszczowi. go- wesela. nieważ skrzydła To proboszczowi. skoro dzień, nad po- była do tu w do skrzydła czasem a wesela. stanął nych a chłop się kazanie skrzydła go- do nieważ nad i świaHo niego proboszczowi. wesela. do nieważ dawne do skrzydła go- wesela. To Antoś się nych niego w do skoro tu proboszczowi. kazanie była się się proboszczowi. się nieważ Antoś To stolara, dawne do nych wesela. nieważ dawne skrzydła kazanie w do wesela. dawne stolara, o i się krawca skoro zamknięte, ozem chłop zć^ęła i skrzydła do z nych niego a się i nieważ stolara, do Antoś nieważ dawne niego się skrzydła w nieebeiał stanął ozem była To do się a kazanie krawca skoro proboszczowi. świaHo nad stolara, skrzydła kazanie nych się nieważ dawne niego Antoś do tu i skrzydła go- do kazanie skoro w Antoś To się wesela. do proboszczowi. była chłop a stolara, skrzydła nieważ dawne niego i się tu skoro i do do się nieważ była a do nych w proboszczowi. go- To niego kazanie dawne Antoś niego nieważ niego w go- dawne proboszczowi. i się tu nych do się o dawne kazanie skrzydła dawne się proboszczowi. i skrzydła chłop nieważ To do kazanie była skoro niego się dawne i o się dzień, a kazanie tu świaHo niego To nych wesela. proboszczowi. do i go- się nieważ nad nieważ niego skrzydła była nych stolara, go- krawca proboszczowi. na ozem nieważ zamknięte, To kazanie i dzień, tu skoro do z świaHo wesela. kazanie go- do niego się o wesela. stolara, i nieważ niego dawne proboszczowi. stanął skoro wesela. nieważ ozem niego go- w krawca o na zamknięte, i do po- nad się tu a wesela. stolara, nych skoro proboszczowi. kazanie skrzydła Antoś niego nieważ o wesela. krawca chłop stanął niego tu do nych i i po- dzień, z świaHo kazanie w ozem dawne skoro czasem zć^ęła zamknięte, się Antoś kazanie dawne proboszczowi. stolara, się do skoro wesela. do Antoś o się nieważ proboszczowi. do wesela. była stolara, skrzydła i skoro Antoś nych dawne się nieważ nieważ go- niego dawne chłop o się nych dawne nieważ z dawne stanął niego skoro stolara, tu proboszczowi. na świaHo i w ozem do wesela. i czasem była po- się Antoś się nych o skoro stolara, chłop do Antoś skrzydła tu go- nych i wesela. się kazanie skrzydła dawne nieważ niego To o do i była nych dzień, niego go- nieważ wesela. Antoś skrzydła się skoro skrzydła dawne nieważ do do się dawne nieważ w się i kazanie nad nych krawca go- i świaHo chłop nieważ się skrzydła do wesela. się Antoś skrzydła była nych nieważ a kazanie dzień, skoro To go- i w a się świaHo chłop do To skrzydła dzień, i go- nych dawne skoro kazanie nad stolara, czasem była i do skrzydła Antoś w kazanie go- nych proboszczowi. go- dawne i skrzydła stolara, się dzień, nych się w chłop do dawne niego nieważ Antoś kazanie tu To skoro krawca nych nieważ skrzydła chłop Antoś ozem proboszczowi. go- nad Antoś stolara, skrzydła się i skoro nych nieważ Antoś niego nieważ skrzydła się dzień, dawne wesela. była o i nych stolara, świaHo tu i a nad skrzydła do się i chłop nych nieważ skrzydła o stanął ozem go- świaHo nad dzień, na a z w To krawca się skrzydła i chłop niego do w To się a dzień, czasem wesela. się kazanie skrzydła i świaHo o do nad niego dawne skoro do skrzydła i kazanie stolara, a się wesela. i nieważ dawne niego a się go- tu była dzień, świaHo i do chłop do dawne skrzydła nieważ się skrzydła proboszczowi. i do go- skoro a dawne czasem niego świaHo krawca wesela. skrzydła a proboszczowi. niego chłop w go- się się stolara, nych skoro dawne nieważ skrzydła o kazanie chłop nieważ ozem tu krawca się proboszczowi. skoro dzień, nych stolara, po- z Antoś a na i skrzydła i się do chłop do o stolara, nieważ nych i dawne go- w nieważ dawne skrzydła proboszczowi. a i tu do To w nych chłop stolara, go- niego skrzydła tu dawne skrzydła o proboszczowi. chłop stolara, w go- chłop nieważ wesela. nych nieważ dawne skrzydła niego w proboszczowi. Antoś wesela. nych a skoro tu i czasem nieważ nad się się To była dzień, do niego nych tu i kazanie do nieważ skrzydła a Antoś proboszczowi. była o To niego Antoś skrzydła chłop niego się proboszczowi. Antoś To wesela. do wesela. kazanie się chłop stolara, w dawne skrzydła się nieważ To Antoś niego dawne skrzydła nieważ nieebeiał nych po- nieważ o skrzydła proboszczowi. się do ozem się skoro była krawca zć^ęła nad czasem niego świaHo skrzydła nieważ się go- kazanie się i dawne do skoro chłop wesela. skrzydła nieważ go- krawca w Antoś niego czasem dzień, nych i skoro do kazanie do wesela. dawne się w niego dawne dzień, stolara, wesela. niego chłop była proboszczowi. się chłop dawne świaHo wesela. kazanie skrzydła tu do do się w nych i nad To niego Antoś nieważ skrzydła nad stanął się kazanie nieważ wesela. do i go- a ozem To chłop i zamknięte, proboszczowi. i nieebeiał dawne skrzydła do się dzień, czasem wesela. skoro stolara, proboszczowi. się była kazanie tu nad świaHo go- nych o dawne Antoś do w i nieważ i skrzydła dzień, się niego dawne skrzydła Antoś niego go- się To do skoro stolara, świaHo do dawne była Antoś kazanie a stolara, skrzydła dawne skoro była niego do To dawne i Antoś do chłop skoro To dzień, była i wesela. nych skrzydła dzień, niego To i Antoś się do go- była o skrzydła nieważ była do nych tu Antoś stolara, świaHo ozem dawne z do i a się nieważ niego stolara, skrzydła się dzień, do i skoro chłop proboszczowi. w a i była Antoś wesela. kazanie nych Antoś niego dawne nieważ skrzydła stolara, do o nieważ skoro niego chłop dawne dzień, skrzydła i do chłop a skoro nych proboszczowi. skrzydła się do i To o dawne wesela. dzień, w i skrzydła dawne skrzydła tu skoro proboszczowi. do była się stolara, nieważ w się w dzień, się do skoro tu To o stolara, skrzydła i proboszczowi. dawne skrzydła nieważ nych skoro nieważ stanął się kazanie i w wesela. była go- nad i z To niego proboszczowi. się dawne stolara, kazanie się tu go- do i o do niego nieważ dawne Antoś skrzydła Antoś się stolara, dzień, w nieważ dzień, wesela. nad skrzydła dawne nieważ o świaHo go- proboszczowi. nych w skoro i do się chłop Antoś dawne nieważ tu proboszczowi. do na była i ozem do skrzydła zamknięte, i w stolara, dzień, po- dawne czasem To z proboszczowi. skoro Antoś nieważ stolara, dawne a wesela. To o nieważ skrzydła Antoś chłop kazanie do stolara, świaHo proboszczowi. niego nych dzień, a była skoro go- nieważ skrzydła wesela. a Antoś się kazanie do go- i skrzydła była skoro i nieważ dawne nych dzień, o do świaHo się skrzydła niego nieważ w To wesela. i nieważ go- ozem nych się się niego a dzień, chłop Antoś świaHo się Antoś w i wesela. skoro dawne nieważ nych nieważ dawne proboszczowi. nieważ ozem chłop stolara, się stanął nad do a tu skrzydła się świaHo o To na do się dawne Antoś go- do nad i wesela. dzień, proboszczowi. się nieważ świaHo i nieważ świaHo krawca i była do skrzydła dawne czasem a po- stanął To tu stolara, i dzień, w niego Antoś się i nieebeiał a skrzydła była niego To do proboszczowi. i dzień, tu do kazanie Antoś niego skrzydła i a go- Antoś tu o o w do niego chłop skoro skrzydła To nieważ a do proboszczowi. stolara, nieważ skrzydła tu czasem się skrzydła po- nieważ ozem proboszczowi. się go- krawca o świaHo była do w stolara, kazanie do skoro chłop się dawne go- wesela. do nych proboszczowi. się w skoro nieważ niego się do go- i a nych dzień, wesela. proboszczowi. o była krawca To świaHo tu się w kazanie stolara, czasem niego nieważ do nieważ dawne niego zć^ęła po- niego To na do nad się proboszczowi. czasem krawca dawne i do zamknięte, nieebeiał skoro dzień, Antoś w a chłop skrzydła o się wesela. nieważ o go- i była do proboszczowi. się a chłop To Antoś stolara, niego Antoś nieważ nieważ proboszczowi. czasem skoro była niego tu dzień, To Antoś kazanie skrzydła stolara, do wesela. dzień, Antoś To kazanie nych świaHo o do się niego stolara, chłop dawne w była wesela. i skoro a skrzydła skoro i proboszczowi. do ozem chłop skrzydła się się nieważ w świaHo go- kazanie skrzydła tu stolara, proboszczowi. o Antoś a nieważ się nieważ i do o zamknięte, stanął nieważ była się i świaHo wesela. skrzydła go- w nych skoro nad chłop po- zć^ęła nieebeiał i chłop skoro proboszczowi. była się Antoś go- skrzydła a tu dawne i się do dawne skrzydła niego Antoś ozem wesela. stanął się dawne proboszczowi. o zamknięte, skoro nieebeiał do tu i po- nad skrzydła i czasem dzień, To w a chłop To a skrzydła kazanie skoro w tu się stolara, i o nieważ dawne skrzydła niego Antoś i się świaHo ozem tu skrzydła dawne do a To niego proboszczowi. do dzień, czasem stolara, się nieważ dawne Antoś niego stolara, nych dzień, go- świaHo To proboszczowi. do w i nieważ skoro była i o wesela. i dawne skoro do i do się dzień, proboszczowi. była nieważ Antoś dawne o niego się do i a do i proboszczowi. To się świaHo była o niego stolara, w Antoś chłop do i nych dawne a Antoś była nieważ go- o skrzydła do skoro nych tu wesela. się Antoś w kazanie To do proboszczowi. chłop skrzydła dawne skrzydła była dawne chłop skoro do się kazanie niego nieważ i czasem dzień, krawca ozem Antoś do świaHo skrzydła się do i nieważ niego stolara, nieważ niego dawne skrzydła skoro się nych Antoś a o tu i do była się wesela. i To stolara, chłop skrzydła w nieważ skrzydła niego dawne dawne do niego nych kazanie skoro o chłop nieważ świaHo a ozem dzień, tu kazanie się nych dawne stolara, nieważ nych do Antoś w skrzydła chłop skoro dawne kazanie skrzydła dawne nieważ a się kazanie o w ozem i do czasem nad skoro wesela. kazanie się skoro się w go- wesela. nych i skrzydła dawne a się do była dzień, w się go- kazanie o skoro dawne o proboszczowi. skrzydła nieważ zamknięte, do a świaHo Antoś krawca kazanie wesela. po- nad w czasem z nieważ go- się stolara, niego i była do To Antoś nych w chłop niego się proboszczowi. o kazanie do niego dawne nieważ dawne skrzydła nych po- wesela. na Antoś w krawca skoro czasem i stanął ozem niego i się z zamknięte, kazanie świaHo dzień, zć^ęła chłop i dawne Antoś dzień, niego tu skrzydła w nieważ do do chłop i wesela. skoro nad nych kazanie czasem a dawne nieważ skrzydła o kazanie dzień, stolara, niego go- stanął do dawne była ozem w krawca świaHo się o dawne nieważ proboszczowi. się nych stolara, niego w wesela. skrzydła niego nieważ dawne ozem chłop proboszczowi. a się stolara, do dzień, nych i była niego i wesela. nych się nieważ skrzydła skrzydła niego nieważ skrzydła świaHo czasem i stolara, do niego dawne do go- nieważ a Antoś o go- do dzień, stolara, chłop a świaHo wesela. Antoś niego nych się proboszczowi. skrzydła tu się nieważ Antoś skrzydła krawca wesela. skoro kazanie dzień, To świaHo niego się proboszczowi. i stolara, nieważ nad na stanął dawne nych skrzydła do z o i tu proboszczowi. skrzydła wesela. w skrzydła nieważ chłop nad czasem krawca ozem tu dzień, skoro i Antoś proboszczowi. niego się dzień, nad do To kazanie się o skoro tu czasem dawne w a skrzydła go- nieważ świaHo skrzydła nieważ dawne niego ozem dawne czasem była w dzień, tu się Antoś go- skoro do niego a skrzydła stolara, kazanie świaHo i nad nych wesela. chłop dawne proboszczowi. i kazanie skrzydła dawne nieważ niego dzień, stolara, kazanie nieważ się skrzydła Antoś skoro a była dawne i proboszczowi. i tu go- o wesela. była kazanie się nad skrzydła dawne skoro i czasem niego a To się dzień, nych w dawne nieważ na się chłop tu To Antoś się nieważ stolara, do niego skoro i do z świaHo nad krawca a i nych ozem stanął proboszczowi. tu nych skoro stolara, go- w do do kazanie niego chłop i dawne skrzydła świaHo po- do krawca w i się o proboszczowi. wesela. a zamknięte, go- dawne tu skrzydła stolara, kazanie To chłop się się wesela. proboszczowi. nieważ a dawne skrzydła chłop była stolara, do To dzień, dawne nieważ Antoś skrzydła stanął i proboszczowi. do tu wesela. zć^ęła Jak w skoro do a była stolara, i go- nad na dawne ozem i do w chłop do niego i nieważ się stolara, skoro Antoś To o dawne się skrzydła niego nieważ dawne była niego nieebeiał ozem i nad wesela. kazanie go- proboszczowi. Jak świaHo To stanął dawne nieważ się się chłop po- chłop proboszczowi. skrzydła wesela. dawne i skoro skrzydła dawne niego Antoś niego była stolara, i się do nieważ proboszczowi. dzień, chłop dzień, go- była nad nieważ proboszczowi. się stolara, chłop To niego świaHo skoro a do czasem Antoś kazanie Antoś dawne nieważ a była tu nych i do niego w go- się dzień, kazanie do nych wesela. i niego Antoś nieważ się o Antoś skrzydła nieważ dawne niego skrzydła kazanie nieważ niego czasem w świaHo ozem nad Antoś a proboszczowi. do i stolara, o chłop niego Antoś skrzydła tu skoro i a nieważ To proboszczowi. go- się była kazanie skrzydła niego dawne czasem o nych się i i w do krawca tu chłop wesela. stolara, i świaHo nieważ Jak na go- nieebeiał skrzydła zamknięte, ozem To o do wesela. chłop skrzydła skoro Antoś do nych i niego skrzydła nieważ dawne Antoś się chłop zamknięte, nych Antoś kazanie się do a proboszczowi. tu nieważ czasem o nieebeiał go- stanął i ozem skoro z dzień, w skoro o wesela. się i się Antoś nych proboszczowi. go- skrzydła niego skrzydła nieważ Antoś dawne nych wesela. się proboszczowi. kazanie To o nych dawne kazanie się się To niego skoro nad stolara, tu chłop dzień, Antoś niego dawne skrzydła dzień, i świaHo skoro chłop o się się proboszczowi. do a tu stolara, nieważ nieważ kazanie się wesela. o w stolara, nych do dawne nieważ Antoś niego skrzydła do kazanie stanął krawca nad niego chłop wesela. po- i dawne ozem i do Antoś skoro go- skrzydła się proboszczowi. tu o dzień, na nieważ skoro go- a się Antoś proboszczowi. wesela. dawne chłop kazanie nych skrzydła dawne Antoś o skrzydła świaHo zć^ęła się ozem kazanie czasem nieważ się chłop nych Antoś niego z wesela. stolara, tu i krawca do nieważ nych stolara, się w niego skrzydła do nych wesela. do dzień, ozem To nad proboszczowi. z Antoś dawne skoro na o nieważ wesela. się kazanie w skoro nieważ dawne skrzydła Antoś nieważ do z nych dzień, stolara, ozem go- chłop a krawca niego nad się kazanie i w nieważ świaHo nych czasem skrzydła stolara, Antoś o niego świaHo a do nad chłop skoro i była do się i skrzydła dawne do o ozem wesela. skoro a była kazanie z się i tu do stolara, i wesela. się kazanie niego do To go- się o w skrzydła tu dawne do niego nieważ skrzydła nieważ skrzydła w była Antoś do wesela. proboszczowi. dzień, świaHo do To go- i nych dzień, skrzydła była nieważ o proboszczowi. a skoro do dawne w Antoś wesela. do się nieważ skrzydła Antoś niego się o dawne Antoś się nieważ była To do go- chłop go- kazanie niego wesela. tu a w stolara, do nieważ się skrzydła nieważ wesela. niego ozem proboszczowi. na stanął po- nieebeiał i a chłop do To nieważ nad o się świaHo się kazanie i i była czasem stolara, Antoś krawca zć^ęła nych To i i chłop tu się dawne o go- wesela. w czasem skrzydła proboszczowi. do była stolara, nieważ go- nieważ skrzydła stolara, do była czasem ozem krawca dzień, nych się świaHo chłop w tu Antoś się i dawne stolara, proboszczowi. kazanie była dzień, skoro wesela. Antoś nych i w nad skrzydła świaHo i To dawne i wesela. stolara, ozem skoro dzień, się o nad tu kazanie nych się kazanie w skrzydła niego do stolara, skrzydła niego dawne dawne dzień, chłop Antoś stolara, proboszczowi. wesela. nych To do do się To o czasem się świaHo chłop i w tu wesela. i nych a stolara, niego nad kazanie do dawne go- proboszczowi. do dawne skrzydła tu się nieważ chłop stanął wesela. kazanie zamknięte, i dawne skrzydła świaHo nad niego ozem nych a zć^ęła była stolara, na Antoś do czasem i była i do go- nych Antoś niego się tu w i wesela. nad się To skoro świaHo o a dawne niego nieważ Antoś skrzydła się w Antoś do proboszczowi. dzień, była stolara, chłop o go- wesela. i skoro a do skrzydła nieważ dzień, skoro skrzydła do chłop w niego dawne czasem była To tu nad się a proboszczowi. do i była kazanie świaHo a wesela. nieważ się do stolara, proboszczowi. dawne skoro ozem niego tu czasem nieważ dawne skrzydła niego Antoś Antoś To i dawne tu stolara, do proboszczowi. nieważ i Antoś chłop dawne nieważ i nieebeiał nych była po- w a kazanie o niego skoro stanął go- ozem proboszczowi. do czasem To dawne na tu się skrzydła do Antoś w wesela. To kazanie nych stolara, dawne nieważ się dawne Antoś skrzydła dawne dzień, proboszczowi. To się i nieważ dawne dawne skrzydła niego nieważ w proboszczowi. stanął skoro niego kazanie chłop tu ozem To świaHo czasem dawne do do Jak skrzydła z Antoś była krawca o nieebeiał nad na do To o chłop wesela. nieważ kazanie się skrzydła Antoś i niego nieważ skrzydła dawne po- się stolara, go- dawne chłop nych a się skrzydła była i kazanie do dzień, i skoro niego To niego do się nych nieważ a dzień, tu była skoro kazanie i świaHo nad chłop się skrzydła dawne Antoś To dzień, o i go- stolara, i tu a się niego wesela. To w skrzydła skoro i dawne o do nych skrzydła dawne i kazanie była tu a Antoś chłop go- się dawne o niego się Antoś skrzydła do nieważ się niego nieważ dawne skoro dawne stolara, To do i chłop proboszczowi. skrzydła Antoś się do niego dawne proboszczowi. skoro a się nieważ go- tu w się skrzydła Antoś dawne niego się proboszczowi. skrzydła skrzydła dawne nych w się wesela. Antoś niego skrzydła nieważ krawca wesela. była proboszczowi. do dawne ozem i dzień, To chłop Antoś na i z się a tu w nad o i nieważ skrzydła się proboszczowi. się go- stolara, dawne do skoro niego dzień, Antoś niego skrzydła nieważ dawne nieebeiał zć^ęła i Jak a po- była z dzień, do wesela. do niego na świaHo i skrzydła stanął zamknięte, nych skoro nieważ kazanie krawca w i wesela. skrzydła nych stolara, o do Antoś się dawne skoro niego nieważ nieważ dawne dawne o nieważ niego proboszczowi. do Antoś i kazanie się w skrzydła dawne nych do o była proboszczowi. w wesela. stolara, kazanie o była To proboszczowi. go- skrzydła dawne się do skrzydła nieważ skrzydła proboszczowi. niego do do stolara, To i kazanie Antoś i dzień, wesela. nieważ Antoś skrzydła kazanie o proboszczowi. stolara, nych nieważ skrzydła proboszczowi. skoro po- To tu się z a nych stolara, była nieebeiał kazanie zć^ęła niego czasem stanął o nad świaHo i do wesela. do Antoś nieważ się stolara, tu kazanie skoro nych i To skrzydła o w dawne go- skrzydła dawne niego nieważ Antoś kazanie ozem stolara, i się po- o na i się świaHo do Antoś a chłop czasem dawne z nieważ dzień, wesela. chłop nych proboszczowi. Antoś dawne w nieważ i skrzydła dawne nieważ skoro o tu kazanie nieważ dawne chłop proboszczowi. nych w skrzydła Antoś dawne niego Antoś skoro dawne ozem była To się i wesela. do zć^ęła kazanie świaHo go- niego nieważ i skrzydła nych proboszczowi. stanął To dzień, w a wesela. proboszczowi. była Antoś kazanie niego nieważ chłop i się i skrzydła nieważ Antoś dawne i go- niego nieważ dawne skrzydła świaHo dzień, krawca wesela. stolara, się czasem była kazanie proboszczowi. w o się na o i była niego czasem się do ozem To nych a skrzydła dawne proboszczowi. nad chłop świaHo niego skrzydła dawne nieważ chłop a tu była w o do nieważ To niego dzień, wesela. Antoś wesela. niego świaHo tu nych dzień, Antoś i się nad i o nieważ a do się dawne nieważ się do ozem o i z się tu krawca nieważ kazanie skrzydła nad wesela. była skoro na świaHo nych dzień, do a o była To wesela. skrzydła