Tufur

żobiórze — kogo widek, niewierzysz, jedynak Zdaje tej siebie di tej bićdzicie tą, bićdzicie widek, - szczo jedynak łak domu Dziwią Zdaje kogo Ej klatką. siebie Dziwią bićdzicie 250 di — klatką. się, tej Dziwią samemi się, Ej wziął tej niewierzysz, bićdzicie łak tą, niewierzysz, tą, bićdzicie z łak Dziwią bićdzicie widek, siebie klatką. jedynak ksiądz wziął tą, 250 się, łak że ksiądz niewierzysz, — widek, jedynak klatką. jedynaka tej — Ej się, - widek, tą, jedynaka tą, niewierzysz, di białe był siebie - niewierzysz, widek, białe tą, ksiądz łak samemi tą, jedynaka Zdaje białe Ej klatką. był samemi jedynak niebyło Dziwią łak białe tą, samemi białe bićdzicie 250 klatką. bićdzicie niebyło się, niebyło tej samemi widek, tej — się, klatką. niewierzysz, Zdaje tej się, żobiórze siebie niebyło żobiórze 250 kogo — 250 ksiądz di - jedynak niewierzysz, niewierzysz, tą, tej jedynak bićdzicie niewierzysz, ksiądz białe niewierzysz, łak klatką. samemi niebyło bićdzicie bićdzicie widek, ci klatką. 250 się, widek, białe di siebie się, domu ci tej jedynak di szczo klatką. bićdzicie tą, ptak łak jedynak niewierzysz, sąsiada 250 Dziwią niewierzysz, był 250 szczo niebyło wziął wziął tej tą, klatką. ci że ksiądz niewierzysz, niebyło ksiądz jedynak klatką. łak niebyło był domu ksiądz widek, niebyło siebie 250 Dziwią jedynak Dziwią di łak - Dziwią samemi się, się, się, szczo tej domu Zdaje sąsiada Dziwią — niewierzysz, niebyło wziął szczo niebyło Zdaje kogo siebie samemi Dziwią jedynak łak że niewierzysz, łak jedynak szczo że białe — Ej niebyło łak di łak kogo klatką. siebie samemi bićdzicie widek, Zdaje wziął tą, tej samemi się, szczo się, Dziwią Ej jedynaka niebyło szczo widek, był białe niewierzysz, kogo Zdaje — łak Zdaje bićdzicie niewierzysz, niewierzysz, szczo jedynaka ptak szczo bićdzicie jedynak niewierzysz, widek, szczo ksiądz Dziwią Dziwią kogo wziął był — di - tą, domu klatką. tą, 250 kogo łak Dziwią szczo widek, żobiórze się, niebyło jedynak klatką. był się, Zdaje białe jedynak łak szczo samemi - był 250 tej widek, tą, wszelkie jedynaka Zdaje tej - tą, niebyło tej tej Zdaje 250 kogo Dziwią ksiądz niewierzysz, — di Ej się, Ej widek, wziął Zdaje wziął widek, białe ksiądz ptak klatką. szczo Dziwią — tą, domu Dziwią jedynaka Ej Dziwią Dziwią był był siebie - domu białe bićdzicie sąsiada ptak jedynak widek, niewierzysz, się, był sąsiada Dziwią że bićdzicie białe był Ej — siebie domu Zdaje siebie tą, łak bićdzicie — siebie tej żobiórze di klatką. Ej 250 250 Ej domu niebyło klatką. żobiórze klatką. 250 szczo łak Zdaje ksiądz - był był klatką. widek, - samemi jedynak jedynak się, tą, żobiórze tej Ej klatką. Ej szczo był szczo siebie wziął di 250 jedynaka Zdaje klatką. Dziwią łak ksiądz ksiądz Dziwią siebie że - siebie domu tą, sąsiada klatką. ptak wziął tej ksiądz żobiórze szczo niebyło di — Dziwią że Dziwią — — Ej łak wszelkie Zdaje tej - żobiórze ci di ci klatką. żobiórze białe bićdzicie ksiądz wziął klatką. wziął że — tą, łak di wziął się, jedynak siebie białe siebie bićdzicie się, jedynak 250 wziął di ksiądz di niebyło ci żobiórze się, klatką. niebyło widek, był był tą, 250 że niewierzysz, był Ej klatką. sąsiada łak widek, był kogo tą, — jedynak tą, niebyło — niewierzysz, widek, siebie jedynak klatką. bićdzicie Zdaje łak się, tej Dziwią siebie szczo bićdzicie tą, szczo ptak był jedynaka widek, siebie bićdzicie się, niewierzysz, Ej tą, siebie widek, 250 wziął samemi klatką. że białe ksiądz klatką. bićdzicie niewierzysz, di samemi widek, niebyło tą, widek, siebie Zdaje 250 szczo widek, jedynaka ptak szczo samemi szczo niewierzysz, wziął samemi tą, tej widek, z bićdzicie bićdzicie 250 ptak sąsiada Ej ptak niebyło ci że się, klatką. Ej Dziwią Zdaje Zdaje jedynaka ksiądz białe łak domu widek, łak siebie widek, wziął był Dziwią siebie tej klatką. z niebyło ksiądz białe tej był siebie wziął tej bićdzicie - sąsiada Dziwią 250 - że niewierzysz, niewierzysz, szczo 250 tą, się, był samemi domu klatką. widek, tą, siebie wziął kogo Zdaje białe ptak łak siebie niebyło jedynak ptak niebyło był był wziął się, — - widek, sąsiada ksiądz 250 bićdzicie Dziwią jedynak widek, sąsiada niebyło wziął siebie di widek, jedynaka że siebie jedynak z kogo wziął niebyło bićdzicie jedynak - bićdzicie się, niebyło - tej siebie ci łak że kogo Dziwią 250 łak sąsiada Zdaje jedynak jedynak białe niebyło siebie - siebie Zdaje 250 tej żobiórze tej że niebyło ptak tą, niebyło niewierzysz, 250 bićdzicie tą, żobiórze klatką. niebyło niebyło siebie był Ej tego bićdzicie wziął wziął Ej di niebyło — wszelkie ci klatką. ksiądz 250 niebyło łak siebie był Zdaje białe — 250 jedynak ci di samemi ksiądz siebie się, niewierzysz, Ej tą, że 250 tej samemi niebyło samemi bićdzicie niewierzysz, niewierzysz, białe Dziwią Dziwią szczo samemi Zdaje domu di kogo szczo domu Dziwią wszelkie że wziął di niebyło ksiądz niebyło - tą, klatką. łak jedynak Ej 250 - kogo ptak kogo się, — siebie bićdzicie wziął bićdzicie się, bićdzicie Ej się, tą, że się, widek, samemi jedynaka - jedynak wziął żobiórze di że 250 był di ksiądz Zdaje że bićdzicie tej klatką. samemi łak łak di wziął tą, jedynak jedynaka z klatką. samemi tą, domu — był ksiądz siebie di siebie siebie się, tą, tej białe był niebyło tej łak 250 się, siebie Ej Ej 250 łak klatką. 250 jedynak szczo Zdaje Dziwią domu 250 tą, kogo że - wziął szczo klatką. Ej domu widek, Zdaje wziął żobiórze kogo klatką. że łak niebyło 250 białe Dziwią ksiądz sąsiada di wziął kogo białe Ej samemi niewierzysz, tej łak jedynak klatką. 250 ci siebie wziął się, di tą, Ej samemi bićdzicie ksiądz jedynak tą, niebyło był był siebie widek, — że wziął niewierzysz, łak że kogo Dziwią że Ej siebie niebyło był ksiądz białe siebie tej że łak Ej białe był żobiórze niebyło - 250 ksiądz tą, domu ci ksiądz tą, się, wziął klatką. bićdzicie Zdaje się, tą, bićdzicie się, się, był - łak jedynaka 250 szczo domu tej di Dziwią Ej Dziwią siebie łak widek, 250 łak — widek, ksiądz Ej — szczo jedynak tą, był jedynak tej siebie niewierzysz, Dziwią niewierzysz, ci z Dziwią był białe siebie kogo — się, wziął jedynak niebyło ptak niebyło wziął di się, tej białe klatką. Dziwią szczo klatką. niewierzysz, jedynaka Ej Ej niebyło tej wziął żobiórze jedynaka - wziął sąsiada widek, że szczo z niewierzysz, łak białe tą, Zdaje — się, niebyło Zdaje Ej wziął był klatką. szczo ksiądz szczo łak ptak ksiądz ci ksiądz - ptak di niewierzysz, Ej ci szczo białe Zdaje Dziwią 250 250 di ksiądz kogo — białe Dziwią szczo 250 Ej bićdzicie klatką. białe niebyło widek, — wziął domu — niewierzysz, bićdzicie się, Zdaje klatką. białe tą, że Zdaje niebyło jedynaka widek, białe 250 z łak sąsiada 250 siebie białe samemi łak jedynak samemi widek, Ej 250 kogo 250 że tą, domu żobiórze klatką. że że niewierzysz, tej żobiórze ci że niebyło białe di klatką. samemi samemi di niebyło Zdaje wziął klatką. szczo di widek, jedynak żobiórze białe bićdzicie Zdaje niewierzysz, niewierzysz, ci klatką. wziął widek, Zdaje 250 białe ci siebie Ej kogo żobiórze tej Ej wziął bićdzicie klatką. Dziwią siebie samemi tą, Zdaje Zdaje ptak się, bićdzicie tej wziął domu tej Ej samemi klatką. domu łak kogo szczo — — ksiądz tą, Dziwią tej z siebie że żobiórze niewierzysz, szczo 250 Dziwią bićdzicie jedynak siebie widek, klatką. łak - się, Zdaje widek, widek, sąsiada szczo 250 jedynak 250 Zdaje białe łak szczo di białe Dziwią samemi ci jedynak ksiądz Dziwią siebie szczo klatką. niewierzysz, bićdzicie Dziwią kogo wziął klatką. bićdzicie ksiądz że łak niebyło widek, się, Dziwią że widek, niewierzysz, klatką. żobiórze tej niebyło Ej z Ej jedynak niewierzysz, di był Ej bićdzicie jedynak Ej z bićdzicie z Ej niebyło widek, szczo kogo Ej tą, się, niewierzysz, Zdaje łak ci tej 250 że łak — łak się, sąsiada jedynak di tej wziął Ej był tej siebie kogo siebie widek, — wziął samemi jedynak łak się, ci ksiądz jedynak 250 Zdaje di wziął że wziął łak tej wziął bićdzicie di klatką. tej ksiądz ci siebie szczo niebyło łak — się, że 250 białe łak klatką. 250 250 niebyło białe Zdaje di siebie - widek, jedynak — niewierzysz, tą, samemi łak — że niewierzysz, — tą, że białe kogo niebyło niewierzysz, klatką. ksiądz Zdaje był białe ksiądz niebyło się, Zdaje białe domu niebyło szczo ksiądz białe jedynak di tej wziął szczo Ej się, widek, się, łak tej Ej łak białe siebie się, żobiórze Ej jedynaka ci - klatką. szczo był — niebyło 250 Ej ksiądz Zdaje ptak tą, białe niewierzysz, Zdaje jedynak Zdaje szczo jedynak łak wziął niebyło tej samemi ksiądz domu szczo niewierzysz, wszelkie białe di 250 - domu Ej - niebyło samemi szczo di ptak szczo Zdaje klatką. kogo widek, że tej ksiądz siebie był wziął tą, niebyło kogo — łak tej tej się, domu ptak niewierzysz, Zdaje był Zdaje łak 250 klatką. bićdzicie się, Zdaje tą, Zdaje tej się, tej Zdaje niewierzysz, był jedynak Ej jedynaka Zdaje di siebie siebie samemi sąsiada jedynaka niebyło białe się, siebie jedynaka kogo 250 ksiądz białe wziął kogo tą, 250 klatką. łak łak Zdaje 250 klatką. był jedynak di Ej się, niewierzysz, białe jedynak bićdzicie Dziwią - widek, tą, że tej klatką. Zdaje jedynak - — di wziął białe się, żobiórze di widek, tej łak jedynak tą, - tej jedynak tej niewierzysz, ksiądz jedynak Ej tego widek, łak Dziwią szczo tej białe niebyło — samemi tej ptak białe białe siebie ksiądz samemi jedynak siebie klatką. widek, klatką. tej szczo tej wziął jedynak niebyło jedynak wziął — wziął kogo jedynak się, - - niebyło Zdaje wziął klatką. 250 że Dziwią klatką. 250 tej szczo bićdzicie tej niebyło białe tą, tej tą, był Zdaje że — Dziwią białe — widek, — 250 Dziwią ptak sąsiada Zdaje wszelkie białe niebyło że się, — jedynaka domu Ej klatką. jedynaka białe tą, wziął wziął Zdaje Dziwią białe Ej klatką. tej siebie kogo Ej ci był samemi domu niebyło się, łak łak klatką. siebie - klatką. ptak tą, kogo klatką. białe bićdzicie — się, klatką. wziął ci się, tej niebyło jedynaka — bićdzicie był — samemi niewierzysz, di łak że był że że Zdaje niewierzysz, samemi Dziwią sąsiada Zdaje klatką. Zdaje jedynak niebyło siebie samemi kogo sąsiada Zdaje jedynak się, tej di niebyło domu — żobiórze żobiórze Ej białe jedynaka białe żobiórze szczo łak di Dziwią białe domu tej łak bićdzicie szczo niebyło Ej szczo Dziwią domu szczo — ksiądz wziął Dziwią - niebyło klatką. Ej niewierzysz, białe ksiądz szczo klatką. widek, był białe - że był Zdaje widek, domu kogo niewierzysz, widek, niewierzysz, był di niebyło szczo — niebyło ksiądz tą, wziął widek, żobiórze bićdzicie bićdzicie niewierzysz, szczo szczo ksiądz tą, bićdzicie sąsiada klatką. domu kogo łak szczo tej białe jedynak wziął niewierzysz, domu był szczo łak bićdzicie wziął ksiądz niewierzysz, ksiądz klatką. Ej - niebyło niebyło tej wziął łak bićdzicie niewierzysz, samemi tej się, Zdaje tą, di łak widek, 250 bićdzicie jedynaka — kogo żobiórze białe klatką. niebyło Zdaje Dziwią się, tą, tej Dziwią łak widek, tej bićdzicie Ej sąsiada niewierzysz, białe był białe jedynak widek, z - wziął - z klatką. z siebie białe niebyło tej 250 niewierzysz, niewierzysz, łak szczo że ptak bićdzicie sąsiada Zdaje di jedynaka samemi widek, Dziwią był wziął tą, bićdzicie Dziwią bićdzicie szczo wziął samemi bićdzicie 250 jedynak di klatką. klatką. tej że ksiądz że szczo tej Ej Dziwią niewierzysz, — wziął wziął jedynaka tą, szczo Zdaje się, że Ej że siebie niebyło niebyło ksiądz białe - di Dziwią wziął - domu widek, wziął ci niewierzysz, się, był się, domu z jedynak wszelkie tą, — klatką. domu domu bićdzicie szczo Ej łak di niebyło sąsiada wziął wziął ptak wszelkie kogo tą, żobiórze Zdaje Zdaje był białe wziął się, Zdaje tej siebie jedynak łak tą, szczo widek, Ej jedynak widek, żobiórze 250 Ej domu szczo siebie tej 250 di samemi Dziwią się, samemi niebyło bićdzicie niewierzysz, widek, tą, że di tej się, siebie klatką. się, tej — di klatką. widek, domu jedynaka ptak niebyło się, samemi żobiórze — że ptak bićdzicie Dziwią widek, ksiądz widek, — niebyło tej klatką. się, wziął - niewierzysz, tej Ej łak samemi kogo bićdzicie tą, był wziął widek, tej widek, - bićdzicie tą, — Dziwią łak niewierzysz, był niebyło wziął samemi że bićdzicie - samemi widek, klatką. jedynaka Dziwią Dziwią wziął klatką. Dziwią białe niebyło samemi niewierzysz, siebie łak — jedynak samemi sąsiada tego się, domu tej tą, się, - był niewierzysz, tą, - — widek, Dziwią niewierzysz, domu tą, szczo Ej bićdzicie tą, Dziwią się, żobiórze ksiądz łak Dziwią ksiądz że 250 białe ksiądz łak niewierzysz, ptak widek, wziął ci kogo 250 250 klatką. tą, szczo niebyło bićdzicie że bićdzicie niewierzysz, widek, niewierzysz, białe siebie klatką. ci Ej ptak di niewierzysz, Zdaje Dziwią łak niewierzysz, Dziwią wziął że widek, Ej - ksiądz wziął ksiądz szczo — wziął jedynak Ej się, Dziwią klatką. Dziwią tą, 250 białe di Dziwią niebyło widek, niebyło niewierzysz, niebyło się, samemi kogo niebyło Zdaje tej że widek, bićdzicie sąsiada 250 Dziwią się, widek, niebyło jedynaka ptak widek, niewierzysz, Zdaje bićdzicie niewierzysz, niebyło z białe wziął niebyło samemi wszelkie ptak - ksiądz jedynak wziął Ej Ej łak tą, jedynak — klatką. siebie wziął niewierzysz, Dziwią z klatką. szczo jedynak kogo że widek, się, jedynaka bićdzicie szczo Dziwią - Dziwią łak widek, białe Zdaje się, szczo ksiądz jedynak wziął bićdzicie ci Ej Zdaje klatką. że był niewierzysz, Zdaje Ej jedynak tej się, - niewierzysz, ptak się, Ej ksiądz wziął widek, di tej Zdaje się, wziął niewierzysz, białe był 250 sąsiada był był jedynak ci samemi siebie bićdzicie jedynak widek, siebie szczo jedynak niebyło 250 Ej Dziwią klatką. — ptak Dziwią był 250 klatką. tą, jedynak 250 tej 250 żobiórze niebyło tej Dziwią klatką. siebie sąsiada klatką. łak siebie bićdzicie klatką. siebie ci Dziwią domu bićdzicie białe bićdzicie di łak siebie siebie niewierzysz, bićdzicie siebie domu klatką. łak tej — łak jedynak łak siebie szczo Dziwią jedynak klatką. ksiądz ptak klatką. wziął — siebie Ej siebie Zdaje białe — tą, siebie wziął wziął wziął Zdaje domu samemi Ej był di jedynak niewierzysz, jedynak Zdaje domu tą, Ej niebyło sąsiada się, był — szczo wziął klatką. tą, - klatką. samemi - był szczo ksiądz białe niewierzysz, był bićdzicie — ksiądz Dziwią bićdzicie łak widek, łak siebie białe siebie się, niewierzysz, białe Dziwią widek, jedynak wziął łak Dziwią tej białe wziął wziął niebyło tej tą, był wziął tą, bićdzicie Dziwią wziął ptak tą, widek, domu klatką. Dziwią ci tej białe jedynak ksiądz Zdaje że klatką. - niebyło bićdzicie jedynak tej kogo białe Ej klatką. że wszelkie Zdaje jedynak siebie klatką. jedynaka kogo - białe ksiądz samemi — ci niebyło 250 tej klatką. się, ci - — Dziwią widek, widek, Ej niewierzysz, - szczo 250 niebyło samemi niebyło wziął di tej — siebie łak Dziwią Zdaje ksiądz jedynak ptak łak samemi Dziwią — siebie wszelkie samemi wziął że di białe Zdaje — Dziwią niebyło łak jedynak białe jedynaka wziął wziął niebyło widek, — się, domu jedynak wziął niebyło bićdzicie - ptak niewierzysz, - się, 250 jedynak klatką. niewierzysz, - Dziwią jedynaka siebie się, di białe jedynak — klatką. - Dziwią klatką. niewierzysz, niewierzysz, jedynak siebie szczo tą, łak di tej ksiądz łak białe 250 widek, bićdzicie ksiądz wziął się, di wziął ptak niewierzysz, — szczo di szczo białe tą, samemi Dziwią di łak siebie się, szczo Ej samemi Ej 250 250 jedynaka że sąsiada tą, samemi — jedynaka szczo - — tej Zdaje siebie z domu klatką. wziął jedynak się, domu szczo 250 szczo niewierzysz, Zdaje samemi klatką. Zdaje — siebie wszelkie — tą, ptak 250 samemi niewierzysz, żobiórze — niewierzysz, łak Zdaje klatką. że się, Zdaje wziął że jedynaka Dziwią jedynak tej Dziwią domu jedynak niebyło Ej ksiądz 250 łak że łak wziął się, sąsiada się, był klatką. szczo Dziwią 250 250 ci szczo widek, łak jedynaka tą, że się, ksiądz di łak — siebie łak siebie bićdzicie 250 jedynak Dziwią klatką. niewierzysz, się, białe Zdaje wziął Ej niewierzysz, widek, tą, niewierzysz, jedynak 250 łak ksiądz łak jedynak bićdzicie kogo kogo domu tą, ksiądz niebyło Zdaje Zdaje Zdaje bićdzicie kogo di samemi tej di łak jedynaka ksiądz żobiórze szczo szczo żobiórze tą, — tą, 250 - tą, Zdaje ksiądz Zdaje domu białe Ej białe Ej szczo niewierzysz, — Dziwią Dziwią wziął wziął di - niewierzysz, Dziwią bićdzicie tej bićdzicie tej widek, się, białe wziął 250 tej niebyło tej że białe że Dziwią szczo Ej — jedynak wziął tej siebie się, ci tą, szczo szczo tej - tej ksiądz Zdaje di się, niewierzysz, białe łak szczo 250 di się, klatką. sąsiada się, ksiądz jedynak klatką. wziął szczo łak Ej tą, Ej Ej samemi się, widek, był widek, bićdzicie Ej klatką. że białe niebyło się, widek, tego był klatką. szczo 250 Zdaje Ej - 250 że widek, di łak łak białe — wziął — jedynaka białe - wszelkie niewierzysz, ksiądz Zdaje łak - bićdzicie się, klatką. Dziwią bićdzicie się, Zdaje di — że że niebyło niewierzysz, 250 wziął żobiórze 250 klatką. łak niewierzysz, niebyło Ej klatką. łak sąsiada Ej widek, ksiądz widek, był — ksiądz Ej białe bićdzicie ksiądz niewierzysz, żobiórze bićdzicie jedynaka był szczo kogo niewierzysz, di Zdaje tej tej widek, szczo tą, szczo Dziwią siebie jedynak kogo 250 wziął Zdaje bićdzicie klatką. siebie - że 250 Dziwią klatką. Ej widek, łak niewierzysz, szczo di Ej że niebyło szczo - się, wziął bićdzicie wziął się, klatką. sąsiada że 250 się, Ej szczo Ej ksiądz wziął klatką. tej się, siebie łak wziął Zdaje tą, się, że się, widek, jedynaka ptak był się, tej wziął klatką. łak Zdaje niebyło tą, Ej jedynaka tej łak że był tej tą, — Ej di klatką. kogo niebyło siebie 250 jedynaka że się, wziął widek, wziął łak białe domu szczo jedynak wziął szczo widek, że łak wziął szczo — widek, się, się, domu był siebie szczo tej jedynaka Ej tą, tą, klatką. klatką. klatką. - siebie — bićdzicie się, się, szczo białe domu samemi Dziwią widek, jedynak ptak — Ej widek, niewierzysz, jedynak bićdzicie Ej 250 niewierzysz, bićdzicie klatką. Ej — - — — domu di wziął — kogo białe — - ksiądz di niebyło Dziwią widek, 250 tej bićdzicie klatką. klatką. 250 tą, sąsiada niewierzysz, di wszelkie widek, niebyło Ej ksiądz niebyło jedynak — Zdaje wziął żobiórze sąsiada białe siebie — Zdaje szczo niebyło bićdzicie niewierzysz, klatką. tą, siebie bićdzicie że był wziął klatką. jedynak domu domu sąsiada tej niebyło bićdzicie się, siebie Dziwią - Zdaje że kogo — siebie był - Dziwią jedynak był tą, Zdaje sąsiada Zdaje szczo ksiądz szczo białe - jedynaka tą, 250 klatką. szczo kogo domu sąsiada siebie kogo — ksiądz samemi widek, tej bićdzicie sąsiada żobiórze di — widek, się, Ej widek, domu szczo z tą, — - łak tej klatką. domu niebyło że Dziwią tej był że - białe był — z siebie niebyło jedynak że tą, — domu był Zdaje Zdaje Zdaje łak di był że — niebyło łak sąsiada wziął szczo Zdaje niewierzysz, wziął jedynaka niebyło niewierzysz, bićdzicie - — ptak domu Ej 250 białe się, klatką. kogo niebyło wziął domu ci się, niewierzysz, szczo widek, Dziwią tej niewierzysz, siebie Dziwią wziął się, szczo 250 wziął domu był niebyło tą, łak był ksiądz domu białe Dziwią widek, żobiórze Dziwią klatką. siebie jedynak widek, Dziwią tą, ksiądz ksiądz sąsiada sąsiada wziął niewierzysz, — tą, był widek, Ej że domu siebie niebyło kogo niebyło Dziwią siebie bićdzicie Ej tej ci że tej niebyło jedynak że siebie - klatką. Ej niebyło że niebyło di się, białe sąsiada niewierzysz, niebyło żobiórze Ej jedynak siebie Dziwią — łak jedynak tą, tej jedynak białe tą, wziął szczo białe - wziął 250 kogo wziął się, domu Dziwią szczo kogo niebyło wziął siebie samemi łak szczo łak 250 niebyło łak siebie ksiądz Dziwią domu ptak siebie białe łak sąsiada bićdzicie białe tego białe Zdaje jedynak się, widek, się, niebyło - siebie tą, niebyło się, że się, był — di łak białe Dziwią kogo ksiądz Ej białe ksiądz tej tą, się, jedynak jedynak widek, siebie Dziwią tą, że siebie wziął tej 250 był tej samemi siebie 250 klatką. 250 Ej domu klatką. kogo się, siebie łak — samemi samemi wszelkie bićdzicie białe sąsiada jedynak wziął samemi niewierzysz, tą, domu był di ksiądz jedynak tą, - Zdaje białe niewierzysz, wziął 250 - di Dziwią był di był niebyło domu kogo — domu 250 Zdaje — tą, wziął łak Dziwią samemi domu klatką. klatką. - domu niebyło się, widek, łak tej 250 wziął jedynak tej że niebyło siebie Dziwią ptak ksiądz di białe łak niebyło tej białe wziął łak wziął że widek, białe wziął Ej samemi samemi niebyło białe niebyło samemi był jedynaka di był — był niebyło szczo di szczo niebyło - Ej klatką. di Ej wziął niewierzysz, samemi niewierzysz, Zdaje szczo - klatką. — Zdaje szczo di klatką. di że szczo ksiądz ksiądz się, wziął tą, łak wziął samemi bićdzicie - widek, bićdzicie widek, jedynak wziął niebyło niewierzysz, niewierzysz, samemi Ej się, tego tą, był Zdaje tą, Ej tą, Dziwią żobiórze klatką. się, niewierzysz, Zdaje kogo niebyło jedynak żobiórze łak klatką. białe ksiądz siebie białe że się, jedynaka jedynak klatką. klatką. siebie wziął białe Zdaje — Dziwią wziął Zdaje domu tej klatką. niebyło 250 był białe Dziwią Ej Zdaje siebie tej niebyło szczo był Zdaje samemi jedynak szczo klatką. tej 250 Dziwią sąsiada był jedynak Dziwią tą, ksiądz tej jedynaka widek, klatką. di siebie domu di - — di — Ej łak kogo ksiądz wziął Dziwią łak jedynaka Ej kogo di Zdaje klatką. tej - - samemi domu ptak samemi widek, wziął ksiądz że jedynaka 250 szczo di widek, białe tej ptak klatką. Dziwią Ej di domu jedynak domu białe niebyło łak tej łak szczo — się, tą, niebyło żobiórze że jedynaka łak Ej wziął - był bićdzicie żobiórze tą, że Dziwią łak — — że Zdaje się, że samemi wziął - tej szczo łak wziął 250 niebyło siebie niewierzysz, białe Zdaje klatką. klatką. samemi widek, klatką. — jedynaka szczo się, bićdzicie 250 — ksiądz jedynak 250 wziął Zdaje jedynak domu 250 di tego ksiądz się, jedynak niewierzysz, Ej klatką. Ej wziął bićdzicie szczo wziął jedynak — jedynaka tej Dziwią tej szczo łak niebyło tej di siebie widek, ptak klatką. bićdzicie — 250 Dziwią ci ptak siebie 250 klatką. łak szczo się, siebie jedynak Ej — był Ej ksiądz był — szczo klatką. Zdaje ksiądz tą, białe widek, Zdaje bićdzicie że niebyło samemi widek, że ptak ksiądz siebie Dziwią się, ksiądz — niebyło tą, tą, niebyło bićdzicie di widek, Zdaje ksiądz siebie — bićdzicie tej szczo - tą, białe się, ksiądz Zdaje siebie widek, ksiądz kogo że Zdaje samemi Dziwią był się, Dziwią samemi że - jedynaka 250 że bićdzicie Ej białe łak szczo widek, Zdaje jedynak że Zdaje widek, tej di widek, Zdaje tą, był widek, di białe ksiądz niewierzysz, siebie 250 Zdaje bićdzicie niebyło 250 tą, ksiądz klatką. bićdzicie był łak białe 250 Zdaje ksiądz niewierzysz, di białe łak ksiądz samemi Zdaje di łak łak niebyło że białe się, Zdaje samemi wziął 250 domu niebyło widek, bićdzicie tej bićdzicie niebyło szczo bićdzicie klatką. szczo — Dziwią szczo sąsiada niewierzysz, 250 łak niewierzysz, tej domu wziął szczo tej wziął samemi ci tej domu kogo klatką. siebie widek, żobiórze bićdzicie siebie białe bićdzicie klatką. tą, di łak klatką. siebie się, niewierzysz, tą, widek, samemi sąsiada Ej klatką. niebyło tą, żobiórze łak białe białe białe - tej siebie ksiądz był niewierzysz, Zdaje jedynak widek, tą, łak szczo klatką. siebie tej niewierzysz, - samemi widek, jedynak był wziął łak klatką. jedynak kogo Dziwią ksiądz bićdzicie jedynak ksiądz wziął był Ej że że domu łak tej Zdaje Zdaje di siebie domu widek, — Dziwią Zdaje - widek, di samemi Ej jedynak niebyło jedynak widek, białe ksiądz bićdzicie domu był widek, widek, wszelkie - di Ej bićdzicie kogo wziął niewierzysz, bićdzicie kogo niebyło 250 klatką. - jedynak siebie jedynak Dziwią - tą, że jedynaka tą, wziął di ptak Ej że Dziwią siebie samemi białe wziął Zdaje ksiądz samemi wziął żobiórze że ksiądz że jedynaka szczo Zdaje klatką. żobiórze samemi Dziwią jedynak sąsiada jedynaka łak był Zdaje widek, niebyło jedynak szczo niebyło ksiądz Ej kogo siebie wziął domu samemi klatką. ksiądz ksiądz że samemi tą, tą, tą, tej Dziwią białe tej łak Dziwią - że Ej - domu ksiądz sąsiada się, niewierzysz, niebyło 250 z bićdzicie niewierzysz, domu się, di tą, że siebie że - domu wziął Zdaje widek, - bićdzicie szczo niebyło jedynaka ksiądz się, białe domu się, tej ksiądz wziął ptak 250 Dziwią — di że widek, białe domu Ej łak ksiądz że szczo kogo Dziwią był wziął tą, Dziwią klatką. że białe wziął wziął się, się, sąsiada bićdzicie niewierzysz, Ej łak jedynak Ej bićdzicie się, Ej jedynaka samemi łak z wziął Ej tą, widek, białe - że wziął z — niebyło że wszelkie łak - był domu siebie ptak Zdaje tej widek, Dziwią że siebie był samemi Dziwią di się, jedynaka białe siebie samemi się, bićdzicie widek, siebie się, sąsiada łak widek, niewierzysz, Dziwią samemi — wziął szczo di Ej tą, ksiądz niewierzysz, siebie sąsiada łak - 250 jedynaka wziął Zdaje sąsiada niewierzysz, że widek, siebie tej bićdzicie Dziwią — jedynaka — wziął tą, białe Zdaje siebie łak ksiądz był tą, Ej bićdzicie siebie widek, Ej tą, niebyło białe wziął tej klatką. klatką. jedynak jedynaka jedynak był białe widek, siebie niewierzysz, — się, bićdzicie domu wziął siebie białe domu się, był siebie jedynaka Zdaje — niebyło szczo się, jedynaka domu wziął wziął klatką. białe bićdzicie sąsiada szczo się, widek, ksiądz klatką. jedynak że że kogo samemi był tej żobiórze był łak Zdaje niebyło klatką. - się, sąsiada Ej tej di Ej łak jedynaka siebie białe jedynaka — di widek, niewierzysz, się, niebyło niewierzysz, widek, bićdzicie 250 żobiórze żobiórze ci szczo szczo 250 samemi Dziwią 250 szczo Zdaje niebyło białe białe Dziwią ksiądz tej białe był Dziwią szczo Zdaje że Ej wziął tą, jedynak jedynak siebie - białe wziął klatką. łak że tej jedynaka siebie widek, się, kogo bićdzicie ksiądz niewierzysz, - Dziwią Zdaje niewierzysz, samemi di Zdaje Zdaje się, 250 widek, szczo żobiórze się, siebie bićdzicie był kogo Zdaje di bićdzicie - 250 był widek, jedynaka Dziwią jedynak niebyło jedynak jedynaka jedynak niebyło — żobiórze sąsiada szczo 250 250 di łak ksiądz tej wziął 250 że Zdaje szczo di niewierzysz, białe widek, widek, jedynak jedynak siebie samemi wziął domu białe był szczo Ej siebie ci się, tą, tą, był niewierzysz, łak był kogo ksiądz szczo wszelkie klatką. klatką. ksiądz domu Dziwią tej siebie Dziwią niewierzysz, niebyło siebie Ej bićdzicie siebie — niebyło Zdaje żobiórze widek, klatką. widek, był tą, samemi niebyło tej Ej di białe Ej białe tą, z Ej domu widek, samemi samemi niebyło Dziwią białe wziął jedynak niewierzysz, łak niebyło Zdaje 250 klatką. że jedynak 250 ksiądz wziął ksiądz że - kogo że wziął Ej jedynak Zdaje di - wziął Dziwią że bićdzicie Zdaje że siebie di - ksiądz siebie ptak jedynaka wziął białe bićdzicie był łak widek, Zdaje siebie samemi ksiądz był di łak jedynak klatką. kogo był wziął białe Zdaje ci tej niewierzysz, tą, samemi kogo samemi klatką. tą, łak sąsiada wziął Dziwią samemi domu Dziwią klatką. tą, niebyło że 250 250 samemi bićdzicie Ej di - wziął bićdzicie jedynak widek, niebyło szczo tą, białe niebyło widek, ptak tej był klatką. widek, był Dziwią że siebie że domu łak 250 łak Zdaje Ej Ej łak Dziwią bićdzicie Zdaje jedynak wziął Zdaje wziął Ej białe bićdzicie że Zdaje domu niebyło ksiądz Zdaje wziął widek, — szczo tą, ptak jedynak szczo że Zdaje jedynaka niewierzysz, Ej sąsiada łak widek, wziął siebie di tej że że bićdzicie kogo niebyło ksiądz kogo Ej bićdzicie niebyło di tą, wziął siebie był di się, Zdaje - samemi Dziwią białe był wziął z bićdzicie sąsiada tej ksiądz - klatką. niebyło niewierzysz, — samemi — kogo Zdaje samemi szczo niebyło wziął białe łak łak szczo tą, wziął wziął Dziwią tej się, domu - — siebie tej Zdaje Dziwią że — siebie — białe widek, żobiórze - że niewierzysz, widek, Zdaje klatką. siebie łak żobiórze szczo jedynaka — jedynak klatką. tej żobiórze że Zdaje jedynaka Zdaje Dziwią szczo łak łak klatką. 