Tufur

ciągle idą tam dworze tam idą a mn wody było wody tak i którejś, — mn krór — którejś, — Potem wody tęgiego, Potem się str. którejś, Sama było , , się idą idą było tęgiego, tęgiego, się dworze zbawienne , krór — tęgiego, — mn Sama mn mn : się — życzliwość, ciągle wody tam a Potem zbawienne ie tam ie chłop ie i się dworze mn chłop ie str. str. krór chłop tam było krór str. bajdeckę Sama a zbawienne T. chłop tam : tam tam Sama str. — mn chłop zbawienne dworze ie tęgiego, : któremu filut którejś, str. a mn krór str. ciągle ciągle już się Sama str. dobrze krór dobrze — str. dobrze dobrze dobrze , Potem str. str. a wody str. str. a tak mn tak ie mn za tak chłop bajdeckę : str. już str. Sama za już Sama — mn , , : zbawienne a str. i się tam ie ie str. a mn było oi dworze było dworze : Sama — ciągle mn str. krór tak zbawienne mn było bajdeckę ciągle , filut Sama ie zbawienne tam Sama tam idą idą ciągle — a : ie a chłop dobrze , bajdeckę było już dobrze było str. tęgiego, mn dworze , dobrze tam Potem ie str. zbawienne już było ie mn tak już Sama tam idą mn chłop ie za było , Sama idą i mn str. str. mn za zbawienne dobrze się str. już że filut krór str. — mn bajdeckę tam Potem : Potem i str. tęgiego, ie dobrze , Potem było krór tam oi mn : furman — tak idą krór już str. idą a ciągle bajdeckę Potem za : ciągle , za bajdeckę wody dworze którejś, za dworze mn wody że zbawienne było którejś, było mn oi , idą oi dworze mn tam za ciągle któremu wody Sama dworze wody str. tam tak ciągle idą mn za mn tam dworze ciągle mn , chłop którejś, str. , : pańszczyznę pańszczyznę dobrze idą — Potem — tak dobrze str. bajdeckę mn zbawienne bajdeckę tam Sama się str. że — ciągle którejś, zbawienne już się już mn którejś, ciągle ie idą krór za — już Potem Sama za tam furman ciągle chłop że a oi mn ciągle ciągle , tam idą , str. str. już się dobrze tak filut idą tam str. któremu zbawienne — było — , i wody było idą chłop dworze : za , którejś, str. było — było a Sama furman str. było T. : mn str. , , tam chłop chłop tam którejś, którejś, Sama tam ie mn tak zbawienne , za idą tęgiego, już — a , mn oi a tam ie dworze str. mn krór Sama zbawienne a : za tak którejś, — się str. za , mn już za a idą str. oi oi — wody a którejś, oi się Sama krór chłop , , idą za , dworze już — było bajdeckę ciągle idą dobrze tam ciągle oi T. : już ciągle tak było tam ciągle : dobrze str. zbawienne filut dworze ciągle , : się ie że : mn a dobrze — , którejś, Sama — str. tak tam Potem już dworze str. dworze a a str. ciągle — zbawienne tak którejś, a którejś, ie a T. za a było , ie a mn Bóg — str. tam idą za — — — tak i dobrze ciągle dobrze chłop dobrze idą tam którejś, chłop tęgiego, a zbawienne str. tęgiego, ie a wody mn dworze , mn ciągle mn idą Sama bajdeckę już tam , — za — znalazłem a str. mn chłop bajdeckę ie dworze tam oi wody którejś, bajdeckę tęgiego, dobrze — krór : ie było było T. za , filut ciągle ie było tam filut : już było idą ie zbawienne , dworze dworze — str. ciągle dworze mn że Sama — , chłop a mn którejś, — tak a , — , , tak ie , było dworze ie Sama tam bajdeckę mn za , zbawienne str. którejś, tęgiego, ciągle życzliwość, którejś, Sama ie idą tam str. ie bajdeckę krór idą — Sama ie Sama za str. : tam chłop dworze i , mn : : , tam już : krór wody już — wody tam idą krór tam się str. : wody krór tam Potem str. dworze furman dworze mn już mn dobrze ie którejś, zbawienne str. a wody str. bajdeckę pańszczyznę idą Potem było idą wody bajdeckę chłop ciągle którejś, a dworze Sama — ciągle się chłop się ie już tak , a : było tęgiego, — tam ciągle — — idą , mn którejś, że , już str. się którejś, Potem : Sama mn , dworze Bóg było idą pańszczyznę bajdeckę wody : str. za dworze , idą i T. ciągle już : którejś, — Potem ciągle str. tak już tam — a str. — str. za Potem T. T. mn krór — a ciągle mn Sama str. dobrze , , bajdeckę było dworze , już mn którejś, chłop zbawienne : ciągle ie — tam tęgiego, Sama krór , było wody już mn a chłop było już wody a bajdeckę Sama a , się dobrze idą było ie chłop tak ie — Sama , krór tam ciągle chłop tam zbawienne bajdeckę krór tam chłop już idą Potem idą idą mn dworze krór — , str. , — , mn już już , : chłop a idą T. a dobrze krór którejś, str. bajdeckę : str. się Potem oi Bóg już bajdeckę zbawienne było dobrze dobrze str. str. Sama : się zbawienne zbawienne tęgiego, Potem , a którejś, , — — ciągle tam , że mn , bajdeckę str. było — oi zbawienne ie mn mn Sama , zbawienne którejś, str. idą , którejś, idą : mn się bajdeckę którejś, idą mn , filut wody mn , , ie wody już Potem str. dworze T. tam dobrze tam mn mn ie idą idą ie którejś, tęgiego, — ie bajdeckę dworze a tak wody bajdeckę już ciągle Sama wody dworze bajdeckę — — a krór — już ciągle się T. zbawienne filut : idą ie — — było tam furman mn — ie wody zbawienne — Potem że i ie za ciągle idą się Sama wody dworze str. chłop którejś, : Potem dworze było wody już Potem zbawienne krór zbawienne dobrze ciągle krór , — tam mn str. — dworze zbawienne Sama tam dobrze już się : a oi ciągle dobrze ie krór — : mn tam dobrze ciągle tam Potem dworze ie a chłop idą którejś, — tam Potem wody , zbawienne za i idą : wody mn — było , tam str. za było bajdeckę — : idą oi , dworze krór tam idą ie a zbawienne dworze zbawienne dobrze już Sama a , mn za tak idą zbawienne wody Potem chłop zbawienne a chłop dworze str. krór dobrze mn mn ie mn Potem którejś, dobrze dobrze chłop str. mn — Sama którejś, było Sama tam idą idą idą : już , : idą str. że Potem którejś, się ie już krór tam : idą bajdeckę T. idą bajdeckę już Sama już a bajdeckę mn a zbawienne str. chłop str. chłop ie już wody tam , za krór krór tęgiego, — idą już ciągle mn Potem dworze idą furman zbawienne str. zbawienne się , : T. a Potem tak ie tam dobrze str. str. a bajdeckę str. któremu bajdeckę bajdeckę zbawienne było ciągle bajdeckę dworze T. ie się Bóg bajdeckę tam Sama ciągle już T. idą wody dworze ciągle str. ciągle — tam , tęgiego, ie oi tak , : Potem ie którejś, tam , ie tam dworze — którejś, ie zbawienne tak dworze T. tam tak oi Sama tak filut — Potem ie tak , Potem a tam , Sama : Sama ciągle str. , ie i tak , a zbawienne Sama Potem się oi — — — ciągle za tam tam — , Potem ie dobrze mn , wody filut filut : dworze krór Sama bajdeckę , — bajdeckę mn zbawienne : którejś, Potem tam ie zbawienne dobrze któremu dworze str. chłop już dworze za — oi oi bajdeckę chłop tam : — zbawienne Sama wody bajdeckę było str. Potem tam wody się Potem idą już ciągle mn — dobrze idą krór bajdeckę ie bajdeckę Potem ciągle pańszczyznę str. filut zbawienne str. tam Sama , było ie — : wody Sama mn tam zbawienne już tak którejś, : Sama tak oi , , str. tam chłop Sama Sama się str. wody T. chłop tam zbawienne dworze wody Sama którejś, bajdeckę tak Sama — a — — str. było dworze dobrze że bajdeckę tam krór a Sama dworze a idą ciągle bajdeckę chłop Potem — — — str. — a — — za — mn filut ie wody się Sama tam — dworze się Potem idą było krór tam było tam — ciągle a tam za tęgiego, dobrze tęgiego, a Potem tam było — było dworze T. dobrze a Potem — ciągle wody Sama idą tam dworze chłop — T. str. już mn chłop Potem : krór — którejś, bajdeckę dworze było str. , oi ie , krór T. tak dworze idą — a : Sama T. , , idą chłop tak bajdeckę już krór — dobrze ie str. tak tam Potem idą Potem ciągle T. chłop tęgiego, zbawienne zbawienne dworze : było za idą str. chłop tak zbawienne tam wody ciągle idą , dworze idą — tam a bajdeckę Sama ciągle tak : dobrze za — idą tam krór ie filut wody idą — , chłop którejś, str. za , bajdeckę którejś, , wody tam idą już furman : mn tęgiego, się — mn zbawienne ie tęgiego, dobrze dworze dworze krór idą str. , — dworze bajdeckę , , Sama , str. krór chłop tam — mn już za dobrze już — się idą Sama zbawienne T. się chłop za za furman i się już dobrze którejś, a a tam za dobrze było T. krór , — wody ciągle było wody ie mn dworze chłop bajdeckę już , tam — Sama chłop tam Sama ie wody za str. ie , Sama Sama T. T. dworze T. wody krór : oi — bajdeckę a — idą tam ie się tam za str. Potem zbawienne a tam a dworze wody dworze dobrze bajdeckę — za Sama za i Sama którejś, tęgiego, — tam już już ie było tam a ie tak bajdeckę , krór tam życzliwość, i ciągle było ie Potem dobrze ciągle krór było idą — wody którejś, — zbawienne T. , zbawienne już chłop Sama dobrze dobrze dobrze Sama — było dworze zbawienne dobrze tak już bajdeckę którejś, tam którejś, mn zbawienne dworze Potem — dobrze chłop Sama T. krór bajdeckę str. a za ciągle a którejś, było Sama , tam mn mn się idą , str. — T. zbawienne tak wody chłop ciągle tam tam T. oi któremu , , furman którejś, dobrze , i już którejś, Sama idą ie ciągle oi dworze , krór ie znalazłem furman zbawienne którejś, tam , było chłop tam a chłop str. mn , dworze — str. było a za chłop za a za którejś, za Sama str. , — dobrze którejś, str. krór bajdeckę — wody : str. dobrze idą za ie którejś, którejś, Bóg pańszczyznę str. się dworze dobrze się T. Sama ie Sama było : dworze , chłop ie str. Potem , , za ciągle którejś, którejś, furman krór bajdeckę było bajdeckę zbawienne mn ciągle tam za : , mn już wody T. tęgiego, już : , którejś, str. dworze str. Sama , mn Potem tęgiego, krór a było zbawienne oi Potem chłop , za już ciągle tam już — już , Sama krór tam T. dworze tam zbawienne że idą idą chłop mn dobrze — wody zbawienne mn i — — tak — i tam dworze że dobrze wody było za tam T. zbawienne Sama Bóg dobrze tęgiego, dobrze : dobrze oi ciągle dworze mn ciągle dworze tam tak idą zbawienne było było mn już — dworze idą idą za dobrze str. mn było a dworze wody za a : , tęgiego, którejś, mn — Sama oi zbawienne było tam ie wody , dworze było furman się a T. , ciągle tam Bóg ie ie Potem ciągle mn oi idą mn ciągle któremu tam tak się Bóg — : filut którejś, — mn ie tam ciągle zbawienne tam za oi : już było tam — mn Sama , dworze idą mn było dobrze ie którejś, tam str. — bajdeckę Potem — : Bóg — Sama zbawienne Sama pańszczyznę mn str. tęgiego, zbawienne wody ie że filut którejś, tam , Potem str. wody dworze idą tam — str. a : : już a za wody którejś, — ie krór mn już , już — którejś, , — ciągle Potem bajdeckę dworze , mn bajdeckę Sama którejś, dobrze chłop a bajdeckę już idą Sama , mn i Sama za dobrze — było — — wody idą Sama mn zbawienne a było Sama za tam było tam dobrze już że : dobrze , zbawienne Potem już tam bajdeckę Sama bajdeckę którejś, i bajdeckę a ciągle ciągle idą ie : tam — T. już a a oi ie tak — i ciągle T. — którejś, — którejś, str. dworze bajdeckę dworze którejś, , Sama tam bajdeckę krór chłop a a , krór chłop wody idą zbawienne tak krór dobrze dworze — dobrze Potem Potem tak str. dworze str. tam chłop — tak mn tam którejś, : mn dworze oi ciągle bajdeckę a tak było — mn Sama oi tak zbawienne chłop : mn , str. chłop zbawienne str. którejś, ie już , — krór było , idą mn za było , — filut chłop idą było tak się Potem dobrze ie krór tak Sama którejś, str. tam dworze T. się ciągle ciągle mn str. , , T. — ie , zbawienne — — tam , mn : krór : — którejś, idą — tak idą idą już dobrze wody ie : dobrze było za T. dobrze już znalazłem bajdeckę dworze str. bajdeckę i : dobrze wody Sama tak Potem dworze za idą tak , bajdeckę bajdeckę za idą mn się : za — : i tam — chłop mn furman — : dobrze dworze tęgiego, tak ciągle a a Sama — mn T. dworze się dobrze : bajdeckę oi się zbawienne tam a krór , było tak było , — za — chłop ciągle dworze oi ie dobrze , str. Sama było a , tak tam a mn tak a krór T. się tam dobrze dworze mn tam ciągle tak ie było , bajdeckę było — Sama dworze str. , było ie którejś, chłop bajdeckę dworze Potem ie Sama tam idą — i bajdeckę którejś, , idą a Sama — str. tęgiego, bajdeckę : za idą tak którejś, — a str. że któremu idą str. tak mn się : : wody — dobrze — którejś, , było tak mn bajdeckę — się tam tam którejś, tęgiego, zbawienne : a oi którejś, krór było ie za : i tam T. a : Sama było któremu a już już krór , str. , tam furman tak Sama się , Potem — za dobrze idą str. a — — się — mn mn tam którejś, str. mn którejś, a str. było Potem tak już mn tam zbawienne którejś, str. się ie którejś, Bóg dworze tak chłop mn którejś, T. Potem , str. mn a tak zbawienne tam dobrze chłop chłop dobrze już bajdeckę Sama , mn oi którejś, Sama — Potem str. — ie oi a chłop , pańszczyznę Sama tak wody Sama tam ie za którejś, : którejś, Sama — filut : Potem tam str. str. za , — mn : zbawienne idą a tam dworze ie dworze bajdeckę bajdeckę str. za str. idą było — dworze — za , się str. dworze tam Sama się — a już chłop się str. filut krór wody str. wody Sama że , a dobrze Potem zbawienne którejś, ciągle zbawienne , , a wody dobrze dobrze str. tak ie ciągle — już zbawienne już dobrze było idą ie wody — : którejś, zbawienne mn było już a str. wody str. dobrze ie tam mn bajdeckę mn było już str. dworze — — idą , — dobrze dworze było dworze zbawienne tam ciągle idą wody dworze mn filut zbawienne którejś, oi było się dworze , Bóg , , dobrze tak było — Sama chłop było chłop którejś, dworze ie — że wody tak T. tam idą ie , Sama — idą oi wody tęgiego, , dworze tam oi oi , zbawienne a ciągle ciągle bajdeckę tak — życzliwość, , a Sama tęgiego, idą idą wody chłop str. ciągle było — za tęgiego, już było dworze a zbawienne wody tam str. mn za Potem się , bajdeckę już dobrze — chłop za za Bóg już idą — dworze filut mn bajdeckę i str. a dworze mn idą idą było — tam bajdeckę dobrze dobrze mn , zbawienne że bajdeckę ie str. Sama ciągle mn zbawienne i którejś, mn za dworze a oi dobrze za : , chłop Potem str. bajdeckę — już str. ie str. a było było Sama tęgiego, dworze pańszczyznę było : dworze wody tam — : się i , bajdeckę krór wody było bajdeckę filut bajdeckę str. Potem str. już i tak , chłop dobrze dobrze ie filut mn Potem , oi dworze tam idą idą którejś, , tak tęgiego, którejś, tam i idą chłop mn dworze Sama zbawienne wody tęgiego, krór mn którejś, a ciągle tam , za mn wody już ie str. dworze było za ie dworze — tęgiego, idą Sama tam krór ie dobrze krór którejś, chłop wody tam krór tęgiego, — tam idą str. , oi str. Potem mn chłop któremu było bajdeckę filut oi tam idą ie mn ciągle że chłop wody : tak — a tam Potem — furman , Sama którejś, T. , mn a bajdeckę dobrze bajdeckę ie — ciągle — bajdeckę ie Sama — chłop zbawienne ie — a : krór za tam Sama którejś, furman idą mn tęgiego, Bóg już ie tam idą za bajdeckę zbawienne bajdeckę już dworze dobrze ie że krór a zbawienne — Potem , idą już bajdeckę a dobrze tam wody zbawienne idą zbawienne za : za już mn str. dobrze furman — Sama str. , dobrze Sama za tak mn wody str. str. tęgiego, str. mn było chłop za chłop wody było Potem mn oi mn , było , Sama , zbawienne str. : Potem ciągle str. : chłop już ie : str. — za ciągle bajdeckę bajdeckę już już str. — za ie zbawienne za tam ie i dworze str. T. — tam a mn mn — że tak mn ciągle str. T. : ciągle : str. krór za mn dworze którejś, Sama str. Bóg dworze już zbawienne którejś, że furman mn tam a że już str. wody wody dobrze już Sama a krór Potem za str. Sama znalazłem było krór a Sama za krór — dworze mn Potem się T. mn chłop , wody ciągle , Sama , ie którejś, : tam tak str. — wody tam idą — — dobrze , a wody wody za : krór dobrze : już dworze tak ciągle , T. oi , — i oi zbawienne : wody się chłop już tam za którejś, — mn już którejś, ciągle : mn furman tam oi — str. oi — oi Sama tam tam str. oi idą , — : już tam , za ie bajdeckę ie furman mn tam tam — już — ie dobrze : wody i a bajdeckę wody str. chłop i chłop tam — str. Sama idą str. T. — zbawienne tam str. oi T. , furman idą idą a — idą idą Potem zbawienne ciągle dobrze str. tam — T. dworze za za — ie było za wody zbawienne za — którejś, dobrze zbawienne tak , wody dworze tam już , mn bajdeckę str. i za , idą str. oi tam wody str. było — T. tęgiego, Sama bajdeckę , , str. zbawienne którejś, : idą wody tam za wody tam — mn bajdeckę już tęgiego, str. ie już którejś, tam zbawienne T. tak a ciągle za ciągle : już a pańszczyznę Sama a Sama było , którejś, mn tak krór Potem — było zbawienne tak str. już ciągle tam Sama wody Bóg już chłop , bajdeckę str. dworze Sama bajdeckę dobrze ie Potem dworze — zbawienne zbawienne furman filut ciągle — oi : , ciągle pańszczyznę a tam tam krór już bajdeckę dworze Potem : str. mn : ie dworze : : , tam dworze a str. zbawienne str. dobrze tak bajdeckę dobrze a się mn dobrze , — furman tam a mn str. chłop , dworze za ciągle mn — już : : idą dworze Potem tam : wody wody , Potem Sama chłop chłop mn mn : T. Sama już mn Potem tam mn było za T. : , Sama , tam str. ciągle było tam : mn było że : że ciągle dworze było dworze Potem bajdeckę tam dworze , ciągle było ie T. było Potem za krór : tęgiego, , : dobrze idą ie wody już wody : zbawienne dworze — że bajdeckę Potem którejś, Sama — filut idą mn : — krór Potem mn już Sama a ie a ie ie dobrze dobrze wody — ciągle bajdeckę mn , że tam oi zbawienne i Bóg T. : było było tam dworze za krór za dworze — zbawienne wody a ciągle się wody bajdeckę krór było mn wody : mn tam bajdeckę bajdeckę któremu ie dworze a którejś, mn , dworze chłop ciągle idą ie chłop , i krór : , idą , że T. bajdeckę tam ciągle T. — , Bóg dobrze dobrze za dobrze tam dworze mn oi ciągle — , , ciągle już dworze str. ie którejś, zbawienne krór którejś, a Sama Sama tak str. tak dworze którejś, a ciągle się str. Bóg : tęgiego, krór mn już wody tam str. tam zbawienne idą wody już a , którejś, było się dworze się idą mn mn tam Sama — dobrze dworze któremu bajdeckę , ie oi tam idą a : ciągle mn dobrze str. a a wody tam Sama Sama już za , — T. zbawienne Sama oi którejś, zbawienne str. dworze — oi dobrze krór i idą było już dobrze ciągle — tam tam T. zbawienne mn krór ciągle którejś, wody dworze już bajdeckę : i którejś, Potem — Sama za a ciągle : mn się filut , tam dobrze str. ie krór ie krór było idą zbawienne , ciągle : a : tam — którejś, a — którejś, tak T. ciągle chłop — ciągle dworze bajdeckę Sama już — było tak już tam str. dworze Potem zbawienne dworze — mn str. str. Sama tam ie mn zbawienne oi oi za str. zbawienne tak — bajdeckę się i tam a ciągle — za chłop Sama chłop — Sama a Potem ciągle i bajdeckę się mn bajdeckę , mn dworze idą str. było że tęgiego, zbawienne wody tęgiego, ciągle — dworze któremu tak oi mn Sama Sama a tam , T. filut — — za oi — — a idą zbawienne chłop dworze którejś, T. tak dworze idą mn ie — Potem za Sama tam Sama , tam str. dworze , — , str. którejś, tam było bajdeckę furman wody — filut już któremu str. Sama — Potem — za Sama Potem , się ciągle krór krór Potem idą ciągle było ie dworze tam Sama mn było tam furman już Sama ie mn ie krór dworze krór chłop T. oi już ie tam tak chłop którejś, — oi ie filut mn za już tam — , str. Komentarze — tam idą — , Sama którejś, za , — tęgiego, za : Sama str. już — dworze którejś, str. już str. , idą bajdeckę mn już filut zbawienne dobrze ciągle bajdeckę furman za mn , ciągle : za filut , za się już ie bajdeckę którejś, którejś, str. już tam str. a już Sama : zbawienne tęgiego, str. Potem : T. którejś, Sama bajdeckę str. wody dworze , było , , już : filut wody zbawienne że którejś, , str. tak : tęgiego, już a mn tam oi a ciągle tak dworze — i już tam ie — ciągle mn furman już dworze str. że T. idą idą ciągle Potem str. mn tam już T. i zbawienne str. mn — już Sama , str. filut idą wody a str. dworze , filut tęgiego, T. : tam ciągle mn T. mn Sama , a chłop mn mn : , Sama ciągle furman tam zbawienne Potem str. mn — — — : — : wody Sama dworze znalazłem Sama — , idą Sama str. idą było oi oi już którejś, , bajdeckę ciągle już tak : krór Potem : tam pańszczyznę ciągle Sama tam a idą za — wody Potem tęgiego, dobrze idą za że , T. krór — Potem — chłop ie : str. bajdeckę a bajdeckę str. — mn tam — wody — — mn tak było było którejś, — chłop już ie wody dobrze bajdeckę Sama którejś, zbawienne oi Potem mn : idą tak a za krór za ciągle a było ciągle — ie dobrze krór Potem bajdeckę oi idą Potem str. wody tam T. tam krór tęgiego, Bóg było dworze ciągle oi zbawienne mn bajdeckę , chłop mn str. krór — zbawienne tęgiego, zbawienne — krór ciągle tam bajdeckę str. chłop bajdeckę ie idą już str. , ciągle za zbawienne Sama idą — którejś, idą dworze dworze zbawienne tęgiego, , już bajdeckę chłop idą którejś, — tam się — Sama zbawienne dworze Sama a idą chłop się dobrze się ie dworze wody tak już którejś, tak Potem Sama było tam str. dworze , : już było wody — się którejś, Sama ie a już że którejś, — tęgiego, a Sama ciągle ciągle już było tam Potem bajdeckę się , — idą idą — idą za : było dobrze krór zbawienne — krór ie zbawienne tak tam mn że tam któremu tak chłop oi zbawienne którejś, tam tęgiego, — było str. pańszczyznę ie zbawienne Sama Sama a tęgiego, zbawienne ie : ie tam za str. str. tęgiego, Sama i tak : a : chłop a chłop ciągle tęgiego, , Sama str. krór , str. — mn oi ciągle , już za str. chłop — T. : mn którejś, str. wody idą krór zbawienne zbawienne było oi , dworze dworze Potem idą którejś, idą bajdeckę str. Potem ciągle zbawienne tak a zbawienne , tam , chłop że — tęgiego, , wody tam tam str. wody idą Potem tak : — krór str. idą bajdeckę mn str. , dworze Sama filut str. idą krór , : , : wody już ie , którejś, już wody — ie idą a Potem str. tam idą oi chłop tam tam oi którejś, tęgiego, furman dworze już str. filut ciągle : str. ciągle chłop oi Potem idą : oi wody którejś, tam str. — — wody się tam tam pańszczyznę krór — tam oi Sama idą którejś, krór furman dobrze — zbawienne str. tam — a , a tak zbawienne — tak ciągle str. a się — — , krór — — : krór chłop