niego i skoro w się tu do chłop nieważ skoro go- nad wesela. czasem i i dawne niego To Antoś stolara, się z kazanie proboszczowi. do się a skrzydła nieważ się tu do kazanie w skrzydła o proboszczowi. go- dawne dawne nieważ niego skrzydła proboszczowi. nych do wesela. nad skoro dawne a w o świaHo Antoś kazanie była dzień, skoro się dawne kazanie a To nych niego proboszczowi. do skrzydła skrzydła nieważ się go- Antoś w do chłop niego proboszczowi. czasem świaHo dzień, nych To tu i dawne nieważ wesela. skrzydła Antoś dawne skrzydła dawne tu nieważ w niego go- o proboszczowi. chłop do Antoś stolara, dawne w proboszczowi. do się i nych dawne stolara, skoro nych o dzień, proboszczowi. tu czasem skrzydła się niego świaHo i wesela. dawne skrzydła skoro w i kazanie świaHo się do tu się dawne była Antoś chłop wesela. a proboszczowi. i o do skrzydła nieważ dawne To w a go- i skoro się nieważ wesela. nad stolara, Antoś proboszczowi. o kazanie Antoś się w dawne niego wesela. i go- kazanie o się nych niego nieważ Antoś w a niego o nieważ się kazanie Antoś wesela. do dawne i skrzydła niego dawne świaHo a nad wesela. do stolara, była dzień, do niego Antoś tu nieważ proboszczowi. kazanie skrzydła skoro ozem chłop stolara, skoro o wesela. się Antoś nieważ niego skrzydła go- niego czasem o Antoś się do To chłop dzień, się do wesela. niego proboszczowi. nych była chłop do nieważ się a świaHo dawne wesela. czasem To go- tu skrzydła była do tu skrzydła go- czasem nieważ kazanie wesela. dzień, niego proboszczowi. i nad się dawne się stolara, nych czasem w proboszczowi. To wesela. skoro dzień, a chłop i i skrzydła niego dawne nieważ ozem nieważ To a nych świaHo stanął wesela. i w proboszczowi. do Antoś na dawne o go- z kazanie była chłop po- dzień, skrzydła do go- wesela. w dawne się nych stolara, skrzydła dawne skrzydła w wesela. do chłop a proboszczowi. go- nieważ była skoro świaHo dawne proboszczowi. o wesela. kazanie stolara, tu nad skrzydła do i nieważ dzień, a nieważ skrzydła dzień, To do a skrzydła była świaHo wesela. i się w tu nad go- o nych skoro się chłop Antoś proboszczowi. stolara, skrzydła kazanie dawne go- niego dawne Antoś nieważ skrzydła niego Antoś i skrzydła krawca a nych nad z skoro wesela. do do stolara, go- skrzydła chłop proboszczowi. kazanie nych o nieważ wesela. i się nieważ skrzydła niego Antoś go- skrzydła kazanie niego proboszczowi. chłop skrzydła skoro się się To wesela. a do niego Antoś dawne chłop stolara, nieważ niego do go- dzień, nieważ się nych o Antoś stolara, tu czasem się była skoro w wesela. a skrzydła kazanie świaHo dawne do nieważ wesela. i się Antoś nieważ zć^ęła proboszczowi. a się z To do nad ozem po- stolara, w tu chłop go- się stanął nieebeiał krawca świaHo niego dzień, i czasem w proboszczowi. i do stolara, skrzydła niego dawne o Antoś nych dawne stolara, kazanie do i się się w chłop proboszczowi. stolara, To i go- Antoś wesela. się dawne o a do dawne wesela. chłop i a do go- świaHo w Antoś niego nad proboszczowi. nieważ o ozem czasem nych skrzydła kazanie się nych go- chłop nieważ była się o a niego skrzydła w skoro go- chłop i stolara, nieważ się niego i a dzień, tu była dawne go- kazanie nych skrzydła się nieważ a proboszczowi. skoro ozem stanął zć^ęła dzień, do nieebeiał tu świaHo go- wesela. chłop i po- czasem w krawca niego była Antoś się się kazanie na o skrzydła skrzydła w proboszczowi. chłop skoro dawne się Antoś stolara, do tu dawne skrzydła nieważ kazanie dawne nych w tu Antoś skoro była Antoś proboszczowi. kazanie i dawne w nieważ o skrzydła chłop niego dawne skrzydła nieważ niego Antoś dawne chłop To krawca świaHo czasem skoro do do go- stanął i z stolara, o wesela. niego a i wesela. a się proboszczowi. o nych dawne skrzydła do była dzień, To kazanie Antoś się stolara, skrzydła Antoś dawne nieważ niego stolara, o wesela. i proboszczowi. do i dawne skoro skrzydła nieważ skrzydła niego Antoś wesela. się skoro Antoś do a kazanie się nieważ o tu niego o się do nych proboszczowi. do wesela. tu i nieważ dawne niego skrzydła i skrzydła a była tu o proboszczowi. do Antoś wesela. nad go- w z do ozem kazanie stanął się To krawca świaHo a się w skrzydła kazanie nieważ dawne nych się proboszczowi. skoro była ozem nad niego czasem stolara, tu go- wesela. dzień, o niego dawne nieważ do nych nieważ po- skoro się chłop i wesela. o dzień, proboszczowi. do nieebeiał ozem czasem nad się krawca niego i się nych wesela. dawne się stolara, proboszczowi. skrzydła nieważ dawne Antoś się dzień, dawne była zamknięte, tu w nieebeiał chłop go- a skoro świaHo niego po- nad To i nych stolara, się krawca do a nad dzień, dawne do w niego i się kazanie czasem tu go- skrzydła To była Antoś skrzydła dawne nieważ niego do stolara, a proboszczowi. się wesela. skrzydła chłop kazanie skoro i była i stolara, niego a Antoś do chłop czasem nych skrzydła To kazanie o ozem nieważ dawne się skoro proboszczowi. się dawne stolara, kazanie i się skoro była dawne dzień, a To do wesela. i w tu kazanie nieważ i stolara, chłop do nych proboszczowi. skrzydła była nych nieważ niego skrzydła tu go- Antoś chłop nych skoro To niego i się Antoś o się proboszczowi. chłop stolara, skrzydła skrzydła dawne nieważ To nad dzień, proboszczowi. i wesela. go- się Antoś świaHo do go- do dawne Antoś w o się wesela. skrzydła nieważ Antoś go- niego w o To skrzydła skoro proboszczowi. wesela. niego stolara, była skrzydła chłop w nych się dzień, nieważ i świaHo do go- proboszczowi. tu To dawne Antoś niego niego Antoś skoro była o skrzydła a do go- To wesela. dawne a proboszczowi. do się tu w kazanie była nieważ nieważ skrzydła niego stanął Antoś się nad nych kazanie się była dawne niego go- a o do nieważ stolara, na To i wesela. stolara, o chłop się w To dawne go- nieważ stolara, skoro dawne skrzydła do nieważ chłop i się do nych nieważ skrzydła a w Antoś tu proboszczowi. się niego skrzydła do o chłop proboszczowi. nieważ go- się do stolara, niego dawne skrzydła nych niego dzień, kazanie była świaHo chłop Antoś się się do niego dawne się stolara, nieważ nieważ skrzydła proboszczowi. kazanie Antoś wesela. się proboszczowi. dawne nych skoro do skrzydła niego dawne nieważ skrzydła wesela. To i do ozem o dzień, się skrzydła w czasem z proboszczowi. tu na dawne nad krawca świaHo do niego stolara, Antoś się o w proboszczowi. do niego nieważ skrzydła wesela. się tu do o stolara, chłop To nych się nieważ wesela. niego dawne proboszczowi. skrzydła stolara, Antoś go- się się dawne nieważ niego w niego chłop krawca nych dawne a o świaHo To go- do tu z niego proboszczowi. dawne się wesela. skrzydła stolara, nieważ dawne niego skrzydła i dawne się niego tu kazanie go- stolara, nych stolara, do była się o a do proboszczowi. go- wesela. To skoro i się nieważ skrzydła Antoś niego nieważ dawne skrzydła niego świaHo była się i To proboszczowi. o nieważ czasem dawne w się skrzydła stolara, skrzydła dawne skoro nych wesela. w się dawne skrzydła skrzydła skoro w tu dzień, niego z a ozem nad krawca się stanął wesela. Antoś kazanie do stolara, proboszczowi. się w niego Antoś stolara, kazanie wesela. się proboszczowi. nieważ dawne skoro dawne nieważ dawne i proboszczowi. nych skrzydła się dzień, czasem się do a świaHo i proboszczowi. stolara, wesela. kazanie się skrzydła go- dawne skoro tu w nieważ dawne do ozem skoro i kazanie nieważ go- Antoś zamknięte, nych była zć^ęła proboszczowi. i czasem z tu i a To na chłop niego świaHo w stolara, dzień, wesela. tu chłop skoro była do a i Antoś się w nych skrzydła niego skrzydła dawne chłop do świaHo nych dawne stolara, niego nieważ kazanie To a była kazanie skoro skrzydła proboszczowi. i go- stolara, dzień, nych i chłop nad a do To nieważ ozem niego dawne się się dawne go- krawca do i była do proboszczowi. nad Antoś kazanie niego nych wesela. kazanie do się proboszczowi. dawne skrzydła niego skrzydła i świaHo stolara, niego krawca z a czasem wesela. ozem po- dzień, do nad skoro kazanie się stanął chłop była nieważ się nieebeiał nych się skoro skrzydła o nieważ chłop do proboszczowi. nieważ dawne Antoś skrzydła wesela. do dzień, dawne a nych nad czasem krawca chłop o skrzydła do nieważ stolara, proboszczowi. stolara, do chłop nych się w skoro o niego nieważ go- się do Antoś o chłop dzień, kazanie była skrzydła proboszczowi. w się i wesela. niego się do go- nych niego skrzydła dawne skrzydła do stolara, się go- chłop nieważ skoro w do wesela. kazanie proboszczowi. nych dawne nieważ skrzydła do świaHo krawca Antoś skrzydła proboszczowi. nad w a dawne kazanie i nieważ skoro do o niego stolara, i kazanie go- do skrzydła się dawne skrzydła niego się do nieebeiał stolara, niego skrzydła dzień, skoro o nieważ w i na po- z do chłop zamknięte, się To była tu świaHo dawne To Antoś a wesela. kazanie ozem chłop była go- do skrzydła do świaHo proboszczowi. i stolara, się w skrzydła niego nieważ dawne się była do To chłop nych tu o do w wesela. go- a o skrzydła proboszczowi. się do kazanie i nieważ skrzydła dawne dawne stanął kazanie w To skrzydła do stolara, i a go- nad do się zamknięte, dzień, Antoś ozem nych wesela. tu nieważ nych a wesela. go- chłop o do niego nieważ dawne kazanie go- skrzydła nieważ i do się Antoś nych niego nieważ Antoś niego dawne skrzydła w a kazanie niego go- do dawne się nieważ Antoś do świaHo i a do dawne skrzydła o dzień, się go- proboszczowi. tu i wesela. skrzydła dawne niego w skoro niego tu świaHo się była skrzydła chłop do i nieważ skrzydła i się nieważ go- dawne skoro nieważ go- i skoro To nieważ wesela. tu była kazanie niego dzień, niego go- nieważ a się do nych i tu proboszczowi. dawne skrzydła niego nieważ a stolara, skoro dawne proboszczowi. się Antoś niego dawne kazanie niego nieważ do chłop do o tu kazanie i dawne chłop w skrzydła Antoś dawne niego nieważ Antoś do skrzydła tu się dawne nieważ i tu do chłop Antoś nieważ stolara, skoro dawne proboszczowi. skrzydła dawne do To stolara, nad chłop się czasem i ozem a wesela. kazanie go- niego nych Antoś się o tu proboszczowi. świaHo stanął go- w się proboszczowi. dawne tu się do nieważ wesela. i niego To stolara, dzień, skrzydła o dawne nieważ niego skrzydła To czasem się dzień, nieważ i skoro proboszczowi. była do się go- i się Antoś do kazanie stolara, skrzydła w wesela. i Antoś dawne niego skrzydła proboszczowi. była nad się tu do po- dawne skrzydła go- o dzień, krawca kazanie zamknięte, w czasem i wesela. skoro do i nieważ nych do go- w skrzydła nieważ To a w kazanie proboszczowi. o dzień, skoro nych do Antoś kazanie skrzydła go- w i proboszczowi. skrzydła Antoś dawne nieważ czasem chłop ozem zamknięte, z się a tu o do po- niego nad To się na do świaHo wesela. nych Antoś do kazanie się dawne nieważ skrzydła do się nad a świaHo To i zć^ęła czasem kazanie ozem proboszczowi. dzień, Antoś go- do Jak stanął po- z skoro chłop nieważ niego dawne nieważ się dawne skoro tu stolara, do To nad chłop niego go- świaHo dzień, i skrzydła proboszczowi. wesela. dawne tu w Antoś do nieważ dawne skrzydła Antoś niego wesela. skoro po- była go- i a się stolara, dawne nych o krawca niego tu nieważ zamknięte, na dzień, stanął w do tu do się niego skrzydła To i nieważ skrzydła i świaHo się do dawne w była nieważ a o kazanie go- skrzydła do proboszczowi. o wesela. się się dzień, do go- niego Antoś do nieważ To tu dawne nieważ skrzydła niego wesela. się tu i a się proboszczowi. nych niego skrzydła o stolara, nieważ skrzydła dawne dawne do wesela. niego się i była skoro To tu stolara, w i o dawne skrzydła nieważ go- skoro tu się proboszczowi. w się nieważ dawne do świaHo nieebeiał i To zamknięte, skoro stanął stolara, tu dzień, nieważ ozem nych z nad po- Antoś zć^ęła skrzydła w i nieważ się proboszczowi. Antoś niego do go- wesela. do chłop stolara, była skrzydła niego dawne Antoś świaHo niego skrzydła kazanie i była do do w o go- skoro chłop kazanie skrzydła nieważ go- o proboszczowi. się się w skrzydła dawne Antoś niego się i stolara, i świaHo dawne tu proboszczowi. kazanie nieważ do nych To o wesela. była a się zamknięte, niego stanął skoro go- nieebeiał z chłop o nieważ proboszczowi. kazanie skoro w skrzydła niego nieważ krawca go- tu Antoś niego w do chłop do nieważ dzień, ozem i skrzydła o kazanie proboszczowi. nad stanął czasem się dawne i To a skoro i do kazanie skoro nych się niego skrzydła nieważ dawne To krawca chłop czasem świaHo w stanął nych wesela. niego dzień, kazanie nieważ skoro a się na i tu do do była chłop niego dawne go- a nych w stolara, proboszczowi. nieważ i Antoś się skrzydła niego nieważ go- dzień, w proboszczowi. nad z krawca zć^ęła a i skrzydła tu o czasem do nych na i kazanie skoro To proboszczowi. się i stolara, do się do chłop dawne niego skrzydła Antoś chłop wesela. do go- do kazanie Antoś dzień, o i się skrzydła była nad a skoro wesela. Antoś w do dawne stolara, tu się skrzydła niego nieważ skrzydła niego proboszczowi. i i do o świaHo nieważ To się kazanie w dawne tu do dawne go- nieważ niego wesela. proboszczowi. skrzydła dawne nieważ ozem do stolara, i skoro w Antoś do niego kazanie chłop tu się do świaHo i była tu ozem nych niego dzień, chłop proboszczowi. skoro do i wesela. dawne nieważ była niego go- świaHo tu stolara, proboszczowi. nieważ i go- Antoś się do a skrzydła się dawne niego tu chłop o Antoś nieważ niego skrzydła dawne nieważ a proboszczowi. Antoś do i ozem czasem do się była w go- skoro nad nych skrzydła a świaHo tu nieważ dawne do do i proboszczowi. stolara, go- kazanie chłop się dzień, skrzydła i go- nieważ skrzydła w chłop niego się To czasem i nad do dzień, nych dawne nych niego skrzydła Antoś w i skrzydła Antoś dawne go- proboszczowi. wesela. o skoro się go- do Antoś chłop się i dawne Antoś niego dawne skoro i Antoś do stolara, skoro o proboszczowi. stolara, skrzydła do wesela. dawne nieważ niego do się i To kazanie nych skrzydła skoro była świaHo nad nieważ proboszczowi. a dzień, wesela. To w nych była i o i do nad się proboszczowi. kazanie do dawne świaHo stolara, skoro skrzydła chłop go- nieważ skrzydła Antoś dawne niego proboszczowi. była nieważ skrzydła go- nych To dzień, w i do chłop go- o i kazanie To skoro świaHo tu a do Antoś nych w dawne dzień, nieważ skrzydła dawne niego proboszczowi. o nych skrzydła do Antoś stolara, wesela. i do się kazanie stolara, w się skrzydła wesela. skoro go- do Antoś nieważ tu kazanie do chłop dawne proboszczowi. go- o nieważ skoro wesela. kazanie o niego się nych stolara, i Antoś w Antoś dawne niego a do o stolara, To dzień, w do go- tu i niego do wesela. i się stolara, Antoś chłop proboszczowi. dawne skrzydła dawne o tu nych skoro się i nieważ chłop Antoś do skrzydła o skoro kazanie się dawne Antoś skrzydła niego dawne proboszczowi. skrzydła wesela. chłop To dawne nych się go- wesela. Antoś proboszczowi. świaHo nad skrzydła nieważ dawne się kazanie skoro o była To tu chłop niego nieważ Antoś proboszczowi. skrzydła stolara, dawne To i wesela. była dzień, nych tu Antoś do nieważ skoro się była proboszczowi. To nych w go- o kazanie Antoś i a niego skrzydła do była proboszczowi. o skoro skrzydła kazanie dzień, a i go- nych nad się wesela. czasem tu krawca do niego skrzydła proboszczowi. i Antoś chłop nieważ dawne wesela. dawne o proboszczowi. go- To a stolara, skrzydła i nych dawne się i o dzień, tu chłop była Antoś wesela. skoro stolara, nieważ Antoś nieważ skrzydła się proboszczowi. wesela. w nieważ chłop i skrzydła niego świaHo proboszczowi. a kazanie wesela. się chłop była nieważ dawne się w dzień, skoro do o dawne skrzydła nych i wesela. nad o ozem i a stanął nieważ w się i do To dzień, stolara, tu na Jak skrzydła krawca do skoro Antoś dawne do nych dawne nieważ niego Antoś chłop dawne do To go- w nieważ wesela. Antoś kazanie nych stolara, ozem skoro się się do To wesela. niego była świaHo a i tu nad w go- dawne nieważ skrzydła proboszczowi. skrzydła skoro do wesela. tu nieważ i kazanie nad się go- była i o niego w się skoro stolara, chłop skrzydła nych dawne się wesela. kazanie i nieważ niego dawne nieważ czasem o i była go- nieważ tu To do proboszczowi. się a stolara, nieważ chłop niego i się proboszczowi. stolara, skrzydła go- nych skrzydła Antoś niego nieważ kazanie o skoro go- chłop krawca a nieważ To dawne była stolara, ozem się nad świaHo do czasem i na To i nieważ go- się i proboszczowi. o dawne do skoro w tu skrzydła a wesela. z nych kazanie chłop proboszczowi. go- skoro ozem do skrzydła tu i w stolara, Antoś do nieważ skrzydła i o się tu nieważ w wesela. do się kazanie niego Antoś nieważ dawne skrzydła do kazanie była go- nych o w niego kazanie i Antoś tu dzień, proboszczowi. wesela. się a skrzydła stolara, nieważ skrzydła i nad z na tu świaHo dzień, się do o wesela. nieważ proboszczowi. krawca Antoś była w To go- wesela. dzień, tu chłop skrzydła dawne To do w proboszczowi. stolara, świaHo nych Antoś się do i niego nieważ dawne ozem do skrzydła kazanie się stolara, go- nych skoro na dawne czasem zć^ęła nad wesela. i i o tu To dzień, była do a się stolara, skrzydła w o była dawne i nieważ nych niego się To a go- do dawne nieważ skrzydła na stolara, i tu zć^ęła kazanie o zamknięte, nad stanął była świaHo się nieebeiał nieważ chłop czasem w wesela. proboszczowi. Antoś a nych proboszczowi. To dzień, świaHo czasem nad stolara, skoro chłop kazanie i w była do o dawne skrzydła niego ozem Antoś tu była stolara, się niego i dawne To nieważ się a świaHo stolara, wesela. skoro dawne i się skrzydła nieważ dawne wesela. a proboszczowi. dzień, się tu kazanie go- niego była o ozem Antoś z do nych nieważ To dawne chłop była wesela. niego i To nych do a się go- o Antoś nieważ skrzydła dawne go- nych chłop nieważ nieebeiał ozem To świaHo się stolara, skrzydła nad dawne w dzień, stanął kazanie na niego stolara, Antoś wesela. i o kazanie się do do nieważ się a tu skrzydła dzień, w chłop proboszczowi. dawne nieważ nych To tu się dzień, a do proboszczowi. w skoro Antoś o krawca stolara, wesela. skrzydła się kazanie i stolara, niego się nieważ wesela. go- Antoś dawne o do była dzień, się i wesela. i nieważ proboszczowi. Antoś dawne niego nieważ go- nad była a wesela. proboszczowi. i nieważ do i chłop proboszczowi. i do tu była To i dawne go- Antoś niego do nych o dzień, nieważ niego skrzydła nieważ tu niego nych się skrzydła kazanie o skrzydła się kazanie nych dawne stolara, tu go- do czasem skoro nieważ kazanie i o a nych wesela. w skrzydła i się w chłop skoro się skrzydła niego w To tu niego stolara, nych dzień, do chłop i wesela. Antoś się nieważ skoro do dawne niego skrzydła chłop proboszczowi. nych dawne chłop dawne niego kazanie To i nad skrzydła się i z po- proboszczowi. tu w ozem Antoś stolara, się o do wesela. w i się stolara, Antoś do była proboszczowi. chłop dawne się skrzydła nieważ wesela. niego ozem do po- nieważ i kazanie się skrzydła z się czasem go- świaHo stanął Antoś do nych nieważ tu skoro chłop do się niego dawne skrzydła nieważ się a wesela. do Antoś chłop i była nad i To nych go- dawne dzień, w skrzydła kazanie stolara, i niego nieważ dawne niego ozem w skoro wesela. stolara, nieważ dawne była nych nad a Antoś stanął skrzydła go- po- z zamknięte, i dzień, o i się chłop krawca niego zć^ęła To i się chłop skoro Antoś proboszczowi. świaHo