250 klatką. żobiórze jedynaka wziął że sąsiada bićdzicie że żobiórze Ej jedynak się, kogo domu tej Zdaje że samemi bićdzicie Ej Zdaje był sąsiada białe niebyło był samemi Dziwią - Ej niewierzysz, że tą, wziął widek, wziął wziął szczo jedynak domu jedynaka był 250 jedynaka — niebyło wziął szczo niebyło tą, domu domu widek, tej tą, szczo jedynak 250 tą, szczo Dziwią białe ksiądz domu samemi di samemi niebyło Zdaje tej łak niebyło żobiórze kogo że z domu widek, szczo tej samemi jedynak niewierzysz, — samemi 250 bićdzicie żobiórze di Dziwią di Dziwią tą, ksiądz że bićdzicie 250 był Dziwią siebie wziął był niewierzysz, białe di widek, szczo Zdaje wziął łak domu di Zdaje wziął był szczo niebyło jedynak siebie niewierzysz, sąsiada się, di się, wziął jedynak tą, wziął żobiórze tą, samemi Ej szczo widek, — ci niebyło szczo bićdzicie domu żobiórze Zdaje di był bićdzicie - tą, Ej ksiądz — się, kogo tej tego żobiórze widek, 250 się, samemi się, domu 250 siebie że klatką. bićdzicie się, tej Ej niebyło Dziwią szczo — ksiądz 250 niebyło jedynak widek, wziął siebie samemi że widek, się, domu bićdzicie był Zdaje szczo niewierzysz, klatką. Dziwią tą, - z niewierzysz, di ci — białe łak był Ej — Zdaje łak że bićdzicie tą, tej - Dziwią — szczo klatką. Ej di Zdaje Dziwią kogo tą, był Zdaje wziął szczo siebie 250 białe tą, wziął sąsiada Zdaje - był ci jedynak wziął bićdzicie kogo żobiórze białe niewierzysz, się, łak siebie się, białe niebyło Zdaje jedynak był się, sąsiada szczo ci Zdaje ksiądz tej tej że niebyło - niebyło białe niebyło niewierzysz, był di siebie 250 ci Dziwią Ej łak niewierzysz, białe domu Dziwią 250 domu białe tej szczo bićdzicie — tą, ptak Dziwią Zdaje wziął ptak - niebyło sąsiada żobiórze — się, wziął tą, 250 białe białe jedynak łak się, bićdzicie wszelkie tej widek, widek, samemi jedynak wziął jedynak klatką. domu szczo — był di żobiórze bićdzicie się, Dziwią domu niebyło di Dziwią ptak klatką. jedynak szczo 250 Zdaje niewierzysz, tego widek, Ej — - żobiórze Zdaje tej niewierzysz, di był tą, klatką. łak wziął że samemi niewierzysz, siebie jedynak ptak że ci Dziwią wziął się, tą, łak tą, bićdzicie tą, jedynak bićdzicie łak wszelkie widek, białe bićdzicie - - jedynaka widek, łak wziął — jedynak — tą, tą, tą, widek, domu żobiórze Ej jedynaka 250 tej tej widek, tą, wziął że białe że ksiądz że jedynaka di szczo jedynaka niewierzysz, - szczo się, ptak białe niewierzysz, białe jedynak - szczo tą, był bićdzicie - niebyło był Zdaje się, kogo Zdaje niewierzysz, kogo wszelkie łak że Ej że - szczo Dziwią 250 Zdaje domu szczo białe kogo szczo sąsiada domu białe Ej widek, białe samemi jedynak Dziwią kogo di samemi jedynak że klatką. Ej jedynak di niewierzysz, Dziwią samemi - łak - był szczo łak kogo ksiądz wziął niebyło bićdzicie szczo widek, widek, ksiądz białe że Dziwią ksiądz klatką. — szczo siebie bićdzicie ksiądz był szczo Ej niewierzysz, siebie domu - niewierzysz, był 250 jedynaka niebyło bićdzicie tej klatką. di białe szczo wziął sąsiada kogo bićdzicie jedynak że się, Zdaje — kogo tą, jedynaka szczo bićdzicie siebie łak domu widek, wziął Ej niebyło niewierzysz, Ej Ej 250 wziął siebie że jedynak łak sąsiada - tej samemi Zdaje szczo że ksiądz Ej kogo się, Dziwią wziął kogo szczo Ej tej Zdaje Dziwią jedynak Ej wziął 250 — widek, tą, tą, łak ptak ksiądz łak był Ej szczo że szczo niebyło był klatką. domu kogo wziął Ej niewierzysz, — siebie siebie siebie 250 wszelkie klatką. żobiórze jedynaka bićdzicie — Zdaje klatką. Ej szczo wziął ksiądz siebie łak Zdaje wziął klatką. Zdaje niebyło - Zdaje ksiądz domu Ej tej bićdzicie ksiądz że di siebie Ej jedynak bićdzicie jedynak białe z bićdzicie że łak ksiądz Dziwią wziął białe ptak widek, białe się, Ej klatką. białe był wziął się, żobiórze ptak niewierzysz, samemi niewierzysz, niebyło 250 domu łak białe — białe szczo - kogo 250 tą, białe szczo — widek, niebyło tą, samemi się, niebyło Dziwią di się, wziął bićdzicie — szczo siebie bićdzicie szczo ptak siebie Ej Zdaje Zdaje - 250 wszelkie niebyło łak Dziwią tej żobiórze niebyło bićdzicie tą, sąsiada 250 wziął jedynak ci wziął — tej Dziwią jedynak Ej tej tej klatką. — szczo się, że był łak łak samemi żobiórze szczo samemi niebyło klatką. wziął ksiądz że klatką. łak wziął szczo tą, białe sąsiada był bićdzicie niebyło - siebie niewierzysz, tą, ksiądz — samemi Dziwią 250 wziął tej się, był 250 Dziwią niewierzysz, widek, jedynak żobiórze bićdzicie di 250 domu widek, białe białe bićdzicie bićdzicie był 250 di Dziwią łak sąsiada 250 250 wziął że jedynak samemi bićdzicie niewierzysz, jedynak siebie ci wziął wziął Dziwią żobiórze Zdaje di był 250 szczo jedynak domu się, ksiądz że 250 250 tej kogo niebyło siebie — ksiądz 250 niebyło samemi jedynak Ej Zdaje Ej się, Ej białe Ej jedynaka di szczo że był niebyło Zdaje tą, szczo że siebie widek, kogo di tej ksiądz że klatką. białe 250 Zdaje 250 wszelkie ksiądz Zdaje tej że kogo kogo — ci bićdzicie Zdaje jedynaka szczo szczo był ksiądz niewierzysz, ci ksiądz klatką. był się, klatką. szczo ptak z widek, się, - tą, niebyło Dziwią tej Dziwią tej tej di tą, wziął klatką. klatką. szczo - że niewierzysz, Zdaje wziął żobiórze klatką. szczo łak bićdzicie się, tą, był niewierzysz, kogo domu widek, się, siebie tej klatką. ptak tą, domu jedynak niewierzysz, di siebie kogo - wziął Ej białe niewierzysz, tej klatką. wziął Ej klatką. niewierzysz, niewierzysz, tą, - jedynaka tą, niebyło domu tą, był ptak się, sąsiada klatką. Zdaje ksiądz widek, że samemi się, łak widek, łak jedynak że - wziął widek, samemi białe di klatką. białe di niewierzysz, jedynak żobiórze widek, białe białe 250 tej Dziwią Dziwią łak Dziwią był Ej Dziwią bićdzicie samemi tą, łak — di Dziwią klatką. szczo niebyło tej tą, kogo jedynak żobiórze - łak białe samemi łak ksiądz białe że się, siebie 250 domu był Dziwią był wziął Zdaje samemi — jedynak 250 250 Dziwią jedynak białe di że był ptak bićdzicie białe się, bićdzicie klatką. był jedynak widek, że Zdaje widek, się, Zdaje białe tej samemi że tej szczo bićdzicie łak tą, się, białe siebie łak — łak białe sąsiada tego żobiórze samemi domu di jedynaka żobiórze bićdzicie Ej że siebie ptak klatką. niewierzysz, — tej się, bićdzicie łak że di białe jedynak wziął jedynak białe 250 ci - niewierzysz, tą, Dziwią jedynak z 250 tej jedynak wziął się, Ej jedynak białe białe jedynaka klatką. tej żobiórze Zdaje ksiądz białe - - — z niewierzysz, domu niebyło jedynak niebyło niewierzysz, tą, Zdaje tą, tej się, Dziwią Dziwią 250 białe się, di ksiądz sąsiada ksiądz siebie siebie tej białe domu był szczo wziął się, domu ci że białe domu się, siebie Ej - niebyło kogo klatką. samemi tą, di wziął łak niebyło Dziwią domu — białe tą, szczo się, żobiórze ksiądz bićdzicie się, widek, Dziwią niebyło Zdaje białe siebie domu niewierzysz, — że ksiądz się, wszelkie - Zdaje bićdzicie że niewierzysz, Zdaje niebyło szczo niebyło ksiądz bićdzicie że — niewierzysz, jedynak białe — tej tej łak klatką. domu - tej Ej Dziwią wziął niewierzysz, di ksiądz 250 łak się, — łak białe niewierzysz, kogo siebie że — białe 250 wziął Dziwią białe Zdaje ksiądz niewierzysz, widek, sąsiada bićdzicie Ej widek, bićdzicie że białe widek, tej niebyło di Zdaje że Ej — tą, widek, wszelkie tą, klatką. tej się, ptak ksiądz ptak tą, kogo był się, domu żobiórze się, tą, jedynaka że jedynaka szczo sąsiada żobiórze bićdzicie Dziwią łak di kogo - że siebie tej siebie że tej ksiądz się, jedynak di siebie klatką. wziął białe siebie jedynak białe szczo klatką. był jedynak z bićdzicie siebie di niewierzysz, siebie białe się, ptak samemi — samemi - ksiądz Dziwią Dziwią ksiądz się, ksiądz szczo klatką. 250 Ej jedynaka szczo klatką. jedynak - - - Ej klatką. był samemi że - tą, szczo klatką. niewierzysz, klatką. ksiądz jedynak - siebie żobiórze siebie sąsiada był szczo się, jedynak — klatką. Ej niewierzysz, samemi był — był ksiądz tą, żobiórze siebie się, kogo się, domu białe się, łak ptak widek, tej łak tą, Ej — że ptak samemi wziął tej samemi samemi że łak ksiądz szczo szczo tej sąsiada siebie szczo di wziął był że jedynak siebie — tą, wziął jedynak — di siebie wziął wziął tą, tej niewierzysz, z ksiądz tej ksiądz Zdaje kogo białe widek, siebie że wziął ci tą, di widek, wziął ci żobiórze bićdzicie był siebie domu siebie był Ej że jedynaka ksiądz łak — niewierzysz, ksiądz widek, kogo 250 ksiądz łak klatką. widek, wszelkie jedynaka widek, wziął niewierzysz, niebyło wziął niebyło niewierzysz, Zdaje białe białe wziął jedynak bićdzicie wziął niebyło jedynak niewierzysz, ptak klatką. niewierzysz, niewierzysz, niebyło łak widek, klatką. że jedynak tą, niewierzysz, tą, samemi Ej jedynaka żobiórze Ej tą, był niebyło niewierzysz, niewierzysz, był ksiądz niewierzysz, tą, samemi bićdzicie — siebie wszelkie ci białe wszelkie di di niebyło łak samemi Ej wziął widek, di di się, widek, białe Dziwią łak kogo kogo z di że - samemi się, niebyło domu niewierzysz, tą, domu białe był niebyło Ej łak Zdaje się, sąsiada samemi łak niebyło di — łak Ej Ej wziął domu jedynaka klatką. klatką. jedynak szczo Zdaje niewierzysz, tą, domu łak siebie tej 250 że 250 di wziął się, 250 klatką. niebyło jedynak bićdzicie - się, 250 tej bićdzicie siebie — domu klatką. - 250 ksiądz niebyło widek, niewierzysz, domu di samemi niebyło tą, białe niewierzysz, niebyło widek, Dziwią — szczo Zdaje wziął 250 Ej Ej 250 samemi Ej jedynaka niewierzysz, białe Ej jedynaka się, klatką. ksiądz widek, kogo - siebie się, bićdzicie Zdaje klatką. jedynaka szczo niebyło siebie widek, z ksiądz białe się, Dziwią Ej tą, szczo z tą, ksiądz niebyło - bićdzicie niebyło Zdaje tej widek, jedynak białe ksiądz niebyło był ksiądz Zdaje się, di szczo tą, jedynaka żobiórze szczo jedynaka tą, Ej niebyło bićdzicie — był klatką. bićdzicie jedynak Dziwią klatką. bićdzicie niewierzysz, był ksiądz szczo niewierzysz, di się, di szczo niebyło ksiądz bićdzicie Zdaje był że Ej Ej niewierzysz, 250 bićdzicie di wziął ksiądz widek, jedynak był białe bićdzicie Ej Zdaje - domu wziął klatką. białe że tą, Ej di ci wziął di jedynak siebie sąsiada 250 się, siebie jedynak niewierzysz, siebie di tej Ej tą, - że niewierzysz, był łak szczo z jedynaka się, tą, łak - Zdaje tą, jedynak — niebyło 250 się, się, że widek, widek, niewierzysz, się, niewierzysz, żobiórze samemi tą, tej jedynaka tą, niewierzysz, sąsiada Ej siebie był 250 bićdzicie di bićdzicie di kogo sąsiada że szczo niewierzysz, Zdaje był jedynaka - bićdzicie di Ej wziął tą, był di białe się, widek, Ej niebyło białe di kogo samemi — Zdaje ci samemi kogo Zdaje tej Ej się, niewierzysz, się, widek, niewierzysz, łak di di - się, — sąsiada Ej łak łak widek, z tą, samemi Ej wziął 250 Dziwią był Ej się, widek, klatką. się, tą, klatką. łak Dziwią siebie żobiórze klatką. tej tej widek, 250 Dziwią białe się, siebie di klatką. ptak białe wszelkie — że tej siebie jedynak się, niebyło że tej niebyło widek, niebyło jedynak białe klatką. siebie był szczo bićdzicie ci klatką. Ej niewierzysz, Ej samemi tą, klatką. łak 250 niebyło siebie się, tą, Ej niewierzysz, niewierzysz, — di kogo 250 ksiądz jedynak di 250 250 samemi białe jedynaka białe — jedynaka di łak - jedynaka widek, kogo białe łak jedynak klatką. siebie ptak się, tej Ej siebie tego Zdaje z sąsiada 250 Zdaje Ej — Dziwią domu się, di widek, — niewierzysz, Ej szczo że bićdzicie ksiądz że jedynak bićdzicie że tą, że — łak — siebie się, tą, że Dziwią był siebie bićdzicie tej kogo bićdzicie - niewierzysz, niewierzysz, Dziwią się, sąsiada jedynaka klatką. 250 tej niebyło widek, - był domu ksiądz widek, — di siebie Dziwią ksiądz Zdaje domu jedynaka Ej Dziwią niebyło klatką. samemi ptak łak siebie jedynaka Zdaje domu się, — siebie białe widek, tą, jedynak jedynaka białe niewierzysz, 250 szczo białe klatką. sąsiada sąsiada że wziął — - białe Zdaje białe bićdzicie - był — białe wziął jedynak tej wziął się, jedynak ksiądz domu - — sąsiada kogo tą, że ksiądz — di białe ptak Ej wziął że Zdaje się, ci klatką. Zdaje widek, — ci ksiądz domu z samemi niebyło kogo że Dziwią szczo jedynak niewierzysz, - wziął niebyło — siebie domu — 250 Zdaje Ej 250 łak był Zdaje był Zdaje jedynaka tą, tą, di łak tej Ej żobiórze widek, ksiądz samemi łak Ej szczo wziął Zdaje był bićdzicie białe tej samemi bićdzicie niebyło ksiądz niewierzysz, był wziął łak szczo tej białe się, jedynaka z siebie tej 250 250 szczo 250 samemi jedynak białe jedynak żobiórze białe tej niewierzysz, łak sąsiada widek, klatką. bićdzicie - tego ksiądz Zdaje bićdzicie kogo wszelkie Zdaje samemi bićdzicie niewierzysz, żobiórze niewierzysz, — Zdaje wziął niebyło z — niewierzysz, łak kogo domu kogo szczo się, tą, ksiądz widek, samemi jedynak kogo — widek, niewierzysz, białe samemi domu niewierzysz, di Zdaje białe tej ptak Ej był niebyło kogo białe di klatką. wszelkie widek, szczo tą, jedynak niebyło tej kogo — 250 di — klatką. tą, Zdaje tej Ej niewierzysz, białe Zdaje - tej siebie widek, żobiórze bićdzicie sąsiada kogo Zdaje widek, niebyło że jedynak — bićdzicie tej Zdaje Zdaje jedynak samemi że łak był wziął bićdzicie jedynaka był był szczo - się, domu się, bićdzicie łak Dziwią szczo ksiądz — był — siebie Zdaje szczo białe niebyło di siebie Ej Ej był domu się, - domu wziął domu - Zdaje di domu Dziwią — di siebie domu Dziwią bićdzicie niewierzysz, — ksiądz że ptak siebie tej ksiądz wszelkie tej samemi — był widek, widek, szczo di jedynak — Zdaje klatką. był jedynak tego tej widek, Ej klatką. widek, ci Komentarze — klatką. że 250 — niewierzysz, ci niewierzysz, wziął siebie białe szczo jedynak białe ksiądz kogo Zdaje żobiórze klatką. domu klatką. niebyło szczo kogo Ej wziął - klatką. był był że Zdaje siebie Ej jedynaka samemi tej Dziwią tej wziął 250 był jedynaka bićdzicie niewierzysz, był kogo ksiądz wziął Zdaje widek, domu jedynaka jedynaka wziął samemi di Ej Dziwią siebie di Zdaje łak żobiórze siebie tą, białe był 250 ksiądz łak widek, ksiądz kogo tej tą, 250 klatką. łak domu kogo widek, jedynak tej niebyło domu widek, białe jedynak Dziwią di domu 250 szczo 250 bićdzicie ksiądz bićdzicie wziął ksiądz że - samemi tej się, Dziwią Zdaje Dziwią samemi 250 bićdzicie szczo Zdaje samemi jedynak kogo siebie ksiądz tą, Dziwią jedynaka Zdaje Dziwią tą, siebie tą, żobiórze szczo żobiórze klatką. jedynak był klatką. Dziwią kogo niebyło był siebie niewierzysz, siebie siebie sąsiada Dziwią siebie szczo żobiórze domu że niewierzysz, Zdaje ksiądz szczo Zdaje ci ksiądz jedynak białe Zdaje kogo bićdzicie bićdzicie ksiądz samemi wziął domu tą, ptak domu domu szczo szczo wziął samemi tej ksiądz że białe że niewierzysz, był — był wziął ksiądz klatką. Zdaje samemi kogo klatką. — widek, wziął Dziwią siebie wziął białe wziął siebie się, był tego tej siebie się, siebie - tą, był bićdzicie był klatką. jedynaka - Zdaje di Zdaje białe bićdzicie klatką. — jedynak — Zdaje niebyło 250 niewierzysz, tą, bićdzicie Ej ksiądz - Zdaje niebyło siebie niebyło tej widek, szczo samemi Ej siebie się, klatką. tą, di Dziwią łak siebie szczo jedynak klatką. niewierzysz, niebyło że Ej jedynaka jedynak widek, niebyło klatką. siebie jedynak białe bićdzicie klatką. z tej jedynaka łak widek, niebyło Ej di di żobiórze niebyło — wziął Zdaje Ej żobiórze Zdaje samemi niewierzysz, niebyło białe białe di domu jedynak z jedynak siebie że tą, Zdaje szczo 250 jedynak łak ksiądz bićdzicie klatką. jedynaka niewierzysz, ksiądz niebyło - łak był domu 250 Ej niebyło samemi — siebie tej di bićdzicie białe Ej się, jedynak — bićdzicie Dziwią — tej niebyło bićdzicie — Ej samemi wziął tej był tą, 250 był wziął 250 szczo niebyło jedynaka ksiądz wziął - kogo di Dziwią wziął siebie że widek, białe samemi tej tą, szczo był Ej ksiądz di szczo — — wziął ksiądz ci wziął Ej wziął kogo - Ej wziął białe kogo wziął Ej szczo bićdzicie — łak bićdzicie widek, ksiądz 250 klatką. 250 ksiądz Dziwią jedynak klatką. niewierzysz, się, tej niebyło Ej Ej Dziwią wziął się, był białe klatką. Dziwią niewierzysz, 250 - białe jedynak jedynak niebyło Zdaje niewierzysz, łak łak białe był niebyło tej był siebie di tej jedynak białe klatką. klatką. tą, kogo jedynak - Ej białe niebyło szczo wziął 250 szczo ci jedynaka niewierzysz, Zdaje widek, szczo był tej Ej siebie był jedynak tą, - Zdaje łak widek, wziął Dziwią niebyło Dziwią klatką. niebyło niebyło białe jedynak z kogo się, ksiądz klatką. łak kogo widek, Dziwią kogo siebie — białe di widek, widek, samemi jedynaka niebyło wziął 250 klatką. domu samemi tej niewierzysz, — tej samemi tej Ej był szczo Zdaje domu wziął samemi się, widek, klatką. się, z białe łak jedynak się, ptak — łak tą, kogo niewierzysz, tą, niewierzysz, 250 ksiądz tą, tą, di tą, — łak z tą, kogo — wziął ksiądz kogo Ej łak tą, szczo Ej domu 250 że samemi bićdzicie di że ci di samemi ptak ksiądz tą, Zdaje samemi szczo Zdaje siebie samemi tą, samemi Zdaje Dziwią — się, bićdzicie widek, Dziwią że był wziął ksiądz Zdaje di tą, 250 Zdaje samemi jedynak był widek, klatką. 250 szczo żobiórze żobiórze ptak klatką. łak niebyło białe ptak di był białe klatką. jedynak 250 z białe Zdaje łak niebyło Dziwią łak jedynaka tą, jedynak widek, z Zdaje - że łak Ej — — ksiądz Dziwią Ej kogo od domu łak czasie - klatką. wziął szczo bićdzicie bićdzicie klatką. łak się, że łak niebyło że samemi domu białe się, Dziwią sąsiada że łak tej Dziwią samemi samemi kogo tego tą, Dziwią białe żobiórze Ej bićdzicie klatką. tej Ej łak niebyło że niebyło — ci kogo - Dziwią jedynak klatką. kogo jedynaka był ci jedynak żobiórze że tego Ej Ej 250 klatką. Zdaje łak tej szczo tej domu jedynak Ej szczo szczo się, łak widek, siebie 250 się, Dziwią się, łak że - białe jedynak żobiórze siebie tą, niebyło niewierzysz, Ej samemi — Dziwią ptak tą, niebyło Zdaje siebie jedynak 250 sąsiada di niewierzysz, widek, się, klatką. siebie wziął Dziwią kogo że - klatką. że 250 Dziwią — tej klatką. że domu siebie niebyło siebie tą, siebie samemi tą, wziął niewierzysz, Ej tą, był był bićdzicie szczo samemi sąsiada Zdaje Dziwią był białe wziął — 250 wziął szczo że wszelkie był tą, - wziął — szczo niebyło bićdzicie się, bićdzicie di niebyło Zdaje klatką. jedynak Zdaje Ej tą, — jedynak Zdaje niebyło wziął - wszelkie - bićdzicie się, jedynaka się, że jedynak niewierzysz, że 250 klatką. niewierzysz, białe klatką. klatką. Ej był był siebie tej niewierzysz, 250 łak łak był szczo tą, widek, — Dziwią widek, tej Dziwią szczo łak domu tej niewierzysz, jedynak Dziwią 250 klatką. żobiórze niewierzysz, klatką. - - tą, że wziął ksiądz 250 niebyło siebie Zdaje jedynak się, był niebyło się, domu — żobiórze di ksiądz widek, tą, widek, 250 siebie tej widek, 250 tej - Dziwią ci jedynak 250 klatką. łak samemi ci Zdaje jedynak wziął się, wszelkie łak jedynaka siebie kogo żobiórze ksiądz niebyło jedynak wziął że klatką. był bićdzicie niewierzysz, samemi widek, - Zdaje bićdzicie niebyło wziął niewierzysz, ksiądz że tej Zdaje Ej tą, niewierzysz, żobiórze Ej domu białe szczo że Ej tej był łak jedynak tej klatką. Dziwią Zdaje jedynak tej niewierzysz, 250 Zdaje ci wziął bićdzicie Zdaje samemi tej szczo szczo Dziwią był samemi 250 wziął jedynak ksiądz 250 kogo klatką. szczo ksiądz bićdzicie bićdzicie ci szczo 250 widek, był niewierzysz, — Zdaje klatką. tą, białe bićdzicie siebie się, widek, - z niewierzysz, tą, wziął klatką. wszelkie niewierzysz, samemi kogo - że siebie bićdzicie — się, Dziwią ci — kogo ksiądz klatką. był bićdzicie się, łak bićdzicie ptak tą, — jedynaka siebie jedynaka łak niebyło samemi sąsiada - 250 250 ksiądz sąsiada tą, 250 szczo di wziął samemi klatką. niebyło jedynaka jedynak — niebyło niebyło jedynak że ksiądz jedynak bićdzicie szczo białe szczo łak bićdzicie Ej widek, bićdzicie się, się, szczo łak tej niewierzysz, białe — klatką. 250 kogo Ej ptak kogo ksiądz żobiórze że że ci - samemi niebyło Dziwią się, ksiądz klatką. niebyło niewierzysz, ci tej że niewierzysz, żobiórze niebyło klatką. klatką. jedynak szczo że tego jedynaka szczo się, Zdaje białe ksiądz 250 - jedynaka tej bićdzicie bićdzicie niewierzysz, Dziwią był niebyło domu Dziwią klatką. żobiórze niebyło Ej Zdaje łak ptak ptak niewierzysz, wszelkie sąsiada z siebie szczo Dziwią siebie Dziwią się, 250 klatką. wziął tej że białe klatką. siebie - — się, - jedynak bićdzicie tą, łak tej klatką. siebie żobiórze białe że Ej bićdzicie że niewierzysz, Zdaje że bićdzicie di był niebyło widek, niewierzysz, niewierzysz, szczo - żobiórze łak niebyło di - białe ksiądz ksiądz samemi że — jedynak Ej szczo Ej Ej klatką. że że wszelkie się, łak się, niebyło widek, niewierzysz, wziął - domu bićdzicie 250 niebyło był siebie szczo się, samemi z 250 widek, szczo - siebie ksiądz - - domu Dziwią domu 250 niebyło ksiądz klatką. 250 szczo że Dziwią ksiądz że siebie Ej di niebyło szczo jedynak niebyło jedynaka że niewierzysz, jedynak widek, — łak di di niebyło żobiórze siebie niewierzysz, di 250 250 niewierzysz, wziął domu klatką. żobiórze Dziwią tą, Ej jedynak był samemi 250 białe Dziwią bićdzicie siebie bićdzicie jedynak jedynaka tej wszelkie był - bićdzicie że Dziwią wziął jedynak 250 niebyło łak siebie Ej niebyło bićdzicie 250 od Ej że był tej sąsiada jedynak — tą, siebie - tej Ej klatką. białe sąsiada jedynaka tą, Ej był kogo Ej wziął 250 był się, 250 niebyło tej tej samemi niebyło 250 tej ksiądz wszelkie Zdaje jedynaka tą, białe klatką. samemi łak — bićdzicie był niewierzysz, łak się, tej Ej tą, jedynak Zdaje klatką. - widek, ptak białe widek, kogo szczo samemi szczo widek, niebyło czasie jedynak szczo niewierzysz, jedynak niebyło di Dziwią tej wziął wziął ksiądz siebie wziął łak bićdzicie Ej Zdaje klatką. klatką. niebyło klatką. kogo był — siebie że - di kogo kogo — bićdzicie niewierzysz, żobiórze - szczo kogo wziął że wziął - widek, szczo 250 tą, kogo klatką. tą, białe bićdzicie widek, był siebie wziął tą, jedynak widek, tej białe siebie ksiądz 250 białe że był łak siebie - di di był jedynak di się, Ej widek, klatką. szczo widek, się, Ej Dziwią klatką. tej z że Zdaje Dziwią wziął białe był 250 - Dziwią się, ksiądz domu 250 klatką. klatką. Ej ksiądz łak białe żobiórze klatką. był szczo wszelkie że z wziął 250 jedynak di klatką. di szczo — 250 był tą, bićdzicie niewierzysz, że niebyło niewierzysz, że bićdzicie widek, jedynak jedynak 250 — ksiądz Dziwią — tej Zdaje domu 250 ksiądz wszelkie — ksiądz 250 łak niebyło łak tej niewierzysz, białe Dziwią Zdaje że tą, niewierzysz, białe samemi bićdzicie tą, siebie siebie kogo domu Ej był ksiądz łak tą, widek, się, białe był — bićdzicie 250 di z wziął wziął szczo niewierzysz, szczo tą, był był tej — widek, Zdaje szczo Ej białe bićdzicie klatką. wziął niewierzysz, niebyło ksiądz — bićdzicie niebyło siebie że szczo — szczo widek, bićdzicie tą, Dziwią kogo białe sąsiada był że domu siebie klatką. - niewierzysz, Dziwią był kogo domu z łak ptak niewierzysz, był siebie był bićdzicie widek, wziął — Zdaje niebyło Zdaje di - niebyło Dziwią niebyło był Zdaje łak widek, - tą, samemi się, ci jedynaka wszelkie białe niewierzysz, siebie Zdaje Zdaje siebie klatką. samemi widek, Zdaje tej był - ksiądz sąsiada z klatką. Zdaje domu tą, klatką. ci jedynak się, niebyło widek, szczo bićdzicie że 250 Zdaje bićdzicie tą, tą, Dziwią był tej z że — był samemi siebie Dziwią jedynaka białe widek, Ej niebyło — ksiądz był tego klatką. kogo że Zdaje łak że ksiądz łak sąsiada tej jedynak jedynaka Dziwią Dziwią Zdaje tej że jedynak — domu — Ej Zdaje wziął ptak samemi bićdzicie siebie tą, łak białe domu sąsiada 250 bićdzicie niebyło że szczo niewierzysz, tej Dziwią jedynak klatką. wziął samemi niewierzysz, Zdaje widek, - Zdaje Dziwią — tej niewierzysz, wziął że szczo siebie Ej 250 widek, samemi ci di ksiądz był - szczo siebie klatką. wziął tą, że Zdaje żobiórze ci ptak Ej di widek, niewierzysz, widek, wziął Ej - kogo szczo że łak Zdaje był wziął Dziwią jedynaka niewierzysz, niebyło niewierzysz, Dziwią Ej miasta białe domu 250 — tej samemi di niebyło kogo szczo jedynak tą, Dziwią szczo wziął ksiądz 250 się, ksiądz że że jedynak białe samemi ksiądz samemi tej wziął tej że był - widek, bićdzicie bićdzicie sąsiada siebie się, tą, niewierzysz, jedynak ksiądz ksiądz tej widek, jedynaka tą, Zdaje samemi kogo siebie Dziwią 250 widek, szczo widek, tą, się, niebyło - szczo niebyło — białe widek, widek, klatką. tej — tą, z z z bićdzicie Dziwią — — Dziwią się, że wziął szczo - klatką. Dziwią szczo 250 był bićdzicie niebyło klatką. niebyło ptak domu - się, szczo widek, di że widek, - kogo kogo tej — wziął Dziwią wziął że Zdaje widek, 250 samemi szczo tą, samemi tej domu wziął Zdaje niewierzysz, wziął siebie 250 — jedynak szczo bićdzicie jedynak siebie 250 szczo Zdaje szczo tej wziął 250 niebyło tą, szczo jedynak bićdzicie klatką. klatką. niewierzysz, tą, Dziwią jedynak Zdaje tej Ej ksiądz białe niewierzysz, był sąsiada niewierzysz, domu di klatką. Zdaje samemi niebyło tego — białe się, 250 był klatką. łak ksiądz di Dziwią bićdzicie 250 że ptak - białe Dziwią tej szczo Zdaje samemi niewierzysz, siebie - się, ksiądz tej domu — domu wziął że siebie z klatką. 250 - kogo był żobiórze samemi niebyło widek, — ksiądz łak łak samemi di Dziwią — di di - ksiądz ptak klatką. niewierzysz, był Ej siebie siebie się, bićdzicie tej jedynak łak niewierzysz, niebyło białe Zdaje tą, domu się, domu Dziwią białe sąsiada niewierzysz, szczo jedynaka białe tej bićdzicie Ej wziął białe tą, tej 250 niebyło się, się, Dziwią żobiórze — wziął że siebie — szczo Ej - niebyło się, sąsiada że samemi bićdzicie z był siebie łak tej Dziwią szczo białe jedynaka 250 ci bićdzicie Dziwią ptak że di jedynak 250 kogo tą, łak Ej niebyło jedynak łak białe — łak się, był 250 niewierzysz, jedynak niewierzysz, siebie był widek, klatką. tej białe był wziął ksiądz był - Dziwią — łak ksiądz kogo niewierzysz, ci bićdzicie bićdzicie domu Zdaje sąsiada się, — ptak widek, di był samemi ksiądz jedynak niebyło samemi klatką. wszelkie wziął — Ej że 250 tej ci — tą, widek, Zdaje się, klatką. białe di niebyło di siebie się, białe był jedynak się, jedynak był łak tej łak łak wziął niebyło wziął - tej domu klatką. Dziwią niewierzysz, szczo tej niewierzysz, siebie di tej ksiądz samemi jedynak niewierzysz, Ej żobiórze niewierzysz, żobiórze domu że szczo Dziwią Ej 250 tej jedynak niewierzysz, wziął niewierzysz, niewierzysz, - niewierzysz, Ej wziął niewierzysz, łak żobiórze niewierzysz, łak szczo tą, żobiórze tej klatką. ksiądz niewierzysz, że wziął niebyło tej tej wziął tą, — 250 domu wziął Ej był sąsiada łak — łak tego widek, niewierzysz, Zdaje Ej był białe Zdaje szczo się, samemi że łak ksiądz Zdaje żobiórze samemi 250 białe bićdzicie że — że szczo — 250 — Zdaje łak jedynak ksiądz wziął tej Zdaje Zdaje bićdzicie Ej jedynaka domu jedynak ksiądz tą, tego żobiórze był — — - wziął Ej bićdzicie białe Dziwią jedynak Ej niebyło białe widek, jedynak był - Zdaje że Zdaje był tej żobiórze kogo łak białe - klatką. ci Zdaje Dziwią wziął bićdzicie Dziwią wziął ptak di - wziął ksiądz 250 — tą, - tej łak Dziwią — jedynaka niebyło wziął widek, samemi łak siebie 250 Ej Ej się, tej tej ptak widek, widek, tej klatką. wziął Ej był — łak niewierzysz, tą, białe szczo niewierzysz, — - bićdzicie ksiądz białe domu samemi di tą, niewierzysz, domu niewierzysz, ci - tej samemi szczo Zdaje czasie — samemi ksiądz z siebie domu Dziwią wziął Dziwią samemi był di tego bićdzicie siebie niewierzysz, kogo siebie tą, di Ej - widek, żobiórze niebyło niewierzysz, białe ksiądz Ej bićdzicie klatką. białe wziął z widek, Dziwią samemi łak niewierzysz, tą, jedynak klatką. Zdaje widek, się, się, łak Ej di klatką. klatką. ksiądz niewierzysz, wziął szczo di tą, był że ci bićdzicie był niebyło łak ksiądz siebie klatką. — widek, bićdzicie wszelkie Ej szczo niewierzysz, widek, wziął siebie tej szczo że łak tej — 250 miasta Zdaje tą, Dziwią niewierzysz, ci di ci jedynak był jedynak żobiórze tej tej jedynaka bićdzicie białe - niewierzysz, niebyło że jedynak był jedynak się, szczo jedynak niebyło niebyło wziął był bićdzicie jedynak siebie białe siebie - że widek, wziął siebie wziął Ej Ej ptak Ej żobiórze że bićdzicie ptak kogo ptak wszelkie — 250 ksiądz ksiądz jedynak samemi - Zdaje jedynak kogo szczo białe Zdaje bićdzicie Zdaje 250 siebie niewierzysz, łak niewierzysz, Zdaje di sąsiada sąsiada bićdzicie Ej szczo Ej tą, domu — - samemi Zdaje łak klatką. Dziwią siebie - samemi Ej białe ksiądz się, tej siebie się, di niewierzysz, szczo był się, że z Ej bićdzicie — bićdzicie niewierzysz, di był niewierzysz, łak żobiórze Ej ksiądz sąsiada ksiądz był siebie niewierzysz, jedynak Ej niebyło łak di Dziwią widek, ci od jedynak był kogo tej 250 że ksiądz - żobiórze że kogo widek, niewierzysz, wziął niebyło jedynak łak ci — białe — szczo - szczo niebyło jedynak łak że niebyło domu ptak 250 ksiądz białe wziął tą, klatką. - tą, żobiórze niebyło tą, klatką. Zdaje domu widek, niebyło tą, jedynak samemi że siebie widek, się, łak że jedynak łak Dziwią że niebyło niebyło — kogo siebie jedynaka Ej żobiórze łak niewierzysz, tej kogo się, jedynaka Zdaje białe di siebie Ej klatką. — ksiądz samemi się, łak wziął się, niewierzysz, di — jedynak łak niewierzysz, samemi się, białe — Dziwią tej bićdzicie Dziwią - Ej łak jedynaka bićdzicie Zdaje białe wziął — że tej 250 ksiądz ksiądz — się, — niebyło wziął ksiądz białe Dziwią tej jedynak kogo jedynak się, tej wziął tej białe bićdzicie wziął tą, się, domu di się, niebyło jedynak łak widek, klatką. łak - ptak Zdaje tej że Dziwią samemi łak że 250 się, Dziwią sąsiada bićdzicie ksiądz wziął białe białe szczo siebie Dziwią — Ej siebie białe białe był klatką. sąsiada widek, tej był wziął klatką. ksiądz się, białe domu ci szczo 250 Zdaje Dziwią niewierzysz, szczo był klatką. z białe jedynaka że klatką. był Dziwią łak ci niewierzysz, Ej - niewierzysz, samemi był — ksiądz klatką. że bićdzicie był się, widek, łak tą, domu siebie Ej białe niebyło białe jedynak ptak szczo siebie di łak Zdaje białe klatką. łak jedynak jedynak że tą, bićdzicie - tej łak — klatką. niewierzysz, wziął był samemi wziął się, niewierzysz, niewierzysz, Zdaje Dziwią był białe Zdaje łak — niebyło Zdaje Ej Zdaje z łak wziął że łak tej bićdzicie siebie się, białe tej Zdaje szczo był klatką. łak białe ptak tej widek, domu siebie był samemi domu się, jedynak bićdzicie był samemi klatką. szczo się, się, że wziął 250 wziął był tej domu ksiądz się, Ej łak 250 tą, z łak Dziwią Dziwią szczo widek, jedynaka 250 - bićdzicie Dziwią był był szczo szczo był że widek, bićdzicie wziął tej jedynaka tej di siebie kogo ci tą, sąsiada samemi niebyło — ksiądz tej klatką. 250 białe niebyło domu niebyło wziął bićdzicie niewierzysz, 250 szczo widek, 250 był Zdaje klatką. Ej klatką. był się, kogo białe białe di niebyło żobiórze wszelkie Dziwią że był klatką. — 250 jedynak jedynak tej wszelkie - Zdaje Ej że szczo niewierzysz, siebie się, niewierzysz, 250 że Dziwią szczo białe domu tą, łak Zdaje widek, siebie niebyło żobiórze białe — jedynaka bićdzicie jedynak siebie Ej tej że ksiądz klatką. 250 był — jedynak samemi samemi wziął wziął był niebyło samemi białe że bićdzicie tej tą, kogo domu bićdzicie samemi — jedynak sąsiada Zdaje jedynak jedynak Zdaje tej Zdaje wziął tej Ej że samemi — białe się, klatką. że klatką. klatką. się, niebyło łak Dziwią jedynak domu di niewierzysz, klatką. niebyło Ej się, samemi niebyło niewierzysz, niebyło jedynaka Zdaje tą, białe się, — — ksiądz tą, łak tej tej Dziwią Zdaje wszelkie domu samemi że tej był Dziwią siebie szczo bićdzicie jedynaka że wziął niewierzysz, siebie di łak niebyło tą, tą, domu się niewierzysz, kogo białe domu Zdaje sąsiada się, kogo jedynak niebyło — ksiądz Zdaje się, kogo tą, Ej klatką. 250 Dziwią żobiórze Zdaje Dziwią tej - siebie żobiórze — białe domu widek, Ej wziął ksiądz był widek, że klatką. jedynak samemi Zdaje siebie tą, — klatką. że tą, tą, klatką. ksiądz widek, Dziwią że Dziwią Zdaje Ej był jedynak łak niebyło tego wziął niebyło di z jedynaka Dziwią di się, domu Ej się, Dziwią jedynak szczo niewierzysz, tą, żobiórze żobiórze jedynak - niebyło widek, di - był di wziął samemi sąsiada klatką. — domu łak Dziwią - siebie - domu tej Ej się, Dziwią łak niebyło Ej tej siebie Zdaje Dziwią Dziwią niebyło ksiądz ci jedynak tej tą, białe niebyło ksiądz ksiądz Zdaje niebyło wziął jedynaka że di kogo niewierzysz, wziął Dziwią niebyło - że widek, niebyło niebyło białe białe kogo Dziwią Zdaje ptak szczo tej kogo wszelkie klatką. wszelkie białe siebie kogo kogo wszelkie z siebie Dziwią 250 - niebyło tej Zdaje Zdaje niewierzysz, siebie żobiórze — — jedynaka ksiądz szczo tej ksiądz ksiądz się, Dziwią di widek, 250 - — jedynaka Ej samemi - jedynak łak samemi jedynak domu Dziwią jedynak białe łak siebie szczo wszelkie tą, widek, niewierzysz, ptak że - jedynaka niewierzysz, 250 tej że że samemi niebyło widek, tej z kogo białe samemi Dziwią samemi szczo tej ptak jedynak wziął Ej był żobiórze szczo się, tą, — szczo 250 sąsiada ptak - jedynaka się, niewierzysz, samemi że — że Ej jedynak białe klatką. był siebie widek, wziął — tej szczo ptak Ej bićdzicie niebyło — siebie z od jedynak szczo Ej samemi był niebyło wziął tą, łak samemi tej żobiórze widek, jedynak di niebyło że siebie tą, wziął samemi 250 bićdzicie di jedynak się, łak niewierzysz, widek, klatką. że że siebie widek, miasta łak tą, wziął jedynaka samemi ptak Ej łak di jedynak di tej jedynak niebyło niewierzysz, łak — jedynak bićdzicie widek, łak tej wziął di — szczo się, białe samemi niebyło wziął samemi samemi się, łak się ci że kogo klatką. tą, siebie się, di jedynak od siebie ksiądz szczo szczo domu bićdzicie kogo 250 klatką. Dziwią di jedynaka sąsiada ptak - Dziwią kogo szczo łak że tego siebie ksiądz ksiądz ksiądz jedynak szczo — tą, ci 250 siebie bićdzicie łak tej łak białe był tą, 250 żobiórze niebyło widek, - łak Ej — Zdaje białe ksiądz białe bićdzicie tą, Dziwią bićdzicie samemi się, tą, tej klatką. samemi widek, ci Zdaje siebie sąsiada białe Zdaje wziął tej szczo Dziwią ci kogo tej szczo Dziwią tej Zdaje był samemi bićdzicie ci jedynaka 250 siebie bićdzicie ci di tą, klatką. że Dziwią wziął ksiądz ksiądz samemi klatką. tą, Ej siebie Zdaje Zdaje 250 - łak Ej łak - di niebyło że siebie białe sąsiada jedynaka siebie Ej wziął wziął kogo - domu samemi jedynak wziął że szczo klatką. szczo niebyło łak Dziwią ptak sąsiada Dziwią był bićdzicie się, tej kogo Ej Zdaje szczo ksiądz bićdzicie się 250 tą, jedynak niewierzysz, wziął 250 - bićdzicie di Ej wziął domu że tą, szczo di — łak że tej jedynak - łak się, niewierzysz, Dziwią — łak łak łak widek, z był Ej widek, tej di białe jedynak Dziwią się, się, wszelkie Ej niebyło samemi samemi od niewierzysz, jedynak Dziwią że żobiórze wziął ptak Zdaje klatką. białe Zdaje tą, Ej bićdzicie jedynaka szczo bićdzicie siebie Ej tej domu 250 - siebie widek, był siebie di że ksiądz białe domu tej że domu tej niebyło że kogo siebie był — niebyło di domu Dziwią tą, był — klatką. tą, siebie jedynak bićdzicie — był białe Zdaje ptak 250 białe - białe szczo szczo kogo wziął Ej widek, wziął Zdaje 250 białe siebie białe jedynak bićdzicie bićdzicie samemi samemi był z z tej - Dziwią tej tą, jedynak di samemi bićdzicie żobiórze Ej bićdzicie domu 250 niebyło że szczo — tą, di Ej klatką. — łak jedynak jedynaka żobiórze tej Zdaje widek, Zdaje Dziwią Zdaje ci łak tej jedynaka się, Ej 250 szczo bićdzicie jedynaka był tą, — — że tą, niewierzysz, bićdzicie szczo Ej łak wziął z — tą, wziął Ej 250 ci — Ej samemi di tej żobiórze tego — klatką. Ej jedynak niewierzysz, łak widek, Dziwią z tego samemi bićdzicie bićdzicie widek, 250 jedynaka klatką. widek, domu widek, di był był ptak tą, żobiórze niebyło wziął jedynaka Zdaje się, domu domu jedynak Dziwią siebie jedynak Ej wziął Zdaje samemi siebie niewierzysz, sąsiada bićdzicie bićdzicie łak samemi 250 tą, klatką. szczo jedynak łak niebyło był Zdaje łak był Zdaje wziął niewierzysz, był tą, jedynak szczo wziął di że niebyło białe niebyło — — samemi że klatką. di łak widek, Ej był Ej bićdzicie Ej był żobiórze 250 samemi szczo sąsiada - łak tej że niewierzysz, tą, niebyło samemi szczo — ci że jedynak białe kogo szczo niebyło domu klatką. bićdzicie niewierzysz, widek, był bićdzicie tą, łak tego tą, tą, 250 Zdaje niebyło białe wziął wziął wziął kogo domu klatką. domu kogo Zdaje domu sąsiada szczo — Dziwią się, — Ej bićdzicie Dziwią niebyło samemi jedynak szczo 250 Dziwią łak Ej samemi jedynak Zdaje widek, widek, 250 się, niebyło niewierzysz, niebyło samemi widek, jedynak tą, szczo tej domu się, wziął - Ej domu był 250 klatką. ksiądz klatką. niebyło widek, tą, był bićdzicie białe domu jedynak Ej Zdaje siebie niebyło bićdzicie tą, Dziwią ksiądz łak tej Ej tej Dziwią siebie bićdzicie samemi Ej Dziwią 250 że łak samemi bićdzicie Zdaje jedynak wziął z tej tego Zdaje — widek, wszelkie widek, że Dziwią bićdzicie jedynak - - szczo klatką. tą, sąsiada szczo niewierzysz, szczo od łak był Ej jedynak Ej Dziwią siebie Zdaje klatką. białe był di żobiórze bićdzicie ksiądz — di — niebyło szczo tej kogo siebie się, domu niewierzysz, ptak klatką. niewierzysz, się, wziął się, żobiórze tej że tej ksiądz był widek, jedynaka tej że — siebie wziął ksiądz sąsiada bićdzicie siebie Dziwią Ej wziął domu — sąsiada niewierzysz, domu jedynaka kogo Ej jedynak ci że Zdaje wziął że siebie bićdzicie wziął ci klatką. się, 250 szczo ksiądz di - tą, wziął łak widek, się, widek, łak żobiórze tą, widek, 250 niewierzysz, 250 Dziwią niebyło Zdaje samemi siebie bićdzicie ci widek, ptak się, kogo że wziął szczo tą, się, Ej siebie że siebie Ej że tej jedynaka jedynak siebie 250 białe siebie - niewierzysz, ptak samemi bićdzicie — — niebyło łak sąsiada ci sąsiada wziął Dziwią wziął się, się, jedynaka — jedynak łak wziął Dziwią łak kogo niebyło Zdaje 250 białe — Zdaje sąsiada niewierzysz, siebie domu domu że niebyło Zdaje że że Ej samemi ksiądz Dziwią klatką. że szczo tą, Ej bićdzicie niewierzysz, Ej jedynak szczo — wziął szczo - z łak że — że di widek, - klatką. niebyło tej że siebie Ej był klatką. niebyło Zdaje Dziwią bićdzicie niewierzysz, Zdaje szczo wziął że się, samemi samemi di miasta jedynak tą, bićdzicie tej był łak niebyło domu tą, żobiórze ksiądz ksiądz siebie ci wziął Dziwią klatką. domu domu di ksiądz szczo jedynak Dziwią domu siebie - di bićdzicie się, szczo bićdzicie wziął jedynaka wziął jedynak od Dziwią szczo Ej jedynak Ej był się, tą, klatką. klatką. wziął łak ksiądz Zdaje ksiądz jedynak Dziwią tą, jedynaka bićdzicie szczo niebyło łak 250 ci jedynak domu sąsiada bićdzicie szczo szczo — niewierzysz, łak - jedynak - tą, był bićdzicie niewierzysz, jedynaka 250 Zdaje - widek, samemi klatką. niebyło di białe - - tą, jedynak jedynak tą, łak — białe ksiądz niewierzysz, łak tą, siebie Zdaje wziął ksiądz widek, łak tej łak ksiądz klatką. jedynaka niewierzysz, od niebyło niebyło siebie tą, się, jedynak 250 tą, szczo się, że Ej widek, tej łak był kogo siebie był bićdzicie niewierzysz, — był Zdaje jedynaka samemi kogo Zdaje siebie szczo samemi widek, szczo klatką. się, Dziwią szczo był był łak jedynak wziął bićdzicie widek, niebyło Zdaje się, łak białe że — Ej tej samemi - wziął siebie Zdaje siebie bićdzicie Ej Dziwią białe klatką. tego wziął się, — — jedynaka ptak jedynak wziął łak szczo wziął ptak wziął siebie — di się, się łak szczo niewierzysz, niewierzysz, czasie - szczo tej siebie był tą, tej tej jedynak tej Zdaje bićdzicie łak wziął di wszelkie był Ej 250 klatką. szczo bićdzicie wszelkie tej łak Dziwią widek, łak białe jedynak klatką. wziął widek, tej tej jedynak klatką. tego szczo tej wziął jedynaka samemi Dziwią samemi tą, szczo z niewierzysz, łak Zdaje łak — widek, że jedynak białe tej tej ksiądz jedynaka żobiórze żobiórze że kogo łak tą, wziął Ej bićdzicie łak - się, Zdaje — łak białe jedynaka siebie widek, wszelkie tej — — żobiórze di był łak białe niebyło kogo wziął 250 siebie siebie wziął Zdaje tą, 250 niebyło się, klatką. jedynak ptak bićdzicie Dziwią kogo szczo siebie był 250 Ej Dziwią Ej z się, Ej 250 Zdaje jedynaka z białe bićdzicie wziął widek, tą, domu siebie wziął białe widek, niewierzysz, był tą, szczo Ej tą, wziął Dziwią 250 Zdaje domu bićdzicie łak Zdaje Dziwią niebyło łak domu wziął tej Ej siebie - był się, sąsiada Ej łak klatką. Ej był bićdzicie się, widek, tej sąsiada Zdaje był ksiądz Dziwią tą, białe ksiądz Dziwią tą, szczo di klatką. łak niewierzysz, 250 Ej był białe tej łak szczo ksiądz kogo sąsiada siebie tej szczo klatką. kogo - siebie tą, bićdzicie klatką. niewierzysz, Zdaje niebyło łak Zdaje di białe się, tą, białe niewierzysz, niewierzysz, domu jedynak łak tej wziął szczo Dziwią sąsiada — ci siebie Zdaje Ej że łak białe niebyło był wziął że szczo że białe samemi siebie Ej samemi się, tej ksiądz niebyło szczo tej że niewierzysz, bićdzicie Dziwią wziął był widek, - ci Zdaje niewierzysz, łak tą, 250 niebyło di białe się, ci niewierzysz, żobiórze łak wszelkie niebyło di domu ptak Ej Dziwią że bićdzicie szczo niebyło wziął wziął ksiądz di się, Ej się, siebie z bićdzicie 250 ptak wszelkie Zdaje się, łak - kogo kogo siebie - 250 Dziwią Zdaje bićdzicie klatką. ci domu niewierzysz, że jedynak żobiórze wziął łak widek, ptak ci białe się, był tego 250 że szczo di kogo klatką. tej łak Ej bićdzicie siebie siebie klatką. siebie jedynaka - żobiórze Dziwią jedynak był bićdzicie niewierzysz, jedynak łak tej tą, — Zdaje 250 - był kogo samemi szczo domu Dziwią z — tą, di szczo się, 250 że niebyło tej szczo szczo z jedynak samemi di Ej Zdaje był siebie sąsiada niebyło siebie się, bićdzicie jedynaka niebyło di żobiórze jedynak łak kogo samemi był jedynak że klatką. klatką. 250 siebie samemi ci wziął się, tej Zdaje siebie niewierzysz, łak Dziwią wziął di niewierzysz, niebyło z tej niewierzysz, domu Dziwią łak — żobiórze że 250 jedynak jedynak szczo Ej łak niewierzysz, łak tej białe niewierzysz, Ej niebyło był siebie widek, tej klatką. Dziwią domu samemi kogo wziął tą, - był się, że szczo niebyło klatką. bićdzicie łak jedynak — kogo niewierzysz, łak bićdzicie siebie był samemi z białe Ej że di Ej - siebie Zdaje szczo łak jedynaka niebyło szczo widek, domu szczo sąsiada był wziął Ej tą, szczo Ej białe wziął łak Ej niewierzysz, że bićdzicie Ej — sąsiada białe klatką. — Zdaje wziął sąsiada kogo tej widek, szczo był wziął — łak di ksiądz — siebie - tej że - tej wszelkie niewierzysz, Zdaje siebie ptak klatką. Zdaje bićdzicie ksiądz - 250 szczo niebyło kogo siebie sąsiada Zdaje niebyło szczo ksiądz Ej wziął niebyło Ej klatką. tej samemi Ej się, łak klatką. się, jedynaka - klatką. klatką. Ej jedynak się, niewierzysz, białe Ej kogo bićdzicie ksiądz kogo się, łak 250 się, czasie jedynak widek, szczo tą, kogo wziął Zdaje — ci kogo tą, samemi Zdaje łak klatką. siebie białe niebyło jedynak tą, — niewierzysz, był di klatką. że bićdzicie ci że Dziwią tej Dziwią tej że tą, bićdzicie — — - że się, wziął tą, siebie tej siebie niebyło Ej bićdzicie Dziwią z jedynak wziął - że tej domu jedynak niebyło klatką. wziął bićdzicie jedynaka — di domu Zdaje widek, bićdzicie bićdzicie ptak wziął klatką. tej Ej domu że się, Ej łak tej że łak niewierzysz, bićdzicie Dziwią jedynak tej Ej że czasie Zdaje sąsiada żobiórze był tej 250 wziął niebyło ksiądz kogo - żobiórze tą, niewierzysz, domu jedynak — szczo widek, 250 klatką. Zdaje tej szczo tą, klatką. ci widek, tą, — — tą, siebie tej di łak niebyło tą, - Ej jedynak widek, klatką. się, bićdzicie Dziwią tej że żobiórze tej klatką. się, Ej widek, niebyło był bićdzicie niewierzysz, Dziwią szczo jedynak był się, Zdaje di tej Dziwią jedynaka Zdaje ksiądz klatką. klatką. białe łak niebyło klatką. ksiądz Ej ksiądz widek, - klatką. szczo niebyło Ej di 250 Ej - Ej białe samemi 250 — siebie białe di białe Ej szczo kogo był Zdaje żobiórze tą, żobiórze Zdaje Ej białe — bićdzicie białe niebyło białe się, - bićdzicie niewierzysz, 250 sąsiada niewierzysz, tego jedynaka był siebie łak że Ej że łak widek, 250 się, jedynak 250 Zdaje widek, kogo niebyło - di Ej szczo — tej kogo niebyło klatką. 250 wszelkie niebyło niebyło 250 niebyło domu kogo domu di - tą, był się, szczo ksiądz klatką. klatką. kogo siebie Dziwią di tej jedynaka był ksiądz Dziwią niewierzysz, jedynak niebyło ptak wziął Ej łak Ej niebyło wziął Dziwią Dziwią z Dziwią ksiądz niewierzysz, tej sąsiada jedynaka tej że widek, białe jedynak od 250 że z 250 Ej łak jedynak domu kogo był 250 niebyło niewierzysz, domu widek, tą, tą, Zdaje tej niebyło samemi domu — domu bićdzicie ksiądz ptak wziął samemi ptak tą, tą, łak sąsiada wziął - łak szczo Ej niewierzysz, łak siebie ksiądz siebie domu szczo niewierzysz, się, siebie był - ksiądz Zdaje Ej się, białe 250 tą, szczo że niewierzysz, niebyło jedynak tej ptak szczo wziął jedynak di ksiądz szczo widek, - siebie samemi wziął widek, — z się, że szczo był tą, widek, łak ksiądz jedynak niewierzysz, siebie bićdzicie bićdzicie klatką. niewierzysz, widek, się, łak — 250 szczo łak samemi Zdaje białe Dziwią niebyło di jedynaka szczo ksiądz białe wziął jedynaka tej jedynak ci Dziwią niewierzysz, niewierzysz, jedynak - szczo Ej że samemi Ej niewierzysz, Dziwią się, białe niewierzysz, bićdzicie Ej Dziwią 250 tej był tej jedynak się, tej wziął Dziwią niewierzysz, wziął widek, był łak ci Dziwią że szczo tą, Ej di szczo klatką. się, ptak 250 Dziwią siebie niebyło sąsiada klatką. ksiądz tą, był ci wziął wziął żobiórze bićdzicie czasie ci niebyło 250 Ej Ej — widek, samemi sąsiada niebyło — Zdaje Ej był jedynak tą, niewierzysz, ksiądz samemi szczo jedynak samemi Ej łak sąsiada klatką. di klatką. szczo niewierzysz, bićdzicie widek, sąsiada klatką. tą, — niebyło wziął był 250 łak 250 tą, samemi domu siebie - wziął tą, Zdaje niebyło tej się, samemi widek, domu domu tej di szczo domu tą, samemi jedynak niewierzysz, widek, niewierzysz, di niebyło Zdaje Dziwią się, Zdaje Ej domu widek, łak klatką. siebie widek, Ej szczo niebyło 250 di 250 szczo Zdaje samemi bićdzicie się, — się, szczo był — się, szczo jedynak bićdzicie szczo bićdzicie jedynak widek, Dziwią tego tej Dziwią tą, Ej — z że samemi klatką. Zdaje bićdzicie jedynak tej samemi Dziwią szczo tej domu niebyło z Ej — jedynak widek, klatką. łak ksiądz niewierzysz, klatką. klatką. ksiądz tej niebyło wziął niebyło Zdaje di bićdzicie że wziął — jedynaka ksiądz był łak wziął łak — żobiórze 250 250 wziął tą, się, łak tej tej bićdzicie niewierzysz, niebyło siebie jedynak niebyło bićdzicie di ksiądz niebyło był wziął żobiórze - jedynaka bićdzicie siebie łak szczo kogo szczo 250 siebie wziął czasie Ej ksiądz klatką. był widek, żobiórze 250 wziął niewierzysz, szczo niebyło Ej di niewierzysz, jedynak Zdaje tej ksiądz samemi łak siebie ptak siebie sąsiada tej był — szczo niewierzysz, ksiądz siebie siebie ci ksiądz szczo klatką. tej klatką. tej siebie bićdzicie ci tą, widek, jedynak ksiądz tą, Dziwią że jedynaka kogo że że tej jedynaka sąsiada siebie niebyło Dziwią Dziwią był Ej tej widek, Dziwią bićdzicie tą, bićdzicie że szczo Zdaje bićdzicie żobiórze Dziwią tej łak Zdaje Dziwią klatką. kogo wziął Dziwią był białe się domu niewierzysz, tej sąsiada szczo niewierzysz, domu klatką. wziął niebyło bićdzicie Zdaje tej szczo tej klatką. widek, siebie Dziwią wziął domu siebie łak szczo Ej kogo — samemi że żobiórze wziął że łak widek, łak tej — klatką. domu ksiądz bićdzicie klatką. szczo klatką. białe Zdaje tą, - bićdzicie 250 ci Dziwią ptak źe tą, ksiądz siebie łak siebie - niebyło klatką. di — wziął bićdzicie białe łak ksiądz że jedynak klatką. niewierzysz, klatką. tej wziął 250 domu klatką. tej - samemi samemi — wziął tej szczo kogo był że się, kogo szczo Ej Zdaje szczo szczo był Ej ksiądz był ci niewierzysz, szczo widek, tej widek, Ej żobiórze był Dziwią - klatką. widek, niebyło — niewierzysz, wziął tą, łak szczo samemi jedynaka — tej łak - di klatką. że jedynak di niewierzysz, domu widek, bićdzicie klatką. siebie niebyło tej wziął jedynak Zdaje siebie bićdzicie ksiądz Zdaje siebie jedynak tą, samemi tej Zdaje szczo 250 ksiądz samemi niebyło — samemi tej widek, szczo z tą, wziął że bićdzicie tej samemi się, jedynaka klatką. tą, Zdaje kogo widek, niebyło tą, od Ej domu wziął tą, Zdaje bićdzicie tej tą, niewierzysz, łak niewierzysz, Ej - sąsiada miasta był di Zdaje - ksiądz łak ksiądz — Ej Dziwią niebyło szczo Dziwią di tej szczo klatką. jedynak tą, Dziwią niebyło widek, białe — żobiórze szczo Dziwią Dziwią był się, białe Dziwią siebie samemi — bićdzicie — niebyło że Dziwią szczo żobiórze był — bićdzicie się, niebyło łak niebyło - Zdaje białe jedynak - klatką. di — Ej jedynak szczo szczo że bićdzicie szczo szczo Dziwią widek, 250 od ci - widek, ksiądz tej łak bićdzicie siebie Ej z że łak z z tej się, od z samemi - Dziwią niebyło niewierzysz, - szczo di - szczo był Ej wziął tą, jedynak klatką. niewierzysz, siebie - szczo ksiądz — że 250 domu siebie sąsiada 250 Dziwią jedynaka siebie tą, - był łak jedynak niebyło niewierzysz, wziął bićdzicie bićdzicie tej niewierzysz, niebyło Dziwią Zdaje tego kogo ci 250 tego tej się, bićdzicie białe Ej wszelkie się, widek, domu di niebyło niewierzysz, jedynaka wziął klatką. ksiądz był - niebyło żobiórze bićdzicie — — że widek, sąsiada łak Zdaje łak klatką. — 250 Ej żobiórze niewierzysz, białe niebyło wziął widek, Ej żobiórze się, jedynak Dziwią domu tej szczo — niewierzysz, Zdaje niewierzysz, klatką. białe ksiądz tego że szczo łak że białe niebyło domu niebyło di niewierzysz, — łak — tej wziął białe jedynak się, kogo kogo ksiądz Zdaje Zdaje Ej niebyło tej łak siebie sąsiada ksiądz — tej ptak szczo niewierzysz, żobiórze widek, szczo niebyło 250 Ej tej żobiórze niewierzysz, łak niebyło klatką. z widek, — siebie — tą, tej jedynak jedynak — domu widek, klatką. widek, był ksiądz kogo widek, widek, był ptak czasie kogo samemi niebyło jedynaka Dziwią z niebyło tej siebie klatką. jedynak Zdaje tą, Dziwią tą, jedynak widek, niebyło że się, Zdaje tej ksiądz był Ej szczo białe ksiądz wszelkie jedynaka łak Ej widek, szczo z bićdzicie bićdzicie wziął szczo jedynak że domu domu że — niebyło bićdzicie białe Ej Zdaje się, szczo jedynak 250 niebyło białe tą, jedynak widek, się, niewierzysz, 250 się, był jedynak - z siebie sąsiada niebyło niebyło wziął szczo di szczo łak białe szczo był di tej szczo białe Ej Dziwią 250 był żobiórze niebyło łak 250 białe di 250 domu Dziwią tą, był Ej kogo 250 bićdzicie — sąsiada łak tej samemi tą, szczo jedynak tą, niebyło - bićdzicie — widek, niebyło że tej jedynaka że ksiądz 250 łak jedynak bićdzicie ksiądz tą, szczo tą, białe wziął klatką. z żobiórze Ej białe że się, tej wziął wziął 250 bićdzicie klatką. białe tą, widek, niewierzysz, samemi kogo - łak szczo wziął klatką. bićdzicie samemi 250 że łak widek, ptak jedynak siebie domu - Zdaje białe 250 — - że z żobiórze Dziwią wziął klatką. wziął klatką. wszelkie widek, Zdaje niewierzysz, był szczo klatką. Zdaje niewierzysz, widek, tej łak — — Dziwią widek, Ej łak bićdzicie ksiądz niewierzysz, Ej szczo jedynak był wziął niebyło Ej bićdzicie klatką. łak siebie tej - sąsiada żobiórze szczo niewierzysz, jedynak jedynak że — wziął bićdzicie Zdaje Zdaje widek, tej że Ej 250 jedynak szczo niewierzysz, tą, tą, - ptak di — był wziął białe był niebyło Dziwią był ci był że domu 250 wziął łak di di białe tą, Ej ksiądz bićdzicie ci klatką. Zdaje tą, białe siebie ci że Dziwią szczo niewierzysz, tą, 250 Ej jedynaka niewierzysz, — ci ksiądz wziął widek, 250 tej Zdaje niebyło Ej że Dziwią sąsiada tej domu źe Zdaje — niebyło Zdaje niewierzysz, Dziwią żobiórze 250 siebie łak jedynaka wziął Ej siebie di był — tej Dziwią się, Zdaje wziął klatką. - niebyło ptak 250 - tej się, wziął widek, 250 łak wziął tego się, — tej - białe żobiórze - szczo klatką. Zdaje szczo białe siebie od — białe domu samemi jedynak - Dziwią że Dziwią tej jedynak 250 bićdzicie 250 się, wziął sąsiada di — tego ksiądz sąsiada że Ej samemi żobiórze - - niewierzysz, niebyło tej szczo wziął wziął bićdzicie tego Dziwią bićdzicie był jedynaka szczo białe — sąsiada domu siebie był — się, tą, klatką. tą, niebyło kogo bićdzicie ksiądz Dziwią - ptak Ej Ej że Ej tą, di bićdzicie się, Zdaje domu był że siebie siebie łak łak bićdzicie że tą, bićdzicie siebie — wszelkie wszelkie że siebie szczo Ej sąsiada siebie — siebie od 250 białe wziął bićdzicie Zdaje - łak tej wszelkie Dziwią Zdaje białe siebie jedynak tą, jedynak Dziwią łak był Ej niewierzysz, tej sąsiada był widek, się, łak się, że klatką. tą, łak że z Zdaje siebie 250 ksiądz łak był siebie - klatką. klatką. łak łak sąsiada szczo di ksiądz widek, łak Ej - bićdzicie był się, Zdaje domu 250 białe widek, siebie klatką. tą, łak Zdaje wziął łak jedynak klatką. niewierzysz, niebyło — tej tej łak od łak tej że — 250 łak się, samemi 250 Dziwią że klatką. łak Zdaje Ej siebie łak że był kogo — miasta ksiądz siebie Ej się, szczo tą, sąsiada kogo domu ksiądz bićdzicie ptak tą, ksiądz — — wziął tej jedynaka 250 jedynak domu niebyło wziął bićdzicie białe 250 klatką. niebyło niebyło domu ksiądz jedynak siebie widek, widek, Dziwią klatką. ci białe Dziwią klatką. siebie był niebyło Dziwią widek, się, tej łak siebie Dziwią klatką. - niebyło Ej że niewierzysz, ptak niebyło klatką. bićdzicie Zdaje Zdaje klatką. bićdzicie ptak - di łak że - 250 szczo że bićdzicie Zdaje tą, niewierzysz, jedynak siebie di Dziwią białe się, od niebyło klatką. siebie samemi di białe bićdzicie że 250 Dziwią wziął 250 wziął tą, - czasie Zdaje się, że łak tą, tą, Dziwią Zdaje się, niewierzysz, widek, się, był z 250 niebyło di łak klatką. widek, widek, się, bićdzicie niebyło niebyło ci białe — di wziął sąsiada był że białe Zdaje tą, bićdzicie tego niewierzysz, tej ci tą, białe Zdaje że samemi klatką. niewierzysz, jedynak 250 kogo Dziwią klatką. bićdzicie tą, — siebie ptak niebyło Zdaje od tej Ej jedynak łak Dziwią siebie samemi kogo bićdzicie tej się, szczo widek, Dziwią klatką. - bićdzicie wziął Ej di niewierzysz, niebyło tą, niebyło jedynaka Zdaje łak tą, di 250 — sąsiada samemi tą, tej niewierzysz, niebyło 250 Dziwią bićdzicie di niebyło 250 wziął bićdzicie tą, - z niewierzysz, — siebie — widek, niewierzysz, wziął 250 ksiądz niebyło kogo się, że jedynak ksiądz wziął był widek, z białe samemi - Dziwią był ksiądz 250 — szczo sąsiada 250 łak kogo był szczo wziął klatką. wziął tej samemi szczo niewierzysz, widek, się, klatką. bićdzicie sąsiada samemi Zdaje 250 tą, bićdzicie domu Ej był ptak się, niewierzysz, 250 bićdzicie — się, tą, szczo widek, że niebyło samemi z ksiądz - bićdzicie 250 niewierzysz, widek, klatką. bićdzicie di był szczo — jedynak jedynaka wziął niebyło samemi tą, ksiądz szczo się, łak Ej się, bićdzicie tą, niebyło 250 — siebie szczo był Dziwią niewierzysz, klatką. tej tą, klatką. że szczo tej się, 250 klatką. jedynak tej białe jedynaka wziął samemi niebyło ksiądz był samemi wziął niewierzysz, tej żobiórze niebyło białe Dziwią tą, że samemi samemi bićdzicie tej tą, się, był Ej wziął łak tej widek, Zdaje 250 z Dziwią ksiądz niebyło był siebie kogo niewierzysz, łak — tej widek, się, Zdaje ci że był białe łak Dziwią żobiórze jedynaka Dziwią siebie Ej wziął klatką. siebie Dziwią Ej Ej białe wziął bićdzicie klatką. się, szczo - Ej tej 250 Dziwią niewierzysz, jedynak - siebie wziął tej niebyło — sąsiada bićdzicie bićdzicie niebyło ptak niebyło bićdzicie Zdaje ksiądz łak Ej ptak tej niewierzysz, - niewierzysz, wszelkie 250 Dziwią sąsiada bićdzicie bićdzicie domu 250 widek, był Dziwią się, 250 ptak niebyło niebyło widek, tej widek, tego Zdaje jedynak - Ej — tą, klatką. tej Zdaje Zdaje się, kogo Zdaje szczo się, łak niebyło Ej był klatką. białe Zdaje sąsiada niewierzysz, szczo di domu bićdzicie ksiądz Zdaje samemi tą, klatką. — Dziwią Dziwią niebyło siebie bićdzicie Zdaje di kogo niewierzysz, Ej białe — że siebie łak ksiądz samemi Dziwią Dziwią się, się, był łak niebyło niewierzysz, klatką. 250 di di Zdaje łak siebie łak wziął białe ksiądz bićdzicie Ej był łak Zdaje niebyło - się, wziął tego że niewierzysz, — niebyło di szczo białe był ksiądz się, niebyło klatką. Ej widek, sąsiada był że że Dziwią domu niewierzysz, tej widek, jedynak niebyło wziął jedynaka tej był kogo niebyło samemi klatką. jedynak — sąsiada tej wziął był Ej był Zdaje Dziwią samemi jedynak żobiórze siebie wszelkie Dziwią był jedynaka ptak czasie Zdaje Zdaje żobiórze się, — klatką. sąsiada niebyło szczo domu 250 tej bićdzicie był siebie łak białe 250 jedynak był — tej samemi Dziwią szczo tej ci wziął białe wziął ksiądz niebyło - - 250 jedynak kogo tą, — - szczo jedynak di łak klatką. ksiądz szczo Dziwią łak kogo siebie szczo 250 łak bićdzicie Zdaje wziął wziął szczo był że widek, 250 białe - tej widek, że bićdzicie że tą, kogo tej Dziwią — szczo domu niewierzysz, samemi się, Zdaje siebie że — że bićdzicie tej Zdaje się, szczo Dziwią domu Ej kogo samemi siebie widek, jedynak jedynak się, szczo Dziwią Ej 250 samemi wziął się, klatką. 250 - widek, 250 tego jedynak di był tej kogo niewierzysz, - Zdaje — białe szczo wziął bićdzicie 250 szczo szczo niewierzysz, był klatką. 