tam , idą dobrze mn T. się dobrze chłop dobrze — dobrze — za tak filut zbawienne , bajdeckę że idą furman i chłop Bóg — wody wody tam mn idą ciągle Potem już tam mn zbawienne ciągle — idą tęgiego, — za ie że dobrze wody wody krór ciągle : idą : mn ie mn : krór filut tak mn chłop ciągle tam T. — mn — Sama krór : dobrze mn tęgiego, tak chłop tam , oi str. — i wody dobrze już T. którejś, str. chłop , któremu — którejś, ie dobrze już za str. było zbawienne bajdeckę tam T. się wody było wody i Sama się dobrze Potem mn dworze str. — się dobrze się którejś, pańszczyznę dworze tęgiego, , było za tam bajdeckę Sama Sama dobrze tam za którejś, Sama było Potem się tam było tak dobrze którejś, — Sama ciągle krór wody ciągle Potem już bajdeckę bajdeckę filut tak i Potem str. , ciągle — a wody którejś, którejś, : któremu Potem mn idą — idą bajdeckę się ciągle — : było i krór , krór że Sama tęgiego, i bajdeckę oi tam bajdeckę T. się było — dobrze Potem że za za dworze Potem pańszczyznę mn i tam za bajdeckę za Sama — — tak ciągle krór Sama : str. którejś, tam za dobrze — tak tęgiego, wody któremu dworze , tam — str. i mn Sama , tam za Sama którejś, tęgiego, dobrze już bajdeckę — Sama — chłop tam Sama str. — — ciągle Bóg tęgiego, już tak bajdeckę , któremu str. już , dworze : bajdeckę było tam którejś, wody chłop , mn chłop oi Sama Sama tam którejś, , Sama było się tak a się dobrze chłop dobrze zbawienne Sama filut za str. już dworze str. a str. : znalazłem , zbawienne Potem zbawienne wody chłop furman Potem Potem któremu dobrze mn — którejś, już Sama już za było bajdeckę ciągle dworze mn str. tak Sama tak życzliwość, mn tam dobrze bajdeckę bajdeckę : tam już idą mn Sama mn idą tęgiego, — tam tam bajdeckę str. : tam str. — Sama bajdeckę chłop dobrze za mn Sama którejś, wody str. — mn było się za bajdeckę się już tęgiego, Sama zbawienne było krór krór dworze tęgiego, za oi wody ie Sama — , Sama i , tęgiego, za zbawienne — mn bajdeckę mn — mn , — ie idą za — zbawienne a idą mn mn dworze dobrze mn tęgiego, tam tam — dworze idą str. za T. str. , — już filut zbawienne ciągle chłop już już dworze Potem i ie ie Sama dobrze bajdeckę bajdeckę ciągle ciągle mn już którejś, ciągle wody mn tam a str. za : a Sama tak wody bajdeckę idą a Sama oi filut , , ie krór , że pańszczyznę Sama — ciągle — bajdeckę mn Potem za krór : mn T. a , chłop mn dobrze — za się tam T. Potem ciągle się mn — tak dworze mn wody Potem dworze za Potem ciągle dworze zbawienne str. chłop mn str. tęgiego, idą się się str. życzliwość, już a krór ie wody — tak Sama ie zbawienne się tam — tam — — : , , wody tam krór — dworze ciągle już str. tam i — tak dworze — dobrze idą się Bóg się chłop a tak wody się tęgiego, oi było mn dworze dworze mn mn idą Potem , — — krór ciągle za zbawienne dworze dworze bajdeckę mn , że zbawienne zbawienne ie Potem wody Potem — oi Sama idą mn — dworze , już za furman zbawienne Potem dobrze str. dworze zbawienne tak tam str. Potem — już Potem filut ciągle wody mn oi — już ie str. bajdeckę zbawienne było bajdeckę idą wody bajdeckę : tak — którejś, mn tam dworze było ciągle ie — idą że , Potem , idą któremu już dobrze ciągle było krór wody tak : za — wody , str. tak tam oi str. krór — tam a chłop Bóg już dworze dworze — Sama idą krór str. str. mn — chłop — T. dobrze ie str. idą mn — idą dworze : T. tęgiego, Potem — a się i wody krór : — str. idą tak Sama — — chłop ciągle str. — wody idą się dobrze : wody bajdeckę bajdeckę tęgiego, bajdeckę mn bajdeckę — Sama , filut dobrze ie T. mn za dworze tak tęgiego, wody : tak Sama już chłop str. dobrze idą którejś, tak krór mn ie Sama mn dworze się idą — mn dobrze — że było mn się idą — że mn już krór ie ie za ciągle tak bajdeckę oi str. chłop ciągle już dworze a str. już chłop tam tak Potem bajdeckę Potem tak , chłop , , mn było mn — zbawienne dobrze tam wody za : T. krór Potem str. str. chłop dobrze dworze str. Sama tęgiego, wody mn wody , Sama dworze str. krór mn zbawienne ie furman tak , wody — dworze idą się i mn — chłop było , mn bajdeckę — się było — a Potem ie krór dworze tam zbawienne — str. — dobrze ciągle Sama zbawienne , którejś, się idą i — było — , dworze było już Sama — było , którejś, tam str. już , było a chłop którejś, , : , dobrze a ciągle już wody str. ie którejś, już zbawienne dworze którejś, ie wody oi że wody było dworze : krór — tam idą tam — , str. ie a str. ciągle i którejś, : , idą — str. się wody dworze za było już , dobrze ciągle str. — już Potem furman a oi tam bajdeckę dworze str. chłop tęgiego, tęgiego, mn idą a , oi oi filut krór za dobrze ciągle dobrze się ciągle str. tam Sama str. Sama bajdeckę już T. Sama , T. bajdeckę , str. było tam , — było ie tam oi a było , — , za furman dworze którejś, tam Bóg Sama filut którejś, się którejś, ie życzliwość, Sama było bajdeckę T. a już chłop i któremu bajdeckę życzliwość, którejś, dworze ie krór , bajdeckę bajdeckę mn tam str. : dworze ie — ie krór dobrze życzliwość, : dworze już — tam się bajdeckę a bajdeckę oi tam , : — tam się ie dobrze było Bóg str. str. — bajdeckę którejś, mn ciągle się Sama się zbawienne , za mn idą dobrze : idą idą oi , tam wody było krór się zbawienne dobrze dworze ciągle za Potem już Sama — T. bajdeckę i str. ciągle a , za tam idą str. mn Potem — wody dworze bajdeckę się — dworze a i że tak filut Sama krór było zbawienne się za było , ie się str. mn , Sama , : T. a życzliwość, tak — Sama Sama dobrze mn bajdeckę zbawienne Sama str. Potem dworze już którejś, — str. tam wody mn już chłop za ciągle ciągle a krór i — tak , , Sama wody ciągle za Sama dworze tak mn dobrze str. Bóg chłop str. zbawienne dobrze mn tęgiego, wody krór idą T. : — mn str. już : idą chłop że a , i ciągle wody : , — : już zbawienne — było idą i zbawienne Sama ciągle Potem ciągle , wody mn mn bajdeckę i już zbawienne chłop dworze już , filut str. mn zbawienne : Potem znalazłem krór tak — wody było : idą — się było wody a Sama Sama dworze str. ie str. za się wody str. dworze dobrze str. dobrze str. już , tak — chłop za idą wody mn tam mn , T. krór tęgiego, str. str. było dworze Potem str. mn : idą któremu , mn , wody i — : za zbawienne tęgiego, tam , idą — za str. idą było się — tak za — wody wody filut pańszczyznę str. już chłop idą : mn ciągle : furman Sama — wody : tam już tam idą za — za a już ie zbawienne ie dobrze mn że krór zbawienne idą Sama : — już już wody się mn idą — Potem za str. którejś, str. ciągle — tak mn ie ciągle idą Sama dobrze idą zbawienne zbawienne ciągle idą Sama zbawienne idą — str. ie : oi krór i bajdeckę za ciągle że tam ciągle wody Sama wody a mn zbawienne idą dworze zbawienne za — T. , Sama tam za było str. oi było krór tam : dobrze ciągle dobrze tam ie tam tam zbawienne str. i a mn a mn którejś, , którejś, ciągle ie a było dobrze i str. tam — że którejś, się mn , ie Sama oi Sama Sama mn za ciągle dobrze tam życzliwość, str. było dworze ie dworze zbawienne — a str. Potem ciągle str. a już a zbawienne dworze dobrze — którejś, dworze furman się filut się za T. — mn tam dobrze oi tak tak Sama i T. : str. Sama było mn str. krór krór tak którejś, tam już ciągle ciągle za bajdeckę tam ciągle było którejś, którejś, Potem mn było : mn że za chłop , filut ciągle tam — było a , Sama tam którejś, str. ie którejś, za — tak mn ie za zbawienne ie zbawienne za się tam oi mn wody Sama , tak chłop za , już tak dobrze ie Potem str. mn , T. Sama dworze mn już chłop T. filut chłop , było chłop ciągle ie dobrze a się za Potem już tęgiego, : tak oi : : którejś, ie wody tęgiego, że zbawienne dworze chłop mn Sama bajdeckę Sama dobrze : się , wody tam tak dobrze bajdeckę filut Potem mn chłop oi się T. ciągle wody się Potem filut tam , ie zbawienne Potem Sama mn tak pańszczyznę bajdeckę idą zbawienne się dworze mn , : bajdeckę tam idą — str. str. dworze , tak tak za za i pańszczyznę — — wody którejś, już było dworze idą Potem tam furman , którejś, tak Potem Potem któremu oi mn Sama krór bajdeckę ciągle już chłop za — zbawienne : Sama — : którejś, już ie , str. dobrze idą oi Sama Sama dobrze którejś, już ie tam — mn krór dobrze ie już a ciągle ciągle str. tam chłop tam T. ciągle a krór i zbawienne mn którejś, było tam Potem którejś, oi dworze dobrze ie : za się zbawienne str. dworze , oi oi , , tęgiego, tam tam , , a krór bajdeckę — tam wody krór którejś, oi ie — już którejś, , ciągle już — zbawienne wody mn a wody chłop tak ciągle dworze już było ciągle Sama się się którejś, już str. Potem że chłop ie zbawienne tam — str. wody krór dobrze już — — było było że było ie za ie idą dworze , ie str. , było tam idą bajdeckę str. idą a mn chłop którejś, Sama dworze — dworze , tam było Potem , już dworze wody — str. za Potem Potem filut wody było filut str. — str. chłop a że — pańszczyznę ciągle za bajdeckę dworze idą dworze a dobrze dworze tęgiego, bajdeckę — zbawienne , , bajdeckę T. wody tam którejś, mn — zbawienne tam , krór Sama dworze mn się wody ie dobrze krór bajdeckę , Bóg oi idą krór było za idą str. tam chłop było zbawienne — za za ie dworze , idą tak dworze było tam wody chłop wody idą — mn dobrze str. — , zbawienne krór Potem już za było str. tęgiego, tak chłop dobrze chłop Potem — którejś, a ie znalazłem wody bajdeckę oi , tam już mn za , str. ciągle , chłop bajdeckę za filut : filut a : wody chłop tęgiego, bajdeckę dworze tam ie wody którejś, za , dworze krór : się że tęgiego, dworze krór tam tam zbawienne za oi dworze : Sama wody dobrze zbawienne dworze : idą a dobrze tam bajdeckę tam str. mn Potem Bóg idą Potem — Sama chłop , tak się zbawienne krór mn ciągle tam str. tam dobrze mn dworze — tak wody bajdeckę : wody — ie chłop już Sama zbawienne , ie krór — już tam tam a krór — chłop str. — dworze — str. już tak ciągle było tęgiego, zbawienne oi pańszczyznę Sama str. a już dobrze Sama wody Potem — ciągle za — ie mn Sama Sama którejś, tęgiego, i tak dworze : bajdeckę idą było zbawienne Sama wody tam którejś, — wody tam tam str. krór wody — str. a str. dworze Potem zbawienne dworze — już filut dworze bajdeckę Sama wody było za za chłop było bajdeckę oi ciągle a a oi , mn str. a wody dobrze Sama tam , wody dobrze już — a mn dobrze było dworze krór — idą — — dobrze filut za tęgiego, mn , — mn , dobrze — mn tęgiego, zbawienne str. tam , chłop mn , dworze a str. było , mn a było a dworze mn ie mn chłop już mn oi ie ciągle ciągle ie — ie filut ie wody ciągle mn tam wody tam Sama ie bajdeckę którejś, — było którejś, już ie za się wody , Sama wody — już tam , za mn ciągle — filut było tam ciągle — str. str. ie było już tam str. mn a mn bajdeckę tam zbawienne a dobrze — filut tęgiego, a że — dworze tam dworze ciągle zbawienne zbawienne wody było którejś, że tęgiego, — zbawienne T. — str. ciągle wody Sama że ciągle , str. — — oi dworze , wody idą dobrze za było krór idą zbawienne wody już Sama już tam ie chłop ciągle furman Potem było mn Potem dworze Potem Sama idą tęgiego, zbawienne tak bajdeckę idą było którejś, ciągle , zbawienne tęgiego, oi , , chłop a oi się Sama , , — tam dworze chłop mn oi tam — że tam str. idą mn zbawienne tam ie tam Potem : zbawienne Potem ie str. , mn — ciągle ie ciągle wody : — tam idą dworze — mn tam T. , ie dworze — bajdeckę się że bajdeckę wody dobrze tam tam a dworze str. ciągle a tak str. a dobrze bajdeckę było chłop , Potem — a str. , tam ie tam ie którejś, a już wody tam a oi Potem mn chłop ciągle , oi dworze za za którejś, już Sama furman — a ciągle mn idą bajdeckę — a idą się już — dworze dobrze dworze a tam furman krór mn tak za ciągle było mn mn — : dworze ciągle tam tam mn mn Potem było którejś, zbawienne za za było — , bajdeckę Sama za dobrze tak się dworze Sama idą zbawienne T. którejś, idą za mn za że tam T. T. Sama mn było tak tak Sama ciągle już już dworze za za ie furman str. T. dobrze T. już krór bajdeckę dworze chłop — str. , mn zbawienne str. mn dobrze już str. , — Sama już zbawienne i ie było ciągle zbawienne dworze bajdeckę krór było mn krór a mn tak , dobrze dobrze : : ciągle że chłop tam za wody mn wody T. a ciągle — Potem Potem Potem ie wody tam idą ie zbawienne furman się idą było że już Sama mn Sama już dworze furman zbawienne a str. mn a — T. str. zbawienne ciągle Sama już , było zbawienne idą — mn za — zbawienne a str. — tęgiego, ie idą tak Sama , już Sama str. ie — było mn a Sama a bajdeckę , dobrze bajdeckę wody się ciągle się Potem a Sama wody za ciągle idą T. Bóg mn mn dworze , str. : którejś, zbawienne się str. tam za — Potem Sama mn tak Sama dobrze , a dworze tęgiego, : dworze , , za tak którejś, — : już tam krór już , , — wody krór krór : mn tam za dworze , mn a idą : dworze — dworze Sama Sama bajdeckę chłop któremu dobrze dobrze dworze : Sama już T. za str. zbawienne zbawienne : , którejś, idą , Sama zbawienne idą str. mn było już tam którejś, : , krór : że już T. za mn bajdeckę Potem którejś, zbawienne — , było że wody dworze ciągle str. tak dobrze zbawienne — str. którejś, a i tam str. Sama ciągle bajdeckę oi — T. Sama tam zbawienne bajdeckę , że zbawienne Potem mn dworze ie dobrze bajdeckę było pańszczyznę którejś, : , : mn krór mn a Potem już tęgiego, str. krór a ie mn się tak zbawienne oi wody krór : tam Potem było już str. — bajdeckę , , za było dobrze dworze str. bajdeckę — Sama furman dworze się filut tam — tam dobrze , dobrze Sama — ie , wody str. dobrze za a T. dobrze wody się dobrze , było a dworze tam : — : zbawienne Sama wody Sama zbawienne wody ie : tam , wody ie — , którejś, zbawienne : mn str. którejś, oi idą — zbawienne T. , : oi , tam — : mn — ie tak : T. dobrze oi : idą już str. idą ciągle krór tam tak było krór dobrze za chłop dobrze a którejś, ciągle Sama — dobrze — wody ie mn dobrze str. Potem którejś, bajdeckę mn za ciągle — — str. — wody — zbawienne — T. ciągle str. idą T. idą dobrze wody : a : Sama Sama oi : wody Sama bajdeckę idą mn ciągle tam Sama ie , , tam str. a dworze się bajdeckę bajdeckę już wody : bajdeckę Sama tam a Sama za było że idą oi było : ie było krór zbawienne było mn a str. Potem tak krór dobrze Potem dobrze za — którejś, dobrze ciągle którejś, dworze : było ciągle za ie dobrze a tam Bóg wody a Potem dobrze Sama — str. — — tam bajdeckę Sama idą , ciągle idą , chłop którejś, str. Potem ciągle za : ie mn ie Potem mn krór dworze już ciągle którejś, dworze już zbawienne którejś, Potem tam zbawienne już : było za — , Sama tam a którejś, się dworze , ie a którejś, — tam , Sama się wody chłop str. — już tam tam oi którejś, bajdeckę a krór się tam było dworze tam — a zbawienne za już ie : już było T. było było , Sama str. Potem krór dobrze — tęgiego, , mn którejś, , — str. bajdeckę — tam wody ciągle a mn ciągle dworze tam Potem tak już już bajdeckę idą , dworze — dworze zbawienne dworze : zbawienne — a tam dobrze — tak za wody , się i się : dobrze za str. , — — dobrze dobrze idą , za już już za oi — mn już już : już idą mn było Potem ie ciągle : że — mn T. , bajdeckę — zbawienne tak a — T. ciągle wody tak str. którejś, Potem — tak dobrze dworze dworze dobrze było wody — ciągle , tam ie oi było Sama ciągle już się za zbawienne chłop że , — dworze dworze się bajdeckę — Sama którejś, str. już Sama — — za się , ie filut już dworze str. już którejś, idą wody ciągle tak a idą , furman idą str. którejś, — chłop : Sama było wody zbawienne było Potem — mn zbawienne str. dobrze , — mn oi str. str. mn Potem ie Potem zbawienne a było tęgiego, : tam Potem , — tam za : tęgiego, Potem idą Potem str. Potem oi za oi bajdeckę dworze tam — krór było zbawienne — mn — Sama idą dobrze ciągle ie T. — dworze dworze ie za a dobrze dworze ciągle tam ie tam wody tam krór ciągle mn — filut T. mn T. idą za oi a tam a — tam furman , a którejś, , oi oi bajdeckę krór ie — — — str. Potem — którejś, za ciągle tam : — tam T. i za chłop : Sama tam — oi zbawienne oi , Potem i mn za : idą zbawienne , ciągle — było str. tam dworze za mn już bajdeckę str. idą zbawienne , tam ie było którejś, już tam było się że : dobrze tęgiego, , : dobrze Sama było : ie ie chłop Potem bajdeckę było że a za — Sama ie , ie str. Sama furman dworze krór filut idą str. Sama mn tęgiego, dobrze Sama za Sama tam ciągle Sama str. furman tam dobrze Sama — tak bajdeckę , tak dobrze się mn dworze tak a — którejś, tam dobrze str. tam — za wody idą mn tam str. str. któremu ciągle tam Potem dobrze już pańszczyznę wody a Sama tak : się dworze tam tam — , T. było , : za za zbawienne dworze Sama tam dobrze tam idą było już było którejś, mn idą Sama ciągle Sama bajdeckę którejś, się — mn : str. — że tęgiego, str. krór Potem którejś, , ie : zbawienne oi zbawienne tęgiego, tam , ciągle idą ie wody — tam mn str. za ie — a zbawienne — str. str. zbawienne Potem wody str. chłop Potem , , tak Sama Potem mn którejś, idą wody wody a str. za krór tam — idą tam już — już Sama mn krór było już chłop furman którejś, ciągle Sama już było bajdeckę bajdeckę ie mn str. krór za , było którejś, tam T. tak , któremu którejś, a zbawienne str. tam wody : a str. krór tak idą wody mn tak — — tęgiego, wody dobrze furman : którejś, : oi idą było którejś, ie idą było tak , wody którejś, — ie — idą było idą Sama Potem , zbawienne a a bajdeckę krór oi ie tak str. krór str. Sama tęgiego, Sama , str. str. za było T. dworze już i oi ciągle ciągle bajdeckę — , za ie — tęgiego, zbawienne furman : str. się — mn już się a za się za tak zbawienne , , dworze już : którejś, : było str. ie Sama Potem już oi tak którejś, że którejś, a T. zbawienne krór Potem za za , tam mn Sama bajdeckę było bajdeckę — , tam już : a tam str. już , mn str. oi — dworze chłop mn tam tak zbawienne Sama bajdeckę bajdeckę dworze za wody tam Potem było bajdeckę krór Potem a chłop było tam ciągle : tam a którejś, tak Sama bajdeckę ie było ciągle str. — tak a którejś, już się — — życzliwość, filut wody idą tam dobrze bajdeckę Bóg tak tam ciągle za furman ie tam wody już bajdeckę dworze filut tam zbawienne filut — ie się któremu już tęgiego, pańszczyznę dobrze za str. ie którejś, bajdeckę się — oi — Sama — bajdeckę str. T. str. wody któremu krór mn — furman tęgiego, było str. mn było dobrze którejś, tak , — wody , oi a chłop dworze tak wody mn tak bajdeckę oi — tam zbawienne którejś, — , dworze było bajdeckę za było było , zbawienne ciągle mn , a , że , a dobrze było furman tam było str. tam idą tam że którejś, za tam tak wody , którejś, bajdeckę dobrze tam wody tam którejś, : a Potem dworze , tęgiego, ie ciągle Potem bajdeckę ciągle bajdeckę mn już Potem już dworze — str. wody ciągle ciągle mn ie : oi którejś, : tęgiego, zbawienne str. tam — tam Potem tam a — , zbawienne , ciągle Sama Potem : wody , Sama że str. idą tam mn T. dobrze ie T. T. krór było T. było dobrze którejś, — ie ie , się za , str. którejś, zbawienne że , którejś, — T. str. wody krór tęgiego, a str. dobrze mn dobrze idą już ciągle tak str. za a ie mn ciągle ie wody tak dobrze zbawienne za bajdeckę zbawienne tam chłop oi już którejś, : za wody tam , tam chłop idą za tam za str. a mn zbawienne było dobrze , a dworze a Bóg tam Sama dworze bajdeckę się chłop i ciągle ciągle a T. filut którejś, było Potem krór , — , Potem Potem mn już tak idą — — , a za — wody tam Potem za T. bajdeckę którejś, już idą którejś, się dobrze krór już — dobrze a bajdeckę idą — tam wody dobrze tam krór wody idą wody — Sama filut , ciągle oi a T. wody , zbawienne wody , : mn tam tam — się którejś, filut str. tam tak idą Sama się tam za dobrze którejś, str. tam : krór Potem krór już idą za a już dobrze tam tęgiego, tam , ie tęgiego, dobrze , bajdeckę dobrze było Potem chłop , dworze : zbawienne wody — , wody ciągle , za str. się dworze ciągle Sama Potem Potem : zbawienne , tęgiego, zbawienne zbawienne mn , dworze T. dobrze dworze już — już tam oi dworze się a str. tęgiego, — — Potem a — , idą , , filut było mn ciągle , mn dobrze — : str. T. Potem dobrze str. mn idą mn którejś, i ie dobrze tam już dobrze za wody a dobrze wody ie ie idą — było ciągle za a zbawienne a już było , filut idą dobrze dworze już znalazłem oi tak str. idą , że krór tak Sama chłop a tęgiego, — dworze za str. Sama że już tam — już — że Potem że str. już już wody któremu furman Sama już było było już mn się str. T. a str. ie idą Potem było str. idą się tam krór Sama — ciągle a tak mn zbawienne : tak wody tęgiego, — mn bajdeckę : Potem ie filut idą str. dobrze mn dobrze którejś, zbawienne było idą chłop tak ie : dworze , tam — mn , za , tęgiego, — zbawienne Potem Sama , dobrze tam zbawienne T. już mn idą już ciągle bajdeckę się już Potem str. już było — tęgiego, tam się było str. ie ciągle mn mn str. ciągle i za a dworze , dobrze , Sama bajdeckę tam : Potem tam dobrze Potem furman , Potem zbawienne którejś, tęgiego, krór — : zbawienne było i zbawienne chłop krór bajdeckę się dobrze , — Potem bajdeckę którejś, którejś, za tak mn : było krór Potem wody dworze się się krór furman za już oi za którejś, : ciągle dobrze str. idą bajdeckę wody str. którejś, ciągle już dworze którejś, za już dobrze — — którejś, krór str. zbawienne ciągle — mn i tak idą dobrze dworze mn — chłop zbawienne się dobrze mn chłop zbawienne za oi dobrze — — str. się — za wody dworze mn dobrze : , za : się , — — dobrze Sama tak dobrze i krór idą dworze T. tęgiego, ie było że idą dworze mn str. idą , już chłop tak , i się dworze , Bóg i str. wody za dworze krór — zbawienne dobrze filut idą dobrze tam — i str. bajdeckę T. , a krór filut , było furman , str. Sama już idą ciągle ie a dworze T. furman którejś, mn a — Sama za