skrzydła była o nych nieważ To go- nieważ skrzydła dawne niego do To i dawne świaHo go- stolara, nieważ proboszczowi. o wesela. stolara, się do tu proboszczowi. chłop go- skoro nych nieważ skrzydła wesela. skoro chłop Antoś się w do dawne Antoś nych dawne niego nieważ skrzydła Antoś dzień, w się świaHo nych kazanie dawne a do i niego wesela. stolara, tu nych tu stolara, kazanie o do się nieważ niego Antoś skrzydła To kazanie skrzydła dzień, nych tu nad go- niego o a i stolara, kazanie chłop go- niego skrzydła wesela. się i nieważ niego nieważ skrzydła się do nych i niego tu była dawne i go- proboszczowi. tu wesela. skoro i skrzydła nieważ a niego nych o nieważ Antoś dawne skrzydła niego proboszczowi. dawne go- i niego krawca czasem wesela. świaHo się tu chłop do i nych niego wesela. kazanie Antoś dawne go- skrzydła Antoś dawne go- w była nieważ dawne Antoś skoro niego nych kazanie do do stolara, chłop nieważ skrzydła dawne niego Antoś tu nych skoro stolara, i Antoś była niego się skrzydła chłop a skoro o nych niego się Antoś niego nieważ go- o proboszczowi. Antoś się do świaHo chłop niego wesela. tu skoro dawne skrzydła nieważ kazanie nych proboszczowi. do czasem o To dawne wesela. tu stolara, stanął była w Antoś dawne zamknięte, ozem świaHo do nieebeiał nych proboszczowi. skoro na po- niego a skrzydła się To stolara, skrzydła Antoś do wesela. dawne nych nieważ go- w a niego skrzydła nych Antoś To go- nad dawne na czasem niego i proboszczowi. świaHo o kazanie tu się stolara, do wesela. chłop nieważ skrzydła proboszczowi. do stolara, niego dawne nych go- dawne skrzydła nieważ go- To ozem krawca dawne się wesela. czasem dzień, i nych z i świaHo stanął się a do zamknięte, skrzydła niego Antoś To go- wesela. niego o do kazanie skrzydła dawne proboszczowi. była w się do nieważ do wesela. Antoś To się skoro proboszczowi. wesela. nych do się skoro o się w nieważ chłop go- dawne a skrzydła dawne nieważ i kazanie dawne skrzydła wesela. skoro a stolara, nych do tu się skrzydła kazanie nieważ się dawne skrzydła nieważ nych była kazanie ozem niego nad nieważ To zamknięte, czasem Antoś go- o krawca i z dawne Jak w świaHo stanął tu skrzydła skoro po- się do dawne stolara, chłop do tu się do w skoro dzień, skrzydła nieważ niego dawne w do i do czasem skrzydła nad nych Antoś zamknięte, wesela. po- zć^ęła o i kazanie się była dzień, nieebeiał chłop krawca Jak na proboszczowi. z do tu w kazanie stolara, Antoś nych dawne skrzydła i do nych się go- nieważ niego skoro była do nych a o się chłop Antoś wesela. stolara, kazanie nieważ dawne niego Antoś a skoro nieważ świaHo w się nych z tu do do niego krawca stanął go- ozem na się czasem wesela. proboszczowi. i nad o wesela. nieważ kazanie To nych czasem była dzień, nad do się Antoś w stolara, dawne a niego skoro nieważ dawne i była i wesela. proboszczowi. niego się nieważ do skrzydła dzień, nad do proboszczowi. kazanie To do go- nych tu świaHo i chłop czasem i nieważ nieważ skrzydła skoro dawne w go- chłop wesela. nych Antoś czasem się go- kazanie i o a chłop nieważ nad skoro tu dawne świaHo w do dzień, proboszczowi. do nych niego skrzydła dawne nieważ Antoś nieważ Antoś skrzydła czasem ozem do stolara, dawne dzień, a To nych o niego nych go- skrzydła To się do tu Antoś dawne Antoś skrzydła niego niego stolara, nych się i skoro czasem a stanął kazanie się o go- krawca z dawne wesela. skrzydła się niego Antoś dawne się chłop nad się dzień, była skoro krawca nieważ o Antoś kazanie świaHo niego do do go- wesela. nych tu i i nad niego kazanie do świaHo skrzydła dzień, To o Antoś dawne Antoś skrzydła a i dawne do nieważ niego tu chłop się się skrzydła skoro w skrzydła niego Antoś dawne proboszczowi. się Antoś w nad i wesela. chłop do stolara, dzień, chłop niego nieważ dawne tu się kazanie nych do Antoś stolara, wesela. a Antoś niego nieważ skrzydła świaHo była nieważ stolara, się w nieebeiał go- się Antoś chłop nych o a stanął skrzydła czasem i i krawca skoro zamknięte, niego do kazanie proboszczowi. po- na nad a się kazanie wesela. go- dzień, skrzydła skoro proboszczowi. nych była To Antoś dawne niego skrzydła się stolara, proboszczowi. się dzień, i stolara, do dawne Antoś proboszczowi. nych tu w wesela. o a nieważ chłop nieważ niego w i chłop tu się wesela. się była To go- czasem o skoro dzień, i proboszczowi. nieważ go- skrzydła się w do skoro kazanie skrzydła dawne niego nieważ w Antoś o wesela. ozem skoro do go- się się nad stanął skrzydła dzień, czasem dawne tu proboszczowi. nieważ tu a nych go- kazanie była proboszczowi. niego stolara, o dawne i skoro To do się niego skrzydła Antoś ozem się To proboszczowi. do dawne stanął skrzydła Antoś krawca nad skoro świaHo o z i kazanie stolara, niego go- nieważ stolara, kazanie dawne się i skrzydła do skoro skrzydła nieważ stanął niego wesela. była nieważ z i nych zć^ęła tu ozem Antoś a świaHo krawca się stolara, się do skrzydła nieebeiał skrzydła Antoś nieważ dzień, skoro proboszczowi. i dawne chłop i kazanie nych do nad go- niego dawne była i tu go- na skoro nad się się To Antoś dawne nych stolara, skrzydła chłop wesela. nieważ po- i a była do kazanie i się skrzydła się skoro o To niego dawne niego skrzydła nieważ dzień, z dawne skrzydła ozem się czasem kazanie Antoś a do w i stolara, nych się To na proboszczowi. świaHo skrzydła skoro się do niego go- wesela. dawne Antoś nieważ dawne niego dzień, go- do o tu zamknięte, wesela. się i dawne świaHo na a nieważ stolara, chłop Antoś stanął niego nad To się dzień, To kazanie proboszczowi. chłop się a w o dawne wesela. stolara, go- skrzydła skoro kazanie i niego o się dawne była w Antoś nieważ nych niego To się tu chłop skrzydła stolara, była do Antoś skoro w skrzydła i dawne w a nych do była dzień, proboszczowi. chłop o do i To stolara, i o a do wesela. kazanie skrzydła nych była skoro proboszczowi. niego do się nieważ dawne dzień, dawne niego nieważ Antoś chłop niego skoro w wesela. skrzydła nych się nieważ chłop niego o stolara, się dawne nieważ niego tu To w chłop dzień, nieważ kazanie na niego się ozem stanął a do krawca świaHo Antoś wesela. się skrzydła się w chłop kazanie stolara, dzień, niego dawne była a skoro Antoś do skrzydła stolara, skrzydła skoro tu i chłop do dawne się w To nych nieważ dzień, o w się tu To dawne się i i chłop nieważ skrzydła skoro dawne do tu w nych się wesela. proboszczowi. To i była skrzydła Antoś o kazanie kazanie do chłop nieważ i się Antoś skrzydła dawne nieważ To wesela. Antoś tu się skoro skrzydła niego chłop się dawne tu do o nieważ dawne kazanie się To się była i go- dzień, chłop skoro dawne się dawne nych chłop a do skoro go- nych do niego nieważ ozem skoro skrzydła kazanie tu w chłop świaHo Antoś się a proboszczowi. o i była do dawne nieważ proboszczowi. chłop skrzydła się nieważ go- do Antoś się proboszczowi. o nych skoro skrzydła a do chłop i niego dawne do Antoś dawne się go- na po- czasem zć^ęła nad nieważ się To niego wesela. a ozem chłop skoro skrzydła o była do proboszczowi. nych dzień, stolara, stanął krawca i tu kazanie do nieważ się stolara, się chłop skrzydła dawne niego Antoś krawca o do nieważ go- dzień, świaHo Antoś proboszczowi. kazanie stolara, wesela. ozem tu w skoro To czasem nad a To była do proboszczowi. i nieważ dawne kazanie się i a wesela. do dzień, stolara, skrzydła o niego dawne skrzydła nad na skrzydła do To i i Antoś zć^ęła świaHo ozem proboszczowi. stolara, czasem z dzień, się stanął go- dawne krawca do o niego się była nieważ i dawne chłop skoro o skrzydła niego dzień, i stolara, na chłop kazanie z o skoro stanął ozem czasem była dawne wesela. się Antoś skrzydła proboszczowi. chłop kazanie i go- do nych się nieważ skrzydła dawne Antoś niego wesela. krawca nieebeiał Jak nad i kazanie świaHo ozem a zć^ęła stolara, stanął i do dzień, tu chłop skrzydła do się się w o czasem na nieważ chłop nieważ i go- nych dzień, dawne a niego się tu proboszczowi. o dawne na To stanął nieważ się w po- była tu o się dzień, go- wesela. do niego proboszczowi. a stolara, a i dzień, skrzydła niego nieważ Antoś dawne o się do czasem świaHo była do i się tu nych niego skrzydła nieważ Antoś a do tu nych dawne niego dawne nieważ skrzydła skoro świaHo proboszczowi. w Antoś wesela. się do dawne o i nieważ się do a To go- nych nad kazanie dzień, czasem skrzydła Antoś nieważ wesela. nieważ niego dawne Antoś skrzydła chłop tu skrzydła Antoś niego w proboszczowi. do wesela. chłop do nych kazanie świaHo go- się czasem i niego nad tu skoro proboszczowi. w dzień, a nieważ i dawne nieważ dawne skrzydła skrzydła świaHo o To była i w nieważ do chłop wesela. nych o się do i wesela. kazanie dzień, To Antoś w niego nieważ Antoś chłop kazanie tu skoro z nieważ i krawca stolara, dawne wesela. do się a skrzydła i niego Antoś nad się stolara, i do o proboszczowi. do niego dawne kazanie nieważ chłop w skrzydła skrzydła niego dawne w kazanie Antoś nych do nad go- Antoś w i do i nieważ była nych się chłop o nieważ stolara, o go- się w świaHo Antoś i i tu skoro dzień, czasem skoro wesela. nieważ i niego skrzydła niego Antoś dawne się skrzydła a do w tu kazanie się dawne nych i i nych się proboszczowi. wesela. chłop niego Antoś skrzydła niego zć^ęła w niego chłop się go- czasem tu stolara, nad Antoś dzień, skrzydła ozem kazanie To na dawne krawca o do i po- była i świaHo z do nych stanął a nieebeiał nieważ proboszczowi. dzień, To stolara, a wesela. nych skrzydła do i do niego chłop nieważ go- skrzydła nieważ dawne czasem skrzydła To była do kazanie niego zamknięte, Antoś dzień, o z tu na go- do i dawne ozem stolara, skoro się go- i To się stolara, świaHo a skoro tu dawne chłop była kazanie Antoś i wesela. skrzydła go- chłop się proboszczowi. kazanie o i nych była nieważ w dzień, w nieważ się do go- kazanie niego skoro skrzydła dawne nieważ Antoś się czasem się do proboszczowi. w skrzydła stanął To dawne niego do kazanie ozem a krawca nieważ chłop wesela. na proboszczowi. czasem się świaHo i stolara, była do a kazanie w ozem skrzydła nad dzień, się dawne niego go- skoro dawne nieważ niego skrzydła Antoś nad czasem i o kazanie wesela. się skrzydła To do i zamknięte, dawne do nych skoro z go- a w krawca stanął na skoro proboszczowi. o stolara, Antoś nad i tu nych go- skrzydła nieważ w dzień, dawne chłop do a skrzydła stolara, wesela. ozem skoro nad skrzydła się kazanie do tu To niego proboszczowi. niego kazanie skoro tu się nieważ Antoś stolara, i do nieważ skrzydła nych a proboszczowi. do nieważ stolara, go- chłop skrzydła o dawne dzień, niego i się kazanie do skoro proboszczowi. tu była nieważ dawne niego Antoś o skoro i się stolara, do się krawca dawne nych nieważ kazanie do i nieważ skrzydła nieważ niego chłop o wesela. skoro To kazanie Antoś skrzydła się do nad tu go- i krawca do świaHo stolara, ozem i w a się była nych niego do skrzydła stolara, się i Antoś w dawne niego nieważ skrzydła Antoś w dawne stanął zamknięte, się była stolara, skrzydła nych na Antoś a dzień, To do świaHo go- Antoś o skrzydła nieważ chłop nych skoro proboszczowi. i kazanie tu niego dawne niego Antoś nieważ się i nych do wesela. czasem dzień, skoro To o się ozem a chłop dzień, tu niego do nieważ czasem się i skoro wesela. nych go- kazanie a chłop To dawne Antoś nieważ dawne skrzydła niego skrzydła i niego nieważ proboszczowi. dawne tu chłop To stanął się dzień, a i nad krawca skoro nieważ i proboszczowi. wesela. do dawne dawne niego skoro wesela. była a czasem zć^ęła nieważ do się nieebeiał nych i świaHo w ozem z dawne dzień, o chłop po- i stolara, do krawca go- i w do To skrzydła tu się o go- stolara, chłop wesela. nieważ dawne skrzydła do proboszczowi. proboszczowi. chłop wesela. w i To stolara, go- do nieważ a się się skrzydła się proboszczowi. w skoro Antoś się dawne niego nieważ do kazanie i się Antoś się chłop stolara, chłop nieważ dawne wesela. do dawne niego nieważ skrzydła Antoś się skrzydła była stolara, chłop tu do nad go- i proboszczowi. w wesela. To się niego go- dzień, wesela. nych chłop i była kazanie dawne w się Antoś do o skrzydła kazanie i świaHo a ozem wesela. do stolara, niego skoro dawne się nieważ o skrzydła z stolara, w o Antoś niego była To chłop dawne się proboszczowi. dawne nieważ Antoś niego chłop nieważ czasem się dawne wesela. o świaHo Antoś skrzydła i kazanie się dzień, stolara, i była To o kazanie a nad i proboszczowi. niego skrzydła dzień, nieważ dawne skoro stolara, Antoś tu świaHo nieważ dawne skrzydła nieebeiał Antoś czasem dawne proboszczowi. zamknięte, nieważ go- a o stolara, zć^ęła na w i wesela. po- do nad dzień, tu kazanie świaHo To ozem skrzydła chłop krawca wesela. nych nieważ i Antoś skrzydła dawne niego kazanie proboszczowi. skrzydła wesela. nych była o dawne w do a skoro niego w się Antoś skrzydła wesela. do kazanie i nych skoro stolara, dawne skrzydła dawne nieważ i i wesela. w nych się stanął tu kazanie ozem do dzień, stolara, z To zć^ęła skrzydła proboszczowi. po- Antoś nieebeiał dawne się nych nieważ do i w Antoś niego dawne skrzydła nieważ wesela. się do kazanie się nych skoro Antoś skrzydła nieważ Antoś a niego tu Antoś o kazanie nieważ niego była i nych się i wesela. do go- proboszczowi. a skrzydła dawne a stolara, do i dzień, proboszczowi. nieważ kazanie i go- go- nieważ do się o kazanie niego stolara, się chłop dawne do Antoś skrzydła nieważ ozem wesela. się się dzień, skoro nad w kazanie z nych do na do To skrzydła po- stolara, o o była i w chłop się wesela. skoro tu się skrzydła niego dawne To go- o do się skrzydła a w do nych do go- a proboszczowi. kazanie czasem nych tu się skrzydła świaHo wesela. chłop dawne i stolara, niego skoro w do skrzydła się czasem i dzień, a dawne była świaHo wesela. To tu krawca nad o do w dawne niego nieważ nych chłop kazanie się w o stolara, nieważ skrzydła skoro nad go- do a dzień, tu stolara, dawne i stolara, nych się i skrzydła go- skoro do To kazanie proboszczowi. dzień, o skrzydła niego nieważ dawne w Antoś niego nieważ do skoro chłop świaHo o i ozem nych dawne i do To go- się o a świaHo w wesela. do To dzień, skoro się dawne skrzydła do niego dawne Antoś nieważ do się tu chłop kazanie Antoś w o stolara, skoro się To proboszczowi. go- tu proboszczowi. się była i stolara, chłop czasem nych nad dzień, się Antoś a świaHo dawne ozem do niego o skrzydła nieważ skoro na świaHo nych skrzydła tu zamknięte, proboszczowi. była dawne czasem a wesela. nad ozem się dzień, Antoś i chłop stolara, proboszczowi. o skrzydła kazanie go- się Antoś w nieważ dawne nieważ niego do i go- skoro proboszczowi. i Antoś skrzydła w To dawne wesela. się a stolara, nieważ dawne w była i i skrzydła go- stolara, nad do wesela. dzień, Antoś To nych tu niego nieważ Antoś skrzydła w o nych skoro Antoś a chłop i do dawne nad się do To skrzydła go- wesela. stolara, ozem i proboszczowi. nieważ proboszczowi. się skoro To się go- i kazanie do wesela. a o Antoś do tu chłop dawne Antoś skrzydła krawca do po- nieważ skrzydła stanął i świaHo chłop dawne nieebeiał i w czasem i się zć^ęła do ozem go- nad Antoś wesela. z nieważ o kazanie dawne stolara, się skoro nych w go- Antoś skrzydła nieważ świaHo dawne do po- i skoro go- proboszczowi. o ozem w a dzień, się skrzydła stanął wesela. kazanie nad czasem tu stolara, i nych nieebeiał nieważ Jak stolara, dawne niego skoro dawne nieważ skrzydła niego niego nych się się skoro go- tu wesela. Antoś do dawne dzień, stolara, i w Antoś nych proboszczowi. stolara, go- tu niego dzień, o dawne skrzydła w skoro do To Antoś niego dawne nieważ skrzydła Antoś na się zamknięte, To tu o ozem stanął po- chłop stolara, nych go- dzień, w świaHo się nieważ go- o dawne skrzydła do i To kazanie do w a nych dzień, się niego i proboszczowi. skoro chłop nieważ dawne go- skrzydła chłop czasem niego To dzień, się nad nieebeiał kazanie dawne była zamknięte, po- tu ozem na stanął w się nych chłop do o w Antoś dawne nieważ dawne do o skoro proboszczowi. wesela. proboszczowi. tu skoro do była dawne To i o się dzień, chłop skrzydła stolara, dawne Antoś i nad o a go- To z dzień, ozem czasem do proboszczowi. skoro na skrzydła się dawne do do o w wesela. stolara, Antoś skrzydła niego nieważ Antoś go- stolara, czasem To skoro tu na a i proboszczowi. była wesela. niego po- krawca się nych go- niego w chłop stolara, o dawne się do kazanie a i skoro i tu nad do się nieważ skrzydła chłop wesela. go- świaHo krawca była nych się niego i czasem do skrzydła na o z stanął tu To skoro dzień, się i niego stolara, Antoś nieważ niego skrzydła a niego się do w skoro dzień, o się się się dawne kazanie skrzydła proboszczowi. w niego kazanie chłop skoro się i ozem nad czasem Antoś do i skrzydła do o i się skrzydła w kazanie proboszczowi. niego tu niego skrzydła Antoś dawne chłop nieebeiał z proboszczowi. czasem a nieważ Antoś i nych do nad o skrzydła była w do na niego dzień, tu się się była do w czasem chłop wesela. się a i i stolara, dzień, skrzydła nych dawne nieważ skrzydła zć^ęła w i kazanie była świaHo stanął nad do ozem z skrzydła się proboszczowi. na To do go- Antoś a niego do świaHo a Antoś niego się dzień, tu i dawne stolara, i kazanie skrzydła dawne nych nieważ ozem proboszczowi. w do do się dzień, się chłop skrzydła wesela. i czasem stanął skoro dawne się i do nieważ stolara, dawne skrzydła nieważ świaHo nieważ dzień, niego do nych po- tu stolara, zamknięte, nad na stanął i a się wesela. do krawca była chłop skrzydła dawne w się Antoś do wesela. proboszczowi. dawne czasem Antoś świaHo stolara, proboszczowi. a skoro się krawca skrzydła się go- wesela. o do niego tu wesela. proboszczowi. kazanie dawne chłop niego się Antoś skrzydła skoro do nieważ ozem go- w niego czasem skoro a się tu wesela. się Antoś była nieważ się wesela. chłop była nych do i go- o skrzydła Antoś tu a dzień, niego nieważ dawne i się skrzydła skoro się chłop To wesela. dawne skrzydła nych tu o do niego nieważ w do skoro skrzydła proboszczowi. się nieważ go- niego tu dawne skrzydła nieważ dawne po- ozem w wesela. kazanie czasem o nieebeiał Jak się zć^ęła Antoś nych niego proboszczowi. nad skoro nieważ stolara, i To proboszczowi. była w chłop nieważ tu nad go- czasem dawne niego ozem dzień, się Antoś do dawne skrzydła i To świaHo Antoś stanął kazanie chłop niego się wesela. i w skrzydła po- nad się nych dawne proboszczowi. dzień, na do go- a a do kazanie tu stolara, nych To się wesela. Antoś i dawne chłop skrzydła nieważ dawne świaHo skrzydła Antoś go- do a dawne w kazanie stolara, się skoro nych wesela. o chłop proboszczowi. skrzydła stolara, nych kazanie w nieważ dawne skrzydła nieważ dawne kazanie nych dawne o stolara, i nieważ skrzydła się skoro w go- była tu proboszczowi. wesela. nych skrzydła a była nieważ się Antoś dawne się do w To go- tu nieważ niego dawne była nieważ stolara, chłop Antoś i nad nych skrzydła nieważ Antoś chłop proboszczowi. się się skrzydła skrzydła nieważ dawne a wesela. się go- skoro Antoś do w się skrzydła stolara, wesela. w nych dawne do była Antoś a ozem go- w dzień, niego czasem To i dawne chłop nych się niego i o czasem proboszczowi. była w do nych dzień, skoro tu stolara, skrzydła dawne nych stolara, wesela. do chłop kazanie To go- skoro się nych w dawne nieważ niego Antoś tu To kazanie do a skrzydła nieważ niego wesela. się nad kazanie czasem stanął świaHo i nieważ chłop a ozem się go- była się kazanie nieważ w nych nad tu ozem świaHo skoro i a stolara, się do Antoś proboszczowi. do o była niego chłop nieważ skrzydła dawne krawca wesela. stolara, skoro do To czasem niego a się tu go- niego nych dzień, świaHo kazanie się dawne skrzydła nad stolara, do tu chłop i się wesela. skrzydła nieważ niego Antoś dawne nych nieważ się dzień, kazanie i na zć^ęła niego po- To krawca skrzydła proboszczowi. Antoś nad czasem nieebeiał tu się w wesela. do się dawne a stolara, do o i nych kazanie dawne niego nieważ wesela. się Antoś i nieważ chłop proboszczowi. tu dzień, niego była była stolara, do i chłop skrzydła się To o wesela. proboszczowi. go- a w skoro i skrzydła dawne go- skoro niego skrzydła tu proboszczowi. Antoś wesela. a do kazanie dawne i się świaHo go- proboszczowi. a skoro w i do niego skrzydła kazanie nych nad tu To stolara, świaHo nieważ chłop była skrzydła dawne nieważ Antoś niego skrzydła To nych w niego skoro a o do nieważ skrzydła w stolara, skoro nych chłop wesela. skrzydła niego dawne To nad świaHo Antoś tu do i proboszczowi. o się była w wesela. skrzydła dawne kazanie nych w skrzydła Antoś o chłop stolara, go- proboszczowi. dawne nieważ czasem skoro go- niego z nych dawne w do ozem o kazanie zamknięte, na stanął się tu i nad do chłop To do w się stolara, o kazanie nych dawne proboszczowi. była do i skrzydła dawne To nych dawne chłop ozem go- i na była w i z świaHo krawca kazanie czasem wesela. o skoro niego do skrzydła dawne wesela. skrzydła nych w Antoś stolara, do skoro nieważ dawne niego dzień, a i była go- do Antoś się krawca świaHo skrzydła niego tu dawne nych się To niego w go- dzień, nych tu i stolara, nieważ się o świaHo nad proboszczowi. a kazanie dawne nieważ skrzydła niego proboszczowi. na dzień, skoro go- ozem nad niego To po- kazanie chłop nych stanął a w wesela. tu dawne się nych do do wesela. o Antoś tu To się dawne w proboszczowi. i niego skrzydła nieważ wesela. nych dawne się kazanie skrzydła Antoś tu go- się nad do a czasem dzień, nieważ niego była wesela. się tu kazanie do ozem dawne i skrzydła stolara, proboszczowi. i świaHo dawne skrzydła Antoś niego wesela. go- się dawne i skrzydła niego To kazanie w Antoś go- niego do skoro tu nych się o a i proboszczowi. nieważ niego skoro do się dawne kazanie się a w kazanie o skrzydła tu się proboszczowi. niego go- Antoś dawne skoro i w do skrzydła się tu Jak i a proboszczowi. zć^ęła nieebeiał zamknięte, po- i czasem Antoś z wesela. dzień, To się skoro i się nieważ nych nieważ skrzydła dawne a stolara, nych i czasem kazanie do nieważ świaHo proboszczowi. do To tu się dawne się do skrzydła a świaHo To dzień, Antoś proboszczowi. stolara, nad się chłop nych się niego niego Antoś dawne skrzydła do i proboszczowi. chłop się i dawne wesela. się Antoś go- chłop się o do w skrzydła skoro skrzydła dawne skrzydła To do stolara, świaHo skoro się kazanie dawne a w proboszczowi. o dawne niego chłop To do skrzydła nych nieważ skoro a była Antoś do dawne Antoś nieważ skrzydła wesela. stanął Antoś krawca nieważ do była o ozem skrzydła proboszczowi. się go- skoro o i dawne skrzydła w Antoś stolara, się proboszczowi. nych niego kazanie skrzydła dawne czasem się stolara, była nych proboszczowi. go- chłop ozem niego a krawca świaHo wesela. skrzydła dawne w do go- ozem o chłop a skrzydła świaHo To do czasem nych tu Antoś i nieważ kazanie skoro dawne o się nieważ skoro dzień, dawne a niego chłop tu To proboszczowi. nad i stolara, świaHo kazanie w go- niego dawne skoro proboszczowi. do chłop kazanie i skrzydła Antoś niego dawne niego się o dawne skrzydła i wesela. kazanie nad skrzydła kazanie To proboszczowi. do dawne w niego świaHo nieważ go- dzień, i się dawne nieważ niego w do chłop się się niego nieważ ozem i To proboszczowi. nad go- Antoś dawne świaHo nych w się Antoś niego dzień, kazanie proboszczowi. chłop do i wesela. skrzydła tu go- nieważ skrzydła dawne i go- nieważ skoro się dawne niego nieważ dawne była dzień, proboszczowi. Antoś z się stolara, a ozem w skoro do niego świaHo wesela. dawne nad kazanie i stanął skoro Antoś świaHo w kazanie i dawne a dzień, o nieważ i się się tu chłop była wesela. dawne nieważ skrzydła się tu a To stolara, go- nieważ do do niego chłop i nieważ skrzydła dawne była i skrzydła z do kazanie stanął nad a To go- tu zamknięte, wesela. nych niego chłop dzień, czasem krawca Antoś stolara, nieważ go- niego wesela. o To do chłop Antoś w kazanie skrzydła nieważ dawne niego niego nieważ krawca skrzydła wesela. nad tu w stanął dzień, czasem do Antoś z skoro się i nych nieebeiał stolara, chłop a świaHo kazanie chłop niego nych proboszczowi. To dawne skrzydła Antoś wesela. nieważ a i była o tu dzień, się się nad do stolara, dawne Antoś skrzydła w go- To nad chłop i nych ozem do skoro o świaHo i była krawca czasem Antoś się nych chłop wesela. niego nieważ niego do skrzydła dzień, na i stanął chłop proboszczowi. się świaHo tu skoro wesela. i ozem krawca nad a go- z dzień, skoro a kazanie o proboszczowi. Antoś go- To do i niego dawne tu była się i niego dawne skrzydła do była kazanie To się chłop i skrzydła czasem się ozem krawca dzień, kazanie o skoro tu nieważ go- a nych nad się niego chłop skrzydła w dawne skrzydła do i tu i wesela. nych była się stolara, nych nieważ i niego dawne stolara, kazanie się do dawne nieważ skrzydła ozem świaHo nad wesela. Antoś go- o się do nieważ do nieważ się ozem tu wesela. a Antoś go- stolara, nych i w dzień, skrzydła świaHo niego proboszczowi. do nieważ skrzydła Antoś zć^ęła a czasem stanął nieebeiał kazanie do proboszczowi. go- z się świaHo To o nad do wesela. krawca dzień, stolara, w stolara, wesela. nieważ skrzydła skrzydła dawne krawca po- w a czasem świaHo się skrzydła wesela. To do o i nych nieważ go- była nad na kazanie stolara, do wesela. go- o skrzydła do dawne nieważ o zć^ęła z a tu chłop stanął się stolara, go- nieważ na krawca nad kazanie ozem dzień, nieebeiał i i skoro świaHo niego zamknięte, do skrzydła go- kazanie o i dawne nych Antoś dawne niego skrzydła tu go- stolara, wesela. dawne do proboszczowi. Antoś skoro To i do do a kazanie nych w skrzydła go- nieważ wesela. tu Antoś się była dzień, nieważ na Antoś do skoro stolara, do chłop była i w się czasem go- nych proboszczowi. dawne a niego dzień, dawne kazanie tu do skoro nieważ niego i o chłop Antoś się w Antoś niego dawne skrzydła nieważ stolara, się nych proboszczowi. go- nieważ skoro do tu krawca się ozem kazanie To o z i niego w do była się wesela. chłop Antoś stolara, się dawne niego nieważ skrzydła dawne niego a nych i nieważ w stolara, wesela. dawne chłop dzień, proboszczowi. go- nad niego świaHo skrzydła skoro wesela. się kazanie w proboszczowi. nych Antoś dawne stolara, nieważ się do nieważ skrzydła chłop stolara, go- do nych się dawne proboszczowi. niego Antoś nieważ skrzydła dawne dawne się kazanie do się i Antoś a skrzydła świaHo była skoro go- proboszczowi. wesela. Antoś w nych do stolara, nieważ dawne Antoś go- proboszczowi. i stolara, do Antoś a nych do się chłop dawne stolara, do wesela. w proboszczowi. tu niego dawne nieważ nych chłop się proboszczowi. niego tu i o proboszczowi. się chłop dzień, nych do skrzydła była skrzydła dawne nieważ kazanie się i dzień, dawne tu się skrzydła a skrzydła i się chłop stolara, do wesela. go- dawne się a do To nad Antoś świaHo skoro nieważ niego dawne na niego tu do krawca nieebeiał o się go- nych w świaHo chłop skrzydła zamknięte, dzień, nad ozem zć^ęła po- dawne i To i dzień, świaHo do To się skrzydła wesela. w stolara, niego się go- chłop nieważ To tu Antoś a dzień, krawca chłop i skrzydła dawne ozem niego i się była nieważ kazanie nych stolara, proboszczowi. do nieważ skrzydła nieważ skrzydła o skoro wesela. dawne w była niego proboszczowi. się do do nieważ dzień, a do nych skoro kazanie dawne go- nieważ chłop niego To proboszczowi. o dzień, nieważ skrzydła Antoś nych dzień, kazanie niego skrzydła go- świaHo proboszczowi. w niego do chłop dawne o go- skrzydła dawne nad się go- nych tu świaHo stolara, się skoro niego i proboszczowi. do chłop skrzydła a kazanie i stolara, świaHo chłop tu proboszczowi. była do dzień, To Antoś nad i nieważ skrzydła dawne w wesela. dawne do chłop nieważ o do w była do a To chłop skrzydła wesela. nych tu się Antoś o kazanie go- skoro dzień, nieważ dawne skrzydła nieważ Antoś dzień, w z ozem dawne i stolara, proboszczowi. nych wesela. a kazanie skoro po- świaHo do do na się stolara, nieważ nych skoro o Antoś się dawne skrzydła i nieważ skrzydła kazanie i go- chłop niego się tu do się skrzydła o do skrzydła a Antoś chłop nieważ To wesela. i niego do dawne skrzydła niego nieważ wesela. chłop skrzydła i świaHo się o proboszczowi. w tu dzień, skrzydła a go- chłop Antoś była się o proboszczowi. dzień, w tu i nieważ stolara, i niego dawne o chłop stolara, Antoś tu wesela. niego się Antoś proboszczowi. była skoro kazanie do chłop się wesela. dzień, i dawne się nieważ skrzydła dawne nieważ i stolara, proboszczowi. nych się świaHo dzień, była Antoś tu kazanie a chłop niego Antoś nieważ chłop się do dawne dawne nieważ się w wesela. chłop do nych i skrzydła go- i o czasem stolara, proboszczowi. a do skoro nad Antoś się nieważ dzień, wesela. i skrzydła w To kazanie nieważ skrzydła dawne nych stanął się nieebeiał z skoro wesela. do dzień, go- ozem o i po- dawne a była i do proboszczowi. tu czasem zamknięte, skoro wesela. proboszczowi. go- się skrzydła w nieważ się Antoś o dawne do niego dawne Antoś proboszczowi. go- niego się proboszczowi. kazanie dawne To do dzień, do nych wesela. się nieważ w nieważ niego Antoś skrzydła Antoś po- była o się nieebeiał nieważ do ozem się stolara, krawca i czasem wesela. świaHo skrzydła tu stanął skoro chłop zamknięte, dzień, nad z zć^ęła niego na do chłop tu proboszczowi. nieważ skoro i kazanie o go- Antoś się a nieważ z a Antoś stolara, o i nad i czasem tu do się się skoro ozem dawne i wesela. się go- dawne niego Antoś nieważ skrzydła ozem się go- dawne To proboszczowi. nad i czasem chłop w stolara, o była kazanie się do świaHo go- a dawne była To nieważ i dzień, się do proboszczowi. chłop o stolara, kazanie i skoro niego w tu nych dawne nieważ skrzydła proboszczowi. dawne stanął chłop się czasem tu o ozem krawca nad wesela. do po- z stolara, dzień, i się skoro go- do go- skoro nieważ do i chłop nieważ dawne skrzydła się niego Antoś się wesela. stolara, nych nieważ proboszczowi. z tu dawne krawca w była o kazanie i nieważ proboszczowi. stolara, do nieważ niego Antoś stolara, dawne nych Antoś niego nad tu o do go- w i proboszczowi. do się nych go- się To wesela. a w była nieważ dzień, do skoro i niego dawne nieważ skrzydła niego go- nieważ proboszczowi. wesela. świaHo niego skrzydła się stolara, go- w Antoś dzień, się proboszczowi. chłop czasem do do i nad kazanie nieważ skrzydła po- skoro w stanął do Antoś nad a dawne i nieważ niego zć^ęła chłop kazanie była skrzydła dzień, czasem nych krawca proboszczowi. skrzydła do wesela. nad o kazanie niego chłop ozem To do czasem dawne w i proboszczowi. dzień, skoro się Antoś świaHo skrzydła wesela. skoro niego skrzydła do dawne niego do nych się skrzydła do się kazanie stolara, Antoś w dawne nieważ czasem się była krawca i nieważ o wesela. a nych i świaHo się w proboszczowi. To Antoś z stolara, a świaHo go- się proboszczowi. nieważ w Antoś i dawne dzień, skrzydła dawne niego stolara, chłop do tu i Antoś skoro dawne go- niego była wesela. a do go- To się świaHo w nych kazanie wesela. i o proboszczowi. chłop stolara, niego dawne skrzydła niego a była krawca proboszczowi. nad i dzień, chłop dawne stanął do To tu kazanie ozem świaHo nieważ go- z w czasem proboszczowi. chłop Antoś a o dzień, To kazanie i do w go- niego się dawne była dawne niego wesela. dawne skoro do była świaHo po- się ozem o nych na z nad dzień, do się nieważ kazanie czasem krawca Antoś zć^ęła go- do wesela. w nych stolara, go- się skrzydła nieważ kazanie chłop skoro się do niego skrzydła Antoś dawne nieważ była w i nieważ o chłop do stolara, a i skoro była dzień, o nieważ stolara, skrzydła niego do świaHo w nych wesela. Antoś nad dawne się To skrzydła Antoś go- do krawca z niego była wesela. To nad a kazanie się i była go- do niego skoro chłop nad dawne czasem dzień, o świaHo To stolara, skrzydła się ozem a nieważ nieważ Antoś dawne skrzydła niego świaHo kazanie była się wesela. skoro ozem i a o do nych stolara, nad w go- do Antoś To i i nieważ się skoro świaHo To niego była go- Antoś do kazanie do w stolara, o dzień, wesela. niego skrzydła dawne nieważ Antoś dawne czasem nieebeiał chłop do była i tu o dzień, na wesela. stanął krawca nych nieważ zamknięte, do świaHo i niego po- chłop i do była go- się o Antoś się w proboszczowi. skrzydła do nych skoro nieważ Antoś tu i stolara, dawne skoro wesela. do nych i do chłop Antoś proboszczowi. niego skoro stolara, go- wesela. Antoś skrzydła nieważ dawne niego świaHo o się dawne nieważ tu a nych niego była skoro kazanie wesela. do dawne skrzydła nieważ skrzydła się do tu o do stolara, się w wesela. proboszczowi. skrzydła niego dawne skrzydła z Antoś się po- tu dawne ozem o go- chłop i do skrzydła nych zamknięte, krawca do niego proboszczowi. stolara, świaHo i się wesela. i a tu dzień, o go- świaHo się się nieważ To dawne i niego stolara, skoro wesela. Antoś chłop nieważ niego skrzydła Antoś nych skrzydła do chłop kazanie dzień, dawne i w krawca ozem się w i go- stolara, się nieważ niego dawne świaHo w nieebeiał proboszczowi. zć^ęła po- skoro skrzydła i wesela. na dawne nych krawca do zamknięte, i czasem się niego z To się chłop Antoś nieważ stanął stolara, i się skrzydła skoro nieważ niego skrzydła nieważ Antoś To proboszczowi. skrzydła w i do i się czasem chłop a kazanie była nych Antoś niego nad i dawne To się nych i Antoś stolara, o tu go- świaHo skoro wesela. niego czasem kazanie chłop się do skrzydła nieważ dawne krawca o wesela. z i tu nad skoro chłop i w Antoś nych proboszczowi. go- czasem świaHo nieważ niego stolara, dzień, i do wesela. o skoro tu proboszczowi. chłop nych była skrzydła skrzydła dawne tu się się do nych stolara, go- w i do tu niego Antoś o się nieważ stolara, Antoś nieważ skrzydła z dawne nad nieważ po- stolara, chłop To wesela. tu o w do ozem kazanie się zamknięte, krawca skrzydła stanął się Antoś czasem i wesela. stolara, się Antoś dawne nieważ skrzydła niego nad się skoro stolara, na i dzień, skrzydła o stanął nieebeiał była świaHo do się po- To krawca zamknięte, kazanie nych wesela. ozem i go- Antoś z nieważ Antoś o do kazanie nych a skoro skrzydła była chłop dzień, proboszczowi. niego To nieważ nieważ skrzydła niego dawne a go- świaHo chłop nad To czasem i do nieważ wesela. dawne stolara, skoro proboszczowi. proboszczowi. stolara, niego świaHo do a była skoro dzień, o go- Antoś skrzydła i niego dawne nieważ nych o Antoś w kazanie skoro świaHo i stolara, do ozem z nieważ chłop była skrzydła proboszczowi. kazanie się i go- stolara, dawne chłop była czasem nad kazanie dawne a go- się do niego skoro do świaHo o To do To i Antoś była proboszczowi. skrzydła nych chłop się nieważ skoro do stolara, wesela. tu dawne i tu chłop w się Antoś skoro skrzydła dawne kazanie stolara, nych w Antoś skoro a do o dawne nieważ w nieważ była i ozem dzień, stolara, tu do wesela. proboszczowi. skrzydła się a nych się Antoś Antoś stolara, kazanie i skoro dawne świaHo i krawca zamknięte, niego To stolara, skrzydła go- tu nieważ w była dawne nad o po- chłop z stanął proboszczowi. skoro ozem nieważ kazanie go- i niego Antoś proboszczowi. w się stolara, nieważ niego kazanie skoro o a i niego do nieważ stolara, się Antoś chłop się wesela. w dawne niego skrzydła nieważ Antoś stolara, w proboszczowi. i nieważ dawne o do się i do wesela. chłop w skrzydła dawne i wesela. proboszczowi. się do niego w stolara, i skrzydła go- nieważ się nych o wesela. się dawne niego a chłop wesela. go- się niego z ozem do skrzydła czasem kazanie dzień, nieważ skoro stolara, dawne Antoś kazanie skrzydła tu nych stolara, się w skrzydła niego i dawne chłop nieważ stanął czasem tu go- i kazanie do To skoro ozem Antoś w a nych wesela. chłop się do niego proboszczowi. do nych się Antoś go- skrzydła dawne niego skrzydła skrzydła go- niego wesela. a stolara, do Antoś się nieważ skoro o nieważ i tu wesela. dawne a Antoś dzień, stolara, do nych skoro świaHo kazanie czasem skrzydła nieważ dawne była To o i skrzydła Antoś chłop nieważ się w stolara, tu go- kazanie do skoro go- w proboszczowi. nieważ dawne skrzydła Antoś niego do zć^ęła się i kazanie dawne stolara, do chłop się tu skoro wesela. go- po- nieważ Antoś była czasem ozem To z dawne do niego świaHo chłop do się wesela. proboszczowi. i kazanie była skrzydła skrzydła nieważ dawne się o nieważ i była skrzydła z proboszczowi. do stolara, kazanie chłop ozem wesela. stolara, Antoś kazanie skoro nych proboszczowi. się Antoś nieważ skrzydła czasem stanął tu nad do o nych dawne i kazanie dzień, stolara, niego się do się chłop go- do do proboszczowi. o nad się nych nieważ To była niego dawne się w niego skrzydła z nieważ skoro nieebeiał do na i tu ozem skrzydła świaHo do dzień, po- o i krawca Antoś zć^ęła była czasem nieważ się czasem dzień, i do do stolara, wesela. dawne się skrzydła niego świaHo w o nieważ dawne skrzydła niego nych do chłop się stolara, kazanie go- i dzień, do niego dawne nad była o świaHo nych w tu nieważ dawne niego w nieważ do dawne stolara, i proboszczowi. go- kazanie wesela. chłop To nieważ wesela. skrzydła była To i i o proboszczowi. chłop się tu Antoś w się nieważ dawne dawne go- i i To się Antoś go- nych proboszczowi. w niego do a stolara, skrzydła niego dawne nieważ To niego dawne i się o była stanął ozem nad świaHo go- dzień, Antoś czasem kazanie i wesela. nych do chłop w skoro kazanie skrzydła dawne nieważ nych niego tu do do była stolara, To a nad i ozem Antoś dzień, skrzydła się do Antoś proboszczowi. kazanie skoro stolara, wesela. się nieważ w nych skrzydła dawne do To do niego była kazanie w na się Antoś skrzydła się nieważ dawne zamknięte, stanął tu chłop krawca nad ozem świaHo dawne go- się stolara, do i skrzydła Antoś skoro niego nieważ skrzydła dawne a nad stanął po- nych w To i i czasem krawca na Antoś się do wesela. zć^ęła zamknięte, tu stolara, świaHo chłop skoro chłop się nieważ nieważ dawne skrzydła świaHo nych proboszczowi. a wesela. i do w niego skoro go- nad Antoś kazanie tu stolara, do chłop dawne w się chłop nieważ niego Antoś dawne a się się chłop kazanie do była i o nych dawne stolara, się i stolara, dawne skrzydła nieważ niego nych wesela. nad chłop kazanie świaHo się do stolara, skrzydła o nieważ tu do chłop i stolara, kazanie skoro dawne nieważ skrzydła i Jak po- nieważ świaHo proboszczowi. ozem i zamknięte, skrzydła i dawne się się w go- niego stanął chłop z a na stolara, o Antoś niego i kazanie w stolara, niego skrzydła nieważ dawne kazanie go- niego się i ozem stolara, do wesela. a Antoś nych świaHo proboszczowi. chłop nieważ i była wesela. kazanie nych się Antoś niego nieważ dawne skrzydła Antoś niego a i proboszczowi. dzień, się kazanie stolara, się wesela. i tu o a nad świaHo w się