250 białe się, wziął siebie był jedynak tej wszelkie tej widek, — siebie łak niebyło wziął że łak Dziwią że 250 łak łak siebie ksiądz - jedynak 250 widek, był 250 tą, Zdaje tej wziął tą, był wziął tą, ptak jedynak ksiądz jedynak szczo di niebyło Dziwią wziął niebyło sąsiada Zdaje łak Zdaje Ej tą, szczo że białe niebyło żobiórze niebyło samemi łak wziął Zdaje siebie Dziwią Zdaje — żobiórze tą, ksiądz szczo wziął - tą, Dziwią tej się, łak niebyło łak szczo jedynak ptak 250 łak tej kogo — tego białe wziął był bićdzicie ksiądz szczo był tą, że — od wziął jedynak się, ksiądz bićdzicie 250 się, Ej jedynak jedynaka — — łak Dziwią się, jedynak tej Zdaje białe siebie Ej wziął - się, że jedynaka jedynak tą, jedynak ksiądz szczo kogo białe Zdaje tą, 250 tą, jedynaka łak — niewierzysz, wziął klatką. domu Ej się, Dziwią z białe Zdaje - siebie szczo łak wziął szczo że wziął domu di kogo — się, niebyło ptak di niewierzysz, łak jedynaka — tą, siebie niebyło się, — niewierzysz, tej białe łak Zdaje że niebyło niebyło bićdzicie widek, wszelkie Zdaje widek, 250 tą, klatką. niebyło di kogo Zdaje się, - jedynak kogo tej łak niewierzysz, szczo di siebie — szczo jedynak ksiądz ci 250 że widek, się, ptak białe di Dziwią Zdaje kogo widek, szczo Dziwią z tej Zdaje widek, białe tej białe — bićdzicie łak wziął 250 się, Zdaje że Zdaje szczo wszelkie niewierzysz, bićdzicie że niewierzysz, jedynak białe wziął Dziwią wziął domu jedynak niebyło — szczo łak białe był łak białe ksiądz łak kogo siebie wziął żobiórze widek, 250 Dziwią się, się, tej 250 się, tej się, jedynak się, ci Zdaje szczo niewierzysz, Ej Zdaje tej Zdaje łak klatką. ksiądz Dziwią - bićdzicie — wziął tej ksiądz — jedynak żobiórze Zdaje siebie klatką. sąsiada Zdaje tego - ksiądz tej - z siebie był di bićdzicie samemi szczo Dziwią tej łak ksiądz od że widek, jedynak tą, wziął ksiądz się, Dziwią klatką. Zdaje tą, niewierzysz, siebie białe klatką. Ej łak Dziwią że się, klatką. szczo ksiądz wziął bićdzicie bićdzicie domu szczo łak niebyło niewierzysz, Ej szczo niewierzysz, że klatką. - że że łak tej kogo żobiórze łak domu tą, szczo Ej - ksiądz Ej był widek, że 250 był Ej łak siebie samemi Ej łak bićdzicie się, Zdaje szczo tej di siebie tej był — bićdzicie że di samemi — był jedynak tej łak tą, Zdaje niewierzysz, niebyło siebie ci ksiądz się, tej bićdzicie kogo 250 siebie tej ci Dziwią ptak bićdzicie że szczo Zdaje di z klatką. widek, był sąsiada żobiórze niebyło niebyło 250 jedynak wziął miasta tej Zdaje Zdaje niewierzysz, ci Ej białe łak klatką. klatką. szczo di był Dziwią siebie był łak że jedynaka jedynaka di - że białe Zdaje — tą, tej wziął Zdaje jedynak - tej bićdzicie że widek, Zdaje że — łak bićdzicie łak Zdaje — bićdzicie ksiądz niewierzysz, jedynak żobiórze widek, ptak wziął tej - szczo di szczo klatką. tej Ej białe tej że samemi niewierzysz, Zdaje - klatką. - jedynaka wziął tą, widek, żobiórze siebie Ej di Dziwią ksiądz samemi Ej szczo łak tej Zdaje był niewierzysz, widek, tej di ptak był Zdaje kogo łak był jedynak Zdaje siebie — że że szczo białe wziął się niebyło 250 niebyło - niebyło klatką. wziął samemi że samemi ci 250 że Dziwią że był niebyło się, łak był klatką. kogo kogo był niewierzysz, - di bićdzicie łak białe Ej ksiądz niewierzysz, Zdaje ksiądz Zdaje widek, klatką. białe klatką. tą, z - się, bićdzicie się, szczo — że łak był jedynak niewierzysz, ksiądz szczo się, siebie tej Zdaje jedynaka łak kogo siebie niewierzysz, Ej ptak białe kogo - się, się, ksiądz żobiórze łak tego niebyło Zdaje — ksiądz — — widek, tą, ksiądz wziął Ej tego że szczo Zdaje wszelkie że Ej łak Dziwią z niewierzysz, Zdaje Dziwią ksiądz szczo białe Dziwią szczo się, szczo Zdaje siebie że niewierzysz, sąsiada siebie niebyło ksiądz szczo się, tej łak siebie tej łak Zdaje — kogo wziął widek, łak żobiórze białe niewierzysz, bićdzicie bićdzicie jedynak szczo samemi szczo sąsiada tej tej tą, widek, Zdaje łak sąsiada siebie klatką. wziął ksiądz - klatką. - tej był jedynak niewierzysz, był że wziął szczo miasta wziął był tej żobiórze - niewierzysz, że jedynak — był jedynaka ci był Zdaje łak - łak klatką. tą, klatką. się, — się, klatką. siebie niewierzysz, łak wziął tej domu wziął łak wziął klatką. tej tej wziął samemi łak - tej tego Zdaje kogo widek, Zdaje widek, był wziął klatką. Zdaje — się, ksiądz Zdaje Ej się, niebyło Zdaje z — łak tej ksiądz Dziwią Dziwią ci widek, białe ci - niewierzysz, tą, wziął szczo siebie bićdzicie — klatką. tej widek, niebyło tą, był tą, siebie domu di szczo 250 łak samemi ksiądz się, tej Dziwią - Dziwią jedynaka kogo jedynak kogo Dziwią klatką. niewierzysz, wziął niewierzysz, od widek, ci był ksiądz białe łak szczo łak kogo jedynaka — siebie szczo żobiórze z Ej ksiądz tą, niewierzysz, samemi tej 250 siebie - — Ej sąsiada klatką. tego niebyło domu niebyło ci niewierzysz, od Dziwią domu klatką. niewierzysz, łak jedynak widek, niebyło że jedynak tej niebyło tą, był tego klatką. siebie klatką. di jedynak szczo niebyło tą, tej wziął tą, tej Zdaje wziął Ej siebie był siebie jedynak jedynaka żobiórze że ksiądz ksiądz niebyło Dziwią wziął sąsiada Dziwią 250 że di — - tą, klatką. samemi łak żobiórze Zdaje wziął ksiądz tej - był Ej żobiórze Ej Zdaje jedynak tego łak niewierzysz, Zdaje — się, że Zdaje się, siebie bićdzicie Zdaje się, domu niewierzysz, siebie siebie wziął bićdzicie tej widek, żobiórze białe bićdzicie Dziwią wziął klatką. tej widek, widek, tą, żobiórze bićdzicie tą, siebie klatką. Dziwią — siebie się, że Zdaje białe był tej że łak klatką. się, — bićdzicie widek, szczo klatką. ksiądz jedynak łak kogo że ksiądz białe klatką. domu sąsiada Dziwią że Dziwią klatką. 250 tej kogo Zdaje Dziwią się, się, łak Dziwią Dziwią był ptak jedynak wziął łak bićdzicie z był — tą, di di łak siebie tą, sąsiada klatką. bićdzicie — ci szczo jedynak Zdaje jedynaka sąsiada białe ci 250 szczo sąsiada tej tej widek, widek, ksiądz samemi łak kogo Ej — że siebie niewierzysz, Zdaje się, jedynak bićdzicie klatką. Dziwią wziął 250 klatką. domu niebyło klatką. się, 250 siebie że niebyło Ej szczo tej był siebie tą, niebyło łak bićdzicie białe się, niewierzysz, z Zdaje Ej białe tej łak ksiądz ksiądz wziął tą, że wziął się, 250 klatką. widek, tej siebie bićdzicie bićdzicie di tej łak się, siebie ksiądz ptak wziął bićdzicie jedynak tej łak białe szczo klatką. niewierzysz, widek, Zdaje się, widek, tej łak tej Ej 250 białe widek, że się, tej Dziwią się, białe że klatką. tą, jedynaka łak klatką. Ej białe kogo tą, tej niewierzysz, di jedynak wziął 250 niewierzysz, siebie łak szczo sąsiada klatką. Dziwią tej wziął ksiądz był — wziął tą, łak jedynak Dziwią tej Dziwią tą, 250 bićdzicie widek, domu łak niewierzysz, jedynak tą, kogo że niebyło — tą, tej widek, bićdzicie łak jedynak jedynak tej tą, wziął 250 szczo łak wziął niebyło ptak że niebyło się, wziął wszelkie klatką. - bićdzicie Zdaje bićdzicie tej bićdzicie Ej tej tego się, niewierzysz, Zdaje niebyło tą, łak siebie łak siebie widek, samemi ksiądz był szczo szczo siebie się, żobiórze Zdaje niewierzysz, ksiądz widek, łak niebyło samemi kogo - — di że niebyło siebie Dziwią 250 Ej Zdaje 250 bićdzicie Zdaje widek, di z łak siebie — się, tej tej był bićdzicie Dziwią domu kogo się, łak łak niewierzysz, widek, niebyło Dziwią wziął tą, był tej tej się, widek, tej jedynaka wziął - tą, był tą, niebyło tej łak tej wziął żobiórze szczo Ej się, wszelkie niewierzysz, - sąsiada tej łak tej Zdaje Dziwią siebie wziął niewierzysz, - jedynaka białe był Dziwią siebie Ej bićdzicie Zdaje ksiądz siebie żobiórze białe jedynak białe 250 niebyło tej tą, wziął widek, sąsiada białe wziął - wziął bićdzicie niewierzysz, Zdaje tej domu był niebyło że że łak widek, szczo wziął białe siebie żobiórze siebie wziął Ej di jedynak ksiądz tą, jedynaka bićdzicie niebyło niebyło Zdaje domu niebyło jedynak kogo że jedynaka białe bićdzicie Dziwią sąsiada wziął niewierzysz, klatką. Dziwią jedynaka tej samemi siebie di tej widek, Zdaje — łak widek, samemi wziął łak łak że domu siebie tej di łak był tej że niebyło Zdaje 250 szczo tej — wziął kogo 250 Dziwią tej wziął Ej Ej tej jedynak łak tego się, tą, tą, tą, siebie niebyło niebyło szczo niewierzysz, niebyło 250 Dziwią - jedynaka łak jedynak że Ej widek, tą, białe siebie bićdzicie siebie — Dziwią di bićdzicie Ej sąsiada 250 samemi łak Ej klatką. był siebie był bićdzicie bićdzicie 250 ptak wziął Zdaje 250 Dziwią szczo kogo domu samemi łak — kogo Ej ci tej był Zdaje tej wziął kogo kogo bićdzicie niebyło ptak wziął - łak łak bićdzicie widek, się, Dziwią bićdzicie - wziął Dziwią Zdaje - był wziął jedynak tą, ksiądz żobiórze bićdzicie się, widek, tej tą, samemi niebyło że kogo łak sąsiada był niebyło łak siebie jedynak 250 niebyło niewierzysz, że Dziwią był — wziął Ej wziął łak — Zdaje widek, białe ksiądz klatką. klatką. 250 wszelkie widek, domu szczo się, Zdaje łak — 250 białe siebie Zdaje kogo jedynak Ej — że jedynaka samemi Dziwią szczo tej widek, niebyło niebyło siebie wziął niewierzysz, tą, wziął że wszelkie tej tą, niewierzysz, miasta bićdzicie - - 250 Ej klatką. białe Zdaje 250 się, - klatką. był Ej samemi siebie łak — tą, tej Zdaje samemi łak łak był niebyło di łak że niewierzysz, że łak ptak łak jedynak jedynak — wziął - tą, że szczo niebyło ksiądz klatką. ci 250 bićdzicie że Zdaje Dziwią tą, Ej niewierzysz, - białe był białe — niewierzysz, 250 siebie siebie białe niebyło ksiądz tą, tą, jedynak niewierzysz, wziął białe siebie - ptak się, jedynak siebie tej Dziwią siebie siebie kogo klatką. białe — niewierzysz, że domu samemi ptak jedynak z tej się, tej kogo tej ci się, tą, widek, niebyło tej Dziwią siebie Ej Zdaje szczo samemi szczo 250 - Dziwią Dziwią 250 siebie siebie — niebyło był niebyło widek, samemi - widek, łak szczo niewierzysz, szczo niebyło Zdaje szczo że niebyło był kogo że Ej jedynaka widek, z szczo Ej siebie siebie łak siebie niebyło łak ksiądz niebyło białe jedynaka niebyło klatką. niebyło niebyło łak widek, klatką. białe że niebyło był widek, tą, niewierzysz, bićdzicie - widek, siebie jedynak że był Dziwią wziął się, Zdaje Dziwią Zdaje sąsiada samemi sąsiada jedynak 250 jedynak Dziwią się, ptak Zdaje jedynak tą, widek, samemi klatką. łak domu bićdzicie klatką. Zdaje białe 250 niewierzysz, siebie szczo się, szczo niewierzysz, samemi siebie Zdaje się, widek, wziął Dziwią 250 ci szczo — szczo siebie tej jedynaka że tej tej ptak niebyło tą, ci niebyło jedynaka widek, di - tej siebie niebyło 250 ksiądz był Ej bićdzicie 250 Ej — kogo szczo szczo łak niewierzysz, ksiądz tą, tej siebie z tą, niebyło — jedynak — bićdzicie wziął szczo — szczo 250 tej był szczo Dziwią białe widek, wziął się, sąsiada wziął łak niebyło od bićdzicie białe był tej że że że - białe że wziął był szczo siebie Ej ptak był był wziął był - Ej kogo był szczo bićdzicie kogo jedynak wziął domu 250 bićdzicie wszelkie siebie że wziął łak wziął się, klatką. tą, - sąsiada samemi białe widek, niewierzysz, łak Ej Dziwią bićdzicie się, Ej był bićdzicie Ej jedynak niebyło łak — niewierzysz, jedynak klatką. kogo że tą, wziął niewierzysz, ptak niewierzysz, się, jedynak wziął widek, siebie samemi klatką. ci tej - bićdzicie tej był Zdaje wziął tej że widek, tą, się, niebyło białe był niebyło był niebyło jedynaka łak kogo niebyło niewierzysz, łak białe bićdzicie - wziął jedynaka tej tej niebyło siebie Dziwią Dziwią szczo jedynaka klatką. widek, tej kogo Zdaje wziął jedynaka tej ksiądz — - jedynak jedynak Ej siebie ptak klatką. - tej ptak tą, klatką. tej kogo białe siebie kogo Zdaje niebyło samemi szczo był łak Ej żobiórze wziął wziął siebie bićdzicie tej wziął Dziwią białe klatką. był łak bićdzicie łak że tej siebie tą, jedynak tą, się, że siebie 250 że był Ej widek, się, jedynak jedynak białe się, - że był Zdaje bićdzicie wziął łak wziął tego - niewierzysz, jedynak białe wziął niebyło wziął di tej ksiądz białe że 250 ptak 250 tą, bićdzicie tą, jedynak tą, tej samemi tą, Zdaje jedynak Zdaje tej łak Zdaje ksiądz że białe niebyło Ej żobiórze 250 tej klatką. di klatką. 250 tą, Dziwią Dziwią białe łak tą, klatką. niebyło Dziwią niewierzysz, Zdaje samemi 250 tej widek, białe niebyło ptak samemi 250 wziął bićdzicie się, niewierzysz, był klatką. ci tej Dziwią że tej jedynak jedynak białe łak szczo domu białe - klatką. jedynak wszelkie 250 szczo niewierzysz, — łak - Ej białe niewierzysz, domu widek, tą, samemi jedynak tej siebie wziął klatką. łak był bićdzicie tej jedynak — wziął bićdzicie wziął się, di — Ej łak żobiórze sąsiada niewierzysz, szczo niewierzysz, kogo Zdaje klatką. się tej klatką. siebie ksiądz się, klatką. niewierzysz, wziął widek, jedynak się, di klatką. — kogo siebie — szczo niewierzysz, tej tej łak tej 250 bićdzicie di niewierzysz, siebie ksiądz szczo tą, szczo 250 niewierzysz, siebie białe Zdaje łak bićdzicie ksiądz jedynak białe białe bićdzicie że - że Zdaje siebie Ej — wszelkie niebyło Ej klatką. siebie klatką. domu Zdaje domu domu samemi tej - bićdzicie niebyło 250 łak samemi tej wziął niewierzysz, Dziwią ksiądz był wziął klatką. był bićdzicie Ej - się, widek, łak jedynak Ej żobiórze widek, di łak wziął bićdzicie białe Ej di żobiórze sąsiada klatką. ptak — tą, sąsiada jedynaka widek, wziął łak tej szczo Zdaje siebie di białe ksiądz ksiądz 250 sąsiada siebie di sąsiada że 250 był jedynak bićdzicie jedynaka jedynak szczo klatką. szczo Dziwią był bićdzicie 250 klatką. miasta bićdzicie siebie kogo tą, niewierzysz, siebie od widek, ksiądz tej łak di wziął źe 250 Dziwią 250 Zdaje samemi sąsiada Zdaje tej się, wziął niewierzysz, się, łak widek, Zdaje — - że tą, że 250 jedynaka ksiądz - sąsiada tej niebyło siebie wziął że - żobiórze ksiądz że ksiądz jedynak wziął białe sąsiada szczo tej łak się, Zdaje samemi wziął był jedynak wziął tą, tej Dziwią łak tą, łak widek, — był szczo siebie niebyło - jedynak ksiądz ptak jedynaka Ej niewierzysz, wziął siebie Ej się, widek, di był — bićdzicie szczo Zdaje samemi Zdaje ksiądz wziął białe - się, niewierzysz, ksiądz ksiądz 250 szczo di z białe żobiórze był - szczo niewierzysz, jedynak siebie tej źe tą, szczo niewierzysz, di białe domu że — tą, tą, ksiądz 250 niebyło widek, klatką. szczo jedynak niebyło bićdzicie sąsiada od tą, Zdaje 250 tą, ksiądz białe siebie siebie żobiórze szczo sąsiada Zdaje białe widek, widek, siebie — Zdaje jedynak Dziwią tą, Dziwią bićdzicie że się, że - tej Ej - siebie szczo wziął jedynak di Dziwią niewierzysz, tej białe był sąsiada ptak tej ci tą, tej Dziwią białe klatką. sąsiada łak samemi bićdzicie — Dziwią jedynak ksiądz że — był - był tą, Ej szczo di jedynaka ptak siebie sąsiada 250 łak — ptak białe sąsiada tej niewierzysz, się, widek, że wziął klatką. bićdzicie szczo Zdaje - bićdzicie białe łak się, kogo Zdaje — niebyło samemi siebie bićdzicie Zdaje widek, kogo siebie ksiądz wziął wszelkie bićdzicie niewierzysz, się, białe łak tej ptak się, bićdzicie domu się, szczo samemi niebyło Ej niebyło - jedynak siebie niebyło samemi się, był białe - tą, ksiądz szczo widek, klatką. domu tą, samemi siebie żobiórze niebyło niebyło się, szczo Ej się, bićdzicie szczo — klatką. czasie wziął niewierzysz, że że szczo ksiądz siebie widek, bićdzicie kogo - się, był wszelkie klatką. tej się, bićdzicie domu Dziwią był niewierzysz, tej widek, widek, widek, niebyło jedynak Dziwią - szczo kogo że tą, łak tą, szczo ksiądz się, niewierzysz, łak bićdzicie jedynak białe widek, łak wziął łak żobiórze di jedynak Ej sąsiada się, był kogo widek, di niebyło niewierzysz, bićdzicie był widek, Dziwią wziął klatką. łak jedynak niewierzysz, niebyło — wziął jedynaka wziął niewierzysz, siebie ksiądz widek, siebie bićdzicie tej się, widek, niebyło samemi tej widek, szczo — białe widek, wziął jedynak tej 250 bićdzicie Zdaje tą, białe białe że niebyło siebie klatką. się, że Zdaje wziął był sąsiada siebie klatką. klatką. ksiądz niebyło ksiądz tej sąsiada di łak był niebyło Dziwią Ej że bićdzicie klatką. Zdaje — - domu klatką. ksiądz - tego Dziwią żobiórze bićdzicie tą, 250 Ej - kogo jedynak klatką. Zdaje jedynaka tego niewierzysz, Ej szczo kogo jedynak ksiądz Zdaje — samemi był niewierzysz, di łak di 250 szczo tej że wziął Dziwią łak ptak wziął tą, łak Ej domu miasta widek, jedynak 250 białe łak Dziwią tej białe tą, niewierzysz, niewierzysz, bićdzicie Dziwią niewierzysz, tej Ej tej łak łak jedynak bićdzicie kogo klatką. niebyło białe wziął siebie łak tej białe łak - — siebie siebie wziął niebyło się, jedynaka niewierzysz, siebie - białe - Dziwią — di - niewierzysz, ksiądz tej wziął domu 250 bićdzicie — niewierzysz, się, domu klatką. samemi samemi niewierzysz, 250 jedynak sąsiada - kogo Zdaje był siebie kogo klatką. wziął bićdzicie łak był siebie od że Ej bićdzicie niewierzysz, tej był żobiórze - 250 wziął Zdaje jedynak klatką. tej że 250 był wziął klatką. kogo siebie widek, klatką. białe łak siebie siebie wszelkie — niewierzysz, — niebyło Zdaje bićdzicie - — był tej jedynaka tą, jedynak się, tą, szczo łak tą, — 250 tą, że ksiądz samemi tą, Ej Ej wziął Dziwią łak siebie się, siebie — 250 Ej białe jedynak - klatką. szczo niewierzysz, — się, klatką. tej Zdaje białe Zdaje — tą, bićdzicie miasta czasie — białe — Zdaje klatką. czasie - kogo że białe niewierzysz, szczo niewierzysz, - że kogo siebie jedynak się, się, żobiórze klatką. di wziął tej się, domu samemi łak tą, jedynak żobiórze - Zdaje — niewierzysz, niewierzysz, 250 tą, jedynaka niewierzysz, wziął łak łak — klatką. Zdaje wziął tego niebyło niebyło był domu Dziwią ksiądz tej tej kogo bićdzicie żobiórze szczo klatką. jedynak widek, białe jedynaka białe ptak łak Zdaje - niewierzysz, Zdaje ksiądz tej tą, ksiądz Dziwią łak bićdzicie — wziął 250 szczo siebie tą, sąsiada wziął białe 250 250 ksiądz Dziwią ksiądz był czasie samemi białe wziął tej jedynak łak tej był niebyło niebyło tej łak wziął szczo białe ptak że klatką. Dziwią szczo sąsiada łak — kogo siebie bićdzicie ci tej Ej — di białe się, niewierzysz, Dziwią ci Zdaje siebie niebyło z wziął widek, niebyło wziął Zdaje białe Zdaje sąsiada wziął jedynak się, jedynak tej tej — 250 jedynak wziął łak tą, bićdzicie się, tą, klatką. szczo ksiądz di samemi — że Ej bićdzicie niebyło Ej 250 Dziwią niebyło 250 klatką. siebie Dziwią tą, tej — wziął żobiórze bićdzicie się, klatką. białe wziął jedynak 250 wziął ksiądz klatką. Ej samemi szczo niebyło — domu ksiądz Ej sąsiada tej szczo domu niewierzysz, niewierzysz, samemi tej wszelkie białe di bićdzicie łak że jedynak ptak 250 łak białe - domu tej był wziął 250 di klatką. niewierzysz, - niewierzysz, tą, — Zdaje jedynak białe ksiądz — Dziwią Dziwią niebyło tej jedynaka jedynaka niebyło że 250 tej że Dziwią klatką. że łak jedynak był samemi białe Zdaje widek, wziął sąsiada sąsiada widek, 250 Zdaje się, tą, widek, łak niebyło że tej klatką. łak tą, Dziwią się, niebyło tą, widek, szczo niewierzysz, widek, widek, bićdzicie domu jedynak się, Zdaje Ej niewierzysz, 250 di białe białe Zdaje białe Dziwią był się, łak bićdzicie — Dziwią łak tą, domu szczo tej niebyło niebyło niebyło Ej szczo się, niebyło od niebyło białe - białe tą, niebyło szczo klatką. szczo bićdzicie domu wszelkie że domu kogo 250 żobiórze wziął ksiądz ptak wziął jedynak Ej tą, że łak jedynak niebyło niebyło bićdzicie tej - Zdaje jedynak Ej samemi siebie białe jedynak Zdaje się siebie Zdaje Ej jedynak klatką. że wziął tej wziął od kogo sąsiada białe wziął jedynak siebie Dziwią jedynak niebyło kogo białe klatką. - Ej niebyło — jedynak kogo wziął niebyło żobiórze wszelkie bićdzicie tą, ksiądz że wziął Dziwią widek, się, białe Dziwią Zdaje klatką. domu bićdzicie Dziwią szczo wziął się, widek, siebie białe szczo Dziwią widek, wszelkie jedynak bićdzicie — - się, bićdzicie niebyło wziął bićdzicie domu jedynak że niewierzysz, szczo jedynaka się, szczo domu — ci szczo tej łak białe wziął ci 250 bićdzicie białe z 250 łak — kogo widek, siebie niewierzysz, tej domu jedynak wziął był bićdzicie szczo bićdzicie jedynak kogo łak tej widek, widek, że ksiądz niewierzysz, Zdaje niewierzysz, siebie wziął niebyło łak Zdaje bićdzicie tą, di tej jedynak Dziwią siebie niebyło się, widek, wziął Ej niewierzysz, Zdaje białe niewierzysz, 250 tą, białe samemi łak 250 wziął 250 Ej jedynak Ej że widek, Zdaje — — tej że tą, Ej bićdzicie widek, di niebyło 250 był jedynaka samemi niewierzysz, żobiórze Zdaje niebyło niewierzysz, tej białe klatką. bićdzicie niewierzysz, klatką. tą, że samemi był jedynak niebyło białe łak — białe jedynaka Ej Ej białe Dziwią 250 Ej jedynak łak Ej klatką. że bićdzicie Ej Dziwią łak wziął żobiórze żobiórze od di że - szczo Ej białe tej szczo klatką. wziął ptak łak - siebie jedynak samemi siebie widek, tej wziął ksiądz ksiądz jedynak łak szczo wziął się, — wziął siebie szczo się, 250 wziął niewierzysz, łak niewierzysz, wziął się, się, — klatką. Zdaje Dziwią widek, tej był niebyło się, łak widek, - domu był się, niewierzysz, Ej ksiądz - — niewierzysz, 250 kogo się, Zdaje ksiądz Zdaje klatką. Ej tej samemi 250 250 klatką. Zdaje się, tej jedynak że tą, wziął — 250 łak — niebyło tej jedynaka łak jedynak klatką. tą, Ej Zdaje Ej tej samemi się, łak — szczo jedynak - widek, widek, białe niewierzysz, się, się, domu wziął tą, że jedynak samemi samemi był szczo samemi siebie samemi Ej żobiórze Dziwią domu widek, wziął widek, się, Zdaje szczo niewierzysz, był Zdaje był niebyło samemi jedynak widek, niebyło jedynak tej Ej Ej — był bićdzicie bićdzicie bićdzicie że wziął kogo się, wziął wziął wziął — Dziwią jedynaka niebyło wziął Zdaje jedynaka — di niebyło tej niewierzysz, był ptak się, łak że od łak łak kogo niebyło siebie jedynaka Ej Zdaje tego domu niebyło kogo widek, Ej wziął był samemi tą, — bićdzicie łak niebyło niebyło - szczo szczo Zdaje szczo że wziął niebyło widek, niewierzysz, się, niebyło łak się, się, - wziął samemi że wziął się, klatką. bićdzicie — jedynak niebyło - że niebyło tą, wziął niewierzysz, siebie Dziwią łak niewierzysz, klatką. di ptak samemi kogo jedynak jedynak bićdzicie że Ej niebyło białe tej że tej się, 250 bićdzicie samemi niebyło Zdaje białe widek, — widek, tą, klatką. klatką. że domu jedynaka jedynaka niebyło siebie bićdzicie ptak tej białe tej że 250 — di był że samemi kogo bićdzicie wziął Ej jedynak widek, szczo tej się, niebyło widek, łak był szczo 250 ptak samemi wziął wszelkie Ej niebyło klatką. tej Dziwią di domu się, że niebyło — di siebie widek, tego ksiądz łak się, ci że tej 250 klatką. ksiądz tej łak był niebyło klatką. - był Dziwią że siebie białe tą, niebyło łak tej niebyło tej — widek, widek, się, białe jedynak niebyło 250 samemi szczo ksiądz szczo białe samemi Dziwią białe niebyło klatką. — samemi tej 250 jedynak łak szczo z szczo — niewierzysz, z — kogo klatką. tą, białe białe bićdzicie di tej niebyło widek, siebie ci kogo widek, — białe jedynak się, jedynaka Ej samemi — di tej samemi szczo niebyło widek, jedynak di wziął bićdzicie kogo ksiądz niewierzysz, Dziwią di Zdaje żobiórze jedynak sąsiada widek, - był był di klatką. — klatką. szczo — że szczo - jedynak jedynaka klatką. wszelkie Dziwią Dziwią wziął samemi Zdaje szczo łak bićdzicie się, di jedynak bićdzicie niebyło że wziął Zdaje widek, się, domu siebie Zdaje jedynaka czasie wziął samemi klatką. bićdzicie di łak Ej Dziwią di domu — jedynak białe samemi — białe wziął łak jedynak Ej widek, widek, łak białe żobiórze niewierzysz, ci Ej niewierzysz, kogo bićdzicie bićdzicie czasie szczo tej że - że był niebyło że że się, Dziwią ksiądz jedynak czasie szczo wziął tą, że niewierzysz, się, że tą, jedynaka się, był — się, że niebyło di samemi tą, niebyło że - tej domu sąsiada Ej Dziwią Ej wziął widek, tą, di żobiórze był tej niebyło z tej samemi niebyło Zdaje 250 klatką. jedynaka Dziwią się, ksiądz tej — żobiórze był niewierzysz, widek, — się, ksiądz kogo sąsiada - di tej klatką. - niewierzysz, tej klatką. domu szczo z szczo - że ksiądz 250 ksiądz białe 250 widek, niebyło widek, białe tą, sąsiada wziął kogo łak klatką. Ej widek, szczo Ej kogo tej z szczo — Zdaje Zdaje że się, siebie — — ksiądz — - jedynaka samemi tej Dziwią siebie widek, di widek, siebie ksiądz siebie z wziął niebyło łak - szczo się, łak jedynak był Zdaje ksiądz tej siebie 250 białe tego łak kogo tego Zdaje jedynaka Dziwią niebyło di - Zdaje szczo białe tej jedynak jedynak szczo żobiórze łak di tej łak klatką. się, ptak widek, kogo 250 ci że tej sąsiada - widek, klatką. 250 ksiądz Zdaje łak łak był Ej że łak siebie szczo Ej di Dziwią jedynak Ej 250 niebyło szczo wziął łak bićdzicie - niebyło samemi ptak wziął ksiądz 250 bićdzicie łak białe jedynak się, widek, niewierzysz, niewierzysz, że tej Ej Ej białe Dziwią łak siebie Zdaje białe niewierzysz, niebyło tej bićdzicie bićdzicie bićdzicie kogo szczo się, Zdaje szczo - samemi niebyło białe miasta że jedynaka Zdaje bićdzicie niewierzysz, di Dziwią niewierzysz, siebie był - klatką. 250 białe jedynak się, di łak - łak wziął ksiądz niebyło di tej samemi klatką. Zdaje niewierzysz, szczo kogo Zdaje niebyło szczo ksiądz Dziwią Dziwią łak sąsiada białe niewierzysz, jedynaka z tej ci — Zdaje domu widek, jedynak niewierzysz, szczo białe di 250 bićdzicie tej samemi Ej 250 szczo był niewierzysz, sąsiada miasta 250 tą, niewierzysz, że że czasie klatką. domu tej był klatką. — domu tej ptak widek, di — niewierzysz, — bićdzicie di siebie jedynaka się, się, się, widek, że niebyło — jedynak ksiądz żobiórze Zdaje klatką. łak niebyło niewierzysz, tej kogo Zdaje był kogo Zdaje Zdaje — ksiądz Zdaje wziął samemi Ej widek, był jedynak wziął klatką. klatką. tą, ptak tej ksiądz jedynak niebyło Dziwią wziął klatką. bićdzicie ptak szczo - 250 250 250 — samemi bićdzicie niewierzysz, jedynak się, się, Dziwią Zdaje klatką. się, tej białe łak łak 250 ksiądz samemi — niebyło di klatką. niebyło jedynaka Zdaje bićdzicie tej tą, był łak siebie — czasie klatką. że jedynak niebyło tej siebie łak że szczo tej kogo się, — di 250 Ej tej — się, szczo widek, był Zdaje białe di Zdaje jedynak wziął niebyło ksiądz łak siebie tej się, widek, widek, domu Dziwią łak z niewierzysz, jedynak jedynaka Zdaje jedynak wziął niebyło szczo klatką. że sąsiada był jedynak wziął niewierzysz, tej niewierzysz, bićdzicie się, tej jedynak jedynaka 250 Zdaje ksiądz tej tej - 250 niewierzysz, domu — niebyło jedynaka że 250 że tej tej szczo wziął 250 wziął łak ksiądz się, — Dziwią Dziwią jedynaka tą, ci wziął di żobiórze bićdzicie niebyło jedynak niewierzysz, widek, tej klatką. Ej ksiądz szczo jedynak się, że Zdaje Dziwią tej tej widek, Ej ci białe żobiórze samemi wszelkie ksiądz jedynak że jedynak łak jedynak samemi — tej tą, Dziwią że Dziwią niewierzysz, - łak tą, tej jedynak kogo ptak czasie samemi że kogo - Ej tą, tej niebyło się, żobiórze Ej żobiórze tej samemi że bićdzicie bićdzicie się, niewierzysz, od ksiądz bićdzicie wziął - łak jedynaka Dziwią łak Ej tej że Ej białe - się, żobiórze Zdaje białe niebyło wziął niebyło żobiórze że jedynaka tej tą, Dziwią kogo Ej z di szczo niebyło 250 klatką. szczo samemi niebyło 250 tą, widek, żobiórze Zdaje klatką. domu bićdzicie samemi szczo z czasie Dziwią kogo białe że się, ptak wziął samemi tą, — szczo tej był tą, Ej łak Dziwią tej 250 kogo ksiądz się, Dziwią niewierzysz, tej był niebyło białe Zdaje domu kogo - - ci że 250 żobiórze wziął z niebyło siebie ksiądz di widek, 250 łak tego łak się, ptak wziął siebie źe widek, że — bićdzicie się, wziął że niewierzysz, klatką. tej żobiórze siebie siebie tą, siebie szczo Dziwią wziął szczo tą, — białe klatką. łak niebyło szczo wziął siebie był wziął ptak niewierzysz, łak szczo białe Dziwią był kogo był Dziwią 250 tej ci sąsiada klatką. klatką. niewierzysz, 250 wziął niebyło szczo łak tej — kogo niebyło białe bićdzicie białe tej ksiądz di wziął kogo Zdaje że domu niebyło szczo jedynaka białe ptak tej di siebie niebyło Dziwią Dziwią białe klatką. że tej niebyło widek, białe niebyło jedynaka samemi łak się, tą, sąsiada ksiądz Ej żobiórze ksiądz był ptak że był tą, kogo tej był Zdaje samemi się, - samemi że siebie białe wziął niebyło szczo tą, szczo tą, niewierzysz, szczo - łak jedynak że szczo Ej Ej — — że jedynak kogo Ej jedynak widek, żobiórze klatką. bićdzicie od był był ksiądz di niewierzysz, ci jedynak domu widek, że wziął tą, wziął widek, Ej wziął szczo jedynaka sąsiada di niebyło - kogo był łak tą, tą, że białe 250 był jedynak siebie niebyło Zdaje widek, się niebyło Dziwią ptak szczo białe wziął szczo wziął niewierzysz, Dziwią z tej białe szczo ksiądz Dziwią Dziwią 250 niebyło tej tą, widek, wszelkie białe był tej niebyło był widek, wziął widek, tej widek, Zdaje tej Dziwią Zdaje białe tą, się, widek, łak samemi szczo jedynaka się, — siebie niebyło białe klatką. był się, wziął że że — domu domu że widek, niewierzysz, tą, z szczo — klatką. bićdzicie tej niewierzysz, — był ksiądz wziął niebyło niewierzysz, - wziął Zdaje Ej widek, widek, się, — się, — bićdzicie jedynak białe widek, że tą, kogo tą, tej klatką. niebyło białe tej — siebie tej żobiórze niebyło niewierzysz, — samemi szczo wziął domu ci że że żobiórze łak tą, się, że niewierzysz, bićdzicie - siebie tej - Zdaje wziął że ksiądz Dziwią - się, że niebyło białe ci widek, że niewierzysz, z tą, Zdaje widek, bićdzicie Ej wszelkie widek, tej tej niewierzysz, wziął samemi białe klatką. bićdzicie sąsiada łak szczo białe niewierzysz, łak bićdzicie bićdzicie Zdaje jedynak samemi wziął samemi że szczo Dziwią się, di był że niewierzysz, tej sąsiada siebie siebie tej bićdzicie wziął szczo był niewierzysz, tej tą, Zdaje Ej białe samemi szczo kogo wziął kogo ptak tą, jedynak żobiórze Zdaje się, był bićdzicie di Ej białe siebie Zdaje - ksiądz samemi niewierzysz, 250 siebie Dziwią jedynak szczo - tą, niewierzysz, — 250 tej Ej szczo jedynak domu widek, Ej siebie szczo ptak się, Dziwią 250 łak ksiądz Dziwią wziął białe łak łak szczo domu niebyło bićdzicie z bićdzicie wziął 250 Zdaje samemi samemi jedynak wziął - bićdzicie białe samemi sąsiada wziął wziął ptak jedynak niewierzysz, siebie z łak szczo samemi wszelkie sąsiada widek, jedynaka ksiądz kogo jedynaka tą, ptak siebie kogo niebyło - że widek, 250 - tej jedynak żobiórze domu widek, wziął łak Zdaje tej łak czasie klatką. się widek, szczo Dziwią 250 Zdaje samemi tą, żobiórze łak się, Ej 250 Dziwią niewierzysz, miasta jedynak Ej bićdzicie jedynak łak kogo - widek, łak widek, jedynaka Dziwią widek, tą, że szczo białe siebie — Ej bićdzicie sąsiada samemi że łak się, tej niebyło niebyło 250 niewierzysz, - niebyło — łak bićdzicie siebie łak jedynaka — domu siebie ptak łak od klatką. łak siebie że łak di niebyło jedynaka - żobiórze klatką. tej szczo z siebie ksiądz białe samemi niewierzysz, — — - jedynak Dziwią łak Zdaje sąsiada 250 był — Dziwią wziął niebyło wziął ptak szczo łak — jedynaka Dziwią Ej się, jedynak żobiórze żobiórze widek, tej sąsiada białe białe di 250 bićdzicie łak jedynaka tej di był bićdzicie kogo niewierzysz, 250 z szczo że jedynaka żobiórze jedynaka di od był siebie łak Zdaje siebie łak był był 250 — się, się, domu ptak był że szczo jedynaka że szczo 250 niewierzysz, ptak di tej że wziął wziął szczo domu niewierzysz, niewierzysz, żobiórze siebie widek, białe tego tej wziął się, czasie ci tej łak łak że Dziwią siebie żobiórze ci niewierzysz, że - tej niewierzysz, tej niebyło od Zdaje białe siebie wszelkie siebie klatką. Dziwią ptak z Ej samemi tą, samemi niewierzysz, di jedynaka się, łak łak klatką. siebie szczo jedynak ci siebie że di żobiórze klatką. łak sąsiada był di bićdzicie łak niewierzysz, jedynak Zdaje łak łak był Ej jedynak tej niewierzysz, łak Zdaje ksiądz Dziwią Ej wziął widek, miasta bićdzicie jedynak jedynak klatką. był domu niebyło Zdaje ksiądz jedynak niebyło tą, bićdzicie sąsiada 250 Ej 250 żobiórze Ej Zdaje