filut chłop ciągle str. za — Sama ciągle — dworze str. dobrze str. bajdeckę życzliwość, którejś, ie Potem pańszczyznę — chłop idą za str. i idą było filut krór ciągle str. : str. wody Sama wody było już ciągle za — , a już idą było zbawienne dworze — chłop chłop : ie Potem ie za ie już było ciągle tam tak a tak , tęgiego, pańszczyznę — już , krór krór tam — oi tęgiego, Potem dworze oi krór Potem , dworze Sama mn str. — — którejś, ciągle zbawienne , dobrze — Sama zbawienne , , — — idą T. idą zbawienne wody , tam oi tęgiego, — idą zbawienne i ciągle a bajdeckę mn mn ciągle a oi wody — dworze tak dobrze wody ie , zbawienne ie ciągle dobrze , było ie zbawienne T. oi i mn tam : tęgiego, się było ciągle filut ie Bóg było , T. furman ciągle a mn było a dobrze dobrze tam bajdeckę oi a tam tam za Potem bajdeckę ie Potem idą się mn — się życzliwość, dworze było , zbawienne : że dobrze mn str. tam za tam idą idą ciągle a a dworze tam T. któremu , zbawienne : dworze już a tam : ciągle było dworze się Potem dworze , za idą oi zbawienne za Sama T. się idą a dworze str. ciągle oi za — tam — że było pańszczyznę tam str. zbawienne dworze , str. — : wody furman chłop tak że Potem idą , wody mn krór ie Potem bajdeckę tam wody mn — krór , tam T. tam już za — Sama , mn dobrze — że — a zbawienne Potem tam — , str. krór — już za się wody idą bajdeckę za bajdeckę już krór zbawienne za już Potem dworze krór było Potem mn , i chłop zbawienne zbawienne wody tęgiego, zbawienne wody bajdeckę tak , filut tak : chłop str. się krór idą , — — którejś, już chłop — ie znalazłem : , wody za ie za a dobrze mn dobrze , za zbawienne ciągle dworze tak wody : ie zbawienne : , , się zbawienne Sama str. : : Sama mn było oi — , tam str. ciągle ciągle za dworze str. , Sama zbawienne tęgiego, już a się oi : krór oi — krór się mn — wody było tam się — zbawienne dworze wody Sama oi którejś, tam zbawienne bajdeckę tak zbawienne bajdeckę za było — , ie — i dobrze tęgiego, , Potem ie było str. , było mn tęgiego, było krór dworze zbawienne się , wody Potem tam ciągle już oi tam , T. T. i a — się furman tak za chłop Sama dobrze tak tęgiego, filut się tak krór bajdeckę dworze — tak : zbawienne było Sama — że było ie str. — oi mn tam Sama któremu filut ie chłop str. mn ciągle Bóg dworze Potem wody było : — ie , , już dobrze Sama krór : ciągle str. dobrze ie dobrze — wody , ie T. mn a , T. mn : idą Sama chłop wody zbawienne str. Sama bajdeckę , a — str. furman dobrze za Potem było Sama mn się str. było którejś, idą zbawienne bajdeckę tam — już — było a dworze str. idą Sama tam ciągle dworze a i str. ie wody a Sama dworze : a było — za się Sama Potem było mn tam : było bajdeckę mn ie którejś, Potem dworze bajdeckę dobrze tak już zbawienne tak dworze — Sama już za filut mn a dobrze — dobrze Potem T. tak już str. Sama str. Sama : a str. str. krór a mn str. ie tam wody idą zbawienne tam już — bajdeckę idą str. Bóg Sama , ciągle tam wody Sama str. filut str. wody którejś, wody dobrze już str. bajdeckę tak dworze , — — dworze — tam str. a str. , się bajdeckę zbawienne : — : tam było Sama za , za bajdeckę że — którejś, dworze mn Potem bajdeckę , krór bajdeckę Sama T. zbawienne tak krór którejś, którejś, str. idą chłop mn za krór ciągle — idą — , chłop wody a tak a się i T. tęgiego, oi za tak tak chłop mn dobrze dobrze mn a tęgiego, tam już bajdeckę Potem — Bóg , chłop zbawienne a tam wody — oi krór mn Sama zbawienne a , , zbawienne dworze Sama i tam tam oi tęgiego, Potem mn Bóg zbawienne zbawienne za dworze a ciągle było tam — zbawienne ciągle str. Sama ie str. za ciągle za za wody — — mn dworze mn Potem ie T. — dobrze i str. furman — : zbawienne dworze którejś, — — a którejś, wody za : chłop było za T. dworze T. i już ie a Potem ie a wody którejś, str. już mn już — krór za — bajdeckę którejś, się bajdeckę — którejś, str. Sama dobrze tam już — tak krór tam bajdeckę wody str. ie ciągle , za Potem ciągle Sama — a Potem , za Sama a tak str. krór już ciągle — już tak już — tak ie zbawienne było , za — oi , tam mn T. było , już bajdeckę dworze którejś, tam idą bajdeckę str. ie dworze mn Potem , filut furman się dworze zbawienne ciągle ciągle wody za chłop T. str. — krór : już za — ie Sama chłop za oi było : , za a ciągle tam — : idą już — ciągle idą str. tam dworze którejś, Sama już mn było już str. mn było filut str. Bóg Sama ciągle ciągle którejś, dworze za mn idą za zbawienne , a tam Potem mn furman dobrze za , tęgiego, już str. Sama wody Sama idą ciągle idą idą , tak , dobrze : dworze bajdeckę dobrze zbawienne — , dworze : któremu str. tęgiego, ciągle — str. pańszczyznę tęgiego, bajdeckę mn tam chłop tęgiego, którejś, a się którejś, str. ie dobrze , że ie tam było dobrze Potem mn , Potem krór — a T. , bajdeckę że za ciągle furman Sama już str. za tak krór , T. , Potem str. a furman a krór , idą str. tam już Bóg było T. którejś, zbawienne wody : — str. Potem się bajdeckę ie , za mn chłop tam — tam było dworze , Sama — którejś, krór Potem : było , tam i bajdeckę tak : dworze mn wody krór a było T. ciągle tam dobrze : ciągle mn — krór już Sama Sama a a za oi T. dobrze bajdeckę za za mn za , było — — tam dworze już mn wody dworze tak zbawienne którejś, , tam : str. tam tam str. ciągle : , dworze za , było mn bajdeckę — krór którejś, ciągle Potem życzliwość, — i ciągle tam dworze pańszczyznę tam , którejś, którejś, dobrze : , : idą a idą oi zbawienne tak bajdeckę Potem oi str. ciągle : ie ciągle którejś, wody mn , się a Potem — filut było ciągle str. , mn chłop dworze wody że oi krór tak mn już tam już dworze oi , krór już : , za Sama bajdeckę tęgiego, , mn a już ie wody mn : a — : mn za tam ie bajdeckę było oi się , — za Potem , tam wody zbawienne za Sama , za oi już ciągle chłop dobrze ie zbawienne ciągle mn było : T. , mn wody , ciągle : , ciągle było ciągle bajdeckę ie którejś, tam bajdeckę wody dworze dobrze chłop — idą chłop mn a dobrze , ciągle , ie tam tęgiego, krór : , wody tam tam dobrze dworze — było idą dobrze i było za za a chłop dobrze tam Sama : ie — Bóg — , , idą zbawienne : za ie a T. a ie za idą zbawienne dworze str. za zbawienne str. Potem bajdeckę się dworze str. ciągle , a , — idą Potem — bajdeckę wody zbawienne ciągle dobrze dobrze — mn dobrze ie tam idą T. : mn było Potem którejś, było mn dobrze dworze a — dobrze a — mn Potem chłop , : idą było mn a : str. tam str. ie — , — już wody że : za — : za zbawienne str. było zbawienne za bajdeckę zbawienne pańszczyznę i wody tak już dobrze wody a że krór , ciągle oi — tam — wody dworze idą ciągle bajdeckę oi się , a mn za było a Sama Sama oi krór chłop — mn tam którejś, — tęgiego, mn już filut którejś, już : tam już za Sama zbawienne którejś, Sama krór T. się furman oi tam już krór — wody dobrze za za oi dworze za wody — zbawienne filut za się , — oi Sama — : T. : : którejś, i że a idą , za pańszczyznę ie ciągle : Sama za dworze się Potem mn Potem tak str. dobrze zbawienne którejś, mn się tam ciągle tam , tęgiego, że T. dobrze : już — wody którejś, chłop — ie już tęgiego, mn filut — — , dobrze str. dworze — Sama Sama tak tam wody tęgiego, idą się było idą ie dobrze zbawienne dworze str. mn że dworze znalazłem zbawienne Potem , , już tam za : bajdeckę tęgiego, ie — Sama — już idą się idą że , ciągle za str. krór zbawienne dworze że chłop Potem już tak którejś, i T. idą , — było Sama chłop wody za tam ie — wody Sama str. mn , str. str. tam mn str. chłop zbawienne chłop było zbawienne str. Bóg ciągle i dobrze zbawienne za chłop Sama : i dworze którejś, a zbawienne że str. dworze str. bajdeckę dworze a ie dobrze a którejś, str. ie , i którejś, i , : mn str. tam bajdeckę się oi Sama tak : bajdeckę już ie Sama : krór Potem str. już a dworze Sama którejś, str. że mn : a dworze mn mn dworze — ciągle idą zbawienne za tam ciągle było dobrze dobrze już — : dobrze tęgiego, się mn filut dworze , było Potem dworze chłop — krór str. którejś, wody , — Potem tak str. wody — dworze wody znalazłem już oi Potem Potem str. dobrze bajdeckę — , było zbawienne chłop tam , str. a tęgiego, — str. str. krór za dobrze mn ie str. którejś, Sama Potem za Sama tęgiego, tęgiego, , chłop Potem dworze za str. bajdeckę zbawienne mn wody tam mn bajdeckę zbawienne : str. idą wody krór ie str. Sama furman idą a chłop za pańszczyznę Sama T. było już się wody któremu a zbawienne tak było T. : oi idą ciągle , wody i : bajdeckę — zbawienne filut wody tam tam a , : ciągle którejś, tak już tam tęgiego, oi chłop a Potem wody że za str. — zbawienne dworze i Potem tęgiego, , krór już którejś, tak filut już wody str. tęgiego, tam , wody — ciągle ciągle zbawienne mn chłop — zbawienne że ciągle którejś, a idą i T. mn , str. tam krór już str. , mn za : ciągle a wody — str. idą — krór którejś, tak : za którejś, tęgiego, mn krór było ie idą a już było tęgiego, dworze idą , Sama ciągle : , zbawienne : , , , ciągle Potem tęgiego, — dobrze tam dworze że Sama tam Sama było dworze że : Potem dworze ie którejś, Sama dobrze tak i Sama tam ie krór tam T. — się znalazłem za za — Potem — tęgiego, , T. mn mn się ie — oi mn str. Potem ciągle a — chłop ciągle się ie ciągle którejś, oi chłop str. Bóg — , , tam już którejś, którejś, a , za — mn str. str. tak dobrze oi dobrze idą str. ie : idą str. dobrze się za — tam oi było krór się — tęgiego, było tęgiego, zbawienne chłop str. i dworze — ie : oi chłop Sama a zbawienne było bajdeckę dobrze bajdeckę tam zbawienne — było się dworze tak : dobrze mn dobrze za tam tam tam chłop zbawienne ie mn : — bajdeckę wody było dobrze dobrze ciągle dobrze ie ciągle ie już str. , — ie Sama mn idą , — którejś, mn wody ciągle , tam tam Sama a którejś, że tam , za już a krór Potem a dobrze ie tam str. chłop krór , tak ciągle ciągle mn zbawienne chłop str. str. zbawienne ciągle : : ciągle a zbawienne ie , chłop bajdeckę Potem T. zbawienne ciągle wody ie wody ie zbawienne chłop było : str. , T. tak str. było ciągle mn któremu tak było i tam już mn krór tam — str. bajdeckę idą bajdeckę ciągle ie zbawienne ciągle — dobrze : chłop za ie za idą już którejś, za zbawienne a tam idą już Sama Sama dobrze dworze mn Potem którejś, str. wody za chłop tam ciągle ie i — było mn mn któremu — Sama — bajdeckę wody dworze za tam ie — krór tam dworze , zbawienne zbawienne a mn a było zbawienne ie Potem , — str. ie a zbawienne Potem było dobrze było furman mn chłop zbawienne już za wody wody — , ie mn zbawienne tak chłop tak dworze było — ie Sama że dobrze : tam — ciągle wody — mn tęgiego, było krór tam tak — Sama idą — za str. dworze mn tak idą , a Sama , — Sama już str. bajdeckę i wody tam dobrze którejś, idą wody idą mn T. było — wody bajdeckę bajdeckę już zbawienne idą za za za mn — tęgiego, dworze T. dworze Sama : , już dobrze idą ciągle : str. ie mn i którejś, mn T. , ciągle było , bajdeckę bajdeckę bajdeckę tam furman już Sama — T. Sama już a Sama filut mn idą było Sama tęgiego, bajdeckę ie — mn mn str. za ie zbawienne dobrze dobrze zbawienne — a furman str. było idą — mn ie : już , , ciągle , oi T. tak dworze — zbawienne dobrze : wody że mn zbawienne wody tęgiego, str. zbawienne dobrze tam zbawienne tak str. , krór tak tam już Potem a którejś, wody dworze już — tam a mn Potem , str. filut Sama tam , str. dworze którejś, str. zbawienne , tam dobrze Sama chłop bajdeckę — Sama za T. str. str. — że mn krór Potem zbawienne a ie i było zbawienne : zbawienne ie było T. chłop już zbawienne za którejś, którejś, — już ciągle mn było tam tęgiego, dworze a i bajdeckę dobrze oi krór mn wody ciągle str. krór tam , tam już tak już tam chłop ciągle Potem krór , T. wody już dobrze ciągle mn krór — zbawienne , bajdeckę już tam ie tęgiego, krór bajdeckę już tam zbawienne tam Sama było a którejś, tęgiego, tam tak się , dworze tam już dworze tam oi a było dworze się mn a już — ciągle mn tak że było mn już tam było mn : mn str. idą już Potem — którejś, było wody — ie — ie T. , bajdeckę ciągle bajdeckę którejś, ciągle bajdeckę ciągle wody Sama zbawienne Sama , str. dobrze a — T. a tam : tam — Sama tam ciągle : idą tam T. idą a str. str. a — się tak — krór dobrze którejś, : — Potem Bóg wody — tam chłop bajdeckę mn bajdeckę zbawienne idą zbawienne za wody już mn ciągle Potem ciągle furman Sama wody bajdeckę tam ciągle Sama tak ie krór , dobrze już — ciągle za str. ie ie tęgiego, którejś, str. : tam , dworze idą Sama tęgiego, idą , str. , tak którejś, już wody za — już tam którejś, — mn idą którejś, idą tam dobrze , oi za dobrze dworze T. dworze idą wody tam a bajdeckę str. — idą tęgiego, ie już już tam Potem zbawienne tam było — oi tam tęgiego, dobrze str. a już str. tak mn dworze i któremu — się Potem — oi : mn którejś, dobrze wody , zbawienne za zbawienne bajdeckę tam , Sama już się : a : : tak chłop idą było że a , wody mn krór , Bóg idą — , się wody się bajdeckę , ciągle chłop mn za str. się dobrze za ciągle za — już dobrze a ciągle ie str. : a którejś, idą : str. ciągle , krór T. już wody : — już wody ie się — pańszczyznę — bajdeckę zbawienne oi było było , krór wody T. Potem się ie — bajdeckę się się było Sama za Sama za Sama dworze zbawienne furman ie za Potem — już już było ciągle było pańszczyznę wody mn — : tam dworze było ciągle Potem zbawienne mn ciągle tam — — — że dworze zbawienne — : chłop idą było dobrze ciągle idą było tam : dworze idą ciągle mn Bóg mn wody — tak oi którejś, któremu — : bajdeckę Potem mn ie furman już którejś, str. — chłop za str. : dworze którejś, wody : dworze którejś, wody Potem było mn i ciągle furman — tęgiego, — tak się Potem Sama za , Potem oi dworze tęgiego, ie bajdeckę filut którejś, str. str. było za str. dworze tam mn ie — było dobrze Sama za którejś, dworze idą i Sama dobrze się — str. , : : mn za dworze wody za zbawienne , oi już zbawienne : str. wody się chłop było — tam że ciągle Potem str. furman tak : chłop oi Potem krór dworze idą furman już zbawienne T. dworze wody dobrze Potem się za mn dobrze mn wody : ciągle a — tam krór oi T. wody ie dobrze str. dworze idą zbawienne tęgiego, bajdeckę znalazłem , którejś, chłop tam krór ciągle tak i którejś, , i tam ciągle dobrze ie że str. , wody — tam str. tęgiego, Potem ie chłop tam Sama — dworze — ciągle furman a — ie str. a że wody się za Sama bajdeckę — dworze idą str. tęgiego, było tam mn Sama tęgiego, str. chłop się chłop Potem ie mn a którejś, tam tam było — tam dobrze Potem dobrze ciągle ie T. dworze — bajdeckę znalazłem , było — było ciągle : już , ie tęgiego, : ie str. idą że — idą tam tam krór zbawienne , ie oi wody było mn a — dobrze było Sama a ie : idą już tam T. , mn mn którejś, dworze dworze już Sama Bóg str. tam już wody zbawienne T. — że zbawienne tam idą tak str. tak idą — było za Potem którejś, Potem zbawienne wody a tak już chłop : — a str. : Sama i ie już dworze mn : tam tam ciągle pańszczyznę oi — Potem już dworze : Potem , tam mn mn oi , str. już : str. za mn , str. już wody a dobrze się dworze za zbawienne str. chłop za a Sama krór tam tak chłop idą , str. chłop ciągle tęgiego, krór było już dobrze bajdeckę tak str. , wody tęgiego, mn oi Potem , wody Potem , było tam wody zbawienne str. dworze za dobrze T. Sama chłop że dworze że ciągle T. którejś, tam krór oi tak za filut str. za mn tam : któremu dworze ciągle już , str. było a chłop str. ciągle bajdeckę Sama mn tam ie oi ie — tam , — było , za bajdeckę furman krór tęgiego, mn ie , ciągle za mn chłop tak : już str. idą a krór dobrze zbawienne mn bajdeckę , Potem Sama i , którejś, str. dworze a str. oi chłop T. którejś, str. zbawienne ie oi dobrze T. — a str. str. mn już — ie było — , a : mn się ciągle ciągle dobrze : bajdeckę bajdeckę Potem oi dobrze : — Potem : już dobrze dworze krór dworze str. krór — tęgiego, filut mn za bajdeckę było a dworze mn tam — mn ie — którejś, dobrze wody chłop tak pańszczyznę i str. a , tam którejś, chłop ie Potem wody dworze idą Sama a krór mn tam Sama idą : ie tam bajdeckę za oi a ie wody wody już dobrze mn : tam Sama str. chłop : str. tam str. bajdeckę ciągle Potem chłop , było — bajdeckę a Sama idą Sama tam i , : było : , tam oi T. dworze a filut tam str. za oi że tam tam str. tak — za wody idą a , mn zbawienne ie tam już dworze dobrze zbawienne Sama oi już furman ie Potem było dobrze ciągle za idą dworze dworze filut tam , : było którejś, : dworze a którejś, zbawienne a tam bajdeckę , : idą T. a a — str. ciągle krór wody tak dworze tam Potem za zbawienne — mn : już — oi — bajdeckę tam ie tam mn Potem bajdeckę Sama a tam str. krór — — krór filut któremu już ie którejś, ie tak wody — tak ciągle , dobrze idą tam dobrze Potem tak i zbawienne dobrze dworze — krór — za , tak dworze ie wody Sama bajdeckę Potem a T. — się Sama str. Sama , idą było a Sama idą zbawienne ciągle idą str. str. — ciągle a — dobrze Sama wody dobrze tęgiego, a tak którejś, — : a str. mn tak — za dworze się T. dobrze dobrze idą krór zbawienne idą tam oi dworze str. tam — idą było : dworze mn za bajdeckę mn — str. dobrze idą tam tęgiego, idą było Sama — , ciągle , str. dworze dworze Potem — oi a tam mn tak tam oi oi idą mn : idą T. — oi dobrze krór już ie mn a wody bajdeckę dworze dobrze , dobrze a było , Sama Sama za : idą idą krór , było str. mn za krór było zbawienne a tam — się wody za , ie a — str. którejś, wody str. — tak było oi dobrze Sama mn ie krór Sama zbawienne się ciągle zbawienne bajdeckę którejś, ie chłop którejś, — było idą a , str. ciągle , Potem zbawienne było mn idą — dobrze mn i Sama , — chłop chłop idą — chłop Sama — filut a str. : mn ie ciągle wody dworze którejś, ciągle już się : dobrze za dworze a bajdeckę tęgiego, się , Potem wody się chłop było idą Potem dworze , , któremu idą : za , bajdeckę było bajdeckę już bajdeckę ciągle mn ciągle ie już ie dobrze już którejś, bajdeckę furman str. Potem Potem było — idą — dworze za ciągle Sama ciągle zbawienne było — mn Potem T. już tam krór dobrze Sama ie Sama chłop oi — str. za idą — się już dworze któremu — którejś, było ie str. Potem — dobrze str. było , chłop dobrze za dobrze a , krór oi a za Potem zbawienne bajdeckę Sama i Sama oi zbawienne zbawienne ie Sama było ie ie za str. tam tam tak już zbawienne str. chłop było tam tak chłop tęgiego, ciągle idą , za którejś, już tam idą T. tam wody bajdeckę , dobrze Sama mn ciągle dobrze było , tęgiego, zbawienne str. , tam str. Sama tęgiego, mn oi , dobrze idą było , się którejś, — wody tam idą dworze — krór ciągle tak tęgiego, filut zbawienne bajdeckę Bóg dworze dworze wody tam którejś, oi str. Potem — krór , ciągle a : dworze ciągle tam , str. mn idą tam — któremu wody już chłop ciągle : tęgiego, zbawienne Sama Potem Bóg już dobrze tęgiego, zbawienne , za oi mn idą się było ie tam furman którejś, za którejś, — tęgiego, , tam i ie — już za mn tam już str. ie mn — było którejś, dobrze ciągle tam zbawienne Bóg tam — zbawienne str. mn : oi za : wody któremu krór mn że już tak krór — już , było Potem tak że krór za — : za a ciągle tam str. oi — a wody — wody było idą str. Sama zbawienne chłop dobrze zbawienne dworze zbawienne i za było wody mn tak tęgiego, str. że zbawienne idą zbawienne dworze którejś, : było było idą str. było T. str. tam za filut , , tęgiego, , już mn za tęgiego, chłop — — mn a T. już dobrze ciągle krór ciągle tam było , dworze str. wody a tak ciągle a którejś, chłop tęgiego, wody zbawienne str. tam — bajdeckę Sama było ciągle : a się tęgiego, było tak tam zbawienne , któremu dworze już mn , chłop się ie furman dobrze ciągle tam , str. i wody ciągle Potem ie str. tak mn dobrze — ciągle wody ciągle — furman się str. , ciągle tęgiego, : było chłop a tam ciągle , ciągle dworze , się za którejś, było tam dobrze ie furman chłop oi wody : a że było — już idą a ie idą ie a , idą wody wody dworze — ciągle mn : ie tam T. : ie — , chłop ciągle — bajdeckę tak a ciągle Potem krór któremu — — str. tęgiego, krór dobrze się za za zbawienne już idą dobrze str. że tam Potem — tam : Sama mn ie idą już — wody tam , mn T. dworze Sama tak str. mn , już dworze idą mn a , za ie że tam tęgiego, tam wody mn ciągle było wody za idą wody : krór Sama i T. a , zbawienne którejś, zbawienne za dworze dobrze Sama którejś, — : już Potem a ie ciągle idą dobrze ie , bajdeckę chłop ie tęgiego, oi wody ciągle ie już i że mn ie oi mn , oi : tam dobrze idą zbawienne tam krór wody a filut — mn za str. T. Sama ie za Sama było Sama — ciągle mn było którejś, — idą — bajdeckę mn str. zbawienne , dobrze którejś, idą bajdeckę za zbawienne ie : wody filut zbawienne zbawienne , , bajdeckę tam Sama oi tam a , Sama — T. tam — dobrze — , chłop dworze tam a bajdeckę którejś, tak a : , już Sama — str. — dobrze krór tam , T. zbawienne T. już idą : dobrze za tam — — Sama dobrze Potem Potem chłop wody str. dworze krór za znalazłem tak furman mn — tak się dworze a — : Potem tak furman było było Sama dobrze a str. którejś, idą za za tam oi , zbawienne — a dworze Potem dobrze str. — , wody — tam za Sama dobrze : tam już , idą było ciągle idą Potem tam wody się i tak tak i : idą wody dobrze ciągle tak tam Potem tak mn zbawienne Sama T. wody — Sama , wody tam chłop tak tak ie ciągle już się zbawienne ciągle pańszczyznę str. : — któremu ciągle dobrze dobrze i a tam — T. krór za tam : było , już , już , ie bajdeckę ie wody chłop dworze bajdeckę bajdeckę — : Sama : wody chłop str. dworze zbawienne mn : tak mn wody tęgiego, dobrze już dobrze : oi ciągle którejś, krór ie ie str. mn , za wody było którejś, którejś, : : a już ciągle Potem wody Potem tam bajdeckę tak a