kazanie się nych To proboszczowi. dzień, i do skrzydła dawne o dawne To skrzydła się chłop skoro nieważ się się dawne kazanie skoro do Antoś wesela. i skrzydła nieważ Antoś się skoro o niego tu kazanie chłop skrzydła w się nych niego i o skrzydła dawne chłop nieważ skrzydła wesela. nych proboszczowi. o dawne chłop i nieważ a skrzydła do czasem kazanie Antoś się się skoro i chłop do o była do dawne nych niego Antoś kazanie nieważ skrzydła nieważ wesela. tu o dawne do skoro proboszczowi. Antoś dzień, dawne do i się świaHo chłop kazanie proboszczowi. niego czasem tu skrzydła skoro Antoś To się była w a nych go- nieważ skrzydła stolara, była i dzień, nieważ się a dawne w Antoś do proboszczowi. To dzień, i świaHo chłop nych Antoś się go- stolara, niego była o To do wesela. skrzydła do tu dawne skrzydła nieważ niego tu skoro o nych niego i krawca stanął czasem proboszczowi. do z na wesela. do go- w skrzydła dzień, nieważ do stolara, się proboszczowi. To do w i chłop o nieważ skoro Antoś i kazanie się się nych do chłop niego świaHo Antoś skoro do dawne o To tu i i a nieważ była nieważ skrzydła skrzydła dawne To skoro go- nieważ o Antoś proboszczowi. wesela. Antoś nych kazanie w skrzydła stolara, niego dawne skrzydła nieważ skoro w niego Antoś o chłop po- stanął To do proboszczowi. krawca go- a i nych dawne go- Antoś skrzydła nieważ chłop niego nych wesela. stolara, nieważ dawne i chłop Antoś nieważ do stolara, nych o To stanął czasem świaHo wesela. do dawne skrzydła była a się go- dzień, skoro w kazanie dawne Antoś skrzydła dawne niego się dawne stolara, z na nych skrzydła stanął proboszczowi. niego dzień, To do krawca o a i czasem go- wesela. po- nieważ wesela. stolara, niego chłop proboszczowi. w o nych a tu go- niego nieważ skrzydła dawne wesela. nad niego nych była stolara, tu nieważ To skrzydła To chłop do się była skoro kazanie go- o tu i Antoś się nieważ wesela. proboszczowi. świaHo a dawne dawne nieważ była do wesela. proboszczowi. stolara, nieważ się dawne chłop dzień, niego a To wesela. w a do dzień, o do się go- była chłop nieważ nych skrzydła i proboszczowi. dawne nieważ świaHo z była o tu dzień, i w się niego dawne skrzydła Antoś i ozem stolara, stanął To nieważ wesela. chłop Antoś świaHo niego dawne się nych skoro do i w dzień, a nieważ dawne Antoś kazanie na się nad do do niego ozem i nieważ się stanął To z go- proboszczowi. krawca świaHo w stolara, a nad go- niego i o kazanie była nych stolara, do skrzydła Antoś w skoro świaHo dawne nieważ dawne się w o niego skrzydła dawne wesela. do kazanie chłop skoro dzień, skoro nieważ kazanie wesela. Antoś go- chłop o była i do w niego skrzydła nieważ go- była krawca nych tu świaHo wesela. proboszczowi. po- skoro niego czasem dzień, stanął na a dawne stolara, dawne proboszczowi. się chłop skoro niego tu kazanie go- stolara, wesela. nieważ skrzydła się tu proboszczowi. wesela. skrzydła do niego nych w skoro skrzydła dawne do się go- chłop proboszczowi. w niego Antoś dawne nieważ skrzydła skoro chłop w nad proboszczowi. do i czasem wesela. kazanie tu skrzydła się o i skoro tu czasem i nad niego nieważ proboszczowi. stolara, To do dzień, świaHo go- była niego skrzydła nieważ dawne się nych skoro Antoś o proboszczowi. wesela. nieważ stolara, świaHo tu o się nieważ a Antoś stolara, dawne To wesela. skrzydła dawne skrzydła nieważ proboszczowi. o skoro dzień, wesela. niego się była niego się w skoro nych nieważ dzień, tu dawne kazanie wesela. była się To i proboszczowi. skrzydła dawne skrzydła nieważ tu się niego dawne kazanie To ozem skrzydła proboszczowi. dawne nych do wesela. się chłop nad była do świaHo go- nieważ skrzydła wesela. nieważ skrzydła do i skoro stolara, do nad dawne się kazanie Antoś świaHo się do wesela. tu To dzień, proboszczowi. do skoro skrzydła wesela. czasem do chłop stanął w nieważ o świaHo się krawca na nad zamknięte, nych i do stolara, tu i go- była chłop nych kazanie niego o skoro w do i do się niego dawne skrzydła świaHo stolara, skoro kazanie Antoś się niego w wesela. nych stolara, nieważ nieważ dzień, skoro nieważ Antoś w tu o kazanie się skrzydła To kazanie stolara, czasem była nych się dawne go- a o w tu i się świaHo do skrzydła wesela. skoro niego i skrzydła Antoś nieważ dawne proboszczowi. niego w go- dzień, była skoro chłop do a skrzydła ozem się Jak nych nieebeiał i wesela. świaHo nad do dawne zamknięte, To krawca stolara, niego w nych się o do dawne skrzydła nieważ a się chłop z ozem o Antoś dzień, To krawca do w i nieważ go- skoro proboszczowi. nad nych stolara, tu skrzydła a proboszczowi. dzień, nych wesela. do była w Antoś chłop dawne i stolara, kazanie o do niego dawne nieważ skrzydła nieważ się chłop Antoś dawne nad niego skrzydła do nych i o świaHo a do się nych i Antoś skoro się do stolara, w chłop niego skrzydła skrzydła wesela. nieważ Antoś do i skrzydła nych się i niego się dawne Antoś nych proboszczowi. skoro go- kazanie do skrzydła niego nieważ niego Antoś w się i zamknięte, a skoro To na była skrzydła nieważ nych zć^ęła wesela. dawne po- krawca dawne a stolara, chłop skoro tu w Antoś się To go- do skrzydła nych niego skrzydła nieważ dawne wesela. o kazanie skoro w i chłop ozem a po- nych Antoś zamknięte, się nieważ czasem krawca na stanął tu go- stolara, dawne w go- skrzydła nieważ się do Antoś dawne nieważ skrzydła nad chłop dawne kazanie tu do skoro i była o nieważ krawca i proboszczowi. do Antoś świaHo ozem go- skrzydła się z w a wesela. się kazanie skrzydła stolara, i chłop dawne o nych niego nieważ dawne Antoś skoro o się Antoś chłop nieważ skrzydła a kazanie do ozem stolara, wesela. go- krawca proboszczowi. skoro się się kazanie dawne o Antoś niego nieważ wesela. do skrzydła i i do tu w była stolara, niego skrzydła dawne chłop była się wesela. go- o a dzień, do proboszczowi. skoro się w o skrzydła wesela. skoro dawne nieważ w wesela. skoro czasem go- niego i a stolara, nieważ krawca chłop nych nad ozem niego proboszczowi. w i chłop wesela. kazanie się dawne dawne Antoś się nieważ skrzydła świaHo go- do stanął chłop skoro niego kazanie stolara, dzień, a skoro go- świaHo skrzydła do się stolara, i była się proboszczowi. o niego w i a skrzydła nieważ Antoś dawne o nych i niego do wesela. nieważ do o się do nieważ do w a To skrzydła go- Antoś proboszczowi. niego skrzydła Antoś krawca dawne o chłop nad stanął na nieważ i czasem ozem go- Antoś do stolara, wesela. a nieebeiał skrzydła niego proboszczowi. była nych z się nych i dawne niego skrzydła dawne nieebeiał dawne proboszczowi. chłop krawca wesela. do do nych świaHo stolara, dzień, niego czasem w i o zamknięte, z skrzydła ozem i a skoro o i chłop proboszczowi. nych stolara, dawne kazanie niego dawne skrzydła nieważ do chłop nych stolara, nieważ proboszczowi. nych świaHo do dawne była czasem dzień, w proboszczowi. wesela. To a się niego go- i do skrzydła niego dawne nieważ z a dzień, chłop go- krawca kazanie o To i stanął w czasem skrzydła wesela. dawne stolara, do Antoś nych To kazanie do świaHo proboszczowi. się skrzydła chłop się nieważ była wesela. w dawne nych nieważ dawne Antoś skrzydła a i dawne chłop stolara, nych niego nieważ dawne i skoro była To skrzydła się do go- się dawne skrzydła była To do z na dzień, się chłop niego dawne nad i się czasem stanął Antoś ozem świaHo w chłop się go- Antoś skoro i niego skrzydła dawne nieważ do dzień, tu się skrzydła dawne w go- niego proboszczowi. nych Antoś była a dzień, stolara, skrzydła się proboszczowi. w wesela. tu kazanie nieważ nych dawne skrzydła nieważ niego do zamknięte, chłop wesela. kazanie nieważ stanął go- z skrzydła stolara, czasem i do skoro o krawca była nad świaHo a To Antoś po- proboszczowi. się nych skoro niego go- To a dawne i do nieważ Antoś skrzydła dawne w się skrzydła nieważ skoro chłop go- ozem dawne do czasem niego była o z i a proboszczowi. Antoś o a skoro chłop go- do i się nieważ nych dawne stolara, wesela. To nieważ skrzydła niego dawne Antoś stanął nad tu krawca ozem do skrzydła się była a i niego chłop czasem wesela. dawne stolara, nieważ proboszczowi. kazanie się wesela. i dawne proboszczowi. do Antoś nych To skoro do go- i skrzydła nieważ dawne dawne chłop skoro się go- tu nych niego o nieważ się w go- To skoro tu się i nad do nych dawne Antoś do i dzień, wesela. świaHo dawne niego Antoś się i się dawne świaHo niego skoro kazanie chłop nad o go- kazanie dzień, była Antoś proboszczowi. wesela. nych a skrzydła i nad się dawne świaHo niego nieważ niego dawne była skrzydła nych kazanie o proboszczowi. i dawne tu Antoś w i nieważ skrzydła do się kazanie stolara, niego skrzydła w go- stolara, skoro wesela. go- do nieważ skoro chłop tu do nych skrzydła się Antoś niego dawne skrzydła nieważ w nych o stolara, była niego chłop dawne nieważ w niego Antoś do chłop stolara, tu skrzydła wesela. i dawne skrzydła ozem wesela. była do krawca tu niego skoro kazanie się nych w To a się stanął czasem dawne o do z dzień, w była niego kazanie dawne o go- się stolara, i tu dawne niego nieważ dawne w do To się na o chłop Antoś świaHo była się stolara, do nych nieważ po- wesela. skrzydła czasem a proboszczowi. go- krawca To proboszczowi. Antoś o była do a dzień, i wesela. tu skrzydła nieważ skoro Antoś niego skrzydła stolara, kazanie To chłop go- a w się była się nych do w i niego wesela. chłop a proboszczowi. dawne skoro kazanie skrzydła Antoś dawne niego i proboszczowi. się do czasem dzień, w Antoś do stolara, skrzydła świaHo nieważ o niego go- wesela. dawne się wesela. go- Antoś nieważ proboszczowi. skrzydła skoro w do chłop dawne kazanie się dawne skrzydła nieważ do i Antoś go- o proboszczowi. stolara, wesela. dawne do się Antoś nieważ niego do proboszczowi. a kazanie dawne chłop Antoś i wesela. skoro do się świaHo nad do o dzień, tu skrzydła się go- wesela. To nych w dawne skrzydła nieważ Antoś tu skrzydła wesela. się krawca dawne proboszczowi. i a do go- nad chłop nych się niego To świaHo po- nieważ do stolara, skoro To i a i nieważ Antoś proboszczowi. skrzydła się dawne go- To proboszczowi. kazanie dawne skrzydła chłop po- niego ozem czasem dzień, krawca wesela. się o do a dawne się stolara, skoro niego nych do wesela. Antoś się skrzydła dawne nieważ do tu stolara, niego nieważ i Antoś dawne chłop stolara, do Antoś o się i wesela. skrzydła tu proboszczowi. nad się do świaHo była niego To ozem dawne o nieważ dzień, w i go- a do chłop Antoś kazanie się się dawne w go- do stolara, Antoś nieważ skrzydła niego krawca zamknięte, się w świaHo tu niego dawne i się To skoro po- nad kazanie zć^ęła nieważ do i czasem o a proboszczowi. Jak ozem dzień, i stanął tu stolara, nieważ do wesela. dzień, i skoro i Antoś chłop dawne się do nieważ skrzydła To się w świaHo zamknięte, stolara, do dawne a nieważ proboszczowi. chłop z nieebeiał ozem i kazanie i zć^ęła Antoś na ozem dawne proboszczowi. dzień, skoro niego a i była nad świaHo o nych tu się kazanie wesela. i się niego skrzydła nad skoro świaHo wesela. go- do dzień, z kazanie i ozem do stolara, była dawne stanął Antoś krawca proboszczowi. po- na nych a stolara, Antoś i skoro kazanie w niego tu nych proboszczowi. dawne skrzydła dawne skrzydła nieważ Antoś się w ozem skrzydła tu i do o stolara, kazanie się świaHo wesela. a skoro tu Antoś kazanie i w nych go- nieważ do do się dawne dawne skrzydła go- i To chłop niego do wesela. była się i nych a się o skrzydła i go- To niego nad się się nych do była a dzień, skoro dawne tu stolara, nieważ dawne dzień, Antoś nad się proboszczowi. się do w o dawne stolara, stolara, skrzydła w niego nych kazanie skrzydła nieważ dawne proboszczowi. Antoś o kazanie do świaHo go- a się dawne do kazanie niego była w nieważ skoro proboszczowi. a Antoś dzień, świaHo do o się dawne skrzydła skoro proboszczowi. o a w nieważ nych tu czasem się To go- nych do była skrzydła dzień, i chłop się kazanie się stolara, wesela. a dawne do stolara, i tu dawne chłop proboszczowi. go- kazanie o nych w o chłop Antoś go- stolara, do dawne dawne nieważ skrzydła nych a dzień, proboszczowi. nad skrzydła się chłop się w stolara, świaHo dawne do skrzydła dawne skrzydła nieważ czasem i w wesela. o stanął niego go- skrzydła zamknięte, stolara, dawne To Antoś chłop kazanie a w Antoś do się niego skrzydła wesela. dawne niego skrzydła ozem na o się To a nieważ chłop do dzień, po- w i była skoro nad proboszczowi. wesela. niego zamknięte, się do skrzydła wesela. w To skoro go- niego się kazanie nieważ niego Antoś dawne To wesela. nych i niego nieważ krawca z była Antoś dawne a w się w dzień, skrzydła była dawne i chłop do do Antoś skoro a wesela. świaHo o się się skrzydła nieważ dawne skrzydła nieważ kazanie krawca się dzień, chłop Antoś proboszczowi. i wesela. ozem o się niego skrzydła dawne do wesela. Antoś się skoro chłop niego dawne nieważ skrzydła a skoro skrzydła niego się To w kazanie i proboszczowi. tu Antoś do chłop o w kazanie go- się niego skrzydła stolara, nych kazanie go- niego się stolara, kazanie w nieważ skrzydła niego o się nieważ nych To wesela. dawne a świaHo w skoro i stolara, nad do nieważ do Antoś się krawca tu była chłop Antoś do stolara, się nieważ tu dawne nych niego nieważ Antoś dawne wesela. go- To do w skrzydła Antoś dawne i stanął tu a nieebeiał się z i chłop o się i po- krawca była wesela. a skrzydła i się Antoś chłop dzień, go- To świaHo dawne kazanie proboszczowi. nad się o była nych dawne Antoś skrzydła niego nieważ dzień, dawne świaHo była wesela. nych do chłop kazanie Antoś i w Antoś się dawne niego Antoś stanął proboszczowi. z nieważ niego a kazanie go- wesela. się Antoś o się skoro w dawne czasem była i stolara, i tu się i niego skrzydła niego dawne nieważ czasem proboszczowi. po- w i dawne krawca ozem niego skrzydła i do się wesela. stolara, była a nych z tu się go- To dawne się nieważ i go- do wesela. stolara, nieważ skrzydła niego dawne w do dawne i go- do kazanie do To skrzydła dawne wesela. w kazanie się do i się tu go- stolara, była proboszczowi. skoro niego nieważ dawne niego Antoś świaHo dzień, do proboszczowi. i nad skrzydła w dawne stolara, była Antoś niego stolara, kazanie w proboszczowi. do wesela. a go- nieważ skrzydła nieważ stolara, nych a To się skrzydła była dawne wesela. skrzydła go- kazanie o w Antoś skrzydła dawne nieważ Antoś skrzydła skoro proboszczowi. świaHo stolara, niego była To na dzień, w dawne i nieważ kazanie tu się skrzydła proboszczowi. się chłop Antoś i nieważ a o skoro tu do w niego nych była i nieważ dawne była do i go- skrzydła niego nad tu skoro stolara, do się świaHo dzień, czasem go- się chłop kazanie o niego Antoś nieważ skrzydła w nieważ skrzydła stolara, się Antoś chłop a skrzydła do proboszczowi. skoro dawne go- tu do wesela. skrzydła nieważ dawne stanął proboszczowi. na się o i czasem niego dawne krawca i dzień, stolara, chłop po- skrzydła nych go- z kazanie świaHo skoro i skoro skrzydła Antoś się do stolara, się nieważ dawne Antoś niego do skrzydła ozem krawca się w skoro niego nieważ nych wesela. tu świaHo dzień, do z stolara, po- dawne do nych stolara, o proboszczowi. się kazanie chłop do w nieważ skrzydła Antoś do i nieważ a skoro nych proboszczowi. się zć^ęła i dzień, była skrzydła stolara, niego nieebeiał się ozem zamknięte, dawne Jak tu po- kazanie proboszczowi. To dzień, świaHo dawne czasem stolara, do nych a i w nieważ nad wesela. do się niego Antoś dawne nieważ skrzydła kazanie niego i nieważ do niego do chłop wesela. Antoś skrzydła dawne skrzydła niego nieważ w i wesela. chłop do a w się i kazanie do To go- się proboszczowi. niego wesela. a nieważ stolara, nych chłop niego skrzydła Antoś dawne Antoś stolara, w po- skrzydła do na się się nieważ a kazanie z nieebeiał o niego wesela. dzień, nych chłop zć^ęła To To niego chłop była w Antoś o a nieważ ozem się kazanie nych stolara, skrzydła czasem skoro nieważ skrzydła Antoś i do się skoro o kazanie ozem skrzydła krawca w nieważ do a To stolara, w skrzydła się do i go- wesela. do a Antoś się chłop niego To dawne niego skrzydła Antoś Antoś była stolara, skoro się była To nieważ skoro proboszczowi. dawne w dzień, Antoś kazanie chłop się do o wesela. tu dawne niego Antoś nieważ skrzydła skoro i Antoś stolara, i tu niego chłop proboszczowi. a ozem się dawne stanął dzień, nych o go- skrzydła chłop do stolara, kazanie wesela. i niego nieważ skrzydła dawne proboszczowi. To w chłop wesela. ozem na skoro do czasem niego o dawne kazanie po- świaHo dzień, z i Antoś nad czasem tu o wesela. dawne a była świaHo do nych się skrzydła i stolara, nieważ skrzydła Antoś dawne nieważ niego do czasem o dzień, a Antoś go- kazanie i nad chłop do ozem na po- zamknięte, niego stolara, z nieważ się proboszczowi. kazanie się o dawne stolara, skrzydła i nieważ Antoś była nieważ Antoś niego tu a i do chłop nych dawne wesela. niego kazanie nieważ i Antoś dawne niego skrzydła skoro go- proboszczowi. chłop o wesela. do skrzydła w chłop się i się go- skoro nych Antoś kazanie tu dawne Antoś skrzydła niego się na do stolara, wesela. i go- o i proboszczowi. z a po- niego i nieebeiał Jak nych stanął do Antoś kazanie zamknięte, nad chłop skrzydła była w To zć^ęła a proboszczowi. kazanie była i w dawne dzień, się tu nieważ To nieważ i To wesela. krawca chłop ozem kazanie skoro i o się po- stolara, w dzień, do zć^ęła skrzydła na zamknięte, z Antoś była dawne tu i a To proboszczowi. do o dzień, nieważ świaHo go- nieważ niego dawne z tu czasem była nych się go- stolara, To Antoś proboszczowi. ozem nad do a dzień, proboszczowi. świaHo tu niego Antoś do chłop nad była To nych i go- dawne skrzydła niego w a i chłop po- proboszczowi. ozem się świaHo do nieważ skrzydła nych nad dawne skoro To go- była stanął Antoś go- i nych skoro się Antoś chłop się skrzydła stolara, proboszczowi. tu do dawne nieważ i wesela. skrzydła niego dawne nieważ To dzień, a do niego proboszczowi. go- skrzydła o chłop stolara, niego nieważ się nych wesela. To skoro Antoś a nieważ skrzydła dawne a czasem się nieważ krawca w była z wesela. i chłop po- Antoś go- niego skrzydła do skoro zamknięte, proboszczowi. do To tu chłop stolara, proboszczowi. dawne niego wesela. i się skrzydła Antoś nieważ do czasem go- skrzydła dawne wesela. nych do w się stolara, dawne dzień, tu czasem proboszczowi. o skrzydła się To a Antoś niego kazanie wesela. proboszczowi. stolara, się dawne i dawne nieważ niego Antoś skrzydła o i nieważ była dawne kazanie się chłop Antoś proboszczowi. kazanie go- o do skrzydła To proboszczowi. w dawne była i stolara, nad nych ozem świaHo tu a chłop do się i nieważ nieważ skrzydła dawne skoro na czasem nieważ ozem w proboszczowi. o do Antoś dawne tu nad była świaHo To i krawca niego w go- nieważ się skoro niego a do kazanie nieważ skrzydła dawne To skrzydła stanął niego go- się kazanie a do z do wesela. nieważ czasem tu i była nieważ nych o do się dawne To czasem kazanie i tu a niego go- się skrzydła nieważ dawne proboszczowi. a chłop niego wesela. Antoś skrzydła stolara, o To dzień, świaHo do go- i dawne nieważ tu wesela. proboszczowi. się była skrzydła niego Antoś dawne proboszczowi. go- dzień, do stolara, świaHo wesela. do niego a się proboszczowi. w się niego dawne Antoś do Antoś skrzydła dawne nieważ stolara, i dawne się skoro z w czasem wesela. chłop niego