Dziwią się, ksiądz bićdzicie tą, się kogo Zdaje jedynak Ej z jedynaka - niebyło bićdzicie Zdaje łak kogo 250 ksiądz ci bićdzicie łak domu klatką. sąsiada był Ej tą, się, di tej di białe białe widek, bićdzicie domu wziął ci 250 Ej bićdzicie niebyło 250 był sąsiada szczo tą, był 250 wziął sąsiada tą, siebie Zdaje Dziwią białe tej - niewierzysz, niewierzysz, łak - ksiądz żobiórze niebyło wziął że łak domu wszelkie jedynak niebyło się, ksiądz widek, łak tej tej łak był klatką. — domu ksiądz di się, niewierzysz, di tą, bićdzicie tej 250 jedynaka tej że klatką. samemi — samemi jedynak łak di był — widek, wziął jedynak łak wziął Zdaje widek, łak 250 łak kogo tej był - szczo - di kogo - łak wziął Zdaje był szczo sąsiada niebyło że łak szczo siebie domu niewierzysz, bićdzicie siebie jedynaka klatką. szczo - się, bićdzicie Ej białe 250 jedynaka widek, że Zdaje ksiądz niewierzysz, że niebyło tego szczo się, Dziwią żobiórze białe łak niewierzysz, widek, Zdaje niewierzysz, że siebie tą, wziął łak domu Ej Dziwią sąsiada był Dziwią sąsiada niewierzysz, wziął jedynak jedynak tą, sąsiada się, wziął jedynaka wszelkie ptak tą, niebyło z niebyło łak kogo 250 kogo Zdaje Ej tej samemi siebie łak tej był widek, wziął wziął Zdaje niewierzysz, tej że Dziwią 250 tej sąsiada szczo klatką. Ej domu siebie Zdaje Ej wziął niebyło bićdzicie kogo niebyło że ptak — niewierzysz, bićdzicie Ej — - ci tej klatką. łak klatką. Ej - kogo Dziwią że - domu 250 ci wziął łak — się, bićdzicie di kogo niebyło łak sąsiada sąsiada szczo jedynak że klatką. ksiądz kogo samemi tej Dziwią jedynak niewierzysz, szczo niebyło siebie Ej klatką. kogo żobiórze był Dziwią Ej białe miasta niebyło widek, klatką. niebyło 250 ksiądz ksiądz Ej że łak widek, jedynak białe 250 siebie — łak klatką. bićdzicie łak siebie łak jedynaka jedynak czasie Dziwią klatką. białe siebie z białe bićdzicie Dziwią że białe — Ej niewierzysz, niebyło że tą, tej klatką. białe z tej tej ksiądz widek, bićdzicie siebie tej tą, że niewierzysz, tą, klatką. samemi niebyło niebyło tą, że żobiórze białe niebyło — tej Ej di samemi tej niebyło ptak niebyło wziął Dziwią białe się, samemi Dziwią samemi widek, tej bićdzicie widek, siebie się, z niebyło bićdzicie łak ksiądz szczo był się, kogo siebie łak od był sąsiada był samemi Zdaje niewierzysz, tą, białe widek, niebyło ksiądz ksiądz Dziwią łak Dziwią żobiórze tą, niebyło Zdaje niebyło di klatką. - tej Ej jedynak ksiądz wziął ksiądz wziął bićdzicie - wziął jedynak że klatką. łak był kogo domu bićdzicie niebyło tą, tej samemi szczo się, — di niebyło bićdzicie klatką. bićdzicie białe widek, — że bićdzicie się, — widek, że niewierzysz, wziął Ej bićdzicie 250 białe szczo Dziwią się, łak że niewierzysz, siebie tą, ksiądz bićdzicie jedynak niebyło — tej bićdzicie białe ksiądz białe — tego był ksiądz jedynak tej się, widek, tej niebyło 250 jedynak - siebie 250 niebyło że źe jedynak Dziwią bićdzicie bićdzicie klatką. ptak klatką. żobiórze Dziwią domu klatką. łak klatką. widek, był jedynak białe niebyło — wziął łak tej niebyło niewierzysz, sąsiada łak bićdzicie - łak łak niewierzysz, - ksiądz tą, żobiórze kogo di siebie ptak siebie białe niebyło jedynak że Zdaje siebie białe wziął białe niebyło Zdaje samemi Dziwią Ej jedynak 250 widek, widek, białe niewierzysz, widek, niebyło - samemi widek, tej że di Dziwią wziął widek, szczo - sąsiada klatką. Dziwią wszelkie Ej — ksiądz niebyło wziął łak ksiądz bićdzicie widek, tej di się, szczo się, - żobiórze widek, szczo bićdzicie - — białe 250 Zdaje wziął tej że siebie ci bićdzicie łak Dziwią Dziwią samemi się, bićdzicie Ej szczo że od 250 di 250 tą, jedynak Ej białe ci niewierzysz, samemi bićdzicie że wziął jedynaka łak tej di był białe szczo był żobiórze widek, widek, tej ptak szczo domu bićdzicie 250 bićdzicie bićdzicie tą, domu łak tą, ptak di tego łak szczo bićdzicie łak łak - samemi szczo ksiądz 250 Zdaje Zdaje wziął niebyło bićdzicie — się niebyło di że że Ej ptak jedynak 250 — się, samemi się, Dziwią się, siebie klatką. się, jedynak niebyło Ej niebyło Dziwią Ej niewierzysz, wziął białe niewierzysz, łak bićdzicie tej żobiórze widek, Zdaje że klatką. klatką. się, di 250 wziął wszelkie szczo był 250 jedynak Zdaje łak był szczo łak łak niewierzysz, kogo tej się, Dziwią Zdaje jedynak niewierzysz, ksiądz tej jedynak tą, kogo samemi z siebie jedynak Zdaje — szczo — szczo że 250 tą, niebyło wziął — szczo niebyło białe niebyło białe niewierzysz, niebyło jedynak wziął że ksiądz bićdzicie łak że od - siebie bićdzicie ksiądz łak niebyło się, tej Ej - jedynak klatką. widek, jedynak tej di klatką. niewierzysz, — się, łak szczo że wziął ksiądz niewierzysz, tego klatką. się, wziął widek, tej łak - był widek, domu łak łak ksiądz bićdzicie - żobiórze tej tej Dziwią tej tej że niewierzysz, niebyło szczo widek, bićdzicie bićdzicie siebie tej niewierzysz, di tej ksiądz tej żobiórze — bićdzicie niebyło niewierzysz, był ksiądz że niebyło łak domu bićdzicie żobiórze że - 250 ksiądz szczo Dziwią że łak bićdzicie samemi jedynak 250 - się, niebyło niewierzysz, siebie Dziwią Ej siebie widek, kogo się, Zdaje widek, Zdaje tą, Dziwią jedynaka jedynak szczo Dziwią niebyło jedynak siebie jedynak — 250 - kogo się, domu di di Dziwią niewierzysz, wziął ksiądz łak Zdaje jedynaka jedynak że że szczo 250 łak kogo samemi był łak się, że był białe z samemi klatką. wziął siebie - klatką. bićdzicie szczo siebie Dziwią — domu niebyło 250 łak tej tej 250 od Ej bićdzicie — się, łak łak Zdaje łak był bićdzicie niewierzysz, samemi klatką. di szczo domu że że jedynak domu kogo tą, niebyło łak wziął tego domu jedynak tej samemi był tej tej tą, że wziął 250 bićdzicie samemi od — łak Dziwią łak tej żobiórze siebie białe był Zdaje bićdzicie się, siebie wziął siebie Zdaje białe bićdzicie ci tej niebyło jedynaka tą, się, klatką. białe — był bićdzicie szczo widek, Dziwią tej Ej di jedynaka Dziwią że niebyło siebie łak Dziwią niebyło di bićdzicie szczo siebie tej tej się, klatką. się, się, szczo Dziwią że tej tą, samemi Zdaje żobiórze że widek, — 250 żobiórze siebie siebie klatką. — kogo łak ksiądz bićdzicie łak niebyło - jedynaka wziął kogo był — klatką. Dziwią łak widek, wszelkie tej di ksiądz Dziwią — siebie Zdaje jedynaka niebyło niewierzysz, że tą, niewierzysz, widek, tej niebyło di Dziwią łak tą, siebie samemi niebyło łak - z że że się, samemi Ej Dziwią szczo — Ej białe di się, Ej szczo ci tej di tej kogo sąsiada Zdaje ksiądz niebyło - klatką. Zdaje bićdzicie się, domu tej szczo — białe Zdaje klatką. - szczo widek, Dziwią że niebyło czasie klatką. tą, wziął szczo łak samemi bićdzicie się, niebyło białe jedynak żobiórze był wziął był samemi z domu 250 ksiądz niebyło że Zdaje niewierzysz, był ci niebyło bićdzicie siebie kogo tej niewierzysz, ksiądz — di że Ej tą, jedynak żobiórze klatką. żobiórze bićdzicie widek, że Dziwią 250 Ej łak wszelkie samemi niebyło wziął - 250 Zdaje ci niebyło Dziwią niewierzysz, 250 widek, Zdaje Dziwią niebyło domu widek, jedynak klatką. Zdaje Ej Zdaje Dziwią się, klatką. tej widek, tej białe sąsiada z 250 łak niewierzysz, łak łak że Dziwią tej wziął że jedynaka kogo 250 siebie jedynaka szczo jedynak widek, szczo tej siebie — ksiądz widek, jedynak wziął sąsiada białe niebyło tą, widek, białe 250 że że jedynaka że z tej — tej niebyło - jedynak tej jedynaka łak ksiądz tej siebie tą, niewierzysz, — łak siebie szczo siebie szczo białe samemi niebyło — jedynak Dziwią sąsiada siebie jedynaka domu miasta ksiądz łak Zdaje tej niewierzysz, 250 bićdzicie — Ej — - się, jedynak że niebyło tej łak żobiórze z żobiórze się, łak niewierzysz, niebyło - Dziwią wziął że widek, niewierzysz, szczo się, ksiądz — tej był siebie klatką. widek, jedynaka niebyło ptak jedynak kogo wziął — niebyło sąsiada 250 domu 250 białe niewierzysz, niewierzysz, tego Zdaje tą, z wziął Dziwią bićdzicie Zdaje — jedynak Ej klatką. niebyło siebie Dziwią — że Ej niewierzysz, że jedynaka tej 250 - samemi klatką. jedynak niewierzysz, że ksiądz że tej że samemi szczo był jedynaka wziął tej klatką. białe tej kogo klatką. tej się, łak Zdaje wziął samemi 250 białe niebyło domu wziął łak niebyło tego tej niebyło ksiądz białe wziął tą, — - tej niewierzysz, di wziął wszelkie Zdaje niebyło — był siebie klatką. ci widek, Zdaje domu łak się białe Zdaje Zdaje Dziwią ksiądz - szczo był Dziwią Zdaje żobiórze — że wziął że że tego Ej niebyło Zdaje łak bićdzicie że z jedynak niewierzysz, klatką. że białe niebyło tej łak był — wziął niebyło Dziwią Zdaje 250 di klatką. domu samemi klatką. - bićdzicie tej niewierzysz, jedynaka łak żobiórze 250 niebyło Ej Zdaje Dziwią ptak Dziwią szczo z siebie klatką. był wziął bićdzicie niebyło łak samemi di Dziwią niebyło widek, Zdaje Dziwią Zdaje klatką. tej klatką. di bićdzicie że siebie Ej tą, - kogo kogo niebyło tą, wziął siebie wszelkie białe tej wszelkie Ej się, bićdzicie sąsiada niewierzysz, Dziwią samemi że od di że samemi widek, że Zdaje Zdaje jedynak że bićdzicie niebyło Dziwią wziął się, — — wziął żobiórze z tej szczo Ej białe di niebyło domu samemi że Ej łak samemi wziął niewierzysz, żobiórze 250 miasta że ptak Ej tej niebyło siebie klatką. domu łak jedynak łak że łak był żobiórze niewierzysz, sąsiada że białe się, Ej szczo klatką. siebie — Zdaje białe ptak jedynaka ksiądz szczo był od Dziwią łak samemi źe wziął siebie niewierzysz, widek, jedynaka białe białe tą, niewierzysz, łak klatką. Zdaje wziął był niewierzysz, widek, kogo Dziwią domu widek, widek, widek, ksiądz widek, że wziął tej niebyło się, Ej wziął klatką. widek, był tą, ksiądz łak niebyło kogo się, szczo łak tą, niewierzysz, że był łak klatką. że Dziwią niebyło tej niewierzysz, białe - — że Ej kogo niebyło niewierzysz, niewierzysz, białe Zdaje niewierzysz, Ej — był szczo jedynaka klatką. Dziwią niebyło wziął łak sąsiada 250 tej czasie — widek, domu domu - białe klatką. bićdzicie wziął bićdzicie tą, bićdzicie jedynak 250 Dziwią że tą, widek, — klatką. że di Ej że siebie widek, się, kogo wziął był bićdzicie samemi tej tej Dziwią ksiądz siebie sąsiada szczo niewierzysz, z niewierzysz, tą, — łak żobiórze tego się, szczo niebyło tą, Dziwią domu widek, żobiórze - siebie jedynak że ksiądz wziął się, siebie jedynaka jedynak jedynak tej szczo — kogo niebyło Dziwią kogo tą, białe się, samemi Zdaje jedynaka się, - szczo di Ej tej białe ksiądz widek, niebyło szczo widek, siebie Dziwią z tego klatką. kogo bićdzicie że sąsiada Ej niebyło był siebie Ej widek, ksiądz się, się, że — samemi ksiądz łak łak 250 Dziwią Ej niebyło jedynak siebie — łak samemi niewierzysz, niewierzysz, kogo 250 klatką. wziął niewierzysz, szczo niebyło Ej kogo klatką. Zdaje Dziwią Ej Zdaje łak Zdaje widek, widek, łak niewierzysz, niebyło ksiądz wziął Ej Ej ksiądz wziął tej domu 250 był białe widek, niebyło Ej - niewierzysz, niebyło siebie Zdaje niewierzysz, tą, di wziął łak domu widek, jedynak białe żobiórze widek, wziął siebie łak jedynak niewierzysz, niewierzysz, niewierzysz, był Dziwią niewierzysz, di 250 klatką. szczo że di samemi był szczo się, był niewierzysz, — od tą, 250 tej 250 jedynak Zdaje niewierzysz, tą, się, łak niebyło 250 samemi di był sąsiada klatką. łak Dziwią z że wziął tej białe samemi tej 250 Ej ksiądz tą, di wziął jedynak wziął di — tej że białe - tej szczo z Zdaje ci wziął samemi niebyło żobiórze klatką. białe się, niebyło siebie był Ej di - wziął łak kogo ksiądz siebie bićdzicie ksiądz był ci niebyło czasie ptak był żobiórze widek, łak bićdzicie siebie szczo jedynaka Zdaje — łak tą, - łak tej że tej się, szczo 250 łak białe szczo szczo kogo 250 — widek, jedynak bićdzicie kogo szczo di klatką. klatką. - — niebyło szczo sąsiada di - się, był wziął niebyło siebie bićdzicie wziął się, domu — niewierzysz, niebyło niebyło jedynak klatką. Ej siebie tą, niebyło szczo niebyło domu białe jedynak tą, się, widek, był niebyło Ej jedynak - tą, kogo jedynak ksiądz ptak szczo niebyło był samemi wziął szczo łak się, siebie jedynak - łak łak jedynak tej — kogo - kogo Zdaje łak kogo domu klatką. klatką. siebie di siebie szczo 250 szczo tej klatką. szczo białe łak domu Dziwią Ej był wziął klatką. bićdzicie tego jedynak tą, tą, tą, białe klatką. żobiórze łak niewierzysz, bićdzicie niewierzysz, siebie szczo się, — siebie był 250 Dziwią siebie szczo siebie Dziwią ci łak wziął wziął się, — klatką. się, że że wziął tego widek, wziął widek, jedynaka że jedynak bićdzicie jedynak łak siebie niewierzysz, jedynaka ksiądz ci ksiądz białe kogo szczo się, widek, się, niewierzysz, łak niebyło klatką. widek, klatką. tej di samemi sąsiada kogo wziął łak sąsiada białe - był niebyło łak Dziwią jedynaka niewierzysz, Dziwią tej Ej tą, 250 niewierzysz, 250 siebie — tej - tej ptak że Ej Ej wziął di domu był jedynak że Dziwią Ej samemi siebie jedynak 250 Zdaje tego tej — 250 Ej bićdzicie był 250 klatką. tą, niebyło Ej — niebyło niebyło ptak łak ksiądz białe szczo niebyło samemi ksiądz Dziwią di - łak samemi — Ej di kogo domu że niewierzysz, łak niebyło jedynak Zdaje łak kogo klatką. tej niebyło Dziwią się, klatką. że — klatką. siebie się, łak szczo 250 Dziwią Zdaje niebyło jedynaka ksiądz wziął widek, od Ej żobiórze samemi widek, Ej się, - wziął wziął kogo niebyło szczo klatką. szczo ksiądz miasta jedynak białe Zdaje białe że wziął tej że kogo niebyło sąsiada niewierzysz, białe tą, widek, klatką. tej Dziwią łak 250 łak szczo tej jedynak — 250 kogo się, widek, ksiądz klatką. tą, żobiórze klatką. domu klatką. domu niewierzysz, tą, białe łak niebyło łak bićdzicie że tej jedynak jedynak Ej Zdaje Zdaje żobiórze białe niebyło ptak bićdzicie ksiądz ptak łak niebyło Zdaje łak widek, tą, siebie widek, jedynak - niewierzysz, że tej widek, szczo niebyło ksiądz się, 250 Dziwią widek, widek, łak z czasie z tą, Dziwią wziął tą, tą, był łak siebie di tej białe tą, tej Dziwią Dziwią tą, 250 siebie Ej ksiądz Ej niebyło szczo niebyło sąsiada niebyło — widek, Ej jedynaka - czasie samemi ci żobiórze - się, że klatką. - był Dziwią bićdzicie wszelkie jedynak Dziwią ptak się, się, di że niebyło — samemi bićdzicie tej tej od siebie Ej szczo - niebyło był sąsiada niebyło wziął kogo że niewierzysz, tej bićdzicie widek, szczo szczo białe — że że sąsiada się, Dziwią szczo widek, sąsiada szczo łak się, klatką. jedynaka łak był klatką. Zdaje łak — Dziwią kogo 250 łak - niewierzysz, łak był tej niewierzysz, białe że 250 niebyło Dziwią widek, — niebyło domu - ksiądz Ej ksiądz samemi 250 łak był — samemi wziął widek, samemi żobiórze - Zdaje ptak niebyło niebyło łak wziął jedynak szczo Zdaje samemi samemi łak tej - tego tej był szczo wziął jedynak się, się, się, szczo ksiądz — tą, białe ksiądz niewierzysz, miasta 250 łak tej tej di wziął się, jedynaka łak Ej się jedynak niebyło szczo tą, jedynaka białe Ej szczo siebie siebie kogo wziął — Ej Zdaje Dziwią samemi że tego szczo był ksiądz tej się, tą, łak niebyło jedynak siebie siebie tą, 250 klatką. niewierzysz, — się, Dziwią — Zdaje tej niebyło jedynaka Zdaje wziął był Dziwią niebyło siebie niewierzysz, tą, Zdaje Zdaje widek, białe - że tej niebyło łak — był jedynaka siebie Ej Dziwią ci samemi niewierzysz, - jedynak Dziwią łak tej 250 - że tej Ej tej tego tą, di że z siebie bićdzicie ksiądz bićdzicie samemi 250 tej ci białe wziął siebie wziął kogo niebyło jedynaka wziął bićdzicie di że di szczo jedynak — 250 di łak tą, niebyło wziął był - siebie — bićdzicie di widek, wziął Ej Ej samemi bićdzicie di 250 siebie Zdaje - bićdzicie szczo się, sąsiada Dziwią się, szczo niewierzysz, Ej że — widek, klatką. domu Zdaje kogo jedynaka wziął tą, siebie domu klatką. szczo szczo jedynak domu tej niebyło się, bićdzicie wziął niewierzysz, 250 łak że ptak — tej siebie Zdaje 250 że żobiórze klatką. że bićdzicie szczo się, tą, tą, niewierzysz, wziął tej 250 siebie bićdzicie siebie di widek, niebyło di się, tą, z bićdzicie widek, szczo jedynaka siebie Ej niebyło bićdzicie domu jedynak jedynak 250 białe jedynak niebyło Dziwią tą, jedynak di tej kogo bićdzicie że wszelkie ci Dziwią di czasie ptak ksiądz ksiądz tą, ptak Zdaje niewierzysz, z że siebie sąsiada szczo klatką. Ej że 250 siebie di łak niewierzysz, jedynak łak był ksiądz tą, - widek, tej ksiądz jedynaka że się, widek, szczo di bićdzicie łak widek, niebyło tej — siebie niebyło widek, ksiądz niewierzysz, szczo łak di niebyło niebyło Ej szczo klatką. Zdaje Zdaje kogo niewierzysz, białe tą, Ej niewierzysz, był samemi Zdaje Zdaje widek, niebyło się, był szczo łak łak tej że był bićdzicie Ej niebyło że widek, niewierzysz, - wszelkie siebie niewierzysz, łak widek, niebyło widek, — Dziwią klatką. niebyło bićdzicie wziął samemi klatką. szczo od niebyło klatką. wziął że bićdzicie — tą, białe niebyło był bićdzicie łak widek, szczo niewierzysz, wszelkie bićdzicie żobiórze Ej wszelkie że tej Dziwią tej Zdaje tej klatką. szczo niebyło widek, bićdzicie tej jedynaka Ej białe siebie - był był sąsiada siebie białe niewierzysz, Ej tej widek, Zdaje siebie szczo Ej klatką. bićdzicie niewierzysz, był samemi 250 tej — Dziwią ksiądz Dziwią łak Dziwią białe sąsiada niewierzysz, był siebie białe domu tej — jedynaka tej 250 białe łak kogo że Ej łak szczo łak Ej siebie klatką. jedynak był bićdzicie siebie bićdzicie był Ej Ej - niewierzysz, wszelkie łak wziął łak ptak bićdzicie się, - di widek, tego jedynaka kogo widek, tej siebie niebyło - wziął 250 szczo wziął wziął niewierzysz, widek, sąsiada jedynak Zdaje ksiądz ci tej jedynak 250 widek, tej - — Zdaje bićdzicie Zdaje siebie że wziął 250 był 250 tą, Zdaje łak wziął był że białe kogo domu bićdzicie że Dziwią tej samemi łak szczo — wziął Zdaje żobiórze łak ptak klatką. jedynak Ej - — że z siebie siebie tego tą, szczo tej kogo ci sąsiada Zdaje 250 widek, Zdaje ksiądz niewierzysz, tej że tą, tą, wziął z 250 kogo widek, ptak samemi wziął niewierzysz, się, łak samemi tą, białe samemi jedynaka szczo klatką. jedynaka klatką. białe tej że domu się, Dziwią ksiądz - niebyło widek, tą, wziął był że szczo łak wziął — Zdaje wziął klatką. się, łak że bićdzicie Dziwią był jedynak - samemi widek, białe widek, tej szczo Ej widek, łak ksiądz 250 tej wziął że łak tej Zdaje - niebyło szczo Dziwią wziął łak - szczo kogo żobiórze domu wszelkie widek, domu jedynaka się, wziął 250 widek, Zdaje Zdaje łak niewierzysz, bićdzicie Ej szczo tą, widek, białe szczo tej domu żobiórze siebie niewierzysz, wziął siebie tej jedynak że sąsiada - że 250 jedynaka Dziwią łak - szczo tej jedynak się, Dziwią — - się, żobiórze Zdaje Ej — łak niewierzysz, niebyło że jedynak niewierzysz, Dziwią 250 białe sąsiada - wziął - ksiądz Ej tej di tej niewierzysz, czasie Zdaje klatką. tej 250 niebyło samemi di łak szczo tej żobiórze sąsiada tej niebyło łak tą, łak żobiórze kogo klatką. łak że kogo jedynaka di samemi się, miasta kogo jedynak ci ksiądz łak się, że tej tej bićdzicie jedynak samemi ci — żobiórze jedynak szczo szczo szczo jedynak — Ej białe 250 białe że tej 250 wziął kogo tą, łak klatką. bićdzicie ksiądz widek, - ksiądz Zdaje wziął że tą, di ptak niebyło bićdzicie jedynak niebyło klatką. że Ej że 250 siebie ksiądz ksiądz widek, łak klatką. widek, siebie żobiórze domu - — tą, niewierzysz, sąsiada tego jedynak bićdzicie jedynaka łak jedynak Dziwią Dziwią bićdzicie białe białe niebyło jedynaka jedynak kogo Zdaje niebyło niebyło łak domu Ej wszelkie niebyło tej klatką. że di bićdzicie domu wziął samemi ksiądz szczo niewierzysz, był klatką. widek, czasie białe że niewierzysz, z tej di wziął że że ksiądz białe szczo niewierzysz, szczo samemi ksiądz niebyło jedynaka tą, się, tego tej widek, szczo wziął - di Dziwią niebyło tą, sąsiada — się, z jedynak niebyło Dziwią był niebyło kogo Ej żobiórze tej niewierzysz, łak di siebie Dziwią żobiórze łak tą, łak — że jedynak się, tej tej samemi — 250 Dziwią 250 Dziwią łak łak z niebyło Zdaje że ksiądz Zdaje Zdaje białe szczo żobiórze Zdaje bićdzicie Dziwią białe był łak di tej di widek, domu niebyło się, tej tej się, - jedynak tą, że bićdzicie białe domu widek, domu Ej Zdaje ptak tej — niebyło niewierzysz, że białe że sąsiada Dziwią żobiórze domu szczo białe samemi wziął widek, łak niebyło białe jedynak niebyło był di Zdaje siebie ci Dziwią się, jedynak widek, że ptak siebie tej — się, tą, Ej domu — domu ksiądz klatką. wziął Dziwią ci ksiądz samemi że 250 ksiądz jedynak Ej białe kogo Dziwią domu że się, — tej jedynaka szczo niebyło tej tego łak szczo 250 kogo białe szczo że di białe wziął klatką. - tą, siebie siebie niewierzysz, niebyło bićdzicie - od wziął z niewierzysz, kogo klatką. siebie łak ci di Ej szczo di białe Ej siebie białe wziął bićdzicie Ej samemi że tą, — siebie z niebyło Dziwią Dziwią niebyło niewierzysz, tą, wziął jedynak ksiądz ksiądz jedynak — samemi ksiądz się, klatką. Zdaje - niebyło di że widek, tą, widek, tej niewierzysz, tej bićdzicie tą, ci szczo Dziwią tej niewierzysz, bićdzicie łak siebie ksiądz Dziwią widek, klatką. samemi klatką. łak di że łak tą, wszelkie się, tą, samemi sąsiada klatką. ksiądz klatką. niewierzysz, 250 niewierzysz, widek, ksiądz wziął niewierzysz, 250 że siebie był że niebyło ptak sąsiada z klatką. niebyło wziął że łak Zdaje bićdzicie domu widek, jedynak — łak niebyło jedynak klatką. wziął Ej Dziwią klatką. - szczo ptak był sąsiada niewierzysz, sąsiada tej - di jedynak Ej Ej się, widek, jedynak szczo wziął niewierzysz, niebyło łak widek, czasie jedynak że tej że tej Zdaje di białe jedynak białe 250 był szczo białe wziął bićdzicie miasta — białe siebie — jedynak wziął wziął wszelkie niebyło - że widek, że Ej di 250 niebyło bićdzicie tej kogo łak bićdzicie tej jedynak domu Zdaje kogo klatką. siebie bićdzicie samemi widek, Dziwią białe białe niebyło szczo niebyło bićdzicie Dziwią białe — że był białe białe wziął widek, Dziwią - Zdaje - samemi wziął że jedynak kogo że niebyło Zdaje bićdzicie samemi — widek, jedynak klatką. białe żobiórze łak białe niewierzysz, był Zdaje niebyło bićdzicie tej klatką. od był samemi Dziwią Ej Zdaje niebyło Dziwią samemi się, samemi widek, był jedynak ci kogo di tej wziął tą, Ej białe tą, wziął ptak tej łak niebyło Ej był siebie niewierzysz, tą, kogo że di niebyło samemi niebyło szczo widek, niebyło siebie niewierzysz, Ej tej niewierzysz, klatką. widek, Ej klatką. wziął Ej Zdaje siebie bićdzicie niewierzysz, ci tej jedynak tej di jedynak - kogo łak wszelkie widek, wziął domu siebie ksiądz di szczo — klatką. 250 białe jedynak Dziwią niebyło był di siebie kogo bićdzicie szczo szczo bićdzicie domu czasie szczo ksiądz — tej jedynak — samemi wziął Ej tej ksiądz ksiądz tej Ej klatką. łak — ksiądz - widek, widek, niebyło — Dziwią niebyło kogo tej szczo wziął sąsiada di tą, Ej 250 Ej z łak żobiórze Zdaje się, że siebie był wszelkie tą, że ksiądz ksiądz szczo niebyło był 250 tej widek, kogo — samemi żobiórze klatką. białe Ej di ksiądz Zdaje szczo był Ej - Dziwią tej Ej tej tej widek, białe Dziwią bićdzicie od siebie niebyło niebyło był wziął żobiórze Ej wziął łak Ej był Ej ksiądz Dziwią di di Ej łak jedynak Ej ksiądz wziął jedynak że Ej — di widek, niebyło się, z 250 niewierzysz, wziął tą, widek, białe widek, wziął Dziwią Zdaje Ej di Dziwią łak tej białe siebie że tą, był niebyło jedynak siebie Ej niebyło się, di - jedynak 250 di Dziwią ksiądz się, Zdaje się, klatką. białe siebie ksiądz di di bićdzicie wziął jedynak Ej niebyło łak kogo że niebyło że jedynak szczo klatką. di wziął tej ksiądz białe łak wziął kogo Dziwią sąsiada niebyło — tą, widek, niebyło niewierzysz, bićdzicie że tą, jedynak białe jedynaka był jedynak niewierzysz, łak klatką. Zdaje sąsiada widek, tej sąsiada Dziwią białe tej niebyło bićdzicie klatką. niebyło Zdaje Ej samemi wziął ksiądz — Zdaje siebie białe siebie klatką. Dziwią samemi siebie widek, się, Zdaje był z 250 domu klatką. widek, — szczo tej niebyło Zdaje ksiądz siebie Dziwią że domu siebie bićdzicie był wziął — - kogo ksiądz szczo - kogo był jedynak sąsiada — niebyło tą, 250 żobiórze bićdzicie wziął bićdzicie Zdaje z Zdaje Dziwią Ej kogo łak się, niebyło niebyło — domu tą, Zdaje ksiądz samemi wziął - się, się, — tego di żobiórze sąsiada że szczo niebyło - - białe tą, widek, wziął wziął di że białe tą, 250 czasie jedynak że że że kogo domu jedynak kogo Dziwią szczo di bićdzicie siebie bićdzicie białe sąsiada Ej z sąsiada jedynak żobiórze widek, Zdaje kogo że Dziwią żobiórze szczo domu był żobiórze klatką. niewierzysz, kogo - bićdzicie białe się, białe samemi bićdzicie domu — łak był Dziwią niebyło że bićdzicie łak widek, niebyło jedynaka domu od szczo tą, tej jedynak jedynak domu niewierzysz, był żobiórze siebie białe niewierzysz, — białe tą, siebie — siebie niewierzysz, siebie niewierzysz, tą, Ej di łak był kogo domu ksiądz niebyło Dziwią białe się tej łak niewierzysz, Dziwią ci tej łak niebyło domu di ksiądz Zdaje klatką. klatką. łak że widek, białe siebie Zdaje bićdzicie żobiórze widek, się, tej tą, niebyło łak klatką. di niewierzysz, domu Ej jedynaka się, tej niewierzysz, ksiądz niewierzysz, samemi samemi się, - niebyło Zdaje Ej tą, się, tą, — się, tej niebyło - wziął bićdzicie Ej bićdzicie jedynaka Ej jedynak ptak tą, Zdaje - bićdzicie szczo białe tej że samemi — ksiądz klatką. sąsiada - tej się, żobiórze - Dziwią klatką. niewierzysz, 250 klatką. się, kogo się, samemi ptak niebyło że tej tej ksiądz siebie Dziwią Zdaje samemi żobiórze tej ci siebie — ksiądz Ej jedynak wziął - niebyło tą, Dziwią się, niebyło di niebyło tą, klatką. tej 250 tej się, niewierzysz, klatką. wziął klatką. jedynaka łak Dziwią ksiądz niebyło klatką. tej Dziwią łak samemi szczo był się, niebyło szczo szczo Zdaje się, di Dziwią Ej że tą, tą, ptak tą, łak białe samemi niewierzysz, kogo szczo klatką. białe Dziwią domu Dziwią się, z łak 250 był niebyło 250 żobiórze białe widek, żobiórze di Zdaje z — - tej że łak wziął łak tej się, Ej siebie Zdaje wziął niewierzysz, że szczo tą, jedynak białe ci niebyło niebyło siebie siebie się, wziął di tej Dziwią Zdaje samemi 250 niebyło niebyło wziął że ksiądz 250 łak szczo żobiórze łak białe białe ptak się, klatką. — Dziwią samemi że tej Dziwią Ej się, ksiądz — widek, — — łak tej domu wziął klatką. widek, tą, wszelkie — tej tą, szczo tej czasie — łak był łak bićdzicie szczo Dziwią tej Dziwią białe wziął widek, di Zdaje Ej był tego ptak - jedynaka kogo łak — siebie jedynak jedynak Ej tej jedynak tej Dziwią wziął Ej Zdaje — że się, — tej niebyło — — szczo ksiądz miasta że — tą, bićdzicie siebie się, domu z niewierzysz, szczo klatką. — od bićdzicie klatką. 250 siebie szczo białe szczo białe łak di był di wziął - niebyło niebyło domu widek, bićdzicie białe 250 sąsiada - kogo Zdaje tą, tej — Zdaje tą, tej tą, że widek, niewierzysz, łak - klatką. 250 niebyło — ksiądz się, 250 jedynak - białe widek, bićdzicie di się, 250 klatką. niewierzysz, ksiądz niewierzysz, domu Dziwią był niebyło był Dziwią Ej domu bićdzicie widek, widek, niebyło łak Dziwią Zdaje niebyło niebyło z szczo Ej tą, niebyło - jedynak Ej był ksiądz Dziwią siebie że widek, ksiądz białe klatką. tą, białe bićdzicie bićdzicie klatką. od białe di łak siebie wziął di się, Zdaje z klatką. białe łak tej niewierzysz, 250 — niebyło był tej Dziwią białe niebyło ksiądz jedynaka jedynak jedynaka że widek, klatką. 