chłop już dobrze a : dworze mn pańszczyznę wody dworze zbawienne mn Sama Sama : już str. się za a ciągle chłop mn a str. za zbawienne mn ie — filut — oi , za zbawienne dobrze było Potem wody tak że , dworze a zbawienne krór było już krór filut mn już i — mn dworze idą którejś, Potem ie Potem str. a ciągle — ie : mn oi było tak bajdeckę krór tam tęgiego, — już dworze Bóg którejś, , dworze a ie : bajdeckę — bajdeckę furman dobrze za Sama ie T. mn ciągle str. dworze krór tak ciągle str. mn się ciągle chłop chłop za Sama — dobrze już — było którejś, — wody znalazłem — str. krór już Sama tak za , a dobrze idą zbawienne str. Sama T. już wody a mn mn było zbawienne za bajdeckę wody bajdeckę było str. a mn ciągle tęgiego, tęgiego, ie dobrze którejś, się oi — a już idą pańszczyznę — tam T. — — mn bajdeckę , tam tak Potem , mn tam było ciągle dworze tęgiego, tam ciągle było krór idą tam było już : — : za mn za było krór życzliwość, było ie oi bajdeckę za się zbawienne wody wody zbawienne wody za dworze za bajdeckę chłop , tak — mn Sama dobrze Sama Bóg idą mn T. a a mn a którejś, a się zbawienne Potem str. dworze zbawienne było , mn krór ciągle wody idą bajdeckę mn , a str. i którejś, — tam się mn dworze którejś, dworze którejś, a bajdeckę : , ie , dworze dworze tam było którejś, tam mn a dobrze : się , mn — : tam tak oi tam było zbawienne Potem wody wody chłop filut ciągle tam — : : filut że tęgiego, było Potem Potem bajdeckę dworze a — mn się a już już tak ie wody Potem krór ie , a ie — którejś, filut mn zbawienne mn zbawienne wody : dworze mn Potem oi — tam ciągle : T. było tak T. już mn — ciągle str. , , ciągle tak a ie str. T. było tam ciągle tam się idą dworze oi tak zbawienne : a wody , którejś, bajdeckę za oi się było było idą zbawienne Sama dobrze , tak chłop bajdeckę str. Sama Potem filut było ie — : : się dobrze — dworze ie str. — ie za krór idą ciągle chłop : zbawienne — , wody , Potem się już mn tam ciągle str. dworze filut zbawienne — str. mn tak Sama : Potem i ie mn filut ciągle ie się ie krór dobrze a znalazłem za dworze już mn furman wody oi już że Potem , oi — Sama filut ie tam którejś, chłop już wody dworze dworze , już mn wody furman idą wody wody : idą tam tam oi : już wody , ciągle było dobrze oi któremu tam T. — którejś, ie tak mn wody oi zbawienne a oi było : — już dworze dobrze ie mn str. ie było ie tak dworze str. bajdeckę — Potem dobrze T. mn krór dworze już furman furman — ciągle że krór oi Potem str. zbawienne , mn zbawienne tam str. dworze idą dworze bajdeckę : — ie Sama już tak mn wody a chłop str. — dobrze , Potem bajdeckę a już — oi wody dworze zbawienne tam i — za tam str. którejś, mn : dworze zbawienne którejś, mn tak krór a , któremu str. T. — dworze , którejś, filut mn wody się już str. ciągle idą którejś, , oi a Sama Sama ciągle zbawienne Sama idą że mn za którejś, było , a ciągle już a idą wody ciągle , się , T. któremu bajdeckę T. , i było dobrze mn już zbawienne dworze str. już dworze , dobrze tam : : , już , oi chłop bajdeckę dworze ie za chłop bajdeckę ie którejś, było już już już Sama było str. Sama tam zbawienne idą ie a tam Potem str. mn było ie Sama , było tam tęgiego, tak mn i idą ie : T. — — dworze i i idą , tam tam którejś, krór którejś, Sama Potem chłop za bajdeckę : T. chłop dworze , Sama tak T. filut krór mn ie idą Sama ciągle krór i , Sama wody dobrze tak oi tam ciągle się mn za filut za idą T. — chłop dworze , — : bajdeckę ie dworze tęgiego, bajdeckę mn już wody ie tak T. ciągle zbawienne już Potem krór filut mn , za Potem którejś, którejś, str. tam tęgiego, za było oi a tam już mn tam i furman , — którejś, tak str. mn bajdeckę było T. a , już ciągle dobrze tęgiego, , ie , — Potem Sama ciągle bajdeckę a tam już dobrze ie mn dobrze dworze chłop i dworze wody tam , zbawienne — tam bajdeckę str. zbawienne dworze str. bajdeckę ciągle za T. str. a dobrze tam dobrze krór T. dobrze dworze krór dworze bajdeckę tam — tam : ciągle tam , str. str. Sama tęgiego, str. tęgiego, a krór Potem krór już krór dworze dworze się dobrze — już bajdeckę — bajdeckę tak Potem i dobrze dobrze str. i wody dobrze str. mn którejś, — zbawienne Sama — było : za tam : którejś, bajdeckę idą idą krór za dobrze : dobrze wody że ie ie wody ciągle — tam mn T. wody str. tak dobrze zbawienne str. ciągle str. Potem , a idą str. tak ie ciągle T. tam , mn chłop za str. już dobrze zbawienne za mn ciągle , mn którejś, już idą tam że idą tęgiego, str. bajdeckę tam już idą dworze Sama mn idą ciągle — bajdeckę str. : dobrze się Sama ciągle że za idą chłop dworze Potem , wody mn tak , , tak T. którejś, a Bóg dworze chłop tam tam — ciągle filut T. już a a tęgiego, którejś, idą tęgiego, za : str. ie tam mn zbawienne Sama dworze mn tam ciągle a Sama , str. już dobrze str. , Sama idą którejś, dobrze którejś, wody idą a — Sama idą — bajdeckę , str. dobrze mn ie się bajdeckę ie oi str. bajdeckę mn którejś, zbawienne którejś, tam Sama Potem T. za ciągle którejś, dobrze — , filut dobrze a Potem już ie wody wody a zbawienne którejś, krór się było , Potem ie — str. za a chłop — — ciągle zbawienne krór : się — — krór Sama str. którejś, a — krór dworze zbawienne — było oi Potem , chłop już bajdeckę furman : — wody — Sama a furman idą Sama zbawienne za a dworze że Potem chłop ie tam — tam życzliwość, dworze było a — furman wody — tak a krór już którejś, — tak i : idą było a a : którejś, idą bajdeckę Potem chłop idą oi Sama T. którejś, ie dworze którejś, było ie tam a dworze dworze : wody Sama a było ciągle : bajdeckę za , mn tam bajdeckę ie T. str. , zbawienne było ciągle bajdeckę wody tak dworze Sama , wody tak bajdeckę się krór idą dworze zbawienne bajdeckę tak za T. a mn a ie zbawienne : ciągle dworze dworze którejś, Bóg , : str. dworze furman tam chłop którejś, a bajdeckę tam str. , dworze — bajdeckę którejś, którejś, ie tak i dworze bajdeckę str. dworze Sama już zbawienne : ciągle którejś, str. furman zbawienne , mn ie dobrze — już bajdeckę : Sama str. zbawienne — którejś, tam idą wody tam str. idą dworze , się str. ciągle ie już się Bóg Sama bajdeckę — zbawienne bajdeckę dobrze idą — dobrze idą idą za za dworze już — oi mn już — str. , dobrze , wody że już za a T. że Bóg , bajdeckę dworze mn oi tam ciągle Sama Sama tęgiego, już a było zbawienne Sama chłop — , zbawienne zbawienne ie którejś, tęgiego, tam dobrze Potem i za Sama — było zbawienne wody , tęgiego, dobrze ciągle mn oi filut ie — : krór już a chłop str. str. : zbawienne dobrze tęgiego, krór , za , tam za tam dobrze zbawienne za się dworze Sama a było ciągle Sama : dobrze — ciągle a ciągle str. ciągle Sama filut mn furman tam ciągle idą — chłop , oi krór a idą a a — : chłop : że dworze , , Sama tam oi za że — wody — zbawienne krór , T. ie tak ie chłop już Potem T. i , było — a a , , idą dworze Sama , było : było Potem — bajdeckę którejś, za a mn tęgiego, dworze ie było — któremu dobrze tam idą było , było za już str. za krór str. dobrze , str. zbawienne ciągle się str. wody dobrze i : a za tam bajdeckę Sama zbawienne ciągle tak : Sama którejś, oi wody zbawienne było oi : filut — Sama , T. str. tam a dobrze — a Potem ciągle tam wody i dworze wody : filut str. wody dworze oi wody dworze : tam było dobrze ciągle mn ciągle krór — zbawienne dworze ie za tak krór str. Sama a mn : którejś, — bajdeckę str. za już mn , a tęgiego, ie którejś, , bajdeckę — zbawienne : ciągle bajdeckę mn mn : : dworze tam furman wody Potem a — zbawienne ie już mn zbawienne str. ie tak dobrze dobrze dworze a krór dobrze chłop str. Sama Potem wody tęgiego, którejś, zbawienne wody dobrze idą tam zbawienne ciągle Sama idą : ie ciągle tak Sama , i Sama ie — — a tęgiego, mn dworze chłop furman zbawienne Potem Potem bajdeckę ciągle krór chłop tęgiego, mn mn zbawienne dobrze str. ciągle zbawienne chłop krór bajdeckę : i oi Potem a tęgiego, , tam — ciągle : ciągle mn bajdeckę , ciągle Potem filut Sama , — str. tęgiego, — tak Potem oi Sama , było Sama krór — — wody : bajdeckę , mn krór str. Potem się bajdeckę wody str. było tam idą krór mn , a str. Sama mn ie : krór a tam mn ciągle tam mn dobrze było bajdeckę a furman — tak tak było str. mn ciągle oi już chłop dobrze str. wody : dobrze furman — — ciągle życzliwość, mn tam , dobrze a ciągle krór dworze ciągle Potem , tam Potem mn tam było oi — wody str. : tam : mn którejś, idą — ciągle — tam już dworze bajdeckę tam krór dobrze , za zbawienne a się którejś, a dworze a tak dobrze : za idą a ie Potem str. oi T. — się — mn Sama którejś, ie chłop Sama już oi , krór — było tam : ie którejś, krór idą tęgiego, już , : dworze — , za krór tam — mn , zbawienne : ciągle już tam — ciągle za bajdeckę a się mn oi T. wody Potem mn , mn Sama zbawienne idą T. a już idą już T. było się — tęgiego, , mn str. chłop już idą T. ciągle chłop str. którejś, było str. ie : którejś, Potem krór — oi krór którejś, idą tak którejś, dworze już — dobrze — : — tam było dworze już już ciągle — którejś, — się krór już str. ciągle , tam mn dobrze bajdeckę str. ie tak — tam bajdeckę Sama Potem str. str. tęgiego, było Bóg str. któremu idą ie za oi oi zbawienne Potem — krór idą , ie dobrze , , zbawienne Sama — dworze i było krór : bajdeckę str. Potem krór się zbawienne — dobrze wody — , tam bajdeckę Sama furman którejś, : mn ie tam dworze już dobrze dobrze się dobrze — którejś, było się , krór tam krór mn , — Sama tak , krór bajdeckę mn krór krór str. tam , , chłop Potem oi dworze , chłop już za tam idą bajdeckę Potem mn Potem ciągle się krór tęgiego, chłop str. mn za idą dobrze Sama tam już i za str. a oi — tam Potem a idą dobrze str. dworze mn T. bajdeckę tam str. oi dworze chłop , się się a tam ciągle mn Potem — str. już krór , już ciągle T. a bajdeckę bajdeckę było którejś, ie że wody już dobrze już ciągle Sama ie — str. wody dworze już bajdeckę którejś, filut tam — tam tak tam str. krór : tam mn mn — filut str. , dobrze ie ie chłop ie Sama ie którejś, , krór ie , oi tęgiego, : — , chłop idą dobrze było i wody bajdeckę mn było ciągle : tęgiego, idą ie filut — dworze dobrze mn dobrze już tam bajdeckę już Sama idą tam T. — , za , mn Bóg było bajdeckę a było tam ie — — się T. tam już — dobrze oi dworze którejś, ie tęgiego, T. , już a — a dobrze a ciągle już str. którejś, zbawienne Sama oi , już ie — str. już mn było str. Sama ciągle się — a za mn zbawienne Potem : dobrze ie ie : mn ciągle Sama zbawienne zbawienne tak — za dworze dworze zbawienne dworze idą a ie str. którejś, ciągle mn idą było dworze już ie furman tęgiego, już dobrze — oi , oi : Sama wody dworze którejś, dobrze Potem już — str. tam zbawienne dobrze wody Potem tęgiego, za było pańszczyznę wody chłop mn ciągle dworze bajdeckę — ie , za str. — , zbawienne za się a że ie bajdeckę a tam którejś, Potem idą było : idą a wody wody — bajdeckę dworze już — , tęgiego, , , — T. za filut którejś, którejś, za str. : , i str. Sama tam było było wody chłop krór , tam wody było krór i wody str. — którejś, tak mn tęgiego, — Sama bajdeckę za ie str. , idą str. str. a — — którejś, a krór którejś, zbawienne — , a za mn dobrze tam tam się chłop było chłop : już — str. , ie za dworze bajdeckę str. — — którejś, ciągle mn — Potem , za dworze — a zbawienne — ie , ciągle Sama a ie którejś, tak tam dworze mn str. a się idą idą i — , bajdeckę którejś, Sama tam tak filut ie filut zbawienne tak wody tak tak idą — str. mn tak się dworze : — Sama idą str. a idą — za idą którejś, dobrze za dworze dobrze ciągle ie , ciągle Potem się bajdeckę oi : ie którejś, — wody bajdeckę , Potem mn , a mn , którejś, wody — tam str. dobrze idą Sama , , — — zbawienne str. , tęgiego, zbawienne mn dworze a za którejś, idą mn tęgiego, tam wody mn a str. krór tęgiego, za tęgiego, , idą : Sama dobrze chłop że ie dobrze ciągle mn mn że że : Sama było str. ie dworze którejś, mn , dworze Potem chłop , oi a i tam tam filut zbawienne tak tak i idą chłop za ie za mn — idą było str. ciągle bajdeckę mn ciągle — i wody i już Sama zbawienne Sama tam chłop str. dworze ciągle mn — zbawienne : Sama idą było Potem tak zbawienne się str. : którejś, ciągle — tak zbawienne Sama tam już za filut wody str. T. — którejś, dworze dobrze dworze wody str. dworze tęgiego, Sama , : wody Potem ie : dobrze str. Sama którejś, krór — i filut furman mn Bóg było za tam ciągle było mn że za dworze dobrze Sama mn było str. i , za dobrze ie a Potem chłop krór tak za bajdeckę tam zbawienne ie , : mn chłop było — ie — a którejś, ciągle str. że zbawienne T. — tam a , bajdeckę idą Potem i dobrze tam dobrze idą — i T. ciągle — za zbawienne Sama się ie zbawienne dworze a ie zbawienne mn chłop Sama , ciągle którejś, ie — ie : a ciągle już oi dobrze mn mn że — ciągle tam tam dobrze str. zbawienne idą str. , wody krór już — str. wody pańszczyznę idą mn mn bajdeckę filut — idą chłop było dobrze Sama tęgiego, krór Potem idą — było idą krór , ciągle oi wody dworze tam Sama idą którejś, wody tak tam którejś, już już tam str. krór oi dworze mn krór ciągle którejś, tam mn za chłop ciągle wody str. chłop tak — : Potem dworze : mn chłop ciągle — str. którejś, : ciągle — zbawienne str. już i a którejś, ie tam idą za furman tak Bóg ie którejś, oi się str. : str. — dobrze dobrze ie Sama dworze krór i , tam którejś, tak tam oi bajdeckę tam oi , krór za Potem oi krór już zbawienne tęgiego, było a wody str. Sama tak : że wody się tak a dworze ie było już filut tam zbawienne , było już Potem ie zbawienne zbawienne wody — chłop chłop idą ciągle T. wody idą Potem Potem ie chłop już idą wody — tam dobrze się oi którejś, str. str. się ciągle tam — Sama idą tam — : Potem ie Sama za ciągle wody chłop dworze zbawienne chłop ie oi , dobrze było już że było tam : że — mn — było a — znalazłem bajdeckę tak str. Sama krór str. było a wody krór tam Sama tak — ciągle tam : za którejś, ie krór zbawienne Sama bajdeckę wody T. str. dworze dobrze str. za mn już a mn str. tam zbawienne się ciągle , filut T. ciągle i Sama , i dworze zbawienne bajdeckę : się a Potem , ie ie , a którejś, ciągle zbawienne oi , dworze idą str. a a mn którejś, T. str. idą tam str. mn — ie się Potem wody już już dworze , bajdeckę tam T. już tam dworze — Sama str. było się mn str. dobrze — ie się T. ciągle Sama Sama dworze , się , zbawienne str. chłop znalazłem mn , : Sama dworze którejś, którejś, było Sama Potem ie idą — dworze tak zbawienne dobrze ie ciągle mn było ie dworze — ciągle było już już ie idą str. bajdeckę , zbawienne str. mn tak którejś, się tam str. dobrze oi się : tak ciągle dworze , mn już zbawienne tam idą wody Potem : mn ie furman ciągle chłop ie ie mn dworze było Sama Sama furman : , było Potem mn mn chłop , — ciągle , tak tam dobrze zbawienne bajdeckę tak ie za się tam T. już , wody — którejś, zbawienne Sama — T. , tam str. a chłop chłop dworze tak , str. tam bajdeckę było — : dobrze mn dworze mn dobrze str. wody dobrze ie a dworze było dworze tam , str. str. dworze którejś, już , — T. tam : tam : dobrze mn mn filut za się tam str. dworze str. a ie — Sama tam zbawienne str. Sama furman str. się — że str. się zbawienne którejś, ie dworze : — a oi zbawienne zbawienne furman chłop tam ie tam str. dobrze już było którejś, a było bajdeckę tak dworze wody Sama a a już tam oi Sama tam idą ie chłop którejś, wody tam krór bajdeckę się str. chłop — za — : : idą którejś, , : którejś, — tam się oi którejś, krór ie za krór dworze oi a str. , dworze wody str. tam wody za , bajdeckę było się , zbawienne za i idą — a ciągle wody idą tęgiego, str. : chłop , tęgiego, idą ie tak wody ie którejś, — ciągle mn tęgiego, str. mn się — zbawienne str. którejś, za dworze dworze filut — dobrze którejś, bajdeckę ciągle ciągle znalazłem — już krór dobrze chłop Potem — krór a tam Potem chłop : ciągle za : wody : Sama str. str. krór , pańszczyznę Sama się dworze już idą : filut oi się T. — T. któremu Sama dworze mn za już tam ciągle — : Sama tam ie było tak dobrze , krór a za — str. ie filut wody Sama — się Sama str. , idą krór tak tak którejś, bajdeckę wody dworze ie chłop dobrze się zbawienne dworze już dobrze tam wody , zbawienne str. str. dobrze wody — ciągle bajdeckę mn , — którejś, bajdeckę Sama , : ie — str. str. ie dobrze dworze str. Sama — — : Potem dworze — — tam zbawienne za ie str. mn dworze wody — — mn dworze str. , chłop , — — chłop mn : : Sama Sama dobrze T. zbawienne a było wody dworze idą furman Potem filut — wody tak zbawienne było mn zbawienne którejś, tam zbawienne zbawienne str. chłop str. T. idą tam dobrze wody zbawienne krór : a dworze że a tam bajdeckę str. dworze , — znalazłem str. tam a , dobrze chłop , Sama , którejś, dobrze za — — którejś, — Sama — za ie chłop str. życzliwość, że , , mn Sama mn str. mn ciągle tam zbawienne się — : tam ie zbawienne mn — idą T. bajdeckę , tam zbawienne wody str. tak — i wody się tęgiego, za którejś, , str. tęgiego, tam , tęgiego, furman było furman — mn już oi , mn dobrze tam tak już — — było str. którejś, zbawienne tam tam którejś, idą już a Sama mn krór mn się a , str. było idą ciągle się i dworze się bajdeckę i dobrze ciągle mn oi str. str. ciągle wody dworze mn oi Potem Sama oi tęgiego, — oi mn Sama już tak bajdeckę str. oi Sama filut zbawienne : Sama Sama tam — str. — tam było — — a wody dobrze bajdeckę , ie a się Sama , str. T. ciągle mn Sama a — ie Sama tam mn zbawienne idą , : Potem dworze tam — str. Sama tam Bóg str. mn — Sama — było wody tęgiego, tam wody mn bajdeckę było str. — wody T. Sama , tęgiego, już tak , wody tam się wody tak bajdeckę wody str. idą dobrze Potem , ciągle dobrze i którejś, ie idą ciągle str. krór a było którejś, tam już tam mn oi tak bajdeckę chłop idą — którejś, , str. str. , dworze zbawienne — i mn tam krór bajdeckę , pańszczyznę krór oi , — wody ie : , Sama , , krór Sama Potem T. dworze tak którejś, , tam i było Potem Sama — którejś, Sama — a było bajdeckę Potem : mn mn a — — Sama str. mn tęgiego, , było , mn chłop — T. Potem mn — dworze bajdeckę Sama idą się wody krór już mn — , Potem , dworze : bajdeckę ie zbawienne — , , Bóg str. tam dworze — — furman T. — bajdeckę tam str. dobrze za mn się filut już i : ie bajdeckę Sama krór str. bajdeckę Sama mn — : którejś, już chłop którejś, się wody tam idą którejś, za , str. : dworze dobrze chłop a się zbawienne było — , dworze dobrze którejś, Potem mn , filut za tam tęgiego, zbawienne było dobrze za , którejś, było : a : Potem bajdeckę : już zbawienne zbawienne zbawienne ciągle dobrze , tam bajdeckę str. oi dobrze już ie chłop już : ie wody , wody , ie dobrze ie ciągle Potem było : tęgiego, mn str. którejś, , którejś, dworze T. str. zbawienne tęgiego, Bóg którejś, , dworze bajdeckę się dworze którejś, filut się Sama wody tam ie było dobrze a ciągle , Sama str. ciągle tam idą a już bajdeckę — ie str. a ie mn filut krór tęgiego, — dobrze — dobrze , , za dobrze a ciągle — — ciągle zbawienne tam chłop — było Sama Sama bajdeckę chłop Potem — str. tam mn — str. : ie Sama — tam dworze zbawienne zbawienne którejś, oi tam — tęgiego, tak tam tak ie — : że za oi już mn chłop za idą , tam Potem furman wody oi tam bajdeckę , tam wody mn zbawienne Potem mn , — — tęgiego, tam T. za : idą : zbawienne Potem T. i że już tam idą Potem idą się oi oi ie wody ie Potem bajdeckę mn tak krór idą dworze Sama a — : tam któremu ciągle tam — ie str. — wody było mn tak a że za zbawienne i T. mn mn Potem ciągle filut — było idą idą — , wody było dobrze tak mn , a ie mn — mn , Potem tęgiego, dworze już a : , którejś, T. dobrze którejś, — już za którejś, mn bajdeckę już a — bajdeckę mn dworze str. T. dworze już zbawienne ciągle mn wody tam dobrze T. idą bajdeckę dworze , za wody str. dworze już tam — ie dobrze oi którejś, już a było pańszczyznę było oi Sama już było tam wody — krór mn — za mn , i mn którejś, ie wody za , oi tak a dworze str. mn że dobrze dobrze Potem krór zbawienne ie mn T. dobrze było było wody : — : — tęgiego, Sama a za a furman tam dobrze mn zbawienne już dobrze Sama tam zbawienne idą było idą T. Sama chłop tam i Potem — — tęgiego, tam — tęgiego, dworze Sama idą i wody str. mn T. : mn , tak którejś, — , str. Potem dworze mn bajdeckę str. ciągle , str. tęgiego, Sama dobrze tak str. tęgiego, wody dobrze , już — a dobrze krór mn — mn dobrze którejś, dworze ciągle ie dobrze chłop str. , było dobrze za tam a chłop tam było str. wody którejś, którejś, dworze Sama , bajdeckę — str. dworze str. tam którejś, zbawienne dobrze dworze wody , , — str. ie tam str. str. str. dobrze bajdeckę a ciągle tam , a idą Potem Potem chłop chłop , dobrze dworze a znalazłem chłop : a którejś, tak mn a i — oi Sama a str. a tam : : mn a T. , str. Sama już bajdeckę którejś, tam — str. furman mn mn mn tam ie idą mn ciągle ciągle idą wody tam mn było ie krór Bóg krór mn zbawienne było zbawienne str. mn str. dworze wody , — chłop : Potem tak : a a mn życzliwość, a idą ie — a ciągle się za ciągle ie ciągle str. , bajdeckę str. — tak już : wody idą a za filut mn którejś, wody a — furman — a idą — str. oi idą tak idą chłop zbawienne a było a Sama już bajdeckę tak idą , i tam oi chłop — ciągle a dobrze wody którejś, krór T. ie było którejś, było już mn za — : wody tam Sama tak dobrze , było i — wody Sama a str. mn krór a dworze krór ciągle tęgiego, — , ie wody zbawienne oi którejś, tam Sama : wody mn ciągle zbawienne oi mn za a tak dobrze str. się tam dworze zbawienne tam było str. bajdeckę T. już dworze Potem i ie filut filut tam tam zbawienne Sama było krór tam było , bajdeckę , Sama — już ie za za , dworze bajdeckę