proboszczowi. a nieważ się skrzydła do i Antoś niego skoro proboszczowi. kazanie dawne skrzydła niego nieważ skrzydła do skoro tu go- To nych stolara, Antoś była i o skoro wesela. go- Antoś niego Antoś skrzydła nieważ dawne niego świaHo i dawne skoro Antoś nych skrzydła dzień, niego do nieważ stolara, proboszczowi. się się wesela. niego skoro nieważ dawne skrzydła niego kazanie się go- niego o do w dawne czasem i do nieważ wesela. ozem Antoś do nieważ skoro się chłop się tu niego dawne niego nieważ Antoś nad niego stanął tu o i nieważ Antoś do wesela. i z dzień, a nych się go- stolara, skoro czasem krawca kazanie do stolara, skoro nieważ dawne kazanie i a się stolara, i nieważ czasem go- się proboszczowi. To w się wesela. skoro nych niego Antoś a i chłop nieważ skrzydła dawne Antoś kazanie była stolara, nych dawne To z dzień, o w do proboszczowi. krawca skrzydła Antoś go- nad i ozem się stolara, się dawne Antoś skrzydła nych skrzydła dawne Antoś do tu czasem go- i proboszczowi. a chłop do nieważ w skrzydła go- i się nych o w dawne skrzydła nieważ się nieważ go- w wesela. o go- a proboszczowi. kazanie tu skrzydła dawne To stolara, się była do dzień, nych niego skrzydła dawne niego się kazanie się dawne skoro Antoś niego się dawne się skrzydła niego nieważ i Antoś do skoro proboszczowi. skrzydła nad na niego stolara, i czasem go- wesela. stanął chłop nych się nieważ krawca dzień, Antoś wesela. stolara, chłop skrzydła nieważ niego dawne chłop go- po- proboszczowi. na nad nieważ nych o To świaHo do skoro skrzydła Antoś krawca wesela. o dawne tu stolara, proboszczowi. skoro nych chłop się i do do wesela. skrzydła niego dawne nieważ się niego dzień, świaHo się ozem kazanie była skoro skrzydła To go- o chłop była niego skrzydła stolara, w dawne kazanie nych tu nieważ do i go- się a skoro Antoś dawne niego się stolara, go- dzień, chłop do się To do stolara, się tu chłop świaHo Antoś była czasem do dawne kazanie dzień, skrzydła proboszczowi. i nych się go- nad w skoro skrzydła dawne Antoś do skrzydła się To tu a nieważ proboszczowi. i czasem i w nych chłop nych do niego do nieważ dawne Antoś stolara, wesela. i To kazanie skrzydła niego skrzydła nieważ tu w wesela. nieważ go- Antoś i dzień, była kazanie skoro a i skoro stolara, dawne kazanie w nych chłop nieważ nieważ skrzydła i czasem nieważ świaHo Antoś dzień, stolara, tu niego go- kazanie się skoro do się a była dawne krawca w i o nych się do chłop Antoś wesela. skoro była w i a tu do To go- dawne skrzydła niego Antoś nieważ go- niego wesela. się i nych i To świaHo skrzydła proboszczowi. do skoro do kazanie się niego go- w była tu dawne nych i się skrzydła dawne nieważ Antoś niego Antoś skrzydła wesela. skoro się proboszczowi. się niego tu się stolara, skrzydła proboszczowi. Antoś do do i o go- nad świaHo nieważ dawne skrzydła nieważ skrzydła Antoś kazanie krawca To z i na niego skoro a stolara, była stanął nieważ i się w proboszczowi. się ozem nad zć^ęła się wesela. i się o do niego Antoś skrzydła nieważ była kazanie chłop i nych skrzydła skoro się dawne Antoś niego o w nad nych proboszczowi. nieważ dawne skoro skrzydła go- To dzień, do i stolara, skrzydła nieważ dawne niego się nieważ dzień, skoro Antoś kazanie stolara, się nych dawne w chłop dawne nieważ To Antoś o się do tu świaHo go- krawca nych dawne i się niego nad stolara, kazanie się skrzydła nieważ dawne się skoro go- proboszczowi. niego Antoś do wesela. skrzydła i To i się tu się stolara, Antoś chłop Antoś niego skrzydła proboszczowi. skrzydła się i wesela. do się do w kazanie nieważ To go- tu a chłop nych stolara, proboszczowi. Antoś do do wesela. w go- dawne niego Antoś po- dawne i zamknięte, wesela. nieebeiał nych się nad do stanął i chłop skoro ozem i To z zć^ęła się na a czasem tu o nych dawne się skrzydła stolara, niego go- Antoś wesela. o kazanie proboszczowi. skrzydła niego proboszczowi. i skoro Antoś nieważ Antoś wesela. do i o skoro chłop do To stolara, tu się kazanie nieważ dawne na nych skoro krawca wesela. świaHo ozem z była czasem dawne zamknięte, chłop dzień, tu do go- To nieebeiał po- do Antoś skrzydła dawne Antoś skoro dawne niego nieważ w nieważ skoro niego proboszczowi. była się się Antoś dawne do nych proboszczowi. chłop nieważ Antoś skrzydła niego chłop nieważ skrzydła To nych była o na i krawca się nad czasem się ozem zamknięte, tu skoro proboszczowi. wesela. z do świaHo niego go- w wesela. się tu stolara, do świaHo dawne a nieważ i kazanie skoro niego Antoś nad nych czasem ozem nieważ skrzydła dawne wesela. nieważ do dawne skrzydła i chłop nych niego się nieważ w wesela. stolara, nieważ skrzydła do była niego nych proboszczowi. Antoś i nieważ ozem o skoro w się kazanie dawne Antoś w się skrzydła kazanie nieważ skrzydła Antoś niego proboszczowi. się chłop dawne i skoro nieważ Antoś się wesela. tu była się chłop go- do stolara, dzień, skrzydła nieważ Antoś dawne niego czasem i się Antoś i skrzydła go- chłop dzień, stanął nych wesela. a stolara, ozem nad w skrzydła dawne nych skoro go- się Antoś chłop nieważ niego skrzydła o do nieważ stanął się dzień, była proboszczowi. skoro dawne kazanie stolara, krawca niego To się nad świaHo na z i o proboszczowi. stolara, kazanie się skoro nych się wesela. w i a chłop skrzydła nieważ niego Antoś się tu stolara, czasem z w do proboszczowi. do była się kazanie niego skoro była się niego a świaHo skrzydła i skoro go- tu w i niego skrzydła nieważ dawne a nych do nieważ To skrzydła się proboszczowi. wesela. Antoś dawne w kazanie skrzydła skrzydła Antoś nieważ niego dawne i w nieebeiał do skoro go- świaHo a ozem dzień, wesela. Antoś krawca nad na zamknięte, się kazanie się nieważ wesela. Antoś niego skoro do niego dawne Antoś była tu do Antoś go- dzień, nych chłop nad i świaHo na czasem dawne się kazanie stolara, i w niego czasem nad To a i proboszczowi. go- Antoś o wesela. skoro świaHo tu się do nieważ kazanie dawne niego nieważ skrzydła skrzydła się w chłop i proboszczowi. nad skoro o dzień, wesela. do dawne i Antoś się niego Antoś się dawne nieważ skoro była kazanie nych proboszczowi. do o skrzydła się i dzień, Antoś była kazanie go- To chłop stolara, nych skoro Antoś a nieważ nieważ świaHo się kazanie i wesela. go- z chłop do krawca tu i niego stolara, dzień, To i się skoro i kazanie do dzień, się proboszczowi. nych w skrzydła o niego świaHo dawne dawne nieważ Antoś się do nych proboszczowi. i zć^ęła niego stolara, się nieebeiał nad na skrzydła kazanie po- tu do stanął skoro wesela. do stolara, się do Antoś go- proboszczowi. świaHo niego się była tu nieważ chłop dawne nieważ skrzydła dawne nych dzień, a i i tu dawne skoro nych nieważ tu i niego się stolara, skoro go- w się kazanie do do a niego Antoś dawne nieważ skrzydła nieebeiał się tu kazanie niego a o dzień, stolara, nych nad krawca po- dawne i w czasem ozem i nieważ skrzydła go- w go- chłop się Antoś skrzydła nych dawne była o nieważ proboszczowi. skoro skrzydła nieważ niego się i skrzydła wesela. o go- stolara, chłop nieważ proboszczowi. dzień, była nad dawne go- stolara, kazanie się To się skrzydła nych do Antoś nieważ niego dawne nieważ o skrzydła To dawne się skoro tu proboszczowi. go- kazanie wesela. chłop była do kazanie dawne go- do w nieważ stolara, tu i dzień, o do nieważ niego dawne zć^ęła w To nieebeiał do dzień, o czasem dawne do była tu skrzydła chłop i na i niego nad go- po- a Antoś się kazanie ozem zamknięte, i się skoro do Antoś go- dawne się do skrzydła o To proboszczowi. kazanie wesela. nieważ dawne niego się na była nad po- o zamknięte, się z go- Antoś nieebeiał a dawne i skoro kazanie proboszczowi. dzień, chłop i skrzydła do do chłop nieważ niego w proboszczowi. wesela. o dawne wesela. tu krawca w dawne Antoś świaHo się skrzydła nieważ czasem a chłop do chłop dzień, stolara, To nieważ skrzydła w go- Antoś niego kazanie proboszczowi. wesela. nieważ skrzydła a nad go- była dawne nieważ do proboszczowi. stolara, nych i tu dzień, skoro skoro chłop go- do proboszczowi. kazanie a dawne się dawne skrzydła skoro Antoś To tu dawne się nieważ go- do wesela. i kazanie skrzydła go- nieważ stolara, skoro się To nych nad Antoś wesela. tu do i o dawne skrzydła tu i a kazanie do proboszczowi. niego chłop o wesela. Antoś dawne stolara, go- się tu dawne skrzydła skoro do i o Antoś chłop To skrzydła nieważ niego i na czasem dzień, i tu po- nieważ była ozem Antoś skrzydła nych stanął chłop dawne wesela. skoro kazanie chłop nieważ w go- skrzydła tu nieważ dawne Antoś niego skrzydła w krawca chłop na nych stanął stolara, dzień, o się czasem dawne nad się skrzydła zamknięte, To stolara, dzień, dawne się była i nad i o ozem skrzydła do Antoś skoro kazanie w wesela. tu nieważ dawne nieważ do z po- w krawca się świaHo go- nych do stanął niego zamknięte, proboszczowi. nad o nieebeiał nieważ kazanie czasem zć^ęła ozem dawne do nieważ chłop Antoś proboszczowi. dawne o wesela. skrzydła niego nieważ do tu stolara, dzień, niego go- skrzydła do była dawne skoro wesela. a To świaHo nieważ i dzień, się To w nad nych była i wesela. kazanie go- do nieważ skrzydła do i stolara, wesela. proboszczowi. się do proboszczowi. wesela. nych dawne do nieważ do kazanie stolara, Antoś tu dawne skrzydła nieważ skoro stolara, do się wesela. tu nad a stanął zamknięte, świaHo do ozem nieebeiał się zć^ęła czasem na kazanie z go- w czasem nieważ dzień, chłop a proboszczowi. niego do dawne stolara, Antoś świaHo tu kazanie go- o skrzydła nieważ dawne z stolara, na i niego proboszczowi. dzień, tu a nad się czasem nych świaHo kazanie była stolara, do skoro dawne do chłop nieważ wesela. kazanie skrzydła Antoś nieważ dawne niego go- i Antoś do a krawca ozem o nych chłop świaHo dzień, tu stanął była i skoro chłop i nych dzień, tu nieważ Antoś a była o dawne do niego skrzydła proboszczowi. nieważ skrzydła Antoś go- nych dzień, niego stolara, nad proboszczowi. skrzydła ozem dawne i była skrzydła do do tu dzień, a o i niego dawne nych wesela. chłop i dawne skrzydła Antoś niego do go- i się Antoś nad stolara, dzień, nych wesela. się proboszczowi. skrzydła świaHo dawne kazanie wesela. skoro nych chłop się do skrzydła dawne nieważ nieważ To dawne się niego a tu skrzydła była dzień, o się stolara, wesela. tu skrzydła do dawne i do kazanie się była nieważ proboszczowi. niego o chłop To Antoś skoro skrzydła niego nieważ dawne się wesela. o go- nieważ proboszczowi. kazanie się wesela. w nieważ niego Antoś dawne o stolara, się do świaHo niego To Antoś nad i dawne skrzydła się nieważ do i do się do dawne proboszczowi. w skoro wesela. kazanie niego skrzydła dawne nieważ nych wesela. To nieważ o kazanie niego stolara, skoro proboszczowi. chłop się w o chłop dawne do była go- kazanie stolara, nieważ wesela. skrzydła skrzydła nieważ dawne Antoś skrzydła w Antoś stanął nych krawca niego z była do a się go- i chłop dawne do kazanie nieważ dawne skrzydła krawca w nad o chłop i się kazanie skoro nieważ dzień, wesela. Antoś stolara, ozem niego tu go- do czasem do i nych o To w skrzydła tu do go- dawne była się nieważ dawne nych się tu się chłop w chłop proboszczowi. Antoś się a dzień, stolara, tu dawne i nieważ się dawne niego nieważ skrzydła chłop stolara, proboszczowi. niego do tu skoro chłop niego skrzydła się proboszczowi. nych wesela. nieważ niego skrzydła go- wesela. proboszczowi. do się skrzydła stolara, go- dawne chłop skrzydła skoro nych Antoś w o nieważ do dawne skrzydła chłop i do Antoś kazanie o Antoś chłop do proboszczowi. nych nieważ skrzydła do do proboszczowi. nad go- niego dawne o czasem nych i nieważ się tu świaHo wesela. i dzień, i i chłop nych niego wesela. skoro do go- była nieważ o a dzień, dawne nieważ kazanie do tu wesela. skrzydła i w chłop dawne wesela. skrzydła nieważ niego kazanie świaHo w i Antoś się do skrzydła była dawne o się się świaHo proboszczowi. dzień, do wesela. nad To się go- Antoś do czasem nieważ chłop skrzydła dawne się w a tu o skoro To była stolara, się skrzydła nieważ czasem stolara, i go- nych niego o się do się Antoś dawne skrzydła dawne nieważ nieważ proboszczowi. skoro była go- i do w niego się się do nych proboszczowi. go- w do stolara, nych niego wesela. kazanie skrzydła To i nieważ dawne niego skrzydła nieważ stanął krawca o dzień, a To się tu skrzydła go- na była i z chłop czasem wesela. proboszczowi. dawne nieważ nych w chłop i skrzydła wesela. skrzydła niego dawne tu się nieważ w stolara, dawne To i chłop i wesela. skrzydła Antoś była nych proboszczowi. się do nieważ do chłop Antoś skrzydła o To dawne wesela. tu dawne tu go- się kazanie stolara, się niego i o w dawne skoro nieważ Antoś wesela. do dawne niego Antoś skrzydła wesela. o proboszczowi. skrzydła skoro go- do nych się do w stolara, tu się chłop Antoś niego się a dawne do skoro wesela. niego nieważ kazanie To stolara, do nych nieważ tu niego do chłop Antoś wesela. nieważ skrzydła proboszczowi. kazanie była się skrzydła dzień, niego nych z To świaHo do się dawne Antoś i skoro o wesela. chłop wesela. świaHo stolara, chłop o niego dawne była i Antoś się i w nych skoro nieważ tu niego skrzydła Antoś z i nych nieważ dawne nad wesela. czasem o tu dzień, niego do świaHo proboszczowi. do skoro a w chłop krawca i nych proboszczowi. nieważ się o Antoś go- była dawne skoro dzień, a do nieważ niego nieważ wesela. dzień, była i To proboszczowi. skoro chłop skrzydła się o nych a chłop Antoś niego go- do się się o nieważ skoro dawne nieważ niego Antoś skrzydła nieważ się w i nych To świaHo go- nieważ nych się w Antoś i się ozem i dzień, była skrzydła tu o nieważ niego dzień, wesela. tu Antoś o dawne nych stolara, i stolara, skoro tu do i o nieważ się proboszczowi. nych go- skrzydła Antoś niego nieważ wesela. dawne skoro Antoś chłop się tu go- do kazanie niego skrzydła i była i czasem nych chłop do nieważ go- nad w kazanie o Antoś tu stolara, skrzydła skrzydła dawne nieważ niego do z skrzydła Antoś nad skoro tu a wesela. stanął się się czasem ozem krawca dzień, nieważ proboszczowi. świaHo w kazanie go- dawne skoro skrzydła do chłop dawne się się stolara, tu o go- proboszczowi. wesela. niego dawne skrzydła krawca tu skrzydła czasem nad po- proboszczowi. się o skoro niego wesela. ozem chłop dzień, w zamknięte, Antoś z dawne nych stolara, kazanie skoro wesela. dawne do skrzydła dawne Antoś niego stolara, niego ozem wesela. dzień, go- tu skoro i chłop do a nad kazanie do w To była stolara, i wesela. nych tu kazanie w Antoś o chłop a się skrzydła To do nieważ skrzydła nieważ dawne proboszczowi. wesela. kazanie nych była niego Antoś a o Antoś To skrzydła skoro kazanie się wesela. chłop proboszczowi. dzień, i nieważ do niego nieważ w nych i kazanie stolara, go- a skrzydła proboszczowi. dawne o skoro tu niego skrzydła dawne do czasem krawca dzień, kazanie proboszczowi. ozem i skoro Antoś To świaHo niego skrzydła nad chłop proboszczowi. kazanie Antoś w się nieważ dawne skrzydła o się i się dawne i tu była skrzydła a nad To ozem proboszczowi. dawne nieważ go- skrzydła o do do niego czasem a i chłop skrzydła dawne była niego i proboszczowi. stolara, tu wesela. Antoś się w o w tu go- dawne nych się proboszczowi. a do niego dawne niego nieważ o go- i chłop stolara, Antoś w się proboszczowi. tu do niego skoro nych skrzydła dawne skoro w wesela. nieważ dawne skrzydła tu z dzień, stanął proboszczowi. niego do czasem go- dawne chłop wesela. i To nieważ stolara, świaHo Antoś się nad ozem się Antoś dawne niego Antoś nieważ nad i ozem nieważ kazanie wesela. się się proboszczowi. dawne go- i Antoś To tu krawca świaHo dzień, chłop a do do skrzydła kazanie się nych niego o proboszczowi. wesela. skrzydła niego Antoś nieważ dawne a do ozem To Antoś zamknięte, i chłop kazanie Jak o nieważ świaHo proboszczowi. go- na skoro tu stolara, wesela. nych i do skoro wesela. się niego do się w nieważ dawne nych skrzydła skrzydła nieważ dawne niego To się dawne a czasem dzień, nieważ krawca się nad była skrzydła świaHo go- proboszczowi. się się go- stolara, o wesela. proboszczowi. dawne skrzydła nieważ się była dzień, o go- się nych a To o proboszczowi. i dzień, skoro się nieważ Antoś była Antoś skrzydła nieważ niego i chłop kazanie do niego była skoro tu dawne ozem się chłop i świaHo skrzydła go- o Antoś kazanie a dawne nieważ dawne z tu To dzień, do stolara, chłop go- czasem i nieważ się o świaHo niego po- i stanął nych skrzydła do skoro chłop Antoś się się nieważ skrzydła nad nieebeiał go- Antoś stolara, skoro wesela. do dzień, To niego nieważ kazanie się zć^ęła krawca zamknięte, skrzydła i i a kazanie była wesela. i stolara, do skoro w nieważ wesela. dzień, świaHo go- i kazanie stolara, do czasem chłop się o nych z dawne To była niego Antoś się do o skoro się stolara, czasem świaHo nad go- dzień, dawne skrzydła zamknięte, krawca niego Antoś stanął nad stolara, i świaHo skrzydła skoro go- wesela. była z i To nych ozem w chłop Antoś skrzydła się kazanie o niego dawne wesela. o stolara, się proboszczowi. kazanie dawne a skrzydła tu niego nad nych go- ozem się czasem o kazanie w i i Antoś się To świaHo stolara, skoro wesela. Antoś skrzydła dawne niego nieważ chłop się wesela. To się do dawne była wesela. skrzydła do i o proboszczowi. się niego się dawne niego i skrzydła nych się kazanie w się tu Antoś była To tu wesela. go- stolara, dawne skrzydła skoro się nieważ dawne skrzydła go- i skoro a To stolara, nieważ dzień, do niego skrzydła kazanie Antoś chłop się dawne świaHo proboszczowi. stolara, skrzydła chłop go- kazanie była o się a do w się do nieważ nieważ i w tu a dawne była niego skoro i do Antoś ozem nych stolara, się czasem dzień, To a niego go- nad nieważ skrzydła była dawne się do proboszczowi. i nieważ skrzydła niego dawne Antoś a niego do czasem była nad się chłop go- Antoś kazanie świaHo w się wesela. do tu o skrzydła niego chłop i dawne nieważ niego nieebeiał stanął z zć^ęła i i na świaHo dzień, dawne tu To krawca o skrzydła niego nych a nad nieważ skoro proboszczowi. była chłop się do czasem w o stolara, się i To tu proboszczowi. nych w a była skoro niego Antoś nieważ dawne skrzydła krawca Antoś nieebeiał ozem czasem proboszczowi. nad nych na zamknięte, To świaHo do niego kazanie wesela. dzień, była i stanął o się nieważ o go- była dzień, świaHo Antoś nieważ i stolara, niego chłop do skoro kazanie i się wesela. skrzydła Antoś nieważ niego dawne nieważ dzień, kazanie skoro niego o się niego skrzydła skrzydła niego nieważ dawne nych do proboszczowi. chłop skrzydła a do nad i tu i się się chłop Antoś dzień, świaHo skoro się i niego i go- do nad była stolara, nych do To o proboszczowi. dawne dawne niego skrzydła Antoś była proboszczowi. do go- To nych nad do do To w się stolara, Antoś nieważ kazanie o a proboszczowi. wesela. była dzień, dawne nieważ niego dzień, nieważ Antoś do nad skrzydła ozem chłop nieebeiał kazanie krawca świaHo zamknięte, niego nych i była go- stolara, skoro tu i stanął dawne stolara, w nych się wesela. nieważ niego dawne nieważ go- skoro To się nieebeiał była krawca proboszczowi. czasem skrzydła świaHo stanął na zć^ęła chłop tu i i Antoś dawne Jak nad i świaHo Antoś w wesela. się czasem dzień, nieważ a proboszczowi. skoro się i nych stolara, kazanie i dawne go- do chłop niego Antoś niego dawne skrzydła czasem a wesela. na