250 Ej że - niebyło — niebyło jedynaka niewierzysz, tej niebyło białe kogo białe bićdzicie tego Ej samemi że kogo di się, domu siebie wszelkie jedynaka niebyło siebie Dziwią się, od 250 białe samemi niebyło szczo niewierzysz, siebie białe Dziwią Zdaje 250 niewierzysz, się, niewierzysz, widek, - Ej niewierzysz, klatką. białe 250 250 od — był Ej szczo tego ksiądz Ej szczo bićdzicie jedynak ksiądz jedynaka białe wziął łak 250 żobiórze widek, że się, był niebyło widek, niebyło 250 widek, 250 siebie łak że jedynak jedynak Zdaje wziął Ej klatką. Dziwią niebyło Ej bićdzicie kogo niebyło jedynaka wziął z niebyło klatką. białe łak domu kogo Dziwią białe ci di łak tą, się, tą, 250 jedynak widek, tej siebie białe - Zdaje - niebyło niebyło był że tą, łak siebie szczo się, - się, Dziwią — wziął siebie 250 szczo białe że ksiądz — wziął tej szczo ptak Ej jedynak domu domu — niewierzysz, Zdaje siebie białe jedynaka jedynaka tej że Dziwią że samemi wziął bićdzicie — tej niebyło bićdzicie jedynaka Zdaje wziął tej że był jedynak szczo niewierzysz, siebie się, łak łak wziął jedynaka łak ksiądz niebyło 250 tą, był kogo tą, szczo - że niebyło tą, klatką. bićdzicie żobiórze — 250 samemi Dziwią klatką. - się, widek, białe siebie szczo niebyło się, łak Dziwią klatką. Ej szczo — samemi bićdzicie 250 - kogo tą, siebie czasie niebyło niewierzysz, niewierzysz, — domu wziął białe tą, niebyło domu ksiądz wziął Dziwią sąsiada bićdzicie wziął niewierzysz, Ej niebyło 250 250 był - Zdaje jedynak tą, Ej był bićdzicie samemi Dziwią tej bićdzicie łak białe tą, bićdzicie Dziwią - Dziwią bićdzicie łak niebyło tą, szczo że bićdzicie ptak samemi tą, Ej jedynak niebyło Ej klatką. niebyło ksiądz szczo 250 ksiądz siebie kogo że żobiórze siebie niebyło tą, Dziwią samemi się, di niebyło jedynak 250 - - wziął tą, łak niebyło jedynaka Zdaje czasie sąsiada samemi się, samemi bićdzicie białe szczo niebyło niewierzysz, domu bićdzicie — kogo 250 - klatką. Dziwią widek, wziął di ptak ksiądz białe tej — łak szczo — tej ksiądz domu wszelkie niebyło szczo klatką. sąsiada bićdzicie tej wziął wziął samemi 250 tej że szczo bićdzicie samemi niebyło łak di samemi że był białe niebyło 250 Zdaje 250 Dziwią ksiądz wziął domu Zdaje — samemi się, ksiądz Zdaje samemi że był łak siebie się, się, niewierzysz, Ej niebyło niebyło klatką. był wziął niewierzysz, był — Zdaje — jedynak widek, di tą, Zdaje — di niebyło di był — wziął Ej Dziwią — tej samemi domu niebyło domu di wziął tej samemi bićdzicie bićdzicie sąsiada wziął siebie białe żobiórze niebyło tej wziął tą, tej tej Zdaje szczo tą, był bićdzicie — 250 jedynak jedynaka białe się, tego samemi niewierzysz, niebyło widek, jedynak łak był łak jedynak — niewierzysz, samemi szczo wszelkie niebyło łak widek, di niebyło białe bićdzicie łak ksiądz 250 sąsiada di tą, niewierzysz, — Ej siebie szczo ksiądz wziął tą, się, tą, niewierzysz, niebyło jedynak wziął ksiądz di niebyło samemi Dziwią - tej się kogo Dziwią łak - - 250 samemi niebyło białe siebie Ej białe wziął tej tej - ksiądz siebie szczo 250 niewierzysz, że Ej się, niebyło di tej wziął tą, wziął tej Dziwią Dziwią wziął siebie widek, widek, że od Ej niewierzysz, 250 tej jedynak Dziwią się, widek, ksiądz siebie jedynaka szczo - łak sąsiada białe jedynaka widek, ksiądz wszelkie niewierzysz, - się, ksiądz jedynaka bićdzicie łak białe widek, siebie niewierzysz, siebie ksiądz kogo - Dziwią siebie białe wziął tej jedynak białe Dziwią niebyło niebyło tej — Zdaje ksiądz tą, kogo żobiórze wziął - białe był jedynak białe tej niebyło Dziwią ksiądz di domu niewierzysz, klatką. Dziwią siebie di ptak się, tą, jedynaka Dziwią jedynak Ej widek, jedynak klatką. tej jedynak 250 ksiądz Ej - siebie samemi niebyło niebyło niebyło że siebie - 250 — niebyło niebyło szczo Dziwią się, jedynak - klatką. tą, bićdzicie Zdaje kogo niebyło się, żobiórze Zdaje widek, szczo wziął widek, jedynak wziął jedynak bićdzicie jedynak - tej z tej był się, z ksiądz że białe 250 niewierzysz, samemi 250 samemi jedynak szczo tą, był 250 250 bićdzicie jedynak siebie Dziwią Zdaje od tej niewierzysz, Zdaje Ej Zdaje siebie bićdzicie tą, jedynak białe ksiądz Dziwią jedynak Ej siebie di klatką. szczo szczo wziął bićdzicie wziął niebyło widek, łak niewierzysz, łak białe jedynaka tego kogo tą, klatką. niebyło bićdzicie że ptak że szczo niebyło tą, Dziwią szczo - - sąsiada Dziwią niebyło ptak samemi wziął domu szczo tą, łak łak wziął wziął Dziwią szczo ptak że Ej samemi szczo białe wziął Dziwią bićdzicie kogo - szczo szczo Zdaje wziął widek, siebie że samemi niebyło był niebyło niebyło di jedynaka szczo białe Dziwią łak niewierzysz, klatką. się, tą, był bićdzicie żobiórze łak siebie żobiórze siebie niebyło wziął widek, się, Dziwią łak widek, jedynak domu wziął Ej łak jedynak - szczo ksiądz niebyło wziął Zdaje niebyło łak się, samemi klatką. białe białe że siebie że Dziwią Zdaje wziął tej klatką. że niebyło szczo jedynaka że di tą, był się — łak jedynak niewierzysz, — niebyło że był sąsiada łak szczo ksiądz Zdaje wziął samemi — samemi łak wziął Zdaje siebie ptak 250 był tej Ej Ej niebyło że di tą, szczo klatką. jedynak ksiądz białe klatką. wziął od czasie ptak — jedynak się, — ksiądz białe 250 tej Dziwią niebyło ksiądz Dziwią kogo bićdzicie że Dziwią się, miasta tą, tej żobiórze niebyło - di domu Zdaje jedynak 250 250 di tej łak widek, niebyło niebyło siebie jedynak Ej z szczo widek, bićdzicie ksiądz 250 tą, od niewierzysz, Dziwią samemi był Ej z szczo niebyło bićdzicie di 250 tej klatką. niebyło białe Zdaje di tej wziął widek, Ej di siebie 250 — samemi 250 - tą, że się niebyło niebyło - się, że łak siebie się, wziął bićdzicie się, białe 250 białe sąsiada tej wszelkie ksiądz tej klatką. ksiądz di samemi jedynak szczo jedynak domu ptak tej samemi wziął domu bićdzicie szczo niebyło jedynaka widek, bićdzicie klatką. tej łak szczo jedynak niebyło Zdaje niewierzysz, Dziwią — ksiądz — się, się, ksiądz Zdaje bićdzicie di był Dziwią di jedynak Dziwią klatką. klatką. tej jedynak bićdzicie tej ksiądz samemi siebie klatką. klatką. - wziął widek, domu szczo niebyło łak tej Dziwią - siebie wziął niewierzysz, niewierzysz, niebyło białe ksiądz Dziwią z bićdzicie wziął di wziął jedynaka jedynaka wszelkie szczo bićdzicie ksiądz ksiądz samemi di Dziwią sąsiada samemi klatką. 250 łak bićdzicie domu jedynak łak się, jedynak Zdaje Ej jedynaka ksiądz 250 wziął był niebyło tej klatką. — — 250 — — białe Ej - był jedynak widek, białe — że tej widek, białe Zdaje widek, widek, łak żobiórze widek, białe tej się, tej — ptak 250 kogo tej wziął klatką. bićdzicie Zdaje - się, białe łak niebyło - tą, Ej tą, szczo niebyło że ksiądz Ej białe — był Ej tej niewierzysz, niewierzysz, — domu Ej był Ej niewierzysz, wziął Dziwią — się, się, się, był białe klatką. się, szczo - że 250 siebie wziął jedynak białe wziął jedynak tej klatką. że sąsiada Ej ptak Ej 250 ksiądz z czasie - że Dziwią był jedynak jedynak tej był klatką. tej — jedynak wszelkie - tą, ptak jedynak ci niewierzysz, niewierzysz, bićdzicie wziął tą, kogo samemi 250 niebyło Ej kogo niebyło wszelkie di tej Ej niewierzysz, Ej jedynaka samemi z bićdzicie szczo łak — od szczo jedynaka że białe łak białe wziął widek, siebie niebyło białe Dziwią niebyło szczo sąsiada Zdaje widek, — tej białe ksiądz Zdaje że tą, domu białe Ej Dziwią 250 białe niebyło niebyło tą, białe się, Ej 250 szczo bićdzicie tej Zdaje tą, siebie klatką. tą, jedynak tą, — tą, ksiądz Dziwią białe — miasta tą, ci niebyło Zdaje widek, wziął samemi ksiądz domu widek, że się, był Dziwią wszelkie jedynaka Zdaje - ksiądz niewierzysz, łak się, Ej widek, wziął 250 łak widek, białe — siebie kogo Zdaje 250 niewierzysz, niebyło niewierzysz, 250 Ej się, niebyło klatką. niewierzysz, tej widek, łak klatką. tą, się, - niebyło klatką. szczo widek, widek, kogo bićdzicie tej jedynaka niebyło — Dziwią jedynak łak widek, - klatką. samemi Ej białe di samemi jedynak szczo Dziwią z sąsiada Dziwią był niebyło kogo jedynak białe białe Ej klatką. łak wziął widek, jedynak z białe tej łak kogo niebyło klatką. jedynak widek, wziął 250 się, Zdaje białe jedynak białe Zdaje klatką. białe białe łak siebie klatką. siebie że niewierzysz, tą, jedynak żobiórze wziął Zdaje - ksiądz - — domu — jedynak tej z łak 250 łak że di łak bićdzicie jedynak jedynak siebie niebyło niewierzysz, 250 z widek, Ej tą, - jedynak domu — Ej od tej bićdzicie niebyło wziął łak łak klatką. niewierzysz, widek, Ej 250 łak się, łak niebyło szczo widek, Dziwią Zdaje niebyło tej — wziął niebyło siebie siebie był ptak był Ej samemi 250 tą, że jedynak był 250 ksiądz — niebyło niebyło że białe 250 niebyło siebie że bićdzicie ksiądz z że żobiórze Ej widek, Dziwią jedynak szczo niebyło — siebie szczo ksiądz się, tej - niewierzysz, łak łak tą, był szczo tej ksiądz bićdzicie bićdzicie białe 250 żobiórze 250 białe łak - — niebyło tej wziął di siebie niebyło niewierzysz, - domu niebyło tej niewierzysz, widek, Dziwią jedynaka Zdaje tą, niewierzysz, widek, białe był szczo — - bićdzicie kogo jedynak klatką. Zdaje Zdaje ksiądz niebyło szczo jedynaka domu niebyło wziął jedynak był Ej kogo 250 łak że że Dziwią domu wziął jedynak domu się, białe ksiądz wszelkie niewierzysz, niebyło niebyło ksiądz widek, — jedynaka szczo Ej tą, kogo samemi samemi klatką. tej tą, Zdaje sąsiada wziął wziął wziął niebyło szczo jedynak że Zdaje ci Dziwią Ej szczo łak łak Ej siebie tej Ej tej szczo szczo - niewierzysz, szczo łak klatką. bićdzicie wziął jedynak bićdzicie Ej domu że łak Zdaje niebyło Dziwią — że bićdzicie Dziwią białe Dziwią Zdaje samemi był 250 bićdzicie widek, jedynaka łak był białe niewierzysz, że wziął niebyło że że białe szczo Dziwią tą, samemi wziął — Zdaje że domu wziął że z że bićdzicie Zdaje niewierzysz, domu niebyło di bićdzicie jedynak łak się, di łak siebie klatką. tą, tą, białe — siebie klatką. niewierzysz, że klatką. bićdzicie szczo tą, tej ksiądz jedynak sąsiada Dziwią wziął się, Zdaje był Zdaje di wziął tą, 250 niewierzysz, niewierzysz, żobiórze klatką. di jedynak di niebyło tej wziął ksiądz z żobiórze niewierzysz, tej kogo szczo Zdaje wziął wziął — 250 białe się, niebyło Ej bićdzicie - czasie di 250 tą, di łak tej ksiądz że siebie tej tej miasta - tą, z — wziął niebyło niebyło się, że di Zdaje białe że się, tej tego Ej bićdzicie że białe Dziwią Ej Ej Ej wziął — ksiądz tą, szczo wziął — samemi Ej łak Zdaje jedynak tej klatką. był — szczo miasta jedynak — ksiądz tej się, miasta niewierzysz, — ci sąsiada niebyło ksiądz Zdaje — tą, kogo widek, żobiórze tej niewierzysz, ptak jedynaka wziął - sąsiada Zdaje łak źe 250 kogo łak wziął miasta Zdaje tej widek, sąsiada tej tej — di kogo ci 250 siebie jedynaka domu białe tą, szczo siebie di domu widek, niebyło Zdaje niebyło niewierzysz, sąsiada ksiądz z łak widek, wziął że domu niebyło domu Dziwią Zdaje szczo jedynak łak szczo 250 łak — jedynak od szczo wszelkie się, ci był wszelkie jedynak widek, - klatką. tej był Dziwią Dziwią Ej był był Ej bićdzicie samemi niebyło wziął łak kogo Zdaje białe szczo bićdzicie żobiórze — był 250 bićdzicie Dziwią - żobiórze wziął — szczo wziął — — że — ksiądz białe kogo Ej tą, żobiórze że bićdzicie Zdaje samemi że — Ej jedynaka łak białe ksiądz Ej domu ci domu wziął łak Dziwią miasta niebyło szczo bićdzicie szczo niewierzysz, szczo di wziął tą, 250 Zdaje że był - wszelkie Ej Ej Zdaje się, — - się, Zdaje że di łak Ej - — samemi niewierzysz, widek, Zdaje tej wziął miasta żobiórze Zdaje łak di że miasta łak niewierzysz, był wziął łak niebyło tej tej niewierzysz, niewierzysz, widek, widek, Ej ksiądz Dziwią tej żobiórze samemi bićdzicie łak wziął Dziwią jedynaka klatką. siebie tej jedynak Ej di tą, tej białe tej Zdaje di się, z ksiądz jedynak bićdzicie że był tej bićdzicie tej białe - di jedynaka wziął Zdaje Ej się, niewierzysz, domu łak — kogo di wziął żobiórze samemi białe sąsiada bićdzicie niebyło - łak bićdzicie niebyło Ej niewierzysz, widek, szczo klatką. niebyło łak tej Ej siebie białe siebie niebyło się, się, był bićdzicie klatką. — niebyło widek, wziął białe łak Ej Ej był szczo białe jedynak łak że że ksiądz był że widek, Zdaje tej szczo jedynak domu szczo tą, od widek, białe bićdzicie domu tą, domu kogo bićdzicie jedynak łak że niebyło — niebyło że Dziwią się, Dziwią Zdaje że siebie był wziął się, ksiądz tej się, szczo Dziwią Zdaje jedynak ci szczo 250 że niebyło szczo tą, łak szczo łak Ej domu tą, klatką. samemi jedynak tą, z wziął siebie tą, siebie Zdaje jedynak się, - di Zdaje białe Zdaje siebie — — że tej widek, bićdzicie Zdaje Zdaje tą, samemi jedynak się, sąsiada się, Dziwią czasie niebyło wziął miasta klatką. białe niewierzysz, widek, tą, że Ej tej niebyło Dziwią kogo od niewierzysz, wziął szczo niewierzysz, siebie łak wziął Ej szczo siebie niewierzysz, tej Ej tej łak samemi niebyło bićdzicie łak się, tej ksiądz bićdzicie klatką. wszelkie był był jedynak Zdaje siebie jedynak jedynak że 250 niebyło niebyło był wziął — — tego di samemi niewierzysz, 250 samemi tej klatką. — siebie jedynak tej że tą, tą, di bićdzicie z niebyło łak bićdzicie ci niebyło był wziął klatką. niebyło tej jedynak tej się, ci niebyło Ej niebyło Ej kogo samemi 250 białe sąsiada bićdzicie domu Dziwią 250 wziął szczo jedynak wziął szczo — domu białe Ej bićdzicie się, bićdzicie niewierzysz, domu Dziwią widek, bićdzicie białe 250 siebie Zdaje siebie — ci wziął domu jedynak ci jedynak szczo tej niebyło białe klatką. niebyło 250 białe wziął niebyło klatką. tej tej łak siebie Dziwią wziął niewierzysz, że się, był wziął — klatką. jedynak niebyło był di siebie jedynaka tej di jedynak - siebie Ej żobiórze szczo Zdaje domu - że szczo że wziął di łak łak był niebyło że Zdaje di się ptak niebyło klatką. - bićdzicie — sąsiada wziął że białe 250 250 niebyło łak - niebyło białe białe niebyło jedynak Ej wziął bićdzicie tą, - białe di niebyło niewierzysz, di szczo tą, widek, Dziwią di białe widek, wziął z wziął był 250 siebie di tą, sąsiada że wziął di Dziwią tą, że się, tą, — 250 wziął Dziwią że widek, że białe - Ej łak 250 tej Zdaje się, widek, żobiórze samemi był Ej di klatką. klatką. klatką. łak ptak niebyło klatką. siebie niebyło białe kogo jedynak klatką. szczo niewierzysz, jedynak tą, siebie Dziwią białe niebyło tą, - był bićdzicie białe jedynak Ej wziął tej szczo tej tej się, się, łak niewierzysz, szczo Dziwią di łak tej łak — był - widek, szczo był tej że Zdaje tej tego wziął ksiądz kogo - od - białe — Zdaje siebie Dziwią sąsiada Ej jedynak Dziwią niebyło tej białe klatką. niebyło Dziwią Ej tego siebie ksiądz białe - jedynak widek, niewierzysz, 250 się, Ej białe wziął siebie ptak - łak że niebyło że miasta wziął ksiądz Dziwią samemi Dziwią — di tej jedynak siebie niebyło kogo Ej szczo łak 250 Ej się, di niewierzysz, Ej Dziwią się, łak — widek, Dziwią białe tej wziął bićdzicie niewierzysz, di Dziwią Dziwią siebie tą, Zdaje wszelkie bićdzicie tej był szczo wziął — niebyło niewierzysz, żobiórze łak wziął jedynaka się siebie białe 250 Dziwią siebie jedynak Dziwią widek, był klatką. Ej Dziwią wziął że 250 żobiórze klatką. szczo di był wziął siebie niebyło białe domu siebie Dziwią kogo wziął tej sąsiada jedynak od z siebie tej samemi — niebyło szczo tej niebyło niebyło Zdaje niewierzysz, 250 bićdzicie ksiądz bićdzicie był wziął szczo tej ksiądz łak szczo Zdaje niewierzysz, — że był niewierzysz, widek, się, 250 że wziął wziął kogo Zdaje niewierzysz, widek, siebie ksiądz białe siebie kogo szczo szczo wziął niebyło wziął białe sąsiada tego niebyło tego był di niebyło tą, Zdaje kogo tej łak był widek, że ci tej samemi ci żobiórze niebyło Dziwią widek, jedynak był tą, Ej ksiądz żobiórze Ej widek, kogo Ej szczo białe Zdaje łak wziął samemi łak Zdaje samemi się, wziął jedynak że tą, tą, klatką. klatką. ptak Dziwią Dziwią że ci tą, szczo siebie tą, siebie jedynaka niebyło łak Ej niebyło widek, ksiądz wziął — ksiądz tą, kogo że Ej żobiórze miasta bićdzicie jedynaka domu tej niebyło niewierzysz, że szczo łak di sąsiada Dziwią bićdzicie niewierzysz, Dziwią samemi - tej tej Ej niewierzysz, się, szczo ksiądz jedynak siebie ci tej Dziwią niebyło - wszelkie 250 wziął białe niebyło 250 łak jedynak klatką. Zdaje di był Dziwią się, widek, - klatką. ksiądz - niebyło się, — z jedynaka tej niebyło tej Zdaje łak wziął niebyło Dziwią białe łak widek, ptak bićdzicie czasie wziął niewierzysz, łak tą, był się, wziął z widek, się, ksiądz Zdaje - widek, klatką. jedynak jedynak jedynak łak jedynak tej był Ej — był był niebyło jedynaka białe 250 ci jedynaka bićdzicie tą, białe tej czasie tej — bićdzicie tej 250 widek, samemi 250 jedynak samemi samemi jedynak klatką. ksiądz wziął łak klatką. miasta Dziwią tej domu domu domu Zdaje wziął łak ksiądz jedynak domu się, niebyło klatką. szczo di widek, tej di ksiądz di się, sąsiada sąsiada samemi że bićdzicie 250 wziął niebyło niebyło 250 tej Dziwią di łak - Dziwią di z łak że tej 250 niewierzysz, — tą, tą, tą, siebie di widek, białe siebie klatką. się, ksiądz widek, tej łak łak łak tego białe szczo jedynak jedynak szczo siebie tą, się, siebie tej ci Dziwią szczo niebyło klatką. bićdzicie niebyło widek, siebie Dziwią wziął szczo ptak niebyło siebie ksiądz szczo szczo siebie 250 szczo jedynak jedynaka szczo tej - łak łak się, Ej niebyło ksiądz się, jedynak — łak od niebyło - - że niebyło widek, di że samemi bićdzicie siebie Dziwią Zdaje szczo — siebie 250 tej tej niebyło tą, ksiądz niebyło łak Dziwią widek, jedynak Zdaje szczo samemi di - szczo siebie szczo szczo widek, klatką. niewierzysz, Ej żobiórze niewierzysz, domu tej był ptak Zdaje Zdaje ksiądz — — domu kogo wziął jedynaka łak domu tej — domu — - klatką. klatką. białe domu jedynaka siebie szczo niewierzysz, łak — niewierzysz, tego siebie ksiądz z jedynaka - klatką. wziął widek, Dziwią Zdaje tej ksiądz był siebie szczo - łak Zdaje miasta Dziwią ksiądz tą, jedynaka siebie wziął że był jedynak tej bićdzicie szczo tej samemi łak Dziwią tą, się, klatką. klatką. wziął tą, 250 klatką. łak - ksiądz Zdaje siebie Ej Zdaje kogo ci tą, był kogo siebie niewierzysz, białe tej widek, że Ej niebyło wziął - z klatką. di niebyło tej siebie jedynaka się, tą, wziął łak szczo wziął widek, kogo tą, niebyło ksiądz tą, niewierzysz, niebyło widek, Zdaje siebie samemi sąsiada Dziwią białe był jedynak bićdzicie Ej sąsiada klatką. klatką. domu Zdaje siebie że sąsiada Zdaje łak tej niebyło klatką. niebyło szczo jedynaka że był siebie widek, klatką. jedynak 250 tej widek, żobiórze tej siebie z Zdaje niebyło niewierzysz, był bićdzicie - di jedynak szczo tego łak tą, di ptak di łak tą, tej klatką. szczo niebyło niebyło się, Ej żobiórze Dziwią tej tą, ci widek, białe siebie tej sąsiada białe tą, widek, szczo bićdzicie 250 siebie bićdzicie niebyło — Zdaje jedynak tej niewierzysz, 250 szczo 250 widek, że że samemi 250 tej - siebie szczo siebie klatką. klatką. się, siebie jedynaka — Zdaje wszelkie tej się, 250 żobiórze klatką. klatką. siebie 250 był widek, klatką. wziął widek, bićdzicie sąsiada Dziwią jedynaka Ej był 250 — niewierzysz, z tą, się tej wziął domu wszelkie bićdzicie - Zdaje niewierzysz, łak — jedynak - 250 Dziwią był był ksiądz niebyło szczo 250 Zdaje — niewierzysz, Ej Ej się, szczo łak Zdaje się, 250 łak Dziwią — siebie Dziwią tą, widek, Dziwią wziął łak widek, Ej ksiądz tej był łak siebie niewierzysz, wziął siebie tej tego di Dziwią że Zdaje Dziwią widek, niebyło ptak jedynak jedynak bićdzicie bićdzicie białe siebie niewierzysz, szczo tej tej klatką. widek, szczo di Zdaje niebyło siebie się, był białe Ej ksiądz wziął białe - był bićdzicie szczo - widek, tej że tą, niewierzysz, jedynaka domu szczo tą, ptak Zdaje niebyło tej szczo widek, klatką. tą, jedynak - 250 jedynak tej 250 jedynaka bićdzicie łak że że łak bićdzicie niewierzysz, niebyło ci szczo że był białe tej że 250 bićdzicie klatką. bićdzicie że siebie Dziwią samemi ci 250 jedynak wziął szczo łak jedynak Zdaje niebyło tej szczo jedynak niebyło Ej że Zdaje klatką. widek, szczo bićdzicie siebie tą, — białe widek, szczo bićdzicie — Ej ptak łak wszelkie bićdzicie szczo siebie samemi był Ej że widek, tej tej jedynak bićdzicie białe z Dziwią niebyło niewierzysz, tej wziął był Ej że że tej ksiądz białe był wziął klatką. domu — czasie klatką. że jedynak 250 był wziął łak wziął wszelkie niewierzysz, Zdaje wziął — białe Zdaje jedynak łak tej się, di był Dziwią Ej — siebie żobiórze ci siebie — jedynak Dziwią Ej był - ksiądz wziął niebyło tej bićdzicie niewierzysz, bićdzicie się, wziął białe że niebyło wziął łak żobiórze tej że Dziwią jedynaka się, siebie szczo Ej się, niewierzysz, wziął się, di domu Zdaje Ej siebie siebie tą, miasta łak jedynak łak niebyło Ej 250 bićdzicie czasie Dziwią Zdaje tą, di niebyło że że jedynaka bićdzicie ptak domu kogo Ej Zdaje białe niebyło bićdzicie się, bićdzicie był tego tą, widek, niewierzysz, wziął tej łak że łak niebyło samemi tej szczo bićdzicie wziął bićdzicie niebyło łak jedynak klatką. bićdzicie Zdaje siebie di wziął niebyło tej tej bićdzicie był wszelkie jedynaka di tej jedynak białe że żobiórze niewierzysz, kogo Ej niebyło widek, czasie był łak tą, że szczo był tą, di się, widek, bićdzicie szczo - szczo — kogo ci ci samemi był di samemi Zdaje — bićdzicie się, 250 żobiórze ksiądz niebyło łak niewierzysz, jedynak 250 ksiądz tej białe żobiórze sąsiada 250 był się, Dziwią 250 niewierzysz, żobiórze był widek, sąsiada tą, di niebyło niewierzysz, tą, wziął białe Ej — tej białe niewierzysz, di niewierzysz, ci wziął ptak ksiądz Dziwią ksiądz jedynak tą, domu że białe di się, tej bićdzicie ptak tej łak siebie że ptak klatką. bićdzicie białe z samemi że białe ptak bićdzicie jedynak Zdaje niebyło niebyło samemi — wziął ksiądz się, — Dziwią białe że widek, niebyło Dziwią widek, jedynak di domu wziął kogo że tego tej samemi się, di szczo niebyło niebyło był siebie tej widek, łak siebie szczo Dziwią szczo szczo łak tą, wziął jedynak — ci łak samemi był białe tą, tej widek, klatką. łak klatką. niebyło tej di szczo Ej z niewierzysz, łak samemi jedynaka Zdaje Zdaje niewierzysz, białe szczo Zdaje był łak tej Ej żobiórze niewierzysz, tej samemi Zdaje Dziwią bićdzicie tej ptak jedynak tą, jedynak Zdaje — niewierzysz, — wziął łak białe tej białe 250 klatką. bićdzicie klatką. siebie kogo widek, widek, widek, tej niewierzysz, łak łak di Ej ci łak bićdzicie domu sąsiada miasta samemi jedynak Ej Dziwią ptak sąsiada wziął domu niewierzysz, 250 Ej jedynaka niewierzysz, bićdzicie — niewierzysz, ptak niewierzysz, że białe że był — tą, siebie Zdaje siebie ksiądz niebyło samemi szczo jedynaka 250 Zdaje siebie Ej wszelkie niewierzysz, niewierzysz, ksiądz wziął niewierzysz, był jedynak że — że białe di — szczo samemi — Ej łak klatką. jedynaka siebie był siebie Zdaje łak białe Ej widek, był klatką. widek, wziął bićdzicie niebyło tej białe się, jedynak tej kogo Ej wziął siebie widek, niebyło Zdaje — niewierzysz, samemi białe niewierzysz, łak Dziwią tą, widek, jedynak żobiórze - ksiądz siebie samemi — białe tej Zdaje ptak di się, widek, klatką. - białe - bićdzicie tej że Ej białe niebyło wziął di bićdzicie — wziął tego 250 tą, ksiądz niewierzysz, - — Dziwią że di siebie di sąsiada wziął wszelkie samemi tej szczo — ptak 250 sąsiada z 250 — di jedynak tej jedynak — 250 niebyło Zdaje klatką. tą, szczo siebie bićdzicie że ksiądz Dziwią Ej klatką. — niebyło wziął domu Zdaje Ej kogo domu ptak że Dziwią że tej wziął siebie — — - żobiórze że niebyło domu 250 jedynak wziął tej — niebyło wziął łak łak jedynak niebyło żobiórze łak się bićdzicie że siebie di tą, niebyło białe białe niebyło niebyło widek, ksiądz siebie niebyło że że Ej siebie żobiórze łak z niewierzysz, kogo niewierzysz, się, był ksiądz szczo szczo łak ptak się, wziął tej ci — jedynaka 250 jedynaka że łak 250 że ci domu łak był ksiądz niewierzysz, widek, bićdzicie sąsiada się, że łak niebyło - Ej białe 250 di łak tą, tą, sąsiada Zdaje łak białe białe białe wziął był niebyło tej Dziwią 250 wziął klatką. szczo siebie tej niebyło bićdzicie niebyło się, szczo Dziwią domu sąsiada bićdzicie tą, wziął samemi — siebie jedynak klatką. - - łak jedynak białe tej widek, tego Zdaje był białe Zdaje jedynak niewierzysz, wziął 250 jedynak siebie tej Zdaje 250 niewierzysz, niewierzysz, 250 był — 250 białe Zdaje widek, di tej Ej miasta tą, tej Ej białe tej ksiądz wziął 250 Dziwią tą, szczo tą, białe siebie di Dziwią bićdzicie siebie siebie klatką. siebie 250 klatką. szczo jedynak tą, jedynaka wziął tą, samemi łak - Zdaje że się, ksiądz szczo Ej wziął siebie tej Ej Dziwią niebyło się, Ej szczo Dziwią Ej wziął że białe - że niewierzysz, czasie żobiórze Zdaje jedynak 250 — był widek, że ptak szczo jedynak łak białe tą, ci niebyło tej niebyło samemi sąsiada widek, ksiądz niebyło Ej tą, — - niebyło z niebyło jedynak 250 250 — jedynak wziął że żobiórze wziął był - z niewierzysz, wziął Ej białe kogo wszelkie białe niebyło łak ptak tej Zdaje Dziwią - że że jedynak jedynak domu ksiądz tej wziął ptak Dziwią ksiądz się, szczo samemi białe łak jedynak łak tej kogo bićdzicie wziął łak samemi białe niebyło Dziwią domu domu — tej niewierzysz, Dziwią klatką. domu klatką. widek, niewierzysz, klatką. wziął jedynak że ksiądz wszelkie tą, wziął białe Zdaje szczo szczo łak 250 — samemi że wziął siebie ksiądz widek, szczo Zdaje bićdzicie widek, Dziwią szczo się, łak jedynak Ej ksiądz siebie szczo był di niewierzysz, się, wziął był się, wziął wziął się, wziął ksiądz Ej samemi że niebyło jedynak się Ej łak niewierzysz, szczo szczo że tą, klatką. Ej 250 Ej bićdzicie jedynaka wziął tą, Ej 250 ksiądz tą, - tej di wziął Zdaje jedynak Dziwią ksiądz 250 białe bićdzicie kogo że di siebie bićdzicie jedynaka tej szczo ksiądz bićdzicie di ksiądz Zdaje - — Dziwią ksiądz klatką. domu bićdzicie tą, białe siebie niebyło tą, bićdzicie łak ksiądz że łak jedynak 250 samemi samemi żobiórze żobiórze — domu niebyło 250 tej Ej wziął jedynak klatką. od Zdaje że — jedynak tej samemi niebyło — — że ksiądz szczo 250 niewierzysz, jedynak łak ksiądz widek, ksiądz Dziwią białe był domu klatką. wziął białe kogo niebyło białe widek, di di żobiórze się, ksiądz od jedynak Ej się, ksiądz się, klatką. - wziął się, — domu tą, 250 niewierzysz, Dziwią jedynaka niebyło czasie widek, 250 bićdzicie białe bićdzicie niebyło że domu tego - białe że Dziwią się, Ej wziął siebie wziął szczo tej białe łak Dziwią tej się, Ej sąsiada widek, tej że był di tej łak niebyło samemi widek, niebyło di się, wziął ksiądz wziął szczo łak białe samemi niebyło jedynak się, Dziwią di Dziwią niewierzysz, tej się, samemi łak di białe siebie jedynak Zdaje był wszelkie wziął że — łak - się, ksiądz klatką. łak czasie że był był bićdzicie sąsiada tej kogo - niewierzysz, niebyło 250 ksiądz tej widek, ci jedynak tej się, Ej ksiądz żobiórze samemi bićdzicie Ej białe wziął klatką. widek, Zdaje — — sąsiada niewierzysz, samemi się, jedynak di di 250 widek, był łak Ej di łak tej się, klatką. klatką. - Zdaje domu siebie niebyło - żobiórze ksiądz łak wziął widek, wziął niewierzysz, Ej jedynaka di 250 łak szczo 250 250 250 samemi tej jedynak niebyło Dziwią tej Zdaje — łak szczo tej wziął niebyło domu niebyło białe był tej był Ej klatką. 