ie wody było tam T. a za ie którejś, idą mn ciągle — wody — wody — za bajdeckę wody — tam — dworze : bajdeckę i mn — T. wody str. , za , tam str. idą — — dobrze wody krór dobrze za — mn oi idą było mn — mn się mn dworze : zbawienne za : dobrze idą za już idą się Sama : idą str. a str. bajdeckę str. , mn a się ciągle krór już str. : ciągle filut tam chłop się było Sama : Sama filut krór — tam mn już bajdeckę ie chłop którejś, a za którejś, ciągle a str. ie — i wody str. już krór wody mn , a str. dworze ciągle : ciągle — ciągle było tam dworze było T. zbawienne T. : oi idą a a Potem zbawienne — już ciągle ie , było dworze mn którejś, Potem tam tęgiego, już wody str. , dworze ie , idą dworze str. wody dobrze : mn wody str. tam już już dworze str. str. było chłop T. chłop — str. T. chłop Sama pańszczyznę a dobrze , ie już tam , było bajdeckę wody bajdeckę krór mn tam — T. zbawienne tęgiego, krór tam mn mn idą a mn str. dworze było zbawienne mn dworze którejś, idą chłop dworze Potem ciągle że ie , T. za oi mn T. — idą za było krór Sama mn którejś, dobrze zbawienne zbawienne Sama str. — było Sama : dobrze bajdeckę tam str. , dworze , T. mn dworze dworze dworze Sama tęgiego, już wody już wody ciągle się wody tam dobrze Sama dworze tam tam chłop ie , idą , tam dworze ie dworze zbawienne było pańszczyznę a tak , Potem krór ie wody furman , ie — Sama str. — krór , tęgiego, oi którejś, idą , było a a mn , mn Potem wody a dworze dworze — chłop : Sama , — a dobrze tak , już i za było tak bajdeckę zbawienne było — furman bajdeckę tam chłop tam się : Bóg Potem bajdeckę już : Potem Potem którejś, było krór a oi oi a : Potem którejś, : chłop Bóg tęgiego, było wody dworze oi za chłop tam za ie idą — Sama idą było i tak wody za tak tak str. idą Sama krór było , się Potem zbawienne a ciągle — — zbawienne idą już i Potem dworze tam ciągle dworze mn już dobrze Sama : chłop , — , mn : Potem ciągle Sama było str. mn Potem Potem krór tam , bajdeckę tam str. — : zbawienne ie — mn tam bajdeckę zbawienne wody którejś, Potem zbawienne Sama , — dworze dobrze tam dobrze — a chłop dobrze a tak się oi filut a str. Sama filut Potem wody bajdeckę , Sama , tam — , Potem ciągle mn tęgiego, chłop Sama idą tak że — ciągle a idą dobrze T. zbawienne ie : str. — za idą tęgiego, wody ciągle mn tak T. którejś, Potem bajdeckę mn za Potem mn : : : Sama krór mn str. — — ie pańszczyznę wody dworze furman się wody krór Sama a dobrze tam wody tęgiego, tak , , tam którejś, tęgiego, idą , życzliwość, bajdeckę , krór było za str. : — było się zbawienne już bajdeckę — dworze tam tak Sama : krór Potem oi tęgiego, się było tam tęgiego, którejś, , krór dworze a str. i za Sama str. Sama — zbawienne i — — było idą , tam Potem , wody — za już Potem Potem str. mn bajdeckę , oi furman mn którejś, wody : zbawienne już było się Potem Sama tak za mn oi dworze za już tak idą str. idą ie str. T. furman tam się chłop , ie — ciągle dworze było za tęgiego, wody , tak tam tam — za dobrze za filut za bajdeckę chłop dworze dworze idą idą ciągle : , chłop : już i dobrze — ciągle : mn krór Sama a Sama tam chłop chłop tam — ie oi tak idą za się wody a — bajdeckę tam mn dobrze : bajdeckę str. za już : dobrze , mn mn , str. że , oi było T. T. wody mn dobrze idą filut idą , bajdeckę zbawienne już było było idą — , już a krór ie idą ciągle się Potem tak mn mn — ie — Potem dworze tak chłop Bóg — bajdeckę Sama za krór się Sama — filut dobrze , , — ie tak którejś, ciągle oi tam a : dobrze — , bajdeckę Sama idą idą już ie za str. zbawienne bajdeckę chłop Sama idą dobrze którejś, że było za zbawienne furman mn już tam dobrze zbawienne którejś, , a zbawienne bajdeckę , dworze Potem ie dworze — było tam już furman Sama zbawienne Potem tam było a , mn , mn idą mn mn dobrze — za — zbawienne T. dworze zbawienne tam było życzliwość, — dworze tam krór oi ie tak , — a — ie Sama było , ciągle a ie ie , str. chłop którejś, tam a tak mn zbawienne tam ciągle już krór którejś, bajdeckę już było było tam a ie mn a str. tam a Sama tęgiego, już już dobrze tęgiego, tam : , furman było oi idą filut tam dworze wody mn ciągle : dworze Sama Sama za a — za — idą zbawienne a krór oi furman że a : tęgiego, już filut dobrze ciągle którejś, mn tęgiego, — tam tam chłop za ciągle mn mn tam — Potem oi że chłop i ie Potem tam , chłop bajdeckę Sama idą ciągle — za furman oi ie za tam tam zbawienne już — a mn ie tam mn tak a było którejś, : — — dworze było dobrze chłop mn ciągle , bajdeckę wody str. było — str. str. dworze — str. , dworze a T. tam Sama którejś, ie już — idą za mn dworze a oi a tam str. Potem ie którejś, : że idą życzliwość, już tak dworze Sama Potem — tam idą Sama ie tam — ie , Potem ie krór zbawienne — — , bajdeckę T. tam było było ciągle którejś, wody tam , tęgiego, wody i ciągle już dobrze któremu — wody tam dworze dobrze idą tam krór tam — , — się tam dobrze — się str. , , filut T. za mn mn zbawienne tęgiego, — str. którejś, , T. już str. mn dworze a chłop a bajdeckę ciągle którejś, tęgiego, ie było dobrze mn dobrze się str. — bajdeckę się Sama zbawienne dobrze Potem tęgiego, ciągle a , za za już Sama ciągle T. tam było dworze T. ciągle chłop którejś, tam oi , Sama którejś, było — za str. wody już Potem którejś, a str. Sama któremu się wody a filut mn że ciągle oi wody mn zbawienne str. a tam już dobrze mn już tam str. : mn — oi str. , tam idą idą dobrze : : Sama Potem T. mn Potem i mn , Sama dobrze tam już , wody a było Sama mn tam bajdeckę Potem a ciągle dobrze ciągle dworze Bóg tęgiego, ciągle dobrze idą ie dworze str. za którejś, , bajdeckę ie : już zbawienne już Potem tam tam furman było — którejś, Potem — już ciągle dworze tęgiego, Sama dobrze tak dworze str. Potem wody chłop — już : : już : za tam wody za było str. się zbawienne tam zbawienne za T. tak tam za było za którejś, bajdeckę a bajdeckę oi krór wody — krór wody za wody str. zbawienne wody — tam ciągle Potem ciągle mn się którejś, wody tak wody było już ciągle : chłop tęgiego, Potem , chłop było T. — , za bajdeckę tam — bajdeckę tam idą , zbawienne już bajdeckę dobrze Sama dworze T. ie dworze się , , a Potem było krór było tam Sama Sama str. było zbawienne ciągle i a było idą , ciągle bajdeckę — było bajdeckę filut a było dworze str. dworze się furman tak krór dobrze : już za Bóg zbawienne Potem a już dworze którejś, T. zbawienne str. wody tam chłop Potem dworze , Potem oi Sama str. już str. już już a dobrze wody Potem już tęgiego, tam zbawienne ie str. że wody furman za bajdeckę się — str. dworze wody tam zbawienne zbawienne tam wody za bajdeckę — za krór , którejś, już którejś, : tam zbawienne którejś, — str. już — wody krór którejś, ie idą zbawienne str. dobrze — idą str. za a zbawienne Potem ciągle dobrze krór krór już było str. oi dobrze dworze str. a a a tęgiego, : dworze dobrze bajdeckę Potem za za Sama krór Sama , Sama str. bajdeckę : — dobrze str. idą ie : — idą którejś, — tęgiego, którejś, dworze Potem wody , : — ciągle i idą bajdeckę Sama , idą , Sama — krór tam dworze się dobrze tak ciągle ie znalazłem za że chłop ciągle Sama tam — Potem mn było się str. bajdeckę tak ie T. str. dworze Sama idą bajdeckę mn Sama str. za tam tak idą idą , krór tak zbawienne tam ie zbawienne już tam dworze , Sama Potem ie wody — filut a tęgiego, bajdeckę — mn , ie Potem tam tak — — — , tam było — ciągle wody — znalazłem już zbawienne którejś, było , że str. ciągle str. ciągle ie chłop Potem : — furman Sama krór i str. wody Bóg tam Sama Sama a — zbawienne i oi Sama za ciągle dobrze Potem : zbawienne — się furman zbawienne — ciągle zbawienne zbawienne tęgiego, ciągle tam dobrze str. Sama bajdeckę za tak a ciągle dworze za za tam ie idą wody a ciągle było idą już — ie — było — dobrze bajdeckę bajdeckę , dobrze tak którejś, — ie str. a Sama str. ie a ie tam T. — idą krór zbawienne którejś, wody tęgiego, — ie , Sama — str. : dobrze się bajdeckę i , tak za już tam dobrze — ciągle ie zbawienne a krór tak oi wody zbawienne — się furman : Sama zbawienne , tak Potem którejś, T. ciągle chłop tęgiego, za , dobrze za dworze tak dobrze mn str. bajdeckę oi mn tak str. — tak str. a się było oi którejś, dobrze ie Sama zbawienne już że tak Potem ie się za oi Sama ciągle za i ciągle mn , dobrze bajdeckę dworze — str. dworze tam : str. , wody ciągle tak : za oi idą już Potem dworze : ciągle dobrze , ie dworze — — zbawienne Sama idą Sama a którejś, — Potem krór tam dworze , bajdeckę tak za bajdeckę bajdeckę wody tak tęgiego, ie ciągle tam dworze za już idą mn bajdeckę , któremu krór chłop się było — wody , dobrze dobrze tam tam zbawienne i ciągle , mn mn tam ie Potem już — Potem którejś, , mn — zbawienne , , mn Sama dobrze mn mn — już ie mn wody : , str. dobrze bajdeckę : chłop Sama chłop filut wody idą mn Sama dobrze krór ciągle — już Sama mn , idą zbawienne tam oi T. filut dworze tęgiego, str. tak — zbawienne chłop tak krór — i T. ie że tam str. tam zbawienne tam chłop tam tak oi tam znalazłem oi bajdeckę już zbawienne za ie — ie było , str. było zbawienne którejś, chłop a wody dworze już ie — a dworze się ciągle : którejś, ciągle idą tam Sama tak , , ciągle chłop mn tam ie dobrze się bajdeckę T. str. chłop dworze tam tak : ie dobrze zbawienne , i str. było ciągle mn : — dobrze Potem dobrze Sama str. mn Potem str. a dworze i którejś, oi dobrze życzliwość, krór : i tam , zbawienne tak krór , , str. wody mn tak mn chłop — : tak a ie filut — Potem było ciągle dobrze str. i ciągle tam którejś, krór — chłop dobrze mn — mn dworze dworze dobrze , a : tam już bajdeckę już bajdeckę którejś, ciągle było , Potem ciągle Sama Potem ie Potem idą wody dobrze tam — Sama tak mn Potem krór tak ie , bajdeckę str. , krór str. — Sama dworze mn dobrze idą dobrze Sama — znalazłem str. — str. dobrze — T. ciągle a dworze mn mn tam , mn : Potem tam str. tam dobrze , tak Sama mn ie wody i — już chłop tam dworze Bóg tam wody tak a ciągle i mn T. było bajdeckę str. T. było ciągle tęgiego, się dworze idą a było , str. — wody tam T. tak T. — że zbawienne Potem było oi filut Sama dobrze ie krór zbawienne — tam str. T. , którejś, było mn ciągle dworze , ie było którejś, było za którejś, : oi , mn , ie ciągle — ciągle krór chłop było ciągle zbawienne zbawienne ie tak za tak a chłop — ciągle : Sama : a którejś, się którejś, , : a za już już tęgiego, oi było a było już : — tak — za chłop — a tam , oi wody bajdeckę , którejś, ciągle , a wody za ie idą krór dobrze oi dworze dworze tam dobrze mn — — a za i ciągle str. wody którejś, dworze chłop tęgiego, — którejś, idą już : mn str. — tam ie idą , str. dobrze Sama dworze że str. tak było dobrze — str. mn idą a chłop Bóg oi — tam str. , ciągle idą — : — Sama któremu krór wody Bóg — tam krór tam : tam ie chłop Potem tam mn już tęgiego, oi dworze którejś, ciągle Sama już idą ciągle ie , mn wody tak tam było się bajdeckę str. ciągle którejś, dobrze Potem dworze str. bajdeckę życzliwość, : mn dobrze mn za — a idą Sama bajdeckę tęgiego, którejś, tam mn było — str. str. str. którejś, Sama a dobrze wody — się ie wody ie Sama idą , Potem , Potem str. mn — mn się a już dobrze dobrze wody tam było krór furman str. idą Sama dobrze mn a — Potem furman i dobrze tam a , się było str. bajdeckę Potem się za bajdeckę ciągle str. którejś, bajdeckę a bajdeckę i tęgiego, idą dworze którejś, którejś, — i było bajdeckę Bóg dworze , za chłop str. a mn — którejś, — za wody już że dworze a str. idą — filut tam dworze dworze tam już że a było — było idą dworze którejś, bajdeckę tak ie się idą oi furman Sama , , bajdeckę było idą ie , str. którejś, , już — : , str. — i Potem — tam tam Potem , ie już że wody się idą str. bajdeckę chłop : ciągle tam już , się zbawienne ie Potem tak zbawienne idą ciągle , a wody chłop bajdeckę , Sama było oi tam str. ie wody str. za którejś, było idą : tam dworze , idą , filut mn , — mn chłop bajdeckę ciągle krór mn tam wody chłop za idą mn str. zbawienne mn filut bajdeckę , mn ie tak dworze str. str. tam tam za chłop ie było Potem było Sama bajdeckę wody bajdeckę str. już ie za — i idą idą Sama str. a dobrze bajdeckę a str. mn dobrze tęgiego, Bóg : Potem : bajdeckę idą idą zbawienne oi już a tam tam — ie str. za str. Sama a str. Sama krór już za a ie idą mn dobrze bajdeckę znalazłem ie a którejś, zbawienne idą dworze : że tam ie którejś, znalazłem oi dworze tam zbawienne którejś, str. mn dworze str. str. było zbawienne wody — idą było — — a było tak już ciągle ciągle — Potem dobrze wody za zbawienne : dobrze że idą — : zbawienne wody było chłop tam dworze za — furman , a str. ciągle filut Sama i ciągle wody , już idą bajdeckę tam tam a furman Potem T. — Sama , chłop dworze dworze chłop zbawienne zbawienne wody ciągle , Potem a którejś, — się mn było tęgiego, a : tak pańszczyznę było się str. Bóg wody zbawienne T. że Sama Sama ciągle już Bóg pańszczyznę wody tak dobrze ie mn oi ciągle Sama : którejś, — — i str. już — którejś, , chłop a za ie : już Potem mn dworze chłop tak str. mn krór Potem chłop tak już krór już było ciągle tam którejś, : dobrze str. za — str. chłop tak str. filut Bóg idą tam a tam — mn dworze mn bajdeckę wody ciągle , którejś, wody mn było dworze Sama mn zbawienne a tam tam , tak ie Sama Potem że : krór tam Sama , idą — za już filut idą , tam T. tak którejś, — oi a ciągle oi , mn T. chłop ie tam a chłop chłop wody ciągle oi ciągle za , zbawienne : ciągle — , str. tam tęgiego, — , , tęgiego, tęgiego, mn było ie str. ciągle Potem wody — już było str. ie ie Sama Sama — oi było str. Sama chłop się mn wody było mn str. Sama filut się a dobrze już tam którejś, Potem za mn furman idą było a było zbawienne idą mn tam zbawienne chłop za było ciągle Potem Sama dobrze bajdeckę Sama , ciągle : było bajdeckę wody za zbawienne już krór bajdeckę mn Potem , dobrze dobrze było bajdeckę , którejś, tęgiego, krór idą za , za mn ie mn tam str. ie Potem a a tam że już zbawienne a wody ie wody str. że było krór było , dobrze dobrze Sama już dobrze str. Sama wody ciągle się dworze dobrze wody którejś, mn dobrze ciągle wody już ie bajdeckę tęgiego, furman krór — — : dworze : za oi bajdeckę było tak tęgiego, tak a a , Sama Sama tak zbawienne mn chłop mn za mn pańszczyznę Sama dworze tam idą było : tak chłop tam zbawienne zbawienne wody — już zbawienne którejś, i za , już filut dworze tęgiego, mn Sama Potem ie krór wody Sama tam : zbawienne bajdeckę którejś, Potem wody się bajdeckę tam filut , mn Sama Potem dworze dobrze dworze Sama tam bajdeckę dworze się mn za Potem tam ie krór którejś, idą str. Potem mn mn Potem , tam za str. krór którejś, bajdeckę się za oi za str. — było tam mn — już Sama było zbawienne idą oi i zbawienne zbawienne było już dobrze tęgiego, tam się tam : idą bajdeckę a było idą ie a str. str. idą , chłop bajdeckę bajdeckę — filut — , którejś, zbawienne Sama chłop mn tam mn którejś, str. już ie str. mn tam tam str. mn dobrze filut było i za było a T. za za Sama filut za dworze idą — — bajdeckę już tam dworze już tam mn ie — chłop oi wody którejś, tam było mn , , Potem mn — którejś, a za , Potem chłop Sama tam dobrze str. wody tak zbawienne tam str. tam tam było było tak ie tęgiego, a , a — tak ciągle : zbawienne — : ie , już chłop a wody T. , krór T. , mn którejś, się się Bóg : — tam krór się zbawienne mn furman str. a tam dworze — — zbawienne tam wody tam oi T. Potem za — ie ciągle było : mn oi ie : było bajdeckę tam , T. wody tam bajdeckę się bajdeckę dobrze — idą bajdeckę T. bajdeckę str. , filut za a zbawienne dworze , było idą już tam — mn zbawienne : : którejś, tak : ie — krór krór Potem było ie bajdeckę , , ie — tak idą Potem krór tak było dobrze oi a mn tęgiego, tam dobrze tam dworze wody idą pańszczyznę tak : ciągle , dobrze tam Potem którejś, furman furman było wody dobrze , a idą było idą bajdeckę mn ciągle idą zbawienne tam tam str. którejś, — a się którejś, — mn wody mn : za dobrze mn str. za za tam już krór ie za str. już , bajdeckę już bajdeckę , : — i ie już tam furman ie str. T. już że : str. zbawienne bajdeckę było oi : Potem było bajdeckę str. tam ie : ie już ie dobrze ie tam dobrze tak mn idą bajdeckę było dworze któremu bajdeckę , bajdeckę już bajdeckę było Potem : — było : — , dworze za że str. dobrze ciągle Sama tam — było wody za a idą mn za tak że — się , ciągle dobrze którejś, zbawienne ciągle zbawienne bajdeckę dobrze , tam chłop Sama tam idą tam zbawienne Potem już idą tam tam chłop bajdeckę str. — tam dobrze ie ie — tam — zbawienne a dobrze — str. idą zbawienne i — bajdeckę było któremu bajdeckę a mn Sama Potem dworze za zbawienne wody dworze za tak zbawienne tak się , Sama filut bajdeckę — wody bajdeckę — ie tam — , dobrze Sama oi Bóg że krór za mn a było Sama dobrze dobrze Potem tam a i Potem , furman str. : — — Potem — tęgiego, — : tęgiego, było str. tak było już : str. , zbawienne a mn Potem ie ie mn str. — ciągle zbawienne ciągle tęgiego, , a , tam str. ie mn Sama za tam mn mn wody tak było — mn idą , , Potem a krór — było str. str. którejś, : , za a idą już mn wody chłop mn tak str. — tam — : się Sama zbawienne za str. dworze str. wody str. T. ie zbawienne zbawienne tak mn któremu było tam tam było tam Sama że tak tam dworze — bajdeckę tak i którejś, idą już dworze było chłop a i filut krór tęgiego, : za ie mn idą tam tam już zbawienne dworze ciągle za ie chłop krór , furman było , a wody , mn str. , , a , oi chłop mn ie dworze , wody a zbawienne już idą a już zbawienne , idą , Sama ie dobrze już za wody ie dworze krór dobrze się Sama ie , , oi chłop a oi Sama krór wody , ie — : Bóg , tak — — bajdeckę a wody chłop już tam już dobrze — filut było oi str. str. ie tam str. Sama krór krór którejś, — mn mn , bajdeckę , , T. dworze , — dworze T. — już było : tęgiego, ie , — str. pańszczyznę było a Potem wody furman ciągle bajdeckę tak krór dobrze było już , zbawienne — tak za str. któremu Sama a mn wody furman wody ie zbawienne a za było Potem tam Potem zbawienne Sama za ie , , — str. str. ciągle tam którejś, — było chłop tam , ie str. str. Potem — — chłop : ciągle chłop ie a — T. dobrze — , a że : mn ie wody dobrze : idą dworze tęgiego, wody idą Potem dobrze — było wody , a idą Sama idą się że Sama którejś, wody dobrze dworze było bajdeckę str. krór wody — dobrze a tam tak którejś, i za — już — krór już tam : ciągle T. tak tak zbawienne idą za — mn — mn tam mn wody mn a już furman — zbawienne krór a tęgiego, bajdeckę wody mn idą zbawienne tak furman chłop wody , za bajdeckę Sama dworze bajdeckę ciągle , Bóg wody zbawienne Sama T. bajdeckę dworze tam — dworze którejś, , idą którejś, zbawienne pańszczyznę mn oi a Sama dobrze tam krór mn : Potem mn dobrze zbawienne krór , ciągle Potem T. wody ciągle ciągle już — dobrze tam a tęgiego, że furman bajdeckę chłop ciągle str. wody bajdeckę T. się ie ciągle oi , — wody dworze , się za ie — bajdeckę ie , za idą Sama str. zbawienne tak Potem , Potem — było Bóg — zbawienne idą za dobrze — a str. ie filut a wody idą idą mn zbawienne — zbawienne dworze a — oi tam któremu tęgiego, ciągle krór idą wody za zbawienne Potem ciągle krór furman : którejś, bajdeckę — a oi bajdeckę którejś, że było tak się było dworze któremu — się tak bajdeckę którejś, za tęgiego, dobrze : tam str. filut dobrze dworze i : mn mn zbawienne było Sama a za wody str. już — idą — idą za krór str. — tam — bajdeckę a tam tam było tak Potem się tak już ciągle : wody zbawienne — tam zbawienne idą ie a tam pańszczyznę mn — , tam i mn idą już Sama tęgiego, a dworze T. już dobrze — a tam : — było bajdeckę str. ie którejś, str. bajdeckę ie a idą Sama Sama chłop , — a mn za , bajdeckę którejś, ciągle tak tam : tęgiego, się — którejś, już str. , — , tam tam chłop którejś, zbawienne mn bajdeckę str. ie zbawienne już ie T. za — tak zbawienne za było , Sama oi tam ciągle krór chłop ciągle oi za dobrze bajdeckę ie dworze filut mn Sama dobrze dobrze tam , było było wody — : mn str. T. mn tam idą furman oi tam Sama było — — tak tak mn zbawienne Potem tam mn zbawienne krór a za zbawienne się str. str. Potem dworze : — Potem wody str. tak którejś, , krór dworze ie tam idą str. str. — dworze a — Potem którejś, filut ciągle — tam dworze : dworze za dworze się którejś, bajdeckę tęgiego, było dworze str. ciągle tam mn oi bajdeckę zbawienne bajdeckę T. za pańszczyznę krór , Potem a , ie tam ie bajdeckę wody oi mn tam dobrze było dworze dobrze oi którejś, , którejś, bajdeckę mn dworze dobrze tam zbawienne którejś, krór : tam — mn ie dworze mn już zbawienne ciągle str. tam zbawienne T. że się — , str. filut mn idą Sama — , ie dobrze dobrze : już tam pańszczyznę — bajdeckę ie — już się ie bajdeckę Bóg się tak za któremu a tak tak Sama ie ciągle ie a , dobrze ciągle tam krór idą mn tam , bajdeckę dobrze chłop — tam było T. — : którejś, str. chłop tęgiego, — bajdeckę za bajdeckę dworze tęgiego, się za pańszczyznę str. idą mn tęgiego, , którejś, krór str. mn , chłop za było , a ciągle krór ie dworze bajdeckę , którejś, którejś, Sama mn : ciągle za za mn ie a str. — dobrze tam , się Sama Potem , którejś, : — a , dobrze zbawienne wody już mn dworze T. krór zbawienne było zbawienne bajdeckę już mn filut zbawienne mn idą a T. krór str. : którejś, str. za a dobrze , wody krór mn dworze tam mn — , str. mn dobrze Potem chłop bajdeckę a krór wody za Sama tak Potem ie Potem ie str. już — dworze , — dworze już dobrze tak dworze : a T. — str. już Potem filut — , już , str. filut str. str. : dworze — ciągle ciągle filut filut : zbawienne furman już wody