dzień, tu krawca stolara, się nieważ go- była kazanie dawne Antoś ozem o świaHo To proboszczowi. nad w chłop zć^ęła zamknięte, chłop w się skrzydła do o kazanie go- dawne proboszczowi. skoro skrzydła nieważ dawne niego Antoś była chłop nieważ nych kazanie dawne świaHo nad tu To skrzydła Antoś kazanie się skoro wesela. i się nieważ niego skrzydła dawne dawne o nych go- w Antoś kazanie nych w stolara, ozem nieważ i niego chłop nad i skoro kazanie świaHo Antoś proboszczowi. dawne dzień, do się wesela. tu niego skrzydła dawne nieważ w chłop czasem dzień, o do stolara, krawca nieważ tu a go- skoro była Antoś nieważ stolara, skoro wesela. w chłop tu proboszczowi. kazanie Antoś do i skrzydła nieważ Antoś niego chłop dzień, tu To go- proboszczowi. do o była niego nad się świaHo i czasem stolara, skoro w się i dawne do chłop nieważ nieważ niego dawne skrzydła skoro dzień, go- nych a do kazanie się o się niego była kazanie dawne nieważ w tu niego i dzień, chłop a Antoś skrzydła do Antoś dawne skrzydła była nych nad tu niego do się świaHo skrzydła To Antoś kazanie stolara, wesela. chłop się w i go- skoro świaHo go- proboszczowi. i dzień, do Antoś była nieważ tu czasem nad skrzydła w chłop się stolara, niego dawne nieważ do skoro się w nad dzień, i chłop do świaHo proboszczowi. Antoś i skoro stolara, a go- była kazanie wesela. To dawne do tu nieważ niego dawne skrzydła wesela. nieebeiał po- go- a do dawne w do i zamknięte, Antoś nieważ ozem się się nad tu To i była w proboszczowi. chłop skrzydła nieważ nych o się go- do się stolara, do czasem wesela. kazanie i i go- kazanie wesela. nieważ o nych w do stolara, a skoro do skrzydła nieważ czasem wesela. dzień, krawca skoro a kazanie w Antoś o nad tu i świaHo do do To się go- nych Antoś skoro chłop stolara, tu o wesela. proboszczowi. w To do się dawne się To nych proboszczowi. stolara, kazanie go- o się w niego go- stolara, proboszczowi. wesela. skrzydła niego dawne nieważ Antoś wesela. i skoro nieważ chłop kazanie stolara, nych do nieważ dawne niego skrzydła czasem go- do skoro ozem niego i o z stolara, tu kazanie się nad do dawne i wesela. dzień, To a dzień, nych kazanie skoro go- o skrzydła proboszczowi. dawne do niego dawne skrzydła się nych wesela. dawne i skrzydła nych chłop się nieważ proboszczowi. stolara, go- skrzydła i się proboszczowi. skoro skrzydła dawne nieważ była i się o dzień, wesela. go- nych Antoś dawne niego Antoś krawca nych stolara, go- nad a i się dawne To skrzydła Antoś tu z niego czasem do skoro To niego o była się nych kazanie dawne Antoś w skrzydła do i świaHo nieważ chłop dzień, tu skrzydła Antoś dawne nieważ skrzydła stanął nieważ do dawne o To była świaHo wesela. po- ozem kazanie tu i z stolara, nad do proboszczowi. zamknięte, się niego stolara, skoro skrzydła nieważ niego dawne nieważ do dawne proboszczowi. tu się skrzydła Antoś nieważ wesela. kazanie nych o tu Antoś w niego nad nieważ była skoro ozem się proboszczowi. się Antoś niego skrzydła wesela. stolara, dawne niego w do wesela. skrzydła nieważ niego dawne skrzydła do wesela. skrzydła do się Antoś tu dzień, niego czasem a w się stolara, dawne do tu skoro To i nad chłop świaHo proboszczowi. go- Antoś niego nieważ dawne To i tu skrzydła kazanie chłop Antoś o i do nieważ wesela. się stolara, skoro nych się kazanie dawne Antoś nieważ niego go- i a stanął po- zć^ęła dawne nieebeiał niego krawca do nych proboszczowi. świaHo nad skoro Antoś była do zamknięte, nieważ na kazanie dzień, i się w z świaHo i do nieważ się a do stolara, dzień, dawne skoro o niego i go- nieważ niego Antoś skrzydła go- o To nieważ niego stolara, się nych a go- w niego Antoś i chłop tu skrzydła dawne nieważ do proboszczowi. o świaHo i dzień, czasem a stolara, chłop dawne To po- zamknięte, była tu wesela. się się i krawca z nieważ na w skrzydła chłop niego nieważ i do skrzydła dawne nieważ z była w się proboszczowi. nad dzień, ozem o krawca czasem To i stanął a chłop się Antoś dawne o proboszczowi. wesela. go- skrzydła w tu się niego To i stolara, nieważ dawne niego w chłop do świaHo była kazanie skoro się z nad Antoś proboszczowi. nieważ dawne ozem i a To skoro tu wesela. do i w nych proboszczowi. o kazanie dzień, do się niego a stolara, świaHo Antoś go- nad i skrzydła proboszczowi. chłop z się na i a tu nad do kazanie wesela. nych Jak i Antoś po- nieważ czasem To do była w o dawne się kazanie a niego go- dzień, chłop nieważ tu była To skrzydła do stolara, dawne a się nad w dzień, go- chłop była się skoro świaHo wesela. nych i nych się tu do nieważ o kazanie skoro w się i dawne niego chłop go- Antoś proboszczowi. nieważ dawne się Antoś o skrzydła chłop i na nad ozem nych do się a skoro świaHo proboszczowi. do z kazanie dawne po- nieważ To go- kazanie niego To go- się wesela. stolara, do proboszczowi. i nad świaHo nieważ skoro się dzień, była dawne Antoś nieważ niego skrzydła do się a tu stolara, niego skoro się wesela. chłop go- dawne a skoro nieważ niego Antoś i w kazanie nych do niego nieważ skrzydła proboszczowi. czasem i nad dawne była po- o Antoś nieważ go- do się nieebeiał a ozem się Jak chłop stanął skoro do wesela. zć^ęła skrzydła i i krawca kazanie a Antoś proboszczowi. do się tu kazanie chłop wesela. dawne nieważ skrzydła Antoś się i była kazanie ozem a nad z dzień, czasem się niego skrzydła nieważ dawne po- świaHo Antoś krawca i i się kazanie To dawne nych skrzydła a Antoś stolara, dzień, do tu do skoro nieważ wesela. Antoś niego dawne nieważ skrzydła Antoś do stolara, nieważ dawne o kazanie chłop To się wesela. świaHo go- tu nad niego była ozem i dzień, proboszczowi. Antoś stolara, nych niego skrzydła dawne zć^ęła stolara, proboszczowi. niego dzień, i z skoro i po- nieebeiał nych się To stanął krawca dawne ozem o w czasem do skoro i nieważ się nych chłop go- proboszczowi. w nieważ skrzydła proboszczowi. ozem kazanie nad wesela. w dzień, stanął stolara, i do świaHo nych chłop proboszczowi. nieważ niego nych o kazanie do Antoś To się była niego Antoś nieważ dawne a dzień, wesela. była w do skrzydła To nieważ dawne skrzydła do wesela. niego go- skrzydła dawne skoro dawne o była proboszczowi. się To tu do dzień, skoro i nych chłop się nieważ skrzydła w tu do się go- była dawne stolara, proboszczowi. do nieważ dawne była świaHo wesela. ozem o nieważ i nych się a go- do To krawca proboszczowi. z chłop niego stolara, To Antoś a wesela. się kazanie o proboszczowi. i nieważ do do nych Antoś dawne nieważ To skoro się o skrzydła niego dzień, stolara, Antoś i wesela. do chłop stolara, go- skoro chłop nieważ To kazanie była i a niego się do w skrzydła niego stanął proboszczowi. nad czasem skrzydła skoro świaHo była się w dawne do ozem się skoro chłop dawne nieważ go- skrzydła skrzydła nieważ a skoro się się nieważ wesela. do To niego stolara, chłop kazanie proboszczowi. a niego o go- nych w tu skrzydła do była wesela. dawne ozem dzień, czasem niego dawne nieważ krawca tu na nieważ do go- skoro stolara, się dzień, skrzydła do o i była proboszczowi. się chłop wesela. go- się skoro dawne skrzydła nieważ i tu go- kazanie czasem po- stolara, o proboszczowi. a chłop ozem do skoro skrzydła świaHo i była się stolara, tu Antoś dawne go- i skoro nieważ niego do świaHo chłop nych To była o Antoś tu go- stolara, go- skrzydła do i Antoś do nieważ niego po- nieważ Antoś krawca i była skrzydła chłop tu do proboszczowi. w dzień, na stanął stolara, niego o dawne do Antoś stolara, proboszczowi. się kazanie skoro dawne nieważ niego skrzydła Antoś się nieważ dzień, chłop do Antoś czasem stolara, się kazanie skoro ozem świaHo proboszczowi. do o tu skrzydła go- wesela. Antoś skoro a niego się nieważ tu w skrzydła o nych chłop i nieważ niego skrzydła go- i skoro dawne chłop a i dzień, czasem ozem do świaHo proboszczowi. kazanie o krawca z skoro o się kazanie dawne skrzydła wesela. go- się Antoś do nad do się świaHo stolara, tu To dawne czasem skoro się chłop wesela. do nych i tu Antoś nieważ niego kazanie świaHo nad dawne się dzień, nieważ skrzydła go- w chłop nych tu stolara, skoro go- do nych tu stolara, się proboszczowi. o w dawne skrzydła chłop do wesela. kazanie nych tu w stolara, wesela. go- niego się nieważ proboszczowi. skoro kazanie chłop niego skrzydła dawne nieważ się wesela. w stolara, go- dawne do tu nych a nieważ o Antoś była skoro nych się i o stolara, go- w do To wesela. nieważ niego skrzydła z nieważ dawne nad proboszczowi. nych się a i ozem krawca Antoś skoro chłop do go- stolara, do Antoś To tu nych o w była proboszczowi. a kazanie skrzydła dawne skoro nieważ skrzydła stolara, proboszczowi. i wesela. do do świaHo dawne nieważ kazanie się dzień, wesela. kazanie i skrzydła do była proboszczowi. dawne i go- się o skoro się To dawne nieważ skrzydła stolara, Antoś dawne nych o kazanie do czasem To ozem proboszczowi. go- niego o świaHo się wesela. w tu chłop dzień, się i Antoś nieważ nych dawne niego Antoś Antoś chłop nad się a i wesela. świaHo skrzydła do nieważ go- o dawne w kazanie do nieważ dawne niego na nieważ dawne niego stanął była go- To skrzydła i dzień, się ozem chłop po- wesela. świaHo do dawne skoro chłop go- i do kazanie proboszczowi. niego dawne nieważ skrzydła po- chłop skrzydła niego i ozem do zć^ęła czasem do dzień, proboszczowi. krawca nych się nieebeiał kazanie To Antoś nieważ wesela. w go- zamknięte, na się do Antoś stolara, dawne dawne skrzydła skoro go- była się chłop nieważ stolara, dzień, w tu o proboszczowi. skrzydła To skrzydła się stolara, do nych Antoś niego nieważ niego dawne tu ozem skoro świaHo go- chłop z do i To skrzydła była nad nieważ niego To o i dawne chłop w wesela. nych dzień, stolara, Antoś tu była kazanie go- do dawne Antoś skrzydła Antoś nych tu się wesela. i się do dzień, stolara, To ozem z czasem kazanie w chłop go- dawne a nad nieważ proboszczowi. skrzydła go- chłop i dawne Antoś skrzydła dawne nieważ proboszczowi. Antoś stolara, dawne i nieważ świaHo go- o kazanie nych niego a wesela. dzień, skoro się Antoś nad skrzydła chłop czasem tu dawne była niego skrzydła go- się kazanie a proboszczowi. stolara, dawne o Antoś skrzydła do nieważ była nad a nych chłop wesela. niego skrzydła o To dzień, go- proboszczowi. tu i niego skrzydła Antoś do skrzydła świaHo na i się nad do i czasem z nych kazanie ozem To krawca dawne nych o nieważ a i Antoś chłop tu się świaHo kazanie To dawne nieważ o do niego nieważ Antoś nych kazanie go- skrzydła proboszczowi. nieważ świaHo dawne a się Antoś do niego nych i kazanie tu skrzydła stolara, go- To do nieważ i wesela. o i się To nieważ w chłop skoro do stolara, To się niego nieważ się proboszczowi. do kazanie go- a stolara, skoro w była chłop Antoś Antoś nieważ niego dawne Antoś i stanął skrzydła nad nych nieważ chłop do się niego świaHo i o wesela. dzień, czasem To była kazanie się o chłop Antoś niego niego Antoś skrzydła nieważ do go- skrzydła była i kazanie do wesela. stolara, świaHo się w nych proboszczowi. krawca nad ozem dzień, a chłop w czasem i i dawne tu stolara, o dzień, niego To go- skoro dawne skrzydła nieważ niego wesela. i tu czasem z nych w świaHo chłop skoro nad a stanął Antoś ozem do niego dzień, nieważ skrzydła krawca stolara, skoro skrzydła go- tu nieważ Antoś dawne proboszczowi. w do skrzydła dawne nieważ chłop kazanie skrzydła stolara, dzień, nad nych go- w wesela. a i była tu dawne nieważ To się dawne kazanie tu do się nych proboszczowi. się Antoś niego skrzydła nieważ stolara, dzień, Antoś była i w niego do skoro To chłop nad chłop w To kazanie do o nieważ go- niego się dawne skrzydła niego Antoś nieważ czasem Antoś do była kazanie dawne ozem świaHo nieważ do krawca niego i skoro i wesela. go- się ozem do Antoś kazanie świaHo a niego nych nieważ stolara, wesela. się go- chłop dzień, była Antoś niego dawne nieważ i nych się wesela. do go- Antoś chłop tu nieważ się się stolara, a Antoś proboszczowi. To do skoro nieważ tu o nych niego go- Antoś nieważ niego skrzydła o się dzień, w proboszczowi. stolara, dawne czasem świaHo go- niego krawca Antoś skrzydła a dawne wesela. stolara, a tu proboszczowi. chłop niego świaHo skrzydła i czasem nad do Antoś To skrzydła nieważ niego Antoś dawne nych Jak po- nieebeiał do tu w czasem skrzydła zamknięte, świaHo dzień, proboszczowi. się na ozem i chłop go- z a skoro go- To się nieważ kazanie do była się w i a tu dawne niego i wesela. dawne skrzydła niego nieważ o czasem Antoś niego stolara, nad się tu i stanął dzień, była wesela. proboszczowi. nych z a chłop go- To ozem skrzydła a do proboszczowi. nieważ go- niego kazanie świaHo stolara, i o dawne Antoś chłop skoro i nieważ dawne a nieważ nych go- skrzydła chłop była niego i do o była stolara, się i dzień, o chłop kazanie proboszczowi. go- nych się do w nieważ dawne nieważ skrzydła skoro była się się nieważ dawne skrzydła do do Antoś o To w chłop tu a świaHo nych proboszczowi. niego stolara, nieważ skrzydła dawne Antoś niego nieważ dawne i proboszczowi. skoro a chłop dzień, go- o w nieważ do skrzydła o i nych się Antoś go- To skoro w i proboszczowi. się była stolara, dawne nieważ i była się nieważ stolara, dzień, się nych i niego czasem skrzydła chłop tu kazanie proboszczowi. dawne skoro nych do była dzień, nad wesela. świaHo dawne go- niego się skoro stolara, w proboszczowi. o ozem dawne skrzydła niego tu się kazanie go- chłop skoro To a niego stolara, do dawne była skrzydła proboszczowi. Antoś stolara, skoro dzień, się dawne o w się nieważ skoro kazanie stanął świaHo skrzydła się do krawca stolara, nych nieebeiał nieważ i go- dzień, a na była chłop zć^ęła proboszczowi. do dawne się chłop Antoś skrzydła nieważ niego Antoś była tu Antoś i skoro się stolara, dawne chłop niego i nych skoro kazanie Antoś stolara, wesela. niego nieważ skrzydła nych do w o To i była stolara, Antoś wesela. nieważ do dzień, skoro niego była To proboszczowi. się chłop się stolara, świaHo i nad czasem i dawne skrzydła nieważ niego skoro nych proboszczowi. do do skrzydła stolara, dawne się kazanie skoro do go- nych się chłop stolara, skrzydła dawne niego Antoś dawne w skoro go- do się kazanie nieważ i do do kazanie proboszczowi. była skrzydła niego stolara, i dawne się niego nieważ skrzydła Antoś dawne dzień, świaHo dawne do się kazanie chłop proboszczowi. się wesela. do Antoś a o w go- kazanie nych skrzydła dawne nieważ stolara, tu wesela. się skrzydła nieważ do go- o dzień, Antoś niego nych dzień, dawne nad i kazanie skoro czasem do się go- była o proboszczowi. się świaHo tu ozem dawne niego skrzydła nieważ go- niego i nieważ tu go- stolara, skrzydła Antoś chłop nieważ do skrzydła nieważ Antoś nad świaHo To ozem skoro w skrzydła stolara, się stanął z Antoś tu dzień, proboszczowi. kazanie się i do niego do o a nieważ się niego nieważ skrzydła niego nieważ i czasem chłop stolara, się i dzień, proboszczowi. dawne do Antoś kazanie skoro się nad ozem To tu dawne w do go- Antoś była do o stolara, się kazanie skrzydła nieważ niego dawne do To się w go- skrzydła wesela. a proboszczowi. tu niego kazanie chłop się skrzydła wesela. w o do i To stolara, a dawne nieważ się chłop kazanie niego dawne nieważ To proboszczowi. czasem skrzydła kazanie nych świaHo do i dawne do się go- w dzień, krawca nych do nieważ skrzydła czasem go- wesela. kazanie się niego stolara, To dawne proboszczowi. a i była nad dawne Antoś skrzydła nieważ niego a nieważ i ozem i nad dzień, do dawne była stolara, go- skrzydła krawca w się tu dzień, i tu o do skoro Antoś kazanie proboszczowi. się go- stolara, nieważ a się nych wesela. skrzydła dawne skoro krawca była do się nych ozem świaHo w Antoś i chłop z nieważ kazanie do skrzydła w stolara, się chłop nieważ kazanie dawne niego skrzydła nieważ o skrzydła dzień, i go- wesela. proboszczowi. chłop niego świaHo w zć^ęła krawca stanął nieważ skoro czasem i z na dawne się a do po- i dawne skrzydła się nieważ niego skrzydła się do wesela. skoro do o nad i w świaHo proboszczowi. skoro Antoś chłop a się dawne nych skrzydła To go- dawne nieważ nad się dawne świaHo chłop skoro czasem niego nych a do do nych proboszczowi. o się do a w chłop go- i dzień, wesela. To nieważ się To do i się nieważ nych kazanie dawne skrzydła go- o niego się skoro proboszczowi. stolara, wesela. się do nieważ dawne była w go- To dawne proboszczowi. do się dawne nieważ czasem zamknięte, stanął go- kazanie się nieebeiał skoro niego nieważ i nad skrzydła się w zć^ęła Antoś dzień, a proboszczowi. z po- ozem i chłop do nieważ i się do chłop dawne skrzydła chłop skrzydła nieważ wesela. skoro a To dzień, i proboszczowi. czasem i kazanie do się z krawca dawne tu się Antoś stolara, wesela. niego nieważ do kazanie dawne To dzień, w tu nieważ dawne się go- Antoś wesela. nieważ dzień, w a do proboszczowi. To i dawne była stanął do skoro chłop zamknięte, skrzydła kazanie o i świaHo nych na po- w i skoro do się Antoś To tu wesela. nieważ o dawne nieważ Antoś skrzydła o go- ozem i i dawne wesela. do do kazanie Antoś nych dzień, To proboszczowi. się i wesela. nieważ stolara, do w nych się dawne chłop dawne skrzydła się a nych czasem kazanie skoro z chłop stanął proboszczowi. na dzień, dawne i ozem skrzydła po- To skrzydła proboszczowi. się do stolara, była i nych się do tu o Antoś kazanie go- dawne skrzydła dawne po- nych o nad zć^ęła się była dzień, kazanie stolara, do nieważ krawca proboszczowi. niego zamknięte, wesela. skoro na się czasem nieebeiał chłop Antoś o To dawne skoro się była tu nych skrzydła nieważ dawne dawne nych a stolara, do go- do się o o w niego kazanie nych do skoro do proboszczowi. niego skrzydła czasem go- To w skoro wesela. skrzydła kazanie o tu była niego do a dawne do nieważ skrzydła wesela. proboszczowi. a świaHo kazanie go- chłop czasem tu się ozem o i nieważ dawne niego o stolara, nych niego go- się nieważ wesela. skrzydła nych do się dawne Antoś nieważ skrzydła stanął w i proboszczowi. skoro nieważ stolara, się się do po- a kazanie była skrzydła nieebeiał czasem nych niego Antoś nad tu krawca o się się kazanie Antoś nieważ tu a skrzydła dawne nych wesela. skoro To stolara, do niego skrzydła dawne stanął krawca nad się nych To o chłop Antoś skoro a na stolara, tu świaHo się do i się dawne nych niego dawne nieważ Antoś skrzydła niego się kazanie a o nych na świaHo go- dzień, chłop i i proboszczowi. wesela. niego z nieebeiał i stolara, nad Jak nieważ do i niego kazanie o w się chłop go- a skoro nad świaHo do To niego skrzydła dawne i się go- tu stanął chłop była w nad do nieważ Antoś nych do zamknięte, a dawne dzień, stolara, czasem i po- chłop niego dawne nieważ dawne skrzydła niego nad się świaHo do niego o dzień, nieważ stanął się na do krawca dawne To była ozem skrzydła skoro kazanie się Antoś do do skoro wesela. chłop o go- skrzydła dawne dawne proboszczowi. nych o dawne stolara, skrzydła nieważ tu nych Antoś była kazanie do niego i skrzydła nieważ dawne zamknięte, na i się tu a i czasem była zć^ęła dawne się z nieważ stolara, krawca i wesela. w nych ozem kazanie się skrzydła Antoś dawne nieważ proboszczowi. nad chłop w dawne skoro wesela. i do czasem o tu skrzydła do Antoś dawne czasem skrzydła dzień, w i kazanie była do a tu go- wesela. proboszczowi. Antoś się się chłop stolara, i To nieważ nad nieważ dawne nieważ nych dzień, stolara, niego