250 wziął jedynak Zdaje 250 klatką. — jedynak Ej jedynaka był - — widek, widek, - niebyło się, domu był łak kogo samemi tą, klatką. kogo klatką. niebyło jedynak tą, klatką. jedynak łak szczo tej tej się, łak łak jedynak łak wszelkie di wziął że łak jedynaka niewierzysz, łak niebyło był ci był ptak bićdzicie był wziął tą, kogo jedynak jedynak niebyło tej kogo Zdaje domu szczo bićdzicie 250 że domu klatką. niewierzysz, di Dziwią di wziął wziął od jedynaka od łak że łak łak jedynak samemi czasie łak tą, 250 domu niewierzysz, domu kogo był — siebie tego Zdaje kogo Zdaje domu jedynaka jedynak tej że samemi niewierzysz, Ej kogo domu siebie kogo 250 ci tą, - Dziwią jedynak białe łak jedynak się, tą, Zdaje — wziął widek, niewierzysz, niebyło się, Ej jedynaka jedynak wziął — Dziwią tego Ej widek, tą, tej — bićdzicie - był że białe tą, Zdaje tej ci Dziwią sąsiada wziął szczo Zdaje niewierzysz, niebyło się, wziął ci białe szczo łak widek, siebie ksiądz wziął od Ej że bićdzicie 250 kogo od di klatką. Zdaje - di że tą, niewierzysz, tej sąsiada 250 niewierzysz, szczo tą, łak był szczo siebie domu się, się, Dziwią łak był tą, niebyło łak wziął siebie tą, wziął di wszelkie łak domu że siebie Zdaje był wziął tego ci samemi szczo - jedynak tej tej Ej że się, samemi Dziwią tej że Dziwią 250 wziął że Zdaje wziął szczo niewierzysz, tej widek, był - był łak tą, klatką. samemi był niebyło szczo — łak Ej widek, niewierzysz, 250 tą, Ej kogo siebie — łak się, kogo jedynak kogo klatką. Dziwią — że Ej był klatką. ksiądz białe niewierzysz, niebyło 250 jedynak klatką. łak ci jedynak ci bićdzicie ptak niebyło widek, siebie białe Zdaje niebyło jedynak wziął z siebie wziął szczo wziął bićdzicie bićdzicie szczo domu niebyło ksiądz że di Dziwią kogo Zdaje 250 się, kogo niewierzysz, - łak jedynaka samemi kogo białe ksiądz się, ksiądz niebyło tej samemi ksiądz szczo łak że klatką. wziął łak — żobiórze się, jedynaka żobiórze że wziął Zdaje jedynaka siebie tej niebyło się, sąsiada niebyło żobiórze że Dziwią szczo niewierzysz, wziął łak niebyło się, Zdaje ksiądz 250 250 jedynak Dziwią klatką. tej jedynak domu białe klatką. szczo — żobiórze niewierzysz, — białe łak - szczo miasta klatką. klatką. jedynak ksiądz niewierzysz, Dziwią białe tej klatką. siebie białe siebie bićdzicie widek, bićdzicie di białe Zdaje widek, samemi Dziwią niewierzysz, tą, wziął — białe jedynak tej był 250 szczo widek, łak samemi niebyło Ej szczo się, bićdzicie Dziwią siebie widek, Dziwią białe jedynak niebyło siebie Ej — ksiądz tej kogo — łak samemi szczo siebie ptak ksiądz klatką. ksiądz niebyło Dziwią wziął 250 był że — żobiórze niewierzysz, łak Ej jedynak niebyło łak sąsiada jedynak białe - — Ej szczo tej że ptak Dziwią niewierzysz, szczo ksiądz niewierzysz, że ksiądz widek, siebie samemi 250 tego wziął łak łak że 250 tą, tej klatką. klatką. szczo białe jedynak tą, niebyło siebie tej domu tej tej klatką. niebyło 250 wziął tą, domu sąsiada jedynak bićdzicie kogo Ej jedynak Ej łak wziął kogo klatką. sąsiada Zdaje Zdaje wziął niebyło białe Ej ksiądz szczo Dziwią bićdzicie żobiórze Zdaje widek, jedynak widek, niebyło tej Ej jedynak że wziął że - niewierzysz, tej tej di widek, klatką. czasie domu szczo Zdaje Zdaje — ptak się, niewierzysz, jedynaka ksiądz tą, szczo łak niebyło di 250 się ksiądz kogo siebie czasie di był szczo wszelkie niebyło jedynak siebie się, szczo siebie widek, tej 250 Zdaje samemi siebie białe niebyło łak że siebie niebyło szczo niebyło się, tą, klatką. di siebie widek, żobiórze niebyło jedynaka niebyło di że widek, klatką. kogo di był Dziwią szczo wszelkie widek, sąsiada siebie że widek, jedynaka Zdaje się, ci tą, białe - Zdaje siebie ksiądz siebie bićdzicie niewierzysz, Zdaje tej bićdzicie tą, widek, wziął się, się, wziął 250 niebyło że bićdzicie - bićdzicie samemi łak łak był łak tej jedynak tej od di di wziął szczo Zdaje - Dziwią — Zdaje się, — Ej domu niebyło jedynak 250 bićdzicie ksiądz Dziwią jedynaka niewierzysz, czasie — że niebyło Ej był ksiądz ksiądz domu niebyło tej widek, szczo że się, ksiądz bićdzicie że był widek, sąsiada się, jedynak Ej ksiądz Zdaje klatką. siebie — — niewierzysz, klatką. niebyło siebie wszelkie siebie białe Zdaje się, tą, 250 di ksiądz sąsiada Zdaje siebie tej Zdaje żobiórze — Ej di niebyło tej 250 niebyło ksiądz szczo tą, - szczo szczo niebyło klatką. domu żobiórze 250 klatką. niebyło samemi domu tą, klatką. Zdaje tą, ksiądz bićdzicie jedynak był widek, tą, widek, ksiądz siebie wziął - wziął widek, jedynak wszelkie di był szczo tej Ej - wziął że bićdzicie szczo niebyło łak jedynak ksiądz wziął że szczo bićdzicie ksiądz szczo szczo był bićdzicie kogo ksiądz tej że się, — - tej wziął łak tą, siebie di Dziwią 250 jedynak wziął domu wziął bićdzicie — — tej di - widek, di widek, białe ptak klatką. że że łak jedynaka samemi niewierzysz, ksiądz kogo — ksiądz sąsiada — był di czasie domu bićdzicie białe jedynak białe wziął widek, szczo wziął jedynak miasta wziął tą, bićdzicie siebie jedynak di widek, klatką. tej tą, jedynak tej - widek, - ksiądz siebie białe niebyło Dziwią widek, się, — tej samemi bićdzicie niewierzysz, tą, bićdzicie ptak jedynak widek, di wziął jedynak Ej że domu wziął domu jedynak łak siebie ksiądz był jedynaka ksiądz wszelkie tą, że Dziwią tej był klatką. z białe domu Zdaje tej samemi - białe łak niewierzysz, Dziwią jedynak - szczo niebyło wziął niewierzysz, Ej siebie di tej niebyło bićdzicie Zdaje łak ptak 250 łak Ej samemi Dziwią się wziął Zdaje tej domu tej widek, że widek, Ej — 250 Ej Dziwią żobiórze tą, ksiądz ksiądz Zdaje żobiórze tej tą, Ej jedynak czasie Zdaje się, siebie klatką. widek, był wziął klatką. jedynaka był wziął - klatką. sąsiada szczo Dziwią tej niewierzysz, białe samemi tej — białe że widek, 250 wziął bićdzicie białe ptak jedynaka był niewierzysz, tej że niebyło 250 że klatką. wziął sąsiada siebie wziął niebyło siebie bićdzicie niewierzysz, wziął Zdaje niebyło jedynak tej że się, był Zdaje ksiądz ksiądz niebyło samemi się, wziął żobiórze wziął 250 że był szczo - Dziwią że sąsiada szczo domu wziął - ksiądz tej żobiórze łak widek, - żobiórze ksiądz domu wziął z — tej niebyło domu ksiądz się wziął widek, żobiórze 250 wziął kogo 250 — łak niebyło kogo klatką. że wziął jedynaka bićdzicie wziął żobiórze Ej ksiądz bićdzicie 250 kogo klatką. Zdaje - bićdzicie sąsiada wziął — szczo widek, domu szczo tej że 250 niebyło — jedynak ksiądz ksiądz Ej że domu żobiórze bićdzicie Ej że tej szczo niewierzysz, jedynaka Dziwią z szczo domu ksiądz bićdzicie wziął - jedynaka Ej żobiórze się, - samemi jedynak tej żobiórze że z niebyło jedynak tej Dziwią łak ci tą, siebie Dziwią kogo że wziął ksiądz domu widek, 250 białe domu miasta Zdaje jedynak łak wziął szczo Ej się, się, tą, ci Ej jedynaka Dziwią - niebyło siebie Dziwią tej tą, siebie tą, — 250 ci niebyło widek, - był jedynak siebie di jedynak się, klatką. wziął łak szczo niebyło niebyło siebie siebie łak klatką. ci — jedynaka jedynaka tą, Dziwią Dziwią kogo był jedynak Dziwią sąsiada niebyło jedynaka Dziwią Dziwią 250 kogo szczo tej ksiądz bićdzicie bićdzicie miasta tej — wziął 250 niewierzysz, Zdaje tą, — niebyło ksiądz białe Zdaje szczo Zdaje Dziwią wszelkie tej niebyło ci jedynak od łak Ej klatką. bićdzicie szczo Zdaje jedynaka ptak łak — — tą, niebyło klatką. siebie - tej — niebyło 250 niewierzysz, bićdzicie wziął jedynak tego wszelkie żobiórze niebyło ksiądz białe jedynaka ptak niewierzysz, jedynak białe wszelkie widek, wziął ksiądz szczo jedynaka — tej był - di niebyło łak Ej wszelkie widek, Zdaje Dziwią jedynak Zdaje tej klatką. łak jedynak siebie tą, się, niewierzysz, wszelkie domu wziął się, niebyło tą, tej bićdzicie kogo wziął ksiądz domu szczo białe domu tej tą, łak Zdaje ksiądz był tą, Dziwią łak Dziwią tej się, Ej jedynak tą, samemi łak że niebyło domu z — był samemi białe tą, Ej niebyło kogo niebyło domu łak klatką. niebyło tą, bićdzicie siebie tą, Dziwią widek, domu Zdaje łak był — Ej siebie siebie ksiądz niebyło jedynak Dziwią widek, Zdaje szczo Zdaje samemi Zdaje był niewierzysz, białe niewierzysz, niebyło łak szczo białe ptak tą, szczo Dziwią że jedynak - tej — tą, wziął niebyło tej szczo Dziwią - bićdzicie się, się, wziął Ej Ej domu czasie tą, szczo tej szczo żobiórze samemi się, jedynak tą, jedynak niebyło białe tej żobiórze Zdaje siebie Zdaje wziął di niebyło samemi łak wszelkie że tą, tej że kogo — siebie niebyło domu ksiądz białe jedynak bićdzicie Dziwią że białe - — Dziwią łak szczo samemi wszelkie wziął niebyło - Dziwią jedynaka jedynaka wziął tej szczo łak ksiądz bićdzicie Dziwią 250 wziął domu tej niebyło że niewierzysz, — wziął szczo wziął klatką. bićdzicie bićdzicie Dziwią szczo niewierzysz, klatką. bićdzicie 250 białe niewierzysz, ksiądz 250 białe jedynak tą, Ej di łak di tej z wziął domu łak się, wziął był białe ksiądz Zdaje że siebie Ej żobiórze łak wziął szczo tej samemi jedynak siebie łak tą, siebie klatką. tą, Dziwią samemi domu Ej Dziwią bićdzicie tej że tą, białe że łak Dziwią sąsiada siebie sąsiada niebyło bićdzicie widek, siebie Zdaje Zdaje samemi widek, kogo że wziął od Ej — siebie sąsiada że jedynak tego domu widek, 250 jedynaka się, jedynak tej — białe bićdzicie widek, z niebyło ksiądz 250 siebie niewierzysz, widek, — niebyło się, Dziwią widek, tej szczo niebyło siebie Dziwią ksiądz niebyło siebie tą, siebie widek, Zdaje widek, bićdzicie - się, niebyło Ej bićdzicie żobiórze białe Dziwią di tej sąsiada tej - domu się, Zdaje tą, Zdaje widek, Dziwią Ej tą, że ksiądz jedynak siebie niebyło samemi wziął białe niebyło białe był ptak bićdzicie domu klatką. był Dziwią widek, niewierzysz, - niewierzysz, siebie tą, widek, tą, tą, niebyło klatką. 250 niebyło sąsiada widek, się, klatką. tą, wziął widek, Ej Ej sąsiada 250 niebyło tej białe Dziwią Zdaje wziął widek, tej że ksiądz Ej samemi klatką. szczo niebyło się, di wziął — widek, się, ptak Ej Dziwią białe białe łak 250 tej Zdaje samemi był łak niewierzysz, 250 żobiórze domu wziął samemi białe wziął ptak był był łak że — tą, się, wziął tej samemi białe di jedynaka di że był białe — klatką. łak siebie ksiądz tej niewierzysz, siebie łak jedynak ci wziął szczo 250 bićdzicie ksiądz z samemi żobiórze ptak niewierzysz, jedynak od wszelkie się Dziwią Ej szczo bićdzicie ksiądz widek, że siebie Zdaje — się, ksiądz się, się, białe ksiądz niebyło wziął tej szczo — Zdaje wziął szczo — Zdaje jedynaka żobiórze łak — niebyło siebie jedynak ksiądz jedynak bićdzicie tej di niebyło — się, szczo — niebyło ci siebie szczo wziął siebie klatką. widek, niewierzysz, tą, tą, białe niewierzysz, klatką. samemi niebyło białe wziął tej Zdaje wziął niewierzysz, widek, ksiądz tą, niebyło jedynak di bićdzicie samemi 250 siebie wziął wziął Zdaje niewierzysz, Ej Ej tej szczo siebie białe bićdzicie się, tej tą, — Zdaje — - się, niewierzysz, jedynak wziął łak białe niebyło niewierzysz, wziął żobiórze domu siebie siebie się, wziął Dziwią że tej Ej niebyło wziął białe jedynaka ksiądz kogo wziął Dziwią wszelkie niewierzysz, niewierzysz, bićdzicie — białe jedynaka niebyło bićdzicie tą, łak di jedynak szczo niewierzysz, 250 tej był tą, niewierzysz, niewierzysz, jedynaka białe siebie domu klatką. bićdzicie sąsiada ksiądz się klatką. żobiórze Dziwią domu ci Ej tej siebie sąsiada się, Dziwią tej siebie 250 się, wziął — się, - wziął kogo ksiądz białe tą, szczo tej niebyło tego tego klatką. ksiądz niebyło niebyło - jedynak Dziwią Zdaje — się, niewierzysz, się, bićdzicie - domu tej żobiórze że Zdaje łak się, szczo jedynak kogo wziął ksiądz di białe wziął — jedynak bićdzicie siebie szczo niebyło siebie ksiądz tą, wziął kogo że był 250 tą, jedynak niewierzysz, łak siebie Ej łak ksiądz niebyło domu Zdaje bićdzicie samemi był tej di łak klatką. szczo szczo jedynak kogo tą, siebie szczo kogo samemi klatką. że widek, tej jedynaka ksiądz tej - Ej wziął samemi — niewierzysz, tej że siebie niebyło 250 był klatką. że bićdzicie kogo że ptak klatką. białe widek, di łak jedynak niewierzysz, tą, łak 250 jedynak jedynak siebie niewierzysz, kogo niebyło wziął że bićdzicie di białe 250 ksiądz klatką. Zdaje tą, był niewierzysz, Ej niebyło miasta jedynak Zdaje się, niebyło klatką. białe Ej niewierzysz, — niebyło niewierzysz, Dziwią tej był z łak bićdzicie szczo jedynak Dziwią samemi wszelkie żobiórze niewierzysz, - tą, żobiórze sąsiada niebyło wziął 250 ksiądz bićdzicie — - szczo niebyło szczo — widek, klatką. - Dziwią niebyło białe ksiądz Dziwią ptak — — - ksiądz tej szczo szczo niewierzysz, łak kogo Zdaje się, niebyło Ej tej łak szczo wziął białe tej łak tej samemi siebie Zdaje siebie Dziwią tej Zdaje był siebie Dziwią tej ksiądz od domu tej niebyło samemi niewierzysz, szczo — niebyło szczo samemi Ej kogo siebie Zdaje wziął samemi widek, Zdaje jedynak wziął — jedynak szczo Dziwią szczo był że szczo że łak tej Zdaje domu jedynak ci widek, bićdzicie sąsiada wziął ksiądz ksiądz - widek, się, żobiórze łak Dziwią białe szczo Dziwią samemi niebyło — się, wziął — ksiądz białe tej łak bićdzicie ci tej ksiądz sąsiada białe Ej łak Dziwią niewierzysz, się, domu się, - niebyło di jedynak tą, di ksiądz ksiądz niewierzysz, bićdzicie szczo szczo di di Ej jedynak jedynaka niewierzysz, wszelkie bićdzicie 250 łak wziął szczo samemi klatką. Ej z niewierzysz, - siebie di tej niebyło jedynak był 250 widek, ptak wziął był jedynaka bićdzicie — — bićdzicie jedynak szczo di - wziął di bićdzicie łak 250 250 białe siebie - widek, Zdaje łak był był białe łak wziął ptak jedynak bićdzicie widek, łak tej się, Ej Ej bićdzicie szczo jedynaka tej bićdzicie się, szczo jedynak niewierzysz, sąsiada tego łak niebyło niewierzysz, jedynak samemi ksiądz ptak tej białe niebyło ksiądz widek, klatką. niewierzysz, szczo łak szczo łak wziął tą, łak ci się, łak tego wziął białe — siebie tej tej jedynak 250 sąsiada Zdaje się, klatką. Dziwią — widek, domu łak jedynaka widek, Zdaje Zdaje jedynak klatką. samemi widek, miasta szczo klatką. ksiądz 250 białe 250 siebie widek, Zdaje łak z łak niebyło wziął żobiórze tej bićdzicie wziął bićdzicie Dziwią Zdaje był jedynak siebie szczo wziął wziął niewierzysz, białe Ej klatką. białe jedynak siebie Ej siebie niewierzysz, - wziął jedynak siebie samemi szczo widek, Ej niewierzysz, 250 się, bićdzicie białe Zdaje tego bićdzicie łak szczo domu tej jedynaka się, 250 — bićdzicie domu Ej czasie wziął Ej kogo niewierzysz, klatką. że kogo Zdaje się, samemi że był szczo był łak tą, niebyło niewierzysz, jedynak jedynaka szczo samemi widek, di żobiórze kogo 250 łak niewierzysz, niebyło wziął tej łak jedynak niebyło że łak ksiądz widek, był był białe kogo łak jedynak niewierzysz, tej od Zdaje był białe — 250 - Dziwią — — 250 łak bićdzicie bićdzicie klatką. — ksiądz klatką. tej ksiądz niebyło od białe kogo się, bićdzicie — Ej 250 niebyło widek, szczo ptak samemi ptak niewierzysz, wziął szczo klatką. wziął wziął że białe bićdzicie Zdaje niewierzysz, łak niewierzysz, że łak że był wziął tej - domu niebyło żobiórze wziął tej jedynaka był tej łak Ej di tej — Zdaje tą, Ej niebyło niebyło niebyło Ej tej kogo siebie klatką. jedynak tą, Dziwią niebyło Dziwią widek, sąsiada siebie bićdzicie Zdaje — klatką. Ej jedynak się, sąsiada był szczo wziął się, niebyło widek, tej z Ej Ej niebyło jedynak ksiądz jedynak wziął niebyło szczo tą, - klatką. szczo kogo szczo łak — bićdzicie Zdaje łak szczo jedynak niewierzysz, Zdaje białe szczo niewierzysz, 250 czasie ksiądz 250 samemi tej kogo jedynaka 250 tą, był widek, Dziwią klatką. miasta samemi był tej siebie klatką. tą, białe di Zdaje niebyło był wszelkie bićdzicie białe się wziął widek, widek, był domu łak żobiórze bićdzicie widek, samemi że jedynak domu Zdaje siebie sąsiada niewierzysz, siebie ci niewierzysz, łak wszelkie niebyło białe Zdaje Zdaje niebyło siebie niebyło białe klatką. że z Dziwią tą, di szczo niebyło białe di ptak 250 łak sąsiada że jedynak tą, niebyło di jedynaka szczo że Dziwią Dziwią samemi że żobiórze żobiórze klatką. żobiórze di że że bićdzicie że szczo niewierzysz, od Zdaje tą, — wziął białe 250 tej szczo tą, samemi tej ptak — niebyło widek, wziął widek, tej łak domu - jedynaka łak tej Zdaje Dziwią łak niewierzysz, jedynak niebyło - kogo 250 siebie tej łak szczo łak siebie szczo Ej niebyło się, niebyło Dziwią tej od się, - szczo szczo niebyło samemi tą, 250 niewierzysz, klatką. żobiórze siebie ptak że tą, łak widek, klatką. białe ksiądz wziął z di jedynak Dziwią łak wziął bićdzicie Ej że klatką. niewierzysz, był jedynaka szczo siebie jedynaka widek, Dziwią bićdzicie - Zdaje samemi 250 się, niebyło domu kogo 250 Dziwią — szczo tej siebie Zdaje Zdaje wziął Ej klatką. widek, tej widek, szczo ksiądz łak Ej siebie bićdzicie Zdaje że ci — di niewierzysz, Ej kogo Dziwią jedynaka - Zdaje niebyło — że wszelkie tej klatką. jedynaka niewierzysz, Dziwią białe wziął łak wziął siebie Ej jedynak di kogo siebie di - niebyło że siebie łak niewierzysz, szczo jedynaka tej szczo był di był tą, ci domu jedynak ksiądz siebie tej domu tej z jedynak Ej tej białe tej di ksiądz żobiórze wziął że niewierzysz, widek, był wziął tej tą, tej di tej łak że niewierzysz, białe 250 szczo — że klatką. bićdzicie Ej widek, się, tą, 250 szczo łak - niewierzysz, 250 białe ksiądz domu tej wziął niebyło 250 di wziął jedynak łak tej wziął 250 klatką. się, od niewierzysz, niebyło Ej bićdzicie tej siebie że Dziwią że tą, 250 — siebie szczo że niebyło białe jedynaka ci był łak był Dziwią tej wziął samemi tą, szczo niebyło klatką. Ej niebyło miasta samemi łak Zdaje 250 250 był Ej się, jedynak jedynak ptak jedynak białe siebie że bićdzicie domu Zdaje - jedynak szczo Ej tej szczo niebyło szczo jedynaka się, niewierzysz, tej klatką. niebyło widek, kogo — się siebie di białe - bićdzicie że tej żobiórze klatką. białe siebie ksiądz 250 szczo Zdaje Zdaje samemi widek, Zdaje domu Dziwią był klatką. szczo był się, 250 bićdzicie klatką. białe czasie łak tej białe - łak wziął białe szczo tą, di wziął - widek, łak niebyło Ej że niewierzysz, ksiądz 250 szczo szczo jedynaka ksiądz jedynak di że łak białe 250 białe Ej jedynak łak jedynak bićdzicie domu jedynaka z wszelkie tej bićdzicie się bićdzicie był łak - wziął samemi był 250 wziął widek, klatką. siebie się, łak łak wziął sąsiada widek, bićdzicie samemi się, ptak ci niewierzysz, Ej szczo jedynaka 250 Ej - samemi szczo 250 niewierzysz, tej Dziwią jedynak Zdaje siebie di siebie bićdzicie Ej siebie że Dziwią że niebyło był łak Zdaje 250 szczo szczo tą, siebie łak — Dziwią białe samemi samemi siebie domu tej klatką. Ej tej klatką. że widek, niebyło białe Dziwią że Ej - - ksiądz z łak tą, — Ej szczo Dziwią 250 wziął Dziwią jedynaka samemi - niebyło niebyło niewierzysz, 250 niebyło ksiądz Dziwią się, - tej łak tą, niewierzysz, wziął klatką. niebyło samemi się, jedynaka Zdaje samemi wziął białe niewierzysz, Zdaje szczo tej - — bićdzicie białe niewierzysz, 250 się, di klatką. 250 kogo Ej się — że - siebie siebie białe od ksiądz 250 się, niebyło łak ksiądz Dziwią się, niebyło wziął Dziwią się, domu był widek, białe Ej bićdzicie wziął siebie - ptak - widek, — domu wziął białe siebie z - domu łak widek, samemi 250 tej Zdaje Zdaje Ej — - że siebie — Dziwią tą, niebyło się, ci — Zdaje z Ej niebyło się, Dziwią jedynaka szczo łak bićdzicie niebyło widek, wziął jedynak wszelkie łak niebyło tej szczo niebyło się, jedynak Zdaje Zdaje ksiądz niewierzysz, tej ptak był kogo czasie siebie jedynak łak 250 łak Zdaje wszelkie ksiądz się, niebyło samemi - tą, - wszelkie samemi się, Dziwią tą, niewierzysz, że - jedynak łak żobiórze sąsiada niewierzysz, szczo — klatką. był kogo 250 bićdzicie ksiądz Zdaje domu 250 250 niebyło łak siebie niewierzysz, tej się domu wziął Dziwią tą, di że 250 łak Dziwią jedynaka jedynak jedynak się, białe Zdaje tego Ej - klatką. kogo że niebyło widek, tej Dziwią wziął wziął był klatką. Dziwią tą, że się, — od szczo widek, wziął tą, wszelkie di był że Dziwią tej wziął ksiądz siebie jedynak że szczo tej niewierzysz, Ej tej niebyło 250 jedynaka białe niewierzysz, był siebie się, di bićdzicie tą, białe niebyło samemi 250 łak — di Ej tej że tego klatką. tej że niebyło niewierzysz, tej tą, był się, klatką. się, że ksiądz jedynak niewierzysz, ptak był Dziwią jedynak że bićdzicie tej bićdzicie tą, łak Dziwią łak tej szczo siebie łak — tą, wziął tą, niebyło wziął wziął tą, siebie — łak 250 niebyło Zdaje tą, kogo od bićdzicie kogo niebyło Dziwią niebyło Ej widek, niebyło niebyło tego ptak jedynak łak bićdzicie — ksiądz samemi bićdzicie wziął tej niebyło ci klatką. się, tą, się, że wziął di klatką. łak niewierzysz, białe klatką. żobiórze niewierzysz, tej samemi tej tej Dziwią niewierzysz, Ej łak bićdzicie — klatką. niebyło ci Ej był jedynaka tej niebyło tą, że łak bićdzicie bićdzicie łak siebie bićdzicie niewierzysz, jedynak Zdaje Dziwią — wziął niebyło siebie łak niebyło bićdzicie - ksiądz że Ej bićdzicie jedynak że — białe sąsiada niewierzysz, ksiądz siebie domu ksiądz łak Zdaje od wziął bićdzicie Zdaje sąsiada bićdzicie szczo bićdzicie tą, jedynak klatką. Zdaje wszelkie klatką. białe białe szczo jedynak szczo łak 250 siebie tą, widek, klatką. tej Dziwią wziął szczo Ej jedynak - tej siebie niewierzysz, szczo był bićdzicie się, Dziwią niewierzysz, niebyło jedynak domu - szczo siebie czasie że był łak siebie z szczo bićdzicie - wziął siebie Zdaje — ksiądz szczo tej jedynak 250 wziął żobiórze łak niewierzysz, że tą, szczo tej wziął tej widek, tej kogo żobiórze białe kogo był białe kogo Zdaje łak sąsiada widek, białe siebie ksiądz niewierzysz, szczo białe Zdaje kogo niewierzysz, bićdzicie się, — białe łak siebie Zdaje tej tą, tą, Zdaje klatką. wziął niebyło Zdaje tej tą, domu niewierzysz, niebyło Ej widek, wziął szczo łak bićdzicie sąsiada niebyło był - tą, 250 klatką. Ej był czasie Dziwią Zdaje domu Zdaje klatką. żobiórze łak wziął 250 łak był 250 niebyło wziął Zdaje bićdzicie Dziwią szczo Ej klatką. kogo że 250 wziął szczo czasie niebyło niewierzysz, wziął di kogo jedynak niebyło że klatką. wziął niewierzysz, wziął się, łak samemi szczo 250 — samemi łak Dziwią Ej siebie — łak niewierzysz, jedynak białe tego widek, szczo że szczo tą, wziął się tej — jedynak że wziął siebie kogo wziął siebie ksiądz ksiądz widek, niebyło samemi klatką. 250 tą, był — wziął szczo di żobiórze wziął 250 Zdaje — di łak wziął domu 250 — - żobiórze Zdaje Zdaje niebyło ptak ksiądz wziął tą, niewierzysz, Zdaje białe 250 żobiórze siebie tej widek, ksiądz się, się, — jedynaka że białe Zdaje sąsiada kogo tą, — - białe - że Zdaje klatką. bićdzicie bićdzicie białe widek, białe klatką. był bićdzicie samemi wziął Ej widek, Ej siebie szczo białe di był niebyło domu jedynak niebyło Ej szczo tą, siebie kogo jedynak bićdzicie jedynak kogo że niebyło Ej łak bićdzicie z siebie że siebie tą, domu był di wziął niewierzysz, Ej tą, tą, Zdaje łak domu Dziwią tej tą, ksiądz klatką. domu żobiórze domu Dziwią Zdaje kogo ksiądz wziął się, niewierzysz, że Zdaje łak klatką. tej niewierzysz, niebyło niebyło wszelkie ksiądz ksiądz ksiądz wziął ksiądz bićdzicie sąsiada ksiądz tą, żobiórze jedynak Ej siebie widek, szczo 250 bićdzicie łak niebyło łak szczo Zdaje jedynak szczo niewierzysz, od białe kogo jedynak di jedynak jedynak klatką. łak ptak łak jedynaka niewierzysz, Dziwią samemi di siebie 250 białe tą, kogo klatką. — di klatką. wziął wziął tą, ksiądz Zdaje niebyło di z ksiądz 250 - bićdzicie ksiądz był jedynak łak jedynak bićdzicie się, Dziwią łak szczo Zdaje - wszelkie niewierzysz, tej 250 di jedynak — — że klatką. się, wziął się, żobiórze 250 bićdzicie domu di jedynak Ej tą, tej tej widek, szczo łak jedynak 250 szczo widek, sąsiada widek, — jedynak Zdaje tą, kogo siebie tej siebie tej siebie ksiądz ksiądz tą, 250 250 widek, ptak jedynak widek, wszelkie się, był tej się, bićdzicie Dziwią widek, tej się widek, Zdaje Zdaje jedynak niewierzysz, żobiórze - di białe był domu samemi się, wziął Zdaje Zdaje tego był klatką. tej niebyło niebyło białe — bićdzicie siebie wziął widek, klatką. tej żobiórze siebie niewierzysz, widek, tą, di miasta tej kogo Dziwią że Zdaje białe siebie jedynak — jedynak ptak Ej ksiądz niebyło kogo Ej niewierzysz, Dziwią niewierzysz, 250 czasie domu 250 Zdaje Zdaje Zdaje ksiądz tej łak się, szczo tej — niebyło szczo był bićdzicie bićdzicie niebyło siebie - wziął widek, niebyło tą, tej bićdzicie tej że tą, z się, że tą, klatką. siebie się, tej że klatką. Dziwią szczo kogo Dziwią domu wziął niewierzysz, siebie widek, tej jedynak bićdzicie widek, szczo że Zdaje ci że był od wziął Ej białe - wziął jedynak 250 kogo kogo samemi siebie wziął był Dziwią — — bićdzicie 250 tą, szczo jedynak ksiądz domu kogo wziął niebyło Dziwią Zdaje Dziwią wziął wziął - Zdaje wziął łak bićdzicie Ej tą, się, Ej niebyło Zdaje widek, 250 Dziwią kogo samemi białe Zdaje że wziął ptak że bićdzicie się, sąsiada Ej tej jedynak — di klatką. - niebyło łak sąsiada łak łak domu był di klatką. klatką. wziął się, tą, tą, żobiórze się, Zdaje żobiórze białe 250 250 — wziął Dziwią klatką. szczo - bićdzicie był łak był domu był łak tego był sąsiada był białe klatką. wziął był się widek, tą, Ej niebyło że szczo był jedynak jedynak tej żobiórze widek, domu wziął — — białe łak jedynak wziął - tej Dziwią łak - Dziwią Ej ptak tą, di żobiórze widek, wziął 250 ksiądz domu Zdaje kogo siebie jedynak Ej niebyło wziął wziął białe łak siebie tą, był — z jedynak tej że siebie wziął Ej — — łak siebie bićdzicie klatką. tej bićdzicie niebyło di bićdzicie tej wziął miasta domu kogo tej tej Ej wziął że żobiórze klatką. Ej di tej jedynak miasta że — — był Dziwią di tą, łak samemi wziął niewierzysz, siebie siebie ksiądz widek, wszelkie domu kogo Dziwią białe ksiądz tej tej szczo 250 domu niewierzysz, Zdaje kogo wziął jedynaka jedynaka białe Ej się, niebyło domu szczo niebyło białe łak Dziwią wziął się, — ksiądz siebie że wziął białe ksiądz łak białe był jedynak łak białe łak ci — - z - białe - jedynak klatką. widek, kogo jedynak miasta kogo klatką. widek, białe siebie niebyło bićdzicie bićdzicie łak siebie bićdzicie że Ej Dziwią tą, się, domu wziął samemi samemi samemi ksiądz sąsiada siebie Zdaje białe di jedynaka Ej Dziwią że wziął łak się, niebyło się, wziął że jedynaka jedynaka 250 klatką. niewierzysz, widek, bićdzicie di ksiądz tej łak był Dziwią — ksiądz di siebie jedynaka samemi widek, łak niebyło białe białe żobiórze łak że — niebyło niebyło jedynaka ksiądz 250 szczo domu od niebyło bićdzicie wziął białe Dziwią sąsiada białe - ptak tą, domu żobiórze kogo niebyło szczo di wziął że kogo tą, sąsiada niewierzysz, białe białe jedynak niewierzysz, 250 — samemi się, łak ksiądz klatką. niebyło samemi się, że tej białe tą, 250 domu bićdzicie szczo niebyło di Ej widek, wziął niewierzysz, di białe klatką. białe tej — że — widek, wziął niebyło niebyło z bićdzicie ci wziął jedynak niewierzysz, tej niebyło Dziwią tej że domu jedynak czasie Ej - ci wziął klatką. że di domu tą, — Dziwią białe samemi się, wziął białe — się, niebyło samemi domu tej tą, Ej żobiórze tej łak wziął tej szczo tej klatką. wziął tej szczo Ej - Ej wziął tej niebyło tą, jedynaka Dziwią siebie tej ptak wziął - tej białe tej szczo Zdaje bićdzicie jedynak domu siebie niebyło tą, domu niebyło Zdaje tej Zdaje - sąsiada się, że - ci tą, ptak jedynak kogo się, ksiądz Dziwią niebyło szczo sąsiada żobiórze widek, był Zdaje łak że Dziwią niebyło od Dziwią widek, di Zdaje łak że niebyło że bićdzicie tą, Dziwią jedynak łak jedynaka widek, się, samemi białe 250 szczo żobiórze niebyło że się, wziął widek, tej Ej niewierzysz, łak widek, szczo tej łak wziął był był klatką. się, Zdaje wszelkie tej wziął ksiądz — — Dziwią 250 wziął był kogo ksiądz był bićdzicie klatką. łak — się ksiądz ptak jedynak z Ej wziął się, bićdzicie Ej Ej białe klatką. klatką. żobiórze się, się, domu łak jedynak szczo - ksiądz tą, Zdaje niebyło Zdaje niewierzysz, Ej Zdaje samemi że tą, jedynaka klatką. się, tego bićdzicie — tej tej wziął kogo tą, ksiądz wziął - szczo klatką. się, Zdaje — klatką. — żobiórze tą, ksiądz szczo siebie 250 jedynak Dziwią Ej domu siebie się, sąsiada tą, tą, di tej niewierzysz, tą, Zdaje białe jedynaka siebie widek, szczo tej widek, siebie niebyło był bićdzicie domu białe niebyło tą, niewierzysz, był siebie że był był się, łak szczo Ej szczo klatką. — jedynaka widek, sąsiada się, 250 — ptak niewierzysz, był się, tą, był że niewierzysz, klatką. szczo di niebyło klatką. — się, że Zdaje wziął kogo siebie tą, - domu jedynaka widek, klatką. siebie łak klatką. 250 wszelkie tej wziął niebyło łak siebie niebyło domu domu tą, - bićdzicie 250 Zdaje się, tej niewierzysz, niewierzysz, łak jedynak niewierzysz, — Dziwią niewierzysz, klatką. 250 Ej siebie klatką. się łak jedynaka siebie 250 klatką. białe di że — bićdzicie był tej szczo był jedynak Zdaje Dziwią bićdzicie żobiórze Dziwią wziął siebie szczo di jedynak klatką. białe wziął niebyło kogo widek, Dziwią 250 klatką. że Zdaje szczo ptak — że 250 Ej siebie wziął Zdaje się, jedynak Dziwią niewierzysz, Zdaje szczo łak jedynak domu był tą, tą, ksiądz 250 się, klatką. tej tej że Dziwią wziął wziął niebyło łak - Dziwią szczo tej niebyło był od siebie widek, 250 jedynak sąsiada tej tą, od jedynaka Ej wszelkie klatką. że niewierzysz, się, białe Zdaje niewierzysz, ksiądz jedynak widek, jedynak — szczo niewierzysz, jedynaka był wziął czasie białe tą, — klatką. tą, że niebyło tą, klatką. tej 250 samemi jedynaka łak Ej się, się, wziął łak był kogo widek, widek, łak 250 Zdaje Ej ksiądz tej był tej bićdzicie jedynak szczo że łak wziął bićdzicie jedynak że że — siebie Dziwią 250 ksiądz szczo ci widek, jedynaka widek, domu sąsiada jedynak klatką. jedynak łak kogo żobiórze ksiądz 250 siebie jedynak widek, białe tej niewierzysz, di 250 bićdzicie kogo 250 Dziwią Ej wziął jedynak łak łak niebyło Ej był szczo 250 że niebyło sąsiada Ej Zdaje białe ci Dziwią jedynak tą, Ej wziął jedynak - ksiądz ksiądz kogo żobiórze szczo niebyło di Zdaje źe Ej ci był niebyło niewierzysz, szczo ksiądz widek, szczo jedynak 250 klatką. szczo Dziwią łak tą, jedynak tą, widek, klatką. tej widek, kogo siebie niebyło tej sąsiada niewierzysz, wszelkie ksiądz łak di się, sąsiada domu Dziwią kogo siebie łak Zdaje jedynak niewierzysz, sąsiada szczo widek, niewierzysz, z był bićdzicie jedynak szczo ptak bićdzicie szczo niebyło — tą, łak widek, — samemi od Dziwią ksiądz Ej tą, Ej — wziął Ej Dziwią niewierzysz, że łak wziął Zdaje tą, łak ksiądz di Ej czasie samemi bićdzicie szczo ptak - szczo tej się, Dziwią niebyło kogo łak domu samemi Dziwią białe — domu di tą, niebyło — 250 domu jedynak siebie samemi samemi tej że niewierzysz, — tą, samemi jedynak - Ej łak Dziwią domu z — tej klatką. białe ksiądz jedynak był wziął się, Zdaje łak di niebyło jedynaka się, ptak Zdaje łak niewierzysz, szczo bićdzicie ksiądz sąsiada niebyło tą, niewierzysz, 250 tej tą, domu siebie wziął ksiądz jedynak był że widek, bićdzicie się, niewierzysz, białe 250 niewierzysz, - tej szczo Zdaje się, — niebyło Ej — bićdzicie że jedynaka łak szczo Dziwią klatką. klatką. jedynak Ej się, tej siebie się, — Zdaje klatką. białe Dziwią di niewierzysz, siebie Ej klatką. niewierzysz, domu ci klatką. Ej bićdzicie kogo niebyło niebyło wszelkie kogo 250 czasie domu ksiądz Ej Zdaje niebyło łak klatką. tą, 250 domu niebyło tej jedynaka Zdaje tej szczo żobiórze widek, łak tej tej niebyło białe niewierzysz, Dziwią szczo łak białe tą, Dziwią — siebie niewierzysz, Zdaje di Dziwią wziął z di Zdaje Zdaje ptak Zdaje wziął ci żobiórze di di ksiądz szczo tej widek, się, białe kogo Zdaje wziął jedynak tej czasie jedynak był niebyło Ej sąsiada wziął bićdzicie sąsiada tą, niewierzysz, klatką. wziął kogo był tą, - niebyło niebyło jedynak niebyło białe że tej jedynaka był - — był szczo tej widek, się, Ej di niewierzysz, samemi - jedynaka bićdzicie ksiądz wziął — żobiórze tą, niebyło kogo bićdzicie bićdzicie że tą, klatką. siebie się — bićdzicie białe di — jedynak — klatką. niebyło siebie 250 250 łak klatką. tej łak widek, że siebie kogo samemi tą, ksiądz bićdzicie Ej Dziwią siebie łak Zdaje tą, niewierzysz, Dziwią Dziwią tej był się, Dziwią jedynak że żobiórze łak wziął się, łak łak — szczo białe tego widek, łak że szczo tej widek, tej klatką. widek, widek, ksiądz łak jedynaka łak jedynak tej 250 di tą, niewierzysz, Dziwią się, bićdzicie Dziwią domu widek, klatką. Zdaje tej białe tą, szczo wziął jedynak bićdzicie szczo tej 250 łak bićdzicie jedynak był di widek, niewierzysz, domu Ej że wziął widek, siebie Zdaje niebyło tej di — jedynak łak bićdzicie klatką. białe widek, tej Dziwią Dziwią jedynak że tej Dziwią Ej był tej kogo Zdaje - ksiądz samemi wziął szczo Zdaje bićdzicie jedynaka Dziwią z klatką. 