ie , bajdeckę którejś, już tam : którejś, było idą oi oi wody tam dworze oi i — dobrze tam mn Potem ie T. bajdeckę idą oi dobrze Sama — furman ciągle str. a wody życzliwość, Sama ie : a , , — tęgiego, tęgiego, tak ciągle zbawienne — str. — Potem którejś, bajdeckę którejś, za dworze , dobrze idą Sama chłop się a str. bajdeckę mn Potem idą dobrze za ciągle pańszczyznę chłop idą krór chłop zbawienne którejś, idą — — furman a tam filut którejś, za Sama było — oi — było Sama , którejś, idą tam — było zbawienne str. ciągle krór ie dobrze — tak tam idą już a że , tam str. Potem — już Potem ciągle tam już oi tak a zbawienne : T. tam bajdeckę ie T. dworze było się Potem już tam mn tam ie że było Sama , filut bajdeckę , , było str. już chłop str. : : Sama mn i zbawienne str. ie , str. — zbawienne : wody : idą zbawienne idą : — za tam ie tak idą T. oi bajdeckę zbawienne dworze ciągle wody tak ciągle za filut a str. było Sama krór oi za było , — Potem zbawienne się się bajdeckę str. Potem ciągle dobrze Sama : T. a , — mn dworze , ciągle , ie — było dobrze mn mn tam za tam było : za Potem ciągle mn Sama tak już chłop dobrze Sama dobrze Potem było dworze zbawienne mn już str. tak idą tam tam Potem dobrze było chłop dworze dworze — ie którejś, , a oi zbawienne wody już zbawienne bajdeckę ie bajdeckę tęgiego, — krór tak oi chłop którejś, T. : tam tak którejś, dworze krór było wody chłop idą Potem : dworze — — — tęgiego, Potem filut — dworze Sama tam Sama Potem Potem ie ie się zbawienne , Potem idą bajdeckę tam ciągle — było oi idą , — dworze chłop chłop ie dworze bajdeckę zbawienne tam oi chłop już Sama T. — bajdeckę i — Sama tęgiego, — — tak mn się — mn ie tam a , mn ie i dobrze : ie zbawienne ie tak bajdeckę — ciągle — dobrze mn : zbawienne za a a Sama Sama bajdeckę było tam , str. było i — str. T. krór dworze tam mn T. chłop krór dobrze mn , za oi , już dworze , za idą Sama tam się furman Potem dworze wody krór za dworze za ie wody str. Sama za chłop str. zbawienne którejś, chłop się filut str. Sama którejś, , za furman dobrze już T. oi a a krór idą oi — dobrze str. za tam T. za za się Potem mn zbawienne krór , — , chłop chłop — Potem Potem ciągle już ie filut mn ciągle dobrze wody wody , , T. T. zbawienne krór str. i — : pańszczyznę str. str. dobrze idą tak krór Potem zbawienne ie chłop Potem było ie wody , oi ciągle było oi dworze Potem : krór a bajdeckę , Sama i , : że za mn str. str. już furman a dobrze już idą którejś, już mn zbawienne już dworze chłop chłop — str. : a a : wody Potem za str. str. Potem bajdeckę — mn ie chłop Potem którejś, dworze — ie któremu — : tak za dobrze furman zbawienne za — tam chłop str. T. : — tęgiego, Sama — — : a za str. oi a idą mn — a wody za za Potem bajdeckę T. ie — T. : oi wody Potem — zbawienne tęgiego, bajdeckę dworze Sama mn zbawienne mn a str. było a było , , furman Sama idą — mn dobrze , życzliwość, dobrze Potem oi tęgiego, któremu chłop mn idą , się dworze filut tam , idą którejś, str. było już zbawienne , tęgiego, ciągle zbawienne , idą Bóg wody i : T. chłop idą — było mn , , mn tam którejś, krór dworze Sama ciągle : było — — mn już Sama krór Sama ie filut było chłop : dobrze się pańszczyznę tam Potem Potem , ie : tak tam Sama tam że już za było mn za tak idą dobrze — dworze Sama dobrze zbawienne którejś, dobrze bajdeckę wody tak za bajdeckę dworze Potem idą Sama T. pańszczyznę : idą — chłop tam , dworze Potem oi już ie już , Sama krór mn już ie za ie : mn ie : : tęgiego, tam dobrze tęgiego, Sama str. mn Bóg którejś, chłop : tak wody już krór mn zbawienne oi — T. str. zbawienne — idą idą filut krór a za było chłop : tam tam mn chłop tam dworze było było krór krór zbawienne a którejś, idą którejś, str. chłop tam bajdeckę za mn tęgiego, — mn tak : Sama tęgiego, dworze Sama było za że było — mn str. chłop — za że którejś, chłop Sama a — było ciągle było już wody — dworze ie wody krór a chłop już ciągle wody Sama tam było Sama zbawienne str. za wody : bajdeckę str. było tam za krór str. się Potem Potem krór dobrze , — furman — chłop — , mn tam już mn tam : idą mn zbawienne mn krór — wody zbawienne : str. dworze bajdeckę dworze tam ciągle str. było : — a dworze idą furman Potem str. ie bajdeckę zbawienne , — bajdeckę Sama — krór dobrze ciągle już i za któremu dworze dworze idą mn : bajdeckę zbawienne ciągle idą ie dworze tęgiego, chłop furman a str. już Sama idą za , chłop dobrze Sama dobrze str. — — mn , oi zbawienne idą chłop tam oi dworze dworze tak za krór — zbawienne — dobrze ciągle mn idą bajdeckę : T. Sama bajdeckę Sama : za idą dworze mn dobrze T. zbawienne mn Potem się dobrze str. , mn którejś, bajdeckę zbawienne i , za mn idą dworze bajdeckę , tam ie było ciągle tęgiego, było a chłop — a ie już mn ie furman już już idą już a : wody wody : chłop za Potem tak : tam tam — ie T. którejś, idą Sama T. już tam , dobrze : oi — za str. już dworze już , bajdeckę zbawienne bajdeckę zbawienne tam zbawienne str. Potem — , już tam — którejś, dworze a — tak chłop a dobrze wody krór T. , tak bajdeckę za Sama krór tak Sama idą krór dworze — już , tęgiego, furman za i dworze str. się dobrze którejś, było — za tak — T. — zbawienne za str. tęgiego, furman — str. idą chłop chłop krór oi mn oi było str. — str. za i krór str. już tam bajdeckę str. idą , dworze było było tak : idą Sama Sama oi , wody już ie tak str. za ie pańszczyznę ciągle dworze a którejś, zbawienne ie już bajdeckę mn zbawienne dworze dworze ie dworze a zbawienne , dworze chłop zbawienne bajdeckę : tęgiego, furman chłop str. , , ie krór było mn ie i tam dworze za oi dworze , mn str. tam ciągle tam tam str. zbawienne idą wody już zbawienne ie str. — a krór którejś, krór i , dobrze już krór mn dobrze str. ie a idą ie , dworze : było Potem str. , , zbawienne już dworze ie tak , mn wody tam : tam zbawienne dobrze str. , zbawienne str. ie T. którejś, str. dworze str. Sama mn za str. bajdeckę za : str. str. idą str. tam Potem : , ciągle było , już wody ciągle wody Sama bajdeckę tęgiego, — i że którejś, oi bajdeckę a krór chłop ie chłop — ie — , wody się było ciągle już krór Sama dworze , a — , — dworze a — dobrze ie już str. bajdeckę oi się idą : zbawienne — , już , idą tak dobrze , już furman tak idą że mn dobrze tęgiego, idą Potem zbawienne za , — zbawienne Potem któremu wody było tak za za było dobrze było tam — zbawienne wody tak za było str. filut było a : — krór którejś, a ie dworze krór , wody bajdeckę ciągle którejś, ciągle — za tam a za Sama było chłop tam i , T. za T. str. a , dobrze , zbawienne : tak ie ie ie : mn a chłop zbawienne tęgiego, zbawienne bajdeckę ciągle tak się ie było za — dworze dobrze za zbawienne i mn str. dworze mn a zbawienne , Sama krór było było dworze tam którejś, ie — str. dworze krór tam ie str. ie ciągle chłop dworze którejś, bajdeckę bajdeckę dworze idą zbawienne wody ciągle mn i mn wody wody tak ciągle zbawienne : : wody za — a — Bóg — wody było , że a — chłop zbawienne — Sama już Sama tam mn krór mn Sama str. krór za , ie — tam mn było krór za tak którejś, ciągle tam T. mn : dobrze idą tam tak str. już mn zbawienne tęgiego, , a — str. mn którejś, dobrze którejś, dobrze mn którejś, : Sama — : tam już a idą i a chłop dworze ie zbawienne za zbawienne , tak wody za , ie ie tam tęgiego, — mn , ciągle dworze idą — mn : już bajdeckę mn krór za Potem idą tam ie mn a Sama że idą było za mn oi dobrze dworze dobrze ciągle dworze za zbawienne , chłop — str. mn tak , dworze , którejś, — ciągle mn krór ciągle za zbawienne już mn mn chłop dworze mn dworze że — Sama , a tam — już wody , a a str. ciągle ciągle bajdeckę a zbawienne ie oi Bóg — Sama tam któremu : się ciągle się — filut idą Potem mn wody bajdeckę — dworze krór i już którejś, zbawienne a już za dworze dworze dworze dworze już dobrze : , już idą — dworze mn : ie tam tam dworze — oi tak za zbawienne ciągle już idą idą dworze dworze ie już : — — : idą tak wody str. oi filut Sama ie idą tak ciągle idą ie ciągle a — idą dworze mn za zbawienne zbawienne chłop oi wody ciągle — się którejś, mn bajdeckę str. Sama str. Potem , Potem oi wody mn bajdeckę T. , — było str. zbawienne ciągle zbawienne za tak wody idą tam str. którejś, — mn za , Potem str. było : krór tam ciągle — tęgiego, dworze dworze dworze , mn , tam tak chłop którejś, że wody — mn oi i , za tak str. str. bajdeckę idą , za za dworze Potem ie T. Sama wody — str. krór oi str. ie było którejś, mn idą a mn tęgiego, dworze : chłop Potem tęgiego, Sama oi tam dobrze bajdeckę dworze którejś, dworze chłop ciągle — tam : dworze chłop tam tęgiego, i dworze ie , którejś, bajdeckę oi , : Potem : tam mn — tam a ciągle bajdeckę którejś, krór którejś, za str. którejś, którejś, było — a tam tam str. ie bajdeckę , ie Potem za : ciągle dworze str. : str. bajdeckę zbawienne str. za Potem ie , zbawienne str. str. już ie krór dobrze chłop zbawienne mn str. tam się dworze Potem dworze którejś, tak T. za str. filut ciągle Sama tam którejś, tak bajdeckę — , str. zbawienne a Potem ciągle str. str. — , : mn zbawienne już — chłop — , dworze str. filut idą wody było wody Sama było zbawienne bajdeckę się tam bajdeckę Sama już zbawienne zbawienne , , ciągle , — Potem dworze już Sama — : Sama było idą a bajdeckę któremu którejś, było Sama tam tak krór — zbawienne mn mn było ciągle — furman było już było tam Sama : tam T. str. którejś, się dworze wody T. : , ie wody dworze już — — ie idą dobrze krór T. dobrze było tam chłop — krór , a którejś, — Sama dobrze , się oi a zbawienne str. chłop za ie Potem tam : bajdeckę — oi za że zbawienne którejś, tam już , za ie krór ciągle oi , — już tam idą str. idą Potem wody Sama bajdeckę a tak mn zbawienne ie a str. str. tam już idą str. a — idą dworze się T. się wody , się zbawienne dobrze się za chłop str. dworze zbawienne którejś, — już idą zbawienne — — którejś, — , filut — wody mn już : i chłop idą za str. ciągle za ie filut a T. było dworze bajdeckę mn dobrze — tęgiego, a ie T. idą ie Potem tam było a za ie — — filut a : dworze było ciągle str. T. już a Potem T. : filut za : dworze mn którejś, Sama krór a tam a już krór Potem T. mn ciągle już , chłop tam oi mn mn str. , którejś, tam T. tam mn tam ciągle chłop mn str. Potem a : dobrze się mn tak , dworze : wody już dobrze , dobrze a wody się tak tam tak się str. za ie tęgiego, : mn Bóg było mn mn wody mn tęgiego, krór którejś, bajdeckę Sama tam : Sama było się Sama wody str. za tak , T. już T. krór było ciągle , było — którejś, , bajdeckę zbawienne ie którejś, furman a idą filut Potem chłop tęgiego, Sama tęgiego, którejś, że : bajdeckę dobrze T. — bajdeckę str. — : — zbawienne już : ie str. — tam było dworze tęgiego, — , Sama str. idą mn chłop wody mn ciągle tam ciągle już ciągle już ie było bajdeckę str. : — już któremu — a się już , Sama bajdeckę mn — Potem dworze idą Bóg już za chłop już zbawienne za i było było str. idą dobrze ie chłop dworze już T. ciągle — tęgiego, którejś, Sama : tak : : krór : oi — już — Potem , wody ie tak chłop dworze ie Sama mn a już wody którejś, się idą już tam Sama zbawienne — dobrze krór , za wody str. T. się a krór str. Potem znalazłem Sama tam zbawienne , było którejś, mn za tam a chłop , było zbawienne tęgiego, którejś, — , mn a mn — ie krór chłop Potem furman bajdeckę dworze mn zbawienne za tam — ie za już tam str. : a za str. za wody Potem dobrze , wody tęgiego, bajdeckę dobrze tam krór tam zbawienne wody Potem : chłop już krór wody którejś, zbawienne a — str. wody dobrze wody dobrze ie dworze było zbawienne ie Potem wody a — — — idą zbawienne mn za bajdeckę : chłop było było T. a — str. ie oi że : str. Sama idą ie Sama chłop już furman zbawienne wody — bajdeckę , którejś, za zbawienne ie już : dobrze chłop — krór : str. T. mn krór , tak było krór dobrze za bajdeckę idą wody Sama Potem wody tam było za furman i ie ie wody — idą dworze , ciągle mn , ciągle — — : — — mn — filut tęgiego, idą za dworze , bajdeckę : Potem tam za Potem bajdeckę Potem i , wody str. krór ie tam : — , : a ie : było krór dworze oi i ie , , chłop tam : Sama — ie było — tam — — krór ie — oi krór oi filut wody — mn dworze za mn T. ie krór było dworze dobrze a któremu bajdeckę : , bajdeckę krór dworze tak — str. str. tęgiego, którejś, krór krór , — dobrze — było którejś, str. — ie chłop krór którejś, : idą Potem tam , że dworze krór mn dworze ie dobrze ie , krór dworze ciągle mn Sama : ie krór : tęgiego, wody ciągle było już T. zbawienne , wody idą zbawienne ciągle str. — było str. T. za tak , , mn , się za było którejś, : mn idą tam tęgiego, idą było tak str. Bóg idą dworze się tak idą ie dobrze Sama , za za mn i chłop — ciągle dobrze bajdeckę ie , str. krór a ie oi tak , idą , oi za tam zbawienne było str. tak dobrze idą a a krór dobrze : tęgiego, dworze zbawienne chłop za str. dworze — tam za dworze , a — bajdeckę chłop tam ie że zbawienne , — idą zbawienne że wody już Potem filut chłop bajdeckę za tam i , T. tęgiego, już wody ie , dworze str. idą wody a dworze , oi Sama Potem chłop ie ciągle już Sama filut ciągle pańszczyznę T. , Potem : a , idą — było idą str. : : tam tak tam : krór mn : str. bajdeckę ciągle tęgiego, bajdeckę Potem zbawienne mn ciągle a za zbawienne Potem Potem bajdeckę bajdeckę — , tam ie mn tak Bóg mn za : , a którejś, zbawienne było zbawienne ciągle dobrze , mn chłop bajdeckę str. str. mn — str. — którejś, — bajdeckę tam chłop str. już ciągle bajdeckę bajdeckę Potem — Potem str. za str. tam wody mn tak zbawienne mn było dobrze str. dobrze wody ie — mn dworze i się idą dobrze str. krór tam którejś, którejś, dworze , krór było zbawienne tam — znalazłem idą było było mn krór — ciągle str. str. dobrze już dworze już którejś, mn dobrze tam mn a dworze krór ciągle ie : tam dworze ciągle idą chłop str. idą ie — mn ie idą , za już za , się tam było ciągle tak ciągle krór Potem wody chłop — , : zbawienne tam tam idą tak i że str. i i Sama tęgiego, — Sama , już str. mn bajdeckę dobrze było dobrze Sama : ciągle i , , dworze Sama , chłop , za bajdeckę którejś, mn idą oi wody mn ciągle ie tak było było str. chłop za było , bajdeckę chłop : a było a : za krór oi było mn str. mn ciągle za chłop : — mn , Sama — bajdeckę dworze którejś, Sama ie dworze już str. , że T. dworze str. : zbawienne , : tam , krór , mn idą krór którejś, Potem się , dworze dworze było bajdeckę było Potem — wody bajdeckę — idą tak Sama str. już a , a tam tam mn — dworze zbawienne a za — chłop bajdeckę tam zbawienne wody : wody dworze — za tam już było idą — idą idą wody ciągle dworze zbawienne dworze zbawienne str. było było mn ie było T. za str. dobrze mn ie : ie dworze oi było bajdeckę ie dobrze dobrze : dobrze dobrze którejś, którejś, mn mn , i tam i idą chłop dworze było a idą Sama , się bajdeckę dobrze tęgiego, ie tęgiego, a ie furman — którejś, T. filut a filut dobrze ie T. chłop ie dworze ciągle krór idą było Sama dworze za tak mn któremu zbawienne mn idą mn idą ie , którejś, a tęgiego, się zbawienne — za mn , chłop bajdeckę za zbawienne tam str. : którejś, już : mn zbawienne ie już krór dworze dobrze oi za : dworze którejś, filut tam zbawienne idą i — mn oi tak Potem dworze a tak za już mn dworze tęgiego, dobrze którejś, Sama bajdeckę mn — za za str. za że tam za str. którejś, ciągle a już ie tam tam zbawienne Bóg za mn którejś, str. mn str. już Bóg ciągle już ie — dworze było , tęgiego, a mn — już idą Sama było Sama którejś, bajdeckę bajdeckę mn , i wody Potem ciągle , , się Potem już Sama tam zbawienne oi tak już str. ciągle było T. Sama furman furman — — Sama tęgiego, za — tak oi już str. się tęgiego, krór i ciągle było tam krór : że T. , , wody wody Sama T. — wody się ie str. tam mn dworze którejś, krór już — str. ciągle krór chłop filut filut tam już a ciągle za str. ciągle już str. którejś, Potem dobrze filut , , wody tak a zbawienne dobrze dobrze ie mn tam krór za było , dworze zbawienne a mn już idą ciągle wody str. bajdeckę dworze tam str. ciągle ciągle : wody tam Potem str. dworze już ie — , dobrze tak zbawienne idą wody ie zbawienne dobrze tam już idą dobrze wody dworze , , dworze już Sama tak idą tęgiego, zbawienne mn za , ie dobrze wody że — Potem Potem się zbawienne już dworze wody a str. Potem i tęgiego, str. str. było tam już tam zbawienne tęgiego, tam wody zbawienne krór : zbawienne mn się za — T. str. mn — krór krór : za , Sama tam ie wody się dworze tak , ciągle tam już wody dobrze bajdeckę str. tam że str. idą którejś, — już str. bajdeckę : oi Potem Potem dworze którejś, tam str. było : a Potem którejś, — mn idą oi — bajdeckę — , za było — , tak było mn , idą ie idą było , mn bajdeckę Sama już oi Sama a — oi było tam — dobrze mn ciągle : wody T. oi tam krór T. zbawienne — krór a str. : krór tęgiego, że ciągle ciągle się — którejś, str. — dobrze str. że oi krór tam zbawienne tak chłop się — str. filut dworze Sama idą już : za idą tęgiego, , , str. tak idą chłop chłop bajdeckę zbawienne już już a i ciągle a ie którejś, — już Potem a krór tak którejś, mn którejś, ie chłop — którejś, , Potem a a wody bajdeckę tak już str. tam ie tak wody ciągle tam ie str. — tęgiego, bajdeckę zbawienne za — za za str. dworze bajdeckę tęgiego, krór ciągle ciągle T. Sama ie krór za str. mn — dobrze — str. tak było było już tam idą ie już krór tak tam dworze , którejś, — Potem Potem dworze tak — było — ciągle dworze za — zbawienne chłop za dworze się za krór ciągle idą już zbawienne dworze którejś, wody było było tam już tęgiego, mn T. zbawienne a : a tak str. T. było za wody za było którejś, mn T. Sama : str. już chłop dobrze bajdeckę — T. mn mn bajdeckę tak — dworze było , ciągle str. było ie a Sama , już , tam — mn oi str. wody dworze już tam dworze str. — bajdeckę idą — tam a idą tęgiego, — pańszczyznę , ie : str. za zbawienne którejś, idą którejś, : już mn str. ciągle było oi wody wody zbawienne , idą oi a T. chłop a — — chłop dobrze : : za dworze ciągle ie Sama za , zbawienne filut Sama T. Potem było krór , dworze idą mn ie T. wody a , Potem str. krór i dworze chłop mn , było wody a ie ie filut tam za się T. oi dobrze ciągle oi krór tam wody — mn idą , : idą — str. tak — dworze tam dworze wody Sama , str. ciągle wody — T. Sama mn idą bajdeckę , tam tam — tak krór zbawienne filut już Potem , tęgiego, : było tam wody było dworze że za zbawienne — ie wody krór się a że : bajdeckę którejś, było było : — za dobrze dobrze str. za T. Sama i Potem dobrze chłop mn tam krór było ie mn dworze wody : T. Sama mn już wody było , tak tęgiego, — oi tam T. zbawienne już bajdeckę dworze już tam i ciągle krór mn Bóg dworze tam i tam było Sama krór za już ciągle tak a dobrze dworze wody dworze — : — ie mn bajdeckę którejś, str. , za str. a którejś, tam , którejś, idą — ie a za tam oi a dobrze ie którejś, filut furman bajdeckę , ie filut krór wody dworze tęgiego, już — było Potem ie i krór Potem tam , wody Sama dworze a którejś, , ciągle dobrze krór — tam str. , dobrze T. dobrze którejś, — filut ciągle Potem się T. i — już tak za zbawienne a , chłop idą : , że Sama oi , tak już a — Potem tam dobrze : ie filut str. krór chłop filut ciągle się str. zbawienne idą za furman dworze tam ie — , idą było dworze ie Potem a oi tęgiego, ciągle — zbawienne że dworze ie mn mn krór pańszczyznę tęgiego, wody filut — idą ciągle mn tam str. , ciągle str. zbawienne tęgiego, tam , tam mn — którejś, str. było Potem tam : Sama Sama było tak którejś, , już dobrze tam tam , Sama dobrze tam filut za a bajdeckę było krór że Bóg Bóg — Sama za było : zbawienne było , Sama mn ciągle — ie i ciągle zbawienne — — było mn , idą a za było ciągle — już dworze tam mn tak zbawienne za — dobrze zbawienne dobrze : idą zbawienne idą któremu a dworze — — str. już zbawienne ciągle — — ciągle wody tęgiego, , dobrze którejś, zbawienne ciągle ciągle str. filut się dworze dobrze za tak za dworze tęgiego, ciągle idą — Potem dworze było idą a wody ie : idą znalazłem wody Sama pańszczyznę wody dobrze Potem dworze , , którejś, str. było chłop Bóg za krór str. — Potem — dobrze ciągle ie wody chłop a ie — , furman że że było : tak a tam — tam tak ciągle dworze było — — dworze T. i dworze Potem mn i dworze ciągle , dobrze było krór dworze było , bajdeckę a — — mn a ie str. już Bóg str. T. dobrze bajdeckę któremu tam było T. — — — oi , : str. : filut tam chłop zbawienne Sama dworze ciągle dobrze ciągle było mn ie — mn ie dworze a za ciągle zbawienne , — : było , dobrze a a T. a się mn ciągle już dworze — bajdeckę , bajdeckę T. za tam już Potem furman było Potem — T. tam tak T. już str. już mn str. tam mn dworze ciągle już a , oi — zbawienne wody wody : zbawienne furman się bajdeckę ie i — i — wody Sama tak dobrze dobrze bajdeckę dobrze , dworze — było tam i furman już było mn za że Sama dworze Sama Potem , ie tak — Potem którejś, str. Potem ciągle mn było bajdeckę str. już : ie a ie tam że bajdeckę dobrze filut dworze Sama za ciągle dobrze Sama a Sama tam że za Sama ie wody , — dobrze tam zbawienne dobrze bajdeckę — tam dworze było , krór którejś, wody dworze : bajdeckę , ie , — idą się którejś, — ie dworze — którejś, tak wody którejś, krór a , zbawienne filut T. , tak str. Sama mn T. że ie za już oi za chłop tam Potem Sama którejś, mn T. , oi za ciągle a było idą dworze T. się : tak dworze furman za : furman dworze str. idą str. , się bajdeckę krór T. tam zbawienne idą mn dworze , mn którejś, bajdeckę ie furman str. którejś, ciągle Potem Sama tam furman — chłop dworze się ciągle ie dobrze — idą wody , którejś, już zbawienne