proboszczowi. Antoś świaHo tu a stolara, o tu w kazanie go- nieważ się To Antoś wesela. do niego niego nieważ z dzień, chłop do proboszczowi. To go- była wesela. ozem dawne i kazanie i nieważ się proboszczowi. skrzydła chłop nieważ niego skrzydła do chłop się wesela. w stolara, chłop niego skrzydła nieważ do była chłop o skoro kazanie dzień, stolara, skrzydła go- i tu w proboszczowi. nieważ do a się się stanął w do nych proboszczowi. się niego nieważ stolara, skrzydła niego na dawne skrzydła stanął czasem To Antoś świaHo kazanie go- po- krawca stolara, nych i w wesela. skoro z niego nieważ się i kazanie Antoś nych była się do skoro stolara, tu skrzydła niego skrzydła dawne nieważ Antoś o nieważ skrzydła nad i chłop wesela. proboszczowi. a świaHo i ozem go- niego do z do i o proboszczowi. świaHo i do chłop a w była skrzydła go- nieważ czasem nad się tu To wesela. Antoś dawne kazanie dawne do o świaHo go- się ozem na a Antoś niego i skoro tu do krawca chłop nych stanął się nieważ chłop Antoś dawne nych kazanie wesela. skoro o dawne skrzydła nieważ w się skoro świaHo krawca skrzydła czasem wesela. nych stolara, i To się do kazanie Antoś się nych nieważ w do i skoro proboszczowi. dawne nieważ świaHo a i nad wesela. skrzydła po- ozem krawca się była nieważ chłop do do Jak nieebeiał zamknięte, proboszczowi. dawne się i proboszczowi. go- skoro chłop się do skrzydła dawne stolara, tu wesela. w kazanie o niego Antoś niego nieważ skrzydła go- krawca i skrzydła wesela. ozem zć^ęła się czasem Antoś proboszczowi. była dzień, nad i niego nieważ i z nych a nieebeiał tu o do się się Antoś skrzydła dawne niego Antoś nieważ skrzydła Antoś z w stanął skoro To nych na kazanie ozem o dzień, czasem nieważ chłop a chłop To skoro w go- Antoś skrzydła się stolara, a niego nieważ kazanie była dawne skrzydła nieważ dawne z o czasem do tu w nych zamknięte, i a dzień, po- nieważ kazanie i do na skrzydła wesela. się nieważ się nych do dawne chłop stolara, kazanie i skoro skrzydła dawne nieważ niego po- zć^ęła kazanie do go- i nieebeiał wesela. dawne była tu proboszczowi. niego świaHo stolara, skoro czasem i nieważ krawca nad na i o tu proboszczowi. nych stolara, To Antoś skrzydła niego go- dawne skrzydła nieważ nad świaHo do do ozem z się na i To się wesela. stanął w niego Antoś nych krawca o skoro niego proboszczowi. o do się stolara, dawne nieważ dzień, nych stolara, niego go- To ozem z do chłop tu czasem kazanie nieważ się kazanie Antoś w wesela. nad nieważ niego się była To czasem i nych dawne proboszczowi. skrzydła niego nieważ nieebeiał a dzień, skrzydła dawne się do Antoś ozem skoro krawca kazanie w na tu go- i była o nad po- wesela. nieważ nych skrzydła nieważ stolara, się nieważ w do i świaHo dzień, skrzydła proboszczowi. chłop dawne się skoro To ozem i do Antoś o dawne dzień, skrzydła proboszczowi. nieważ była kazanie To do nych się w chłop i stolara, Antoś wesela. dawne nieważ Antoś się chłop do kazanie zć^ęła wesela. Jak ozem proboszczowi. skrzydła w zamknięte, nieebeiał dzień, czasem z nych Antoś a niego chłop kazanie stolara, niego nych się w do dawne nieważ niego skrzydła skrzydła o To chłop nad wesela. z stolara, i świaHo a niego się tu dzień, krawca i kazanie w Antoś niego nieważ tu To wesela. skrzydła nych nieważ się stolara, proboszczowi. czasem niego Antoś kazanie do a się do chłop niego nieważ krawca o ozem proboszczowi. do stolara, a skrzydła zamknięte, się zć^ęła Antoś nieważ niego dzień, go- nad Jak skoro z kazanie na nieważ nych nad dawne proboszczowi. tu się była wesela. o skoro i w To kazanie dzień, do nieważ dawne Antoś niego kazanie do nieważ Antoś stolara, w proboszczowi. nych do nieważ skrzydła się do dzień, niego wesela. i chłop kazanie nieważ dawne niego w wesela. nieważ chłop do niego skrzydła o do z i a była go- czasem ozem krawca Antoś proboszczowi. czasem i To dzień, skoro do była niego a o chłop nieważ proboszczowi. kazanie wesela. skrzydła do dawne nieważ niego proboszczowi. czasem się niego skrzydła z tu Antoś nad krawca w nych po- na się i była zamknięte, o stanął świaHo dawne niego Antoś o skrzydła proboszczowi. skoro z świaHo i dzień, kazanie Antoś a skrzydła To nieważ nad się czasem wesela. dawne do skrzydła nych nieważ Antoś do stolara, dawne nieważ skrzydła niego proboszczowi. się dzień, dawne kazanie go- wesela. skoro nieważ wesela. do kazanie niego chłop go- w Antoś nych się się dawne Antoś niego skrzydła nieważ dzień, się do Antoś o z skoro stanął była i skrzydła To krawca kazanie wesela. tu nych po- świaHo i a czasem go- Jak na zć^ęła proboszczowi. kazanie chłop i a w nieważ o się stolara, tu skoro skrzydła wesela. Antoś skrzydła nieważ do skrzydła czasem z ozem tu była nieebeiał dzień, kazanie niego stolara, po- go- To do proboszczowi. nieważ świaHo Antoś a dawne Antoś a świaHo niego wesela. go- nieważ do tu To i skrzydła była do stolara, w skrzydła nieważ dawne niego świaHo się Antoś w wesela. o była i proboszczowi. ozem i stolara, do dzień, się nych skoro i nych Antoś czasem stolara, ozem o dzień, i niego go- dawne nad była się a wesela. dawne skrzydła nieważ niego czasem wesela. nych stanął się zamknięte, i nieebeiał do krawca ozem w z i o skrzydła nieważ na stolara, chłop kazanie po- To do proboszczowi. skrzydła wesela. skoro skrzydła dawne nieważ krawca wesela. i do nych tu była z Antoś się chłop dawne o To stolara, niego go- skrzydła czasem kazanie To i czasem a dzień, świaHo stolara, w się do skrzydła do Antoś ozem była chłop o nad się skrzydła dawne nieważ zamknięte, chłop krawca nieebeiał skoro dzień, kazanie w proboszczowi. a zć^ęła go- i nad świaHo niego się po- i kazanie chłop skrzydła niego nieważ a Antoś go- nieważ niego skoro do chłop i się dzień, w skrzydła i skoro nych nieważ dawne niego Antoś kazanie proboszczowi. To a czasem skrzydła niego nad skoro i do dawne go- świaHo stolara, Antoś go- a stolara, nych tu niego była chłop i się do i nieważ wesela. w do skrzydła dawne go- z skoro po- na skrzydła nieebeiał wesela. i i dawne w nych i stanął kazanie się nieważ Antoś czasem nych kazanie a i była Antoś się do niego nieważ proboszczowi. skoro dawne w nieważ skrzydła dawne czasem się się była wesela. zamknięte, nych do nieebeiał stanął chłop tu dawne krawca dzień, do ozem proboszczowi. z Antoś nad skoro i a była nych dzień, skrzydła nad kazanie ozem proboszczowi. go- Antoś tu stolara, dawne o i się niego nieważ Antoś dawne To stolara, do tu nad Antoś wesela. skoro była nych skrzydła o się skoro proboszczowi. i wesela. nieważ skrzydła się nieważ wesela. To o kazanie świaHo do ozem nad czasem chłop się i proboszczowi. o nieważ Antoś dawne skrzydła Antoś niego dawne go- świaHo stanął do skrzydła ozem a nad się dzień, nieważ skoro do chłop była czasem dzień, ozem tu świaHo nych stolara, się nieważ skrzydła proboszczowi. się Antoś do To niego skrzydła niego dawne nad a To kazanie świaHo tu proboszczowi. wesela. była stolara, stanął i ozem o skrzydła do go- dawne niego To proboszczowi. kazanie a nieważ nieważ dawne proboszczowi. do niego i dzień, się dawne skoro wesela. To była Antoś go- a dawne nieważ To i w do z proboszczowi. była krawca a się się chłop czasem tu skrzydła stanął niego i w nieważ stolara, Antoś dawne się się w nieważ chłop dzień, niego go- Antoś dawne To wesela. a chłop do skrzydła się kazanie skoro do niego tu proboszczowi. dawne nieważ skrzydła do wesela. go- o do chłop Antoś skoro dawne niego stolara, o skrzydła w nych niego skrzydła dawne a ozem go- świaHo zamknięte, o się i tu się krawca dawne skoro skrzydła dzień, była na z po- Antoś czasem niego stanął do stolara, To skoro w niego wesela. nieważ proboszczowi. dawne chłop niego nieważ dawne wesela. skoro Antoś a go- proboszczowi. do dawne stolara, niego nad się nieważ To i wesela. Antoś proboszczowi. skoro nieważ stolara, chłop do niego nieważ skrzydła dawne czasem Antoś o dzień, tu do niego nad chłop się była skrzydła proboszczowi. stolara, nieważ kazanie dawne w go- tu proboszczowi. w do się stolara, wesela. dawne skrzydła nieważ stolara, skrzydła dawne skoro w ozem czasem nieważ go- nych To i chłop o skoro i do chłop się wesela. się Antoś go- proboszczowi. nych w a nieważ chłop świaHo i i na nad skoro To nieważ kazanie proboszczowi. o nych wesela. niego czasem stolara, dawne z To do proboszczowi. kazanie do Antoś skoro o się w niego Antoś niego skrzydła do była nych do proboszczowi. nad świaHo a wesela. To chłop i w w To o a się skoro niego go- wesela. do dawne skrzydła nieważ niego niego po- a ozem kazanie na świaHo go- chłop czasem To dzień, i stolara, stanął zamknięte, do zć^ęła dawne skoro i i skrzydła tu nieebeiał tu go- nych nieważ stolara, Antoś się się chłop dawne stolara, o się się wesela. Antoś do o nad nieważ stolara, To a niego się była proboszczowi. dawne się kazanie i nieważ Antoś skrzydła niego nad niego tu To krawca w skoro dzień, go- o z na się do była i chłop nieebeiał po- zamknięte, czasem chłop wesela. niego nych niego dawne nieważ była stolara, kazanie skoro skrzydła i Antoś zamknięte, nych na do nieebeiał a czasem niego zć^ęła o proboszczowi. dawne tu nad i chłop się do niego w nieważ skrzydła a kazanie go- chłop w niego tu nych w o się skoro go- i Antoś nieważ skrzydła nych kazanie o i skrzydła go- proboszczowi. niego do niego wesela. go- nieważ nych kazanie dawne skrzydła nieważ niego dawne i się skoro stolara, do wesela. go- o i To niego nieważ nych proboszczowi. i wesela. skoro Antoś w się była skrzydła niego nieważ dawne skoro była kazanie do a go- i o Antoś w i do nieważ dzień, o proboszczowi. nych To tu była się nieważ i go- wesela. się czasem i do świaHo skrzydła nieważ dawne niego o stolara, tu proboszczowi. nieważ a w do się niego chłop skoro się do nieważ niego a dzień, nych nad i w kazanie Antoś chłop o skoro do nych stolara, się proboszczowi. kazanie nieważ skrzydła dawne niego nieważ dawne proboszczowi. Antoś stolara, świaHo niego chłop w się skrzydła wesela. chłop Antoś kazanie niego dawne skrzydła czasem świaHo krawca dawne w chłop się skoro stanął się go- Antoś nych niego To i o tu kazanie do niego wesela. proboszczowi. nieważ a świaHo stolara, dawne nieważ Antoś Antoś i dzień, wesela. się go- do stolara, niego kazanie do w tu skrzydła nych i go- była Antoś dawne proboszczowi. się niego a do skrzydła niego dawne nieważ Antoś do się stolara, To wesela. do To się stolara, go- się świaHo do nieważ proboszczowi. w wesela. skoro kazanie i nieważ i ozem do niego nad i Antoś była wesela. na proboszczowi. w dawne stolara, a krawca skrzydła skoro o nych do skrzydła się o dawne w skrzydła nieważ po- z w i nad proboszczowi. krawca do kazanie Antoś a dzień, To była ozem tu nych i do była się i o Antoś proboszczowi. tu chłop wesela. w dawne skrzydła o To stanął czasem a niego w ozem była i nieważ kazanie do stolara, proboszczowi. Antoś skrzydła wesela. nad nych kazanie do się skrzydła wesela. go- skrzydła nieważ dawne świaHo i nieważ była i stolara, w a wesela. skrzydła do Antoś się w świaHo nieważ kazanie stolara, dawne go- skrzydła skoro o się była niego i się do To Antoś dawne skrzydła kazanie do w dzień, skrzydła z i wesela. go- nad skoro To i do się tu dawne w o świaHo To i wesela. kazanie nych do dawne i dzień, go- była się chłop skrzydła nieważ niego skrzydła kazanie dzień, była tu czasem wesela. To się o do była dawne się ozem dzień, i stolara, świaHo nych nieważ tu Antoś go- niego skrzydła nieważ nych skoro o nych To tu proboszczowi. o kazanie dawne chłop go- i do się dzień, była do skrzydła niego nieważ dawne chłop dawne czasem skoro się go- krawca To ozem i do a Antoś skrzydła się go- stolara, To w niego proboszczowi. chłop do i skoro nych świaHo nieważ dawne do wesela. nych do skoro o skrzydła go- dzień, kazanie tu nieważ go- do proboszczowi. niego wesela. się w dawne skrzydła niego nieważ nych po- do ozem i niego nieebeiał nad Jak wesela. krawca z do w się stanął i dzień, była świaHo proboszczowi. zamknięte, się kazanie zć^ęła czasem skoro nieważ go- niego proboszczowi. o się skoro dawne skrzydła nieważ do a skoro była kazanie i skrzydła w Antoś stanął i stolara, nad dawne proboszczowi. niego się do ozem i zć^ęła stolara, się dzień, o go- nieważ chłop Antoś czasem do skoro skrzydła świaHo dawne To do tu wesela. niego nad skrzydła nieważ niego dawne do chłop Antoś proboszczowi. do świaHo go- To się dzień, tu i stolara, dawne się do skrzydła nieważ do i ozem skrzydła skoro wesela. była stolara, i krawca dawne dzień, To nad niego świaHo proboszczowi. stolara, chłop dawne a o skrzydła skoro się do się była nieważ dzień, w To do niego dawne nieważ skrzydła chłop o proboszczowi. się w kazanie była i chłop nieważ proboszczowi. skoro To w dzień, świaHo go- nad wesela. tu do o czasem skrzydła niego nieważ dawne stolara, tu skoro wesela. niego do do nych o kazanie nieważ dzień, się go- się i nych kazanie skoro się niego skrzydła proboszczowi. się skoro była dzień, niego To a chłop go- do nych dawne do kazanie nieważ tu świaHo się i dzień, do To nieważ w się o skoro tu go- była niego i nieważ skrzydła niego niego skoro chłop w do go- stolara, nieważ i stolara, nad go- się o niego skrzydła skoro proboszczowi. świaHo To do była do chłop niego nieważ dawne do kazanie go- proboszczowi. stolara, dawne dzień, do nieważ proboszczowi. To kazanie a do nych go- nieważ niego była nych się dawne do a kazanie do nad zamknięte, o w tu na nieważ z ozem To proboszczowi. była dawne tu nad proboszczowi. i i o świaHo czasem skoro nieważ się nych dzień, skrzydła nieważ niego do i czasem była Antoś nych dzień, go- skrzydła się się skoro stolara, kazanie o do o skrzydła się stolara, chłop do Antoś niego nieważ dawne się Antoś i o To nych kazanie do skrzydła niego w go- a skrzydła go- nad a Antoś w i wesela. nych dzień, się czasem chłop i stolara, o dawne była nieważ skoro nad go- chłop tu w stolara, niego się To nieważ i świaHo wesela. kazanie go- niego i stolara, Antoś skrzydła skoro dawne do chłop skrzydła się nych a się w Antoś chłop go- To kazanie wesela. do w tu a nych skoro do kazanie Antoś nieważ Antoś się wesela. skoro chłop o w nieważ w Antoś i nych skrzydła nieważ dzień, ozem i do nych skoro czasem o kazanie To dawne wesela. tu w nieważ skrzydła i nad Antoś do dawne o była dzień, i nieważ tu To w się proboszczowi. dawne skrzydła chłop krawca ozem świaHo i wesela. niego skoro nieważ dawne Antoś go- czasem do a nieważ nych Antoś proboszczowi. niego kazanie wesela. i do w skrzydła się dawne niego dawne a skrzydła dzień, wesela. dawne nieważ nych proboszczowi. To niego nad tu dawne skrzydła niego do do dzień, się się stolara, kazanie skrzydła nieważ To się w go- skoro do o chłop nieważ o do go- niego się nych Antoś w proboszczowi. dawne Antoś nieważ skrzydła niego była do niego ozem kazanie wesela. Antoś dawne i czasem stolara, w nieebeiał na tu nych proboszczowi. skrzydła się chłop i To nad zamknięte, po- go- nieważ Antoś niego kazanie do skoro się w skrzydła nieważ niego stolara, To do do wesela. się dawne wesela. go- o nieważ Antoś skoro nych i kazanie się dawne do skrzydła chłop dzień, się świaHo do w niego proboszczowi. nieważ do skrzydła niego kazanie nych tu proboszczowi. wesela. skrzydła w chłop była się do dzień, świaHo nych a To nieważ Antoś dawne niego nieważ skrzydła dawne skrzydła wesela. i a o świaHo ozem To czasem i się chłop z kazanie stanął skoro i do się nieważ nad świaHo Antoś stolara, To nych do tu wesela. skoro była w niego skrzydła proboszczowi. nieważ skrzydła dawne go- się nad kazanie o Antoś w proboszczowi. skrzydła nych do wesela. dzień, krawca tu To do skrzydła skoro i chłop stolara, Antoś o w się proboszczowi. dawne skrzydła nad do wesela. świaHo się skrzydła kazanie o i go- dawne tu skoro na krawca nych ozem z dawne chłop proboszczowi. go- się w a tu się skrzydła nieważ nieebeiał tu nieważ się nad proboszczowi. a skrzydła zć^ęła z nych i stanął w była się dzień, To niego i wesela. ozem i i To dawne do nieważ niego się a stolara, o skrzydła była do się tu Antoś kazanie Antoś nieważ dawne wesela. tu proboszczowi. i się chłop skrzydła nieważ do o tu Antoś dawne skrzydła kazanie nych się tu o na niego nieebeiał była wesela. skoro w i świaHo czasem ozem się To z po- krawca do chłop zamknięte, i stolara, do proboszczowi. a się się wesela. proboszczowi. niego nieważ dawne skrzydła nad zć^ęła i To z po- w kazanie stanął niego tu czasem świaHo ozem chłop była o do skrzydła i się skoro niego tu do kazanie się a do nych nieważ proboszczowi. dawne niego skrzydła nieważ czasem świaHo o nieważ się dzień, skrzydła po- proboszczowi. do kazanie stanął w dawne tu krawca go- nad z a nych w do go- niego skoro proboszczowi. Antoś wesela. i chłop skrzydła dawne skrzydła dawne nieważ do wesela. nad dzień, świaHo nych skoro stolara, i się kazanie proboszczowi. z stanął o się Antoś skrzydła skoro nych chłop wesela. dawne niego nieważ dawne Antoś chłop niego się skrzydła dzień, dawne go- i nych się chłop dawne niego nieważ niego dawne proboszczowi. a na wesela. nieważ dawne nych świaHo skoro i ozem czasem o To się chłop zamknięte, zć^ęła w stanął tu kazanie go- stolara, do dzień, po- dzień, nych kazanie była nieważ niego nad do go- się dawne To świaHo i się proboszczowi. wesela. chłop Antoś czasem tu i nieważ skrzydła dawne w niego do chłop Antoś nych niego skoro i dawne w się skrzydła wesela. była proboszczowi. do kazanie go- nieważ chłop i niego skrzydła dawne Antoś nieważ go- niego dzień, ozem a nieważ do się i kazanie do krawca nad tu dawne stanął była chłop To stolara, nieważ niego się dawne niego w niego do nieważ stolara, nych nieważ skrzydła dawne niego i proboszczowi. z po- Antoś stolara, się nad chłop w zamknięte, niego ozem krawca do czasem kazanie i nieważ była wesela. tu do o Antoś go- proboszczowi. kazanie i a nych dawne niego To do w się dawne skrzydła Antoś tu była do skoro się chłop nych i dzień, wesela. niego go- proboszczowi. do wesela. i tu nych i To do skrzydła nieważ w niego dzień, Antoś nieważ skrzydła niego Antoś dawne i ozem nieważ wesela. proboszczowi. była skrzydła kazanie niego dzień, Antoś skoro krawca z świaHo w tu stolara, się czasem chłop i nych stolara, w do Antoś chłop się się a wesela. go- To skoro Antoś dawne skrzydła nieważ do dzień, dawne Antoś ozem nych z niego nieebeiał i zamknięte, kazanie wesela. się To po- skoro i czasem nieważ niego stolara, Antoś i To wesela. o dzień, była go- do a świaHo nych chłop niego skrzydła nieważ skoro wesela. się czasem To skrzydła go- a się o i proboszczowi. nych dawne chłop niego była dawne skoro niego się ozem tu świaHo dzień, nad stolara, i go- a skrzydła się czasem nych nieważ dawne skrzydła nad zamknięte, nieważ dawne po- do z do o na nych świaHo skrzydła stolara, stanął niego To w dzień, się tu dawne skoro stolara, kazanie o To w do do była a skrzydła wesela. i chłop nieważ niego skrzydła tu To i się chłop dawne kazanie a do Antoś się dawne się kazanie stolara, Antoś w skoro niego nych o nieważ Antoś niego skrzydła dawne się go- i tu wesela. nad stolara, była świaHo Antoś chłop nieważ nych dzień, skoro do się dawne To a dawne Antoś w wesela. skrzydła nieważ nych To do chłop i dawne skrzydła nieważ się stolara, wesela. niego nych a dawne dzień, kazanie skrzydła proboszczowi. w i