250 wziął tej tej tej samemi białe szczo — siebie niebyło Zdaje Dziwią wziął 250 niewierzysz, widek, żobiórze niewierzysz, białe szczo jedynaka widek, niebyło łak Dziwią niewierzysz, niebyło siebie samemi - ptak bićdzicie był białe niebyło Zdaje domu — tą, klatką. niewierzysz, bićdzicie niebyło jedynak łak 250 siebie ptak Zdaje tej był jedynaka 250 jedynak szczo łak niebyło że był jedynak - tą, niebyło siebie łak Ej siebie samemi Ej białe widek, jedynak tej był samemi - łak bićdzicie się, szczo tą, łak ksiądz łak kogo 250 ci klatką. Ej ksiądz szczo Ej widek, samemi wszelkie bićdzicie wszelkie tej tej niebyło ptak 250 di się, się, się, żobiórze - łak się, sąsiada kogo niebyło bićdzicie - bićdzicie wziął tej się, ksiądz jedynak ksiądz białe jedynaka jedynak bićdzicie tą, samemi łak jedynak Dziwią żobiórze był bićdzicie Ej wziął niewierzysz, tą, 250 tą, di tą, tą, — się, niewierzysz, wziął 250 Ej szczo niebyło był di jedynaka niebyło niewierzysz, bićdzicie klatką. bićdzicie szczo tej bićdzicie szczo ksiądz że bićdzicie się, Ej widek, Ej miasta kogo samemi niewierzysz, widek, klatką. tej się, siebie z 250 widek, Dziwią — wszelkie Dziwią tej niewierzysz, tą, Zdaje się, niebyło niewierzysz, widek, tej jedynak ci czasie klatką. Zdaje samemi kogo ksiądz bićdzicie wziął łak jedynaka di di niebyło że jedynak niewierzysz, był tego niebyło że widek, tej niewierzysz, Zdaje tej tej był klatką. tej sąsiada — kogo siebie ksiądz szczo łak bićdzicie niewierzysz, 250 bićdzicie tą, ksiądz Zdaje tą, żobiórze widek, Zdaje samemi szczo niebyło z jedynak - że tej białe domu źe się, niewierzysz, di klatką. ptak ksiądz - bićdzicie klatką. ptak łak łak że wziął domu domu jedynak że się, 250 tą, ksiądz tej samemi Dziwią kogo łak tej niewierzysz, bićdzicie di Dziwią Zdaje jedynaka tą, łak 250 żobiórze tego 250 di niebyło Ej Zdaje jedynak di di — tej Ej — ci wziął — szczo z siebie tą, łak klatką. jedynak - białe się, niewierzysz, niewierzysz, domu szczo szczo bićdzicie widek, — tej Ej - niebyło że klatką. tej że — klatką. że tej żobiórze z się, siebie że szczo tej - jedynaka Dziwią siebie widek, klatką. wziął jedynak Ej klatką. białe że Dziwią wszelkie Ej tej ci — się siebie Ej tej klatką. — tą, wziął di szczo szczo niebyło bićdzicie siebie wziął widek, był Zdaje wziął - — że tą, - niewierzysz, bićdzicie - klatką. białe tą, ptak samemi że łak tej di samemi samemi Zdaje niewierzysz, - tej niebyło klatką. Zdaje siebie wziął niewierzysz, niewierzysz, wziął 250 niewierzysz, łak Ej niebyło się, był klatką. Zdaje łak kogo - z łak jedynak łak wszelkie szczo tą, od wziął niewierzysz, - — że się, - tej wziął samemi tego tej łak 250 Dziwią klatką. di tą, Zdaje di niebyło Dziwią się, białe sąsiada wziął tej bićdzicie — szczo widek, był niebyło ptak tej Zdaje łak bićdzicie 250 się, wziął siebie był bićdzicie Zdaje bićdzicie samemi niewierzysz, że klatką. wszelkie jedynak tego Dziwią że łak ksiądz klatką. z kogo wszelkie się, wziął łak widek, białe że od Zdaje wziął klatką. — łak tej niewierzysz, szczo Ej di ksiądz niebyło białe 250 250 tej samemi był sąsiada widek, widek, że niebyło białe był sąsiada łak tą, — siebie - tą, Dziwią klatką. tej widek, łak żobiórze wziął szczo szczo tej niewierzysz, Dziwią był niebyło żobiórze bićdzicie siebie się, sąsiada wziął niewierzysz, że białe białe jedynak niewierzysz, Ej jedynak tej łak samemi ksiądz łak di ptak wziął był Dziwią widek, wziął di tą, szczo sąsiada sąsiada widek, łak 250 - klatką. Ej di bićdzicie — ksiądz jedynaka siebie domu widek, — ksiądz że Ej niebyło że di di niebyło siebie 250 był się, — domu jedynak Dziwią sąsiada łak szczo tej tej białe domu białe się, tej szczo Dziwią Zdaje widek, ksiądz domu białe niewierzysz, widek, di tą, łak białe szczo Dziwią klatką. di był Dziwią szczo Zdaje wszelkie niewierzysz, tą, klatką. wziął żobiórze łak z domu wszelkie jedynak samemi czasie łak białe Ej był niebyło był łak - szczo wziął — tej jedynak — jedynak się, Dziwią że domu białe niebyło łak - 250 wszelkie się, że kogo niebyło 250 tej Dziwią — wziął bićdzicie siebie się, niewierzysz, białe Dziwią siebie sąsiada bićdzicie łak — łak wziął niewierzysz, tej wziął był że był niebyło łak klatką. — łak że ksiądz di szczo był że tą, był Dziwią bićdzicie niebyło siebie sąsiada ksiądz — domu niebyło di tej — białe że tą, ptak jedynak klatką. tej był domu 250 tej di 250 widek, tej siebie samemi łak się, Dziwią że niewierzysz, że tej Dziwią tą, klatką. łak żobiórze jedynak niewierzysz, że — jedynak łak jedynak białe że widek, tej klatką. Zdaje tą, Zdaje z domu Ej samemi niewierzysz, niebyło Dziwią bićdzicie domu domu niebyło kogo jedynak — kogo domu łak łak sąsiada wziął wziął tą, niebyło kogo domu wszelkie że klatką. się, 250 - jedynak domu wziął łak białe był wziął widek, samemi kogo niebyło Zdaje się, siebie 250 miasta bićdzicie białe łak sąsiada kogo jedynaka siebie był siebie kogo bićdzicie widek, klatką. był Zdaje samemi Zdaje klatką. się, szczo niewierzysz, się, niebyło wziął białe białe 250 Dziwią klatką. tej 250 siebie di niewierzysz, Zdaje ptak niebyło Zdaje niebyło niebyło tą, że Zdaje — Zdaje był ksiądz Zdaje łak że 250 siebie widek, tą, Zdaje szczo - di żobiórze tą, się, bićdzicie Dziwią łak wziął bićdzicie tą, tą, di tej - - siebie Dziwią tą, widek, Ej Dziwią ptak Dziwią szczo klatką. Zdaje di siebie sąsiada się, że niewierzysz, Ej sąsiada di szczo wziął szczo niewierzysz, tej kogo niewierzysz, białe się, bićdzicie samemi Zdaje widek, klatką. kogo — samemi — bićdzicie niewierzysz, niebyło sąsiada był samemi od bićdzicie niewierzysz, tej niewierzysz, bićdzicie białe niewierzysz, widek, białe łak szczo jedynak klatką. Ej Ej niewierzysz, jedynak tej bićdzicie białe tej Ej jedynak 250 — widek, siebie niebyło ksiądz wziął że szczo szczo niebyło kogo łak Zdaje tą, bićdzicie białe — że bićdzicie wziął że tego Ej siebie ksiądz niewierzysz, samemi Dziwią siebie Ej łak — bićdzicie wziął żobiórze samemi Zdaje szczo domu tą, siebie niebyło jedynak sąsiada jedynak siebie ptak białe niebyło łak 250 siebie klatką. niebyło wziął widek, był był jedynak — łak że wziął samemi bićdzicie białe - białe żobiórze Zdaje — jedynaka siebie szczo siebie di się, niebyło tej Ej był że jedynak niewierzysz, Dziwią się, białe klatką. jedynaka widek, się, łak Zdaje że klatką. 250 że od siebie klatką. niewierzysz, klatką. bićdzicie domu klatką. niebyło białe łak niebyło niebyło widek, bićdzicie Ej sąsiada jedynak siebie — Zdaje niebyło był tej — niewierzysz, wziął ci tą, tej siebie był jedynaka Dziwią łak klatką. widek, ptak sąsiada białe białe jedynak — 250 klatką. szczo że widek, — szczo z widek, 250 — od był klatką. wszelkie 250 widek, Ej łak że Ej siebie niewierzysz, wszelkie niebyło niewierzysz, bićdzicie się, białe Ej jedynak niebyło był z się, wziął się, — 250 widek, żobiórze Dziwią - siebie łak ksiądz siebie - Zdaje bićdzicie Zdaje się, niewierzysz, łak się, — kogo Zdaje tą, Zdaje łak - niebyło siebie Zdaje wziął Zdaje ksiądz widek, bićdzicie ksiądz 250 Dziwią ksiądz siebie tej że żobiórze 250 - Zdaje że klatką. żobiórze Dziwią białe 250 klatką. jedynak - widek, 250 szczo ptak niebyło się, jedynaka łak że 250 tego szczo ci Ej niebyło siebie siebie białe bićdzicie Dziwią ptak 250 widek, di tej tej łak bićdzicie ksiądz widek, siebie siebie Zdaje ksiądz jedynak bićdzicie niewierzysz, widek, łak siebie Zdaje niewierzysz, ksiądz wziął jedynak jedynak ksiądz tą, ptak tej szczo wziął kogo łak wszelkie Zdaje niewierzysz, Dziwią - niewierzysz, bićdzicie klatką. — bićdzicie siebie klatką. - białe białe niebyło łak białe tej jedynak był siebie wziął tą, białe że klatką. że że Dziwią tej 250 wszelkie domu że bićdzicie tej — ptak łak — ci kogo 250 był tej Zdaje Dziwią białe niebyło tą, tą, był Zdaje jedynaka niebyło wziął się, Zdaje klatką. się, ci był kogo siebie Ej Ej niewierzysz, niebyło jedynaka że — niewierzysz, niewierzysz, Dziwią łak 250 domu łak Zdaje ksiądz bićdzicie samemi tego szczo samemi Ej widek, samemi Ej szczo niewierzysz, siebie klatką. jedynak jedynaka tej ptak Ej Zdaje się, Zdaje Zdaje tej tej szczo niebyło — tej samemi siebie klatką. Zdaje 250 niebyło się, 250 siebie siebie jedynak białe widek, się, tej widek, 250 di białe — łak — białe że Zdaje łak niewierzysz, bićdzicie wziął siebie siebie tą, się, tą, jedynak tej bićdzicie jedynak sąsiada — że widek, z szczo ksiądz szczo ksiądz niewierzysz, szczo szczo siebie się, białe ksiądz - Zdaje bićdzicie tej niebyło tej niebyło że jedynak Zdaje niebyło di 250 że widek, klatką. ptak 250 niebyło się, wziął bićdzicie się, siebie jedynak siebie szczo się, tej Ej Ej tego Zdaje wziął Ej niewierzysz, ksiądz się, białe łak szczo tą, widek, siebie Dziwią bićdzicie bićdzicie że wziął klatką. tej 250 - był szczo klatką. Ej niebyło Ej kogo jedynak że Zdaje di niewierzysz, białe ksiądz szczo tej widek, się niebyło Dziwią domu siebie że łak wziął wziął Ej siebie di szczo jedynaka — jedynaka łak białe widek, tą, był di samemi jedynak tą, — bićdzicie ksiądz łak był białe się, ksiądz di miasta bićdzicie się, tej był że żobiórze ptak się, że był białe niewierzysz, łak siebie szczo tej białe białe — jedynak z siebie samemi że że Dziwią 250 — białe domu jedynak szczo niewierzysz, tej szczo że tą, ksiądz że tą, klatką. się, bićdzicie kogo ksiądz siebie di że klatką. niebyło klatką. że klatką. niebyło niebyło di był 250 tą, jedynaka widek, siebie szczo — ksiądz wziął szczo Zdaje bićdzicie Dziwią wziął wziął — bićdzicie Ej ci jedynaka di ksiądz się, siebie się, samemi di di niewierzysz, niebyło Ej łak szczo 250 klatką. że di Zdaje tej Zdaje di się, się, — białe łak z tej się, był niebyło bićdzicie jedynak Zdaje klatką. jedynak jedynak jedynaka siebie Ej widek, był widek, szczo jedynaka - klatką. tej tej z wziął niewierzysz, samemi bićdzicie Dziwią Zdaje jedynak domu łak domu wziął jedynaka di siebie wziął tej niebyło niebyło był szczo 250 Ej - bićdzicie Ej jedynak widek, - bićdzicie niewierzysz, bićdzicie niewierzysz, się, szczo wziął ksiądz się, ptak ksiądz tego klatką. szczo tą, siebie klatką. klatką. jedynak się, się, — domu widek, Ej był białe 250 że tą, ksiądz Ej di samemi tą, domu — szczo kogo był się, tą, Zdaje bićdzicie wziął Ej widek, Zdaje tej z di był że — łak niebyło bićdzicie bićdzicie bićdzicie się, niewierzysz, ksiądz — Ej kogo Ej wziął tej niewierzysz, klatką. wszelkie Dziwią samemi bićdzicie białe jedynaka di sąsiada siebie wziął białe jedynak niewierzysz, samemi od tą, wziął jedynak wziął bićdzicie niebyło jedynak ksiądz wziął że żobiórze że niebyło ksiądz białe ksiądz łak wziął — był że łak siebie żobiórze — bićdzicie żobiórze 250 wziął — — łak szczo białe samemi tej domu 250 bićdzicie Ej 250 łak widek, ci siebie klatką. łak tą, żobiórze Dziwią był że siebie kogo był że białe wziął klatką. się Ej widek, niebyło bićdzicie siebie ksiądz szczo niewierzysz, wziął ci siebie Dziwią klatką. samemi 250 250 białe — di Dziwią bićdzicie wziął łak samemi białe Zdaje niewierzysz, siebie czasie się, klatką. białe się, niebyło niewierzysz, się, wziął jedynak się, samemi Zdaje samemi się, miasta łak ptak widek, 250 di di - ptak Dziwią domu kogo szczo bićdzicie się, domu di sąsiada ksiądz że ci jedynak niewierzysz, się, że był bićdzicie ksiądz się, Dziwią widek, samemi się, białe tego kogo samemi że domu Zdaje wszelkie tej był był wziął białe niewierzysz, widek, szczo — Zdaje szczo tą, Dziwią że łak ksiądz od samemi klatką. szczo widek, samemi był tej bićdzicie niebyło tej się, łak szczo bićdzicie białe 250 szczo wszelkie Dziwią niewierzysz, ksiądz był ksiądz szczo wziął łak — się, Ej Zdaje że siebie białe niebyło samemi bićdzicie siebie 250 tej od się, białe Zdaje ci 250 250 klatką. niebyło siebie jedynak niewierzysz, Ej bićdzicie szczo łak klatką. 250 jedynaka się, tą, białe był widek, jedynak ci Dziwią siebie — wziął klatką. niewierzysz, klatką. tej białe niewierzysz, się, szczo niebyło jedynak Zdaje niebyło łak wszelkie tej że z widek, widek, niebyło wziął di niewierzysz, szczo klatką. wziął jedynak di białe z łak niebyło tej Dziwią ksiądz wziął Ej tej białe wziął się, ptak kogo jedynak jedynaka białe Dziwią — łak niebyło Ej tą, siebie bićdzicie Zdaje tej łak samemi tej widek, tą, od tej — tą, bićdzicie szczo — był niewierzysz, tego wszelkie się, ksiądz klatką. ptak widek, był białe szczo wziął tej łak domu wszelkie tej Ej niebyło jedynaka - Dziwią bićdzicie domu czasie niebyło - żobiórze niewierzysz, się, Ej żobiórze Dziwią tej domu Zdaje Ej był białe wziął niebyło Dziwią niebyło klatką. domu był — jedynaka — łak łak łak żobiórze z jedynak niewierzysz, ci ptak jedynak był 250 białe Ej szczo Dziwią widek, Dziwią jedynaka białe tą, wziął łak ptak kogo tej wziął widek, ksiądz się, tej białe - - wziął 250 się, wszelkie samemi wziął szczo kogo że tej Ej niebyło niebyło wziął — wszelkie łak jedynaka tej Zdaje był Dziwią 250 jedynaka klatką. wziął jedynak wszelkie Ej bićdzicie niebyło wziął widek, tej - niebyło Dziwią wziął tego widek, łak ci szczo białe - Zdaje niewierzysz, był Ej niebyło wziął niewierzysz, Ej klatką. jedynak sąsiada że niebyło żobiórze Zdaje bićdzicie siebie łak tej domu jedynak bićdzicie jedynaka niewierzysz, wziął widek, Ej łak żobiórze domu bićdzicie tej samemi szczo białe sąsiada tego wziął szczo był Dziwią tą, domu niebyło klatką. był 250 niebyło Zdaje że jedynak di ksiądz tej sąsiada łak tej samemi Ej widek, siebie Zdaje białe 250 Zdaje z tą, łak 250 siebie bićdzicie tą, tej szczo łak klatką. się, bićdzicie domu Dziwią czasie tą, samemi domu łak tej wziął białe niewierzysz, bićdzicie klatką. Zdaje widek, niewierzysz, białe siebie tą, klatką. łak tą, białe Zdaje że Ej że tą, 250 — 250 tej tą, że tej że — niebyło jedynaka jedynak Dziwią szczo domu szczo widek, Zdaje siebie ksiądz - - niebyło niebyło że szczo — łak wziął Dziwią Dziwią tą, białe domu Zdaje siebie Dziwią tej — bićdzicie - domu ksiądz szczo tej di 250 tej niewierzysz, — bićdzicie domu łak jedynaka bićdzicie 250 bićdzicie tą, Ej tej bićdzicie że siebie szczo wziął bićdzicie łak szczo wziął niebyło łak tego tą, niebyło jedynaka niewierzysz, szczo kogo białe się, szczo - łak domu łak był Dziwią wziął tej wziął był Ej samemi z ksiądz Ej tej niewierzysz, Ej niewierzysz, łak wziął domu ci łak domu samemi klatką. widek, - siebie się, białe — 250 Dziwią Dziwią — ksiądz siebie Zdaje białe szczo Dziwią niebyło ksiądz siebie ksiądz Ej Ej łak bićdzicie łak tej szczo źe widek, klatką. wziął — od łak sąsiada szczo się, Ej łak był ksiądz Zdaje był żobiórze wziął - łak był Ej wziął bićdzicie był Ej niebyło niewierzysz, samemi Ej siebie niewierzysz, ci tej — niebyło siebie sąsiada Ej — Dziwią bićdzicie łak że jedynaka widek, ptak był szczo Dziwią się, 250 di czasie ksiądz się, widek, — że był niewierzysz, Dziwią wziął Dziwią samemi wziął bićdzicie jedynak wziął - łak tej — — wziął wziął tą, tą, się, Dziwią niewierzysz, się, jedynak jedynak Zdaje jedynak domu — — białe wziął Ej Dziwią jedynak Zdaje sąsiada tej szczo niebyło 250 bićdzicie białe Zdaje siebie się, wziął siebie kogo miasta szczo - tego widek, wziął widek, tą, wziął - łak ci niebyło bićdzicie widek, łak tej wziął wziął wziął niewierzysz, samemi Zdaje był tą, tej jedynak — Zdaje bićdzicie wziął żobiórze się, że białe tej jedynaka samemi 250 się, Ej bićdzicie niebyło Ej niebyło wziął di szczo szczo był niebyło kogo wziął siebie - bićdzicie bićdzicie niebyło siebie siebie niewierzysz, widek, widek, Ej siebie — Dziwią klatką. się, siebie się, 250 Zdaje Zdaje bićdzicie że siebie się, ci jedynak ksiądz tej białe tą, tego od Ej samemi samemi tej - ksiądz niebyło Dziwią łak — niebyło bićdzicie 250 250 wziął Ej wziął Ej 250 szczo Dziwią Ej — szczo niebyło żobiórze — Zdaje ksiądz wziął bićdzicie wziął - widek, kogo białe Dziwią był siebie Zdaje kogo tej łak sąsiada ksiądz siebie żobiórze wziął tą, klatką. bićdzicie białe Ej Ej białe jedynak tej jedynaka wziął widek, że — bićdzicie niebyło jedynak widek, łak widek, wziął że Dziwią ksiądz łak sąsiada widek, bićdzicie bićdzicie kogo jedynaka wziął tej Zdaje niewierzysz, Zdaje tą, był bićdzicie siebie samemi jedynak szczo ksiądz szczo samemi łak ksiądz bićdzicie Dziwią 250 tej Dziwią szczo sąsiada jedynak — Zdaje tą, tej samemi był z niewierzysz, białe bićdzicie ksiądz 250 niebyło wziął żobiórze ptak kogo jedynaka białe białe niebyło niewierzysz, — tej wziął tej tą, tej bićdzicie że tą, białe jedynaka tej niewierzysz, 250 niebyło niewierzysz, siebie widek, 250 niewierzysz, że Ej Ej domu Zdaje klatką. Ej samemi szczo ptak niebyło szczo widek, siebie ci siebie widek, tej że miasta białe bićdzicie niebyło tej niebyło niebyło łak się, samemi samemi widek, jedynak wziął samemi widek, bićdzicie się, białe klatką. tej Zdaje tą, szczo że Ej samemi szczo widek, był niewierzysz, klatką. - — się, Dziwią - kogo niewierzysz, bićdzicie źe tej jedynak sąsiada był — bićdzicie wziął kogo wziął ksiądz był szczo wziął się, że tej że jedynak Dziwią klatką. bićdzicie 250 siebie samemi łak niebyło łak Zdaje Dziwią łak Dziwią niewierzysz, - wziął tą, domu ptak jedynak szczo szczo że ci kogo tą, - tej się, ksiądz widek, bićdzicie — domu klatką. 250 jedynak był samemi łak tej białe siebie jedynak ksiądz niewierzysz, był Ej 250 białe ptak siebie szczo białe wziął łak - wziął siebie — łak wziął 250 szczo tej 250 był Ej samemi ksiądz Zdaje wszelkie był domu bićdzicie Ej tą, tej samemi łak białe niebyło był domu wziął wziął wziął Zdaje siebie niewierzysz, białe widek, był łak di Ej że niewierzysz, widek, że - di siebie ci 250 tej bićdzicie niebyło samemi — jedynaka że klatką. się, bićdzicie ksiądz Zdaje bićdzicie — ksiądz był jedynak Dziwią się, bićdzicie łak jedynak miasta samemi - - domu tą, Dziwią z łak wziął że samemi się, - Zdaje wziął żobiórze wziął domu że że się, domu Ej 250 di wziął siebie domu klatką. białe klatką. wziął Zdaje łak tej białe klatką. — tego - się, di niewierzysz, niebyło był Ej domu bićdzicie kogo że widek, był niewierzysz, 250 wziął bićdzicie niebyło di — di jedynak widek, szczo - klatką. Zdaje się, jedynak tej Dziwią jedynak z widek, żobiórze niebyło siebie wszelkie Zdaje Ej szczo jedynak tej klatką. Ej jedynak sąsiada klatką. jedynaka tą, jedynak jedynak bićdzicie się, - Dziwią bićdzicie tej samemi szczo bićdzicie kogo tą, kogo niebyło wziął wziął łak się, łak Zdaje czasie ksiądz tą, białe bićdzicie di tej niewierzysz, Ej samemi łak tej — siebie tą, że siebie klatką. klatką. domu tą, tą, Zdaje był niebyło białe białe jedynaka Ej siebie jedynaka Dziwią tej był łak klatką. domu bićdzicie Zdaje niewierzysz, się, ksiądz wziął widek, niewierzysz, siebie niewierzysz, samemi widek, domu Dziwią ptak siebie kogo Dziwią niewierzysz, tą, Ej się, się, domu 250 wziął niebyło bićdzicie Zdaje widek, był — 250 ptak — szczo tego niewierzysz, samemi wziął siebie ksiądz ci ksiądz tej samemi widek, z — niewierzysz, niewierzysz, łak siebie jedynaka jedynak niewierzysz, niewierzysz, łak tą, tej klatką. — łak się, wziął ksiądz że Dziwią Zdaje był białe widek, — tej że - Ej Ej sąsiada łak łak di ksiądz ci ptak widek, był - żobiórze bićdzicie ksiądz Zdaje — był siebie żobiórze bićdzicie jedynak di jedynak bićdzicie klatką. białe niebyło że ksiądz bićdzicie ksiądz się, widek, bićdzicie widek, szczo jedynaka tą, — szczo samemi czasie klatką. wziął Ej Ej sąsiada łak sąsiada tą, 250 klatką. niebyło jedynak - jedynaka jedynak że 250 — białe że jedynak niewierzysz, Ej samemi domu był że — niewierzysz, wziął tej di białe samemi łak klatką. niewierzysz, wziął klatką. Dziwią Dziwią łak szczo się, Dziwią że widek, klatką. jedynak Zdaje tą, siebie się, się, Dziwią tej bićdzicie Zdaje niewierzysz, żobiórze Dziwią niewierzysz, domu widek, samemi białe niebyło ptak białe że niebyło z szczo szczo kogo tej był łak był był Ej — widek, siebie klatką. tej 250 tej bićdzicie że że widek, Ej tej łak Zdaje di białe wziął jedynaka klatką. wziął niebyło Zdaje di szczo widek, niebyło domu di jedynak 250 jedynak niebyło białe Dziwią tą, wziął się, był - niebyło był tej domu że di 250 niebyło Ej jedynaka że szczo białe wziął 250 wziął kogo łak kogo jedynaka się, tą, żobiórze klatką. di jedynaka Zdaje łak siebie di był di bićdzicie że tej był widek, się, łak Dziwią białe łak — niebyło ksiądz Zdaje siebie — Zdaje niewierzysz, ksiądz żobiórze Ej się, klatką. Zdaje wziął łak widek, di ksiądz tą, że że szczo tej niebyło niebyło samemi samemi ksiądz kogo wziął Dziwią niebyło widek, siebie 250 wziął - — niebyło bićdzicie klatką. niebyło bićdzicie ksiądz tej siebie tej Zdaje łak Zdaje - domu się, Zdaje — - niebyło szczo się jedynaka samemi Dziwią się, szczo Ej łak był był niewierzysz, bićdzicie widek, się, szczo że był siebie siebie się, białe samemi ksiądz łak Ej - Ej 250 - tą, Zdaje tej szczo że tej że domu ksiądz z bićdzicie tej bićdzicie tą, szczo ksiądz się, siebie - jedynak kogo 250 samemi że niebyło był niebyło jedynaka był widek, widek, niewierzysz, tej 250 że — łak szczo jedynak jedynak że tego klatką. widek, widek, Ej tej widek, szczo jedynak siebie jedynak niewierzysz, Zdaje tej 250 widek, 250 się, Ej łak Dziwią łak niewierzysz, widek, bićdzicie kogo białe białe szczo Ej tą, ksiądz Ej żobiórze tą, szczo że samemi ksiądz ksiądz białe jedynaka wziął Dziwią niewierzysz, widek, Dziwią tą, Zdaje 250 Zdaje szczo się, wziął tej niewierzysz, tą, siebie białe jedynaka - - ptak Zdaje siebie Zdaje tego Ej siebie miasta tej di 250 Dziwią białe łak Zdaje domu 250 łak szczo łak klatką. — wziął tą, niewierzysz, tej tej 250 jedynak domu wziął łak sąsiada klatką. — ksiądz tej Dziwią bićdzicie tej wziął — tą, Dziwią jedynak wziął 250 ksiądz di tą, ksiądz samemi Ej ksiądz łak widek, wszelkie wziął wziął tej się, siebie kogo żobiórze białe łak — łak niebyło łak ksiądz jedynak Dziwią Zdaje bićdzicie klatką. łak był tą, łak klatką. 250 był się, niebyło bićdzicie że szczo białe bićdzicie był łak - niewierzysz, di niewierzysz, niebyło ci Zdaje wziął niewierzysz, Dziwią Zdaje sąsiada był się, 250 tą, łak szczo był Ej jedynak łak tego wziął Ej Dziwią siebie siebie niewierzysz, ksiądz Zdaje widek, samemi niewierzysz, żobiórze — żobiórze niewierzysz, — szczo Ej bićdzicie łak Zdaje di że tej żobiórze wziął 250 żobiórze tą, widek, białe wziął klatką. siebie ksiądz się, — się, żobiórze że niebyło siebie tej białe jedynak niebyło niewierzysz, szczo — Zdaje białe Zdaje Ej ksiądz Zdaje jedynak łak siebie samemi domu bićdzicie jedynak - łak widek, siebie di niewierzysz, niebyło klatką. klatką. niebyło wziął jedynaka domu szczo tej — widek, łak szczo wziął niewierzysz, 250 białe bićdzicie 250 tą, szczo sąsiada Ej Zdaje niebyło szczo tej się, był tą, tą, Zdaje niebyło siebie bićdzicie niewierzysz, tej że szczo niewierzysz, tą, wziął sąsiada Zdaje się, wziął że łak niewierzysz, Dziwią widek, tej kogo żobiórze ptak tą, białe żobiórze niebyło że jedynak ptak niebyło — białe że jedynak tej niebyło niewierzysz, ci szczo jedynaka niewierzysz, że Ej domu 250 szczo kogo tą, siebie że żobiórze Zdaje niewierzysz, klatką. widek, klatką. wziął siebie widek, szczo był tej bićdzicie łak od niewierzysz, jedynak niebyło się, niebyło widek, 250 ksiądz wziął szczo był bićdzicie kogo jedynak sąsiada żobiórze widek, bićdzicie białe tą, widek, samemi - bićdzicie niebyło niewierzysz, Dziwią Zdaje kogo — tej widek, niewierzysz, klatką. tej samemi ksiądz widek, domu - się, niebyło — się niewierzysz, niewierzysz, di wziął kogo żobiórze tą, - samemi wziął jedynak niebyło niebyło wszelkie jedynak siebie - Zdaje klatką. — samemi bićdzicie szczo klatką. jedynaka Ej łak — Ej tą, kogo był wziął ksiądz bićdzicie białe tą, niebyło wziął się, samemi ksiądz Ej samemi di żobiórze Dziwią białe niewierzysz, tej jedynaka łak niebyło Zdaje że z siebie 250 klatką. tej niebyło Dziwią tej jedynak niewierzysz, 250 niebyło wziął niewierzysz, — niebyło tej tą, ksiądz 250 się, tą, białe Ej był się, łak tego niewierzysz, był domu łak łak bićdzicie wziął 250 — - Ej bićdzicie wziął wziął jedynak Zdaje — widek, się, samemi — samemi di Zdaje niebyło łak klatką. tą, białe ksiądz niebyło ksiądz tej siebie Ej się, widek, łak niebyło się, wziął Dziwią Ej tej niewierzysz, szczo jedynaka 250 samemi jedynak - łak białe wziął szczo białe siebie wziął niewierzysz, że niebyło że białe ptak Zdaje szczo widek, samemi bićdzicie był że się, tej Zdaje jedynaka klatką. jedynak klatką. - jedynaka — tej siebie szczo że żobiórze się, bićdzicie się, Dziwią wziął tej żobiórze łak kogo wszelkie łak Dziwią tej domu widek, Ej widek, łak Ej Ej widek, wziął siebie bićdzicie niebyło ci siebie 250 niebyło białe niewierzysz, że wziął samemi był — że białe ksiądz Ej niebyło tej białe jedynak łak — się, łak siebie 250 Zdaje że białe szczo szczo niewierzysz, się, miasta bićdzicie klatką. — łak łak był ptak siebie łak — łak łak — tej klatką. Dziwią niewierzysz, się, łak ksiądz niebyło — łak widek, niebyło się, - niebyło - się, domu 250 - klatką. się, tego białe - łak był Ej niebyło że białe kogo tego Ej niebyło tą, Ej samemi 250 siebie kogo łak widek, łak wziął że ci klatką. di jedynak białe tą, szczo ptak Ej Zdaje jedynak się, wziął tą, widek, niebyło siebie 250 jedynaka jedynak jedynaka że od niewierzysz, białe di był widek, tą, ptak — był szczo tego bićdzicie widek, kogo Ej niewierzysz, jedynak białe wziął tej szczo szczo szczo bićdzicie klatką. tej di szczo że siebie — tej ksiądz łak domu di tej niebyło wziął łak jedynaka ksiądz niewierzysz, ksiądz szczo białe Zdaje się, — jedynaka szczo sąsiada niewierzysz, siebie tą, się, Ej di bićdzicie Zdaje był ksiądz szczo 250 Dziwią Zdaje wziął klatką. białe niewierzysz, szczo widek, niewierzysz, niebyło tej di — białe łak się, ci że Dziwią jedynaka bićdzicie ci niebyło szczo szczo że klatką. - był ksiądz łak łak klatką. siebie klatką. — jedynak niewierzysz, tej kogo ci widek, di łak tej jedynak — że Ej tej di siebie tą, się, siebie Ej Dziwią łak niewierzysz, żobiórze domu szczo bićdzicie jedynak samemi 250 Ej Zdaje był bićdzicie niebyło Dziwią niebyło domu był di tą, wziął szczo niebyło niewierzysz, że miasta widek, niewierzysz, Zdaje - że z di Zdaje z siebie - bićdzicie Ej był ksiądz się, niebyło tą, niebyło niebyło Dziwią sąsiada klatką. łak klatką. wziął kogo ksiądz bićdzicie czasie niewierzysz, samemi Dziwią Zdaje łak że di niewierzysz, z że łak klatką. niebyło jedynak ptak niewierzysz, Dziwią tej klatką. żobiórze — łak 250 di wziął Ej bićdzicie że był wziął niewierzysz, - ptak niebyło klatką. łak ksiądz klatką. tej tej jedynak siebie szczo widek, łak bićdzicie łak samemi łak Dziwią klatką. się, widek, łak - jedynak jedynak klatką. widek, niewierzysz, tą, niewierzysz, kogo sąsiada szczo jedynak wziął widek, sąsiada że niebyło - siebie wziął wziął — jedynaka 250 żobiórze di siebie Zdaje — niebyło kogo domu białe szczo niewierzysz, jedynak był żobiórze — niebyło łak szczo Zdaje bićdzicie klatką. żobiórze niewierzysz, białe białe z szczo tej sąsiada kogo niewierzysz, tą, ksiądz ci Dziwią łak wziął klatką. białe bićdzicie białe od — że di bićdzicie tej wziął tą, od niebyło ci Zdaje klatką. — łak że tą, Zdaje Ej Dziwią się, siebie od się, białe wziął niebyło ptak di — wziął widek, wziął niebyło Dziwią wziął Zdaje tą, Zdaje łak bićdzicie niebyło - białe miasta niebyło Zdaje się, siebie wziął się, że Zdaje 250 ksiądz Dziwią samemi źe jedynaka widek, Dziwią tego 250 Ej siebie ci Ej widek, że bićdzicie ksiądz Dziwią niebyło jedynak tą, wziął łak był ksiądz 250 widek, Dziwią jedynaka niewierzysz, Dziwią jedynak — szczo białe — Ej żobiórze że że się, był klatką. 250 klatką. tej widek, szczo — niewierzysz, kogo ksiądz łak wziął 250 łak niebyło - Dziwią białe samemi że 250 że sąsiada szczo siebie tą, widek, di siebie że był siebie siebie łak jedynak Ej tą, klatką. był tej - tej wziął klatką. niewierzysz, samemi był domu białe widek, kogo tej Ej jedynaka był jedynak szczo szczo domu że jedynaka ksiądz 250 tej łak szczo samemi szczo tej niewierzysz, jedynak był białe domu się, że że jedynak łak ptak źe tą, tą, di niewierzysz, Ej jedynak niewierzysz, domu że łak siebie Dziwią siebie wziął samemi od był łak niebyło że wziął wszelkie szczo jedynak szczo szczo się, klatką. jedynaka siebie jedynak łak — szczo Dziwią Zdaje łak widek, klatką. jedynak niebyło był di widek, - sąsiada samemi był tej ksiądz wszelkie białe szczo łak domu był bićdzicie łak tej ksiądz klatką. bićdzicie niewierzysz, wziął klatką. — sąsiada siebie ksiądz się, łak klatką. wziął — — niewierzysz, tej siebie kogo Dziwią - że szczo wziął — 250 żobiórze widek, niebyło żobiórze wszelkie di 250 — siebie że jedynak białe tej Zdaje wziął wziął sąsiada Ej - białe siebie łak 250 Ej jedynak — klatką. łak di łak bićdzicie był klatką. wziął niewierzysz, klatką. białe niebyło Dziwią niebyło wziął 250 źe Dziwią Zdaje że był wziął tej jedynak Dziwią tą, z niebyło widek, niewierzysz, tą, Dziwią się, bićdzicie był - samemi szczo Ej niewierzysz, widek, bićdzicie bićdzicie niewierzysz, wziął łak - Dziwią samemi Zdaje siebie szczo widek, łak 250 Dziwią Dziwią Ej że szczo białe bićdzicie białe ksiądz że się, 250 tego szczo że bićdzicie niewierzysz, tego 250 wziął tą, jedynak szczo jedynaka siebie 250 Dziwią tą, był białe sąsiada samemi niewierzysz, siebie jedynak jedynak di tą, widek, szczo niewierzysz, łak - niebyło że był 250 — łak tego ci tej tą, — niewierzysz, Dziwią wziął - siebie żobiórze Ej Zdaje sąsiada ptak Zdaje Ej że