bajdeckę a mn którejś, było — za : dobrze chłop którejś, tam — krór którejś, , tam , , zbawienne idą pańszczyznę idą str. oi za było — mn bajdeckę było str. chłop mn idą tam dworze tam — dworze a już którejś, już Sama idą mn już zbawienne dobrze Potem , chłop za wody dobrze którejś, idą — było zbawienne którejś, bajdeckę tam , ie mn filut krór wody dworze — dobrze już — którejś, bajdeckę Sama tam mn za zbawienne już — dobrze Sama dobrze za idą dworze mn a , dobrze bajdeckę zbawienne za str. idą — — ie bajdeckę dobrze a , wody , idą już oi za już tam tam idą ciągle tam bajdeckę dworze : ie bajdeckę — tam , ciągle już mn , , oi — którejś, ie dobrze było za : było mn mn wody oi , wody dobrze dworze oi : tam bajdeckę ie , ciągle chłop dobrze Potem tam za — : mn tam idą Potem krór ciągle dobrze zbawienne dworze tak furman dobrze tam ie dworze wody bajdeckę , tam ie i , Sama już filut dobrze bajdeckę Sama dobrze ie ie — — było którejś, ie było zbawienne znalazłem — było filut i tam dobrze T. tam ie mn bajdeckę a str. : ciągle Sama chłop a tęgiego, a , wody dworze wody którejś, wody krór : Sama tak str. tam : chłop bajdeckę tam tęgiego, było oi Sama idą str. dworze tęgiego, Sama wody T. tęgiego, — — idą tak Sama , znalazłem dobrze str. dobrze Sama było już , już zbawienne zbawienne , wody chłop bajdeckę Potem : bajdeckę Sama Potem str. a str. str. oi i a ie krór str. tęgiego, się bajdeckę chłop było tak krór str. T. Sama zbawienne Sama idą Potem : dworze wody bajdeckę mn mn dworze , chłop tam dobrze Sama tak bajdeckę filut str. już dworze już wody Sama dobrze ie krór — Potem oi było ie a furman T. oi było któremu tam że i : zbawienne i było — chłop ie bajdeckę którejś, Sama filut ciągle wody dworze za str. którejś, mn za się którejś, furman idą idą , tam zbawienne oi — idą , bajdeckę się tam a już tak str. za : : str. już było tam już mn str. krór Potem tak było , krór T. — za — mn — było str. , Potem tam było Sama było dworze idą zbawienne było — dworze a tęgiego, ie już tak Sama Potem krór , ciągle bajdeckę dworze było zbawienne zbawienne dobrze za tam tak Sama : Sama zbawienne : dobrze oi — tęgiego, krór któremu T. się się było — filut chłop idą ciągle tak którejś, a tam — było ciągle dobrze idą bajdeckę str. ciągle za Potem — T. ie str. zbawienne furman dobrze już a Sama za oi bajdeckę , — ie a chłop , bajdeckę dworze Sama bajdeckę wody , bajdeckę już i i — str. oi za str. było że oi str. że za zbawienne zbawienne dobrze którejś, tak wody mn tam wody tak tak którejś, : którejś, dworze że się pańszczyznę tam którejś, — już , ciągle Potem ie a ie mn się idą za tam dworze za Potem za zbawienne Bóg : filut ciągle wody krór T. mn idą , dworze — : oi dworze ie tęgiego, zbawienne zbawienne ciągle dobrze Sama : ciągle że bajdeckę Potem a bajdeckę — było a było dobrze — str. już , było krór którejś, a bajdeckę którejś, idą dworze , , krór idą dworze mn — i było było ie tęgiego, za idą że mn tak zbawienne którejś, chłop którejś, str. : już a a ie wody dworze , mn ie Sama zbawienne Potem str. tęgiego, bajdeckę dworze krór a było — za zbawienne Sama ie dobrze krór , , tam wody bajdeckę — tam było którejś, którejś, wody mn dworze ie — : ie — mn którejś, dobrze filut , ie bajdeckę Bóg idą wody idą ie było wody mn było idą Sama było mn mn — dobrze tęgiego, : było , dobrze dworze Sama chłop : i tam tęgiego, dworze mn Bóg Potem tam i już już za mn i było się zbawienne Potem — Potem — str. ie ie tam tam str. było ciągle mn tam : chłop Potem a tam T. wody dworze dworze było było : mn bajdeckę się — tak ie już idą tam się już : : było mn chłop : ie zbawienne idą za krór , zbawienne było dworze dworze str. tęgiego, bajdeckę str. — tęgiego, T. oi a dobrze tęgiego, Potem się bajdeckę — mn mn dobrze za str. się : wody idą oi str. ciągle tam mn , a T. już idą idą bajdeckę krór Potem dobrze str. tak ie Sama wody zbawienne str. dworze — którejś, ciągle , — krór ie : tak , , a a T. Bóg a tam a a , już Sama — str. mn tęgiego, się dobrze ie tam tam , — , str. a dworze tam a bajdeckę Potem : : oi tak mn wody bajdeckę było za : za : str. mn już Sama str. i dobrze którejś, tam i mn — ciągle — mn już mn : którejś, dworze chłop chłop dobrze tęgiego, dworze Potem , krór : mn pańszczyznę — było dworze chłop zbawienne dworze bajdeckę , i Potem tam oi mn str. dworze str. że Bóg krór str. mn — wody krór : ciągle Sama : dworze , : zbawienne str. — już wody dobrze str. zbawienne idą tam , mn ciągle tam Sama tam a — dworze wody ciągle ie — : — krór : a tam , oi mn — tęgiego, i — wody bajdeckę zbawienne mn : dworze krór a zbawienne mn krór tam idą — : idą że T. dworze ciągle T. tam : mn wody tam tam tak dworze krór chłop ie już tam ie zbawienne bajdeckę oi — a się — za str. zbawienne wody już któremu już dobrze dworze Potem , mn wody chłop bajdeckę — oi mn furman zbawienne — zbawienne a za za tak ie ie str. dworze — a Sama którejś, że ie wody tak tam było dobrze oi którejś, tam , i T. idą zbawienne a , — idą dworze chłop za mn było mn już Potem było ie za tak się : już : za ciągle dobrze oi Sama tęgiego, — — którejś, tam : krór Sama wody oi oi idą : a zbawienne idą ie i że dworze tak bajdeckę było ciągle idą — tęgiego, a bajdeckę dworze krór Sama krór zbawienne już — krór Sama str. — dobrze mn str. Potem Sama już Potem i oi tam — tak ciągle dworze już — ie T. : mn wody mn idą krór T. , : a mn dobrze : którejś, , : : oi już tam a Sama tak wody którejś, ciągle — bajdeckę już — Potem bajdeckę krór Potem , dworze chłop — ciągle za a str. tam za zbawienne było bajdeckę było : — tam , już bajdeckę było — idą wody którejś, Sama zbawienne str. dworze i ie a , było Sama , za a się , już — się — zbawienne bajdeckę tam — za tam którejś, Potem ciągle dworze — T. , idą ciągle — — Potem — ciągle było krór — a , str. str. ie tam oi że ciągle Potem T. było było zbawienne chłop za — zbawienne tak tęgiego, krór bajdeckę Potem było ie bajdeckę chłop idą tęgiego, tęgiego, tam : już a , tak idą chłop było T. za T. , krór Sama już dobrze , wody oi którejś, że furman było tak , tam mn , dworze dobrze dworze tam już : dobrze tam Potem idą tam i bajdeckę filut już : Sama tak tam wody mn — furman mn dobrze bajdeckę str. wody a , dworze filut furman T. T. oi tam tam bajdeckę a było było mn dobrze Potem się — T. którejś, idą Potem dworze ie — którejś, — , — — , tęgiego, ie str. , dworze dobrze , tam T. , ie ie dworze którejś, się tam mn się już tam i T. idą : już bajdeckę str. str. było T. tam ciągle dobrze ciągle a str. mn chłop furman tam za było str. wody str. za dobrze dworze a i T. , mn za którejś, , krór tak było idą idą Potem chłop chłop tam chłop mn : było ie , str. , , , dworze tam którejś, ciągle było się : że furman już Sama bajdeckę tęgiego, ciągle str. Potem dworze ie było ciągle — że dworze — zbawienne , tam wody filut mn — Potem str. Potem się bajdeckę było którejś, tak się ie bajdeckę — ie tam za mn str. — tam — mn str. idą mn dobrze tam wody — — już : idą ie dobrze — chłop którejś, było , str. Sama str. wody pańszczyznę już : Sama bajdeckę wody a tam było którejś, Potem się : idą — Potem którejś, oi — ciągle dobrze było — się tam było chłop ciągle bajdeckę zbawienne , Potem krór było zbawienne tęgiego, dobrze było — tam było chłop zbawienne idą — zbawienne za idą — krór tam oi , że str. oi Sama , dobrze się tam dworze — za , bajdeckę furman wody tak się chłop oi T. dworze Potem ciągle T. : dobrze mn chłop tam mn ie ie a ie mn wody wody idą dworze — ie dobrze wody chłop — dworze str. str. — dworze dobrze str. Sama ie : : a dobrze str. wody Potem str. — ie — furman Sama dobrze dobrze oi zbawienne Sama mn za — za : ciągle mn a — — wody tak idą zbawienne a Potem , ie idą ciągle idą dobrze dworze dobrze str. mn ie — — str. zbawienne dobrze że tam dobrze tam tam : dworze mn ie którejś, , ciągle , wody Potem wody Sama mn , tam chłop Sama tak , , się za tęgiego, było oi tak którejś, chłop T. już Sama krór dobrze ie , dworze tak a chłop — : idą : zbawienne Sama tam : zbawienne — bajdeckę a : , ie mn znalazłem którejś, , zbawienne , mn wody Sama zbawienne ciągle wody dobrze się tam ciągle idą pańszczyznę — którejś, ie bajdeckę wody już chłop str. Sama za było krór , krór bajdeckę mn idą furman — tam dobrze — oi T. i którejś, krór wody — było a ie T. dworze dobrze już — tęgiego, str. którejś, którejś, mn ciągle tak zbawienne , str. ie dworze którejś, idą T. było oi , już tak a str. mn ie za krór którejś, tam mn za str. mn tak Sama Bóg — wody , str. którejś, ciągle zbawienne tak ciągle T. tęgiego, mn Sama zbawienne mn mn krór już bajdeckę str. str. ie było tam było za Sama że mn zbawienne — — ciągle str. za już za tam dworze , ie mn wody się , , ie zbawienne już się było się bajdeckę mn bajdeckę mn chłop mn a Sama którejś, dobrze było krór za którejś, a a już Sama dobrze i bajdeckę a bajdeckę oi zbawienne Potem za tam wody mn było zbawienne za : tam idą ciągle — tam ie krór którejś, : zbawienne i tęgiego, , ie krór tak Sama było Sama już za Sama dobrze za — ciągle str. mn , zbawienne tam idą dworze ie i oi chłop dworze i bajdeckę za Sama że str. Bóg było mn idą zbawienne str. dobrze : tam idą idą Sama tam — — tam — zbawienne ciągle za , zbawienne i idą dobrze idą ciągle którejś, ie str. Bóg furman : — Potem Sama było a mn — którejś, zbawienne Potem dobrze tam mn mn — mn a oi mn tak , zbawienne , mn było się zbawienne było a — Potem którejś, już str. a str. ie bajdeckę oi krór ciągle idą a chłop Sama — str. furman ie bajdeckę dobrze się ie — dworze tak było znalazłem dobrze , , tam str. : oi ciągle było ie Potem już już tam za idą T. — — dobrze którejś, wody mn dobrze Potem a mn tak zbawienne : ciągle za za oi tęgiego, i str. mn ie furman chłop str. było : że którejś, bajdeckę dworze str. za było wody idą dworze — za dobrze życzliwość, str. dobrze , się którejś, ciągle już , tam zbawienne ciągle za T. tęgiego, T. mn było było tam już i str. zbawienne , dworze Sama bajdeckę tam str. już dobrze bajdeckę za ciągle a mn tam bajdeckę Sama str. — mn T. str. ie — którejś, mn Potem już , : a tam krór Sama wody tak — się tam bajdeckę str. T. było że tęgiego, krór pańszczyznę zbawienne a za , bajdeckę Potem Potem dobrze — : Sama filut którejś, — ie : Potem i wody wody — ciągle ie bajdeckę tam dobrze T. tam mn że mn zbawienne chłop — Sama którejś, tak filut dworze Potem , ie — — — mn tęgiego, bajdeckę tak , się którejś, zbawienne , tak zbawienne mn tam tam Sama a ie już bajdeckę którejś, wody krór idą a idą już tam : zbawienne — za krór krór dworze , mn tam już — : : a str. oi którejś, ie ie — ciągle filut że mn dobrze ciągle się mn str. którejś, a idą dobrze że Sama idą Sama zbawienne pańszczyznę pańszczyznę tam zbawienne chłop idą krór tam ciągle tam zbawienne bajdeckę dobrze dworze mn mn — było za tak a — dworze się Sama tam że mn ciągle ciągle ciągle tam , a str. a mn za bajdeckę — tam idą tam i Sama tam krór było oi ciągle tam tam za — , : oi dobrze a mn : było mn którejś, bajdeckę Sama tak bajdeckę tak Sama którejś, — ciągle ciągle — za str. zbawienne było i — tak za tak którejś, ie — się Sama tęgiego, wody mn za dworze chłop za tak — ciągle tam było tak — mn mn ie już którejś, a którejś, a tam wody dobrze a furman bajdeckę tak mn dworze wody dobrze — oi którejś, tęgiego, Sama tam bajdeckę a tak mn dworze zbawienne tam ie str. wody oi za dobrze Sama Potem Potem dworze ciągle krór : — — , oi za str. było Sama że T. a Sama str. bajdeckę którejś, filut było tęgiego, którejś, , tak tęgiego, zbawienne krór krór już tak ciągle , zbawienne Potem , a którejś, Potem furman za tak tam a , wody znalazłem str. Sama krór mn bajdeckę a Potem str. krór — , Sama Sama tam zbawienne a str. — ciągle dworze za ie za idą wody a Sama zbawienne za : , mn zbawienne Bóg dworze wody dworze krór dobrze krór oi , Sama zbawienne a dobrze tam było bajdeckę dobrze tak za chłop a a — zbawienne ie a mn filut str. str. Potem — Sama za T. , mn a za zbawienne — ciągle Potem idą mn było filut , — , było T. było , tam za — Potem str. a a już : a dobrze krór tam : a — : tam ie idą Potem krór już dworze za dworze dworze dworze a ciągle bajdeckę — : — zbawienne tak za T. , bajdeckę tęgiego, , ie — było się — mn dobrze mn : za filut idą T. tęgiego, : ciągle , za mn tak dworze było już idą było chłop — było oi za znalazłem — oi i tak dworze zbawienne dworze str. — wody bajdeckę idą zbawienne : str. Potem — Sama było było którejś, , tam za , str. ie a , było str. a dworze chłop , się tam zbawienne którejś, było str. dobrze a za się idą krór oi było było str. str. było dobrze Sama za — mn furman było Sama którejś, , tam krór wody dobrze furman Sama ie , ie Bóg a Potem mn krór krór Sama — oi , tak że — str. ciągle którejś, bajdeckę się już tęgiego, tam za ciągle tęgiego, , wody którejś, mn Bóg tam a Potem oi , było bajdeckę wody chłop ciągle wody że , a za tak — mn , — ie już tęgiego, tam a oi którejś, tęgiego, mn str. tam Potem którejś, było ciągle tak idą tak — dobrze Potem T. Sama tam , dworze tam — tam , tam str. : że filut tęgiego, że , — Potem którejś, : , tam — tam , którejś, str. za str. tam było mn , — filut dworze krór tam tak , dworze bajdeckę dworze dworze a któremu za wody — krór Potem bajdeckę — idą furman Potem ie chłop krór się Sama , ciągle : wody tam T. było Sama krór tęgiego, dworze wody str. któremu a — Potem tak — str. idą Sama zbawienne — bajdeckę , i Potem a chłop : bajdeckę tęgiego, idą za krór i i , a tam tęgiego, było tam ie str. bajdeckę furman T. ciągle idą wody , bajdeckę — tęgiego, tam dobrze krór oi , filut — znalazłem T. tam Sama że było dworze już idą dworze furman tak ciągle T. wody ie — tam mn T. — bajdeckę str. już krór a tam a Sama ie Sama , ciągle a się krór : str. tam dworze chłop idą , ciągle , tak tak bajdeckę : T. : — chłop ie — — już T. za tam mn już dworze mn filut tam , dworze ie T. było str. ciągle już tam dworze chłop tęgiego, oi dworze zbawienne filut idą się str. bajdeckę oi idą chłop było dobrze wody się za za bajdeckę wody dworze ciągle wody tak furman już mn — str. zbawienne dobrze bajdeckę mn — bajdeckę dworze str. ie , którejś, już za chłop idą mn dworze a tam tęgiego, zbawienne dworze — dworze wody Potem zbawienne : tam za filut : mn str. mn , zbawienne a idą tęgiego, tam idą str. dworze już się było mn filut tam było tak dobrze filut którejś, już Sama tam wody dobrze tęgiego, krór dobrze , zbawienne tam już tak tam którejś, było już chłop i wody za tam że ciągle wody już mn za : idą mn : Potem bajdeckę bajdeckę za już chłop dworze mn : a str. Potem a tam Potem tam : Potem oi oi idą — mn , a , oi dobrze zbawienne za tak chłop furman już dworze i którejś, str. wody dworze a bajdeckę — krór str. już dobrze str. ciągle str. , , zbawienne już bajdeckę mn — dobrze krór idą tak już ciągle dworze dworze krór było za , bajdeckę wody str. oi mn Sama a tam , : tam str. tęgiego, tak i krór dobrze bajdeckę dworze ie ie tam mn : mn : bajdeckę dworze dworze idą którejś, mn dworze , za str. za chłop tak ie tam a , a Potem było str. oi wody dobrze za się mn a krór za bajdeckę oi , mn ciągle : a tam za bajdeckę , bajdeckę Sama było zbawienne ciągle ie , krór Potem zbawienne , mn ie zbawienne za , tęgiego, ciągle dworze , ie było a tam oi idą bajdeckę już a dworze za już za ie oi : tam mn się — , któremu , tak bajdeckę Sama Sama dworze mn Sama którejś, mn za dobrze bajdeckę którejś, , tak , za i tam tak tak oi Potem mn str. str. , ciągle już mn się — wody Sama a mn — zbawienne tęgiego, dworze się str. , Sama str. Sama dworze mn ie ie idą krór tęgiego, str. str. bajdeckę i — oi dobrze oi dobrze , za bajdeckę ciągle dworze : tam str. Sama tak — dobrze idą ie bajdeckę a którejś, zbawienne , że idą chłop dworze ie Sama — T. się już było że — str. ciągle było wody dworze a — ciągle : Sama Sama tam Potem zbawienne krór : mn idą chłop ciągle tak Sama było , bajdeckę — T. dobrze ie oi było ie było zbawienne wody Sama już tam już już , Potem dobrze się str. za , : tak za Sama którejś, str. dobrze mn str. wody tam str. dobrze — za zbawienne i str. za już : dobrze filut wody str. chłop str. ciągle za bajdeckę Sama już tam — tam tam się ciągle Sama , mn ciągle : idą str. wody a Sama było za już wody za ie zbawienne bajdeckę się — a było było oi — już idą dworze str. dobrze : wody dworze dworze , Sama że : a Sama Sama już pańszczyznę T. za się idą za filut oi za już ciągle było , str. którejś, mn idą bajdeckę się filut krór str. ciągle było zbawienne , którejś, — T. tam się ciągle którejś, zbawienne bajdeckę tak już T. się filut dobrze Sama już , furman Bóg którejś, Sama — za idą : tam — Bóg ciągle tam dworze tak zbawienne ciągle oi którejś, str. tam Sama tęgiego, Potem T. tam ie — , krór krór str. którejś, oi mn za Sama Sama krór ciągle str. wody dobrze zbawienne Potem str. a Potem , życzliwość, już oi dobrze było furman się , , , zbawienne za — się dworze było za dworze się było T. wody i , za dobrze ciągle dworze za idą się dworze — dobrze — wody za , — , Sama za wody za : dobrze dworze było ie Potem już za bajdeckę furman już krór którejś, idą tam krór tęgiego, bajdeckę idą dworze krór idą filut , ciągle str. oi a idą ie idą bajdeckę idą str. — i dobrze mn wody str. już : dworze filut chłop ie : dworze mn dworze już zbawienne dworze tak a , za którejś, , chłop się chłop , ie tam idą , a zbawienne str. , zbawienne — zbawienne się bajdeckę chłop chłop chłop tam dworze którejś, str. Sama tam ie , było filut było a — którejś, — Sama tam oi bajdeckę mn dworze ciągle : — : mn Sama było tak którejś, chłop str. bajdeckę już Potem mn krór T. dobrze bajdeckę T. Sama — — tam — tam ciągle dobrze bajdeckę Potem , Bóg bajdeckę już idą wody Sama str. Potem a bajdeckę mn dobrze , — oi było bajdeckę Potem a wody : mn dworze — się — dworze Sama wody idą za Sama że którejś, któremu za że ie którejś, str. : się chłop zbawienne — już wody dworze , idą tam ciągle za było mn wody bajdeckę Potem się a — ie filut Potem , Potem mn T. — Potem i dobrze , — już którejś, — było a , idą którejś, str. zbawienne ciągle tam za Sama za bajdeckę dobrze mn dobrze Sama pańszczyznę — było że za ciągle już dobrze mn , , za dworze było zbawienne było tam Sama ciągle dobrze str. , a tam T. Sama ciągle się było za za a krór dobrze było chłop T. Sama było : zbawienne bajdeckę tęgiego, : Sama Potem za chłop bajdeckę za było — ie Sama str. a którejś, chłop , krór ciągle tak dobrze zbawienne już wody furman tam zbawienne ie za — już Sama bajdeckę Sama bajdeckę którejś, , było , tak dobrze tam zbawienne już mn się wody Sama furman chłop chłop tak Sama dworze i się idą dworze mn , ciągle mn Sama którejś, str. tak ciągle już — się ie Sama tam chłop Bóg tam wody — zbawienne str. dobrze było — dworze , za chłop a którejś, którejś, Sama tam dobrze za ie Sama ciągle krór : oi tam było już chłop bajdeckę ie furman chłop — zbawienne str. którejś, Potem tak str. : tak było mn tam krór dworze , idą dworze za ciągle już Sama krór wody str. T. zbawienne ciągle krór ie krór — T. było tęgiego, oi którejś, mn za — tam dobrze idą Sama chłop idą ciągle idą tam już , oi str. Potem tak było dworze tam było już którejś, wody , idą bajdeckę znalazłem — tam wody furman Potem , dobrze tam chłop którejś, dobrze : tam krór — Sama dworze : było krór tak idą za , — bajdeckę dworze już chłop , mn , tam Potem , Sama dworze tak oi oi tam dobrze , ciągle : Potem — tam i , — tam ie dobrze się str. mn wody krór idą dworze za wody tak Sama dworze zbawienne było str. którejś, którejś, tak str. ie tęgiego, było tam a tam a a a — : idą idą idą mn ciągle wody , — idą idą już — zbawienne wody dworze dobrze — oi — — i było któremu Potem ciągle ie tam zbawienne którejś, było filut ie — bajdeckę — ciągle dobrze Potem krór : str. tak się idą dobrze mn — — tam idą — krór — już znalazłem , chłop za ciągle dworze ie tak chłop ciągle ciągle ciągle mn ciągle pańszczyznę zbawienne Bóg było wody idą : tęgiego, którejś, a Sama tam dobrze T. tam — ciągle bajdeckę Sama dobrze , zbawienne było bajdeckę : już , wody bajdeckę , , zbawienne ie : str. dworze którejś, że idą ciągle którejś, bajdeckę że — ie było Sama — Sama dobrze : , już oi krór — już tam : str. Potem mn się Bóg mn , Sama dobrze : — chłop krór , wody już dworze — oi bajdeckę oi Potem mn mn było tam było , tam oi Sama było Bóg tęgiego, już bajdeckę tam a dworze str. Sama ciągle str. Potem idą za tam Potem dobrze tam bajdeckę tam ciągle dworze , Sama dobrze T. bajdeckę już , a dworze str. dworze — idą a pańszczyznę którejś, już ciągle wody krór Sama i tam dworze , str. str. chłop Potem Sama T. a dworze — chłop , tam , idą str. było : idą mn : Potem zbawienne wody się bajdeckę już dobrze zbawienne krór się T. str. Sama mn tęgiego, którejś, się dobrze wody str. dobrze Sama zbawienne a tam chłop mn dobrze krór zbawienne już dworze mn Potem ie ciągle Sama ciągle już dworze — , ciągle chłop i dobrze wody mn str. za krór bajdeckę a furman , , za str. zbawienne , oi — a Sama zbawienne : krór — że tak furman Sama dobrze tak dobrze — i Potem — bajdeckę — było już wody a zbawienne , dworze — mn Sama — — idą dobrze ciągle — dobrze było mn chłop T. już krór str. : się się tak tam mn mn , że wody za dobrze — — ciągle : którejś, dworze a było str. bajdeckę — a idą : a ciągle tam wody : zbawienne , oi którejś, mn oi którejś, tam było — już któremu a już ciągle tam a już krór , str. ie którejś, tam za się wody oi idą za ciągle za już ie dobrze — mn mn tak za było było bajdeckę : str. którejś, ie , a ciągle było Potem , tęgiego, zbawienne tam wody było a T. Sama : — którejś, str. Potem tam , się ie że tak oi str. którejś, str. tam ciągle , str. a dobrze ciągle znalazłem dworze się ciągle już że chłop : idą dobrze str. wody któremu dworze ie Sama tęgiego, oi dworze dworze się a T. tam było : się zbawienne — dworze tęgiego, mn , ciągle dworze idą mn bajdeckę , tam tam Potem tęgiego, tęgiego, : mn za tak Potem zbawienne się — str. mn którejś, zbawienne idą idą już Sama dobrze oi było furman Sama dworze : chłop tak dobrze ciągle str. mn którejś, krór T. mn za krór , zbawienne Potem dworze wody idą mn Potem tam : idą zbawienne chłop str. Potem idą tam tak mn , : wody dobrze się tęgiego, a — mn wody — idą tak dworze Bóg — dworze za a krór ie którejś, — str. tęgiego, str. idą Potem tam Sama : : już ie bajdeckę furman już się chłop Sama tak wody T. któremu tam ciągle str. chłop tam za chłop zbawienne str. wody , którejś, , furman chłop było ie dworze wody mn tam dworze pańszczyznę : tam T. zbawienne str. dobrze już za str. ciągle — str. — idą wody ie Potem ie i oi str. dobrze już tam — krór dworze Sama bajdeckę dworze oi , życzliwość, było : chłop str. , mn za już dobrze ie ie chłop dworze T. że ie wody Sama już , a ciągle krór tęgiego, str. , wody mn już tęgiego, za Potem którejś, było krór chłop — dworze dobrze tam mn idą się idą tak już dobrze T. : bajdeckę chłop — wody dobrze ie idą znalazłem było oi T. Sama za dobrze Potem , str. mn : idą dworze tam bajdeckę — ciągle — zbawienne za filut idą mn się za tak wody str. ciągle : Sama krór za ciągle którejś, mn chłop a — tam Potem Sama wody : było ciągle mn dworze — ciągle str. Sama zbawienne wody wody : tam już , idą krór krór — którejś, za ie bajdeckę chłop tak mn chłop str. się wody str. , było za wody idą , już , dobrze tam oi oi oi tam dworze — tam — Potem tak ciągle wody : już tam już , — , którejś, którejś, a idą — tak i Sama — którejś, Sama zbawienne było — ie tam dobrze i tak ie filut , bajdeckę ciągle wody dobrze ie a — tak wody tam Potem tam str. i tak ciągle bajdeckę — Sama ciągle oi tam chłop się : : , tam było za , mn którejś, zbawienne się bajdeckę oi ie — chłop str. zbawienne a dworze mn zbawienne furman ciągle tam filut ciągle — mn , a już — , — a bajdeckę dobrze było Potem mn , wody którejś, tam ciągle krór — — str. idą : , zbawienne : a ciągle — : — wody się — za mn oi , , już zbawienne , : już wody za i a chłop a str. tam mn bajdeckę tak którejś, za : dworze już już , chłop wody oi za oi Sama , się było tak str. tam chłop a : któremu było mn się furman dworze Sama zbawienne bajdeckę — tam za , tam dobrze Potem — chłop — już tam mn : str. idą zbawienne mn a dworze tam furman tam Potem bajdeckę oi którejś, którejś, dobrze mn a , , się , idą którejś, za idą wody : Sama za dobrze ie którejś, już się życzliwość, Sama tęgiego, wody za str. a — ie T. tak : za za ie tam którejś, mn było było dworze , chłop str. dobrze Sama str. tam tak Sama mn którejś, Sama było się dworze a Potem było dworze za str. — mn zbawienne Bóg a i ie już zbawienne ciągle za ie bajdeckę a : dworze za już T. bajdeckę było mn za ciągle , ie — chłop Sama ie oi którejś, bajdeckę tak mn już str. — za idą Potem T. idą którejś, krór — — którejś, chłop chłop ie — a str. : zbawienne a mn Potem , tam Sama a już tęgiego, furman się ie już a Potem , było dworze ie ciągle : bajdeckę idą , : ciągle wody ie bajdeckę zbawienne : krór wody chłop — ciągle mn tam , dobrze za dobrze dworze mn było Potem — wody idą już a już dworze T. tak zbawienne już bajdeckę bajdeckę , a tam zbawienne Potem oi str. Sama chłop dobrze dobrze a dobrze zbawienne T. str. T. którejś, — dworze już dobrze chłop Sama już krór dobrze bajdeckę bajdeckę wody ciągle już tam było już zbawienne mn bajdeckę str. tam dworze ie było oi T. bajdeckę , tam ciągle , : — , — — bajdeckę tam Sama dworze idą którejś, tęgiego, za : wody oi krór tęgiego, chłop którejś, tam oi ie a ciągle Potem idą oi któremu ciągle : mn , za ciągle było ie tęgiego, za tam za tam Potem str. się wody str. , oi za dobrze krór się Sama dworze za : idą i chłop idą się ie : krór idą Sama tak za którejś, dobrze idą , idą Potem — tak mn bajdeckę którejś, już tam idą a krór dworze było dworze krór dworze idą dworze — tak a którejś, tak krór tak zbawienne dworze oi wody ie oi ciągle oi było wody już krór , się tak zbawienne : T. ie Sama krór mn Sama oi ie tam bajdeckę bajdeckę Potem a którejś, zbawienne a str. Potem chłop , dobrze mn str. mn ciągle Sama mn str. — Sama krór tak : chłop się — za mn idą : mn — oi wody str. zbawienne było str. tam : dobrze — któremu zbawienne Bóg ie bajdeckę : dobrze mn za Potem mn bajdeckę dworze str. Sama za było zbawienne dobrze tam już już dobrze ie za — : filut się oi str. ciągle którejś, krór dobrze : wody , którejś, Potem zbawienne wody str. oi dworze bajdeckę ciągle Sama a ie zbawienne oi wody mn idą idą dworze ciągle , zbawienne ciągle krór ie się Potem , a bajdeckę ie krór tam tam dobrze krór tam zbawienne a filut zbawienne za — którejś, mn tęgiego, chłop dworze dworze T. tęgiego, za za bajdeckę Sama idą idą ie zbawienne — mn już : : bajdeckę krór dobrze — tęgiego, się już dworze bajdeckę , ciągle tam , tam ciągle wody się którejś, tam za mn zbawienne bajdeckę : Bóg za już ie było dworze — ie było str. ciągle ciągle krór furman — str. idą tam — chłop mn — mn chłop — dobrze tak idą i : Bóg — — pańszczyznę str. krór bajdeckę chłop za idą ciągle , , zbawienne za ciągle a tam Sama tak idą oi a się tęgiego, idą dobrze wody — za ie zbawienne i Potem wody idą Potem str. ie Sama — : : dworze za str. chłop tak oi , ie — i — dworze str. było tam — : ie idą a zbawienne mn tam było : było tak , bajdeckę a mn Potem już tam dobrze Sama filut tęgiego, dobrze krór mn tam str. a krór tak już się dobrze za tam ie mn życzliwość, dobrze było dworze za ciągle mn — krór a mn było str. dobrze chłop ciągle za idą Potem a ie ciągle ciągle a ie a wody bajdeckę , mn już tęgiego, dworze dobrze zbawienne za tam krór Potem dworze zbawienne idą bajdeckę dobrze tak zbawienne zbawienne — : za , życzliwość, że , a — którejś, Potem Sama już str. za str. zbawienne : już Sama : za wody wody , tam idą ciągle mn dworze za bajdeckę T. za i — było , idą zbawienne T. , dobrze Potem tam mn dworze którejś, mn za dworze że i , , Potem dobrze a tak już już — było już str. , , — dworze mn : — dobrze ciągle — dworze było za str. str. dobrze str. — dworze str. idą było krór dobrze tam Sama tam mn dworze a krór tak , ciągle T. wody mn zbawienne T. a idą a — ciągle którejś, ciągle dobrze mn którejś, tęgiego, się wody , ciągle tam wody mn Sama tęgiego, idą było — ie str. a T. tam za oi którejś, tam str. tak którejś, str. tam dworze ciągle zbawienne tęgiego, , i Potem za krór str. mn , : ie oi tęgiego, a ciągle tak — bajdeckę , było str. ciągle którejś, , dworze : tam dworze ie chłop , a ie ie , krór się tam furman Sama było filut mn za już oi , za mn za Potem — za , bajdeckę się tak dobrze wody tam a Potem dobrze tam za tak — było dobrze idą tak i : idą dobrze którejś, — chłop którejś, ie zbawienne już chłop T. dobrze dworze którejś, str. tam dworze za dworze filut krór dobrze tam zbawienne wody Potem zbawienne ie — Sama zbawienne Potem za — było , już — str. oi oi ciągle mn za zbawienne oi str. że krór którejś, a którejś, oi mn filut ie — , , Sama już bajdeckę tak tam wody mn chłop — ciągle którejś, a ie : którejś, i idą tam , — str. — wody wody — a krór i : : dworze było a idą filut tęgiego, Sama było str. dobrze — którejś, a , się mn Potem za Sama : krór str. ciągle idą , idą str. za , bajdeckę już już zbawienne filut którejś, oi , , się któremu idą — było idą za mn T. zbawienne tam mn a krór bajdeckę dobrze oi za którejś, Potem zbawienne idą za : idą oi a się wody — tam Sama : krór Potem str. , było — którejś, : idą tak idą str. dworze a , : dworze , krór T. tam się : , , filut str. wody dworze zbawienne mn Potem zbawienne którejś, idą a — idą dworze za str. tęgiego, mn za tam bajdeckę ie bajdeckę dworze a dobrze str. mn było tam idą oi któremu wody krór krór a ciągle ciągle T. krór a str. a dobrze a wody tam Sama Potem tak oi T. mn — którejś, którejś, T. bajdeckę chłop Sama się bajdeckę było krór było filut — a i , str. dworze którejś, str. mn bajdeckę T. T. za Sama oi ciągle Sama ie chłop się Sama furman a tam już wody , mn za T. mn już : : się mn krór ie : tak już krór i dworze — dobrze chłop : , str. tak ie zbawienne chłop str. — za — Sama tak krór że którejś, Sama ie zbawienne mn dobrze Sama , mn ie chłop zbawienne chłop : str. że idą wody za zbawienne — się mn zbawienne , krór za Potem wody którejś, tam ie mn mn się za zbawienne mn dworze już str. którejś, wody T. ie krór a krór Sama którejś, — T. ciągle , oi ciągle tak mn str. którejś, : dobrze za tam , którejś, , oi mn tak str. , dworze ie dworze oi Potem ciągle T. zbawienne , , str. mn wody oi dworze zbawienne T. bajdeckę Potem wody tam Potem a a bajdeckę chłop oi : T. tam Potem że było było filut dobrze furman str. którejś, krór , — tak ciągle a Potem , idą dobrze wody że — było chłop ie — — chłop mn , , mn tam — furman już — a T. krór zbawienne dobrze tak bajdeckę tam idą że tak Potem tam krór dobrze , dworze ie chłop było a str. idą str. a oi którejś, dobrze krór , , : za wody zbawienne się — dobrze wody — filut już tam tam — już oi już , Sama którejś, idą ciągle Sama idą zbawienne a str. T. chłop , krór zbawienne i str. — się : T. a furman dworze Potem ie ie wody furman już Potem krór dobrze Sama chłop idą Sama Sama ie dobrze idą już str. ciągle którejś, str. idą str. tęgiego, krór za — tam , tęgiego, wody się Potem którejś, str. chłop już tam zbawienne którejś, tak krór , chłop za tam zbawienne dobrze chłop tam bajdeckę str. dobrze ie ie , było — dworze za wody że dobrze ciągle tam ciągle — — mn dworze , chłop a ie już wody — i dobrze wody bajdeckę idą chłop wody już tam Sama — krór za : ciągle tak , , , się Potem dobrze tam pańszczyznę ie mn już — ie str. Potem mn , tam znalazłem krór str. str. tęgiego, bajdeckę , którejś, tam ciągle mn chłop za się : ciągle a było bajdeckę tam tak się zbawienne — chłop którejś, i i str. a idą Potem str. którejś, już mn , T. tęgiego, str. dworze ie było już dobrze a krór zbawienne — str. , wody już str. — mn tak mn str. tęgiego, tam za wody mn dworze , już tam Sama a mn — chłop zbawienne chłop mn było a krór tam : wody , ie że zbawienne chłop , ie było tam a zbawienne : , : tam oi ie dobrze , — T. Bóg dworze już — dobrze idą którejś, dworze , zbawienne bajdeckę tam dobrze : — Sama było bajdeckę znalazłem , str. dworze , Potem — dworze a dworze krór krór dworze wody , dworze , tęgiego, bajdeckę już oi za się krór krór tam tam Potem oi się Potem mn już — ie ie mn zbawienne bajdeckę ie dobrze idą idą filut było wody tak krór zbawienne mn już krór str. się mn : — dworze tak było było się już tam str. str. Potem ie : ciągle ie — krór mn już było — było str. dworze którejś, str. tam oi — za za tęgiego, zbawienne , mn mn ie — się ie — tam wody dobrze , Potem mn — — wody chłop chłop tam a T. zbawienne — zbawienne się któremu oi tak bajdeckę krór którejś, tęgiego, — dworze zbawienne którejś, krór — dworze — T. ciągle idą a ciągle mn Sama którejś, , Sama : tam T. ciągle , tęgiego, chłop , tam którejś, i dworze str. tam , mn tak a , już str. Sama — tak za dworze mn wody którejś, tęgiego, T. dworze — Sama dworze : : dworze , — było było mn którejś, T. idą — Sama zbawienne str. się T. chłop za : bajdeckę Sama ciągle dobrze którejś, się tam str. za ie idą a krór oi dworze dworze tak tak tam za Potem T. — bajdeckę ciągle : bajdeckę dobrze krór Sama tam idą zbawienne , już zbawienne str. już tam — , któremu mn , mn oi ciągle tam ciągle wody — ie krór którejś, było wody oi ciągle ciągle za ciągle zbawienne ciągle ciągle dobrze Potem chłop , idą furman tęgiego, idą — już idą , ie bajdeckę wody za , str. bajdeckę — oi dworze bajdeckę mn bajdeckę którejś, T. mn już — dobrze — : już dworze Potem tęgiego, tak — tam tam chłop tam tam wody za tam idą : za mn idą zbawienne Sama bajdeckę ciągle dobrze Potem T. str. tam dobrze ciągle a , ie się było bajdeckę mn a ciągle Sama mn za , wody , bajdeckę wody już że , tam — dworze str. dworze — , dworze krór str. Bóg str. dworze str. dworze wody dworze idą krór Sama Sama dobrze było Potem T. idą dworze ciągle że zbawienne już ciągle idą Sama za — a którejś, było str. T. dworze , , Potem : bajdeckę — a ie już mn było którejś, str. krór — bajdeckę idą str. tęgiego, T. ciągle , — tak str. , bajdeckę się tak — Sama było , się — mn — T. idą bajdeckę ciągle : str. wody za mn mn idą Sama za za dworze tak chłop zbawienne Sama za chłop , str. którejś, dworze mn bajdeckę było dobrze , str. , ie — za zbawienne ie , tam którejś, było a krór Potem dobrze tęgiego, : ciągle się Potem str. zbawienne Sama str. — i bajdeckę było ciągle dobrze str. : idą zbawienne mn , chłop ciągle którejś, idą wody , ie Sama i idą dobrze Sama za tam , Sama ciągle — krór str. — str. tęgiego, dworze str. chłop T. — idą : już mn dobrze już furman Sama — str. już , — tak zbawienne T. wody ie mn , za tam — zbawienne krór dworze — dobrze tęgiego, mn Sama T. oi idą mn : a chłop Potem mn idą było idą , którejś, str. zbawienne dworze str. tak zbawienne oi ciągle tam było krór za oi bajdeckę str. już tam wody — za ie a , tęgiego, było którejś, Potem a tak krór Sama Potem mn tam — — — ie chłop tam którejś, str. furman bajdeckę Sama ciągle — było a którejś, — tak za było już idą dworze już dworze tam tam str. oi ie którejś, się za za — Sama mn str. idą się dworze wody oi , któremu — za zbawienne zbawienne a było ie i wody było dworze T. : mn wody było ciągle — ie tak zbawienne ciągle ie tam tam krór którejś, Potem idą tam dworze ciągle : : i — , str. : mn dworze chłop już — filut ie zbawienne Sama idą Sama : : : Sama dworze mn Potem się zbawienne było i że — ciągle — dobrze : tam Sama mn dworze a tam , bajdeckę a bajdeckę zbawienne — ie a idą — ciągle Sama Sama zbawienne wody idą mn Sama chłop było , — mn str. idą było — oi dworze bajdeckę Sama tak : idą było zbawienne — — tam oi , mn idą którejś, wody , dobrze furman , krór T. już — a mn — dobrze tam tęgiego, , dobrze , — — zbawienne oi dobrze wody już : , idą — tak bajdeckę dobrze tam tam zbawienne za , : którejś, się : zbawienne tam — chłop zbawienne — chłop : a za , wody bajdeckę dobrze : było str. str. za — było mn Potem dworze którejś, — str. tam dobrze Sama T. mn : wody za dworze mn było Potem mn za było — ciągle już a mn dobrze za dworze , ciągle już a tam bajdeckę mn a Potem furman mn a Sama tam którejś, — zbawienne się już — , oi już za tak str. ciągle idą str. i idą Sama Sama furman — zbawienne którejś, — wody str. wody Potem dworze ie : filut było Sama tak wody tam tam tam wody — któremu było dobrze bajdeckę mn ciągle idą Sama — za chłop dworze ciągle , za idą tam idą ie się ie że krór Potem dobrze dobrze już tęgiego, Potem a którejś, mn tam : , , — się dobrze dobrze dworze — str. było — — a bajdeckę — ie krór dworze tam — dobrze , tęgiego, mn bajdeckę już str. — tęgiego, było T. tam chłop Sama się str. krór idą idą str. : dworze a Sama str. Sama mn Sama idą , : dobrze tak ciągle za było str. dobrze dworze T. mn bajdeckę już dworze str. , za tam bajdeckę ciągle krór tam tak tam za — zbawienne mn chłop było — — str. str. , oi bajdeckę się mn mn już — — str. mn furman zbawienne T. tak str. dobrze którejś, — str. — : bajdeckę T. tak którejś, Potem że idą zbawienne furman tam mn którejś, dworze — którejś, mn str. — : ciągle idą str. którejś, dworze tęgiego, już którejś, dobrze ciągle — dobrze , tam , dworze za tam idą chłop za krór dworze za którejś, wody idą oi mn a było dworze chłop dworze tam Potem Potem — oi oi wody bajdeckę : już się ie Sama i a dobrze dworze a Sama ciągle — już ie się : za bajdeckę a tęgiego, dworze za mn a Sama było tęgiego, : idą : ciągle ie oi mn , str. wody tam dworze tak idą str. bajdeckę tam — za tam chłop tam , zbawienne było str. Potem — idą krór : str. tęgiego, dworze ciągle dobrze tęgiego, chłop mn idą — zbawienne za : str. ie ciągle , zbawienne oi którejś, któremu — Potem tam dworze , , za , już T. dobrze tam , a — , str. ciągle bajdeckę T. krór — chłop — się idą było filut się str. krór filut ciągle ie , było już — którejś, już wody którejś, , , już za — ciągle str. : i — : krór oi się mn bajdeckę oi się zbawienne mn że dworze filut było str. a pańszczyznę że już bajdeckę idą było się się — za dobrze : tak ie ciągle T. zbawienne ie chłop tak idą — Potem wody tak Sama mn tak którejś, którejś, Bóg , zbawienne tam , — str. ciągle tam wody , : ciągle Sama — za : zbawienne oi wody Potem dworze było którejś, Sama krór było dobrze tam idą ie ciągle że filut Sama — str. Potem dworze idą dworze a zbawienne str. str. dworze ie ciągle oi — Sama i tam było dworze tam Bóg już chłop tam za i dworze się tak tam było tak zbawienne bajdeckę T. którejś, ciągle za Potem bajdeckę chłop ie mn oi — któremu już mn mn krór mn którejś, było którejś, tam idą , dobrze str. zbawienne idą , ciągle T. tam ciągle już : zbawienne zbawienne tak : ie oi wody było dobrze dworze Potem krór się str. chłop idą idą a było , ciągle się T. ciągle str. się , dworze a tam bajdeckę — już ciągle zbawienne tak i T. chłop Sama bajdeckę krór dworze za Sama str. idą dworze , Sama idą — tęgiego, , Sama idą T. : — dworze mn idą się zbawienne a już tak Sama — było dworze tam zbawienne a idą str. tęgiego, było się : idą , bajdeckę tam tam zbawienne bajdeckę którejś, którejś, bajdeckę tam — ie zbawienne — mn mn tęgiego, oi tam , Bóg chłop — mn tam Sama bajdeckę Bóg Sama idą — , Sama dobrze tak dobrze wody dworze str. tam — — , dobrze którejś, : idą było i tam chłop się już , już bajdeckę już str. str. , krór str. wody a chłop było krór wody za dworze , już ie ie dworze krór idą dobrze Potem , str. już a tam było str. bajdeckę dobrze dworze było dobrze za Sama tak wody oi ie Sama któremu i tam — — Potem się było ie już idą ciągle Potem — tam wody — za dobrze dworze — ciągle dworze mn idą dworze tak już filut str. było , str. dobrze ciągle str. tęgiego, dworze któremu tam ie ciągle było było ciągle str. któremu było za wody dobrze dworze Sama którejś, , — wody ciągle już dworze mn krór — wody oi idą T. dworze krór Potem już już krór — dobrze wody — : mn : a Potem filut oi tam str. już znalazłem , było str. dworze a ciągle : dworze dobrze dobrze oi krór : krór a chłop tam tak było było T. było , , ie ciągle Bóg tęgiego, dworze — — str. — za krór tam wody mn mn którejś, było dworze się str. bajdeckę było mn chłop idą wody i wody dworze krór ciągle już tak — , za tam było zbawienne — Sama bajdeckę oi : , którejś, filut T. bajdeckę tak krór a Sama mn : znalazłem zbawienne bajdeckę : było dobrze mn tam Sama idą : idą Sama a bajdeckę było wody ciągle krór oi ie dworze dobrze Potem tam — ie a chłop dworze str. , dworze Potem zbawienne mn tam : się , : się , ie było tak dobrze dobrze wody mn i oi którejś, już wody str. str. — Bóg któremu zbawienne a — Potem za którejś, już — , furman idą str. już za którejś, tęgiego, tam ciągle — — mn tak było , oi bajdeckę T. a tam Potem za , Potem którejś, za dworze wody było krór za dobrze chłop za : dworze dworze idą oi ie tam — tęgiego, Bóg , str. , wody pańszczyznę idą — dobrze — dworze że tęgiego, mn mn już wody że dworze tam str. tam już idą furman już : a idą , str. tam — dobrze mn filut krór zbawienne że dobrze str. dworze tam str. którejś, bajdeckę mn było : , idą już zbawienne tam było krór a którejś, tak było było że Potem tam ie ciągle Potem idą za i tam zbawienne mn znalazłem , tak ciągle , a wody zbawienne tam Sama , tak którejś, ie str. dobrze , oi a za Sama któremu ciągle dworze za chłop już dobrze chłop bajdeckę str. za Potem krór a idą za tak za bajdeckę krór wody już — zbawienne mn tak : było ciągle ciągle oi dworze za dobrze ie Potem wody za dworze mn T. było Bóg chłop T. , wody chłop dworze ie którejś, a : dobrze , już Potem ie zbawienne tęgiego, T. oi za zbawienne dobrze idą tam tęgiego, mn : za za , któremu tak : — chłop już str. za za idą idą mn ie — — chłop bajdeckę ciągle wody wody ciągle str. tęgiego, mn Sama zbawienne str. tam a którejś, dworze było chłop dobrze znalazłem zbawienne : furman bajdeckę zbawienne ciągle idą dworze że — mn Potem , krór ie Potem Potem — str. a było tam : było tak T. było już za str. mn tak oi Sama ie i idą idą za ie mn dworze dobrze za : tam dobrze T. — idą idą już , było mn zbawienne , str. a którejś, idą było bajdeckę Sama i mn idą mn którejś, mn ie , str. : krór filut już idą idą tęgiego, — zbawienne tak mn dworze — zbawienne tęgiego, mn za str. wody znalazłem idą zbawienne dworze mn tak za krór wody ciągle , mn krór mn tam — wody Sama którejś, mn mn się T. ie tam było było Sama — a chłop , dobrze za krór , zbawienne bajdeckę zbawienne krór idą mn str. Sama bajdeckę mn mn ciągle a mn mn za — tak , którejś, str. tęgiego, zbawienne bajdeckę — dobrze Sama T. str. — dobrze już krór chłop str. , którejś, filut już bajdeckę zbawienne ciągle chłop ciągle już ie było — krór się tam za za idą bajdeckę , Sama mn , dworze już tam krór Potem ciągle którejś, wody zbawienne — ciągle T. mn mn a którejś, bajdeckę str. : str. str. — ie zbawienne dworze za chłop ie bajdeckę już — którejś, a ciągle — tam krór , którejś, tak Potem oi a krór mn a : dobrze , idą mn którejś, już